Лечебната сила на прозрачността за болничните разходи

Карикатура на Иван Кутузов от юни 2010г.

© Иван Кутузов

Карикатура на Иван Кутузов от юни 2010г.
В предна статия коментирах няколко проблема, между които и необходимостта от пълна прозрачност на разходите в болниците. Показах и няколко примера от опита на американски мениджъри. Във форума (искрено благодаря за вниманието) бях упрекнат, че всъщност препоръчвам американската система за финансиране на здравните грижи. Възразявам – в САЩ има не една, а поне пет системи, базирани на коренно различни принципи. Няколко поредни президента не успяха да наложат там единна и общодостъпна система. Така че САЩ могат да са само отрицателен пример в тази насока.


Независимо от това в спазването на строг регламент и детайлна отчетност на публичните здравни разходи "там" има значителни постижения, някои от които посочих. Такива постижения има и в много други здравни системи по света. За да няма подозрения в чуждопоклонство, следващите мисли са почерпени само от опита на български здравни икономисти, който смятам, че може да е полезен и днес.

Какво са болничните разходи?


В една българска публична болница в зависимост от големината й постъпват между 1 и 30 милиона лева годишно от няколко източника, като основният е Националната здравно-осигурителна каса . Парите се харчат за 1001 неща и за удобство са групирани в отделни параграфи/сметки. Дотук е лесно – получени толкова, изразходвани толкова. Трудното започва, когато поискаме да се изчисли колко лева са изразходвани за лечение на всеки отделен пациент. Разглеждам условна задача:
Да се определят разходите за конкретен пациент А.Б.В., лекуван по клинична пътека (КП) 164 "оперативни процедури върху апендикс" в болница Н, отделение 1


Това изчисление е необходимо на няколко институции.


Първо на самата болница – за тази процедура тя получава от касата 558.0 лв. Редно е мениджмънтът на болницата да знае колко лева реално са изразходвани, за да разбере колко печели или губи от нея.


Второ – на самата каса – мениджмънтът й трябва да знае доколко цените, които тя плаща по рамковия договор съответстват на реалните разходи.


Трето – всеки отделен пациент и обществото (най-малкото здравноосигурените) трябва да знаят за какво точно са изхарчени парите им.


Изглежда очевидно. Но очевидното не значи лесно.


Има поне три значителни затруднения


1. Липсва единен метод за изчисляване на разходите


За извършването на горната процедура е вложен трудът на: хирург, анестезиолог, лекуващ лекар, няколко дежурни лекари, сестри, санитари. Плюс частици от труда на персонала от административния и стопански блок на болницата, който е заплатен по определен начин. Следват разходи за: медикаменти, храна, режийни (отопление, електричество, стерилизация, пране, охрана, транспорт и пр.). Всичко това трябва да се регистрира и изчисли. Изчислението се нарича калкулация и експертите знаят няколко метода с различна точност, сложност и разходи за извършване.


Избира се един метод и се определят разходите за пациента А.Б.В. С оглед на по-нататъшни разсъждения се осредняват разходите за всички пациенти лекувани по тази КП в календарна година х. Допускаме, че в условната задача са получени следните резултати:


Среден разход за лечение на един пациент по клинична пътека 164


Болница Н, отделение 1, година 201х, в лева


Работна заплата + осигуровки 450.0


Медикаменти + консумативи 200.0


Храна 10.0
(касата)
Енергия 30.0


Други разходи 10.0


Общо 700.0


Извод: Болница Н изразходва за лечение по КП 164 средно 700.0 лв, а получава от касата 558.0 лв., или губи по 142.0 лв. на пациент.


Какво от това? От 500 пациента годишно лекувани по тази КП болницата губи 71 000 лв.


2. Липсва по-задълбочен анализ


Такъв анализ ще покаже детайли, фактори и причини. Примерно: лекуващите лекари (някои/всички) са с много висока квалификация (да кажем са с научни степени и звания) и затова разходите за заплати са относително високи. Или - отделението е наситено с медицински сестри (съотношението сестри - лекари е 2.6 : 1) и като следствие разходите за заплащане на сестрински труд са относително високи. Или – използват се високоефективни, но скъпи медикаменти и консумативи – разходите средно за един пациент са именно 200.0 лв. Или – и т.н. и т.н.


Може да покаже и тенденция – изменение на някои видове разходи във времето – по месеци, тримесечия и години и причините (инфлация, изменение на заплати, на цени на медикаменти, храни, горива, енергия и пр.).


3. Липсва и сравнителен анализ


Изключително полезно за вътреболничния мениджмънт би било всички тези разходи за всички КП да се съпоставят с разходите от други болници. Защо:


1. Да си представим числа като горните, подредени в много широка таблица – с данни от всяка българска болница лекуваща пациенти по тази КП – накрая с изчислени средни величини. В нея ще видим, че някъде разходите по отделните пера ще бъдат по-високи или по-ниски от средните, някъде общите разходи ще са по-високи или по-ниски спрямо цената на касата. И ще видим, че някои болници печелят, а други – губят. И ще разберем причините – много или малко персонал, високи или не толкова заплати, с колко и с какви медикаменти се лекува, как се хранят пациентите и пр., и пр.


2. Ще стане прозрачно и общото финансово състояние на болниците. От някои КП те губят, но от други "печелят". Общият резултат може да е положителен или отрицателен, но и в двата случая ще е полезен за болничния мениджмънт.


3. Някои показатели са и международно сравними. Например известно е, че някъде по света делът на разходите за заплащане на труда в общите разходи за един пациент е около 70%. У нас той варира между 40 – 50%. Дали, къде, доколко, защо, каква е тенденцията – ето само някои от въпросите, които могат да се дискутират, ако разполагаме с подобна информация. Аналогично – за медикаментите и консумативите – отделна важна и болна тема.


Всичко изложено звучи логично. А и доказа полезността си в годините, когато подобна информация реално се събираше и публикуваше. Има обаче голямо НО. Понастоящем


Детайлна информация за болничните разходи не се събира и не се публикува


На доста места болничните мениджъри са оценили потребността от такава информация и я събират. Проблем по-скоро е липсата на единна методика – за осигуряване на сравнимост на информацията от отделните болници. Необходим е и солиден икономически потенциал за задълбочен анализ на получените данни (касата).


По-големият проблем е липсата на публичност и оттук на сравнимост.


Болниците са търговски дружества. Като такива са задължени да публикуват само най-общи данни по баланса си. Информация от горния вид се смята за търговска тайна и не подлежи на публикуване. В националната здравна статистика се публикува само максимално обобщена информация по отделни видове болници, която в горния смисъл е безполезна.


Защо да се публикува – какви са ползите?


А заслужава ли си трудът по събиране, описване и четене на тези данни, след като дори и ако се приемат идеите му, парите за болниците няма да се увеличат? Опитах да очертая ползата за вътреболничния мениджмънт. На по-високи управленски равнища има още редица ползи:


1. Подобна информация е абсолютно необходима за касата. Нейните експерти са непрекъснато под "огъня" на упреци за недостигащи пари по тази или онази КП. Една дълга поредица от числа, показващи реалните разходи във всички болници по тази КП, ще може безусловно да покаже: ситуацията, причините за нея, тенденциите в миналите периоди, дори и прогнози за бъдещи периоди. И дискусиите изведнъж ще станат по същество – базирани на реални данни, а не според моментни виждания на едни или други експерти, според тясно съсловни интереси или политически убеждения.


2. Някога предстои въвеждането на инструмента "диагностично свързани групи" (ДСГ). Изчистено от сложни дефиниции – това са групи пациенти, лекувани по сходен начин. Един от сложните проблеми на въвеждането им е именно определянето на разходите за лечение по една или друга група пациенти. След като разходите на равнище отделен пациент са изчислени, те лесно могат да се обединят във всяка желана групировка и така проблемът ще получи решение.


3. На "обществено" равнище има още една полза – (почти) всеки отделен лев, заплатен в болница, е публичен – постъпва от касата (от вноските ни) или от Министерството на здравеопазването (от данъците ни).


Пример


За 2012 г. за болнично обслужване касата е планирала над 1.1 млрд. лв. Към тях се добавят още няколкостотин милиона лева, отпускани от МЗ на болниците по различни пера (апарати и съоръжения, спешна помощ и пр.).


Тогава именно ние, платците, ще знаем за какво конкретно се изхарчва този близо един и половина милиард лева.


4. Различните контролни органи ще разполагат с ясна картина на болничните разходи, в която едва ли не автоматично ще изпъкват величини отличаващи се от средните. И минималните, и максималните могат да бъдат обект на проверка и анализ.


5. Ако макромениджмънтът на здравната система (каса, министерство и др.) констатира, че през първите няколко месеца на календарната година дадена болница губи (или е на червено), ще има достатъчно време за реакция, която може да варира от прости съвети до радикална смяна на микромениджмънта. Може би тогава няма да се появяват съобщения като следното:


"Лечебното заведение има натрупани общо дългове в размер на 26 млн. лева..." (из пресата)


6. Публикуването на подобна детайлна информация освен осведомителен характер би имало и значителен профилактичен ефект. Ако един мениджър знае, че разходите за един пациент, включително и за изследване на кръв, скопия, графия или за изпиране на килограм пране, в неговата болница се публикуват наред с разходите на всички други болници изкушението да направи някакво нарушение би било значително по-малко. А може би би се породила и здравословна конкуренция – за намаляването на някои видове разходи.


Какви са недостатъците?


Всяко човешко творение има и недостатъци. В случая става въпрос за създаване и внедряване на единна методика за регистрация на данни и за внедряване на изчислителни процедури във всички болници. Това изисква определени инвестиции – в обучение, технически средства, програми. Като се има предвид високото равнище на компютризация в повечето болници, въпросното внедряване не изглежда особено скъпо. Което, разбира се, подлежи на доказване.


Остава простият въпрос


Какво да се прави?


Тук вече трябва да се намесят юристи и мениджъри. И да определят дали наистина ползите от събиране, обработване и публикуване на такава детайлна информация ще бъдат толкова големи, че да превишават недостатъците. Ако решат, че това е така, следва да измислят начините. Те май са само два.


Единият е болниците (или поне университетските) да не се регистрират като търговски дружества. Такава идея вече се появи в публичното пространство. В новия им статут може да се предвиди и задължението да предоставят за публикуване определена отчетна информация.


Вторият начин е промяна в изискванията в Търговския закон, така че да позволява (да задължава) болниците (най-малкото публичните, а защо не и частните, които изразходват и публични пари) да публикуват определен вид информация.


Ако и когато това стане, вече е въпрос на експерти по болнично управление и финансисти да установят и регламентират:


- единна методика за калкулиране на болничните разходи


- брой, вид и периодичност на медицинската и икономическа информация, която болниците задължително трябва да отчитат и предават за обработка и публикуване.


Заключение


Става въпрос за по-точно отчитане на близо един и половина милиарда лева – или според една публикация– за "проследяване на пътя на парите ни": от джоба ни до лекарите, на които сме поверили здравето си. И колкото по-точно ги отчитаме, толкова по-малко каналчета за отклоняването им от този път ще има.


Май си заслужава поне да се мисли?


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (34)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1293 Неутрално

  Какво е похарчено, или колко е струвало лечението на един болен човек е "тайна" само за странични наблюдатели. По-важното е да се намери ефективен начин, който да принизи фалшивите болни и изписаните по тях лекарства и направени уж разходи до пренебрежимо ниски нива. Само, че за това трябва воля от управляващите, а те не я демонстрират.

 2. 2 Профил на alexsilver
  alexsilver
  Рейтинг: 1202 Любопитно

  Абе те да не са луди да си режат клона, на който седят? В мътна вода най-лесно се лови риба. Колкото по-неясно и усукано се представят работите, толкова повече народни средства може да се отклонят "наляво" към частни джобове.
  Не сме деца, да ни будалкат с това, колко сложно било и невъзможността да се отчете всичко. При едно такова твърдение всеки нормален счетоводител може да получи удар...

 3. 3 Профил на m_style
  m_style
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Ясен и точен анализ, ама МЗ и НЗОК имат ли капацитет да проумеят това? Аз лично се съмнявам! Ние сме клиенти на здравната ни система. Проблема е, че колкото по-болни са клиентите, толкова повече приходи отиват в системата, т.е. тя има интерес от здравоунищожение, а не от здравеопазване. За да разберем кое колко струва, освен калкулации, са необходими сравнения с болници в други страни /например Гърция, Сърбия, Полша/, както и конкуренция между болниците. Щом са търговски дружества - който не може да печели от работата си - фалира. Фалита е преди всичко некадърност на организацията в даден пазар.

 4. 4 Профил на mak1951
  mak1951
  Рейтинг: 472 Любопитно

  Много точна статия! Ама кой да вдене?! В Пловдив по пътя за Коматево пред очите ми почти година се вдигна частна болница. Собствениците са си направили подобни сметки и са си вложили парите. И ще си получават парите от здравната каса по клинични пътеки и ще си възвърнат след време инвестицията, тоест няма да генерират загуби и дългове за лекарства и консумативи, вода, ток и прочие типични дългове за общинските и държавни болници. Но и няма да се краде и да финансират странични дейности или ако това става ще е в поносимите за собственика размери. Та като гледам това си мисля, че никой от власт имащите няма интерес от публичността на тези разходи. А тя има огромно по-голяма стойност от публикуваните стенограми от заседанията на МС или петъчните шоу от НС!

  mak1951
 5. 5 Профил на 1984
  1984
  Рейтинг: 559 Неутрално

  затова трябва всичко да се приватизира, докато е държавно се краде на поразия от всички по-веригата - адм. и икон. директори на болници са всички бивши номенклатурчици и ДС

  BG e мини империя на злото.
 6. 6 Профил на onufrij
  onufrij
  Рейтинг: 684 Неутрално

  1. Авторът застъпва тезата за оптимизиране на разходите посредством прозрачност. Демек не на смяна на с-мата, а на козметична промяна в сегашната. Разчита се или на ангелското сърце на чиновника, или на орловия поглед на контролиращия го друг чиновник. (Даденият пример е хем семпъл за нагледност, хем с очевадно раздути цени).
  2. Сиа ще разработваме методика, нещо, което е като дъвка, когато нямаме намерение нищо да правим.

 7. 7 Профил на dreamer
  dreamer
  Рейтинг: 1191 Неутрално

  От държавно здравеопазване полза няма.

  Отделете време навреме.
 8. 8 Профил на Дразнител
  Дразнител
  Рейтинг: 638 Неутрално

  Разбира се, че трябва да се знае колко струва РЕАЛНО едно лечение и касата да плаща равнопоставено както на частните, така и на обществените болници по единна ставка. Впрочем, "разходните норми" за различните лечения във Франция са публикувани, така че всеки заинтересован може да погледне и да разбере за какво става дума. Като начало мога да ви кажа, че леглоден в стая с включена храна е оценен на около 50.- Евро. Трудът на лекарите - на почти 100€/час. От там насетне всичко е точно, ясно и адекватно пресметнато, така че да не се стига до абсурда да е абсолютно невъзможно да се финансира каквато и да е болница с парите, които касата е решила, че струва дадено лечение.

  Жизнь или Life - избор има.
 9. 9 Профил на kimba3
  kimba3
  Рейтинг: 1247 Неутрално

  До #5-pelagia- И кой те излъга, че в частните болници и клиники не се краде??? Краде се дори повече отколкото в държавните!!! Проблемът е в липсата на контрол.А липсата на контрол се дължи на липсата на правова държава!!! Докато нямаме ефективно действащи контролни органи и правосъдна система ще е така. Колко случая на вкарани в затвора престъпници точили Здравната ни каса са ти известни. Нито един!!!

 10. 10 Профил на mak1951
  mak1951
  Рейтинг: 472 Неутрално

  До коментар [#6] от "onufrij":
  по-скоро са две тези - тази за оптимизацията на разходите и другата за публичния достъп до информацията за разходите. При всяка една система за нас като данъкоплатци е важно да има оптимизиране разходи с нашите пари и да знаем кой за какво ги харчи. При никоя система няма ангелски сърца и орлови очи.
  Без методика едва ли ще се мине и тук по стара наша традиция всичко ще може да се опорочи - да направят неприложима, излишно усложнена методика за да симулират дейност и пр.п. за да продължат да крадат - чиновници, лекари...

  mak1951
 11. 11 Профил на haralampi
  haralampi
  Рейтинг: 523 Неутрално

  Страхотна статия, подходът й трябва да се приложи за целия публичен сектор. Така ще има много повече ефективност в обществените дебати, публична политика, а не ПР и лобизъм.

  "Покупките от Лафка вредят на вас и другите около вас, тъй като ви отнемат свободата да бъдете информирани от независими медии."
 12. 12 Профил на райничка цветкова
  райничка цветкова
  Рейтинг: 684 Неутрално

  До коментар [#3] от "m_style":НЗОК плаща на брой преминали през болничното заведение пациенти.Наблюдава се трайно намаление на този брой поради липса на средства у хората.Има транпортни разходи за пациента и близките му,заплаща се потребителска такса,импланти които касата не покрива частично или изцяло.Това не значи че болните са намалели по принцип.Заплатите на персонала трябва да се и звадят извън клиничните пътеки.В Германия например в държавният сектор заплатите на лекари и медицински сестри се определят и плащат от държавният бюджет,а осигурителните вноски се използуват само за лечение на пациента и свързаните с това разходи.

 13. 13 Профил на nikolai_g
  nikolai_g
  Рейтинг: 402 Гневно

  КАК ЧАСТНИТЕ БОЛНИЦИ КРИЯТ ДОХОД ОТ ДЪРЖАВАТА!
  Жена ми получи слаб инсулт и с направление от специалист -невролог я заведох за изследване в ТОКУДА. Приеха я / преглед 35 лв / и я настаниха при великолепни условия с предупреждението още при прегледа, че трябва да доплатим "клиничната пътека" . Около 150 лв -казаха. Съгласих се , но какво беше очудването ми при плащане на касата! За днените разходи ми дадоха квитанция с касов бон, но за големите пари - 156 лв - ми поднесоха да се разпиша за ДАРЕНИЕ! ТАКА прибират пари БЕЗ ДАНЪК! По нататък при справка в НАП разбрах, че всички дела заведени от НАП срещу подобна наглост се ГУБЯТ в СЪДА по простата причина, че в съда ВЯРВАТ НА ДОКУМЕНТА / подписаните "дарения" / , а не на свидетелите, протестиращи срещу това безобразие. И ЗАТОВА вече данъчните са спрели да се занимават с "БЯЛАТА МАФИЯ"!

 14. 14 Профил на Дразнител
  Дразнител
  Рейтинг: 638 Неутрално

  Чета, чета коментарите и не разбирам защо българинът си плаща Автокаско, маркиращ стикер, Гражданска отговорност и ремонти в автосервиз, а мрънка, когато трябва да плати за собственото си здраве?!

  Дневник, защо не си направите труда да публикувате годишните отчети за приходите на застрахователните компани и да ги сравните с приходите на НЗОК?!!

  Жизнь или Life - избор има.
 15. 15 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 1720 Неутрално

  Това, което предлага Професора е много добра идея. И е редно министърката вместо де се чеше до изборите, да осъществи предложеното.
  Аз намирам още един недостатък, който се отстранява чрез промяна ан манталитета на прекалено много хора - пациенти и лекари. Това са плащанията на ръка. Описаната система не предполага (съответно не включва в изчисленията), това което даваме на лекаря за да ни обърне внимание, а не да ни вкара в някоя черна хроника или да осмисли вярата ни в Бог и други мистики. Ако тези пари не влезнат по някакъв начин в сметката, изкривяванията ще са големи.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 16. 16 Профил на райничка цветкова
  райничка цветкова
  Рейтинг: 684 Неутрално

  До коментар [#13] от "nikolai_g":Там заплатите са други.

 17. 17 Профил на Dr_Doolittle
  Dr_Doolittle
  Рейтинг: 1771 Неутрално

  До коментар [#12] от "neznaiko_2011":

  Ха-ха-ха. Къде го прочете това? Няма нормална здравно осигурителна система , която да не калкулира и заплаща труда на медицинският персонал именно от здравните вноски. А дори някой да реши да плаща на тях от данъците, кой мислиш, че плаща тези данъци? Не са ли същите тези данъкоплатци. Няма такова нещо нито в Германия, нито в която и да е нормална държава от ЕС.
  Само социалистически и популистки правителства се чудят как да шкартират в калкулациите висококвалифицирания труд.

  http://www.flickr.com/photos/[email protected]/3712408729/
 18. 18 Профил на Dr_Doolittle
  Dr_Doolittle
  Рейтинг: 1771 Неутрално

  До коментар [#13] от "nikolai_g":

  Разбира се, най-правилно е било да ти издадат фактура с касова бележка като ти калкулират РЕАЛНО доплащането ,което реално доплащане трябва да бъде поне 400-500 лева + 20% ДДС и накрая да се сбогувате взаимно удовлетворени от достойната гражданска позиция на честни данъкоплатци...

  http://www.flickr.com/photos/[email protected]/3712408729/
 19. 19 Профил на Quo Vadis?
  Quo Vadis?
  Рейтинг: 1277 Любопитно

  До коментар [#13] от "nikolai_g":

  Би ли се съгласил да платиш 230 лв вместо 150 за да ти дадът фактура и да си сигурен че са си платили данъците

 20. 20 Профил на kukuf
  kukuf
  Рейтинг: 470 Неутрално

  До коментар [#13] от "nikolai_g":

  Просто нямам думи!Квалифицираш смело хората като бяла мафия-пък насреща"големите пари-156 !?!?!? лв.Смях в залата1

 21. 21 Профил на Митко Василев
  Митко Василев
  Рейтинг: 676 Гневно

  Съвсвм прозрачно могат да си те мотаят, докато не свършиш парите и всичко да е черно на бяло. Така беше направена системата и работи, точно както е проектирана - като помпичка за финансов ресурс.
  По тоя повод и по още няколко сходни се сетих за една случка от времето преди девети - http://kololoto.blogspot.com/2012/04/175.html

  това, че казваш даден факт, не означава, че непременно го харесваш. въпреки че за 95% от аудиторията значи точно това
 22. 22 Профил на Дразнител
  Дразнител
  Рейтинг: 638 Неутрално

  До коментар [#12] от "neznaiko_2011":

  Абе, образ, как го измисли това баш за Германия?! Там почти всички болници са частни и касата плаща на всички (и държавни и частни) по една и съща схема. Абсолютно всичко е включено в цените на леченията. Просто в БГ няма адекватно оценяване на тези лечения.Нещата ще се оправят когато депутатите и лекарите в държавни болници започнат да имат еднакви доходи.

  Жизнь или Life - избор има.
 23. 23 Профил на Дразнител
  Дразнител
  Рейтинг: 638 Неутрално

  До коментар [#13] от "nikolai_g":

  Никакъв доход не крият - даренията си се облагат с данък. Но пък не се плаща ДДС. Ако беше искал фактура за лечението, просто щяха да ти сложат ДДС и евентуално разликата в данъците м/у този за дарение и 10% данък печалба. То затова в нормалните държави лекарствата и лечението е с минимално ДДС, а не с 20% като в БГ.

  Жизнь или Life - избор има.
 24. 24 Профил на jazzi
  jazzi
  Рейтинг: 458 Разстроено

  Позицията на автора за търсене на прозрачност в системата е принципно правилна. Проблемът е, че системата по начало е сбъркана и каквото и да се направи в тази посока - няма да се постигне удовлетворителен резултат. Предложенията на автора са полезни, но са твърде далеч от понятието "реформа", с което властта постоянно спекулира.
  РЕФОРМА = НОВА ФОРМА!!!
  Хубаво е да знаем къде, как и колко, но това изобщо не ни решава фундаменталните проблеми! Ако някой успее да опише характеристиките и генезиса на всички проблеми в здравната система на страната, то това би било епохален труд, но ето накратко няколко от тях, за които се сетих докато четях статията:
  1. НЗОК се изроди и не функционира с предназначението, за което беше създадена. НЗОК се създаде през 1998 г., при правителството на Костов, временно и с цел реформа на системата - тази структура следваше да съдейства за преминаването от държавно здравеопазване към съвременен модел на здравеопазване. Правителството на Костов постави началото на реформа в здравеопазването като прие Закона за здравното осигуряване и Закона за лечебните заведения и всъщност това правителство остана единственото, което е правило истински реформи, но това е една друга тема. Поради ред причини, НЗОК съществува и до днес, а там се концентрират власт, лобизъм, корупция, всякакви финансови и други интереси. НЗОК е най-яркото доказателство за това колко е сбъркана системата и не може да говорим за някаква реформа докато НЗОК продължава да съществува при настоящите условия.
  2. Болничните заведения имат статут на търговски дружества, с участието на държавата и общините или частни, но при управлението и финансирането им, не се отчитат особеностите на отношенията между търговците, а именно това беше първоначалната идея. Няма конкуренция между болници, услуги, персонал, ефективност...предлаган продукт. Здравеопазването продължава да тежи с пълна сила върху държавата/данъкоплатеца, като освен това не е ясно какво се случва с парите, а идеята беше, в перспектива, болниците да се издържат сами и някога да започнат да печелят. НЗОК трябваше да направи този преход плавно и постепенно, но не би. Наистина не са ни необходими болници навсякъде и на всяка цена - необходимо ни е качествено и адекватно лечение, каквото днес се предлага само в няколко града и болници! Това за съжаление продължава да бъде проблем на собственика им в лицето на държавата/общината/данъкоплатеца защото не се намери воля да се продължи реформата, но воля да се краде се намира в излишък!
  3. "Здравноосигурените лица" нямат никакъв стимул да внасят здравните си осигуровки и те им се удържат принудително от държавата чрез работодателите. Тези средства не се събират и изразходват по желание и усмотрение на здравноосигурените лица, те не знаят какво се случва с тях и в крайна сметка, ако се наложи, срещу тях те не получават качествен продукт. Какво утешение би било за "здравноосигурените" ако се информират, че техните пари са изразходени за 1,2,3...след като те със сигурност знаят, че не са използвани за собственото им лечение?!?
  Защо да внасям здравни осигуровки ако те се изразходват от друг за трети и с тях, в най-честия случай, се покрива само таксата за преглед при специалист, а другото следва сам да си платя?!? Много по-правилно би било ако можех да имам осигурителна сметка, по която да виждам колко пари съм внесъл, в рамките на които да знам, че мога да получа болнична помощ, и то в която болница аз избера за цената на съответната услуга! Разбира се държавата би могла да разполага с парите по всички осигурителни сметки, но на всеки вносител ще трябва да се осигури лечение в рамките на внесеното от него и освен това плащането на лечението да може да се осигури и извън страната. Това обаче не е става така и аз не виждам защо да плащам за услуги, които няма как да ползвам - затова не внасям осигуровки, а плащам всеки път когато ми се наложи да ходя в болница. Очаквам с нетърпение да разбера дали РЕФОРМАТА на новия здравен министър ще ми отнеме административното обслужване, за да спра да внасям и данъци ))
  В заключение смятам, че реформа в здравеопазването може и трябва да има, но същата може и трябва да се осъществява само от хора, които разполагат с решителността, капацитета и квалификацията за това, а не от разни мутри, ченгета и комунета! Поздрави!

 25. 25 Профил на райничка цветкова
  райничка цветкова
  Рейтинг: 684 Неутрално

  До коментар [#17] от "Dr_Doolittle":Това окоето твърдите изнася само и зключително на интересите на лекарите.Само че в зравеопазването работят лаборанти,акушерки,сестри. болниците тези специалисти работят бъдеава за да лапкат повече парички директора и кохортата около него.Затова твърда щатна таблица.

 26. 26 Профил на Дразнител
  Дразнител
  Рейтинг: 638 Неутрално

  До коментар [#25] от "neznaiko_2011":

  Това, което доктора е написал е реалността в нормалните държави. Във Франция, където минималната заплата е почти 1400.-€, редова медицинска сестра започва работа със заплата 1600€ и в края на кариерата си, преди пенсиониране има заплата около 2400€. В същото време лекар, титуляр на пълен щат в обществена болница (Praticien hospitalier temps plein) започва със заплата 3800€ и в края на кариерата си има заплата почти 7000€ като в тези пари не са включени дежурствата, които се плащат по 260€ на денонощие в делнични дни и по 520€ в празнични и почивни. Сестрите получават за дежурствата си в пъти по-малко пари (под 100€ в делнични дни).

  Жизнь или Life - избор има.
 27. 27 Профил на райничка цветкова
  райничка цветкова
  Рейтинг: 684 Неутрално

  До коментар [#26] от "Дразнител":Никой няма претенцията а получава заплата ,колкото един лекар.Тук става дума,за разпределението на средствата за работна заплата в самите болници.Би трябвало да има някакъв контрол.Има и лекари при това добри,които са ощетени,просто защото не са приближени на голямото началство.Това според мен е нередно.

 28. 28 Профил на райничка цветкова
  райничка цветкова
  Рейтинг: 684 Неутрално

  До коментар [#26] от "Дразнител":Освен това брутното трудово възнаграждение се формира като вътре влизат и дежурствата Нощните часове от 22 до 6 ч.се заплащат по 0.25 ст.на час за сестрите и 0.35 ст. на час за лекарите.

 29. 29 Профил на Дразнител
  Дразнител
  Рейтинг: 638 Неутрално

  До коментар [#28] от "neznaiko_2011":

  Е това е повече от гавра! Нали в БГ има минимална почасова ставка за труд?! Не е ли поне 2-3лв/час? Как може някой да се съгласи на смешни стотинки заплащане на час, още повече в здравеопазването?! Малоумна работа.

  Жизнь или Life - избор има.
 30. 30 Профил на райничка цветкова
  райничка цветкова
  Рейтинг: 684 Неутрално

  До коментар [#29] от "Дразнител":Това е положението в Бантустан.После имало корупция в здравеопазването.При това положение няма как да няма.Защото и лекарите имат деца и хранят семейства.То повечето измежду тях са тези които си искат и взимат под масата.Една сестра не може да си позволи подобно нещо,защото моментално ще бъде разпъната на кръст.Рядко някой пациент ще се сети да и даде пари осъзнавайки че живота му и в прекия и в преносният смисъл е в нейните ръце.Лечението не свършва само с направената операция,после идват важните неща.

 31. 31 Профил на Дразнител
  Дразнител
  Рейтинг: 638 Неутрално

  До коментар [#30] от "neznaiko_2011":

  И за лекарите, и за сестрите има едно решение - организирано бойкотират системата като подадат молби за напускане. В Словакия хората постигнаха целите си именно с такъв ход. Лошото е, че системата в БГ предполага нерегламентирани плащания и много хора нямат интерес от нормално регламентирано здравеопазване.

  Жизнь или Life - избор има.
 32. 32 Профил на Дразнител
  Дразнител
  Рейтинг: 638 Неутрално

  До коментар [#27] от "neznaiko_2011":

  [quote#27:"neznaiko_2011"]Има и лекари при това добри,които са ощетени,просто защото не са приближени на голямото началство.Това според мен е нередно.
  [/quote]

  Този проблем се решава именно с адекватно оценяване на дейностите по лечението. Как мислиш че работят частните клиники в Германия и Франция? Ще ти кажа - не работят с дарения. Финансират се единствено и изцяло с парите от здравните каси и застраховките на пациентите. Във Франция, който няма застраховка си плаща от джоба разликата между покритието на касата и цената на лечението, защото касата в масовия случай плаща 65% от лечението. Останалите 35% са грижа на пациента - било с лични средства, било с помощта на допълнителна застраховка. Застраховките на социално слабите се плащат от държавата. И всички са доволни - хората са лекувани качествено, а лекарите са заплатени достойно.

  Жизнь или Life - избор има.
 33. 33 Профил на райничка цветкова
  райничка цветкова
  Рейтинг: 684 Неутрално

  До коментар [#31] от "Дразнител":Хубава идея,само че трудно осъщесвима.Бойкот ще направят само сестрите,акушерките,лаборантите и санитарите.Лекарите/срам ме е да го призная/,си намериха начин да си докарват добри пари .Било чрез скубане на пациентите,било чрез комисионни от фирми за медицински консумативи и разни други далавери.Точно тези от тях/повечето за съжаление/,сегашната система ги устройва.Една сестра например,работеща в болница просто няма сили да работи на още едно работно място.Пробвала съм,но издържах с голям зор месец и половина.

 34. 34 Профил на Дразнител
  Дразнител
  Рейтинг: 638 Неутрално

  До коментар [#33] от "neznaiko_2011":

  [quote#33:"neznaiko_2011"]Пробвала съм,но издържах с голям зор месец и половина.
  [/quote]

  Заповядай във Франция - търсят се медицински кадри на всички възможни нива. А за сестри в Швейцария е още по-добре - търсят се и получават почти колкото лекарите тук. С дипломата под мишница и средно ниво на френски и/или немски и въпроса ти е уреден. Има стотици незаети работни места.

  Жизнь или Life - избор има.
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK