Прочит на историята: Връщането на Южна Добруджа - по силата на добре разбраните интереси

Българската делегация на излизане от залата, където е подписан крайовският договор

© сп. Българска община, 1942 г.

Българската делегация на излизане от залата, където е подписан крайовският договор
Подписването на крайовския договор за връщането на Южна Добруджа на България е не само сред най-големите успехи на българската дипломация, но в емоционален план е един от най-позитивните ни исторически спомени. Преговорите се водят в Крайова между 19 август и 7 септември 1940 г., когато е и самото подписване на документа. От българска страна, Царят възлага подписването на договора на Светослав Помянов, български пълномощен министър в Румъния, и на Теохар Папазов, нарочен съдия при Постоянния съд за международно правосъдие. Както отбелязва Папазов, "няма друг пример в историята, да е отстъпена доброволно територия по силата на разума и на добре разбраните интереси".


Предлагам една много интересна статия на Теохар Папазов, който не само описва детайлно, интересно и професионално протичането на преговорите в Крайова без типичния за времето националистически патос, но и обръща специално внимание на важността на българско-румънските отношения. Статията е публикувана през 1942 г. в броя май-юни на списание "Българска община", което тогава току що-започва да излиза. При подготовката на текста съм променил само правописа, но не съм си позволил никакво езиково и стилово осъвременяване.
Аспарух Панов

На 7 септември 1940 година, в 15 ч. и 20 м., се подписа в Крайова договорът, с който бe възвърната на България Южна Добруджа, отнета по силата на Букурещкия договор от 28 юли (10 август) 1913 година.


Пълномощният министър г-н Светослав Помянов и аз имахме честта да подпишем този договор в качеството на пълномощници на Негово Величество Царя.
За място, където ще се водят преговоритe, които доведоха до сключването на този договор, бе определен градът Крайова. В състава на делегацията, под председателството на г-н С. Помянов, влизаха: генерал-лейтенант Г. Попов, д-р А. Ангелов, Ал. Моллов, полковник Ив. Попов, Т. Теодоров, проф. Ст. Романски, Ас. Чакалов, Н. Узунов и господа Ив. Данчев, П. Чопов, С. Балан, Ял. Кацаров и Хр. Бояджиев от Министерството на външните работи.


Румънската делегация, председателствувана отъ г-н Ал. Крециану, пълномощен министър, беше доста многобройна. Най-видните лица бяха: Х. Ж. Мейтани. който подписа договора като втори делегат, г-н Хориа Григореску, г-н Г. Каранфил, сегашният румънски пълномощен министър в България, генерал Потопеану, същият, който през ноември т. г. държа в София няколко твърде интересни сказки върху участието на Румъния във войната на Източния фронт. В неделя вечер, 18 август 1940 година, българската делегация замина за Крайова през Видин. В румънския град Калафат, който се намира на насрещния бряг на Дунава, ние бяхме посрещнати от румънските власти и със специален влак отведени в Крайова, гдето стигнахме в понеделник, 19 август 1940, към 11 часа.


Градът Крайова бе много сполучливо избран в случая, защото е един тих, провинциален град, тъкмо пригоден за спокойна работа.


За да дам известно понятие за външния му вид, ще кажа, че това. което го отличава, е множеството хубави частни къщи сред големи градини. Личи си, че там от край време са живели състоятелни земевладелци, които са имали своите имения в този богат с плодородна земя окръг. Това, което прави впечатление при една разходка из града, то са многобройните големи, хубави и солидни училища, някои от които са съградени със средства, завещани от богати крайовчани. В Крайова, както в повечето румънски градове, има много старинни черкви, интересни по своята архитектура и живописта, с която са украсени. Има една голяма, хубава съдебна палата. Но това, което е една особеност, то е голeмият извънредно красив парк Бибеско, известен в цяла Румъния, носещ името на щедрия дарител, който го е завещал на града.


Не ще е безинтересно да се спомни, че в миналото много българи – тетевенци, сливненци, сопотненци и др., са живели в Крайова. Търсили са в Румъния убежище в края на руско-турските войни, когато след сключването на мир руските войски са се връщали в Русия. Тия бежанци са тръгвали подир тях и са намирали в Румъния добро гостоприемство.


В една разкошна частна къща, завещана на румънската държава от притежателя й Дину Михаил, бе настанена българската делегация.


Следва да отбележа, че ние


бяхме посрещнати твърде любезно и внимателно


съгласно всичките изисквания на протокола. Размениха се, разбира се, обичайните банкети, неизбежни в подобни случаи. Но това, което направи нам особено приятно впечатление, то беше обстоятелството, че в проявата на познатото румънско гостоприемство се чувствуваше нещо по-друго от една студена формалност.


През цялото време в отношенията между членовете на двете делегации, както и при срещите с представителите на властите - кралския представител Симиан и кмета на града Василиу, цареше един дух на добро разположение, взаимно разбирателство и добра воля, който показваше, че съществува съзнанието, че се върши работа, полезна за двете страни. Нещо повече. Самото население на Крайова се отнесе най-почтително към нас. Това най-ясно пролича в момента на заминаването ни, когато населението, струпано по всичките улици, през които минахме. любезно ни поздравяваше, проявявайки по този начин, че си дава сметка, че е извършено едно добро дело.


Веднага след пристигането ни в Крайова, на 19 август 1940 година след обяд, се състоя :първото заседание в Административната палата, хубаво здание в румънски стил. Реши се преговорите по принципалните въпроси да се водят между двамата председатели на делегациите. А в това време две комисии - едната по въпроса за размяната на българското и румънското население. а другата по финансовите въпроси, възникнали във връзка с прехвърлянето на територията и размяната на населенията, да обсждят и приготвят необходимия материал, предназначен да бъде включен в договора и в приложените към него спогодби.


Председател на първата комисия беше от румънска страна г-н Хориа Григореску, а на втората (финансовата) г-н Г. Каранфил. От българска страна и двете комисии бяха председателствувани от мене, а в състава им влизаха ония споменати по-горе членове на нашата делегация, известни в България като лица твърде добре запознати с финансовите и народностни въпроси, които предстоеше да се третират.


Териториалният въпрос беше вече предварително уговорен


преди нашето заминаване за Крайова, и то върху една най-солидна база: възвръщане на старото положение, съществуващо преди 28 юли (10 август) 1913 година. За да се запази строго това възприето начало, отстрани се изкушението да се внесат дори и най-малки поправки в граничната линия, целящи удовлетворението на известни интереси, касаещи се от българска страна до водоснабдяването на Силистра, а от румънска страна до използуването на едно автомобилно шосе.


Военните експерти, българи и румъни, членове на делегациите, начертаха върху картата новата граница, същата, каквато е била до 1913 година.


Що се отнася до постановленията, които се уговаряха, както бива в повечето случаи при сключване на договори, имаше такива, предназначени да изчерпат скоро своето значение, като бъдат изпълнени в едно по-кратко или по-продължително време, и и други, чието действие остава дълготрайно.


В момента не малко грижи създаде въпросът за срока, в който трябваше да стане опразването и предаването на територията, и срока, в който трябваше да стане изселването на българското население. Разногласието по този въпрос, което предизвика многократни искания на инструкции от София и от Букурещ, стана дори причина за удължаването на преговорите.


От българска страна много се бързаше, поради желанието да стане изселването час по-скоро, преди да е настъпило лошото есенно време. А Румъния настояваше за по-дълги срокове, за да може цялото румънско население да напусне Южна Добруджа, преди да влезнат там българските власти. Така и стана впоследствие - когато българите навлязоха в територията, румъните я бяха вече напуснали. Най-сетне постигна се съгласие предаването на територията да стане на четири етапа между 20 септември и 1 октомври 1940 година (спогодба, приложение Б към договора), а изселването да стане в тримесечен срок от ратификацията на договора, която трябваше да стане най-късно до 15 септември 1940 (чл. чл. 3 и 7 на договора и спогодбата, приложение В към договора).


За щастие, доброто време в края на 1940 година продължи доста дълго и изселването можа да стане при сносни атмосферни условия.Сега тези постановления на договора са вече въпрос на миналото. Също така и финансовите постановления имат временно значение, защото подлежат на изпълнение в непродължително време.


Най-важният въпрос, сложен на разрешение, беше безспорно този за изселването


на българското население от Северна Добруджа и на румънското от Южна Добруджа. За българското население, селско и градско, беше голяма беда и извънредна мъка да напусне огнищата, гдето беше отраснало и гдето бяха живели неговите деди и прадеди. Българската делегация много добре съзнаваше това и се стараеше да намери едно по-благоприятно разрешение. Най-големи усилия в това отношение положи добруджанецът Т. Теодоров, добър българин и отличен юрист, който за съжаление, почина преждевременно, два месеца след подписването на договора. Съгласно изготвеното от него изложение, предложи се изселването да не бъде задължително, а факултативно, като ония, които откажат да се изселят, не ще могат занапред да потърсят никаква подкрепа в качеството на народно малцинство. Но това не се прие. Прие се само факултативно изселване, при известни условия, на българи и румъни в други области на Ромъния и България,


За Добруджа се постанови изселването да бъде задължително (чл. 3 на договора). Даде се по този начин от това население една голяма жертва в името на върховните отечествени интереси. Трябва да се признае, че бедата е още по-голяма за градското, отколкото за селското население, което намери в Южна Добруджа добра земя и ще успее да уреди живота си. А градското население, макар и да запази своите недвижими имоти, мъчно ще ги стопанисва в чужда държава и за него ще бъде по-трудно да осигури поминъка си при новите условия.


Но при все това сега, след като измина известно време и като се разсъждава обективно, струва ми се, че би следвало да се признае, че факултативното изселване и при най-добра воля все пак би оставило място за нови недоразумения и усложнения.


Възприетото радикално разрешение, макар и болезнено за известно време, навярно ще спомогне за постигането на това, което е предназначено да бъде най-трайно в договора и което съставява неговия дълбок смисъл. А именно, ще спомогне да се премахнат между двете страни всички недоразумения относно техните територии, за които в договора, чл. 3, е казано, че установената граница е окончателна и вечна и че двете страни се задължават никога да не предявяват претенции от териториално естество една срещу друга. Добре схванат и искрено приложен, договорът ще даде възможност за въстановяване на старото приятелство, което по-рано винаги е съществувало между двете съседни страни, свързани с толкова общи интереси.


Струва ми се, че една от причините, за да се смутят през 1913 година по-раншните приятелски отношения, лежи в


неоправданото недоверие


предизвикано от мисълта, че България има аспирации върху Северна Добруджа. По този въпрос мога да кажа това, което лично ми е добре известно. Обстоятелствата ми позволиха да бъда в близки връзки с мнозина от лицата, ръководещи нашата политика, начиная отъ 1899 година. Когато бях частен секретар на Д. Греков, тогавашният министър-председател и министър на външните работи (по-рано министър на външнитъ работи въ кабинета на Стамболова) и добър приятел на моя баща. Мнозина от министър-председателите и от министрите оттогава насам бяха било мои съученици, било бивши колеги от софийските съдилища, в които служих, било пък сродници или най-малко софийски адвокати, които, като дългогодишен съдия, добре познавах. Така също между нашите пълномощни министри имах мнозина другари и приятели.


Това ми позволява да засвидетелствувам, че никога подобна аспирация не е била цел на българската политика и никога подобна мисъл не е била поддържана от български държавник. Ако подобно нещо е било писано или говорено, то е изхождало само от неотговорни среди, без всяко значение.


Вярвам, че същото може да се каже и за лансираната някога идея, че, за да се гарантира Румъния откъм България, трябвало да се вземе част от североизточната й територия, тъй наречения квадрилатер (Русе, Варна, Шумен). Сега със сключването на Крайовския договор се отнема всяка възможност за подобни умувания. Доколкото ми е известно, няма друг пример в историята, да е отстъпена доброволно територия по силата на разума и на добре разбраните интереси. В случая надви благоразумието и създаде залог за едно добро бъдеще на двете съседни страни.


Този щастлив резултат, който се дължи на мъдрата политика, ръководена от Негово Величество Царя, и на вещата политическа схватливост на румънските държавници, предизвика в България неописуема радост.


Нека се надяваме, че изказаните по-горе надежди ще се осъществят и че Крайовският договор ще окаже и в бъдеще своето благотворно действие.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (154)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1112 Неутрално

  Това е един огромен успех, може би единственият ни успех на полето на дипломацията след националните катастрофи. Ако не го бяхме направили, Румъния щеше да продължи с политиката си на "възродителен процес" където всеки Иван Тодоров става Йон Тудор и с натиск и заселване на колонисти сега в Добруджа всички щяха да са румънци. Днес никой вече не чува за някога многобройните българи край Букурещ, Търговище, Северна Добруджа. Още Ботев пише гневни памфлети как българите в Крайова за едно поколение станали румънци и как еди-коя си госпожа на млади години правела български вечеринки а на стари провеждала сказки как всички в района на Крайова са румънци от време оно и само по случайност знаели български.

  Още веднъж, ГОЛЯМ успех за нас, сега люлката на българската държава щеше да е безвъзвратно загубена без Крайовската спододба от 1940 г. Дипломатите ни са били интелигентни и образовани и най-важното пламенни патриоти. От снимките на тогавашния ни елит лъха аристократизъм и самочувствие, всичко това беше загубено след девети септември..

  Няма шики-мики.
 2. 2 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3101 Неутрално

  След Балканските войни България е била орязана отвсякъде,но само Южна Добруджа си връщаме.

 3. 3 Профил на the_sceptic
  the_sceptic
  Рейтинг: 810 Неутрално

  Добър повод да се поздравим за това, че нямаме граница със Северна Азия. Ако имахме, през соца щеше да има дабруджанская сср плюс неизбежните азиатски колонизатори, а сега дабруджанска република, гравитираща към оенде и окупирана от азиатски вайски. И щяхме да гледаме тази област през крив макарон.

 4. 4 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 524 Неутрално

  "Този щастлив резултат, който се дължи на мъдрата политика, ръководена от Негово Величество Царя" Ако Негово Величество, тогава се е казвал Боко мутрев първий и той щеше да бъде титулуван мъдрий! А за "добрите намерения" на румънците и "голямата дипломация" на българите, е задължително сега след 72 години да се спомене, тогавашната конюнктура и заповедта дадена от един мустакат масов убиец от Берлин!?! И все пак, важни са резултатите!

 5. 5 Профил на lol
  lol
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  До коментар [#2] от "hodounski":

  Чакай бре, за всичко си има време ...

 6. 6 Профил на liksen
  liksen
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Крайова и днес е един прекрасен и уреден град. Наистина старинните къщи са били занемарени през комунизма, сега вече са реставрирани, а е останал и красивия парк с езерото, мостчетата и лодките. За най-забутания и изостанал край на Румъния е невероятно развит град, с голям университет, трамвай и любезни хора.

 7. 7 Профил на ds_g
  ds_g
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Едва ли е успех на Българската дипломация ---факта който всички премълчават гузно е ,че това става по нареждане на А.Хитлер....в онези години е било трудно да му се откаже нещо.....но грозното в случая е че "българина" Г.Димитров щедро оставя западните покрайнини на Югославия при следващото "поделяне" на земите на Балканите...........

  От Всички земни грехове БОГ най-тежко наказва ГЛУПОСТTА!!!
 8. 8 Профил на Марин
  Марин
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Голяма мъка е било за българите от Северна Добруджа. Доколкото знам, голяма част от тях са се преселили в България, друга по-малка част са останали в Румъния.

  ... потим ... не за славата ... създава изкуство!
 9. 9 Профил на Realistka
  Realistka
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  До коментар [#7] от "ds_g":
  [quote#7:"ds_g"]---факта който всички премълчават гузно е ,че това става по нареждане на А.Хитлер...[/quote]
  и със съгласието на Сталин.
  В своите мемоарни книги Ал. Цанков пише, че той е вложил големи усилия да направи така, че Северна Добруджа да бъде отказана, за да не може СССР да има сухопътна граница с България.

  The best way out is always through Robert Frost
 10. 10 Профил на zabejko
  zabejko
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Какво му е успешното да ти върнат половината от заграбеното 10-на години след подлото злодеяние... ? По-скоро потвърждава гузната съвест на крадеца.

  veni vidi fugi
 11. 11 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 810 Неутрално

  [quote#7:"ds_g"]но грозното в случая е че "българина" Г.Димитров щедро оставя западните покрайнини на Югославия при следващото "поделяне" на земите на Балканите[/quote]
  Не че Димитров е цвете, но за Западните покрайнини той не е виновен. Мирния договор със съюзниците от антихитлеристката коалиция е България в границите от декември 1940 г. За покрайнините може да се сърдиш грозно на Фердинанд и германофилите около него.

 12. 12 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1112 Неутрално

  А истината е че всичко започва далеч преди освобождението на България. Ето ви няколко фейлетона от Ботев за домогванията на сърби, гърци и румънци, далеч преди да имаме отново държава.

  http://www.litclub.bg/library/bg/botev/publ/razdorite.htm
  http://www.litclub.bg/library/bg/botev/publ/surbia.htm
  http://www.litclub.bg/library/bg/botev/publ/srprop.htm

  Очевдино най-много го е боляло от сръбското отношение, под маската на братство и славянство само шири своята пропаганда, скарва българите подкупва когото може и ето как от шопското въстание в Ниш от 1840 година за кратко време в нишко остаат само сърби.

  Няма шики-мики.
 13. 13 Профил на znayko84
  znayko84
  Рейтинг: 613 Весело

  Абе добро - лошо, важното е, че сме си я взели. Че каквито сме майстори сме можели и това да изпуснем

 14. 14 Профил на ds_g
  ds_g
  Рейтинг: 524 Неутрално

  До коментар [#11] от "Каишков":

  1945 година когато в Ялта се пренареждат границите в Европа Фердинанд не е бил на сцената ,Сталин е бил вече силният на деня ,а председателя на Коминтерна Г.Димитров освен че не прави нищо за България е съгласен дори да я хариже цялата - "Южнобалканска" федерация от съветски тип..............

  От Всички земни грехове БОГ най-тежко наказва ГЛУПОСТTА!!!
 15. 15 Профил на mak1951
  mak1951
  Рейтинг: 473 Неутрално

  интересен материал! По понятни причини ние не знаем много факти от най-близката ни история!

  mak1951
 16. 16 Профил на papadok
  papadok
  Рейтинг: 638 Неутрално

  Да го кажем направо-АХитлер е ,човекът,който върна Добруджа на България-защо се премълчава?Оставете Димитров намира-той изпълнява решенията на Сталин ,а и в една бъдеща просъветска групировка на Балканите териториалните въпроси се тушират.Така направи и Хитлер с Мусолини за Южен Тирол,който независисмо ,че бе населен само от австрийци остана в Италия/ и досега те носят немски имена и говорят на немски/.

 17. 17 Профил на StiffUpperLip
  StiffUpperLip
  Рейтинг: 574 Неутрално

  До коментар [#7] от "ds_g":

  Не е по нареждане на Хитлер. И именно затова след войната южна Добруджа остава в пределите на България защото става дума за двустранна доброволна спогодба между България у Румъния. По нареждане на Хитлер Унгария взема Трансилвания от Румъния, а Румъния бива компенсирана с днешна Молдова и северна Буковина. И поради тази причина след войната на Унгария и се налага да върне Трансилвания на Румъния.

  "Демагогията е на върха на БСП", "партийната аристокрация е една от най-уродливите форми на обществото". Жан Виденов ви го каза.
 18. 18 Профил на m_style
  m_style
  Рейтинг: 663 Любопитно

  Един чудесен пример, че освен на фронта, имали сме и българска дипломация, способна да постигне нещо. Това, което трябва да се знае около този договор е, че преди него, във военния конфликт на румънска страна участва руска войска, преоблечена като румънска. Въпреки това, БГ армията ги разбива. Както е видно - един от малкото примери, в които при преговори между балкански страни, Русия е дистанцирана и се постига мирно и справедливо решение. Браво на "Дневник", че припомня този момент, на който в учебниците по история /поради руската инерция и прочит на българската история/, продължава да се обръща символично внимание.

 19. 19 Профил на apollo
  apollo
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Поклон за всички българи и българка,които от 1913 до 1940 година устояха българския елемент в Добруджа и направиха възможен акта на Крайовската спогодба.Може би не трябва да се премълчава факта,че през 1913 година голяма част от мъжете от добруджанските села за заточени в Румъния в лагери ,и от глад и болести измират над 34 000 души,между които е и моят прадядо.Целта на този геноцид е била да се изтрие всичко национално,но нашите баби и прабаби са устояби българщината.

 20. 20 Профил на 1001
  1001
  Рейтинг: 1873 Неутрално

  До коментар [#7] от "ds_g":
  По лошото е че подарява Беломорска Тракия на Гърция
  На Въпроса на Главното командване какво да правят с армиите в Беломорска Тракия, отговора е, който ви е пращал там да му мисли. В последствие този въпрос отпада от преговорите заради изтегляне на българските части от Тракия

 21. 21 Профил на palermo88
  palermo88
  Рейтинг: 868 Неутрално

  много да ме извинявате но е премълчано въздействието на Нацистка Германия в случая и едва ли не нашата дипломация отишла и се договорила самостоятелно .Договора става възможен заради исканията на СССР спрямо Румъния , както и желанието на Хитлер да влезем в неговия лагер , за което и се иницира виенския диктат и после Крайовската спогодба .База за тези събития е пакта Рибентроп-Молотов , без всичко това и при различни събития нашата дипломация никога не би могла да притисне Румъния да се съгласи току-така .Това е истината , която трябва да се казва , а не да се изменя и премълчава .

 22. 22 Профил на Belgun
  Belgun
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#8] от "Марин":

  Не знаеш колко си прав. Българите от Северна Добруджа са били кореняци по тези земи, с големи и добре подържани стопанства, докато влахите от Южна Добруджа, за които са разменени са били преселници след Първата Световна. Баби ми е била на 19 години, когато са наредили на целия род да се "връща" в родината. Оставят си хубавите каменни къщи, за да се пренесат в кирпичените постройки, обитавани от румънските преселници в Южна Добруджа. Трябвало е да започват всичко от начало.
  Трите месеца , за които се споменава в иначе безценния мемоар, за обикновеното население по това време са били не повече от седмица време, за да се организират. Цялото им имущество е пренасяно с каруци , после с влак, после пак каруци. Оставили са, освен домовете си и цялото си имущество. Прадядо ми, който имал много лозя, напускайки дома си, разлял всички бъчви с вино, за да не могат да пият от него румънците. Такава мъка му е било.

 23. 23 Профил на Мария
  Мария
  Рейтинг: 1542 Любопитно

  Съвсем леко извън темата: най-големият ми чичо, вече покойник, ми разказваше за училищния си период в окупирана Южна Добруджа. Желязна дисциплина, често налагана с пръчката, и много стриктни изисквания за правопис и краснопис. Забрана да се говори на български. След връщането на тези земи на България, чичо се чувствал като волна птичка в българското училище - по-малко взискателно, по-толерантно. За цял живот му остана владеенето на румънски и безукорният почерк. По-малките му братя му завиждаха и за двете неща.

  ”За мен България си остана един вечен мираж. В който и свят да съм, винаги ще я нося като ранена птица в сърцето си." (Никола Манев)
 24. 24 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2470 Неутрално

  [quote#2:"hodounski"]След Балканските войни България е била орязана отвсякъде,но само Южна Добруджа си връщаме.[/quote]Третата българска държава е само на 130 години и ако не бъдем максималисти се забелязва, че постоянно е добавяла територии въпреки загубените войни и национални катастрофи. Забелязва се една цикличност на максимално разрастване около 200 - 250 години след създаването на поредната българска държава. В новите времена границите се определят от това до къде стига духът и самосъзнанието на една нация - имаме простор за работа и Сега е момента ...

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 25. 25 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1324 Разстроено

  До коментар [#23] от "Мария":

  Има случаи на убити от бой български деца от румънски учители и попове....

 26. 26 Профил на aron25
  aron25
  Рейтинг: 1441 Гневно

  [quote#25:"dobrich"]Има случаи на убити от бой български деца[/quote]
  Стига, ве..?!!?

 27. 27 Профил на aron25
  aron25
  Рейтинг: 1441 Любопитно

  [quote#23:"Мария"]Забрана да се говори на български. [/quote]
  Все пак, искам да попитам нещо, което ме впечатлява:
  - Защо българите са били в Браила, Букурещ, издавали са си вестници, даже Ботев се е оженил за щерката на някаква мутра, за да му финансира вестника? Колко са лоши ръмънците? Няма смърт без причина, а в случая много не ми става ясно откъде иде разривът на добрите съседни обноски..

 28. 28 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1324 Неутрално

  До коментар [#22] от "Belgun":

  .."Оставят си хубавите каменни къщи, за да се пренесат в кирпичените постройки"...Така е, но северодобруджанските българи спечелиха от преселването си в България. Навремето говорих с българин, който останал на имота си в Румъния. Но е мобилизиран в румънската армия, пленен от руснаците край Сталинград, загубва и двата си крака в сибирски лагер. Докато разговаряхме постоянно проклинаше решението си да остане в Северна Добруджа....

 29. 29 Профил на Мария
  Мария
  Рейтинг: 1542 Неутрално

  До коментар [#25] от "dobrich":

  Да, и това го е имало. Моя приятелка немкиня, която е историчка, твърди, че е имало негласна заповед в Южна Добруджа да се назначават най-ревностните националисти с цел бърза и безпардонна асимилация. Струва ми се преувеличено, но фактите са безмилостни.

  ”За мен България си остана един вечен мираж. В който и свят да съм, винаги ще я нося като ранена птица в сърцето си." (Никола Манев)
 30. 30 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1324 Разстроено

  До коментар [#19] от "apollo":

  В интерес на истината не само българи са отвлечени от румънците в 1916 г./не 1913г./, но и местни турци и цигани. Откъдето преминат румънските войски са ги преставяли за военнопленници и са претърпели голям глад, бой от местните румънци. Но най лошото е в лагерите в Молдова - там измират от мизерия и болести хиляди....

 31. 31 Профил на Мария
  Мария
  Рейтинг: 1542 Неутрално

  До коментар [#27] от "aron25":

  На Балканите има много нелогични неща, според мен - все си търсим кривиците, а не сме много различни. Скритата вражда с румънците за мен има само едно обяснение - припознаваме се в другия и не се харесваме.

  ”За мен България си остана един вечен мираж. В който и свят да съм, винаги ще я нося като ранена птица в сърцето си." (Никола Манев)
 32. 32 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1444 Неутрално

  До коментар [#27] от "aron25":
  откъде иде разривът на добрите съседни обноски..
  ...........
  От Кремъл, много ясно.
  1. По Сан Ст. договор, Русия взема земи от Влашко и ги компенсира със земи населени с българи: Севрена Добруджа. Реакцията на румънците:
  Румънската общественост отхвърля руското предложение. Нежеланието на румънските управляващи и общественост да приемат Северна Добруджа се илюстрира добре от следните няколко цитата:

  “Добруджа ще стане един нов български въпрос. Предстои създаване на княжество България: то веднага ще поиска Добруджа, където принципът на естествените граници, както и принципът на националностите ще бъде в полза на нейните искания.” В. “Telegraful”, 30.III.1878 г.

  “И въпрос не може да става да се приеме Добруджа” – Братияну, министър-председател на Румъния, 2 април 1879 г.
  2. 1913 г. В Русия се събират румънски дипломати и решавата да вземат южна Добруджа от България като компенсация та нашето подсилване с Тракия. Това става 3-и месеца преди Междусъюзническата война. Шапката на България е била скроена от руската дипломация.

  nemo malus felix, minime corruptor.
 33. 33 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1324 Неутрално

  Връщането на Южна Добруджа към България е едно щастливо стечение на обстоятелствата. Всички велики сили са съгласни по различни причини, съседите ни също....На Румъния е поставен ултиматум от Хитлер и Мусолини в срок от 2 седмици да евакуира своите войски и администрация от Трансилвания. Поставена пред съгласувана българо-унгарска заплаха от интервенция, северната ни съседка решава да оправи отношенията си с нас скоростно. Така се стига до Крайовския договор....

 34. 34 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1444 Неутрално

  До коментар [#27] от "aron25":
  "На 18 март 1913 г. под председателството на руския министър на външните работи Сергей Сазонов започва конференция на посланиците на „Великите сили“ (Русия, Франция, Великобритания, Италия, Австро-Унгария и Германия) в Петербург. На 26 април (9 май по нов стил) е подписан протоколът, с който България отстъпва на Румъния град Силистра и околностите в радиус от 3 км."
  Но това не им стига. Русия гарантира на Румъния, че ако ни нападне тя няма да се включи във войната и Букурещ просто изчаква удобият момент за да забие ножа в гърба ни.
  http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB

  nemo malus felix, minime corruptor.
 35. 35 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1324 Неутрално

  До коментар [#29] от "Мария":

  Румънците се отнасят към Ю.Добруджа като към колония. Заселват и оземляват със земи на българите сульо и пульо от Влашко+около 10 000 цинцари от Егейска Македония. За които старите казват, че са имали чувството че някой ги е излъгал че са власи......

 36. 36 Профил на richardnixon
  richardnixon
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#33] от "dobrich":не пиши групости за фантасмагорична българо-унгарска интервенция срещу Румъния! това са тъпи лъжи! Хитлер решава преди да нападне Русия да уреди споровете между съюзниците си и да получи военната им подкрепа! Хитлер обащава на Румъния солидни компенсации за отстъпките пред Унгария и България- съгласно германо-румънското споразумение Букурещ щял да получи не само цяла Молдавия-отстъпена на СССР но и части от Украйна в това число и Одеса

 37. 37 Профил на richardnixon
  richardnixon
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#17] от "donchoquihote":не е вярна тезата ви - има и натиск на Хитлер- има и съгласие на Москва - тогава СЪЮЗНИК на Хитлер- има и подкрепата на Лондон след като англичаните още се надяват България да не стане съюзник на Райха и да застраши Гърция и Проливите - точно това всеобщо одобрение - и между съюзници и между противници остава добруджа в българските граници и след войната - случай- невиждан в световната история победена страна да излезе от войната с териториална придобивка===

 38. 38 Профил на leni_n
  leni_n
  Рейтинг: 538 Неутрално

  Все пак истината е, че трябва да кажем едно голямо благодаря на Хитлер за връщането на Южна Добруджа. Само благодарение на германския ултиматум получаваме Южна Добруджа. Разбира се на Румъния е обещана нейната си Молдова.

 39. 39 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1324 Гневно

  До коментар [#36] от "richardnixon":

  Извини се за невежеството си:...."през юни 1940 г. е проведена мобилизация и концентрация на унгарската армия на румънската граница. Румъния е на колене смъртно изплашена. В този момент страната решава да уреди бързо въпроса за Южна Добруджа с България, за да освободи ангажираните отвъд Дунава военни части и укрепи отбраната на западната си граница с Унгария........Увлечени от примера на Унгария, Богдан Филов и Иван Попов решават да изменят на своя глава указанията на царя за мирно уреждане на добруджанския въпрос, като обявят мобилизация, демонстрирайки неприкрит стремеж от страна на България да реокупира цяла Добруджа".....http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81#.D0.9C.D0.B5.D0.B6.D0.B4.D1.83.D0.BD.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.B4.D0.B5.D0.BD_.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D1.82.D0.B5.D0.BA.D1.81.D1.82_.D0.BD.D0.B0_.D0.B4.D0.BE.D0.B1.D1.80.D1.83.D0.B4.D0.B6.D0.B0.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B8.D1.8F_.D0.B2.D1.8A.D0.BF.D1.80.D0.BE.D1.81

 40. 40 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1324 Неутрално

  До коментар [#31] от "Мария":

  ...."припознаваме се в другия и не се харесваме"...Не съм съгласен с тебе. Румънската мегаломания е невъздържава и неограничена. "Потомците" на древните римляни се стремят да завземат всяка територия, по примера на своите древни "събратя". След ПСВ кралство Румъния има в своята територия над 40% поданици от невлашки произхход!? Румънския диктатор Антонеску предявява претенции към Хитлер за компенсации, за сметка на загубата Трансилвания и Ю.Добруджа, за земи до.......Урал!? В наше време, на който и да е молдовски сайт за политика, могат да се прочетат неприкритите румънски претенции за анексия на Молдова, за територии на Украйна.......

 41. 41 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4708 Неутрално

  Хитлер ни връща Добруджа - това е политически некоректната историческа истина.

 42. 42 Профил на Чардо
  Чардо
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  До коментар [#20] от "1001":


  [quote#20:"1001"]В последствие този въпрос отпада от преговорите заради изтегляне на българските части от Тракия [/quote]
  ==========================

  На 09.09.44-та, рано-рано сутринта - един титулуван по-късно като генерал - Добри Терпешев отдава заповед до българската войска , която тогава е била в днешните Македония и Сев.Гърция , да се изтеглят в старите граници на Царство България . Тази негова заповед не е била продиктувана от нищо което да го накара да даде тази никому не нужна заповед !
  Та за това , че сме се изтеглили сами , тези исконни български земи отпадад изобщо от преговори !

  Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
 43. 43 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 3212 Неутрално

  До коментар [#34] от "СДС":
  ......
  На посочения от тебе линк чета следното:
  "Петербургският протокол оставя неудовлетворени
  румънските претенции ЗА СМЕТКА на България.
  Затова скоро след началото на Втората балканска
  война Румъния се намесва с военна сила в полза
  на бившите български съюзници Сърбия, Гърция и
  Черна гора и завладява Южна Добруджа...."


 44. 44 Профил на zidane
  zidane
  Рейтинг: 746 Весело

  Бате Чардо, да се включа и аз - при преговорите за границата около Силистра нашите хора се напиват и подаряват с подпис стотици хиляди декари на румънците. И старото гробище там е в Румънско! А?

 45. 45 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 3212 Неутрално

  До коментар [#42] от "Чардо":
  Доста е съмнително, че именно изтеглянето на
  българските войски е причината за загубването
  на "исконните български земи".Добре, че ме насочи
  към тази противоречива , но интересна фигура
  (Терпешев)
  "..На Априлския пленум Терпешев разобличава незначителното участие на Живков в партизанското
  движение, като заявява: "Той е толкова дребен, че
  ние никога не сме го забелязвали - нито преди,
  нито след вземането на властта в София.
  Ако поживея още малко, може да прочета, че Живков
  сам е извършил революцията в България".

  През 1961 г. му е отнета пенсията, през 1964 г.
  е изселен от София в гр.Плевен. Умира през 1967 г.
  на 83 год."

 46. 46 Профил на aron25
  aron25
  Рейтинг: 1441 Любопитно

  [quote#32:"СДС"]Шапката на България е била скроена от руската дипломация. [/quote]
  Ясно..10х

 47. 47 Профил на aron25
  aron25
  Рейтинг: 1441 Разстроено

  [quote#34:"СДС"]Букурещ просто изчаква удобият момент за да забие ножа в гърба ни.[/quote]
  Стане ли въпрос за мангизи..войната е "готова"..което е жалко, струва ми се.

 48. 48 Профил на aron25
  aron25
  Рейтинг: 1441 Любопитно

  [quote#31:"Мария"]припознааме се в другия и не се харесваме.[/quote]
  Като всички, които са роднини или комшии, по-скоро? Аз ходих в Румъния преди две години. Останах доволен - отнасяха се почти с уважение към нас. Забелязах, че трудно се намира румънец в Букурещ, който да говори английски..странно. В България всеки втори разбира, когато му се говори, особено сред по-младите хора. Това проява на национализъм ли е..или някаква форма на мързеливо невежество? Може да се каже същото и за италианци, испанци..португалци..

 49. 49 Профил на ikar_01
  ikar_01
  Рейтинг: 721 Неутрално

  До коментар [#16] от "papadok":

  Доколкото ми е известно, Крайовската спогодба е единствената, която е сключена без съдействието на Германия, затова и тази територия остава безспорна, докато Беломорска Тракия и Вардарска Македония, които са скрючени с посредничеството на Германия, са ни отнети слев Втората световна война.

 50. 50 Профил на gripen
  gripen
  Рейтинг: 960 Неутрално

  Лека им пръст на цар Борис Обединителя и Адолф Хитлер!

  За Европа: бяла, християнска и силна!
 51. 51 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1324 Неутрално

  До коментар [#49] от "ikar_01":

  ...."Беломорска Тракия и Вардарска Македония, които са сключени с посредничеството на Германия, са ни отнети след Втората световна война".... Земите за които пишеш са ни дадени от германците за администриране без никакъв договор. Затова са и отнети от победителите във войната...Докато Крайовския договор е признат от всички велики сили тогава!!!!

 52. 52 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1324 Неутрално

  До коментар [#48] от "aron25":

  .."трудно се намира румънец в Букурещ, който да говори английски..странно. В България всеки втори разбира, когато му се говори, особено сред по-младите хора"...На морето повечето румънци говорят английски език доста добре. Моето мнение е, че при нас се знае по малко....

 53. 53 Профил на onufrij
  onufrij
  Рейтинг: 696 Неутрално

  Ето как е стояла работата. Румъния току що е загубила Молдова и Буковина от СССР. Хитлер ги кара да връщат Ю Добруджа и част от Трансилвания, клин, с връх Кронщадт/Брашов, където им е преимуществено промишлеността.
  Пита се: От какъв зор Хитлер ги насилва да правят такива жертви, при положение, че се кани да разчита в бъдеще на тях и на войската им? И наистина, бият се за тоя, дето ги одрал, чак до Сталинград. Как става тоя фокус?
  Това, което Хитлер им обещава в замяна, са две неща:
  - Защита от Сталин.
  - Земята до Киев.
  България, Унгария и Сталин, в случая лостове нямат. Еле първите две. Не могат да се зъбят на Хитлер. Сталин просто замълчава пред съюзника си Хитлер, както той си е замълчал за всичко окупирано от СССР. А комунистите за да омаловажат ролята на Хитлер, пришиха към одобрението, някой си Сталин.

  На 25.09, трябва да се отбележи ролята на Хитлер. Понеже е бил твърде кофти човек, не върви да му се слага паметна плоча, но поне може да се спомене устно.

 54. 54 Профил на aron25
  aron25
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  [quote#52:"dobrich"]На морето повечето румънци говорят английски език доста добре[/quote]
  Може да са от "елита"

 55. 55 Профил на papadok
  papadok
  Рейтинг: 638 Неутрално

  [quote#49:"ikar_01"]Доколкото ми е известно, Крайовската спогодба е единствената, която е сключена без съдействието на Германия, затова и тази територия остава безспорна, докато Беломорска Тракия и Вардарска Македония, които са скрючени с посредничеството на Германия, са ни отнети слев Втората световна война."
  Обратното.Земите от Тракия и Македония НЕ СА ВЪРНАТИ на България,те остават под немска юрисдикция,там са в сила немските закони.Нашите войски там са със статут на окупационни.Тези земи не са "отнети" от България защото никога не са й дадени.Те са отнети от Германия.Крайовската спогодба е под натиска на Германия и със съгласието на СССР.Румаъния е компенсирана с други земи.

 56. 56 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1324 Весело

  До коментар [#54] от "aron25":

  По точно казано от средната класа? Те я имат ние не....

 57. 57 Профил на Мария
  Мария
  Рейтинг: 1542 Неутрално

  До коментар [#40] от "dobrich":

  Политическата им класа е кофти (не че нашата е много стока), а националистите навсякъде са като от една майка раждани. Между редовите румънци и нас има разбирателство. Имам чувството, че след влизането в ЕС и зачестилите пътувания се опознаваме все по-добре. Предполагам, знаеш колко много обща лексика имаме (няма значение от траките или по други причини).
  Преди няколко дни прескочихме до Букурещ от България, и нямах чувството, че не отивам до добрия съсед.

  ”За мен България си остана един вечен мираж. В който и свят да съм, винаги ще я нося като ранена птица в сърцето си." (Никола Манев)
 58. 58 Профил на Чардо
  Чардо
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  До коментар [#44] от "zidane":
  В София на времето имаше един квартал , който се наричаше ДОБРУДЖАНСКИ . Той обхващаше територията в дясно от трамвайнта линия на 5-цата от спирка П.Берон до Красно село и от тр.линия до баира към Земляне .
  Някъде около 1918-29-та година Стамболийски парцелира тогава празното поле , каквото и аз помня че бе Лагера в началото на 1950-та и предоставят безвъзмездно дворните места на Добруджански бежанци.
  По средата на този квартал се намира 25-то училищеД-р П.Берон , в което и аз съм учил от 1 до 7-ми клас вкл. А после в 19-та гимназия.

  Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
 59. 59 Профил на Мария
  Мария
  Рейтинг: 1542 Любопитно

  До коментар [#48] от "aron25":

  В Букурещ почти не съм попадала на румънец, който да не говори поне малко английски. Колкото по-млад, толкова по-вероятно (като навсякъде).

  ”За мен България си остана един вечен мираж. В който и свят да съм, винаги ще я нося като ранена птица в сърцето си." (Никола Манев)
 60. 60 Профил на Чардо
  Чардо
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  До коментар [#45] от "тулса":

  Здравей ,
  не знаех каква е била съдбата на Д.Терпешев, но ми е трудно да повярвам , че на Апр.пленум на ЦК на БКП , тогавашния Ген.секретар а ЦК на БКП от 1954-та Т.Живков, ще е допуснал някой да се изказва срещу него . По същество на този пленум и то с одобрението и съгласуването с Н.С.Хрушчов е да се вземе и властта на Министър Председателя Вълко Червенков - защото по това време В.Ч-в заемаше само този пост !
  Друг е въпроса за участието на Т.Ж. в съпротивителното движение , но за отбелязване е , че още сутринта на 09.09.44-та Т.Ж. става Директор на Народната Милиция ! ! !
  А останалите живи печатари от Държ.печатница НИКОГА не казаха , че си спомнят , че Т.Ж. е работил , а камо ли и да е бил член на парт.организация в печатницата.
  Приятна вечер от дядо Владо

  Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
 61. 61 Профил на zidane
  zidane
  Рейтинг: 746 Неутрално

  ще повярвяш ли, че в момента пиша от бюрото на Никола Гешев!

 62. 62 Профил на richardnixon
  richardnixon
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#61] от "zidane":ти да не си цветан цветанов@


 63. 63 Профил на zidane
  zidane
  Рейтинг: 746 Неутрално

  този лекоатлет не може и да помирише подобно място. но да - по-беден и по-кофтичувстващ се от въпросният господин съм...

 64. 64 Профил на richardnixon
  richardnixon
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#39] от "dobrich": чувал ли си за съюзниците на хитлер и как са били качени на неговата колесница - румъния и унгария са сред най-преданите му съюзници - пишеш нелепости - отвори си учебника по история - не този отпреди 10 ноември и чети а не съчинявай===

 65. 65 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1324 Весело

  До коментар [#57] от "Мария":

  .."след влизането в ЕС и зачестилите пътувания се опознаваме все по-добре"..По точно казано румънците ни опознават по добре, отколкото ние тях?! Когато по Великден ходих до Созопол постоянно срещах румънски коли. Българите не ходят много там - по скъпо е, храната не е толкова добра като нашата, а за морето им - да не говорим...

 66. 66 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1324 Весело

  До коментар [#64] от "richardnixon":

  Изпий си хапчетата и си лягай?! Или ми дай линк с който да ме обориш по въпроса за българо-унгарската заплаха срещу Румъния в 1940 г......

 67. 67 Профил на richardnixon
  richardnixon
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#66] от "dobrich":господинчо- вие сте просто един нахален невежа който е чел-недочел учил - недоучил но готов винаги да пише врели-некипели - смес на истини полуистини и чисти измишльотини
  Диагноза ви е ГРАФОМАН
  а ако сте от добрич просто се излагате - историята определено ви е тера инкогнита

 68. 68 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1324 Весело

  До коментар [#67] от "richardnixon":

  Казах ти бе, човек. Намери шкафа с лековете, изпий си хапчетата и си лягай....Айде гитла!

 69. 69 Профил на richardnixon
  richardnixon
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#66] от "dobrich":а с този БИСЕР за някаква си българо-унгарска ^коалиция^ и дори ^обединена атака^ срещу недаващата Румъния направо се отваря нова страница в историята - не си губете времето! В Скопие вече ви чакат - там е царството на съчинителите ---

 70. 70 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1324 Неутрално

  До коментар [#69] от "richardnixon":

  Аз ти дадох линк от уикипедия по въпроса по който твоя коментар беше "не пиши групости за фантасмагорична българо-унгарска интервенция срещу Румъния". Очаквам от тебе линк за да ме обориш?!

 71. 71 Профил на aron25
  aron25
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  [quote#56:"dobrich"]Те я имат ние не....[/quote]
  Ааа, няма се "даваме"..

 72. 72 Профил на zidane
  zidane
  Рейтинг: 746 Неутрално

  бурци сти вий, бурци. бурети са.

 73. 73 Профил на heatseeker
  heatseeker
  Рейтинг: 1441 Весело

  Южна Добруджа ни беше отнета в хода на война, в която тези, дето ни я отнеха, практически не бяха участвали. При първата следваща възможност Българските въоръжени сили попиляха както джуджетата, дето бяха турили ръка връз Южна Добруджа, така и - чрез феноменалните конни атаки на ген. Колев - техните покровители от Русия. Стигна се до положение, в което руснаците напират да разстрелват румънци за страхливост и отстъпление. Това положение продължи до момента, в който частите на ген. Колев не връхрлетяха и самите руснаци. Сетне никой намаше време да се опитва да разстелва другиго, понеже и едните, и другите, БЯГАХА за да си спасят индивидуалните задници.

  Сетне Южна Добруджа беше върната на България от две съюзнически държави. Третия Райх и СССР.

  Не бива да бъде забравяно, че Третият Райх и СССР бяха съюзнически държави по времето, когато Берлин превзе Франция и тръгна да атакува Обединеното кралство.

  Свобода за Надежда Савченко!
 74. 74 Профил на richardnixon
  richardnixon
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#70] от "dobrich":абе невежа твоите знания от линкове и уикипедии ли са само - ами ти си за гинес - уики-историк ! Нека да видят и другите какви франкенщановци раждат линковете - как си ЛИНКИ - я измисли още някоя нова коалиция преди лягане---
  Невежеството е сила! - Оруел от 1948 ма - в ^1984^

 75. 75 Профил на skara
  skara
  Рейтинг: 1210 Весело

  Веселба отвсякъде: дрогарете ще изкарат, че Коминтерна ни е върнал Южна Добруджа!
  За простотията няма лек!

  Прави каквото трябва, да става каквото ще.
 76. 76 Профил на richardnixon
  richardnixon
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#40] от "dobrich":абе ти си за гинес - Румъния щяла да бъде компенсирана от Хитлер със ЗЕМИ ДО УРАЛ ! знаеш ли къде е Урал батка - това вече не е от жегата===

 77. 77 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 3212 Неутрално

  До коментар [#73] от "GogoPG":
  Малко преувеличаваш подвизите на нашите войски
  срещу румънците.То вярно, че и руснаците са били
  против включването на неподготвените според тях
  румънски войски( въпреки настояванията на
  Франция),ама и обединените български, немски
  и турски войски действащи срещу румьнската
  армия през 1916, са били командвани от
  фелдмаршал Август "Мъртвешката глава" фон Макензен:
  http://2.bp.blogspot.com/_FTsFHQmJEmc/TJhg5D9TvhI/AAAAAAAAq2g/yA4t3X_GSUE/s400/mackensen.jpg

 78. 78 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 3212 Неутрално

  До коментар [#75] от "skara":
  "За простотията няма лек!"
  Отдавна не бях чувал такава унищожителна самокритика.
  Недей така бе , човек!

 79. 79 Профил на richardnixon
  richardnixon
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#75] от "skara":я чети на този добрич писанията - тоя направо отваря цял нов том в историята - абсолютни лапачи на въздух
  Между другото Коминтернът е против връщането на Южна Добруджа - там той през 30-те години е създал Добруджанска нация - подобна на македонската - Сталин обаче мъмри Димитров да не се меси в отношенията с новия му съюзник г-н Хитлер естествено

 80. 80 Профил на heatseeker
  heatseeker
  Рейтинг: 1441 Весело

  До коментар [#77] от "тулса":

  Боя се, че се налага да прегледате отново документите. Те, как да ви кажа, съществуват. Фелдмаршал Макензен няма никакво реално участие в прякото командване на българските въоръжени сили по това време. И в редките моменти, когато се опитва да наложи такова, нашите правят каквото си знаят най-добре. Макензен - който няма таланта нито на Лудендорф, нито на Хинденбург, в крайна сметка се примирява с това обстоятелство. Убедан съм, че Макензен би направил всичко по силите си, за да спре "безумните маневри" на ген. Колев.

  ДА, АМА НЕ...

  Свобода за Надежда Савченко!
 81. 81 Профил на heatseeker
  heatseeker
  Рейтинг: 1441 Весело

  До коментар [#79] от "richardnixon":

  Никой, в нито един момент от безрадостното си съществуване, не е успявал да спретне дори и полуперспективен проект за създаване на отделна нация в Добруджа - без значение дали, към момента, става дума за Българска или Румънска Добруджа.

  Ричард Никсън беше много добър президент на САЩ. Не срамете името му.

  Свобода за Надежда Савченко!
 82. 82 Профил на richardnixon
  richardnixon
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#80] от "GogoPG":Едно са твоите убеждения друго са документите на историята - не тръгвай по пътя на добрич който не чете книги а линкове - германското командване е било не само водещ фактор на добруджанския фронт през Първата ами е администрирало заедно с австрийците Северна Добруджа и не е допуснало българите да си я вземат

 83. 83 Профил на heatseeker
  heatseeker
  Рейтинг: 1441 Неутрално
 84. 84 Профил на heatseeker
  heatseeker
  Рейтинг: 1441 Весело

  До коментар [#82] от "richardnixon":

  Кой пише историята, между другото? Да Ви върна към една отлежала римска сентенция....

  Свобода за Надежда Савченко!
 85. 85 Профил на richardnixon
  richardnixon
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#81] от "GogoPG":наистина показваш повърхностни знания по история - Коминтернът е създал няколко нации - редом с молдавците и белорусите от България е направил македонска ШОПСКА Добруджанска и Тракийска нация - ако не си подготвен не заблуждавай околните за гнусните дела на Димитров и компания ! Те и и досега на това разчитат - на незнание и невежество за престъпленията им

 86. 86 Профил на Вени Г.
  Вени Г.
  Рейтинг: 1147 Неутрално

  [quote#17:"donchoquihote"]Румъния бива компенсирана с днешна Молдова и северна Буковина.[/quote]
  Румъния взима Молдова след Пъ рвата световна война. А през 1940 г. Хитлер принуждава Румъния да даде Северна Буковина на СССР.

  Най-добрият аргумент против демокрацията е 5-минутен разговор с избирател - Уинстън Чърчил
 87. 87 Профил на heatseeker
  heatseeker
  Рейтинг: 1441 Весело

  До коментар [#85] от "richardnixon":

  А Вие, без съмнение, успявате да ме разсмеете. Съберете мислите си, съсредоточете очичките си, пък започнете да четете.

  И - ей Богу! - спрете да срамите името на един стойностен американски президент с никнейма си

  Свобода за Надежда Савченко!
 88. 88 Профил на richardnixon
  richardnixon
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#50] от "gripen":Лека им пръст на цар Борис Обединителя и Адолф Хитлер!
  Само идиот и комунист могат да сравняват Борис Трети с изрода Хитлер ! Борис е уникален български държавник докато Хитлер е германоубиец толкова колкото и унищожител на евреите - заради него Германия загуби територия колкото днешна България а Борис дори успя да спаси евреите името и целостта на България - така че не пиши простотии

 89. 89 Профил на heatseeker
  heatseeker
  Рейтинг: 1441 Весело

  До коментар [#85] от "richardnixon":

  За малко да пропусна... Орденът за храброст на прадядо ми - кавалерийски лейтенант - от тези битки все още е в мен.

  Свобода за Надежда Савченко!
 90. 90 Профил на richardnixon
  richardnixon
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#87] от "GogoPG":освен да лапаш въздух нещо друго като документи ще ми припомниш ли - пак ти повтарям - не тръгвай по пътя на невежеството на линкоманите - ако искаш да опознаеш историята чети историци и посочените от тях документи - досега явно не си го правил

 91. 91 Профил на richardnixon
  richardnixon
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#86] от "Вени Г.":Не се учудвайте господине - този форум бъка с глупости на невежи които парадират с истината от последна инстанция - ужасно е паднало равнището на преподаване на история в училищата е първият ми извод

 92. 92 Профил на richardnixon
  richardnixon
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#89] от "GogoPG":Тук не е музей за ордените на дядо ти а форум за факти и анализите им - ако ордените на дядо ти са единственият ти довод за истинността на познанията ти----чети повече - не се доказвай с чужди ордени

 93. 93 Профил на heatseeker
  heatseeker
  Рейтинг: 1441 Весело

  До коментар [#90] от "richardnixon":

  Длъжен съм да ти "подавам" документи ли, илитерате? Не си в състояние сам да си ги намериш? Да ти ги търся из Нета ли? И да ти ги подавам с лъжичка?

  С извинение, но очевидно не си само тъп, явно си и луд, ако си мислиш, че ще си дам труда.

  Виж къде се намираха българските въоръжени сили в момента, в който беше сложен краят на Голямата война. И - по-специално - къде се намираха (и кои) наши части на Север-Североизток.

  Вродената, приета от кофти ДНК-комбинации глуповатост не е извинение, сама по себе си.

  Свобода за Надежда Савченко!
 94. 94 Профил на skara
  skara
  Рейтинг: 1210 Неутрално

  [quote#80:"GogoPG"]Убедан съм, че Макензен би направил всичко по силите си, за да спре "безумните маневри" на ген. Колев. [/quote]
  Тогава, при атаките, командвани от ген. Колев българите изобретяват прословутата от съветското кино Тачанка!
  Тежка картечница, сложена на каруца, върви по дължина на фронта и коси руските окупатори! Или покрива маневрите при тактическо отстъпление, отново погубвайки окупатори!
  После те вземат това нововъведение и го слагат на файтон - във филмите, де

  Прави каквото трябва, да става каквото ще.
 95. 95 Профил на richardnixon
  richardnixon
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#93] от "GogoPG":само фактът че предпочиташ да обиждаш опонентите си вместо да цитираш факти говори за възпитанието и културата ти - не вярвам че можеш да имаш роднини с ордени за храброст - такива лумпени нямат подобно потекло ----

 96. 96 Профил на heatseeker
  heatseeker
  Рейтинг: 1441 Весело

  Толкова Сте чевръст в отговора си. УМНИК!!!

  Свобода за Надежда Савченко!
 97. 97 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 918 Весело

  До коментар [#14] от "ds_g":
  България загуби маса териртории при Фердинанд 1913 и 1919 умнико.....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 98. 98 Профил на heatseeker
  heatseeker
  Рейтинг: 1441 Весело
 99. 99 Профил на heatseeker
  heatseeker
  Рейтинг: 1441 Весело
 100. 100 Профил на richardnixon
  richardnixon
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#96] от "GogoPG":Вервам ти! и ордените на дядо ти са в ю-тюб! Със сигурност и дипломата ти е вече там - очаквам и акта за раждането ти ===

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK