Прочит на историята: "Другарският съд"

Ленин е автор на първообраза на идеята за "другарския съд". Негов паметник - на съхранение в склад

© Николай Дойчинов

Ленин е автор на първообраза на идеята за "другарския съд". Негов паметник - на съхранение в складС изследването си "Другарският съд" - социална практика за колективно засрамване в периода на комунизма в България", доц. д-р Анастасия Пашова си поставя за цел да проследи практиката на другарските съдилища, използвани от тоталитарната държава за превъзпитание и дисциплиниране на хората. Авторът защитава тезата за ирационалността на тази институция, създадена по съветски образец. Българският закон за тези съдилища е копие на съветския. Пашова разглежда "другарския съд" като публично място за прилагане на репресивни техники, типични за тоталитарната държава: широка публичност и показен характер; колективно засрамване и опозоряване, всеобщо следене и доносничество и за традиционната за комунистите "самокритика".
Изследването е публикувано в "Балканистичен форум". "Дневник" го препечатва със значителни съкращения със съгласието на автора.


"Да оказват възпитателно въздействие"


В България "другарските съдилища" се създават институционално и много бързо обхващат почти всички селища в страната в самото начало на 60-те години. Но през 70-те, особено втората половина, те са неработещи и остават само като следа в номенклатурните документи, въпреки че законът за тях, приет през 1961 г., продължава да действа чак до 1991 г.
Официалната версия на идеологическия замисъл за създаването на "другарски съдилища", така както е формулирана в закона, е свързана с три неща:


"Да оказват възпитателно въздействие върху гражданите в дух на комунистическо отношение към труда…Някои функции на държавните органи по опазване на обществения ред да се поемат от обществените организации… Да предотвратяват различни престъпления, нарушения и други противообществени прояви, свързани със социалистическата собственост и морал." С други думи, официално те имат обществено-наказателна и превантивна (възпитателна) функция, а неофициално – стават част от системата за пропаганда и колективно осмиване и осъждане.


Задачите на съдилищата, както са отразени в закона, са: "Активно да съдействат за възпитанието на гражданите в дух на: Комунистическо отношение към труда; Спазване на установения правов ред; Спазване правилата на социалистическото общежитие; Опазване на социалистическата собственост; Да развиват у трудещите се чувство на колективност, другарска взаимопомощ и зачитане честта и достойнството на гражданите."


Обект на другарските съдилища са недисциплинираните индивиди по предприятия, заводи, ТКЗС-та, по организации – квартални ОФ, по села; по висши и полувисши училища – по факултети и курсове – отделно за преподаватели и студенти.


Освен организациите и институциите, които следят трудовото и моралното поведение на гражданите, гражданите също са в непрекъснато дебнене и контрол помежду си по местоживеене и месторабота. Чрез тази квазиисттитуция идеологическата система налага и контролира спазването на определени морални норми, вменява "нов социалистически морал и нарми на поведение".


По статут, формулиран в закона, "другарските съдилища" са "изборни обществени органи по месторабота и местоживеене, облечени в доверието на колектива, които изразяват неговата воля. Те не са народни съдилища и в тях няма адвокати. Процедурата е облекчена - до 14 дни другарският съд трябва да назначи заседание".


Мотивиране на създаването на "другарските съдилища"


Официалното обяснение гласи :"Създаването на другарските съдилища у нас в никакъв случай не означава, че нарушенията са се увеличили, че органите на народната милиция и съда не са в състояние да се борят ефикасно с тях. Напротив, това означава, че държавните органи все повече ще се освобождават от тези свои функции, които постепенно ще преминат към обществените организации. Това всъщност означава, че нашата социалистическа обществена система достатъчно е укрепнала и има сили и средства, без да се опира на изпълнителната власт на държавата, да се бори с успех срещу нарушителите на обществения ред."

Новата квазиюридическа институция е планирана да дублира държавната под претекст, че така се облекчава работата на съда: "Много често народните съдилища се затрупват с дела, както се казва, "за нищо и никакво". Касае се да инцидентно възникнали недоразумения между близки и съседи, разменили обиди и непристойни етикети...които обикновено приключват с помирение...Разглеждането на дела от подобен характер е свързано със загуба на много ценно време на страните, на техните свидетели, с изразходване на излишни средства за съдебни разноски, адвокатска защита и т.н."


Доколко "правораздаването" е "ефикасно и компетентно", се вижда, като се направи анализ на учредителните протоколи от създаването на "другарските съдилища" в селищата на област Благоевград. На 21 декември 1961 г. в Благоеградски окръг са изградени 230 "другарски съдилища", като в селата са 186 и избраните "съдии" в тях са 1763, от които мъжете са 1285, а жените 263, т.е. 15% – приблизително на всеки съдебен състав са пада по една жена. В мюсюлманските села членове са само мъже, но в Кочан и Брезница има и по една мюсюлманка – Фатма Чанталиева и Атидже Юрукова., които са с образование четвърти клас и безпартийни. В целия регион с висше образование (не юридическо) са само 6 човека, а с полувисше са 5 и те са в градовете. Всички останали са предимно с основно и начално образование. В голямата си част избраните съдии по селата са членове на БКП, по-малка част на БЗНС и ДКМС, като безпартийните са нищожен процент.


Ако се направи критически прочит на номенклатурните документи от периода на комунизма, се вижда, че истинската цел на законотвореца е да може да контролира личното и публично пространство на хората извън предприятието и местоработата. "...по Кодекса на труда не може да се налагат санкции за деяния, извършени в неработно време, извън предприятието. А такива нарушения има. В много случаи нарушенията на обществения ред, буйство в пияно състояние, нездрави семейни отношения и прочие нямат пряко отношение към непосредствената работа на проявилия се. Но колективът е заинтересован от правилното възпитание на всички свои членове, от изграждането на нови социалистически семейства."


От цитата много добре личи с какво не може да се справи тоталитарната система и към какво са насочени дисциплиниращите мерки – нарушенията на "социалистическия морал". Неофициално целта е всеки да следи всеки и да доносничи, особено в селата, където няма тайни за никого. Нека не забравяме, че може да се обвини всеки дори по устна "молба" до председателя и подателят е анонимен, т.е. по донос. Не са необходими доказателства, достатъчно е двама свидетели да го потвърдят. Обвиненият няма право на защита и адвокат. Единственият възможен изход е да си направи "самокритика".


В държавен архив Благоевград са запазени архивни единици, в които има стотици протоколи от разглеждани дела, като една голяма част от тях са свързани с отношения в семейството, което е най-брутално навлизане в най-личното пространство на хората.


В подробни указания за работата на "другарските съдилища" от 25 април 1960 г. четем: "Другарските съдилища ще имат възможност да се занимават с различни въпроси, които будят негодувание от страна на трудещите се, но поради това, че не са въздигнати в закононарушения, народните съдилища не могат да се занимават с тях. Така например другарският съд може и трябва да разгледа поведението на съпруг, който иска да изостави семейството си, без за това да има сериозни основания, и чрез метода на убеждението да го застави да признае своята грешка и отново да заживее със семейството си нормален живот."


Масова практика е личните и интимните отношения да се популяризират чрез публичността на съдебния процес и масовото разгласяване по радиоточките. За заклеймяването в Благоевградски регион особено допринася и партийният официоз "Пиринско дело".


Още през 1960 година, преди да е влязъл в сила законът, на страниците на вестник "Пиринско дело" се открива специална рубрика "Да поговорим за любовта, семейството и морала", където се отпечатват материали от "другарски съдилища" с пълните имена и местоживеене на съдените. Публикациите във вестника, свързани с конкретни дела на "другарските съдилища", продължават докъм края на 60-те, след което внезапно изчезват.


Организация, състав и правомощия


Некомпетентността като всеобщ закон на комунистическото общество не подминава и "другарските съдилища". Съставът им се избира на общи събрания на съответните колективи по месторабота и местоживеене с явно гласуване за срок от 2 години. Събранията се свикват от профкомитетите, управителните съвети на ТКЗС-тата и от общинските и районните комитети на ОФ, а за учащите – от комитетите на ДКМС. За членове се избират "изтъкнати и ползващи се с доверието на колектива граждани" без изискване за каквото и било образование и компетентности. Броят им не може да бъде по-малко от 6 души. Това са, особено по селата, партийни членове и верни на властта хора.


В множество брошури и диплянки от 60-те  се описват "добри практики" и се проследява ефектът от публичното заклеймяване на "виновните". Обикновено отделните простъпки са заклеймени в брошурите с партийни лозунги. Лозунгите имат по-скоро характер на проклятия - "Недостойно и недопустимо"; "Възгледите на безделниците и съдът на хората."; "Колко унизително е да крадеш от общото"; "Това не е ли тунеядство?"; "Бягство от благословения съзидателен труд"; "Заслепени от капиталистическата треска"; "Който ще опетни името на родината си" ...


Интерес представлява и редът на разглеждане на делата от другарските съдилища според законите и регламентирането на това и кой може да предлага нарушителите на "другарски съд". Както се вижда от българския закон, право на това имат всички граждани, обществени организации, МВР, доброволните отряди, изпълнителните комитети на народните съвети и постоянните комисии изградени при тях; ръководните органи на предприятията, ТКЗС-тата, кооперациите и учебните заведения. Процедурата предвижда подаване на молба, като в начало на приемането на закона, преди направените в него изменения, молбата може да е и устна. Този факт обяснява огромния брой подадени молби от граждани до "другарските съдилища" в началото на 60-те.


По закон председателят определя кои лица да бъдат привлечени като свидители. Делото задължително се обявява публично и гражданите се приканват да присъстват – чрез радиоточки, вестници, радиоредби по селища и предприятия. Като места на провеждане на съда се определят публични сгради, които могат да съберат много хора – читалища, киносалони, площади. Привлечените "обвиняеми" нямат право на адвокат. Присъстващите граждани могат да задават въпроси, да изяснят факти, да се изказват и взимат критично отношение. Цялата дейност на "другарските съдилища" се провежда в неработно време, като това се изтъква като едно от големите му "предимства" пред народния съд. Решението на съда се обявява публично и се съобщава чрез вестници и радио в организациите по месторабота и местоживеене. Ако съдът сметне за необходимо, може да привлече нарушителя към наказателна и административна отговорност, като прекрати делото и го изпрати за разглеждане от съответните органи. Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване. В закона законодателят си е оставил и една "вратичка" за повторно разглеждане на делото, ако решението противоречи на законите. Явно "законотворецът" не е бил много убеден в юридическата компетентност на "съдиите" в "другарските съдилища".


Ръководството на "другарските съдилища" в предприятията, учрежденията и организациите е предвидено в закона да се извършва от профсъюзните комитети. Във ВУЗ – от комитетите на ДКМС, а във всички останали "другарски съдилища" – от съответните общински (градски, селски) или районни комитети на Отечествения фронт. На национално ниво ръководството и контролът над тях са от Националния съвет на Отечествения фронт; Централния съвет на професионалните съюзи; Централния комитет на ДКМС и, разбира се, "косвено" – от Централния комитет на БКП и Окръжния комитет на БКП по места.


Веднага след публикуването на закона в цялата страна масово и кампанийно се изграждат  другарски съдилища. До края на 1961 (само за шест месеца) се създават 5496. Не са изградени такива в 1064 селища. Стряскащ е огромният брой дела, които са постъпили до края на календарната година - 41 307 дела, от които са разгледани 36 670 дела, т.е. средно на "съдилище" се падат по 6.6 разгледани дела. Като "съдии" в "другарските съдилища" се включват 38 577 души, от които 30 331 мъже и 8246 жени (20%). Интересен е и членският състав на съдиите. От тях почти 30% са членове на БКП, 28% са на БЗНС, 10% са на ДКМС, а останалите са безпартийни. Тази масовост и активност продължава и през следващата 1962 година. Броят на изградените "съдилища" се е увеличил с още 208 и е достигнал числото 5704. От тях градски са 626, а селски – 5078, т.е може да се приеме, че тази практика е повече селски феномен. Нараснал е и броят на съдиите в тях на 39 917, като 22.6% от тях са жени.  Броят на постъпилите дела е нарастнал повече от 2 пъти. Предишната година са били 36 670, а 1962 са 75 470. Заведени са от:


 • граждани – 50 957 – 68%
   
 • съд и прокуратура – 12 875 – 17%
   
 • МВР – 3291 – 4%
   
 • ТКЗС – 3771 – 5%
   
 • ТПК – 433 -1%
   
 • народните съвети – 1023 – 2%
   
 • обществените организации – 3120 – 4%.
   
Вижда се, че най голям процент от делата са заведени от граждани. Какъв е характерът на тези дела:


 • Обида и клевета – 36%
   
 • Кражби и присвоявания – 20%
   
 • Разправии в семейството – 14%
   
 • Хулиганство – 15%
   
 • Самоуправство – 8%
   
 • Парични спорове – 2%
   
 • Пиянство – 4%
   
 • Други – 1%.
   
 
Като квазиюридическа институция съдът изиграва своята функция на контрол на публичното и особено на личното простраство и най-вече в селските общности. С промяната през 70-те на демографско-икономическата ситуация в страната и превръщане на селяните в индустриални работници в градовете тази форма на контрол става неефективна и започва да буксува.


Репресивният характер на практиката на "другарските съдилища"


За да докажа репресесивния характер на "другарските съдилища", ще си позволя да цитирам един документ – писмо, написано на ръка, който е внесен в ОК на БКП – Благоевград. Изпратено е до Борис Аврамов през 1964 г.


"На 27 януари 1964 г. другарският съд при 30 низова ОФ организация – Гоце Делчев, взе решение да ви уведоми за гнусните и мръсни постъпки на Мария Ил. Корпривленска, която живее и членува в същия квартал. Същата в продължение на 18-20 години въпреки десетките предупреждения от органите на народната милиция продължава да уронва авторитета на организацията със своите неморални качества, цинизми, садизми и безделничество. На открито заседание на другарския съд, което се проведе през месец септември 1963 г., бяха разобличени нейните мръсни деяния. Събранието единодушно, с над 200 човека, взе решение да бъде изселена извън окръга за пет години Мария Ил. Копривленска, за което се направи протокол от няколко страници и бе представен на отговорни хора в града, прокуратурата и народната милиция. Не знаем по какви причини този въпрос още не е разрешен и сега едва след пет месеца е образувано дело и е насрочено за 4 февруари 1964 г. в 9 часа в Народния съд в гр. Гоце Делчев. Но на пръв поглед изглежда, че прокурорът иска този въпрос да го замаже, като й вярва на лъжите и демагогствата. Нека се има изпредвид, че тя е кадърна за заблуди и стотици хора, като лъже, маже и т.н. Сега е извадила фалшива заповед, че уж е била назначена в Благоевград. Ето защо ние молим да вземете бързи и енергични мерки за придвижването на този въпрос, като непременно се обадите по телефона на съдията, който ще гледа делото. Също така необходимо е ГК на ОФ да назначи обществен обвинител, компетентен човек, който да защитава правата на хората от квартала… От ръководството."


От писмото се вижда, че тези "другарски съдилища" съвсем не са толкова безобидни, каквото впечатление оставя законът. Санкциите, които се предвиждат в него, са обозначени като "Мерки за обществено въздействие", или по друг начин казано, с езика на комунистическата риторика – "за възпитание и превъзпитание". Реално зад тези мерки стои посланието "Внимавайте, защото това и на вас може да ви се случи", което не е нищо друго освен внушаване на страх.


В Закона за другарските съдилища е записано: "Другарският съд" може да се ограничи и с публично разглеждане на делото. В какво се изразява всъщност тази публичност. Ако делото е в квартал или населено място, една седмица преди обявения ден се излъчва по радиоточката. Някои по-"интересни" според поръчителите си дела се публикуват и в местен казионен вестник. За Благоевградска област такъв е "Пиринско дело". Там подробно се описват фактите, т.е. непроверените факти, защото до този момент на виновния никой не му е дал право да се защити. Това той може да направи на самото събрание. Логиката е обратната на формулата от римското право "Обвиненият е невинен до доказване на обратното". Тук важи правилото "Обвиненият е виновен до доказване на обратното". Този юридически парадокс би смутил всеки рационално мислещ човек, който утре може да е на мястото на обвиняемия. А как би могъл да се защити в такава ситуация човек, като няма и по закона право на адвокат. На събранията на "другарския" съд се канят всички – цялото население или предприятие. Там всички имат право да го "клеймят" и разпитват. Накрая на обвиняемия се дава думата, но не да се защити, а да си направи самокритика. Самият процес отново широко и публично се тиражира. "Разобличаването на нарушителя пред целия колектив или село оказва по-добро въздействие не само вършу нарушителя, но и върху останалите."


Какви са по закона другите мерки за обществено въздействие?


Те започват от най-безобидната "Да се задължи нарушителят да се извини пред пострадалия и колектива". След като не си виновен и си тотално "омаскарен", какво друго ти остава, за да приключи този "спектакъл"? Следващите три мерки си приличат и след като не е обяснена в закона тяхната тежест, те изглеждат дори смешни – другарско предупреждение, обществено мъмрене, обществено порицание. Глобата в размер на 100 лева е на трето място. За "другарските съдилища" в предприятията, учрежденията, ТКЗС–тата и ТПК–тата в закона е предвидено съдиите да могат да правят до директора предложение за: преместване на по-ниско платена работа; за понижаване в длъжност или за уволнение от работа. За съдилищата по местоживеене "виновните" могат да се предават на прокуратурата или МВР. А самите тези институции е трябвало да предават на "другарските съдилища" вече осъдени от тях нарушители.


Вместо заключение.


През комунизма в България за налагане "социалистическия начин на живот" се създаде мрежа от псевдоинституции, в които трябваше хората да се включат и дейно и колективно да участват. Налагането на комунистическия морал засегна не само обществената, но и частната сфера на живота на хората. "Другарските съдилища" се оказаха поредният неуспял комунистически експеримент за грубо навлизане в пространството на "дома" и семейството.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (281)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на cogito
  cogito
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Най-общо погледнато изследването разбира се показва несъстоятелността на институцията "другарски съд". Но каква е практическата полза от него е съмнително. Почти всички, които са я преживели може би ще споделят, че тя в същността си е зле прикрита форма на средновековната площадна форма на градски съд, омекотена инквизиция и пр., доколкото в обществените отношения социализмът щедро копираше и други феодални управленски процедури за общ4ествена регулация. От тази гледна точка човек се замисля дали си е струвало авторовия труд...

 2. 2 Профил на sandr0
  sandr0
  Рейтинг: 440 Гневно

  И някой хора искат това време да де върне???!!!!!!!

  "Съветската империя на злото ,трябва да бъде окончателно ликвидирана"
 3. 3 Профил на RED MAFIA
  RED MAFIA
  Рейтинг: 624 Любопитно

  Комунистически "морал" - такова животно няма. Моралните комунистите ги убиваха в полза на чужда държава с цел подмазване и рубли.
  Тоест за БКП става въпрос - БААСи Крадливите Предатели - БКП.

  Когато стоиш достатъчно дълго до брега на реката и гледаш, ще видиш как пред теб по водата преминава трупът на врага ти
 4. 4 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1183 Разстроено

  За нЕкои "другари", съдебната ни система сега е като другарския съд от времето на цоциализЪма......Впрочем, освен другарски имаше и партиен съд. На който подлежеше всеки партиец, направил престъпление. Първо те изправят пред него и само ако той реши да те дадат на държавния съд, само тогава те съдят според законите на НРБ!? Аз зная за човек направил изнасилване през 60-те години, но.....оправдан от партийния съд!?...........

 5. 5 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1364 Любопитно

  Най-характерното и зловещото за тоталитарната власт е ,че иска да пречупи хората. От всичко най-много тоталитарната власт се бои от хора със свободна воля (по образ и подобие на Бога). Това е власт осланяща се на страха. А изчезне ли страха у хората , тя пада. За това Солженицин пише - чудно ми беше защо хората не викаха. Защо просто не наддоха един вик като идваха за тях.... Този съд и неговите прийоми са добре усвоени от бившите старшинки , които се подвизават тук

  15.02.1989 - 07.02.2018
 6. 6 Профил на Костянуга
  Костянуга
  Рейтинг: 470 Неутрално
 7. 7 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 814 Весело

  [quote#2:"sandr0"]И някой хора искат това време да де върне???!!!!!!![/quote]

  Няма лошо.За изборите на другарски съд могат да бъдат изпратени Тройната Коалиция и Меглена Кунева.Момента е подходящ,тъй като никога във властта не е имало толкова другари,както в момента.Няма да е проблем да бъдат създадени и сезирани другарските съдилища от страна на другарите-управляващи.

 8. 8 Профил на Вени Г.
  Вени Г.
  Рейтинг: 1027 Неутрално

  [quote#1:"cogito"]Но каква е практическата полза от него е съмнително.[/quote]
  Практическата полза е очевидна. Множат се заблудените млади хора, които вярват в ожтделни или всички митове за "прекрасното минало". ГРОБ активистите и гласоподаватели са в голямата си част такива. В техните представи силовата комчунистическа репресия на съответните органи се трансформира в "имаше политици и служби, които се грижеха за държавата" - но не точно така формулирано от всичкото гербаво електорално стадо. Младата част от стадото ментално пропуска (по биографични причини) сравнението с миналото и се зомбира директно от идеологията "силни служби - силна държава". Което си е най-милиционерската форма на комунизъм.

  Най-добрият аргумент против демокрацията е 5-минутен разговор с избирател - Уинстън Чърчил
 9. 9 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4802 Неутрално

  при тази съдебна система може скоро да се появи нов - НЕ другарски съд за възмездие !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 10. 10 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3432 Неутрално

  Може би най-жестокото в този...."съд" беше, че някой по-отворен можеше да те натопи и така да ти скъси живота.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 11. 11 Профил на evmen
  evmen
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Съгласен,да има Народен съд за БКП ,БСП и производните им там коалиции!

 12. 12 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 987 Неутрално

  Другарския съд е нескопосана форма на опит за въздействие и осъждане на хора, които не се вместват в социалистическите щампи, която форма бързо се е изродила в опити на някои хора да очернят и осъдят някого само защото им е неприятен и чрез публичното заклеймяване да постигнат лично отмъщение. Нещо подобно се вихри и във форумите, една групичка хора се опитва да очерни и оплюе всеки, който не е съгласен с тезите им и с натрапваните от тях "истини". Ако не се включиш в хора да плюеш боко и цоко ставаш "лоботомиран милиционер" и прочие тъпизми. Да оставим другарския съд на забвението, това е една смешна и недодялана институция.

  Много по-интересна ще е темата за народния съд и комунистическите зверства, убийставата без съд и присъда или с издадена постафактм присъда, но не знам защо продължава упорито да се заобикаля и отбягва.

  Няма шики-мики.
 13. 13 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2810 Неутрално

  "Мерки за обществено въздействие", или по друг начин казано, с езика на комунистическата риторика – "за възпитание и превъзпитание". Реално зад тези мерки стои посланието "Внимавайте, защото това и на вас може да ви се случи", което не е нищо друго освен внушаване на страх.
  _____
  Факт е ,че комунизма постига не бивали висоти в пропагандата и психологическото промиване на мозъци !
  Но какво пък днес е по различно когато подобни послания гледаме в новините и рекламите ??? Какво е по различно от реклами на ваксини или препарат за масово убиване на микроби?

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 14. 14 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 987 Неутрално

  До коментар [#8] от "Вени Г.":

  Изцяло невярно и манипулативно твърдение.

  Няма шики-мики.
 15. 15 Профил на Кирето
  Кирето
  Рейтинг: 1240 Любопитно

  Май със закона за етажната собственост се тласкат съседите към организирането на нови другарски съдилища.
  Или не съм прав?

  Научих "God Save the Queen".........е, струва си....
 16. 16 Профил на bta
  bta
  Рейтинг: 1291 Неутрално
 17. 17 Профил на Moi6e from Israel, с деактивиран акаунт
  Moi6e from Israel, с деактивиран акаунт
  Рейтинг: 1240 Неутрално

  [quote#1:"cogito"]Но каква е практическата полза от него е съмнително.

  Почти всички, които са я преживели може би ще споделят, че тя в същността си е зле прикрита форма на средновековната площадна форма на градски съд, омекотена инквизиция и пр.[/quote]
  Броените преживели това, и пишещи във форума, ще потвърдят това във втория абзац. Ако не ги домързи де, и са онлайн в неделя.
  Което е сигурно обаче че десетките позитанчета от най различна биологична възраст ще рипнат да опровергаят същността на т.н. "другарски съдове" и/или да оправдаят тези съдилища, щото боло полезни.

  I REFUSE TO JOIN ANY CLUB THAT WOULD'VE ME AS A MEMBER!
 18. 18 Профил на izabell
  izabell
  Рейтинг: 1276 Неутрално
 19. 19 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1294 Весело

  До коментар [#1] от "cogito":
  Почти всички, които са я преживели може би ще споделят, че тя в същността си е зле прикрита форма на средновековната площадна форма на градски съд........
  .........
  Горе-долу това беше клуб на завистниците, които в масата се чувстваха силни, анонимни и даваха воля на сляпата си злоба към по-способните и можещи.
  Всеки , който не беше достатъчно сив и лумпенизиран по пролетарско му, минаваше през другарски съд.

  nemo malus felix, minime corruptor.
 20. 20 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1364 Любопитно

  Казармата в онези времена не е много по-различна като цел и идеи. Ако си искал армия - няма проблем да вземеш младите момчета да ги обучаваш , само дето защо нямат право да се виждат със семейство и приятели ? Защо трябва да се виждат с близки по-рядко то затворници ? Защо трябва да служат на майната си и какво по дяволите ще им попречи на военното обучение ако поне събота и неделя са вкъщи ?

  Ами много просто - защото трябва да се научат ,че може някой да е като Иванов , Амиго и компания - тъп , прост , без грам лични качества , не може нищо , чеп за зеле не става , обаче тъй като е лизал партийни задници и член на паритята той може да ти стъжни живота. Трябва да се научат ,че не е важно дали струваш нещо като човек , а дали си "член" на партията , там момчетата трябва от хора по образ и подобие на Бога да бъдат превърнати в послушни , безгръбначни роби.

  Идеята на този съд е същата - може официално да не си престъпник , да не си извършил нещо лошо , но тъй като не си си научил урока ,че е е важно дали имаш власт от партията ,а не дали си някое мекотело , което не става за нищо

  15.02.1989 - 07.02.2018
 21. 21 Профил на Comandante Marques
  Comandante Marques
  Рейтинг: 1291 Любопитно

  всъщност и сега правораздаването съществува под форма на другарски съм - вместо ефективни наказания, раздава порицания.

  low riders team
 22. 22 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2796 Любопитно

  Когато цв.цв. произнася присъди от трибуната на парламента ,това какво е?

 23. 23 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1364 Любопитно

  До коментар [#13] от "comandante":

  Различното е ,че ако кажеш Б.Б. е тиквоч никой няма да дойде да те заведе на другарски съд. Иначе преди - ако кажеш менторът на Б.Б. е тиквоч официално не е престъпление , но другарския съд ти съсипва живота

  15.02.1989 - 07.02.2018
 24. 24 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 822 Весело

  "Другарският съд" в много случай спасяваше гаменорията от затвора и ТВУ, а в началото и от "Слънчев бряг".....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 25. 25 Профил на Кирето
  Кирето
  Рейтинг: 1240 Неутрално

  До коментар [#24] от "boby1945":

  Да, и ги пращаше в тухларната в Нови Искър за 15 дена.

  Научих "God Save the Queen".........е, струва си....
 26. 26 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3432 Неутрално

  [quote#12:"daniel defoe"]Много по-интересна ще е темата за народния съд и комунистическите зверства, убийставата без съд и присъда или с издадена постафактм присъда, но не знам защо продължава упорито да се заобикаля и отбягва.[/quote]
  Не съм съвсем съгласен. Докато изброените от теб са израз на обикновена простащина, другарският съд е перверзия от най-висок ранг.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 27. 27 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1364 Весело

  До коментар [#24] от "boby1945":

  Другарския съд спасяваше само мухльовци на два шамара възпитание , дето и връзките си не могат да вържат

  15.02.1989 - 07.02.2018
 28. 28 Профил на Moi6e from Israel, с деактивиран акаунт
  Moi6e from Israel, с деактивиран акаунт
  Рейтинг: 1240 Неутрално

  [quote#19:"СДС"]това беше клуб на завистниците, които в масата се чувстваха силни, анонимни и даваха воля на сляпата си злоба към по-способните и можещи. [/quote]
  Потомците на същите лумпенизирани днес доста често пишат по форумите в п.л. мн. ч. по ред въпроси, когато не могат да съставят и аргументират свое лично мнение.

  I REFUSE TO JOIN ANY CLUB THAT WOULD'VE ME AS A MEMBER!
 29. 29 Профил на sandr0
  sandr0
  Рейтинг: 440 Неутрално

  [quote#13:"comandante"]Факт е ,че комунизма постига не бивали висоти в пропагандата и психологическото промиване на мозъци !
  Но какво пък днес е по различно когато подобни послания гледаме в новините и рекламите ??? Какво е по различно от реклами на ваксини или препарат за масово убиване на микроби?
  [/quote]
  Избора......

  "Съветската империя на злото ,трябва да бъде окончателно ликвидирана"
 30. 30 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3432 Неутрално

  [quote#19:"СДС"]Горе-долу това беше клуб на завистниците, които в масата се чувстваха силни, анонимни и даваха воля на сляпата си злоба към по-способните и можещи. [/quote]
  Разгледай тук пишещите комунета и няма да видиш нито капка разлика от твоето описание.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 31. 31 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3432 Неутрално

  [quote#24:"boby1945"]"Другаркият съд" в много случай спасяваше гаменорията от затвора и ТВУ, а в началото и от "Слънчев бряг".....[/quote]
  Да ама само тяхната, комунистическата гаменория.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 32. 32 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 822 Весело

  До коментар [#25] от "Кирето":
  И не само там, и затова гаменорията, курветките, лентяите тогава не смееха да се дуят щото знаеха ошамарването щеше да е им най-малкото наказание.... следваше и по сериозно ТВУ, Слънчев бряг или Врачанският пандиз...

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 33. 33 Профил на Comandante Marques
  Comandante Marques
  Рейтинг: 1291 Любопитно

  До коментар [#17] от "Moi6e ot Israel (onziSa6tia ve!)":

  имаше една друга глупост, наречена "Доброволни отряди на трудещите се", за преборване с противобществени прояви. Това през 80-те, когато с този термин БКП искаше да маскира неспособността на МВР да се бори с престъпността, която вече набираше мощ - кражби от домове и коли, обири и грабежи по улиците, които ако питаш сегашните чугуни не ги е имало в соц. рай.
  Та тези отряди нито бяха доброволни, нито вършеха работа. Спомням си баща ми как излизаше вечер (след като се е върнал от работа) и се връщаше сутрин, за да отиде на работа не спал, след като той (лекар) е изпълнявал цяла нощ милиционерски патрулни функции. Добре, че в неговия случай са били с още един човек от квартала с "упадъчно ентелегентско образУвание" и прикачения към тяхната патрулна тройка милиционер като най-глупав (и съзнаващ го) ги оставял да определят правилата на наряда. Правилата били прости - скатават се да почиват и отвреме навреме правят обиколки по произволно избрани улици. Дори една вечер хванали крадец на бензин (пак квартален апаш), което дало възможност на милиционера да се изяви. След като го вързал с белезниците, той решил да му се отрита, щото това е научил в милицията, при което се наложило баща ми и другия човек да се намесят и да прекратят своеволието на старшинката. такива ми ти работи.

  low riders team
 34. 34 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3709 Неутрално

  Другарският съд, както и "доброволните отряди на трудещите се" и всепроникващата агентура на ДС, бяха лост на БКП за разделяне на обществото. Тактиката на комунистическия режим бе да насъсква хората едни срещу други, за да може, вместо да се бои единствено от институциите и закона, всеки да се бои от ближния си, от колегата по бюро, от съседа и т.н.

  Най-лесно се държи в подчинение едно общество, в което никой няма доверие никому.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 35. 35 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 822 Весело

  До коментар [#31] от "Храбър":

  Всичката гаменория, като правило.....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 36. 36 Профил на Comandante Marques
  Comandante Marques
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#32] от "boby1945":

  не смееха ли? въобще не им дремеше на гамените от техникумите за вътрешна украса. Хора като прототипа на Иван Иванов от "всичко е любов" имаше във всеки квартал и бяха и известни. Знаеше се и кои мацки дават за пари, кой трампи валута и т.н. - дори и милицията знаеше.

  low riders team
 37. 38 Профил на optimu_s
  optimu_s
  Рейтинг: 520 Неутрално

  Опит за институционализиране на общественото одобрение. Това е бил "другарският съд", възможен разбира се и по много зловещ начин , отколкото днес дали си в крак с модата или дали се движиш в правилната посока на развитие. Възприета от сегашното обществено мнение.

 38. 37 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3709 Неутрално

  До коментар [#35] от "boby1945":
  "Всичката гаменория, като правило..... "

  Леа Иванова, Райко Алексиев, Сашо Сладура...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 39. 39 Профил на RED MAFIA
  RED MAFIA
  Рейтинг: 624 Весело

  Дрогарските съдии са били неграмотни, малограмотни дори не можещи да пишат. Чел съм протоколи от ППО - първични партийни организации на БКП които предизвикваха бурен смях за "правилните" им съждения. Те даже не знаяха за какво са там освен за угода и отмъщение на "грешни" дрогари.

  Когато стоиш достатъчно дълго до брега на реката и гледаш, ще видиш как пред теб по водата преминава трупът на врага ти
 40. 40 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 822 Весело

  До коментар [#33] от "Comandante Marques":
  Малец, не си съчинявай истории и не си ги смучи от пръстите...
  Дежуреше се само по 2 часа на смени и то в квартала....
  Затова и престъпността по времето на Тато беше в пъти по ниска от днес в рестипутска България.....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 41. 41 Профил на Comandante Marques
  Comandante Marques
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#24] от "boby1945":

  тебе очевидно не те е спасил от насилствено въдворяване в Карлуково.

  low riders team
 42. 42 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1294 Неутрално

  До коментар [#28] от "Moi6e ot Israel (onziSa6tia ve!)":
  Потомците на същите лумпенизирани днес доста често пишат по форумите...
  .........
  Проблемът е, че освен по форумите, пишат и закони, издават директиви, управляват отрасли, влият на съдбите на милиони.

  nemo malus felix, minime corruptor.
 43. 43 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 822 Весело

  До коментар [#37] от "dodge_ram":

  Бъркаш фашето Райко Алексиев с вицаджията Сашо и певачката Леа.... първият го делят от втория 20 години....
  Вярно за неподходящи приказки и вицове някой загърмяха много сериозно през 50 и 60-те особено в провинцията.....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 44. 44 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1391 Любопитно

  Другарският съд винаги е съществувал в историята под една или друга форма.

  Апокалипсисът апокалиптичен
 45. 45 Профил на Moi6e from Israel, с деактивиран акаунт
  Moi6e from Israel, с деактивиран акаунт
  Рейтинг: 1240 Гневно

  [quote#24:"boby1945"]"Другаркият съд" в много случай спасяваше гаменорията от затвора и ТВУ, а в началото и от "Слънчев бряг"..... [/quote]
  Дали е било много, или често, или понякога, е въпрос на кой какво е видял/преживял. За гаменорията може би си прав, ако това е била средата ти. В мойта среда гаменория нямаше. Но имаше няколко подобни процеса на които се "препоръча" на комсомолската организация да "порицае" няколко студента, които след това бяха изключени от ДКМС и ВУЗа, за "чуждопоклонничество". Имаше и изселвания, за много "по сериозни" престъпления-някой роднина го хванали близко до границата, а друг станал ИР (Изменник на Родината) като не се върнал "от запада". И тъй като законно това беше трудно да стане, инициативата тръгна от "другарския съд", а после "вастите" приеха препоръките. ОТВРАТИЯ ДО НАД ШИЯ!!!

  I REFUSE TO JOIN ANY CLUB THAT WOULD'VE ME AS A MEMBER!
 46. 46 Профил на Comandante Marques
  Comandante Marques
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#40] от "boby1945":

  Грую, не лъжи мамин златен пенсионер такъв. Домиля ли ти за онези времена, а старшнка? ти бил ли си старши на подобна група, което ти е давало власт над хора, които иначе са те гледали като микроб? Пазиш ли си фуражката и пагоните с Т в гардероба? партенките намотваш ли сабале? ах, ти, страж на революцията, макар и на преклонна възраст.

  low riders team
 47. 47 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1291 Весело

  [quote#9:"КМЕТ В СЯНКА протестира срещу цензурата на модератора"]при тази съдебна система може скоро да се появи нов - НЕ другарски съд за възмездие !!![/quote]

  КМЕТЕ за закона на Линч ли Става дума ?
  В '' Арказански регулатори '' - Фридрих Герстскер / дано не греша името на автора / е засегнал този въпрос как е било в Америка когато се е ширело конекрадството а официалните власти не се справяли с въпроса.

  Цацарoff - Оставка ! >:-)
 48. 48 Профил на RED MAFIA
  RED MAFIA
  Рейтинг: 624 Любопитно

  В некои случаи след Дрогарски съд разстрел с изстрел в тила, в положение на колене на ръба на обща яма в края на гробищата без знак кой е убит там.
  Не човек, а КОМУНИСТ убива осъдените.

  Когато стоиш достатъчно дълго до брега на реката и гледаш, ще видиш как пред теб по водата преминава трупът на врага ти
 49. 49 Профил на Comandante Marques
  Comandante Marques
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  До коментар [#43] от "boby1945":

  ти слухтеше, нали? донасяше и за неморални връзки в квартала, особено за мацки, дето не са ти обърнали внимание, ама се влачат с некакви упадъчни буржоазни елементи с дълги коси и китари.

  low riders team
 50. 50 Профил на sandr0
  sandr0
  Рейтинг: 440 Неутрално

  [quote#43:"boby1945"]Бъркаш фашето Райко Алексиев с вицаджията Сашо и певачката Леа.... първият го делят от втория 20 години....
  Вярно за неподходящи приказки и вицове някой загърмяха много сериозно през 50 и 60-те особено в провинцията..... [/quote]
  През онези времена за подобни обиди,щяха да ти изгният милиционерските кокали....

  "Съветската империя на злото ,трябва да бъде окончателно ликвидирана"
 51. 51 Профил на Moi6e from Israel, с деактивиран акаунт
  Moi6e from Israel, с деактивиран акаунт
  Рейтинг: 1240 Гневно

  [quote#33:"Comandante Marques"]"Доброволни отряди на трудещите се", за преборване с противобществени прояви. Това през 80-те,[/quote]
  Грешиш в датата, тези "дружинници" се появиха още през 60те г. Мамка му, не можеше човек да се понатисне с някое гадже по тъмно по парковете, камо ли да отиде на кино от 22,00-те упражняваха т.н. :ученически час"

  I REFUSE TO JOIN ANY CLUB THAT WOULD'VE ME AS A MEMBER!
 52. 52 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1291 Весело

  [quote#15:"Кирето"]Май със закона за етажната собственост се тласкат съседите към организирането на нови другарски съдилища.
  Или не съм прав?[/quote]

  << за кучета и котки може а за прасе не може >> - Георги Русев.

  Цацарoff - Оставка ! >:-)
 53. 53 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 822 Весело

  До коментар [#36] от "Comandante Marques":

  Малец, казах ти не си ги смучи от пръстите разни истории.....
  Гаменчета, курветки, крадльовци естествено имаше но не смееха много да подскачат щото властта, "другарският съд" беше малка част от нея и не най важната, не дремеха и биеха през пръстите и то яко... затова имаше много повече ред от днес.....
  Такива като безпаметни пиянства в Борисовата гради, където вече 2 години си броят космите и кой кого чукали по съвместителство удушил почти нямаше...

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 54. 54 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3432 Неутрално

  [quote#39:"КГБ Кой Граби България"]Дрогарските съдии са били неграмотни[/quote]
  Ми то си личи от представения в статията пример.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 55. 55 Профил на Moi6e from Israel, с деактивиран акаунт
  Moi6e from Israel, с деактивиран акаунт
  Рейтинг: 1240 Гневно

  [quote#43:"boby1945"]Вярно за неподходящи приказки и вицове някой загърмяха много сериозно през 50 и 60-те особено в провинцията..... [/quote]
  САМО по провинцията?!? Отраснах на Графа и Ръкси, имаше хайки да ловят тези с тесни панталони (кюнци) и да им ги разпарят. Не винаги по шева. Един панталон струваше 1/4 заплата!

  I REFUSE TO JOIN ANY CLUB THAT WOULD'VE ME AS A MEMBER!
 56. 56 Профил на Gouverneur général
  Gouverneur général
  Рейтинг: 932 Весело

  Милиционерския дрогарски съд на улицата.
  "Чак се разплаках от умиление! Спомени, ама много спомени нахлуват в мене! Как кварталния милиционер Вангел Кръстев ме хвана за ухото и ме заведи в близката бръснарница и както му е редът НУЛА номер косата, ами била много дълга, също като на онези непрокопсаници "Битълсите". После пак същия ми сряза крачолите на дънките, били много тесни! Еееее спомени, как да не го благославяш на майка този строй!"

  1945 г. започна ЗЛАТЕН ВЕК за ЧЕРВЕНАТА МАФИЯ
 57. 57 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 822 Весело

  До коментар [#49] от "Comandante Marques":

  Малец много ти е развинтено въображението..... много.....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 58. 58 Профил на Comandante Marques
  Comandante Marques
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#51] от "Moi6e ot Israel (onziSa6tia ve!)":

  аз ги помня от 80-те, главно покрай баща ми и негови разкази. Вероятно ги е имало и преди това. А ти, долен упадъчен елемент, как си сммеел да се натискаш с гаджета?

  low riders team
 59. 59 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1364 Весело

  [quote#53:"boby1945"]Гаменчета, курветки, крадльовци естествено имаше но не смееха много да подскачат[/quote]

  Е т'ва е еманацията на комунистическото мислене - няма значение дали нещо се случва , важното е да не се вижда

  15.02.1989 - 07.02.2018
 60. 60 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3709 Неутрално

  До коментар [#43] от "boby1945":
  "...фашето Райко Алексиев ..."

  Ако за теб Райко Алексиев е "фаше", ясно е от кои си - от онази социална утайка, която дължи всичко на "народната власт". Благодарение на "народната власт" си сменил дървената лъжица с тенекиена, въшливата черга с юрган и чаршаф и нужника на двора с "ватерклозет", дето отначало си мислел, че водата е за пиене.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 61. 61 Профил на Кирето
  Кирето
  Рейтинг: 1240 Неутрално

  Ето ви истинска история за другарски съд :
  Били сме седми или осми клас и България играеше, май с Шотландия, някъде 86-87 година, ние отиваме на мач и нямаме знаме.Решаваме да вземем знамето от учителската стая.Влизат двама и го мятат долу, други двама го пъхат под якетата си.Обаче ни вижда дружинната ръководителка и ни привиква."Осъдиха" ни по "другарски".Имаше изказвания от рода на "Те светинята в калта, колко партизани са загинали за това знаме и т.н."И затова след осми клас не можах да вляза в "елитен" техникум.Освен това имаше писма до работата на родителите ни.Баща ми в института, където работеше, са го мачкали като идиот за някакво си детска простотия, майка ми в болницата, където работеше и натепаха едни нощни дежурства до откат...
  Та така с другарските съдилища.

  Научих "God Save the Queen".........е, струва си....
 62. 62 Профил на El Chuncho
  El Chuncho
  Рейтинг: 1134 Неутрално

  [quote#39:"КГБ Кой Граби България"]Дрогарските съдии са били неграмотни, малограмотни дори не можещи да пишат.[/quote]
  Прибави и неистово желание да ровят в живота на хората и да клюкрстват след това.
  Я си спомнете и за времето когато подобни"структури" от ОФ активисти даваха "бележки" дали една жена може да направи аборт или не."Комисия" в присъствие на представители на общественноста разглежда случая и дава мнение.

  Никъде по света борсите не са определящи за икономиката.- цитат на коментар #70 от “др. Иванов
 63. 63 Профил на Comandante Marques
  Comandante Marques
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#57] от "boby1945":

  снизходителното отношение от районното ли ти остана, или от строителни войски? спомням си един фатмак в казармата - старшината Джеки. Събираше нови кубинки в склада, а не даваше на нас нови, щото ще ги скапем. Реално правеше измами като на войник му даваше носен чифт, а новия изчезваше.

  low riders team
 64. 64 Профил на El Chuncho
  El Chuncho
  Рейтинг: 1134 Неутрално

  [quote#43:"boby1945"]Бъркаш фашето Райко Алексиев с вицаджията Сашо и певачката Леа.... първият го делят от втория 20 години.... [/quote]
  Е как да обърка човек пенсионирания фатмак комунист Боби след такъв пост.

  Никъде по света борсите не са определящи за икономиката.- цитат на коментар #70 от “др. Иванов
 65. 65 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 822 Весело

  До коментар [#56] от "Gouverneur général":
  Бъркаш или по скоро си съчиняваш, както е обикновено за някой пръдльовци дето се правят на интересни.... когато режеха тесните крачоли 1954-57 на суингите косите не бяха дълги 1962-66 времето на Битълс...

  А че неприлично облечените и предизвикателно държащите се гаменчета, курветки, тунеядци ги шамареха и вкарваха в час, това определено "имаше място".... предимно в провинцията, в София, Варна, Пловдив беше по "свободно"...

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 66. 66 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 987 Неутрално

  До коментар [#26] от "Храбър":

  Ооо... тук аз не съм въобще съгласен. "Народният съд" е тотално извращение, избиване на елита, на тези които могат да мислят и да се противопоставят, тези които не можеш да пречупиш по друг начин или да им втълпиш повтаряните от теб лъжи в името на една чуджа на хората идеология и в угода на чужда тоталтарна държава с чиято помощ на власт са дошли неграмотните, малоумните, мързеливите и отмъстителните. Отделно е време за разчистване на сметки за горепосочените неграмотни и отмъстителни с хора, които са им попречили по някакъв начин или просто ги дразнят с превъзходството си или богатството си. Обявяваш някой за класов враг или кулак и му теглиш куршума. Отделно е пример за тероризиране и всяване на страх в осъаналите хора, да знаят в кой е ножа и силата и да не си надигат много-много главата. В срванение с това другарския съд е празник. Ако не ти пука могат да те плюят и сочат с пръст колкото си искат, още повече като знаеш какъв фалшив морал изповядват другарите от дугарския съд, но ако ти теглят куршума и после те осъди "Народният съд" проформа, хем за теб няма връщане хем целия ти род страда че е имало "враг" в семейството.

  Няма шики-мики.
 67. 67 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 822 Весело

  До коментар [#64] от "el_chuncho":

  Пак бъркаш малчо, нито съм пенсиониран, нито съм фатмак и никога не съм бил комунист.....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 68. 68 Профил на Gouverneur général
  Gouverneur général
  Рейтинг: 932 Любопитно

  [quote#56:"Gouverneur général"]Вангел[/quote]
  Баш шеф на Другарските съдилища - 1 ви секретар на ДКМС - Станка Шопова (Вангелова по баща)
  "Кариерата на една от най-богатите бизнес дами у нас - Станка Шопова, започна с един танц преди близо три десетилетия. Тогава студентката от Сливен, която още не е омъжена, се казва Вангелова и присъства на приема, даден от Тодор Живков по случай 8 декември. Първият човек в държавата я кани на танц. Не е известно какво са си говорили двамата на дансинга през следващите пет минути, но те изстрелват младата жена към висините на държавата. След няколко дни тя става секретар на ЦК на комсомола."
  http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2007-06-23&article=193235

  1945 г. започна ЗЛАТЕН ВЕК за ЧЕРВЕНАТА МАФИЯ
 69. 69 Профил на Comandante Marques
  Comandante Marques
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  До коментар [#53] от "boby1945":

  това, че ти не си чувал за престъпления и са се прикривали не значи че ги е нямало. Имало е и удушени по градинките, и умрели от студ навън (изхвърлени от другарски съд от квартирата им) и дори е имало масово убийство с пистолет в един от столовете на Студ. град. Първото, което направила властта е да покрие случая - на разпитите първо предупреждавала свидетелите да мълчат, щото...

  low riders team
 70. 70 Профил на andimo
  andimo
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Другарския съд искаше да пречупи личноста и достойнството на всеки човек,тъжното е че на 05.07.2009г си направихме 2-ри 9 септември,но не под дулата на съветските пушки.От трибуната на парламента и тел. екран се леят присъди.

 71. 71 Профил на Comandante Marques
  Comandante Marques
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#67] от "boby1945":

  комунист не си бил главно защото не са те приели поради неспособност да запаметиш тезисите на КПСС, фатмак си бил винаги по душа, а пенсионер си по болест откакто двама цигани изправиха една лопата в черепната ти кутия

  low riders team
 72. 72 Профил на El Chuncho
  El Chuncho
  Рейтинг: 1134 Неутрално

  [quote#56:"Gouverneur général"]хвана за ухото и ме заведи в близката бръснарница и както му е редът НУЛА номер косата, ами била много дълга, също като на онези непрокопсаници "Битълсите"[/quote]
  Поздрав за ченгето Боби.
  Спира милиционер гражданин с брада,веди тефтерче и пита
  -Ква е тая брада,бе.Къф си ти бе.Как ти са имената.
  -Иван Иванов,ама защо,знаете ли колко хора са били с бради,и Маркс и Енгелс.....
  -Продължавай,сега шъ ва запиша цялата банда и шъ въ изловим!

  Никъде по света борсите не са определящи за икономиката.- цитат на коментар #70 от “др. Иванов
 73. 73 Профил на Gouverneur général
  Gouverneur général
  Рейтинг: 932 Любопитно

  До коментар [#65] от "boby1945":
  Лъжеш или си много млад и не са ти казвали истината. На 10 години съм бил и лично ми се е случвало. Косата бе дълга а дънките за 25 лева от моряци си купих. Заплатите на родители бяха в размер на 65 лева и магазините празни. Глад и мизерия.

  1945 г. започна ЗЛАТЕН ВЕК за ЧЕРВЕНАТА МАФИЯ
 74. 74 Профил на sandr0
  sandr0
  Рейтинг: 440 Весело

  [quote#67:"boby1945"]Пак бъркаш малчо, нито съм пенсиониран, нито съм фатмак и никога не съм бил комунист..... [/quote]
  Мисля,че си точно такъв.....

  "Съветската империя на злото ,трябва да бъде окончателно ликвидирана"
 75. 75 Профил на sandr0
  sandr0
  Рейтинг: 440 Неутрално

  [quote#67:"boby1945"]Пак бъркаш малчо, нито съм пенсиониран, нито съм фатмак и никога не съм бил комунист..... [/quote]
  Боби милиционера

  "Съветската империя на злото ,трябва да бъде окончателно ликвидирана"
 76. 76 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 822 Весело

  [quote#66:"daniel defoe"]"Народният съд" е тотално извращение, избиване на елита,[/quote]
  Тук ти бъркаш неучка, Народният съд беше създаден с решение на тримата велики в Техеран 1943 за наказване на помощниците, военните престъпници, колаборационистите на Хитлер, Мусолини, Микадо.... Действаше във всичките страни засегнати от войната....
  Така че българските фашета "елита" на гешефтарчетата, дето пострадаха от Народния съд 1944-45, сами са си виновни, да бяха мирно седяли 1941, не биха чудо видяли.....
  Народният съд беше далече от "другарски" съд.....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 77. 77 Профил на El Chuncho
  El Chuncho
  Рейтинг: 1134 Неутрално

  [quote#67:"boby1945"]Пак бъркаш малчо, нито съм пенсиониран, нито съм фатмак и никога не съм бил комунист.....[/quote]
  Тогава даскал по Физическо .....

  Никъде по света борсите не са определящи за икономиката.- цитат на коментар #70 от “др. Иванов
 78. 78 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1291 Любопитно

  Леле, колко съм щастлива, че не съм живяла по тези времена.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 79. 79 Профил на КДС
  КДС
  Рейтинг: 616 Неутрално

  "Другарският съд" беше най-малкото зло на комунизма (некои му казват "тоталитаризъм" за благозвучие). И от какъв зор другарката се е лепнала точно него да жигосве - не е ясно.

  Впрочем - ясно е: по такъв начин се отклонява вниманието от къде-къде по кошмарни и гадни комуноизобретения, като подбора на кадрите ("номенклатура на Р.К. на Б.К.П", "номенклатура на Г.К. на Б.К.П", "номенклатура на О.К. на Б.К.П" и най-гадните - "номенклатура на Ц.К. на Б.К.П". Точно тия номенклатури и номенклатурчици ни еб@ват майката и в днешнте "посттоталитарни" дни и разпределят помежду си националните ресурси, като тези, с които не знаят какво да правят просто ги унищожават, за да не попаднат в ръцете на знаещи и можещи.

  Но госпожа доцентката си е харесала "другарските" съдилища...

  Проклета да е Русия!
 80. 80 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3432 Неутрално

  [quote#51:"Moi6e ot Israel (onziSa6tia ve!)"]Мамка му, не можеше човек да се понатисне с някое гадже по тъмно по парковете, камо ли да отиде на кино от 22,00-те упражняваха т.н. :ученически час"[/quote]
  Освен другото, тези отрядници бяха жива демонстрация на инфантилността на комунистическото мислене.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 81. 81 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 822 Весело

  До коментар [#74] от "sandr0":

  Недей да се пробваш да мислиш, не ти се отдава.... мисленето иска подготовка и известни познания, само с попръчкване не се "мисли"....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 82. 82 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1364 Весело

  До коментар [#43] от "boby1945":

  Боре , 45-та може да си сменил ти или тейко ти кошарата с апартамент до Пирогов , може да си сменил каруцата с москвич. Може и с Ферари да я смениш. Ама не може да се научиш кога се пише И и кога Й

  15.02.1989 - 07.02.2018
 83. 83 Профил на Comandante Marques
  Comandante Marques
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#43] от "boby1945":

  за домашно старшинка, докато дремеш в кабинката на паркинга на ВИС-2, имаш да научиш кой е бил Райко Алексиев и какъв е приносът му за българската култура. Второ - кой е Данаил Крапчев и какъв е приносът му в българската журналистика. Ако не дадеш смислени отговори - ще ти се спре интернета.

  low riders team
 84. 84 Профил на papуre
  papуre
  Рейтинг: 624 Неутрално

  До коментар [#1] от "cogito":

  Хайде ти да си първия . При по-внимателен прочит на статията се вижда , че всичко това , което е преживяно през минал период за около двадесет години , сега се искат почти същите правомощия от така нареченото гражданско общество . Прочети и коментарите по въпроса след теб и ще се убедиш колко са критикарите на обществено известните личности и с какъв ищах определят моралните присъди над тях. А колкото до изследването - трябва да се позовава на примери , от които да си вижда , че макар и наивно , "другарското правосъдие," преследва някакви користни цели .

 85. 85 Профил на Comandante Marques
  Comandante Marques
  Рейтинг: 1291 Любопитно

  До коментар [#73] от "Gouverneur général":

  200 лева през 80-те минаваше за голяма заплата. И уж нямало проблеми с парите, ама все си брояхме стотинките.

  low riders team
 86. 86 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1291 Любопитно

  взе решение да ви уведоми за гнусните и мръсни постъпки на Мария Ил. Корпривленска, която живее и членува в същия квартал. Същата в продължение на 18-20 години въпреки десетките предупреждения от органите на народната милиция продължава да уронва авторитета на организацията със своите неморални качества, цинизми, садизми и безделничество. На открито заседание на другарския съд, което се проведе през месец септември 1963 г., бяха разобличени нейните мръсни деяния.
  *********************

  Как ми домъчня за тази непозната за мен, отдавна починала жена! 15-20 години е била тормозена и преследвана! Чудя се, какво ли е "провинението" и? С какво не се е вписвала в "социалистическия" морал? С какво така зверски е раздразнила "правоверните" си съграждани?

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 87. 87 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3432 Неутрално

  [quote#79:"КДС"]"Другарсият съд" беше най-малкото зло на комунизма (некои му казват "тоталитаризъм" за благозвучие). [/quote]
  Да бе! Благозвучие! Кръстиха го тоталитаризъм, та да не бъде осъден комунизма. Сега с лека ръка могат да си плямпат за "прелестите" на онова време или че изобщо не се било стигнало до него, а иначе колко хубаво щяло да бъде по комунистическо....

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 88. 88 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1364 Весело

  До коментар [#78] от "VеnRus 2008":

  Не само ти Венче - и 90% от хората. Е , винаги има и 10% неудачници. Лесно се познава кои са те ахахахах

  15.02.1989 - 07.02.2018
 89. 89 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Пак празни мисли на празни хора!

  Подобни институции има в целия свят, от Япония до Америка и са с много по-големи правомощия. Аз ако правя поразии из сградата в която живея мога да бъда глобен от домоуправителя, а не само критикуван на общото събрание на съсобствеността. Публичното опозоряване е правило в провосъдието на САЩ и много други страни.

  Какво означава, че другарският съд съди без доказателства, само с показанията на двама свидетели? По показанията само на един свидетел и то съкилийник беше осъден на доживотен затвор без право на замяна заподозрения за смъртта на сестрите Белнейски, а вероятно 2/3 от осъдените са въз основа само и единствено на свидетелски показания.

  Какво означава да се критикува нещо, което целяло "възпитаващ ефект" върху обществото след като всяка вечер някакви мутри с власт, без значение данъчени, полицаи, общински съветници ни размахват пръст как трябва да бъдем "дисциплинирани" с глоби надминаващи годишния размер на трудовото възнаграждение.

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 90. 90 Профил на Comandante Marques
  Comandante Marques
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  До коментар [#86] от "VеnRus 2008":

  изключително мръснишки е отказала да се пусне на кварталния, това вероятно е преценено като "садистично"

  low riders team
 91. 91 Профил на Comandante Marques
  Comandante Marques
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#89] от "др. Иванов":

  сложих ти минус преди да съм ти прочел мнението. виждам, че не съм сбъркал

  low riders team
 92. 92 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 822 Весело

  До коментар [#83] от "Comandante Marques":

  Ами аз знам бе даскале не доучил, прекрасно знам, фашета превъзнасящи "Новият ред в Европа", главно Крапчев, другият е бил по скоро неориентиран интелигент, имал глупостта да рисува карикатури на Сталин, един от тримата Велики, победителя във ВСВ.... Разбира се карикатури на Хитлер или Дуче не е рисувал....
  Много непредпазливо за 1944, много непредпазливо...
  Пък и глуповати господата, седят си в София, Крапчев даже на село, и чакат руската армия да дойде... е дочакаха я .....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 93. 93 Профил на El Chuncho
  El Chuncho
  Рейтинг: 1134 Неутрално

  До коментар [#89] от "др. Иванов":
  Другарю Иванов,по добре обясни как храбрите бойци от Хисбула са потопили боен кораб с каменохвъргачка останала от времето на кръстоносните походи.
  Не се напъвай да коментираш светлото си минало.

  Никъде по света борсите не са определящи за икономиката.- цитат на коментар #70 от “др. Иванов
 94. 94 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 822 Весело

  До коментар [#82] от "Karelson":
  Това оставам на тебе, за друго гледам, не ставаш слагай ченгелчета, да има с какво да се занимаваш....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 95. 95 Профил на Comandante Marques
  Comandante Marques
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#92] от "boby1945":

  четеш ти тайно списание Сигнал оттам така знаеш за фашета и комунета. Най-голямата ирония е, че др. Сталин е бил карикатурна фигура, и е победител по милостта на Рузвелт главно, който пренебрегнал предупрежденията на Чърчил. Е, после Чърчил се оказал прав.

  low riders team
 96. 96
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 97. 97 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  [quote#89:"др. Иванов"]Публичното опозоряване е правило в провосъдието на САЩ и много други страни.[/quote]


  А линкове да докажеш това ще пуснеш ли? Искам да видя протокол от заседание на другарски съд в САЩ?

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 98. 98 Профил на Gouverneur général
  Gouverneur général
  Рейтинг: 932 Любопитно

  До коментар [#76] от "boby1945":
  А това Борис К. какво е - Чистка 2 по нареждане на Георги Димитров .
  http://decommunization.org/Documents/Chistka2.jpg
  "Контрреволюция должна быт обезглавлена быстро и решительно"
  ЦК КП Болгарии 25 септември 1944 г.

  1945 г. започна ЗЛАТЕН ВЕК за ЧЕРВЕНАТА МАФИЯ
 99. 99 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1291 Любопитно

  [quote#90:"Comandante Marques"]изключително мръснишки е отказала да се пусне на кварталния, това вероятно е преценено като "садистично"[/quote]


  Или пък е ходила гримирана, с хубави дрехи и прическа, от родителите си и баба си съм чувала, че на това не се е гледало с добро око навремето, щото била важна "социалистическата душа" на човека, а не външността му.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 100. 100 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 822 Весело

  До коментар [#86] от "VеnRus 2008":
  Еми то си пише бе недорасляк ".....неморални качества, цинизми, садизми и безделничество....... " нали вече си се научила да четеш?
  В никое общество по белия свят (освен частично в седерастка България) не толерират
  1. неморални качества,
  2. цинизми,
  3. садизми и
  4. безделничество

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK