Регистрация

RSS Емисии

Интересни RSS факти

RSS използва езика за описание на данни XML и е общопризнат стандарт.

Как да се абонираме за RSS

RSS е система за излъчване на информация от Dnevnik.bg към вас, която ви позволява да получавате новините в реално време, т.е. на момента, в който са публикувани на сайта.

Въпреки, че повечето нови браузъри отварят RSS, за да ползвате пълноценно линковете към всяка емисия, ви е необходим ви е необходим RSS четец. Изберете дали да е самостоятелен, който се инсталира на вашия компютър (например FeedReader) или базиран в интернет като Google Reader.

Изберете от кои рубрики искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец.