Отговор на Росен Димов на писмото на Едвин Сугарев

Росен Димов

© Асен Тонев

Росен ДимовРосен Димов - доскоро апелативен прокурор на Пловдив, а в момента командирован прокурор във Върховната касационна прокуратура (ВКП), се кандидатира да бъде преместен във ВКП за постоянно. Събеседването на Висшия съдебен съвет (ВСС) с него беше през декември, след което той  получи оценка за професионалните си качества - 5.85. ВСС още не е гласувал дали Димов ще стане член на ВКП, като не е ясно кога ще стане това.  По повод кандидатурата му миналата седмица Едвин Сугарев изпрати открито писмо до ВСС. В него Сугарев задава няколко въпроса, свързани с Димов. "Дневник" публикува цялото писмо и говори с Росен Димов. Той определи твърденията на Сугарев за откровена лъжа. Седмица по-късно Димов изпрати също открито писмо до медиите и институциите, което публикуваме едно към едно.


ДО


ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

КОПИЕ: БОРИС ВЕЛЧЕВ –


ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА РБДИАНА КОВАЧЕВА –


МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТОИСКРА ФИДОСОВА –


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА


ПРАВНАТА КОМИСИЯ В НСВИВИАН РЕДИНГ –


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И


КОМИСАР ЗА ПРАВОСЪДИЕ, ОСНОВНИ ПРАВА И ГРАЖДАНСТВОКРИСТАЛИНА ГЕОРГИЕВА –


ЧЛЕН НА ЕК И КОМИСАР ЗА МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО,


ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ И РЕАКЦИЯ


ПРИ КРИЗИОТГОВОР


НА ОТКРИТО ПИСМО ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВСС НА РБ ОТ 12.01.2012


С АВТОР ЕДВИН СУГАРЕВУВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,


На 12.01.2012 година Едвин Сугарев е изпратил до Вас и останалите адресати открито писмо във връзка с предстоящите избори за прокурори във Върховната касационна прокуратура. В него поставя въпроса за моите професионални и нравствени качества, за длъжността, за която кандидатствам и за която съм класиран с отличен успех от проведения конкурсен изпит и атестация. В няколко пункта е изброил свои заключения защо моят избор би бил несъвместим с конституционното изискване за заеманата длъжност поради липсата на цитираните качества, позовавайки се на събития и неинформирани твърдения с давност между 11 и 16 години.


Работя като прокурор почти 30 години. Преминал съм през цялата йерархия в кадровото си израстване. На която и позиция да съм работил, винаги е имало положителни оценки за извършваната от мен дейност. За това свидетелстват положителните атестации, включително и приета от Вас такава само преди няколко месеца, провежданите ревизии и проверки. Бил съм административен ръководител 17 години, зам.-председател и председател на Асоциацията на прокурорите 10 години, член на Висшия съдебен съвет. За мен е много важно да запазя доброто си име на професионалист и затова не мога да оставя без отговор писмото на г-н Сугарев, особено в навечерието на поредната проверка по правов ред и сигурност предстояща да се извърши от ЕК.


Съобразно изложеното в откритото писмо давам следните отговори и становища базирани на доказани и съществуващи факти и документи:


1.По въпроса за добре известното разследване в Гърция, където беше замесено моето име.


- Посоченото разследване е било прекратено с решение 458/22.3.2002година на СЪВЕТА НА АПЕЛАТИВНИЯ СЪД НА СОЛУН. Решението е предоставено на Етичната комисия на ВСС през 2009 година. При излизането му е било оповестено в медиите и съвсем наскоро във вестник "Преса", на който предоставих също копие. В него буквално е записано


:"… ЗАЛИЧАВА обжалваното постановление на Наказателния съвет на съда на Тесалоники по отношение разпоредбите отнасящи се за тези обжалватели.


…Прооизнася се ДА НЕ СЕ ПРЕДЯВИ ОБВИНЕНИЕ срещу обвиняемите Росен Димчев Димов жител на Пловдив, България и…


…Произнася се да се наложат съдебните разходи относно освобождаването от отговорност в тежест на държавата."


От горното ясно следва, че срещу мен са свалени всички обвинения и разследването се прекратява, преди дори да има съдебен процес.


Приложение 1: копие от горецитираното решение.


- няма нарушения на валутното законодателство в РБ действащо в периода 1996-2000 година, за които да ми се търси отговорност. Забраната за разкриване на сметки в чужбина е била наложено с 15 ПМС/199 1година, издадено на основание ЗСВЦВК. С решение 454/16.6.1996 година Върховният административен съд по дело 203/1996 год. е отменил тази разпоредба – чл.5, ал.2-4 от въпросното постановление, като противозаконна и противоречаща на приложното поле на чл.1 на ЗСВЦВК. Напълно е ясно, че в периода 1996година до 2000година когато е закрита сметката е нямало никакво задължение за българските граждани да спазват някакъв разрешителен режим, просто защото той не е съществувал. След влизането на Р.България в ЕС се въвежда напълно свободно движение на валутата в рамките на съюза, като се запазва само уведомителен режим за нуждите на статистиката на валутния баланс на страната.


Приложение 2: решение 454/1996год.на ВАС и 2 броя правни становища на известни специалисти, вкл. и хабилитирани лица в областта на финансовото и данъчното право.


- по този въпрос съм проверяван многократно от двама главни прокурори, инспектората на ВКП, етичната комисия при ВСС. Никога не съм се крил и съм заставал винаги пред българската общественост с ясна и точна позиция, защото съм нямал чувството, че съм извършил нещо нередно. Що се отнася до контактите ми с гръцкия гражданин Антемидис, в момента, в който са ми станали известни проблемите му с гръцкото правосъдие, съм прекратил един път завинаги отношенията си с него. До този момент съм считал, че той е сериозен бизнесмен с фабрика в България и търговски бизнес в Гърция, изхождайки от липса на каквито и да е проблеми с българските правозащитни и правораздавателни органи и от обществените позиции на хората, които са ме запознали и контактували с него.


2. По твърденията, че не съм изпълнявал служебните си задължения като административен ръководител на Окръжната и Апелативната прокуратура в Пловдив в периода 1994-2009 година, изразяващо се непресичане и покровителстване на престъпната дейност на Кирил Рашков, известен и като Цар Киро.


Тези твърдения категорично не отговарят на истината и са изцяло манипулативно изложени с директна цел, злепоставянето ми. Това се установява от следните обстоятелства.


- Върховната касационна прокуратура е извършила пълна проверка на всички преписки и наказателни дела срещу Кирил Рашков. Заключението от нея е точно и ясно - няма каквито и да е нарушения, укриване на преписки и сигнали или каквото и да е нерегламентирано отношение с това лице от страна на прокурорите в пловдивските прокуратури. Горното бе широко оповестено в българските медии.


Приложение 3: копие от доклада на Инспектората на ВКП


- Прокурорски "чадър" над когото и да е било може да има само когато са укрити или неправилно решени постъпили материали от МВР или контролни органи в прокуратурата срещу определено лице. В конкретния случай стана ясно на българското общество както от медиите, така и от констатациите, че всичко което е постъпвало в прокуратурата е отработвано законосъобразно и няма нито един укрит или неправилно решен поставен въпрос.


За конкретното лице Кирил Рашков осъдителна присъда е произнесена по преписка 1130/05 г. на РП Асеновград. Тази преписка е образувана по мое лично разпореждане до съответния районен прокурор въз основа на публикация в местния вестник "Марица", дори не по материал от конкретен държавен орган. Задавам риторичния въпрос - що за покровителстване от моя страна е това, когато аз разпореждам срещу него наказателно преследване завършило с присъда.


По сл.д.138/93 г. на отдел "Следствен" - Пловдив, за незаконно производство на спиртни напитки Кирил Рашков е задържан със санкция на прокурор от РП - Асеновград, който също ми е била подчинен. Изменението на тази мярка в парична гаранция е станало по предложение на водещия разследването следовател Вангелова. В кориците на делото, което се съхранява в РП - Асеновград" се съдържат множество писма, вкл. и от мое име, с които сме искали следователите да приключат това дело, вземано е на специален надзор, искани са отводи на следователи заради неоснователните забавения. В онзи период това са били прокурорските възможности, но е ясно, че сме ги изпълнявали достатъчно съвестно. Подобни действия също доста са встрани от понятието покровителстване на престъпно лице.


Приложение 4: копия от материали по горецитираните дела


Твърди се от г-н Сугарев, позовавайки се на изказване пред медиите на Калин Георгиев - главен секретар на МВР, бивш началник БОП РДВР - Пловдив, че тези служби са работили постоянно спрямо фамилията Рашков, но в съда не е влязло нищо, и се прави заключение отново, че аз съм разпъвал "чадър над него". Видно от горните проверки в пловдивските прокуратури не са постъпвали никакви други материали освен проверените от инспекторите на ВКП и следователно тези съждения са абсолютна безсмислица и клевета, граничеща с набедяване в престъпление, което си е престъпление по Наказателния кодекс.


За опровергаване на тези твърдения, моля да се изискат съответните справки от МВР.


3. По твърденията, че съм сред фигурите, които бяха най-приближени на Никола Филчев


НЕ дължа нищо в кариерата си като прокурор на главния прокурор на РБ Никола Филчев. Тази кариера и името си на професионалист съм изграждал благодарение на собствените си действия. Зад мен никога не са седели политически партии, лидери или високопоставени политици. При встъпването на Филчев като главен прокурор вече бях назначен от ВСС за апелативен прокурор след успешен мандат на окръжен прокурор. Последващо бях избран за втори мандат като апелативен прокурор от ВСС след също такъв мандат, почти единодушно. По същото време вече бях избран и като член на ВСС от квотата на прокурорите при проведено гласуване от общото събрание на прокуратурата от първия път. Бях и заместник-председател на Асоциацията на прокурорите. Председател на същата бях избран на общо събрание на тази организация с мнозинство гласове в конкуренция с Иван Петров - апелативен прокурор на София и бивш председател.


За справка - отдел "Кадри на ВКП" и ВСС и архивите на АПБ.


Що се отнася до служебните ми взаимоотношения с Филчев, те са били единствено в рамките на законоустановеното, нито съм бил каран, нито съм предприемал незаконни действия спрямо когото и да е. Както на него, така и на предишния и следващия главен прокурор или на който и да е друг главен прокурор, дължа лоялност и етично поведение с оглед съществуващата структура на прокуратурата по закон. Това е моето възпитание и разбиране за служебна етика. Когато трябва съм възразявал и защитавал, своите убеждения на юрист отново в рамките на законоустановеното.


В качеството си на зам.-председател и председател на Асоциацията на прокурорите винаги съм се стремял да изпълнявам целите залегнали в устава й. Една от тях е и защита на професионалната чест на членовете и утвърждаване на независимостта на Прокуратурата в рамките на законите, решенията на ООН и препоръка Р 19 на Съвета на Европа. Приемал съм и продължавам да приемам, че личното отношение към който и да е главен прокурор, не може да се прехвърля като отношение към прокурорите изобщо. Във всички случай, когато сме считали като Управителен съвет, че са нарушени горните принципи и в отстояване на демократичните принципи за независимост на съдебната система сме реагирали с декларации и писма. Всички протоколи за вземаните решения се съхраняват в архива на Асоциацията. Така е и за конкретния сочен случай. Нещо повече, за дейността на Асоциацията, което може да се потвърди от настоящи и бивши служители на Американското посолство, като Т.Пийбълс – аташе по правните въпроси до 2009 година и от ръководителите на различни правни програми с които сме работили. Независимо от влошените отношения на Н.Филчев с американското посолство винаги съм работил в тясно сътрудничество с тях при реализиране на правните програми, насочени към модернизиране, обучение и реформа на съдебната система в частност на прокуратурата. Ясно е, че ако бях идентифициран като приближен до Филчев, това не би се случило в качеството ми на председател на АПБ. Що се отнася до дейността ми като ръководител на Апелативната прокуратура в Пловдив сме били обект на множество пред присъединителни и последващи проверки от партньорите ни в ЕС и те винаги са приключвали с положителни оценки. За справка архивите на ПРБ.


Излагам само факти и не коментирам безпочвени слухове и клюки.


4.Относно твърденията, че съм поддържал близки връзки с хора, подлежащи на съдебно преследване и съм извършил действия в тяхна полза.


В случая се визират Христо Александров и Христо Данов, като собственици на Агробизнесбанк, както и собствениците на Тракия банк


-по Агробизнесбанк


Познавал съм собствениците на тази банка. Отношенията ми с тях са били дотолкова, доколкото в един град като Пловдив не малък, но не и особено голям повечето държавни и общински служители и по-крупни бизнесмени се познават. Не е тайна и факта, че в годините на развитие на тази банка и влиянието й върху икономическия живот на Пловдив, с тях са поддържали връзка бивши и настоящи политици и висши държавни чиновници от национален мащаб - премиери, министри, вкл. и на финансите, членове на УС на Националната банка, полицай, съдии и други, което не ги прави заподозрени в престъпна дейност или морално укорими. Спестявам имена, само за да не се обругаят тези хора. Каквито и да е обаче да са били личните ни отношения, е важно дали съм нарушил служебните си задължения, прикривайки ги от съдебно преследване. Отговорът е напълно отрицателен и се съдържа в произнесените присъди от различни съдебни инстанции по внесените в съда от ръководената от мен прокуратура обвинителни актове срещу тях и целия управляващ екип на тази банка. Държа да отбележа, че това са единствените банкери с присъди от окръжен и апелативен съд по източването на фалиралите по онова време банки. От тези документи ясно се вижда и какви мерки за неотклонение са били вземани. Държа да се отбележи, че Прокуратурата в Пловдив е направила всичко необходимо за да се разследва, документира престъпното им поведение и те да получат присъди. Няма случай да е установено, че след получаване на доклада на Националната банка за състоянието на Агробизнесбанк , да съм продължил контактите си с тях. Нещо повече, в делото е съхранено моето разпореждане да се започне предварителна проверка и разследване за фалита на банката.


По отношение твърдението за крупна данъчна измама чрез фалшиви командировъчни, е извършено пълно разследване. Компетентният прокурор се е произнесъл с прокурорски акт, потвърден от горните инстанции. Делото е налице и винаги може да бъде проверено за моите действия.


По отношение контрабандата на цигари също е проведено мащабно разследване. Касае се до действия на фирма оперирала с банкови гаранции на финансово брокерска къща на Александров. От съществуващото дело ясно се вижда, че е произнесена присъда спрямо Христо Александров. Освен че е внесла обвинителен акт Районната прокуратура е протестирала оправдателната присъда, тя е отменена и потвърдена от ВКС. Повече от ясно е, че не може да се говори за никакво покровителстване и в този случай. Делото е образувано по доклад от Икономическа полиция след осъществяване на фиктивния износ на цигари и е за неправомерно издаване на банкови гаранции от финансово брокерска къща, а не от банка. Цигари не са били задържани и следователно не са били освобождавани за да се пласират където и да е било, което ясно посочва неверността на подобни твърдения.


Неправилно се внушава за задържането на Николай Ханъмов - като директор на Агробизнесбанк и незадържането на Данов и Александров. Ханъмов няма нищо общо с разследванията по тези дела, той е бил директор на съвсем друга банка и е осъден с потвърдена присъда от ВКС за допусната безстопанственост. Повече от очевидно е манипулативното смесване на случай с цел злепоставяне.


Приложение 5-копия от обв.актове, присъди. Всички дела са в съответните съдилища и подлежат на проверка.


-по Тракиябанк


Правят се внушения за нерегламентирана намеса от моя страна, тъй като мой кум е бил адвокат на единия обвиняем и под негово влияние е сменен прокурора по делото и освободени задържаните собственици от ареста, а единия от собствениците Георги Стойчев по непроверени данни е споделял, че това му е струвало 250000 щ.т. При проверка на делото ясно се вижда, че е единственото вярно нещо е, че по делото като един от адвокатите е бил Орлин Търновалийски, действително мой кум на първия ми брак. Тъй като аз не съм бил разследващ по делото, не е било и нужно да си правя отвод, което е и постоянна съдебна практика. Наблюдаващият първоначално прокурор Антонова по време на разследването е била повишена в длъжност и е преминала на работа в Окръжната прокуратура, за образцово изпълнение на задълженията си по мое предложение. В момента е прокурор във ВКП и тя може да свидетелства дали въобще й е оказвано влияние. Тъй като делото в последствие е прекратено, то повече от ясно е и защо са изменени мерките за неотклонение. Самото дело е проверявано многократно от висшите инстанции, последния път по разпореждане на ВКП от 2008 год. от прокурор Котева. По отделено дело е осъден главния счетоводител на банката. Имало е сигнал до ВКП, проверяван от инспектората, че тогавашният окръжен прокурор Атанасов е взел 20000 евро за да унищожи делото. Установило се е, че делото си е налице и преписката е прекратена. Описвам този случай, единствено за да посоча явната манипулативност на твърденията и цялостния начин на излагането им в откритото писмо.


Приложение 6: -постановление на РП Пловдив, наблюдателни материали, инспекторска проверка. Делото е в наличност и подлежи на проверка за изнесеното.


5.Твърдения за спорен морал и поведение


За първата част съм дал отговор по т.1 от писмото ми.


Абсолютно манипулативен е факта, че пътуванията ми до Гърция имали делови характер заради огромна пратка цигари внесени чрез летището в Пловдив, където началник КПП е била бившата ми съпруга. При най-беглата проверка се установява, че на летище Крумово край Пловдив са разкрити 2 контрабандни канали за цигари, същите са конфискувани, когато са били заловени, извършителите разследвани и осъдени. Единственото вярно нещо е, че съпругата ми е била началник на КПП, но съвместно с НСБОП е взела дейно участие в разкриването на каналите и събирането на оперативна информация. В кориците на делата има ясна документация, а за това могат да потвърдят и водещите делата прокурори, че сигналите за тези канали и действията на полицията и разследващите са разпоредени от мен. Ако някой пострадал има да си връща нещо, като конфискувани стоки, задържане или свободата би било добре да не злоупотребява с доверието на г-н Сугарев.


Приложение 7- осъдителни присъди по цитираните случай.


По твърденията на Ашим Асан, председател на фондация "Прав път" цитирани от Сугарев. По този случай има две инспекторски проверки във ВКП 14879 и 12202 от 2011 година на ВКП. И по двете е установено, че сочения за автор Асан е депозирал писмени изявления, че никога не е подавал подобни сигнали и изложеното в тях е невярно. В момента същото лице изтърпява присъда в затвора Пловдив. Не смятам, че са нужни други коментари освен тези факти. Преписките са на разположение във ВКП.


По случая с ловното сафари.


Както е добре известно и е публично достояние от декларациите ми в Сметната палата, получавам достатъчно допълнителни доходи извън заплатата си. Те са с ясен произход, а имено наеми от реституирани и наследствени имоти. Тези доходи ми позволяват да предприемам подобни пътувания. Не намирам за морално укоримо, че в тях съм бил с г-н Момчил Адреев изпълнителен директор на Райфайзенбанк и няколкократно обявяван за банкер на годината, или с г-н Емил Димитров - мажоритарно избран депутат от ГЕРБ и зам.-председател на комисия в НС. Нямам никакво отношение към тяхната дейност и още повече към имотни сделки. Доколкото се информирах по повод писмото, заема за цитираната сделка е от друга банка, а не от тази управлявана от М.Андреев. За справка цитираните хора. Що се отнася за Гео Дундаров, бил съм на лов един път с него и този случай бе коментиран, давал съм изявления по него, бил е проверяван и от Главния прокурор и в самото МВР, по повод твърденията на уволнен служител от местното РПУ. След този случай не поддържам контакти с Дундаров.


По отношение намиращи се в интернет извадки от СРС спрямо Тенчо Попов и Петър Сантиров, оставям същите без коментар, защото са изречени от лица, които са подсъдими и си разказват весели клюки измислени от тях. Не смятам, че те ще са от интерес за членовете на ВСС.


Оставям без внимание подмятания за угодничеството ми пред различни политически сили или за тайнствени влияние на ДС и масонски ложи .Ще заявя само, че родителите ми и аз преди и след 10.11.1989 година винаги сме били безпартийни и никога не съм допускал в прокурорската си дейност да има политически влияние върху мен или мои колеги. За последното може да свидетелства всеки един прокурор от района на Пловдив.УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Постарах се да отговоря подробно на т.нар отворено писмо. Нямам причина да се срамувам от професионалния си път или от моралния ми облик. Благодарен съм на г-н Сугарев, че постави тези въпроси, които вероятно като слухове и клюки витаят из общественото пространство, защото мога да им дам ясен и точен отговор, почиващ на факти и доказателства, за да се сложи един път завинаги край на подобни приказки. Настоявам, по Ваша преценка разбира се, ако счетете, че има нещо неизяснено, манипулативно представено или невярно да отложите избора ми за прокурор във ВКП и назначите комисия за проверка на откритото писмо на г-н Сугарев и моя отговор. Ако тази комисия счете, че нямам морални и професионални качества за прокурор във ВКП, аз сам ще се оттегля от конкурса за да не притеснявам никого. Ще обмисля дали въобще трябва да продължа да работя в прокуратурата, защото ако след този стаж, професионален опит, кариера, постижения и оценки и след като съм издържал обявения конкурс, не следва да бъда повишен, то аз вероятно нямам качествата въобще да бъда прокурор.


Приложение по описа в изложението.


С уважение


Росен Димов-прокурор Апелативна прокуратура


18.01.2012 год., София

Коментари (25)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на korektor
  korektor
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Амин!! Само като му видя овчата мутра ми става ясен!!! Няма ли поне един висш магистрат с не менторска физиономия!

 2. 2 Профил на Буда Леевски / Опашката на свинята /
  Буда Леевски / Опашката на свинята /
  Рейтинг: 479 Весело

  Е с тази честна физиономия , направо си за....горкия, всички гледат да го злепоставят

  Простщината победи с ИПОН
 3. 3 Профил на elevation04
  elevation04
  Рейтинг: 583 Весело

  Чист и невинен......просълзих се !

 4. 4 Профил на evkalipt
  evkalipt
  Рейтинг: 468 Неутрално

  Ясно е че се появяват две противоречащи си мнения. Интересното е, че:

  1.Съгласно опита си хората вярват повече на Сугарев, отколкото на Съдебната ни система и решенията й.

  2.Моля, да бъде публикувано имотното състояние на гореизявилия се прокурор, както и стила му и "широтата" на живота му. Това ще е достатъчно.

 5. 5 Профил на Къти
  Къти
  Рейтинг: 583 Неутрално

  К'во само си пишат писма, като влюбени? Не е ли по-добре да влязат в съда и да се сложи точка на сагата?

  Всичко, за пресъпленията на ядрената мафия единствено и само тук: http://gikotev.blog.bg
 6. 6 Профил на Vili Jambov
  Vili Jambov
  Рейтинг: 1223 Весело

  30 години е израствал човекът. К'во му придиряте? Всичко са само злостни клюки. С цел да се злепостави прокуратурата. Малей, Росене, добре че са такива като теб да и пазят авторитета

 7. 7 Профил на gsb
  gsb
  Рейтинг: 636 Неутрално

  И аз съм склонен да вярвам на Сугарев, но заключението на Димов поне звучи мъжки
  "Настоявам, по Ваша преценка разбира се, ако счетете, че има нещо неизяснено, манипулативно представено или невярно да отложите избора ми за прокурор във ВКП и назначите комисия за проверка на откритото писмо на г-н Сугарев и моя отговор. "

 8. 8 Профил на paliiyy
  paliiyy
  Рейтинг: 376 Неутрално

  Ако наистина е публикувано без промени, то този мъж е неграмотен, цитирам:
  " премиери, министри, вкл. и на финансите, членове на УС на Националната банка, полицай, съдии и други, което не ги прави заподозрени "

  Изводите си ги правете вие.

 9. 9 Профил на nesty
  nesty
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Да ходи да го съди за клевета, ако му стиска.

 10. 10 Профил на Todor
  Todor
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Сугарев в затвора! А аааааааа

 11. 11 Профил на Красимир Цветков
  Красимир Цветков
  Рейтинг: 479 Любопитно

  Чудя му се на Росен Димов. Като има толкова странични доходи и 30 годишен юридически стаж, защо не стане адвокат и да прави по 10 000 - 20 000 лв. на месец а се бута във ВКП. Ама май прокурорската власт е сладка.

  Никога не е късно да станеш за резил
 12. 12 Профил на richardnixon
  richardnixon
  Рейтинг: 636 Неутрално

  Вярвам на Сугарев напълно! Този Димов кънти отвсякъде! Вижте само какъв списък от съмнителни лица са му били постоянна дружинка! как не се намери някой учител или писател да го познава. За контрабандата обясненията му са кухи, а Димов не иска да обясни как така познава най-големите гръцки контрабандисти и как те са го допуснали да има общи тлъсти сметки в банки? Кой и за какво ще прави такива щедри подаръци?

 13. 13 Профил на !D !калпав е новия вид Дневник!
  !D !калпав е новия вид Дневник!
  Рейтинг: 1060 Весело

  ".... този момент съм считал, че той е сериозен бизнесмен с фабрика в България и търговски бизнес в Гърция, изхождайки от липса на каквито и да е проблеми с българските правозащитни и правораздавателни органи и от обществените позиции на хората, които са ме запознали и контактували с него."
  Само това като прочетох и казах стига ми.!!
  Прокурор се сдружава и .."прави бизнес"- етика ,конфликт на интереси и прочие ....не са важни!
  Ай сиктир агънце бяло!
  [quote#9:"nesty"]Да ходи да го съди за клевета, ако му стиска.[/quote]
  ДА ! Нали е прокурор да заведе дело за оронване на престижа на институцията.Ако му стиска!!

 14. 14 Профил на richardnixon
  richardnixon
  Рейтинг: 636 Неутрално

  До коментар [#9] от "nesty":естествено, че няма да посмее да съди Сугарев! тогава в съда всички цитирани от двамата ще трябва да говорят и не се знае още колко далавери ще му изкарат! След Филчев Димов няма особено силно лоби в София и здравата ще се прецака.

 15. 15 Профил на петър палчев
  петър палчев
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#7] от "gsb":

  ЕТО ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ НАПРОВИ.

 16. 16 Профил на carlos
  carlos
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Абсолютен лъжец е този Росен Димов! Знае много добре административните врътки и на хартия е по-чист от сълза на бебе! Имал съм директен опит с манипулациите му в Пловдив. Естествено той никога не излезе на преден план, а само се допитваха до него как да се направи това или онова.

 17. 17 Профил на Вавринец
  Вавринец
  Рейтинг: 740 Неутрално

  Колко от вас са юристи? Един гражданин е невинен до доказване на противното.
  Вяра на Едвин Сугарев? На един диагностициран психоболен? Никога! Винаги съм знаела, че неговите твърдения са около истината, истинообразни, твърдения диктувани от омраза и желание за медийни изяви. Типични за диагнозата му. Много пъти съм се чудела Едвин Сугарев откъде си печели парите. Защото стихотворенията му са в разред " Бълнуване на болен".

 18. 18 Профил на gsb
  gsb
  Рейтинг: 636 Неутрално

  [quote#11:"Красимир Цветков"]защо не стане адвокат и да прави по 10 000 - 20 000 лв. на месец а се бута във ВКП.[/quote]
  ами.. хубав въпрос
  А дали не се сещаме отговора?
  "...Георги Стойчев по непроверени данни е споделял, че това му е струвало 250000 щ.т. "

 19. 19 Профил на gsb
  gsb
  Рейтинг: 636 Неутрално

  До коментар [#17] от "nu6ka":

  Абсолютно се съгласих за невинен до доказване на противното.
  По отношение на парите на Сугарев, мисля че не си права- работи в БАН, преподава в СУ и НБУ, редактор е на някакви издания, бил е посланик няколко години, бил е депутат.. мисля че ако погледнем легалните доходи на Росен Димов в сравнение с начина му на живот, ще намерим по-голямо разминаване

 20. 20 Профил на konkisto
  konkisto
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Чист като сълза бил господина......, бре да му се не види. А някой зададе ли си въпроса, защо всички тези неща се случват сега. Аз си мисля, че Димов като част от най близкото обкръжение на Първанов иска да е в същите отношения и със сегашните "другари", но това си е моя теория. Факт е, че не го харесвам и съм убеден че е достоен за ново назначение за минимум 20 години - в затворническата администрация, но от тези, които не се прибират след работа в къщи и им носят цигари два пъти в месеца.

 21. 21 Профил на richardnixon
  richardnixon
  Рейтинг: 636 Неутрално

  До коментар [#17] от "nu6ka":Нушкее, ти май шеташ из коридорите на прокуратурата...много поръчково мачкаш сугарев като поет в опит да отбиеш тежките обвинения срещу твоя човек. Чела ли си нещо от Сугарев или ще ни кажеш, не съм чела, но го отричам?

 22. 22 Профил на mr4i4o
  mr4i4o
  Рейтинг: 531 Неутрално

  Както предполагах, чист като сълза. Само невежите ги осъждат защото крадат без да познават законите.

 23. 23 Профил на leni_n
  leni_n
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Няма никакво съмнение, че Росен Димов е чист като сълза! И Пенгезов е чист и цялата пасмина от ВСС, всички са чисти.
  В България и особено в съдебната система колкото по дълбоко си в мръсотията толкова по на високо се издигаш.Това е за съжаление положението.
  И на милионера Росен Димов въобще не му пука, че някой ден ще му се потърси сметка за всичките мръсни парички които е взел от знайни и незнайни бандити и измамници.

 24. 24 Профил на Вавринец
  Вавринец
  Рейтинг: 740 Неутрално

  До коментар [#21] от "richardnixon":
  Не си позволявайте да ми говорите на "ти", не ви познавам и не съм Ваш фен. Не съм имала възможност да ползвам българската правораздавателна система, но политиката ме забавлява.
  Аз съм лекар и познавам едно споменавано лице много добре.
  Подариха ми пациенти преди повече от 25 години стихосбирка на Сугарев и оттогава следя стихотворенията и изявите му с професионален интерес.
  Чета редовно поезия с удоволствие, любимият ми поет е на български език Пенчо Славейков, харесвам и Яворов, Дебелянов, Смирненски, Т. Траянов, Бурнаски и други. И стихотворенията на г-н Сугарев са неприпознати от публиката, защото тиражите им са скромни и неизкупени.

 25. 25 Профил на Вавринец
  Вавринец
  Рейтинг: 740 Неутрално

  Чета редовно поезия с удоволствие, любимият ми поет е на български език Пенчо Славейков, харесвам и Яворов, Дебелянов, Смирненски, Т. Траянов, Бурнаски и други. И стихотворенията на г-н Сугарев са неприпознати от публиката, защото тиражите им са скромни и неизкупени.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK