Динамика и тенденции на пенсионния пазар

Развитието на пенсионния пазар е важно условие за реализирането на консистентна реформа на пенсионната система в България. Това развитие зависи от множество фактори, най-съществените от които са общото стопанско развитие, демографската динамика, правителствената (вкл. данъчна) политика, моделите на заетост, индивидуалните предпочитания към потребление и спестяване, развитието на фондовия пазар и т.н. В този анализ разглеждаме последните динамики на пазара за допълнително пенсионно осигуряване и на отделните сегменти от този пазар.
Динамика на спестяванията и капитализация на пенсионните компании
Към септември 2004 г. акумулираните средства в осемте опериращи на пазара пенсионни компании по трите сегмента (универсален, доброволен и професионален) възлизат на около 682 млн. лв., или на близо 1.8% от брутния вътрешен продукт. Пак към септември ръстът на тези средства на годишна база е 50% (при близо 54% годишен ръст за 2003). Най-голям продължава да е делът на активите на фондовете за доброволно пенсионно осигуряване (43.3%), но с тенденция към постепенно свиване за сметка на разширяване на дела на активите на универсалните фондове. При относително равномерно нарастване на броя на осигурените лица горната тенденция до голяма степен се обяснява с увеличаването на вноската за допълнителното задължително осигуряване от 2% на 3%, вследствие на което средният размер на натрупаните средства на едно осигурено лице в универсален пенсионен фонд отбелязва ръст с 50% спрямо края на 2003 г.
Действащият пенсионноосигурителен модел оказва негативно влияние върху капитализацията на пенсионните фондове по две направления. Първо, високото ниво на осигурителната тежест по линия на задължителното държавно осигуряване намалява разполагаемия доход на осигуряващите се, изкривява стимулите за спестяване и едновременно с това създава стимули за укриване на доходи, което пък намалява базата за изчисляване на вноските в универсалните и професионалните фондове. В крайна сметка това изкривява сериозно пазарната среда и ограничава перспективите за растеж на частния пенсионноосигурителен сектор. Второ, ниският процент на средствата от задължителните осигуровки, които се пренасочват към универсалните фондове, също се отразява негативно върху динамиката на активите на фондовете.
Друг съществен фактор, предопределящ развитието на този пазар, е склонността към потребление и спестяване от страна на осигуряващите се. В момента броят на осигуряващите се в трите сегмента е 2.6 млн. Трябва да се има предвид, че част от тези хора се осигуряват едновременно и в универсален, и в доброволен фонд (а някои - и в трите), което означава, че реалния брой на осигуряващите се е по-нисък. Динамиката на пенсионния пазар зависи в значителна степен от динамиката на доходите на осигуряващите, от това дали те насочват тези доходи към текущо потребление, респективно доколко проявяват склонност към спестяване и към какви спестовни продукти са насочени предпочитанията им. Независимо от засиленото потребление от известно време се забелязва относително стабилна склонност към спестяване от страна на населението, при това с постепенно изместване на фокуса от традиционните банкови депозити (т.е. от нискорискови продукти с висока ликвидност) към алтернативни форми на вложения. Динамиката на вътрешните спестявания показва тенденция към трайно възстановяване, компенсирайки спада от 2003 г. Очакваме запазване на темповете на растеж на спестяванията и в близките няколко години като въздействие върху този темп ще оказват както вътрешни фактори (използване на лостовете на парична политика от страна на БНБ, евентуално забавяне на темповете на банково кредитиране, очакваната динамика на разполагаемите доходи), така и външни фактори (затягане на паричната политика в САЩ и забавянето на ръста на парите в еврозоната).
Подобно развитие вероятно ще се отрази благоприятно върху динамиката на пенсионния пазар и върху капитализацията на пенсионните компании, особено при доброволното осигуряване. Очакваме увеличаването на атрактивността на пенсионните продукти като алтернативна форма на вложения да е особено ясно изразена при по-високодоходния сегмент от спестителите. По тази линия можем да очакваме както насочване на допълнителни (нови) средства към вложения в пенсионни фондове, така и частична субституция на банкови депозити с пенсионни продукти.
Източник: Industry Watch на база на данните на БНБ, НСИ и КФН
Конкурентното развитие на пазара
Пазарът на допълнително пенсионно осигуряване се характеризира с висока степен на концентрация. Участниците на този пазар са осем пенсионни дружества, всяко от които оперира по три пенсионни фонда - по един във всеки сегмент на допълнителното осигуряване. Като цяло пазарът се доминира от три пенсионни компании, които държат 79% от общите активи. Делът на 5-те най-големи играча е почти 93%. От отделните сегменти най-концентриран е пазарът на професионално пенсионно осигуряване, в който 3-те най-големи компании държат близо 85% от всички активи, а пазарният дял на първите пет фонда е 95%.
По-активна конкуренция засега се очертава при универсалните фондове, особено след въвеждане на законодателната възможност за прехвърляне на осигурените лица в други фондове веднъж годишно. Очакваме активното използване на тази възможност в близко бъдеще да оказва все по-голям натиск върху преразпределението на пазарните дялове и върху конкуренцията между пенсионните фондове.
Висока степен на концентрация на пазара показва и разпределението от гледна точка на броя на осигурените лица - 76.5 % от тях се осигуряват в трите най-големи фонда. Забелязва се обаче известен спад в този дял спрямо края на 2003 г., когато в трите фонда се осигуряваха 80.2% от всички лица. Това показва, че по-малките играчи започват постепенно да разширяват пазарните си позиции и да привличат повече осигурени.
----------------
Пазарни дялове на пенсионните фондове по размер на нетните активи (към септември 2004)

Дружество Общо УПФ ППФ ДПФ
ПОД "Алианц България" АД 36.85% 22.97% 25.35% 53.50%
ПОК "Доверие" АД 32.45% 42.66% 42.38% 19.30%
ПОК "Съгласие" АД 9.67% 11.77% 17.16% 3.62%
"Ай Ен Джи ПОД" АД 7.22% 9.76% 3.50% 7.74%
ПОД "Лукойл Гарант-България" АД 6.46% 3.52% 6.56% 8.44%
ПОК "ДСК-Родина" АД 5.14% 6.10% 3.04% 5.77%
ПОАД "ЦКБ-Сила" 1.99% 2.86% 1.86% 1.46%
ДЗИ-ПО АД 0.22% 0.36% 0.15% 0.17%
Източник: КФН
Инвестиционните портфейли: структура и доходност
Развитието на пенсионната индустрия се предопределя от наличието на строги регулаторни изисквания, включително по линия на възможностите за инвестиции и за структуриране на портфейлите на фондовете. Наличните ограничения силно стесняват възможностите за преструктуриране на активите с оглед максимизиране на доходността.
Подобна структура е обусловена от законовото изискване минимум половината от активите на пенсионните фондове по втория стълб и 30% от активите на доброволните фондове да се държат под формата на ДЦК. На практика и трите вида фондове поддържат значително по-високи дялове - около и над 60%. Тази относително голяма експозиция е свързана с немалък риск от влошаване на доходността на инвестиционните портфейли вследствие на спад в цените на правителствените книжа. Такова развитие имаше в края на пролетта, когато като реакция на предприетите монетарни мерки банките масирано продаваха ДЦК, предизвиквайки спад на техните цени и съответно влошаване на доходността от инвестициите на пенсионните фондове. Подобно влияние върху цените на ДЦК и съответно върху доходността на фондовете може да има евентуалното пренасочване на инвеститорския интерес от българския финансов пазар (какъвто интерес наблюдаваме в момента поради лихвения марж) към пазарите в еврозоната и САЩ вследствие на повишаване на лихвените нива на тези пазари.
Въпреки развитието на българския фондов пазар през последните години все още инвестиционните инструменти, които предлага този пазар, са ограничени, което не позволява съществена диверсификация на портфолиото на пенсионните фондове. Вероятно на това се дължи слабото насочване на средства към инвестиране в акции, като в крайна сметка средната стойност на това инвестиционно перо се поддържа значително под нормативно разрешените 10%.
В последно време се забелязва известна тенденция към постепенно разнообразяване на структурата на инвестиционните портфейли. Засега ясно проличава свиване на инвестициите в банкови депозити и засилваща се склонност на фондовете да инвестират в ипотечни облигации. Това е обусловено до голяма степен от развитието на вторичния ипотечен пазар, т.е. от нарастващия брой емисии на подобни облигации и повишаването на тяхната ликвидност. Може да се очаква, че структурата на инвестиционните портфейли на фондовете ще се повлияе и от появата на акции на дружества със специална инвестиционна цел, които заедно с ипотечните облигации, дават възможност за подобряване на доходността на портфейла при определено ниво на риск. В близко бъдеще подобно влияние вероятно ще има отпадането (от юли т.г.) на нормативните пречки пред инвестирането в чуждестранни ценни книжа (тази възможност за момента на практика не се използва).
Логично е относително консервативното управление на инвестиционния портфейл за момента да намира съответно отражение в реализираната доходност, особено при задължителните фондове, при които нормативните ограничения са по-строги. Средната претеглена годишна доходност на тези фондове е около 11%. Формално погледнато, това е почти два пъти повече от доходността на банковите депозити, но при подобни сравнения трябва да се имат предвид разликите в срочността и ликвидността на тези инструменти. Силно позитивно влияние върху ефективната доходност на пенсионните фондове би оказала евентуална либерализация на инвестиционния режим. Подобна либерализация би довела до по-балансирано и гъвкаво управление на инвестициите.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (0)
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK