Президент в капана на досиетата

Очевидно предварително подготвеното изложение на президента цели не само да се даде публичен отговор на въпроса, но и това да бъде направено така, че фактите да станат приемливи. Прави впечатление, че в разказа на президента думите са внимателно подбрани и са избегнати изрази като досие, разузнавач, Първо главно управление на ДС, сътрудничество. Те са заменени с "папка", "служител", "българско разузнаване", "работа". Синоними на думите агент и Държавна сигурност не са търсени, защото изобщо не са използвани.

Президент в капана на досиетата

© Иван КутузовНеще и дума, президентът Георги Първанов попадна точно в окото на бурята сдосиетата, която връхлетя управляващите преди месец. След продължителноподканяне да каже неговото име ли се крие зад псевдонима Гоце от дело набившето Първо главно управление (ПГУ) на ДС, което се съхранява в подопечнатаму Националната разузнавателна служба, държавният глава реши да проговори. Впетък в годишната си лекция за националната сигурност, изнесена пред дипломати,той потвърди този факт. "Има папка по така наречения случай "Гоце"в архивите на разузнавателната служба. Тя съдържа информация за мен и нищодруго", заяви Първанов.Историята,както я разказва президентът

е,че като историк е станал научен консултант и редактор на "един виденбългарски емигрант - голям родолюбец, изстрадал националната ни кауза".Офицерът от ПГУ, който му е предложил да стане консултант при написване накнига на емигранта, се е представил като служител на Министерството на външнитеработи, тоест Първанов не е знаел, че контактува със служител от ДС.Президентът обаче уточни: "Но нека да е ясно - дори да знаех, чеподготовката и издаването на тази книга е с участието на българскоторазузнаване, аз пак бих го направил." Първанов призна, че за свършенатаработа е получил хонорар, въпреки че в архивната папка по думите му нямалодокумент за това. Обяснявайки съдържанието на досието, държавният глава посочи:"В края на работата по изданието служителят (от ПГУ - бел. ред.) енаправил едно непонятно за мен предложение за зачисляването ми на отчет, без дасе случва нищо. Без да има никакъв факт. Разработката е закрита."Подмянана терминитеОчевиднопредварително подготвеното изложение на президента цели не само да се дадепубличен отговор на въпроса, но и това да бъде направено така, че фактите дастанат приемливи. Прави впечатление, че в разказа на президента думите савнимателно подбрани и са избегнати изрази като досие, разузнавач, Първоглавно управление на ДС, сътрудничество. Те са заменени с"папка", "служител", "българско разузнаване","работа". Синоними на думите агент и Държавна сигурност неса търсени, защото изобщо не са използвани. Умишлено или не с израза"разработката" (вместо агентурно досие или агентурно дело) се прави идруго дълбоко подвеждащо внушение, че държавният глава преди 1989 г. е билразработван. Разработвани от ДС са само обекти - хора, които са били следени,подслушвани и определяни като противници на режима, тоест жертвите на ДС.Лицата, набелязани за вербуване, са били проучвани, както е станало в случая.Подчертаването на два пъти, че историкът Първанов е помагал на "истинскибългарски патриот" поставя сътрудничеството му в патриотичен контекст.Избраният подход придава много по-некомпрометиращо значение и невинност нафактите. А те са много прости - Първанов е регистриран като сътрудник на ПГУ наДС и неговият агентурен псевдоним е Гоце.Каквифакти са пропуснатиОщепреди отговора на президента зам.-директорът на комисията "Андреев"Евгени Димитров заяви публично, че в личното дело на агент Гоце се съдържадоклад за извършена работа, оценка за извършена работа и доклад за полученипари. Според други членове на комисията в досието се съдържат данни, че следсътрудничеството по книгата от страна на Първанов "служителят" наМВнР му се е разкрил, тоест легитимирал като офицер от ПГУ на ДС и е пристъпилкъм вербуването му, което е регистрирано с мотиви "патриотичниподбуди". На младия историк му е поставена и следваща задача - да изготвидоклад за института, в който работи, и темите, които неговите колеги подготвят,с цел документът да бъде предаден за ползване по предназначение от Шестоуправление на ДС. Това отсъства от разказа на президента, който прочете самоизвадка от "папката Гоце". Това означава две неща, че някой спестяваистината, или че в годините между 2001 и 2006 г. някои материали от досието саизчезнали или прочистени. На първия въпрос следва да отговори президентът, а навтория - бившият директор на Националната разузнавателна служба ген. ДимоГяуров (настоящ посланик на България в Унгария, назначен от Георги Първанов) исегашният директор ген. Кирчо Киров.


Вразказа си президентът пропуска да посочи два много важни факта - година, презкоято е осъществено сътрудничеството и името на българския емигрант, който еконсултирал. Според различни източници оформянето на агентурното дело"Гоце" става в края на 80-те години. Ако това е така, е обяснимо защо"разработката е прекратена" - дошъл е 10 ноември и ДС не е на такавапочит, а в началото на прехода никой от агентите не се хвали или гордее, че е билнеин сътрудник. Президентът дължи и обяснение защо ДС е толкова необходимпосредник при написването на едни мемоари? Ако това е бил претекстът на ПГУ данамери удобен повод да проучи историка Първанов дали е годен за вербуване, товадонякъде обяснява нещата. Открит остава обаче въпросът защо Първанов спестяваимето на емигранта, след като той е български патриот, както и името накнигата? Защо българското общество днес да не знае тази информация? От нея можеда се разберат много неща. Защото е известен фактът, че Политбюро на ЦК на БКПнарежда, а ДС и в частност ПГУ строго следи и разделя българската емиграция на"вражеска" - тази, която е против управлението на БКП, и на"лоялна" - тази, която е била използвана от ПГУ и ДС за влияние,сътрудничество и решаване на всякакви задачи. Логиката отвежда и до хипотезата,че много вероятно е ПГУ да е използвало емигранта срещу оказаното съдействие засвои цели, а в по-лошия случай той да е бил агент на ПГУ и да е донасял занастроенията и хората в емигрантските среди, в които се е движел. Подобни фактибиха променили мястото на агент Гоце в цялата схема на задачите и плановете наДС.Плюсовеи минуси от признаниетоПлюсоветеот хода на държавния глава не са много и това се предопределя от капана,заложен със соловата акция на вътрешния министър Румен Петков и надигналата севълна на обществена нетърпимост към употребата на досиетата и селективното имотваряне. За плюс може да се брои, че все пак президентът реши да осветликазуса. В негова полза работи и това, че той проговори сега, изпреварвайкимаксимално президентските избори. По този начин парира възможността да бъдеизненадан по време на същинската президентска надпревара с публикуване надосието му. И все пак президентът беше принуден да направи признанието. Многопо-силен ход от негова страна би бил още при първото отъждествяване напсевдонима Гоце с него преди година и повече в пресата да реагира мигновено ипублично да предостави на медиите досието, а не да мълчи. Още повече като сезнае, че данните за него са излезли и при комисията "Бонев", и прикомисията "Андреев". Една скоба: От протоколите от заседанията накомисията "Бонев" вероятно ще се разбере, че Първанов е бил докладванкато агент, но не е обявен поради решението на Конституционния съд да не сеоповестяват така наречени картотекирани сътрудници на ДС, за които не сасъбрани достатъчно данни. Вероятно мнозина са забравили, че комисията"Андреев" изобщо не излезе с доклад по проверката накандидат-президентските двойки преди изборите през 2001 г. Твърди се, чекомисията е трябвало да изслуша четирима политици, един от които тогавашниятлидер на БСП Първанов, за които са установени данни за сътрудничество, но дотова не се е стигнало. Протоколите от заседанията на комисията могат даразкрият пълните факти и причини това да не стане.


Спасивната си позиция през следващите години Георги Първанов доброволно епредоставил инициативата на своите опоненти и пропусна шанса да е активнатастрана, може би надценявайки факта, че след като не е бил обявен на два пъти,данните за него няма да станат публични. Спестяването на този епизод от ГеоргиПърванов може да се тълкува като обида и пренебрежително отношение къмбългарския избирател.


Засъжаление президентът е поредният политик, който след разкриване насътрудничеството му с ДС започва да твърди, че се гордее, придавайки на товапатриотичен привкус. Защо обаче не се егордял с това още преди да започне да прави политическа кариера.


Иоще, направеното признание ще бъде използвано като един от главните козове наопозицията в предстоящата кандидатпрезидентска надпревара и президентът трябвада бъде сигурен, че сам се е поставил в ролята на догонващ. Затова начинът, покойто той реши да оповести само избрани от самия него факти, не е най-добриятотговор пред обществото. Още повече че сваденето не на цялото досие, а на определени материали създава прецедент, следкато преди две седмици директорът на Националната разузнавателна служба ген.Кирчо Киров категорично заяви, че не може да предоставя информация от архивитеза никое лице. Ако пък се окаже, че е спестена някаква информация, това щезасили аргументите за вече поисканата му оставката. Да, в редица страни отбившия социалистически лагер с политическата си кариера се простиха не един илидвама политици след разкриването на агентурното им минало, но тук стандартитене са същите. В петък подтекстът на изказването на президента беше, че той несе срамува, че не е направил нищо лошо и не смята, че има причина да сеоттегли. Същият ден в Полша министър-председателят Марчинкевич уволни незабавновицепремиера и министър на финансите Зита Гиловска след огласяване на факта, чеима основателни съмнения, че тя е сътрудничила на полските комунистическислужби.


Изборите наесен ще покажат дали българскотообщество е повлияно от фактите около агентурно минало на президента Първанов,ако не станем свидетели на неочакван обрат, както през 1990 г., когато ПетърМладенов подаде оставка след скандала с репликата му "по-добре танковетеда дойдат".


Неочакваниятобществен натиск и събитията околодосието"Гоце" принуди Георги Първанов да промени позицията за досиетатаВпетък той заяви: "Аз съм за това да се отворят напълно и безусловноимената на хората, чиито действия са довели до преследване, репресии, убийства,които са съсипали живота и съдбата на много други наши сънародници. Аз съм затова да има морално възмездие за тях." За първи път той се обяви заприемането на ново законодателство за разсекретяване на архивите на ДС идосиета. След като и на министър-председателя Сергей Станишев му се наложи дапромени позицията си на 180 градуса, последен това прави и държавният глава.Само преди броени дни по-рано, на 11 юни, на среща с посланиците на страните -членки на Европейския съюз, той обяви,че ЕС е в недоумение от активизирането на темата за досиетата в този момент. Спореднего институциите сега трябвало да насочат силите си в друга посока. При избухването на скандалапрез май президентът прибързано заключи,че "политическият елит е пропуснал момента" да реши проблема и че този дебат е "грешка и може да ни върне назад". Той беше човекът, който неподкрепи изявлението на премиера Симеон Сакскобургготски през октомври 2004 г.,че е дошло време архивите на ДС да бъдат предадени в Държавния архив засвободно ползване. Тогава той коментира, че темата ще доведе до "тежкоидеологическо противопоставяне". Затова нека не се заблуждаваме -промяната и при президента не е в резултат на убеждение или последователнаполитика, а в резултат на съобразяване с обществения натиск. Но дали ще действакакто диктува общественият интерес, или ще брани пазителите на комунистическитетайни - специалните служби, които и днес контролират достъпа до архивите. Сдумите си, че "действащите служби трябва да имат решаващо значение припредоставяне на достъп до архивите", Първанов даде ясен знак на лобито наДС на кого може да разчита за подкрепа в предстоящата битка за пореднотоот(за)тваряне на досиета.

Коментари (3)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на BNPP Project
  *****

  Първанов не е променял мнението си по важните теми: Да се повишават заплатите, да се намали безработицата, да се повиши раждаемостта, да се противопоставим на организираната престъпност. Той е сменил мнението си (еволюирал) по второстепенни въпроси като: отношението към НАТО, връзките с Милошевич, да отворим ли досиетата.
  Така че той е последователен политик. Други мнениея?

 2. 2 Профил на Нередовен читател
  *****

  Цитат: "Той е сменил мнението си (еволюирал) по второстепенни въпроси като: отношението към НАТО, връзките с Милошевич, да отворим ли досиетата."
  Според кого това са второстепенни въпроси???
  А иначе темите, по които Първанов не е променял мнението си се подкрепят от всеки нормален човек.

 3. 3 Профил на petrifo
  *****

  ми че тя 89 за заплатки и работа ли ги ручахме жабетата? ти и при тато с ги имахме. други неща са първостепенните, ама не мойш го вдена.
  А гоце като президент си беше добьр, обаче като президент-агент да духа супата. Како и да се врати, занапред досието се че му е отзаде.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK