Държавна здравна каса, много каси, персонални здравни сметки – посока за дискусии

Карикатура на Иван Кутузов от ноември 2009г.

© Иван Кутузов

Карикатура на Иван Кутузов от ноември 2009г.Темата "здравеопазване" и "реформа в него" периодично се появява в медийното поле. Това е логично – малко са здравните системи в света, които се радват на силно обществено одобрение. Всички те са подложени на натиск – от няколко посоки: непрекъснатата поява на все по-нови и ефективни, но по-скъпи медицински технологии; стареенето на населението, увеличаващо драстично броя на потенциалните пациенти; икономическата криза – ограничаваща възможността (никога не съществуваща) да се излекуват всички нуждаещи се пациенти.


Здравни администратори и политици по света търсят изходи. Търсят се и у нас. Има обаче поне три "свещени крави", за които се счита даже за неприлично да се търсят решения. А дали не може поне да се дискутират?


Първо: може ли Здравната каса да стане държавна институция?
Ситуацията днес: кой управлява реално здравните дейности у нас?


Националната здравно-осигурителна каса – тук накратко Касата, бе създадена за да събира здравните ни вноски и от наше име да заплаща на лекари и болници извършените от тях спрямо нас медицински дейности. Тя беше регламентирана като максимално автономна – управлява се от Събрание на представителите - 37 представители на осигурените, работодателите, общините и държавата. Бюджетът й се приема от и отчита пред Народното събрание.


След 45 години централизирано партийно-държавно планиране на всички аспекти на живота ни, това решение изглеждаше великолепно – аксиоматично е прието, че колкото една институция е по-далеч от държавата, толкова по добре функционира.


Касата извършва организацията, управлението, контрола и финансирането на медицинското обслужване в страната. Как:


а) Чрез "клиничните пътеки" (КП) тя регламентира количеството, вида, последователността и продължителността на болничното лечение;


б) Регулира дейностите по извънболничното лечение.


в) Разпределя основният финансов ресурс за дейността на здравната система – над 2 млрд. лв. годишно;


г) Упражнява цялостен медицински, финансов и административен контрол на дейността на здравната система по отношение на осигурените пациенти.


За какво и пред кого отговаря Касата всъщност: пред Парламента, пред Правителството, пред медиите или пред Суверена – народа, който плаща (или не плаща) здравните си вноски? Например – обсъждани ли са в Парламента съдържанието и цените на отделните "пътеки"? Обсъждани ли са публично сумите заплащани от Касата на семейните лекари и специалистите – тези, пред които се явяваме с болежките си? И от тях зависи качеството на лечението ни.


Министърът на здравеопазването от своя страна ръководи Националната система за здравеопазване (в чиято дефиниция според Закона за здравето Касата не е включена) и отговаря за "осигуряване и устойчиво развитие на здравните дейности в лечебните и здравни заведения". Но той управлява само малка част от здравния бюджет.


Или – министърът отговаря, но няма административните и финансови инструменти, а Касата на практика управлява, без да отговаря. Затова честа гледка е поредният здравен министър на въпрос в парламента да заявява "това е от компетентността на НЗОК, аз не мога да отговарям за това", и много, много рядко се вижда поредният шеф на Касата да отговаря на депутатски въпроси относно медицинското обслужване.


Какво да се прави? След 11 години съществуване, след като се видяха на практика редица предимства и недостатъци, може би не е толкова страшно да зададем въпроса: "дали пък няма да е по-добре идеята на Касата да се предефинира". И да потърсим някои рационални доводи в тази ужасно "еретична" идея.


Ето един умерен вариант: Здравната каса остава самофинансираща институция


Това означава силно и драстично намаление на функциите на Касата – само до заплащане на съответните здравни дейности. Броят, медицинската същност, последователността и качеството на тези дейности – да ги наречем най-общо медицинска технология, се определя от този, който пряко отговаря за тях – Министерството на здравеопазването. То и само то упражнява контрол за качеството на предоставените дейности и санкционира нарушителите.


Предимства:


- постига се ясно разпределение на двете функции: заплащане – от Касата, медицинска технология – от МЗ. Допълнително предимство ще бъде и това, че и понастоящем МЗ (основно) финансира закупуването на нова техника и внедряването на нови технологии в публичните болници. Така закупуването и внедряването им ще бъдат под "един покрив" и с единна отговорност;


- ще има единен държавен контрол на качеството на здравните дейности. Отделен въпрос е дали той трябва да се "изнесе" в самостоятелна агенция извън МЗ или да остане вътрешно (и двата варианта имат предимства и недостатъци, които са извън темата тук).


Недостатъци:


- ще се наруши известният (малко жаргонен) принцип "който плаща, поръчва музиката". Съгласно него се счита, че след като Касата "плаща", тя и само тя има правото да задава (да "поръчва") количеството и качеството на здравните дейности и да контролира тяхното качество.


Ето и един още по-краен вариант: Здравната каса – в Министерство на здравеопазването


Касата става държавна институция – интегрирана в структурата на МЗ. Така цялата отговорност за количеството, качеството и заплащането на медицинските грижи ще си намери "собственика" – министерството и съответния министър.


Предимства:


Всички разгледани предимства на предната идея важат и се появяват още две:


- Единна отговорност на МЗ за количеството и за разпределението на финансовите средства за медицинските дейности


- След като МЗ ще отговаря и за финансите, и за технологиите - ще може по-лесно да търси баланс между тях.


Недостатъци:


- От чисто "технологична" гледна точка за недостатък на идеята може да се счете смесването на функциите: едно е МЗ да изгражда политика, друго е то да се товари с оперативни функции – разпределяне на винаги недостигащи пари и разплащане с лекари и болници. Дори и разплащането да се "изнесе" в дирекция, агенция или каквато и да е институция – функцията и отговорността за нея остава в МЗ;


- От "политическа" гледна точка като недостатък може да се изтъкне съсредоточаването на много "власт" и отговорност в едно ведомство, съответно в един министър (който и да е той). Това определено е така. Но при сегашната ситуация виждаме, че властта без отговорност е разпределена минимум в две "ръце": МЗ и Каса, а заедно със съсловните и пациентските организации "ръцете" стават дори повече. Кое е за предпочитане – съсредоточена власт, но и единна отговорност, или размита в няколко институции власт, със слабо или никак дефинирана отговорност? И още една теза – може би липсата на концентрирана отговорност е "политически" изгодна за поредния здравен министър (който и да е той). Дали обаче тя е изгодна за обществото;


- Пак от политическа гледна точка, но на друго равнище, като недостатък може да се счете "смяната на модела". Досегашният модел "касата плаща" се определя като модел "Бисмарк" – създаден в Германия и разпространен (с много модификации) в половин Европа. Моделът "министерството плаща" в някаква степен напомня на модела "Бевъридж" – съществуващ в Обединеното кралство и в другата половина от Европа. Много критици биха счели замяната на модела като "отстъпление", "ревизия", "заден ход", "завръщане към соц-а" и др. със съответни политически квалификации.


Второ: Демонополизация на касата – толкова ли е хубаво?


Много експерти предлагат премахване на монопола на Касата и създаване на множество от конкуриращи се каси. Това е отдавна дискутирана идея с много примери от близки и далечни държави. На пръв поглед даже няма място за дискусии – в пазарна икономика само и единствено конкуренцията движи прогреса, осигурява количество и качество и пр. След като това е доказано във всички други сфери, трябва да работи и в здравната система, нали?


Тук предимства и недостатъци в "чист" вид като че не могат да се изтъкнат. Но да проверим


Сега болница Х сключва договор с единствената Каса за изпълнение на У вида КП, срещу "цена" за всяка за една от тях a,b,c... лева. Представяме си, че от "утре" на осигурителния пазар се появяват каси 2, 3,...,10. Те се конкурират пред болница Х за да договорят медицински дейности за лицата осигурени при тях. По какво ще се конкурират – ще предлагат по-високи цени ли? Или обратно - болницата, за да си гарантира достатъчен брой пациенти, ще намалява цените на дейностите си за една или друга каса?


В такива условия "листата" на една болница би изглеждала така.


С Каса 1 – договорени за година 201х:


- по Клинична пътека 1 – 200 пациента – при "цена" 300 лв. за пациент


- по Клинична пътека 2 – 1000 пациента – при "цена" – 800 лв. за пациент


и т.н.


С Каса 2 – договорени за година 201х:


- по Клинична пътека 1 – 400 пациента – при "цена" 400 лв. за пациент


- по Клинична пътека 2 – 2000 пациента – при "цена" – 700 лв. за пациент


и т.н. – до каса 10.


Тук допускам, че КП ще се използват още известно време, докато се заменят с диагностично-свързаните групи, при които евентуалните договори биха изглеждали аналогично.


В условията на болнична администрация с ограничен икономически капацитет, на мене лично ми се струва, че ориентацията на болниците в тази силно конкурентна среда ще бъде много трудна. Особено, ако бъде честна – т.е. без корупционен натиск.


От друга страна, всяка каса, за да привлече клиенти, трябва да се конкурира и пред тях. С какво – с нормалните инструменти: количество, качество. Ето как биха изглеждали хипотетични оферти пред нас - потенциалните клиенти:


Каса 1 ни предлага всяка година: по 1 профилактичен преглед, до 10 направления, гаранция, че по изброени Клинична пътека (за особено сложни случаи) е осигурено лечение само в областни и университетски болници, до 3 прегледа след болнично лечение.


Каса 2 ни предлага: по 2 профилактични прегледа, неограничен брой направления, безплатно извършване на операция на... и на .... (понастоящем извън обхвата на Клинична пътека); специални Клинична пътека за долекуване на ... в хоспис.


Каса 3 ни предлага: диспансеризиране по 10 диагнози (с по 12 прегледа годишно), до 5 направления за специалист, до 6 направления за изследвания, включително и до 2 - за високоспециализирани изследвания.


И така нататък – всички останали каси.


Още тук се вижда, че изборът между предложенията на три каси е труден – как да се оцени кое предложение е по-изгодно? И кой да помогне на осигурения да направи рационален избор освен лекар, който да е абсолютно независим от касите? А дали изобщо е възможен рационален избор ?


Нещо важно - допускам, че касите не могат да променят процента на здравно-осигурителните вноски – т.е. в тази област те не могат да се конкурират. А ако се допусне и това, то ще значи, че касите се конкурират пред нас - гражданите освен с количество и качество, и със ЦЕНА (т.е. с размер на вноските).


Искам да кажа – днес за редовият клиент на мобилните, банковите и редица други видове услуги е практически невъзможно да се ориентира в качеството на огромния брой предлагани му продукти и цените за тях. Доста вероятно е това да стане и за гражданина в условията на няколкото здравни каси. И докато разликата в мобилните услуги не е животоспасяваща, в здравните понякога е. И ще се наложи няколкогодишна практика, за да могат и лекари, и граждани да се запознаят с предимствата и недостатъците на предложенията на всяка каса и да определят предпочитанията си към една или друга. А – част пък от гражданите са и ще бъдат практически здрави и няма да имат и този минимален опит за да направят своя информиран избор.


Има и още нещо – виждаме как по света се води борба на държавно (и на европейско) равнище срещу някои вредни практики на конкуриращите се мобилни оператори. Значи – подобни практики на конкуриращи се каси могат да се очакват и ще трябва предварително да се изгради мощна регулираща ги и контролираща ги система.


Накратко, създаването на много здравни каси ще доведе до конкуренция и голямо разнообразие в количеството, качеството и евентуално цената на здравно-осигурителните услуги. Това е безусловно и полезно, и градивно. Или – лозунгът "демонополизация на Касата" звучи като великолепен политически и икономически призив, но преди да се вземе решение трябва внимателно и педантично да се обмислят и решат огромно множество "чисто" технологически въпроси.


Трето: Може ли да се откажем от солидарния модел ?


Става въпрос за генерална замяна на съществуващия солидарен модел, с този на личната отговорност. В специализираната литература той се нарича модел на "персонални здравни сметки". Среща се и като "Модел Сингапур" доколкото в тази държава функционира развит негов вариант.


Идеята на модела е, че всеки здравно-осигурен задължително внася здравни вноски, които не отиват в общ солидарен фонд, а в "персонална здравна сметка". Тази сметка се поддържа в държавна здравна каса и служи за заплащане на всички потребени медицински услуги – от осигурения, респ. и от издържани от него членове на семейството му.


Тази сметка се олихвява и остатъкът от нея се наследява при смърт на титуляра. Нещо важно – при достигане до дадена възраст, титулярът, ако има в сметката си повече от определен минимум средства, може да използва надвишението за различни здравно-свързани цели – почивка, подобрение на дома и други.


Медицинските услуги са с регламентирано качество и цена – в държавни и в частни лечебни заведения. За болничните услуги има разлика в цените според желания комфорт.


Заедно с основната осигурителна "схема" има още няколко други "схеми", осигуряващи заплащане на по-дълъг болничен престой, извършване на по-сложни интервенции и пр.


За неосигурените по тези схеми има държавно гарантиран минимум услуги.


По такова телеграфно описание на модела разбира се е невъзможно да се направи преценка за предимствата и недостатъците му. Интересна е основната идея на модела – "намалена солидарност и засилена персонална отговорност", като:


- има стимули за събиране на здравни вноски


- има стимули за намаляване на потреблението на медицински услуги


- има стимули за отговорно поведение към здравето: на индивида и на подрастващите, както и за тяхно възпитание в такава насока.


Възприемането на подобна идея от всички членове на нашето общество обаче би изисквало много дълъг период на пренастройка на редица визии, ценности, обичаи, дори вярвания. Идеята за подобен модел звучи особено привлекателно на младите и инициативни хора, разчитащи на собствените си сили. Очевидно за доста по-възрастни членове на обществото тя би звучала дори антисоциално. Което обаче никак не пречи и такива "екзотични" идеи да започнат поне да се обсъждат.


Заключение


Здравната система е по дефиниция най-сложната човешка система. В български условия тя извършва всяка година десетки милиони амбулаторни прегледа, лекува над 1.8 милиона болнични пациента, в нея работят няколко десетки хиляди хора с "бели престилки". Оттук всеки грешен или необмислен управленски ход веднага се отразява на огромно множество хора - граждани, пациенти, професионалисти, но и всички те - избиратели.


Само преди десетина години здравната реформа се правеше под лозунги като: "вън държавата", "пазарна икономика", "конкуренция" итн. Днес имаме натрупан опит, и български, и на другите екс-социалистически държави. Имаме и опита на всички други развити държави с техните реформи. В тези условия е редно да започне ново обсъждане и сключване на "нов обществен договор".


Ето някои от договарящите страни: "белите престилки" – разглеждани като цяло, без да коментирам вътрешно-съсловните противоречия и проблеми, държавните, общински и частни лечебни заведения, гражданите – като данъкоплатци и като здравно-осигурени лица, пациентите – като реални ползватели. Очевидна и нормална е и възрастовата диференциация. В главите на доста хора от по-заслужилата генерация лозунгът за "безплатното социалистическо здравеопазване" е неизкоренимо имплантиран. Обратно – в доста млади глави вече покълва въпросът "откъде накъде аз ще плащам вноски, след като не консумирам здравни услуги".


Всички тези страни (или "играчи") имат собствени икономически, социални, дори здравни интереси. Как тези интереси да се съчетаят в един модел? Дали пък това не могат да бъдат няколко модела – примерно за възрастни и за млади, за по-бедни и за по-заможни, за здрави и за много болни? Дали обществото ще може да се интегрира в рамките на единна здравно-социална парадигма или пък ще трябва да се сегментира – в търсене на локални здравни и икономически интереси – това далеч не е само медицински проблем, а е и предизвикателство пред социалните инженери (социолози, психолози, демографи, политолози, икономисти и др.).


Първата стъпка у нас на здравната реформа (2000 г.) се проведе бързо и ефективно и не срещна особено голяма съпротива – беше може би в подходящо "политическо" време или беше много добре обяснена, или пък авторитетът на реформаторите беше изключително висок. От тогава насам обаче практически няма следващи значителни стъпки. Питам се – дали не идва времето за Втора голяма стъпка. Но дали всички заедно можем да решим каква да е посоката на тази стъпка?


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (80)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на SS
  SS
  Рейтинг: 2799 Неутрално

  Трето: Може ли да се откажем от солидарния модел ?


  Единственото правилно решение (писна ми от моите вноски да се възползват мангалите - подчертавам мангалите , не инвалидите ,не пенсионерите и прочие соц.слаби индивиди - още веднъж подчертавам плодящите се , живеещи от социални,майчински,детски и прочие държавни помощи млади,здрави,мързеливи паразити)!!!

 2. 2 Профил на Diva
  Diva
  Рейтинг: 494 Неутрално

  Персонални здравни сметки след като сме вълчи капитализъм.

  Изчезващ вид под опеката на БКХ. Гледаш и не бараш :)
 3. 3 Профил на Десен
  Десен
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Индивидуални онаследяеми здравни партиди!

  Не цъфтиш ли като цвете, гниеш като бурен.
 4. 4 Профил на nqma zna4ka koi
  nqma zna4ka koi
  Рейтинг: 857 Неутрално

  Поздравления за статията! Рядко се виждат подобни тези за призив за дебат, повечето "анализатори" или се опитват да натрапят тяхното мнение или в основата на тезата им стои колко са некадърни управляващите и колко тъп народа! Да не коментирам и за анализатори "славитрифоновци", които системно ни насаждат колко зле живеем.
  Още един път поздравления за изчерпателната, фактологично напоена и градивна статия, огромна рядкост за изданието!

 5. 5 Профил на kalin_m
  kalin_m
  Рейтинг: 521 Гневно

  100% държавен монопол на НЗОК - пълна глупост.
  Здравни вноски, обвързани с размера на дохода, вместо с услугата, която трябва да получим срещу това - пълна глупост.
  Поддържане на некачествени болници - пълна глупост.
  Смесване на спешната помощ с болничното лечение - пълна глупост.
  Избор на екип - узаконен рекет.
  Дарения на болницата от пациенти чакащи помощ - мародерство.
  Нямат край глупостите в нашата здравна система. Свинщина и фалш.

 6. 6 Профил на 外人
  外人
  Рейтинг: 414 Неутрално

  Силно се надявам тази дискусия да не си остане само във форума на Дневник.

  Множественото число на нито една дума в българския език не завършва на Й!
 7. 7 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Не можем да се откажем от солидарния модел и само кръгъл идиот(нормален някога човек, лекуван от Здравната каса) може да искатова нещо. Това е толкова рядка глупост, че дори Дянков изглежда само като полу-кретен на нейния фон.

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 8. 8 Профил на Ментор
  Ментор
  Рейтинг: 726 Неутрално

  естествено, че правилният път е индивидуални сметки.
  При сегашния модел човек няма абсолютно никакъв интерес да се осигурява. Колкото и да внасяш, ако се наложи - пак плащаш. Половината от тия които трябва да се осигуряват не го правят, работодатели не правят вноски, ... от цялата работа на кяр са само мангалите. При индивидуални сметки работата е съвсем друга, каквото внесеш няма да изчезва в нищото като заем за Гърция, работодателите ще са под натиск да правят вноски редовно. Като цяло в системата ще влязат много повече пари, които ще се харчат много по-ефективно.

 9. 9 Профил на Ментор
  Ментор
  Рейтинг: 726 Неутрално

  До коментар [#7] от "др. Иванов":

  а някой и друг аргумент може ли? Щото текущия модел е под всякаква критика, по-лош едва ли е възможен, и е точно солидарен.

 10. 10 Профил на Yotce
  Yotce
  Рейтинг: 1369 Любопитно

  До коментар [#1] от "SS":

  Добре, но как предлагаш хем да се откажем от солидарния модел, хем да пострадат само мангалите?
  Колкото и да ми се иска системата да е основана на индивидуални партиди, не виждам как е възможно това да се направи, без половината от населението да осъмне без каквато и да било здравна осигуровка.

 11. 11 Профил на Yotce
  Yotce
  Рейтинг: 1369 Неутрално

  Единственото, което е разумно да се направи е падане на монопола на НЗОК - както е в САЩ.

 12. 12 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Аргументи да давам ако говоря с олгофрени, ти не можеш ли малко да се замислиш върху щуротиите, които си написал или си министъра на здравеопазването?

  Как ще стане това, което предлагаш и каква ще е базата за да получиш определена услуга? Кой ще е по-заслужил пред касата и трябва да да получава повече, циганинът-такелажник, внасял 40 години малки вноски, болен от грип или завършилия Харвард, вкарал в касата 3 вноски, но тръшнат от нефрит? По твоята логика циганинът трябва да е в самостоятелна стая с две медицински сестри, плазма и климатик, а на харвардчето да му вадят бъбреците в стаята на портиера.

  Аз цял живот може да внасям минимална осигуровка, но като съм здрав като пън Касата ще е на кяр от мене, а ти да внасяш максималната вноска и за 1 година лечението ти да струва калкото не може да внесеш за 500 години живот.

  Малко от малко се замислете преди да говорите, не сте министри все пак!

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 13. 13 Профил на panta2
  panta2
  Рейтинг: 470 Неутрално

  До коментар [#12] от "др. Иванов":

  Харвардчето ще използва вноските на мама и татко или който е навит да почерпи .Четете внимателно . Аз съм за и персонална пенсионна вноска,модела Япония.

 14. 14 Профил на panta2
  panta2
  Рейтинг: 470 Неутрално

  До коментар [#11] от "Yotce":

  Проблема на Американската система е че там правиш здравна застраховка .Във един момент баровеца казва че няма да ти я изплати и болницата те съди . За един счупен крак ще ти вземат къщата.

 15. 15 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1379 Неутрално

  До коментар [#9] от "Ментор":

  ето. Солидарния модел всъщност работи на принципа на застраховане. Много плащат, малцина ползват.
  Това което не се споменава за "инвестиционните" схеми е, че по-сложни и съответно скъпи действия не се покриват.
  Съвсем отделен е въпросът, че нашата система е тотално сбъркана. Освен, че е откровено мародерство тя дори не е и солидарна. Солидарната предполага да плащаш. Ако не плащаш не си солидарен и съответно си вън от нея.

  Covid live matter. Stop the genocide.
 16. 16 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 624 Неутрално

  До коментар [#13] от "panta2":

  Кой ти каза, че модела в Япония е това? Абсолютно никъде това го няма даже като идея! Там където има "собствени сметки" има и задължително и солидарно осигуряване, което е основно, а допълнително всеки може да се осигурява или застрахова. Така е и тука, на мене са ми предлагали срещу някакви допълнително вноски да получавам нещо отгоре, но не съм се интересувал.
  Никъде няма самостоятелна система на собствени сметки, защото това няма как да го има, то е абсурдно. Има здравна застраховка, която също действа на солидарен принцип, като по-голямото участие във зноската дава и допълнителни услуги, но това е застраховане, а не здравна каса.

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 17. 17 Профил на SS
  SS
  Рейтинг: 2799 Неутрално

  До коментар [#10] от "Yotce":

  На мангалите се предлага парите от помощите в здравни партиди(не щеш - плащаш кеш ) и изобщо влизал ли си напоследък в болница ? Става въпрос за провинцията ( фул от пациенти с мургав тен ) и не става въпрос само за АГ отделенията - мангали напили се и сбили се, мангали с обгаряния (все пак краденето на високоволт. кабели е рискова професия),мангали потрошени от паднали стени (ваденето на желязо също е рисково),натровени мангали от евтин алкохол , заразни (неимунизирани) мангали , и т.н. и т.н.!!!

 18. 18 Профил на Ернесто
  Ернесто
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Боже опази да чакаш застраховател да ти плати. Като си удариш колата ше чакаш да се наканят 5-7 месеца докато дадат нещо наполовина а и брокера ако не е отчел парите пиеш една студена вода. Обамата точно с тази здравна сестема се бори защото милиони хамериканци са без здравна помощ.
  Трябва здравните вноски да ги дават всичките на здравеопазването и да не си ги кътат за други мераци.
  И контрол за масовите фалшиви болнични и други дупки в чувала със здравните пари.
  Статията има за цел да отвлича вниманието от поразиите със зздравните пари чрез философски прозрения.

 19. 19 Профил на kki
  kki
  Рейтинг: 470 Неутрално

  според мен може и да спечелим всички ако всеки си плаща за задължителна ревдовна диагностика и за спешна помощ - това ще подсигури по-ранно откриване на здравни проблеми и съответно по-здрав народ Остават 2 вида лечение: болнично и третостепенно, което включва психиатрични клиники, центрове за възрастни хора и за инвалиди и т.н. На всеки от нас може да се наложи да ползва болнично или третостепенно лечение. Диагностиката и спешното лечение имат ясни цени, но болничното и третостепенното са много по-непредвидими и за тях, може би, е по-добре да си споделяме разходите (по някога може да стане много скъпо). Не знам за старческите домове... там може индивидуалните вноски да са по-доброто решение. Друг е въпросът колко сме социални и до колко искаме да субсидираме хора, които не могат да си покриват вноските. Можем просто да дефинираме кой на какви субсидии има право и да сме по-стриктни за тези, които могат да работят, но не учат и лентяйстват. Има и още нещо - как ще накараме болниците да се конкурират на базата на качество (в смисъл на брой излекувани пациенти, скорост, усложнения, комуникация, времена на чакане, и т.н.)? Доста сложно е да се измисли правилната здравна система, така че цял народ да е доволен Наистина се надявам дискусията да продължи и на по-високи нива във властта, а не да си остане само под тази статия!

 20. 20 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 983 Неутрално

  [quote#18:"Ернесто"]Боже опази да чакаш застраховател да ти плати. [/quote]

  Имал съм здравни застраховки в четири различни фирми. До сега нямам нито едно отказано или неизпълнено искане за възстановяване на разходи.

 21. 21 Профил на panta2
  panta2
  Рейтинг: 470 Неутрално

  До коментар [#16] от "др. Иванов":

  В цял свят съществува голямо разнообразие при разпределяне на средствата в пенсионните режими.В Япония и Великобритания се изплащат предварително договорени пенсии.Пропорционални на заплатата , каквато е практиката във САЩ Германия и Испания.Или пенсии от натрупване на вноски както е във Италия и Швеция.Социалните и домакинските пенсии са по друго перо ,както е във Япония и Германия.

 22. 22 Профил на Руски трупове навсякъде
  Руски трупове навсякъде
  Рейтинг: 521 Неутрално

  (не съм чел статията)
  Много ми е интересно какви ще бъдат цените по различните клинични пътеки. Може ли в закона да се наложи всички цени след края на договарянето да бъдат публични, както и въобще всички условия. Т.е. всичко да бъде открито и прозрачно. Подозирам че след подобна промяна цените ще скочат някъде драстично, разбирай експоненциално. Разбира се че сега са ниски. Какво правим с хроничните заболявания?

  http://e-vestnik.bg/13324/dnevnik-izgoni-nay-dobrata-si-komentatorka-lyuboslava-ruseva-zashto/ Време е да заместим Русева с Бареков! Ех, напредък...
 23. 23 Профил на drakar65
  drakar65
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Чудесна статия!
  Проф. Божимир Давидов наистина знае какво пише!
  Точно такъв дебат, и от такива хора трябва да има! Които знаят за какво става въпрос.
  А не лаици да дават съвети на професионалистите.

  Проблемите в здравеопазването са много, но не трябва да се решават от Ц.Ц., Дянков, или някой срещнат на някое кръстовище.

  "Първата стъпка у нас на здравната реформа (2000 г.)"
  Да, така бе. Но след това останахме "разкрачени"!

  П.С. Пак казвам, това е начина на провеждане на обществен дебат за реформи.
  А не Сульо, Пульо, Мако и Дако да дават акъл.

  “Сега е моментът да превъртим Рубикон-а” - Гай Юлий Ц... Аз-"Картаген трябва да бъде разрушен"!
 24. 24 Профил на drakar65
  drakar65
  Рейтинг: 1291 Весело

  А, забравих да отбележа и карикатурата на Иван Кутузов от ноември 2009г.
  Болен здрав, носи, или трябва друга интерпретация...?
  Ще ставаме наскоро 2012г., ама рисунката си е актуална...

  “Сега е моментът да превъртим Рубикон-а” - Гай Юлий Ц... Аз-"Картаген трябва да бъде разрушен"!
 25. 25 Профил на Руски трупове навсякъде
  Руски трупове навсякъде
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Може ли някой да направи сравнение на цените на услугите в германия и сащ? И доколко е достъпна здравната помощ в двете страни?

  http://e-vestnik.bg/13324/dnevnik-izgoni-nay-dobrata-si-komentatorka-lyuboslava-ruseva-zashto/ Време е да заместим Русева с Бареков! Ех, напредък...
 26. 26 Профил на Руски трупове навсякъде
  Руски трупове навсякъде
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#23] от "drakar65":

  +++++++
  Един такъв дебат си заслужава отделен форум със ако може тест дали си прочел темите за начинаещи преди да ти бъдат дадени права за писане

  http://e-vestnik.bg/13324/dnevnik-izgoni-nay-dobrata-si-komentatorka-lyuboslava-ruseva-zashto/ Време е да заместим Русева с Бареков! Ех, напредък...
 27. 27 Профил на Руски трупове навсякъде
  Руски трупове навсякъде
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Може ли всички манипулации, изследвания и диагнози да бъдат най точно описвани от сестрите и достъпни за пациента в електронен вид и съответно достъпни за споделяне от пациента?

  http://e-vestnik.bg/13324/dnevnik-izgoni-nay-dobrata-si-komentatorka-lyuboslava-ruseva-zashto/ Време е да заместим Русева с Бареков! Ех, напредък...
 28. 28 Профил на Руски трупове навсякъде
  Руски трупове навсякъде
  Рейтинг: 521 Неутрално

  И един въпрос лично към автора:
  Г-н Давидов, готови ли са лекарите да извадят мистериозната си дисциплина(медицината) и практиките си на светло? Не говоря за наука, защото предполагам наука се прави(изследвания) в пренебрежимо нисък процент от случаите(като бройка) <0.1%, е с неравномерно разпределение също предполагам.

  http://e-vestnik.bg/13324/dnevnik-izgoni-nay-dobrata-si-komentatorka-lyuboslava-ruseva-zashto/ Време е да заместим Русева с Бареков! Ех, напредък...
 29. 29 Профил на drakar65
  drakar65
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#26] от "ГЕРБ=Червена Мафия":

  Съгласен! Ще се тестваме!
  Ама преди теста, махни ако обичаш "със" пред "ако"!
  Има вероятност да не попаднеш сред selecta...

  “Сега е моментът да превъртим Рубикон-а” - Гай Юлий Ц... Аз-"Картаген трябва да бъде разрушен"!
 30. 30 Профил на Руски трупове навсякъде
  Руски трупове навсякъде
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#29] от "drakar65":

  махам "ъс". имам чуството, че и без него пак няма да мина теста пред теб.

  http://e-vestnik.bg/13324/dnevnik-izgoni-nay-dobrata-si-komentatorka-lyuboslava-ruseva-zashto/ Време е да заместим Русева с Бареков! Ех, напредък...
 31. 31 Профил на drakar65
  drakar65
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#27] от "ГЕРБ=Червена Мафия":
  Тц. Не може. Не е работа това на сестрите, а на лекарите.
  Даже не им влиза в длъжностната характеристика.
  Пациента има информирано съгласие, където му се обяснява какво ще се случи с него

  Сериозно: "Не говоря за наука, защото предполагам наука се прави(изследвания)"
  Бъркаш тотално понятията, термините и принципите...

  П.С. "Lege artis - По всички правила на изкуството" -
  Трябва поне малко да разбираш за какво става въпрос, за да коментираш...

  “Сега е моментът да превъртим Рубикон-а” - Гай Юлий Ц... Аз-"Картаген трябва да бъде разрушен"!
 32. 32 Профил на Ментор
  Ментор
  Рейтинг: 726 Неутрално

  До коментар [#15] от "Цецо":

  ами нищо не пречи системата пак да работи на принципа на застраховането, но без солидарен модел. С парите от индивидуалната си сметка можеш да се застраховаш при застраховател по твой избор. Колкото до по-сложни и скъпи действия, може да се включат и такива на съответната цена. Като застраховането на имущество примерно, където можеш да избереш какви рискове се покриват. То да не би сега сложните и скъпи действия да са безплатни ?

 33. 34 Профил на palermo88
  palermo88
  Рейтинг: 778 Неутрално

  Последния вариант е най-добър , далеч от крадливите лапи на държавата и далеч от циганите , парите най-накрая да отиват при хората , който колкото е дал.

 34. 35 Профил на kableshkov
  kableshkov
  Рейтинг: 418 Неутрално

  С толкова дискриминация и расизъм, който лъха от коментарите няма просто как да се развиваме и да живеем добре...жалко за Левски, който предрича "братство за всички народности".

 35. 36 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1935 Неутрално

  До коментар [#35] от "kableshkov":
  Бъркаш братството с използвачеството...

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 36. 37 Профил на Руски трупове навсякъде
  Руски трупове навсякъде
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#31] от "drakar65":

  Не се въздържах относно изкуството ви от чиито термини явно не разбирам. Предполагам е толкова изкусно, че изкривява реалността в която живееш(каквото повикало - такова се обадило). Забележи годината в долния линк:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Mycin

  http://e-vestnik.bg/13324/dnevnik-izgoni-nay-dobrata-si-komentatorka-lyuboslava-ruseva-zashto/ Време е да заместим Русева с Бареков! Ех, напредък...
 37. 38 Профил на Вени Г.
  Вени Г.
  Рейтинг: 1027 Неутрално

  Тузи, които са против солидарния принцип, господстващ в Европа, и искат индивидуални партиди, нека се запитат - какво ще стане с тях, ако недай си боже:
  - заболеят от рак
  - получат инсулт
  - получат тежък инфаркт
  - нуждаят се от поставяне на стентове
  - детето им се разболее от левкемия
  - жена им се разболее от рак на матката или гърдата

  или от други тежки болести, изискващи скъпоструващо лечение.

  Докъде ще им стигнат индивидуалните партиди?

  Най-добрият аргумент против демокрацията е 5-минутен разговор с избирател - Уинстън Чърчил
 38. 39 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 829 Неутрално

  Никъде не видях, в анализа на сега съществуващата система, да е отчетен факта, че всички, така или иначе, ПЛАЩАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО, кой колкото има или се договори, с конкретните лекари, при които е попаднал. Няма значение комунист, фашист, ляв, десен, зелен, и т.н.
  Демек, заравяме си главите в пясъка, и алабализираме.
  Животът е намерил сам, както често се случва, оптималната формула. Трябва просто да я отчетем, извадим на светло, изгладим някои неща, и готово.
  И няма да има драма, ТЯ Е РЕАЛНО СЪЩЕСТВУВАЩАТА.
  Но, тогава ще излязат на светло доходите на лекарите, данъците, които ще се дължат, ОТГОВОРНОСТТА ИМ /сега е никаква/, грижата им за базата /сега е ничия/, и т.н. /не съм специалист/ ...
  Пък после да мислим как да е още по-добре ...

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 39. 40 Профил на Руски трупове навсякъде
  Руски трупове навсякъде
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Знам че ставам банален, но докато получавам подобно отношение от лекари и подръжниците им ще им отговарям със същото....
  Имам чуството, че медиците(лекари, аптекари, стоматолози) са една квази-мафия, също като полицаите, съдиите и прокурорите. Всеки път когато се каже нещо не в техен интерес 1-ви или 2-ри аргумент е: ти не си от професията -> не разбираш -> нямаш право на мнение -> то не заслужава внимание. Като попиташ, къде точно не си прав, ти се отговаря с пренебрежително мълчание. Специално тази професия, през годините, в бг си е създала множество вътрешни психологически прегради пред съвестта си и собственото чуство за професионална негодност, които веднъж издигнати, дори когато са ненужни продължават да са там и спират всеки иностранец от досег с обетованата земя - "уж медицината - уж науката, уж искуството".

  http://e-vestnik.bg/13324/dnevnik-izgoni-nay-dobrata-si-komentatorka-lyuboslava-ruseva-zashto/ Време е да заместим Русева с Бареков! Ех, напредък...
 40. 41 Профил на Руски трупове навсякъде
  Руски трупове навсякъде
  Рейтинг: 521 Неутрално

  ... иЗкуството.

  http://e-vestnik.bg/13324/dnevnik-izgoni-nay-dobrata-si-komentatorka-lyuboslava-ruseva-zashto/ Време е да заместим Русева с Бареков! Ех, напредък...
 41. 42 Профил на Ментор
  Ментор
  Рейтинг: 726 Неутрално

  До коментар [#38] от "Вени Г.":

  не е речено с парите от индивидуалната партида директно да се разплащаш за медицински услуги. Естествено никаква индивидуална партида не може да покрие много тежко заболяване. Обаче с тия пари можеш да се застраховаш и застраховката ти да покрива тежки заболявания.
  По същество това, както и всякакво застраховане, също е солидарен модел - но с някои много съществени разлики от сегашния. Първо, парите не потъват в обща каца от която всеки взима, а като потрябват и за теб - няма, и си принуден да плащаш повторно. Парите отиват където ти избереш, и не може всеки, плащал или неплащал до сега, да се възползва от тях. Второ, имаш интерес да се осигуриш, а не както е сега - да не го правиш, понеже полза от това няма. Трето, работодател няма да може толкова лесно просто да не внася осигуровки на работниците си или да ги бави с месеци, защото така може буквално да застраши живота на конкретни хора - и да си понесе различни от 100 лв. глоба последствия. Въобще в системата ще влязат много повече пари, които ще се харчат много по-ефективно. Четвърто, превенция и профилактика. Нездравословен начин на живот ще се наказва финансово, едва ли застраховател ще иска еднакви пари от тлъст пушач или пияница и от някой дето не е такъв. Също така, нормален застраховател би изисквал редовни профилактични прегледи които не са направени през пръсти, за да може да оцени риска който поема - само това ще намали много значително разходите за здравеопазване, паралелно ще повиши и лекарската отговорност. .... има и още много, но ме мързи да ги пиша.

 42. 43 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 624 Неутрално

  До коментар [#42] от "Ментор":

  Както е казал наполеон на Савската царица за Буридановото магаре: Ти му говориш, ото рупа ли рупа!

  Самото застраховане е на солидарен принцип. Гражданска отговорност плащат всички, а се ползва от няколко процента. Системата със застраховането даде фира навсякъде, вкл. и в САЩ, защото е прекалено скъпа и неефективна. Отделно е съвсем различна, от това, което си представяте, защото нашенецът смята, че като му открият рак ще отиде да се застрахова за голяма сума и като го излекуват ще спре да плаща, ама не е така. Едно семейство нашенци плати в един фонд (каса) и като им оправиха зъбите на всички спряха да плащат, но онези си изискаха и събраха парите със съдебно решение. Щом си подписал и ползвал услуги плащаш до умирачка или за срока на договора, иначе никой няма да плаща.

  Най-добрия модел, който е и в най-много държави е този от времето на соца, при който държавата лекува от данъците. Това е най-прогресивния модел, с най-малко дефекти и най-изгоден финансово на всички. Всичко друго е умряла работа, по умряла от мумията на Ленин.

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 43. 44 Профил на Коста Атанасов
  Коста Атанасов
  Рейтинг: 673 Неутрално

  До коментар [#38] от "Вени Г.":

  А какво ства с тях сега? От всичи медии и на всеки ъгъл ни заливат с молби за помощ. Сложните операции и тежките заболявания и сега са оставени на милостта на някой дребен чиновник с огромно самочувствие. А той винаги казва "не".

 44. 45 Профил на shumkar
  shumkar
  Рейтинг: 835 Неутрално

  [quote#38:"Вени Г."]Тузи, които са против солидарния принцип, господстващ в Европа, и искат индивидуални партиди, нека се запитат - какво ще стане с тях, ако недай си боже: [/quote]
  Каквото става и сега! Д... да ти е яко, ако не си заделил някакви парички!

 45. 46 Профил на shumkar
  shumkar
  Рейтинг: 835 Неутрално

  [quote#43:"др. Иванов"]Най-добрия модел, който е и в най-много държави е този от времето на соца, при който държавата лекува от данъците. [/quote]
  Да, някои ги лекуваха в правителствената болница, а други се лекуваха в къщи.
  На някои лекарствата им бяха безплатни (на АБПФК), а други си купуваха "Вентолин" от корекомските аптеки.

 46. 47 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Да ама не става, както я мислите! Едно е да доплащаш нещо, което е мизерно, друго е да плащаш всичко, което може да излезе десетки или стотици хиляди. Верно е, че и болни от рак се муфтят за пари или трябва да търсят на частно лекарства, но това дето го дават не стига за 2-3 прегледа в Америка. Едно е да ти изврънкат 400-500 лв., горница, та и 1000 за елементарна операция, при положение, че плащаш на месец по 30-40 лв. осигуровки, друго е за същата да ти вземат 12-15 хил. долара, а за повикване на линейка и изписан аспирин 500 долара.
  Всичко може да се оплюе, но когато си недоволен от всичко не виждаш истинските слабости, което става и тук.
  И пенсиите и здравето трябва да се върнат в държавата, докато това не стане ще е тотален батак.

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 47. 48 Профил на Ментор
  Ментор
  Рейтинг: 726 Неутрално

  [quote#43:"др. Иванов"]Системата със застраховането даде фира навсякъде, вкл. и в САЩ, защото е прекалено скъпа и неефективна[/quote]
  Да разбирам ли, че здравеопазването в САЩ е дало фира, за разлика от нашето цветущо, евтино и ефективно такова?

  [quote#43:"др. Иванов"]Най-добрия модел, който е и в най-много държави е този от времето на соца, при който държавата лекува от данъците.[/quote]
  Нещо което е работило в съвсем други условия няма никаква гаранция, че ще работи при днешните. Още повече, като парите от вноски не стигат, от къде смяташ се взима разликата? От къде се покриват задълженията на болниците? Позна - от данъците.

 48. 49 Профил на райничка цветкова
  райничка цветкова
  Рейтинг: 624 Гневно

  Промените в здравеопазването бяха направени без обществено обсъждане,без да се вземат в предвид демографските процеси и без ресурсно осигуряване.А пък регистрацията на болниците по търговсият закон е най-голямата глупост сътворявана някога.

 49. 50 Профил на vik7777
  vik7777
  Рейтинг: 405 Неутрално

  До коментар [#35] от "kableshkov":
  А защо не попиташ циганите,колко си примират да бъдат солидарни в системата на социалното осигуряване или здравеопазването? Стига вече криворазбрана солидарност.Когато всички се подчиняваме на законите на общността,циганите не трябва да са изключение.Когато глобяват един ОПЛ,за това,че не уведомил властите за бременна 13-годишна циганка,кой е виновен,"бащата " или лекаря?Да си чул или видял циганин да плаща осигуровки,защото аз не съм?Солидарността,за която плачете е преди всичко отговорност.Да си чул държавата да търси такава от тези,които не са солидарни?

 50. 51 Профил на Попа от Симитли
  Попа от Симитли
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#7] от "др. Иванов":

  "Не можем да се откажем от солидарния модел и само кръгъл идиот(нормален някога човек, лекуван от Здравната каса) може да искатова нещо. " - това е така. второто изречение не е

  ... sorry, I'm fucked up inside!
 51. 52 Профил на Руски трупове навсякъде
  Руски трупове навсякъде
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Добре де, няма ли смесен модел при който леченията до 1000-2000 лв са почти изцяло за сметка на личните вноски на пациента, а по-скъпите примерно се поемат все повече на солидарен принцип. Примерно:
  1000 лв: 900 - лични, 100 - общи,
  2000 лв: 1750 - лични, 250 - общи,
  10000 лв: 4000 - лични, 6000 - общи,
  100000 лв: 20000 - лични, 80000 - общи

  Как ще е настроена кривата е въпрос на прецизиране, давам само пример

  http://e-vestnik.bg/13324/dnevnik-izgoni-nay-dobrata-si-komentatorka-lyuboslava-ruseva-zashto/ Време е да заместим Русева с Бареков! Ех, напредък...
 52. 53 Профил на Quo Vadis?
  Quo Vadis?
  Рейтинг: 990 Неутрално

  Нищо не пречи да се създаде комбинация от солидарен и индивидуален модел.
  Задължителна еднаква за всички вноска която гарантира някъкъв минимум услуги и поема тежките и екзотични заболявания и индивидуална вноска за пакети по желание,
  Право на пациента да се лекува в която боница си избере и ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ на НЗОК.
  В момента тя е като братче на МЗ, но когато опре до отговорност гледаме прехвърляне на топката (отговорноста) м/у МЗ и НЗОК.
  А за това че НЗОК е част от държавата, доказателство е национализацията (кражбата) на 1,6 млрд. лв здравни вноски

 53. 54 Профил на chvor_s
  chvor_s
  Рейтинг: 675 Неутрално

  До коментар [#40] от "ГЕРБ=Червена Мафия":
  Имаш право на мнение-самия факт ,че пишеш свободно във форума го потвърждава.Както и имаш право мнението, което си написал да е некомпетентно.

 54. 55 Профил на Ментор
  Ментор
  Рейтинг: 726 Неутрално

  всъщност самото споменаване на термина "солидарен модел" във връзка с родното здравеопазване е погрешно. Ние не можем да се откажем от такъв модел поради простата причина, че вече сме се отказали. Един истински солидарен модел вероятно би работил, примери има.
  Тукашният модел е по-правилно да се нарече солидарозорен - малцинството от коректни граждани е зорлем 'солидаризирано' с пасмината от мангали и тарикати. И от такъв модел е задължително да се откажем.

 55. 56 Профил на Руски трупове навсякъде
  Руски трупове навсякъде
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#54] от "chvor":

  Имаш право да се държиш като доктор или като червен популист, което и правиш. Говоря ти за мнение пред лекар и дискусия по него. Айде у лево, по каналния ред в доксторската тоалетна. И да ти напомня - това че ме настройваш с/у себе си/лекарите, няма да промени личностното отношение към тях - т.е. при индивидуален контакт, няма да подхождам предубедено, а също ще стимулирам опитите на младите, образованите, мислещите и добре възпитаните лекари, да измият срама оставен от поколенията на комунизма и последвалото го десетилетие на алчност.

  http://e-vestnik.bg/13324/dnevnik-izgoni-nay-dobrata-si-komentatorka-lyuboslava-ruseva-zashto/ Време е да заместим Русева с Бареков! Ех, напредък...
 56. 57 Профил на Руски трупове навсякъде
  Руски трупове навсякъде
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#55] от "Ментор":

  Така е, но все пак при по-скъпи манипулации, с малко подкуп и/или познати, имаш шанс да се възползваш от благините на модела - т.е. има солидарност, някаква. За качество и справедливост не говорим.
  Само не мога да си спомня, това което четох на един ам. сайт - 1500$ за вадене на нерв на зъб(не си спомням в момента термина беше нещо с екс, но не екстракция) ли беше или за друго ендодонтско лечение. Щото ако е за първото - айде нема нужда зорлем да произвеждаме богаташи и да стимулираме алчността. На всички ни е ясна процедурата - някои я правят за 20 мин, има такива които я правят и за 2 часа(добрите). Сега "псевдо експертите" ще ми кажат, че зависело от спецификата, а бих им казал някои други обидни неща за други специфики .

  http://e-vestnik.bg/13324/dnevnik-izgoni-nay-dobrata-si-komentatorka-lyuboslava-ruseva-zashto/ Време е да заместим Русева с Бареков! Ех, напредък...
 57. 58 Профил на Руски трупове навсякъде
  Руски трупове навсякъде
  Рейтинг: 521 Неутрално

  термина бил екстерпация - незнаех, че е толкова общ ...

  http://e-vestnik.bg/13324/dnevnik-izgoni-nay-dobrata-si-komentatorka-lyuboslava-ruseva-zashto/ Време е да заместим Русева с Бареков! Ех, напредък...
 58. 59 Профил на chvor_s
  chvor_s
  Рейтинг: 675 Неутрално

  До коментар [#56] от "ГЕРБ=Червена Мафия":
  При болестите има надежда за излекуване-при глупостта не.Аре у лево у тоаретната за псевдокомпетентни и спри да ръсиш глупости-дори последното дето си написал е отново некомпетентност.

 59. 60 Профил на Quo Vadis?
  Quo Vadis?
  Рейтинг: 990 Неутрално

  До коментар [#57] от "ГЕРБ=Червена Мафия":

  Американска диплома за доктор/зъболекар струва над 200 000 $.
  За разлика от цоциализма труда не вишистите не е безплатен в САЩ.

 60. 61 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2042 Неутрално

  Бойко Борисов току що бе спечелил изборите,когато отиде в "Пирогов",в една зала в която се бяха събрали докторите и ги попита:"Защо не протестирахте,когато беше тройната коалиция?" И те се изсмяха. Никога няма да го забравя.
  Науката досега не е излекувала нито едно заболяване.Диабета,например.Честно ли е да плащаш за услуга,която не си получил?

 61. 62 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2042 Неутрално

  Докторите имат едно извратено разбиране за Хипократус.Сякаш не са БЪЛГАРИ.

 62. 63 Профил на Руски трупове навсякъде
  Руски трупове навсякъде
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#60] от "Quo Vadis?":

  Знаех си че това ще ми каже някой . Колко струва американска диплома за занаятчия златар. Може и да е по-скъпа, може и да не е. Къде са разликите в образованието, колко обща медицина учат стоматолозите и колко и защо струва толкова това обучение(общата медицина или както там се казва).

  http://e-vestnik.bg/13324/dnevnik-izgoni-nay-dobrata-si-komentatorka-lyuboslava-ruseva-zashto/ Време е да заместим Русева с Бареков! Ех, напредък...
 63. 64 Профил на Руски трупове навсякъде
  Руски трупове навсякъде
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#60] от "Quo Vadis?":

  Той и труда на банкерите не е безплатен в сащ и в лондон и в ес. И виждаме до какво води, та айде малко по-премерено с демагогията. Също на патентнтните адвокати - виждаме как големите компании постоянно си извоюват разни забрани за продажба на конкурентните им продукти в разни страни.

  http://e-vestnik.bg/13324/dnevnik-izgoni-nay-dobrata-si-komentatorka-lyuboslava-ruseva-zashto/ Време е да заместим Русева с Бареков! Ех, напредък...
 64. 65 Профил на Quo Vadis?
  Quo Vadis?
  Рейтинг: 990 Неутрално

  До коментар [#63] от "ГЕРБ=Червена Мафия":

  Разликата е, че за лекар учиш 10 год. и ако не се научиш убиваш, а злтаря най много да прави грозни бижута.
  Разликата е в обема на знанията и отговорноста ..., както и в това, че един златар може да не научи нищо повече през живота си след като си взема заначтчийската тапия, докато един доктор учи цял живот.

  П.С. не съм доктор и не се занимавам с медицина

 65. 66 Профил на Quo Vadis?
  Quo Vadis?
  Рейтинг: 990 Неутрално

  До коментар [#64] от "ГЕРБ=Червена Мафия":

  За банкер не се изисква ценз (поне в САЩ) и можеш да практикуваш и без да си завършил нищо.
  Има много онлайн МБА програми за малко пари, но за задочно завършил медицина не съм чул.

  Не е демагогия да искаш пари за знания и отговорност!

 66. 67 Профил на Руски трупове навсякъде
  Руски трупове навсякъде
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#65] от "Quo Vadis?":

  Стоматолог рядко убива - въпреки че некадърен такъв причинява много проблеми на пациента си.

  До коментар [#66] от "Quo Vadis?":

  Не си чул понеже е държавно регулирана професия с по-високи изисквания към нея. Точно това ми е тезата - медицината е сложна наука и изисква много знания и умения - струва скъпо подготовката на един кадър. Въпроса е колко скъпо и дали не е надценена. Моят отгово е, че е надценена - в резултат се получава наливане на едни баснословни суми в празното, постоянен рев за още, некачественна услуга и труден достъп. От споменатите резултати в предното изречение в реалноста срещаме комбинация от някои от тях в различните случаи, не непременно винаги всички заедно.

  http://e-vestnik.bg/13324/dnevnik-izgoni-nay-dobrata-si-komentatorka-lyuboslava-ruseva-zashto/ Време е да заместим Русева с Бареков! Ех, напредък...
 67. 68 Профил на Quo Vadis?
  Quo Vadis?
  Рейтинг: 990 Неутрално

  До коментар [#67] от "ГЕРБ=Червена Мафия":

  10 г учиш за 600 лв. заплата и смяташ, че трудът на лекарите е надценен в БГ ?!?

  А иначе директното плащане на пари от пациент на лекар беше най-голямата простотия сътворена в БГ ...

 68. 69 Профил на Руски трупове навсякъде
  Руски трупове навсякъде
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#68] от "Quo Vadis?":

  Ако си подходил добросъвестно към коментарите ми, щеше да разбереш, че смятам че труда на лекарите в бг е подценен и е надценен в глобален мащаб. Второто е проблем, защото прави gap-а в заплащането на бг-лекарите още по-голям и им служи за оправдание да не работят качествено. Все пак в България такива са реалностите - доходите на пациентите са ниски.

  http://e-vestnik.bg/13324/dnevnik-izgoni-nay-dobrata-si-komentatorka-lyuboslava-ruseva-zashto/ Време е да заместим Русева с Бареков! Ех, напредък...
 69. 70 Профил на alexsilver
  alexsilver
  Рейтинг: 1408 Любопитно

  Имаше едни "експерти" към МЗ, дето лапаха по 42 хиляди лева месечно от парите на ЗК. А като тях с лопата да ги ринеш. Събират се централизирано фондове разни, за да може после лесно и бързо да се "усвоят" от правилните хора за правилни цели. Моите здрадни осигуровки, събирани от десетки години, отдавна са при ланския сняг и нищо не ми "осигуряват", освен мърляво отношение и подхвърляне насам-натам, за което на всичко отгоре трябва и да си доплащам.
  Щом ми харесва...

 70. 71 Профил на Руски трупове навсякъде
  Руски трупове навсякъде
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#70] от "aldy":

  Виж коментар 52. Как ти се струва съотнощение 70/30 за здравните вноски - 70% по личната партида, 30% по "социалната"/застрахоателна партида.
  Уви незнаем разпределението на диагностиката/леченията по цена и сред населението, та не е ясно при какви съотношения такъв модел би бил икономически жизнен.

  http://e-vestnik.bg/13324/dnevnik-izgoni-nay-dobrata-si-komentatorka-lyuboslava-ruseva-zashto/ Време е да заместим Русева с Бареков! Ех, напредък...
 71. 72 Профил на Stoyan Hristov
  Stoyan Hristov
  Рейтинг: 367 Неутрално

  Защо социалния модел не се харесва? Гледам по нагоре из коментарите всички, които плюят солидарния модел са много харесвани, а един доктор който казваше че е глупост никой не го харесва.... И отговора е прост - защото обществото ние се изгради на егоизма. Да аз се осигурявам на максимума и нямам нищо против, защото знам че , ако не го правя ще има хора, които ще умират от липса на елементарни здравни услуги..... А освен всичко друго живота е колело и утре вие може да черпите повече от колкото сте внесли....

 72. 73 Профил на Stoyan Hristov
  Stoyan Hristov
  Рейтинг: 367 Неутрално

  , а един доктор който казваше че е глупост *премахването му* никой не го харесва...

 73. 74 Профил на ooonufri
  ooonufri
  Рейтинг: 598 Неутрално

  Управляващите не се стремят да изменят избраните през 99 здравен и пенсионен модел осигуряване. Макар да са кофти модели. Защо ли?
  Много просто. В тях има положителни страни за държ. чиновник.
  - Той може да се бърка и да намзва. Затова няма и "гък" на тема приватизация. Макар ДКЦтата да са изцяло частни, без помещенията. Що ли не ги продадат?
  - Сегашният модел изглежда трудно финансируем, отиващ към фалит. Но дали е така? Моделът изхвърля бавно, сигурно и постепенно неосигуряващите се редовно. Направен е така, че лесно да те изхвърли от с-мата. Като останат само 2 млн осигурени и 5 млн боклуци, дето кучета ги яли, с-мата ще заработи. Ще има папо за стотина хиляди безхаберни чиновници, които в момента не могат да свършат за 5 стотинки работа. Касата назначава лекари, които не са в кондиция да извършат никому никаква проверка. Самите те са боклуци без опит, камо ли да идат в отделение, да се изрепчат на завждащият и да го питат защо му е било нужно дадено изследване или да коментират лечението. В много окръзи, наблюдаващите, упражняващи контрол, са медсестри!

 74. 75 Профил на Nyama Znachenie
  Nyama Znachenie
  Рейтинг: 470 Неутрално

  "Първата стъпка у нас на здравната реформа (2000 г.) се проведе бързо и ефективно и не срещна особено голяма съпротива"

  Факт - само дето Иван Костов загуби заради тази "риформа" изборите...

  "Риформата" (направена по съвет на МВФ с чопване хаотично по нещо от най-различни системи - единствено с идеята да се пестят средства) замени една улегнала система, която просто трябваше малко да се поправи (в частност, да се повишат заплатите на лекарите)
  - с административния паразит "Здравна каса"
  - в добавка с огромни доплащания от населението, въпреки здравните му осигуровки
  - в добавка с отнетия пряк достъп до специалистите, съчетано с непрекъснатото снасяне на пари на ръка на джипитата (за които не се плащат данъци),
  - в добавка с разкъсани връзки между доболнично и болнично лечение (в резултат умиращи родилки, защото в болницата не са уведомени за заболяванията им, следени от личните лекари),
  - в добавка с куп частни посредници - като се почне с приватизираните за жълти стотинки фабрики, производители на нон-стоп поскъпващи лекарства, или просто безброй полузаконни фирми, внасящи консумативи, които болниците принуждават хората да си купуват на парче, вместо да си ги поръчват на едро,
  - в добавка с безумно орязване на реалното лечение- етикетирано "клинична пътека", при което никой не се интересува изобщо от резултата, та, например, човек, неподвижен след инсулт, или тежка операция, се изхвърля след броени дни с диагноза "здрав" , за да се "впише" в пътеката, без оглед на индивидуалното му състояние
  - и т.н. и т.н
  Въпросната "реформирана" система е престъпно издевателство! И което правителство поне малко озапти този явен геноцид, със сигурност ще спечели не един мандат...

  Развалихме къща, направихме колиба - е, добре, нека поне не откриваме колелото отново... Та, вместо общи разсъждения като в горната статия - нека се направи едно подробно изложение на най-добрите европейски модели на здравеопазване - но с всичките им детайли.

  Например, в нашата "риформа " сме взели от английската система (въведена от лейбъристите след войната - и не пипната от консерваторите) само личните лекари - "джипитата" - и то само като затруднен непряк достъп до специалист (там понякога чакаш по месеци, за да те види специалист). Но на английските джипита не се доплаща на ръка при всяко посещение, а за лекарствата хората плащат една минимална фиксирана сума, независимо от броя им в издадената рецепта. В болниците никой не ви иска да си доплащате сами животоспасяващи лекарства и консумативи, както е при нас.

  И т.н. и т.н. , всъщност в Европа им а по-добри системи от английската. Ами вземете унгарската система - там даже референдум е правен при опит за промяна...


 75. 76 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1935 Неутрално

  В една застаряваща нация, с нискотехнологична (да се разбира мизерни заплати) икономика, няма как да работят солидарни системи и модели. Как точно да стане, като отношението плаща:ползва е 1:5 ? Който не вярва, да вземем калкулатор, и да си сметне сам резултатите от последното преброяване на населението.

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 76. 77 Профил на panta2
  panta2
  Рейтинг: 470 Неутрално

  До коментар [#35] от "kableshkov":

  Ако Левски работеше във бърза помощ щеше да си промени мнението.

 77. 78 Профил на kableshkov
  kableshkov
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Ако от Бърза помощ не закъсняваха с 20 мин. със сигурност щеше да го промени.

  Авторът не е счел, че ако НЗОК е към МЗ, някой пак ще реши да бърка в здравните ни вноски след строителството на поредния стадион.

 78. 79 Профил на Quo Vadis?
  Quo Vadis?
  Рейтинг: 990 Неутрално

  До коментар [#78] от "kableshkov":

  А сега нещо попречили му да го направи. Нищо, че се нарушиха доста закони.
  Поне ако слеят МЗ и НЗОК половината чиновници ще станат излишни ....

 79. 80 Профил на greco_jlt
  greco_jlt
  Рейтинг: 418 Гневно

  Здравните каси си имат един любим израз: пари няма! И понеже уж няма, те постоянно раздуват бюрократичния си апарат и вдигат месечните вноски. А болните? Ами сами да се оправят!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK