Трябва смел идеалист начело на ВАС

Трябва смел идеалист начело на ВАС

© Иван КутузовНа картата на българската съдебна власт има само една позиция, която е на абсолютна власт. Не, не става въпрос за главния прокурор, защото някои от най-фрапантните му грешки могат да бъдат поправени в съда. А за председателя на Върховния административен съд (ВАС).


ВАС има огромната власт да контролира законността на актовете на правителството и тази власт е абсолютна, защото е заключена в един субект и е безотчетна. Материалният и политическият интерес по делата пред ВАС са огромни (обществени поръчки, резултати от избори, конфликт на интереси).


И при това в огромния брой случаи този съд все още играе първа, втора и трета инстанция сам на себе си. Останалите ръководители на органи на съдебна власт у нас отговарят само за една инстанция и различният контрол върху следващата е гаранция за ограничаване на вредите от лошото управление. За ВАС такива гаранции няма.
Понеже много скоро предстои да бъде избран нов председател на ВАС, моментът е удобен да припомним основните функции на административното правосъдие и да помислим какви качества трябва да притежава председателят на ВАС, за да отстоява неговите принципи. Ако не помислим сега, през следващите седем години мнозина може да имат


поводи за разочарование и дори по-лошо - за страх и ужас


Рискът е и за гражданите, и за органите, които по конституция са призвани да направят избора – Висшия съдебен съвет и президента.


Нека първо да видим какви хора застават начело на върховните административни съдилища в другите държави. Можем да приемем за най-добър председателя на ВАС на Финландия, защото е избран да ръководи паневропейското обединение на националните върховни административни съдилища.


Проф. Пека Халбелг е доктор по право, доцент и преподавател в университета по публичноправни науки. Списъкът с научните му публикации в областта на административното право е над четири страници. Има богат управленски опит – член на настоятелството на Финландската академия на науките и на няколко правителствени комисии, включително за конституцията и за националната банка, президент на Финландската фондация за култура.


Или друг, който е почти толкова добър – заместник-председателят на Държавния съвет във Франция Жан-Марк Сове. Той е завършил прочутата ЕNA - френската Национална школа по администрация, има диплома по политически науки и магистратура по икономика. Държавният съвет на Франция има правомощията да се произнася по законността на актовете на правителството, но не е съд, защото дава и мнения на правителството по проекти за нормативни актове.


Заместник-председателят е най-високата позиция там. "Заместник" е останало от времето, когато председател е бил президентът на Франция. Г-н Сове също така е и президент на Френския институт по административни науки (IFSA) и не на последно място, щест години е бил член на административния съвет на Лувъра.


Ще кажете с какво сме заслужили да искаме същите съдии като във Финландия и Франция? Тогава нека да видим нещо географски по-близо,  например Андраш Бака, председател на Върховния съд на Унгария.


Той е доктор на науките, завършил магистратурата си по право с пълно отличие, носител на специалната награда на Унгарската академия на науките за млад учен, специализирал права на малцинствата и конституционна защита на основните права, бил е преподавател и директор на Унгарския институт за публична администрация, канен от университети в осем държави, включително от Бъркли, Калифорния.


Бил е съдия в Европейския съд по правата на човека, три пъти избиран за представител на Унгария в този съд. Съдиите там отговарят на изискванията за заемане на най-висша длъжност в националните си държави.


Както се вижда, в професионален план тези хора имат три общи черти – познават науката на административното право, имат предишен опит в съда, който ръководят, и


авторитетът им е признат и извън тяхното професионално съсловие


Всяка от тези черти е важна по различни причини. Познаването на науката -  защото ВАС е на първо място върховен съд. Той "осъществява върховен съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване" (чл.125 от конституцията).


Основната му функция е да уеднаквява практиката на административните съдилища. У нас все още не си даваме сметка за значението на тази функция,  защото самият ВАС  гледа като първа инстанция огромната част от делата. Въпрос на неизбежна реформа е първоинстанционните административни съдилища да разширят юрисдикцията си за сметка на ВАС и тогава ще се види какъв сериозен проблем има.


Защото 28 първоинстанционни съдилища са в състояние да натворят за кратко време огромен разнобой в административното правоприлагане и ВАС ще трябва да го оправя. Да си го кажем право - 28 първоинстанционни и един ВАС, който също правораздава като първа инстанция, си е направо


произвол в административното правораздаване


В други държави с нашите параметри първоинстанционните административни съдилаща са между 4 и 6.


И така, за да може ВАС да уеднаквява практиката, съдиите в него и най-вече председателят трябва да имат сериозни познания по принципи и теория на административното право и да познават съдебната практика по такива дела. ВАС трябва да познава практиката на първоинстанционните съдилища, за да е в състояние да анализира случаите на разнобой  и да предлага мотивирани разрешения.


Никак няма да навреди, ако познава и примери от практиката на Европейския съд по правата на човека, Съда на Европейските общности и аналогични върховни съдилища от страните - членки на ЕС. Между другото  една четвърт от съдиите във Върховния административен съд на Литва имат докторска степен в областта на правото и/ или социалните науки, а всички председатели на полския ВАС от 1980 г. досега са проф. д-р, хабилитиран преподавател.


У нас необходимостта от по-силно присъствие на науката в правоприлагането е огромна, доколкото тя е напълно изхвърлена от процеса на подготовка и приемане на нормативни актове. И от това си теглим.


Но само науката няма да стигне за управление на ВАС.  Трябва и характер. Англичаните дори казват, че характерът е по-важен от гения. В момента съдиите от върховните ни съдилища често злоупотребяват с властта си, като пререшават по същество спора, вместо да съблюдават еднаквото прилагане на закона.


Затова председателят на ВАС трябва да намери начин да наложи на магистратите от неговия съд да не превишават правата си. За някои от тях това е източник на огромна и безконтролна власт и от председателя ще се изискват смелост, решителност и не на последно място - познаване на условията и работната среда във ВАС.


Това ни довежда до втория основен въпрос - трябва ли председателят на ВАС да е от ВАС? Могат да се намерят добри аргументи и за положителния, и за отрицателния отговор. У нас е прието, че състоянието на криза в дадена институция е добър мотив за избиране на външен за системата ръководител.


Внушението е, че той/тя ще може да прекрати определени зависимости и да наложи курс на реформа. Опитвам се обаче да си спомня за пример от последните 10 години това да е дало резултат и не мога. Предполагам, че дори обратно - ако един ден за председател на ВАС бъде избран съдия от ВАС, това може да е денят на нормализация. Защото редовното назначаване на външни лица на върховите позиции в съдебната власт и държавната администрация съдържа и сериозен риск.


То има силния негативен ефект да запушва стълбицата за кориерно развитие и така да саботира мотивацията на работещите там. Нищо не убива мотивацията на служителите в една система така, както ако им се каже, че никой от тях не е достатъчно добър или не е достатъчно заслужил, за да я оглави. Успехът на Наполеон се дължал и на таланта му да мотивира армията си - думите му, че "всеки войник носи в торбата си маршалския жезъл" са само един от примерите.


Според нашата конституция ВАС е съдът, който се произнася за законността на актовете на правителството; пред него


гражданинът може да спори с правителството като равен


за право. Съдебният преглед на актовете на изпълнителната власт е ключов елемент от демокрацията. Тоталитарните режими не търпят този преглед – те или закриват административното правосъдие, или се стремят да го узурпират и подчинят. Показателен е фактът, че в България ВАС е закрит през 1948 г. и възстановен чак през 1996.


Доколкото и най-слабичкият държавен орган има повече власт и повече ресурси от най-богатият гражданин,  а съдебната власт разчитаме да коригира това неравенство, когато решава въпросите за правото. Когато някои хора нямат право, те са склонни да използват насилие, заплахи и изнудване, за да защитят интересите си.


Затова за всеки съдия е важно да познава добре правото, да е смел и отговорен и да вярва в равенството на гражданите пред закона като ценност. Тези качества важат в още по-голяма степен за председателите на съдилища, които трябва да са хем идеалисти, хем смели. Защото ценностите в една система не се декретират, нито се пораждат спонтанно. Ценностите се налагат отгоре надолу по йерархията чрез личния пример.


Популярно у нас е оплакването, че след присъединяването на България към ЕС не е останал голям обществен проект, който да обединява и вдъхновява хората. Ако допуснем, че е така, сегашното парламентарно мнозинство предлага да запълним този вакуум на значими общностни цели с няколко магистрали и една нова АЕЦ.


Духовната, ценностна тежест на тези проекти е нула. И тъй като законността на тяхното изпълнение ще се решава във ВАС,  именно в ценностите на правосъдието трябва да се търси и големият нов национален проект.


Какъв по-благороден проект и каква по-важна кауза от върховенство на закона?


Висшият съдебен съвет трябва да има това предвид, когато решава кого да предложи за председател на ВАС. За съжаление два елемента от развитието на процедурата досега не дават поводи за оптимизъм. Първият е, че в момента има само една кандидатура за поста, внесена от 17 членове на съвета. Втора кандидатура най-вероятно няма да има.


Законът позволява 1/5 от членовете на ВСС, който по конституция е от 25 души, да могат да предлагат кандидатури. Освен 17-те вносители на сегашната ВСС би трябвало да има още 8 членове, т.е. хипотетично би могло да се формира още едно мнозинство от 5 вносители на алтернативна кандидатура.


Обаче вече повече от година Народното събрание не назначава двама от членовете на ВСС и по този начин блокира възможността за формиране на алтернативно мнозинство при кадруване в съдебната власт. По този начин парламентарното мнозинство вероятно застрашава законността на избора на председател на ВАС и със сигурност подкопава легитимността му.


Не по-маловажен проблем е, че мотивите на вносителите на предложението не обсъждат качествата на кандидата с оглед на функциите, които той трябва да изпълнява като председател на ВАС, а с оглед на функциите, които той изпълнява в момента. Това е стар порок на кадровата политика на ВСС.


На практика преди последната наредба на съвета за атестирането професионалният растеж в съдебната власт беше обусловен от мнението на изпращащия (по-ниския), а не на приемащия (по-високия) орган. Иронично, но нерядко се случваше съдилищата и прокуратурите да искат да се отърват от свои некомпетентни колеги, като ги засилят нагоре, а не надолу по стълбицата на кариерното развитие.


Макар новата наредба за атестирането да преуреди въпроса, сред членовете на ВСС изглежда все още доминира разбирането, че всеки, който е добър на сегашната си позиция, има качества да заеме и по-висока. Това е напълно обратно на възприетата рационалност на професионален растеж в бизнеса и дори в други звена на държавната служба.


Не е случайно, че конституционният законодател е бил скептичен към възможността само един орган да вземе добро кадрово решение при назначаване на председател на ВАС и е разделил отговорността между ВСС и президента. За да вземат едно разумно и добро решение, те би трябвало да преценят качествата на кандидатите от гледна точка на функциите на ВАС и ролята на неговия председател.


Учудващо малко са коментарите, които допускат, че ВСС и президентът биха направили това, а учудващо много хора гледат с ирония на възможността начело на ВАС да застане смел идеалист, който издълбоко познава науката на административното право. А точно такъв е необходим.


* Авторът ръководи Правната програма в Институт "Отворено общество" - София


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (28)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на The 8
  The 8
  Рейтинг: 877 Неутрално  "Трябва смел идеалист начело на ВАС" - ами образованието ми не е правно, но който ме познава, знае, че ми идва отвътре, така че бих се заел и без това борсата ми скоро свършва

  Събуди се, българино! В противен случай ще изчезнеш безславно ...и то сравнително скоро :( НАУЧИ СЕ ЗАДРУЖНО И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ДА ОТСТОЯВАШ ПРАВДАТА!
 2. 2 Профил на Петър Иванов
  Петър Иванов
  Рейтинг: 718 Неутрално

  Смел идеалист?

  По скоро куражлия, здравомислещ и държавник, като Стамболов. И не един, а поне по един във на всички районни управления на МВР по един. Тогава ще има някакъв шанс...

 3. 3 Профил на Швейк
  Швейк
  Рейтинг: 458 Неутрално

  браво на авторка за хубавия анализ - осмелила се е да каже, че царят е гол! българската държава има само един проблем - безконтролността. всички други са следствие от него.

  ако Златната рибка, Господ, джинът от лампата на Аладин или някоя друга свръхсила ми дава право на само едно желание, ще искам да промени правната уредба така, че да няма държавен орган, който да е без граждански контрол или да не може да бъде отзован.

  партия ГРОБ - Граждани за Разсипване и Обиране на България. да ни е честит цар Боко Първи, цар на всички български тиквеници и на чичковите червенотиквеничета.
 4. 4 Профил на B52
  B52
  Рейтинг: 1607 Разстроено

  Какъв по-благороден проект и каква по-важна кауза от върховенство на закона?

  За мое голямо съваление не виждам такъв стремеж в БГ...
  Нито на държавно-административно ниво, нито на гражданско.

  Именно разпадането на правораздаването, на вярата на хората във върховенството на законите, придружено с тотален срив на цялата ценностна система в това което се предполага да е ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО е причина страната ни да е превърната в една кочинка.

  Иска ми се да видя светлина в тунела, но не наблюдавам "здравите сили" (без никаква ирония!!) да се подели макар и предварително загубена, но явна и честна борба с недъзите които са пропили Системата...

  He had decided to live forever or die in the attempt, and his only mission each time he went up was to come down alive.
 5. 5 Профил на kman
  kman
  Рейтинг: 442 Неутрално

  За съжаление в нашата страна смелостта е много дефицитно качество. Традиционно се успява с послушание, снишаване и преданост към силните на деня. Смелите често биват жестоко наказани. Някой по-горе спомена Стамболов...

 6. 6
  ****

  Мненията на потребителя АналАlien бяха изтрити поради системно и целенасочено нарушаване на <a href="http://www.economedia.bg/forum/">правилата за форумите</a>.

 7. 7 Профил на йотата
  йотата
  Рейтинг: 605 Неутрално

  Браво, госпожо Иванова.
  Сега остава чукча малко и да ВИ прочете.

  Браво.

  Българин. Изчезващ вид. Заради липса на държава.
 8. 8 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1380 Неутрално

  Като цяло искам да поздравя авторката за цялостното ниво на статията й. Де журналистите от Дневник, да не говорим другите медии, да имаха такъв стил!

  Не знаех и ми направи впечатление това, че има само една кандидатура и че се блокира самата възможност за подаване на втора.

  Според мен би следвало законът за процедура на избор да се промени и да изисква най-малко две кандидатури.

  Това не гарантира по-добър избор, разбира се, но го предполага.

  А за председател на ВАС най-вероятно ще бъде избрано чучело, по същия начин по който биват избирани президент, главен прокурор и дори премиер.
  (ББ не е изключение. изборът му вероятно е бил ако не програмиран, то предвиден и предпочетен пред други )алтернативи

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 9. 9 Профил на ck
  ck
  Рейтинг: 1097 Неутрално

  Примерите с Финландия, Франция и Унгария са неподходящи за югоизточната част на Европа. Защото Европа свършва някъде при Сърбия и Унгария. От там на изток и юг започва наследството от Османската империя, която е пример за изостаналост и ориенталски манталитет (причина и за нейното ряхване).

 10. 10 Профил на B52
  B52
  Рейтинг: 1607 Разстроено

  Авторката като цитира Франция, Финландия и друго цовилизовани държави следва да се е осведомила че ние сме много, ама много далече от тях - поне 1000 пъти разлика, както се разбира от тук

  http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2010/11/08/990073_budeshtiiat_shef_na_vas_obiasni_razlika_ot_1000_puti_v/

  Да закриват страната ни дорде е време!!

  He had decided to live forever or die in the attempt, and his only mission each time he went up was to come down alive.
 11. 11 Профил на Сбогом, тъпаци от "Дневник"!
  Сбогом, тъпаци от "Дневник"!
  Рейтинг: 823 Неутрално

  Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!

  "Трябва смел идеалист начело на ВАС"

  Така наречените български магистрати са некадърник до некадърника и нагъл и корумпиран простак до наглия корумпиран простак!

  Да извиняват нормалните, достойни и компетентни български магистрати, но те са едно огромно .... малцинство!

  Така че тоя цитат просто ме напушва на смях! Смях, смях, смях!

 12. 12 Профил на Сбогом, тъпаци от "Дневник"!
  Сбогом, тъпаци от "Дневник"!
  Рейтинг: 823 Неутрално

  И, за да не бъда голословен - идете ги вижте в блога ми:

  http://kkabakciev.blogspot.com/

  Гнусен простак до гнусния простак, корумпиран дивак до корумпирания дивак!

  Има само отделни изключения ....... нищожни.

  Гнусна работа! Свинска! Просташка кочина, наречена държава!

  Без всякакви извинения за думите! Те са точни!

 13. 13 Профил на inn
  inn
  Рейтинг: 1268 Неутрално

  ВАС е може би най-ретроградната съдебна инстанция в България. В този съд витае дух на зле прикрита омраза към гражданина и яростна защита на администрацията. Криворазбраната защита на държавата се налага за сметка гражданите, а как една държава ще е силна с унижени граждани, не е ясно. Отделно, много е тъжно да се виждат бездушни лица, които явно могат да се оживят само при определена мотивация /не е трудно за отгатване каква/.

  Въпреки това, има няколко съдии от ВАС, за които думата демокрация значи нещо: Светла Петкова, Александър Еленков, Павлина Найденова, Здравка Шуменска. Само че политиците нямат интерес начело на този съд да застане достоен магистрат...

 14. 14 Профил на ║▌│█║█║║▌│█│║
  ║▌│█║█║║▌│█│║
  Рейтинг: 768 Неутрално

  Управялващите, Бесепарите, Доган, Атака и въобще всички виждат във ВАС възможността единствено да възпрепятстват въвеждането на европейското законодтелство в България.
  Те искат и имат една единствена задача - да бетонират грешките на българската правораздавателна система.
  Затова не се и избират пряко от народа.
  Защото толкова компроментирани хора никой не би избрал.

  Be all you can be.
 15. 15 Профил на charlyb
  charlyb
  Рейтинг: 875 Неутрално

  Иванке, извинявай, ама говориш глупости!
  Тук е България! Значи трябва мошеник, продажник. Мръсник, по моралните човешки критерии за съдия. Такъв и ще изберат, бъди сигурна!

  Протестите ще стимулират управляващите да започнат реформи – протестират нереформираните, онези които смучат от държавата!
 16. 16 Профил на Naschenec
  Naschenec
  Рейтинг: 442 Неутрално

  До коментар [#12] от "Красимир Кабакчиев":

  Хаде, затвори си плювалника !
  Освен, че си банален си и безкрайно нахален !...
  Простотиите ти и " светлата " ти личност не интересуват никого !
  Бълването на простотии за ДС доносник е наложително , но вече ти мина времето! Не си ли го разбрал още ?

  Ненавиждам цензурата , мразя цензурите !
 17. 17 Профил на mi6osp
  mi6osp
  Рейтинг: 1040 Гневно

  Смелите идеалисти, като златото, отдавна са на дъното на бурния порой, наречен преход. Отгоре плува оялия се, мазен боклук. Той избира всичко, което има някакви ръководни функции в държавата ни. И то избира от себеподобните.
  Оказа се, че не сме нация златотърсачи, а боклукчии.

  Когато някой е глупав,то е за дълго!
 18. 18 Профил на bate_Ventzi
  bate_Ventzi
  Рейтинг: 714 Неутрално

  "Смел идеалист" !?

  До скоро си мислех,че Константин Пенчев е точно такъв човек и вероятно все още в някаква степен вярвам,че е така.
  Силно се разколебах когато скороспостижно се съгласи да бъде отстранен от поста си на Председател на ВАС, за да освободи място на удобния за сегашната власт Колев и особено след като прие синекурната и нищо не означаваща в България длъжност на омбутсман на републиката.
  По този повод се сещам (Бог да го прости!) как навремето Ивайало Петров, разруши ореола си на жив литературен класик и отшелник от светската суета и политическото злободневие,като прие да стане член на НСРТ и се огъна пред хубавата заплата, безплатен телефон,секретарка,служебен автомобил и разни други екстри. Както казват хората на една каца мед,за да бъде прецакана и трябва само една лъжица катран.
  А що се отнася до т.н. избор на Председател на ВАС, историята с избора на Борис Велчев за главен прокурор се потваря по до болка познатия на обществото начин, наречен "надбягване с един кон".
  "Но то цо" (Че какво от това), както казват поляците.
  Нищо добро на ни чака,тези които останахме на територията на бантустана наречен България.

 19. 19 Профил на mapto
  mapto
  Рейтинг: 1315 Неутрално

  http://4.bp.blogspot.com/_WwNR3h1KSBw/SUVcEPYoOUI/AAAAAAAAB8s/6k2kU83a6B4/s1600-h/VAS.jpg

  Думите в един език са това, което е безкрайно и изисква най-много усърдие и постоянство. Затова направихме http://lexicum.net
 20. 20 Профил на Лилия Костова
  Лилия Костова
  Рейтинг: 660 Неутрално

  Ми авторката всъщност не е казала, че царят е гол.
  Тя е казала: Царят е... и чака ответната реакция на обществото. Не от форумите обаче.

  Бойко Борисов е тъп като г.з. Освен това е малоумен магистраладжия и има титла Негово Тиквочество.
 21. 21 Профил на ganiubalkanski
  ganiubalkanski
  Рейтинг: 8 Неутрално

  ТЕ ТАКИВИ ЛЮДЕ НЕ ОСТАНАХА У НАЗЕ!

  СМЕЛ, ЧЕ ЧЕСТЕН, ЧЕ ИДЕАЛИСТ!

  ДА АМА НЕ И ПРАВИСТ ИЛИ ЮРИСТ!

  ТУЙ СА НЕСЪВМЕСТИМИ НЕЩА!

 22. 22 Профил на alec
  alec
  Рейтинг: 8 Весело

  Смелите и идеалистите в историята на България знаем как са завършили.Предадени!!!!
  За да има промяна, всеки трябва да вземе една метла и първо да премете л----та от собствения си двор.Да стане смел и идеалист в собственият си живот и собствената си работа.
  Може ли 90% от нацията далавераджии и тарикати на всички нива,другите 10%демотивирани от случващото се около тях и уморени да изглеждат"глупаци-идеалсти",а начело на ВАС смел идеалист!???От къде ще го вземат??-от "станство"????
  Само в тоталитарните системи нещата се "оправят"от горе.В демокрацията всеки е отговорен!
  А дано го разберете!

 23. 23 Профил на liolio
  liolio
  Рейтинг: 497 Неутрално

  Да ни е честита, другари и другарки,завърналата се милиционеро-комунистическ държава! Нали това искахте, цаци вмирисани, като гласувахте за ГЕРБ и Тиквата. Е да ви е честито - и новия най-висш съдия ще е милиционер. Дай-боже догодина и президента да е от тази елитна шайка. хак да ви е!

 24. 24 Профил на Лилия Костова
  Лилия Костова
  Рейтинг: 660 Неутрално

  Е какво псуваш, Льольо?
  И ти живееш тук, нали?
  Може да не си гласувал за пожарникаря, ама имаше ли по-добро от него на последните избори?
  На България й е нужна смислена социална партия.
  Не дясна (дясната политика ша ма извинявате, ама обслужва хората с кинтите, а хората с кинтите в България са бившите ком и ДС-кадри, които дори и да имат някакъв мозък в главите си, имат толкова нездрава ценностна система, че да чакаме от тях да направят смислено общество в България - ще си чакаме още 100-200 години), нужна е партия, която защитава правата на малкия, средния, обикновения човек в България.
  И която дава шанс на онези малки, средни хора, които имат идеи и са креативни, шанс да осъществят идеите си.
  Е?
  Ако сами не си я направим тази партия, кой ще ни я направи?
  Помислете върху това.

  Бойко Борисов е тъп като г.з. Освен това е малоумен магистраладжия и има титла Негово Тиквочество.
 25. 25 Профил на Петър Иванов
  Петър Иванов
  Рейтинг: 718 Весело

  Льолчо, а сегашният президент, от коя шайка е бре батювото?

 26. 26 Профил на bzm
  bzm
  Рейтинг: 404 Неутрално

  Най-вече да е послушен и верен на партията-майка-ГЕРБ и поклонник на слънцето ББ

  Пенсионерите,средната класа на България! И запомнете:Всички политици са маскари!
 27. 27 Профил на Сбогом, тъпаци от "Дневник"!
  Сбогом, тъпаци от "Дневник"!
  Рейтинг: 823 Неутрално

  Голяма част от пишещите тук са едни неграмотници, които не разбират нищо от днешната българска действителност, нито от право.
  Аз съм от тия, които разбирам и от двете.
  На всичкото отгоре има разни отрепки, които са анонимни, а наричат мен, човек, който реално се е борил с комунизма, доносник. Това е смехотворно - а пишещите по този начин са отрепки.
  Абе, я първо се ограмотявайте, пък после елате да пишете тук!
  Нещастници български смотани!

 28. 28 Профил на Сбогом, тъпаци от "Дневник"!
  Сбогом, тъпаци от "Дневник"!
  Рейтинг: 823 Неутрално

  Я да припомним как един български студент беше зверски убит в париж и как няколко съдебни състава обявиха убийците за невинни. Я да припомним как един руснак - зверски пиян, затри (на практика) два човешки живота, и как няколко съдебни състава обявиха убиеца за почти невинен! Я да припомним как един човек беше убит от полицаи и как трябваше да бъдат издадени доста оневиняващи присъди, докато накрая все пак някаква истина възтържествува!
  Да давам ли още примери за компетентността на българската така наречена съдебна система? Обаче някакви малоумници тук тръгнали да атакуват мен - човек, който се бори реално с некадърната и просташка съдебна система! Айде бе?!?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK