От блоговете: Историята на АСТА досега

От блоговете: Историята на АСТА досега

© Reuters"Дневник" продължава да публикува информация и мнения по подписаното от България търговско споразумение АСТА (Anti-counterfeiting Trade Agreement).


Историята на създаването на АСТА и реакциите на официалните институции по известните текстове от споразумението, описани от експерта по медийно право проф. Нели Огнянова в блога й nellyo.wordpress.com под заглавие "АСТА: хроника".


Нели Огнянова е ръководител на катедра "Европеистика" във Философския факултет на Софийския университет "Св. Климен Охридски" и преподавател по  Европейско медийно право и Информационна политика на Европейския съюз.

ACTA, търговско споразумение за борба с фалшифицирането, беше подписано от България на 26 януари 2012.  Дори само на това основание АСТА ни засяга и интересува.
В цялата проблематика на АСТА има акценти, които заслужават анализ. Особено внимание заслужават:


(1) АСТА от гледна точка на съвременните демократични стандарти за нормотворчество и


(2) АСТА по същество от гледна точка на целите, регламентираните баланси  на интереси в цифровата ера, възможните ефекти  и степента на гарантиране на комуникационните права.


Разговорът по тези два въпроса има историческа част, която заслужава да се припомни, доколкото има публична информация за нея.


През 2008 г. Европейската комисия приема Стратегия за правата върху индустриалната собственост. В т.6.3. се предвижда Европейската комисия (ЕК)  да работи за постигане на многостранно търговско споразумение за борба с фалшифицирането.  Съветът през септември 2008 г. потвърждава началото на работа върху АСТА.


Първият известен отказ на Съвета да предостави информация за споразумението се появява на сайта на  FFII (Foundation for a Free Information Infrastructure - бел. Дневник) през ноември 2008 г.  През следващите три години този стил на непрозрачност е основна тема  (писмото, с което съветът отказва да предостави исканите документи относно ACTA).


През 2010 г. парламентарна комисия на Европейския парламент (INTA) иска достъп до проекта. Отговорът от ЕК е: "Не може да ви предоставим нещо, което не съществува. Няма такова споразумение."


Вариант на проекта изтича от работната група и се появява на канадски сайт.


Становището по АСТА на Европейския надзорник за защита на личните данни от 22 февруари 2010 г. констатира непропорционалност на трите удара (процедура, въведена във френското законодателство, при която след три предупреждения се забранява достъпът до интернет на онлайн пиратите - бел. "Дневник"), проблеми при трансфер на данни към трети страни, липса на прозрачност (коментар на становището).


На 10 март 2010 г. Европейският парламент приема резолюция, в която се казва следното:


1.  посочва, че от 1 декември 2009 г. Комисията има правното задължение да предоставя на Парламента незабавно изчерпателна информация на всички етапи от процедурата на преговори по международни споразумения;


2.  изразява безпокойството си относно липсата на прозрачен процес при провеждането на преговорите по ACTA – положение, което противоречи на разпоредбите и духа на Договора за функционирането на Европейския съюз; изразява дълбоката си тревога, че преди началото на преговорите по АСТА не беше установена правна основа и не беше търсено одобрението на Парламента за мандата за преговори;


3.  призовава Комисията и Съвета да осигурят обществен и парламентарен достъп до всички свързани с преговорите по ACTA текстове и изложения, в съответствие с Договора и с Регламент (ЕО) № 1049/2001 от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията


4.  призовава Комисията и Съвета да се ангажират активно заедно с партньорите си в преговорите по ACTA за изключване на възможността за всякакви по-нататъшни преговори с поверителен характер, както и да предоставят изчерпателна и своевременна информация на Парламента относно своите инициативи в тази област; очаква Комисията да представи предложения преди следващия преговорен кръг в Нова Зеландия през април 2010 г., за да изиска въпросът за прозрачността да бъде включен в дневния ред на тази среща, и да уведоми Парламента за резултатите от този кръг незабавно след приключването му;


5.  подчертава, че в случай, че не бъде незабавно и изчерпателно информиран на всички етапи от преговорите, Парламентът си запазва правото да предприеме съответни действия, включително да сезира Съда на ЕС с цел да защити своите прерогативи;


6.  призовава Комисията да направи оценка на въздействието от прилагането на ACTA по отношение на основните права и защитата на данните, продължаващите усилия на ЕС за хармонизиране на мерките за прилагане на правата на интелектуална собственост (ПИС), и електронната търговия, преди да се пристъпи към каквото и да било споразумение на равнище ЕС относно консолидиран текст на ACTA, както и своевременно да се консултира с Парламента относно резултатите от тази оценка;


7.  приветства уверенията от страна на Комисията, че всяко споразумение за ACTA ще бъде ограничено до прилагането на съществуващите ПИС, без да се засяга развитието на материалното право в областта на интелектуалната собственост в Европейския съюз;


8.  призовава Комисията да продължи преговорите по ACTA с цел повишаване на ефективността на системата за прилагане на ПИС срещу фалшифицирането;


9.  настоятелно призовава Комисията да гарантира, че прилагането на разпоредбите за ACTA, особено разпоредбите относно процедурите за защита на авторското право в цифровата среда, напълно съответства на достиженията на общностното право; изисква на границите на ЕС да не бъдат извършвани претърсвания на лица; изисква пълно изясняване на всички клаузи, които биха позволили неоснователни претърсвания и изземване на устройства за съхранение на информация, като например преносими компютри, клетъчни телефони и MP3 плейъри от страна на гранични и митнически органи;


10. счита, че с цел зачитане на основните права, като например правото на свобода на изразяване и правото на неприкосновеност на личния живот, предложеното споразумение, докато изцяло спазва принципа на субсидиарност, следва да не позволява налагане на т.нар. процедури на "трите предупреждения", в пълно съответствие с решението на Парламента относно член 1, параграф 1, буква б) от Директива 2009/140/ЕО (директива за изменение), призоваващо за добавянето на нов параграф 3а в член 1 от Директива 2002/21/ЕО относно въпроса за политиката на "трите предупреждения";


11. подчертава, че неприкосновеността на личния живот и защитата на данните са основни ценности на Европейския съюз, признати в член 8 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и в членове 7 и 8 от Хартата на основните права на ЕС, които трябва да бъдат зачитани във всички политики и правила, приемани от ЕС съгласно член 16 от  Договора за функционирането на Европейския съюз;


12. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите – страни по преговорите по ACTA.
Вариант на проекта изтича от работната група и се появява на френски сайт през юли 2010г.


През септември 2010г. на сайта ЕurActiv  се появява информация, че проектът не е предоставен, нито може да бъде публикуван, както са искали депутатите от ЕП, поради позицията на САЩ срещу огласяването на проекта.


На 9 септември 2010г. Европейският парламент приема декларация  относно липсата на прозрачен процес за Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA) и потенциалната оспоримост на съдържанието му. Европейският парламент:


1.  Счита, че предложеното споразумение не следва да налага непряко хармонизация на законодателството на ЕС относно авторското право, патентите и търговските марки и че следва да бъде зачитан принципът на субсидиарност;


2.  Заявява, че Комисията следва незабавно да осигури публичен достъп до всички документи, свързани с текущите преговори;


3.  Счита, че предложеното споразумение не следва да налага ограничения върху справедливото съдопроизводство, нито да застрашава основните права, като например свободата на изразяване и правото на защита на личния живот;


4.  Подчертава, че икономическите и иновационните рискове следва да бъдат оценявани преди въвеждането на наказателни санкции, когато вече са въведени граждански мерки;


5.  Счита, че доставчиците на интернет услуги не следва да носят отговорност за данните, услуги по преноса и хостинга на които те предоставят, до степен, която би наложила предварително наблюдение или филтриране на тези данни;


6.  Посочва, че всички мерки, целящи засилването на правомощията за трансграничен контрол и конфискуване на стоки, не следва да нарушават глобалния достъп до законни, достъпни и безопасни лекарства.


След обявяването на края на преговорите Европейският парламент приема нова резолюция от 23.11.2010г. , в която се казва, освен другото, че ЕП:


5. изразява съжаление, че не са били оповестени всички преговорни текстове между 10 март 2010 г. и окончателния текст от 15 ноември 2010 г.;


6.   изразява съжаление, че тези преговори не се проведоха и Споразумението не беше сключено в рамката на съществуващите многостранни форуми (напр. Световната търговска организация и Световната организация за икономическо сътрудничество), което е причина за настоящото тясно участие в тях, тъй като бяха изключени повечето от развиващите се страни;


7.   отбелязва, че членството в ACTA не е ексклузивно и позволява на развиващите се страни и страните с бързо развиваща се икономика да се включат; затова приканва Комисията да се въздържа да налага споразумението на развиващите се страни и да призове другите страни по ACTA да се съгласят, че процедурите и условията за присъединяване към ACTA следва да бъдат подходящо гъвкави и да отчитат равнището на развитие на присъединяващите се страни съгласно заключенията на Съвета относно съгласуването на политиките за развитие;


8. призовава Комисията и Съвета да изяснят правното основание; приканва Комисията да изясни разделението на компетенциите между Съвета и Комисията по отношение на раздела за наказателно правоприлагане в ACTA, включително по отношение на парафирането му; настоява на Парламента да бъде представено доказателство, че правното основание за преговорите по ACTA съответства напълно на Договора от Лисабон, преди споразумението да бъде парафирано;


9. приветства многократните изявления на Комисията, че прилагането на разпоредбите на ACTA – особено разпоредбите относно процедурите за защита на авторското право в цифровата среда – напълно съответстват на достиженията на правото на ЕС и че споразумението няма да въведе нито персонални проверки, нито така наречената процедура на "три предупреждения"; нито една страна по АСТА, и особено ЕС, може да бъде упълномощена чрез споразумението да въведе режим на прекъсване на достъпа до интернет след три предупреждения или друг подобен режим;


10. настоятелно призовава Комисията да се ангажира да предостави на Европейския парламент писмени доказателства, своевременно преди парафирането на споразумението, че ACTA няма да възпрепятства хармонизирането на изключенията и ограниченията за авторското право и сродните му права в ЕС; че няма да ограничи бъдещо разширяване на изключенията и ограниченията отвъд изброените в Директива 2001/29/EО; че няма да изключи бъдещи политически възможности и юридически действия за разширяване на достъпа до творчески произведения предвид технологическия напредък чрез използване на изключения; че няма да ограничи законодателните възможности във връзка с осиротелите произведения или да попречи на държавите-членки да въведат закони за разширяване на достъпа до осиротели произведения, закриляни от авторско право, които да ограничават мерките против посегателството над такива права;


11. призовава Комисията да потвърди, че ACTA няма да окаже никакво въздействие – сега и вбъдеще, на достиженията на правото на ЕС в областта на основните права и защитата на данните и продължаващите усилия на ЕС за хармонизиране на мерките за прилагане на ПИС и Директивата за електронна търговия.


През 2011 г. се появиха обстойните експертни анализи:

Беше публикувано   становище
 на 27 водещи учени от университети и изследователски звена в Страсбург, Лондон, Кембридж, Мюнхен, Хановер, Амстердам и др., според което споразумението АСТА не е напълно съвместимо с правото на ЕС. Според становището:


-  АСТА предвижда наказателноправни мерки за нарушения в областта на интелектуалната  собственост, което е по същество извън обхвата на правото на ЕС.


-  АСТА не предвижда в същата степен защитата, предвидена в правото на ЕС,  за частни субекти с нетърговска цел.


- Учените посочват общо 16 основания  и призовават ЕП и държавите – парламентите и правителствата – ако не се предприемат мерки по отношение на съществените отклонения от  правото на ЕС и сериозните  основания за загриженост за правата на човека и справедливия баланс на интереси, да не подкрепят споразумението.


- АСТА не трябва да се приема, докато не включи мерките за защита, които съществуват в правото на ЕС и международното право, се казва в становището.

ЕК отговори
, че АСТА не ограничава свободата.


През септември 2011г. се появи проект за решение на Съвета, заедно с обяснителен меморандум,   който е приет и който изразява волята на държавите по същество и по процедура – от гледна точка на съответствието на споразумението с правото на ЕС.


На 1 октомври 2011г. споразумението е открито за подписване и подписано от осем държави:  Австралия, Канада, Япония, Република Корея, Мароко, Нова Зеландия, САЩ и Сингапур. Ще бъде открито за подписване до 1 май 2013. Ще влезе в сила след ратифициране от шест държави.


Правителството на България одобрява решение за присъединяване към АСТА през ноември 2011, изменено през януари 2012.


11PR044.14_ ACTA1;   12PR001.20_ACTA2


На 26 януари 2012г. в Токио  22 държави от ЕС, вкл. България,  са подписали АСТА. Пет държави от ЕС не са подписали: Кипър, Германия, Естония, Холандия и Словакия.


Споразумението е подписано и за ЕС, но процедурата продължава в Европейския парламент, засега в комисиите.  Пленарният вот се очаква през юни.


Проектът е изменян във времето, според експертите някои от първоначалните идеи са отпаднали.  Но това не отменя факта, че не само гражданите, но Европейският парламент  е неинформиран за хода на изготвяне на споразумението. Напълно излишно е да се коментира достъпът до проекта на   национално равнище.  Информационната асиметрия е основа за асиметрия и по същество.


Хрониката е основа за анализ на други два кръга въпроси: 

 • каква е правната природа на АСТА, защо се налага да се подпише отделно от ЕС и отделно от държавите от ЕС, какви са ефектите по всяка от двете линии и
 • какъв е предметът на АСТА, целите, балансът на интереси  – и какво може да се очаква от мерките, предвидени в това споразумение.
Двата кръга въпроси изискват различна експертиза. И са теми за отделен анализ. Който следва.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (17)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1438 Неутрално

  "Дневник" благодаря ви, че публикувате мнението на проф. Огнянова. Най- накрая да прочетем едно компетентно мнение по въпроса!

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 2. 2 Профил на Hello Niki
  Hello Niki
  Рейтинг: 574 Неутрално

  Бла-бла-бла. Общи приказки и нищо по "конкретиката" на "проблематиката". Безидеен комсомолски брътвеж , от който се разбира само едно - не сме съгласни щото така.

  Грешка е да се даде власт на простите чобани и обирджии на мандри , всичко друго е леко объркване.
 3. 3 Профил на flagellumdei
  flagellumdei
  Рейтинг: 750 Неутрално

  Само с призоваване нищо не става. Ако ЕС иска да продължава с претенцията за прозрачност спешно трябва да направи нещо.

  България е древна и заслужава много повече!
 4. 4 Профил на Strygalldwir
  Strygalldwir
  Рейтинг: 781 Неутрално

  До коментар [#2] от "Hello Niki":

  Признай си - не разбра дори и един ред от анализа.

  Всичко което ми трябваше да знам за християнството го научих от тези които взривяват гинекологични клиники.
 5. 5 Профил на Hello Niki
  Hello Niki
  Рейтинг: 574 Весело

  До коментар [#4] от "Николай Цолев":

  Разбрах , че ти обяснява каквото искаш да чуеш и ти харесва да не се замисляш. Не се учудвам , заблудените хора са огромно мнозинство на планетата.

  Грешка е да се даде власт на простите чобани и обирджии на мандри , всичко друго е леко объркване.
 6. 6 Профил на Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Рейтинг: 691 Неутрално

  бОКО, НАПРАВИ КАТО МЕРКЕЛ- тя не подписа, ти се го оттегли...

 7. 7 Профил на Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Рейтинг: 691 Неутрално

  [quote#6:"moni56"]. [/quote]
  Всичките бели, които се стоварват над бългорите идват оттам , че имаме министерски съвет, които не се подготвя добре, не обсъжда различни мнения,ЗАЩОТО ИМАМЕ МИНИСТЪР -ПРЕДСЕДАТЕЛ, КОИТО БЪРЗА ДА РЕЖЕ ЛЕНТИ ДА ДАВА ИНТЕРВЮТА...

 8. 8 Профил на debil
  debil
  Рейтинг: 463 Весело

  Като се замисля, досега не е имало случай да бъдат спрени корпоративните интереси в ЕС . Преди години Монсанто и прочие компании си "купиха" един университет учени, който се кълняха че ГМО-то им е безвредно . След това От корпорациите назначиха роднините им и уволнените европейски експерти на работа при тях. Европейците не са по-малко податливи на корупция от нас.....От друга страна интересите на САЩ и тези на корпорациите за тотален контрол съвпадат което почти обрича протестите срещу АСТА на провал. жалко.....

 9. 9 Профил на xrp43572691
  xrp43572691
  Рейтинг: 1323 Неутрално

  11. подчертава, че неприкосновеността на личния живот и защитата на данните са основни ценности на Европейския съюз

  ===========

  Само че на евреите, които държат почти изцяло американския развлекателен бизнес, им е през кашерния за тия ценности и с треперещи от алчност ръчички искат повече парички.

 10. 10 Профил на rumata
  rumata
  Рейтинг: 718 Любопитно

  До коментар [#5] от "Hello Niki":

  Т. е. обясняваш, че нищо не си разбрал.

  Според Козяшката прислуга, на Шипка, РУСКИ АГРЕСОРИ И БЪЛГАРСКИ СЕПАРАТИСТИ ВЛЯЗОХА В БОЙ СЪС ЗАКОННАТА ОСМАНСКА ВЛАСТ.
 11. 11 Профил на Vili Jambov
  Vili Jambov
  Рейтинг: 1839 Неутрално

  Става ясно, че мръсниците от европейската комисия години наред са крили информация за какво точно се преговаря. Аз не мога да се начудя на какво са се надявали. Че ще мине тихомълком и европарламентът ще одобри без обсъждане? Наистина ли? И ако има неприемливи клаузи, к'во правим? На тези чиновници не може изобщо вече да се има доверие. На всички нива гнусна лобистка паплч, готова да лиши стотици милиони хора от права, за да угоди на една шепа кретени, които си мислят, че всичко е позволено. За да се защитят "авторски права" ще се лишат всички от граждански права? Да си виновен до доказване на противното, ако съответна компания те посочи? Да се дават лични данни при поискване, защото има съмнение? Сигурен съм че в ЕС това няма да мине. В щатите и Мексико може и да одобрят, но и в това се съмнявам.

 12. 12 Профил на nemo86
  nemo86
  Рейтинг: 8 Гневно

  Налагане на тотален контрол над обикновенните хора.Колко е бил прав Д.Оруел за 1984 тепърва ще разберем.Куклуводите които вече изпуснаха конците на обикновенния човек се опитват да го наложат отново.

 13. 13 Профил на ПАВЛА
  ПАВЛА
  Рейтинг: 1438 Неутрално

  http://www.avaaz.org/en/eu_save_the_internet_spread/?fUqeHcb&pv=293

  При главоболие не се дава Но-Шпа, въпреки че при много хора главата е кух орган с гладка мускулатура.
 14. 14 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 928 Неутрално

  това не е мнение, това е справка, при това не особено добре написана.

 15. 15 Профил на pachino
  pachino
  Рейтинг: 635 Гневно

  Първата война на Държавата и Корпорациите срещу хората беше истерията покрай кулите на СТЦ и "войната срещу тероризма", доколкото може да има такова животно - да водиш истинска война срещу някакъв имагинерен враг, наречен Ал Кайда, Бин Ладен, талибани или когото посочат предварително назначените за тази цел политици. Резултат - милиони жертви, трилиони прахосани долари, един много по-несигурен свят, но за сметка на пълните джобове на големите корпорации начело с Военно-промишлените комплекси.

  Втората война - финансовата сфера, наливане на долари от някакви частни банки в лицето на ФЕД, просвоили си правото да се разпореждат със световната парична единица и с лихвените проценти, с инфлацията. Следствието - наливане на пари във всякакви банки и други финансови структури, от там кредитното заробване с помощта и на медиите и консуматорската истерия на гражданите. Резултат - финансова криза, обедняване и несигурен статут на средната класа в Щатите, вече и в Европа, задължаване на самите държави до космически нива за сметка на финансовата спекулативна олигархия.

  Сега виждаме третата световна война - поредният опит на Държавата да се превърне в подобие на такава по Оруел и в съдружие с със старите, държащи кокала корпорации да наложат тоталния контрол и в интернет, единственото все още място, където гражданите могат свободно, безплатно или на достъпни цени да получават и обменят информация, да изразяват своето мнение и често да надигат гневни гласове срещу похода на световната олигархична хидра.

  Като се обърна назад и виждам, че преди едни 25 години, във времето на СССР и Студената война Светът беше едно по-спокойно място и ми призлява...... Но аз съм оптимист /умерен/ и съм сигурен, че в безграничната си алчност и жажда за пълен контрол шепата "богоизбрани" ще се удавят и самоунищожат сами.....и с малко помощ от всички нас, нормалните хора, надявам се!

 16. 16 Профил на alexsilver
  alexsilver
  Рейтинг: 968 Любопитно

  [quote#2:"Hello Niki"]Бла-бла-бла. Общи приказки и нищо по "конкретиката" на "проблематиката". Безидеен комсомолски брътвеж , от който се разбира само едно - не сме съгласни щото така. [/quote]

  Май ти дойде в повечко тази информация. Ама никой не те е карал да вникнеш в нея. Иска се послушно да се вика в подкрепа на споразумението, защото Начальнико го е подписАл.
  Няма никакво значение, че АСТА е предназначена да охранява интересите на големите корпорации и не дава 5 пари персонално за автора на авторското произведение, откритие или изобретение. Целите са други. А и възможностите, които се разкриват пред някои "органи" да тарашат и слухтят за щяло и нещяло, са много съблазнителни. Плъзването по наклонената плоскост към полицейщина и тоталитаризъм е трудно преодолимо, особено като се има предвид, че е в услуга на олигархията по целия свят...

 17. 17 Профил на otmnogoum
  otmnogoum
  Рейтинг: 464 Неутрално

  Долу Аста, горе Замунда!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK