Прочит на историята: Жената - щастлив строител, в ранната комунистическа политпросвета

В Музея на социалистическото изкуство

© Николай Николов

В Музея на социалистическото изкуствоДнес за политическо образование се говори и пише под път и над път. Голям брой български и чужди неправителствени организции, политологични центрове, университески преподаватели, експерти и политици се занимават с тази дейност. Добре известни са четирите германски политически фондации, "Конрад Аденауер", "Ханс Зайдел", Фридрих Науман" и "Фридрих Еберт", които присътват в България от началото на прехода с основната задача да обучават и консултират членовете и симпатизантите на политическите партии, принадлежащи към различните европейски политически семейства.


Политическото образование е важна част от процеса на ученето през целия живот. Всички знаем, че демокрацията е сложен процес, който постоянно трябва да бъде изпълван с нови идеи и добри практики. Затова гражданското възпитание в демокрация е най-важната и дългосрочна цел на политическото образование. 


Въпреки сериозните усилия обаче, промяната на политическата и гражданската култура се осъществява много бавно и мъчително. Дори и след приемането ни в ЕС, комунизмът е все още вътре в мнозина от нас – и като комунистически манталитет, и като политическо поведение. И как да бъде другояче, след като днешната доброволна модерна система за политическо образование изглежда като наивна аматьорска закачка в сравнение със задължителната тоталитарна, агресивна, масирана и манипулационна комунистическа просвета, агитация и пропаганда.
Просто е удивително как след септември 1944 г. за 5-6 години са радикално подменени не само политическата и икономическата система,  унищожени са политическите противници на комунистическия режим и е национализирана частната собственост, но вече е държавно организиран и психологическият натиск за "промиването на мозъка" на всяка отделна личност – от родилния дом до пенсионерския клуб, от изтриването на личната, семейна и родова памет до лишаването от достъп до информация и замяната й с лепкава комунистическа пропаганда.


Организирането на комунистическата агитация и просвета е задача основно на Националния съвет на Отечествения фронт (НСОФ) и неговите казионни организации, които започват да се създават буквално от първите дни след 9 септември 1944 г.. Политико просветни кръжоци се организират навсякъде – по месторабота, по местоживеене – в града, в квартала или селото, в училища, казарми и университети, като се започва едва ли не от детските ясли. За кратко време се подготвя вярна кохорта от лектори доброволци, издават се огромен брой ръководства и брошури по всички възможни идеологически теми в гигантски за днешните ни представи тиражи.


Книгата, която искам специално да представя е "Беседи за нашата родина". Тя е издадена е през август 1952 г. в обем от 300 страници и тираж от 20 хиляди от издателството на НСОФ "в помощ на отчественофронтовските просветни кръжоци". Обхванати са 19 основни теми, между които " Българската комунистическа партия – организатор и ръководител на борбите и победите на нашия народ", "Народните съвети на депутатите на трудещите се – местни органи на държавната власт и управление", "Социалистическата собственост – основа на нашия народнодемократичен строй", "Съюзът между работническата класа и трудещите се селяни – основа на нашата народнодемикратична държава", "Българо-съветската дружба – слънце и въздух за нашата страна", та дори и "Мичуринското учение – мощно оръжие за преобразяване на природата". Няма автори, няма информация. Никой не знае кой е писал тези "фундаментални" текстове и изобщо от къде са взети. Важно е единствено тяхното политическо съдържание.


Темата от книгата, която избрах за рубриката "Прочит на историята" е "Жената – активен строител на новия живот в нашата страна". Избрах я, защото и до днес еманципацията на жените е обект на много дискусии по целия свят. Дори и в рамките на ЕС проблемът за равните възможности не е решен окончателно. Но това не важи за България, където "9 септември 1944 г. ръзгърна нова, светла, щастлива страница в живота на българските жени. Пред жените се разкриха широки възможности да участвуват в цялостния политически, стопански и културен живот."


Още през октомври 1944 г. Българският женски съюз (създаден още през 1900 г.) е ликвидиран, а неговата национална мрежа от женски дружества се реорганизира радикално от Централната женска комисия към Националния съвет на ОФ. През юли 1945 се провежда учредителният конгрес на новия Българския народен женски съюз (БНЖС), на който дългогодишен председател е Цола Драгойчева. Печатен орган на съюза е в. "Народен женски глас" ("ценен помощник при културно-просветната работа на женските дружества и любимо четиво на всяка трудяща се жена" ). От 1945 започва да се издава и списание "Жената днес" ("месечно списание за обществено-политическо възпитание и културно издигане на жената"). БНЖС има собствено издателство, като само през 1947 – 48 година са издадени 18 книги и брошури, почти всички агитационно политически, част от масираната пропагандна кампания, която буквално залива страната.


Ето и текста "Жената - активен строител на новия живот в нашата страна", който е от две части, от книгата "Беседи за нашата родина": 


Великото учение на Ленин и Сталин
разкри пътя за освобождението на жената


Цялата история на класовите експлоататорски общества е история на срамното отношение към жената, като към "по-нисше" същество. Такова отношение към жените е необходимо на експлоататорите, за да ги принуждават безропотно да работят на господарите. И днес буржоазните теоретици твърдят, че по силата на самата си "природа" жената стои по-ниско от мъжа, че самата й "природа" я определя да бъде зависима от мъжа, че тя не е способна за обществена дейност, че нейните интереси трябва да се ограничават само в кръга на семейството, кухнята и църквата.


Единствено марксизмът-ленинизмът даде правилно теоретическо и практическо разрешение на "женския въпрос", като разгледа борбата за осъществяване равноправието на жената в неразривна връзка с класовата борба на пролетариата за неговото освобождение . . . "Там, където съществува капитализъм, там, където се запазва частната собственост на земята, частната собственост на фабриките и заводите, там, където се запазва властта на капитала, привилегиите ще си останат у мъжа" – казва Ленин в речта си пред московските работнички в 1919 г.


Марксизмът-ленинизмът разкри, че освобождението на жената е невъзможно без освобождението на работническата класа и всички трудещи се от капитализма.


Победата на Великата Октомврийска социалистическа революция донесе освобождението на трудещите се жени на 1/6 част от земното кълбо. Ленинско-сталинските идеи за освобождението на жената намериха живо въплъщение в Съветския съюз. След Великата октомврийска социалистическа революция в страната на съветите не остана "камък върху камък", както каза великият Ленин, от старите подли закони на феодализма и капитализма, които унизяват честта и достойнството на жената. Съветските жени станаха равноправни гражданки на своята Родина.


Болшевишката партия, съветската власт, новите условия, създадени след Октомврийската революция - обществената собственост на средствата за производство, социалистическата индустриализация и колхозното строителство - събудиха и раздвижиха огромните скрити сили на трудещите се жени в Съветския съюз. В борбата за овладяване на техниката, за повишаване производителността на труда, за увеличаване на производството, се включиха милиони съветски жени.


Съветските жени имат равни с мъжете заслуги за изграждането и утвърждаването на социализма в СССР. И социалистическото общество им даде небивали до сега възможности за щастлив и радостен живот. Комунистическата партия и съветското правителство проявяват големи грижи за жената - майка и за децата. Повече от 35 000 жени в Съветския съюз са удостоени със званието"майка - героиня", 3 500 000 жени са наградени с ордена "Майчина слава" и медал "За майчинство"...


В отговор на грижите на съветската родина, на Болшевишката партия, и на великия Сталин, съветските жени достигат все по-високи и по-високи трудови успехи. Много от тях са отговорни обществени и държавни деятелки и наравно с мъжете участвуват в ръководството на страната... 


" Казват, че щастливият човек не забелязва своето щастие. Това не е истина - говори съветската работничка – предачка Любов Ананиева, депутат във Върховния съвет на СССР. Съветският човек вижда и чувствува щастието на новия живот на всяка крачка. Нашите глуховски текстилки не познават нито безработицата, нито бедността, нито безправието, живеят в радост и доволство... Велико щастие е да си гражданка на Съветския съюз, най-първата и най-могъщата страна в света - страната, водеща народа към истинското щастие, към комунизма. "


Ленинско-сталинското учение за освобождението и равноправието на жената се въплъщава не само в живота на Съветския съюз. Под ръководството на комунистическите партии, в борбата на народите за смъкване на иипериалистическия гнет, за извоюване на траен мир и демокрация в света участвуват милиони жени. През време на втората световна война хиляди трудещи се жени, начело с героичните дъщери на Съветския съюз, взеха дейно участие в кървавата борба против фашизма и изиграха огромна роля за извоюване на победата над германския, италианския и японския фашизъм. Освобождението на редица страни от фашистките окупатори и от капиталистическия гнет доведе и до извоюване на равноправие на жените в тези страни. На пълна свобода и равноправие днес се радват жените в Китайската народна република, жените в нашата страна, в Румъния, Албания, Чехословакия, Унгария, Полша, в Германската демократична република. Освобождението на Корея от Съветската армия и образуването на Народнодемократичната република Корея донесе свобода и на жените от Северна Корея. ..


Свободата и равноправието, на които се радват жените в Съветския съюз и в страните на народната демокрация, са още неосъшествена мечта за жените в капиталистическия свят. Под ботуша на военно-подпалвачите, под ударите на мизерия, безработица и робско безправие днес изнемогват милиони жени. 89 % от бюджета на САЩ отиват за военни разходи. Огромна част от бюджетите на нашите съседки Югославия, Гърция и Турция отиват също за военни цели. Империалистите стоварват тежестта на грамадните разходи върху гърба на трудещите се. Военно-подпалвачите превръщат в бомби и танкове хляба, облеклото, жилищата на населението, училищата за децата и младежите. Мракобесническата политика на империалистите особено тежко се отразява на положението на трудещите се жени в капиталистическия свят. В Югославия, по фабриките и рудниците жените работят наравно с мъжете по 14- 16 часа на денонощие, а получават много по-ниска заплата. Дори титовската преса изнася редица факти, които дават представа за ужасното положение на жената в Югославия. Така, в текстилната фабрика в Марибор болестите косят жените. Работничките в тази фабрика стоят боси върху студения под пред становете, във фабриката няма никаква вентилация...


Титовци експлоатират безчовечно не само работничките, но и селянките. Само през 1951 година повече от 100 000 югославски селянки са били изпратени от титовци на принудителна работа на военните обекти. Жените са жестоко експлоатирани в титовските кулашки задруги...


Слънцето на социализма разкрива необятни простори
пред свободните и равноправни дъщери на нашата димитровска родина


В героичната история на нашия народ, в борбата му против тираните и експлоататорите блестят светли женски имена: на баба Тонка, на Райна княгиня, имената на незабравимите труженички на Българската комунистическа партия - Вела Благоева, Ана Маймункова, Вела Пискова, Тина Киркова, имената на младите героини - Йорданка Чанкова, Лиляна Димитрова, Мара Петлякова, Вела Пеева и много други, дали живота си в борбата срещу германските окупатори и техните български слуги.


В своя борчески път Българската комунистическа партия ясно сочеше на трудещите се жени в нашата страна, че освобождението им от капиталистическата експлоатация, извоюването на равноправие на жената с мъжа, създаването на необходимите условия за правилното отглеждаме и възпитание на децата, са неразривно свързани с борбата на нашия народ за събаряне на монархофащисткото иго, с борбата за изграждането на социалистическото общество, което единствено е в състояние да осъществи на дело равноправието на жената, да й осигури щастлив и творчески живот. Хиляди народни дъщери - работнички, селянки, интелигентки - влязоха в редовете на борците за освобождението на нашия народ и внесоха огромен дял в извоюването иа Деветосептемврийската победа. 9 септември ръзгърна нова, светла, щастлива страница в живота на българските жени. Пред жените се разкриха широки възможности да участвуват в цялостния политически, стопански и културен живот, да овладяват нови професии. които в миналото се считаха привилегия само на мъжете: инженери, съдии, летци, трактористи и т. н.


Правата и свободите, които народната власт даде на жените, са закрепени в Димитровската конституция, член 72 на която гласи: "Жената е равноправна с мъжа във всички области на политическия, икономическия и културния живот".


Жените получиха наравно с мъжете избирателно право. За равен труд на жените в нашата страна се плаща наравно с мъжете.


Народната власт обгражда с топли грижи жените-майки и децата. През първите Месеци на 1952 год. към 3.500 майки получиха ордени "Майчина слава". В 600 села в страната бяха открити родилни домове. Миналата година в София бе открит най-големият на Балканския полуостров родилен дом "Тина Киркова", обзаведен по последните достижения на медицината. По време на раждане жените у нас получават тримесечен платен отпуск. Броят на детските ясли през 1951година беше 32 пъти по-голям от тоя през 1944 година. През 1951 година в страната работиха 3,886 сезонни и 571 постоянни детски градини. В държавния бюджет за 1952 година са предвидени 80 милиона лева за откриване на нови детски градини.


Но за изграждането на социализма, за пълното равноправие на жените не е достатъчно само това. Ленин учеше: "Когато в делото, започнато от съветската власт, вземат участие милиони жени, тогава делото на социалистическото стоителство, ние сме уверени, ще бъде заздравено. Тогава социалистическото строителство ще стои в Русия така здраво, че никакви външни врагове: в другите страни и вътре в Русия не ще бъдат страшни за Съветската република."


Верният ученик на Ленин и Сталин Георги Димитров ясно ни сочеше, че "равноправието ще донесе реална полза на самите жени, на техните семейства, на техните деца и на целия наш народ само тогава, когато жените се научат да използуват своите граждански и политически права за съзнателно и активно участие в стопанския, обществено културния и политическия живот на страната.


По примера на своите съветски сестри, българските жени превръщат в дело учението на Ленин и Сталин, заветите на нашия безсмъртен вожд и учител Георги Димитров. Вдъхновявани от безпределна обич към Родината, към Българската комунистическа партия, към другаря Вълко Червенков, жените масово се включват в социалистическото строителство на нашата страна -- в индустрията, в селското стопанство, в новите строежи, в обществено-политическия и културния живот.


Все повече и повече жени заемат ръководни длъжности в управлението на страната. У нас имаме една жена министър, една - посланик и 5 жени помощник министри, в Народното събрание има избрани 37 жени; 5 646 жени са депутатки в народните съвети на депутатите на трудещите се. Над 500 жени са народни съдии и съдебни заседатели.


В заводите, в трудово-кооперативните земеделски стопанства, на големите социалистически строежи израснаха нови жени, героини на труда, гордост на своята Димитровска родина....


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (203)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на grayeagle
  grayeagle
  Рейтинг: 928 Неутрално

  Наглостта и лъжите на комунистическата пропаганда нямат свян. Българската жената винаги е била в труд и задачи, не е станала при вас такава другари. Четете Йовков, Вазов и Пелин. Жената се е трудила и преди вас, ама си е била в дома сред близките и го е правила за тях. А не по разни бригади, по гадни общежития и под бича на политкомисари за благото на бкп и кпсс, по разни криви панели и миризливи мръсни заводи. И как са ги разделили тъпите комунисти- ....работнички, селянки и интелигентки... Ами ако е от село и е образована?

 2. 2 Профил на baizuo
  baizuo
  Рейтинг: 1128 Весело

  "Всички машини в огромното помещение бяха спрени. В отсамния ъгъл, близо до вратата, през която влязох, стояха безпомощни и жалки десетина мъже. На всички до един коланите на панталоните им липсваха и те трябваше да ги държат с ръце, за да не паднат. Пред тях, въоръжена с един голям прът бетонно желязо, стоеше исполинската фигура на кака Гина, на която казваха Слона. А на около двайсет крачки от тях, по-навътре в залата, беше построена цяла стена от яки работнички от всички възрасти, запретнали ръкави и хванали иззетите от мъжете им колани".

  "По силата на равноправието и съпрузи, и съпруги работеха еднакво тежка физическа работа. Благодарение на това доста от жените в предприятието развиха здрави мускули и физическа сила, не по-малка от тази на мъжете им. С течение на времето тежкият физически труд и липсата на време за внимание към себе си сякаш понамалиха тяхната женственост".

  ДАНЧО, МАРКУЧА! - от Задочни репортажи за България, Георги Марков

  muncho: "Няма защо да се отричат очевидните и статистически доказани факти, че мнозинството жени не стават за шофьори"
 3. 3 Профил на baizuo
  baizuo
  Рейтинг: 1128 Весело

  Кака Гина - апотеоз на соц-жената машинничка

  muncho: "Няма защо да се отричат очевидните и статистически доказани факти, че мнозинството жени не стават за шофьори"
 4. 4 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3154 Весело

  Гротеската е в това,че самите пророци на комунизма,така както дърдорят за равноправието на жената,са имали жени,които не само,че не са били равнопоставени в комунистическата иконография,но които жени са били обезличени от същата тази иконография до степен,че 90% от хората да не знаят кои са били жените на Ленин,Сталин,Г.Димитров....и прочее и прочее...
  Същите тези комунисти,които дърдореха за равноправие,колко жени допуснаха в Светия Синод около Ленин.
  Около Сталин колко жени-комунистически първескини е имало.
  Та от последното човек може да вземе повод за размисъл.
  Първенстуващ мъж,мъж-социален първенец има едно смислово значение.
  ПЪРВЕСКИНЯ - женския род на първенец има съвсем,ама съвсем друго значение....
  Та и това,като всички други сладки мантри за равенство,изобилие и блаженство при комунизма...

 5. 5 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1341 Любопитно

  5 646 жени са депутатки в народните съвети на депутатите на трудещите се.
  ================
  '' Депутат в народен съвет на депутатите на трудещите се '' - това каква институция е било за първи път го чета и чувам ? :-О

  Цацарoff - Оставка ! >:-)
 6. 6 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1074 Весело

  [quote#2:"dgd"]сякаш понамалиха тяхната женственост". [/quote]

  Ами то сега с равното пенсиониране...каква женственост?!

 7. 7 Профил на fanagoreca
  fanagoreca
  Рейтинг: 640 Разстроено

  Е не , не ми издържаха нервите да дочета тази елементарна ,мазна и задушлива манипулация !

 8. 8 Профил на gabarkov
  gabarkov
  Рейтинг: 640 Неутрално

  Стигнах до "Българо-съветската дружба – слънце и въздух за нашата страна" и ми се отщя да продължа по нататък. Форумните комуненца сигурно ще се подмокрят от кеф, и ще заскандират (ПРАВИ!!!) КПСС-БКП-ВЕЧНА ДРУЖБА!!!

 9. 9 Профил на gabarkov
  gabarkov
  Рейтинг: 640 Неутрално

  [quote#7:"fanagoreca"]Е не , не ми издържаха нервите да дочета тази елементарна ,мазна и задушлива манипулация ! [/quote]
  А питаш ли по старите, дето бяхме длъжни да ги учим тези простотии от гимназията нататък?

 10. 10 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2849 Весело

  Жената комунистка е или партизанка,или багеристка или трактористка.За деца дума не става.

 11. 11 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 1934 Весело

  Ах! Ах! Ах!

  Събличай се бързо, и други чакат след теб! Дръж маркуча си в изправност! Да покрием навреме младите кобилки. Човекът е главна фигура в животновъдството. Всеки кооператор - свиня! Всеки комунист - две! Във всеки дом добитък. Повече кожи за Партията! Да живее СССР - вечният строител на социализма! Комунизмът е неизбежен!

 12. 12 Профил на Lady Zeppelin
  Lady Zeppelin
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  9-ти септември направи жените щастливи: след пре изпълняването на дневната норма под зоркия поглед на партийния секретар (петилетката за 4 години), "тъкачката многомашинничка", "майка-героиня", се впускаше да обикаля магазините, за да достави елементарни хранителни продукти, намирането, на които я правеше истински щастлива.

  Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
 13. 13 Профил на jubal harshaw
  jubal harshaw
  Рейтинг: 1341 Весело

  Тука требва да оставим жените да кажат каквото има да казват.

  http://jubalharshaw.wordpress.com
 14. 14 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2321 Неутрално

  Комунистическата система извади жената от феодализма и я направои достоен човек със собствени доходи = СВОБОДЕН ГРАЖДАНИН !!! Плюйте, тръшкайте се , ридайте и скърцайте със зъби, лъжете ... живите помнят, а младите знаят = Не беше по-лошо от сега! ДА !!! Беше различно. ДА !!! Не всичко беше хубаво. Хубавото обаче беше 100 пъти повече от лошото. Хубавото и лошото беше ЕДНАКВО за всички и не тежеше. Тежаха други неща, но те бяха за всички. Заслепени от сегашни понятия трудно ще разберете.

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 15. 15 Профил на jubal harshaw
  jubal harshaw
  Рейтинг: 1341 Весело

  [quote#14:"bay Tan"]Хубавото и лошото беше ЕДНАКВО за всички и не тежеше.[/quote]

  Днеска даваха по телевизията репортажи от китайските бунтове за островите от оня ден, точно преди компартията да издаде заповедта за прекратяването им.

  Насред Пекин, група ученици - 18-19 годишни, с портрети на Мао и плакати "По-добер бедни, но еднакви" биеха полицаите.

  Без да щем се сетих за Бай Таня и ей то на ...

  http://jubalharshaw.wordpress.com
 16. 16 Профил на Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  Едно време /преди 9-ти септември/ жената е работила на нивите на съпруга си, често е раждала под крушата.

  http://www.panoramio.com/user/7617575?show=all , 660 ГАЛЕРИИ: 225 ЩУТГАРТ, 205 ПЛОВДИВ, 118 БЪЛГАРИЯ, 58 ЕВРОПА И 54 ГЕРМАНИЯ
 17. 17 Профил на КУМЧО ВЪЛЧО
  КУМЧО ВЪЛЧО
  Рейтинг: 540 Неутрално

  Как ще се нарекат нещата зависи от системата.
  При комунизма жените - агитаторки бяха комунистки. а при демокрацията демократки. Даже при демокрацията, с помоща на малко по-особените мъже, демократките са повече.
  Затова и живота днес е по-смислен, по-богат и....най-по.
  Комунистките днес са на възраст 45+23= 68 години, а демократките са на 23 години.
  Тези 68 годишните, тогава ходеха по заводи, манифестации и военни паради. А 23 годишните днес не ходят по заводи и манифестации, но ходят по гей-паради.
  За всичко това са виновни не тогавашния и сегашния "елит" , а силиконовата революция.
  Тогава имаше труженички на труда, а днес има силиконки на повикване.
  Тогава столицата на Сърбия беше Белград, а днес е Белгия.
  Тогава работеха като знатни тъкачки, а днес като знатни Златки.

  "Казвам ви, че ако тия млъкнат, камъните ще завикат".
 18. 18 Профил на apollo
  apollo
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Като си представи човек,че тези идиотщини бяха върха на айсберга и анонимниците които са ги писали и наследниците им и сега са начело на войнстващата простащина и посредственост ,не е чудно,че т.н. преход още продължава.

 19. 19 Профил на Dehumanizer
  Dehumanizer
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  http://chitanka.info/text/2898/53#textstart

  «Высокоэффективная экономика при отсутствии реальных политических и гражданских свобод - хрустальная российская мечта.»
 20. 20 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1341 Весело

  [quote#3:"dgd"]Кака Гина - апотеоз на соц-жената машинничка [/quote]
  Събрание за награди по млеконадоя в ТКЗС - то.
  І - ва награда за кака Гина - чифт гумени цървули и 100 лв.
  ІІ - ра награда за стрина Пена - чифт гумени цървули и 50 лв.
  ІІІ - та награда за бригадира бай Кольо но понеже се свършиха гумените цървули ще му дадеме само 1000 лв.
  Възгласи на събранието:
  - Ако му е нека оди бос, ако му е нека оди бос.

  Цацарoff - Оставка ! >:-)
 21. 21 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 1074 Неутрално

  До коментар [#11] от "Lemmy":
  " На 9.ІХ 44г България беше на ръба на пропастта и направи решителна крачка напред с братската помощ на СССР"
  "Студенти, икономисвайте отпадъците! Те са за вас".
  "Граждани, гответе се за отпадъци!"
  Съветските болни - най-здравите болни в света!
  Да не оставим нито един пациент да умре без лекарска помощ!
  Да не оставим неодрусана слива в нашето село!

 22. 22 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1034 Неутрално

  "По примера на своите съветски сестри, българските жени превръщат в дело учението на Ленин и Сталин, заветите на нашия безсмъртен вожд и учител Георги Димитров. Вдъхновявани от безпределна обич към Родината, към Българската комунистическа партия, към другаря Вълко Червенков, жените масово се включват в социалистическото строителство на нашата страна -- в индустрията, в селското стопанство, в новите строежи, в обществено-политическия и културния живот."

  Върнете пак БСП на власт като ви е толкова акъла.

  Няма шики-мики.
 23. 23 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 1074 Неутрално

  До коментар [#10] от "hodounski":
  http://textove.com/text.php?song=b4a557d4
  една готина гавра със соцпропагандата
  ах, Стояна, ах, Стояна,
  трактор пее на поляна.
  Ще вървим, ще строим
  своят свят неповторим.
  Ах, Стояна, ах, Стояна,
  трактор пее на поляна...
  Здрава идея, мисъл и чувство -
  само така се създава изкуство!

 24. 24 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1074 Весело

  [quote#16:"Курт Деликуртев- давай Моди, запуши ми устата!"]често е раждала под крушата. [/quote]
  Пестили са от "избор на екип"

 25. 25 Профил на Malvina Eneva
  Malvina Eneva
  Рейтинг: 388 Неутрално

  За съъщото това време, през 1990 или 1991 г от трибуната на Народното събрание видният комунистически идеолог Нора Ананиева каза, че "за да заеме ръководен пост където и да е през изминалите 45 години всяка жена е трябвало да бъде съпруга, дъщеря или "неофициална близка" на някой мъж-ръководен другар"

 26. 26 Профил на Lady Zeppelin
  Lady Zeppelin
  Рейтинг: 1341 Весело

  До коментар [#8] от "gabarkov":
  [quote#8:"gabarkov"]ще заскандират (ПРАВИ!!!) КПСС-БКП-ВЕЧНА ДРУЖБА!!![/quote]
  Извинявай, но ще те поправя.
  По манифестациите се скандираше:
  КПСС - БКП. Слава! Слава! Слава!

  Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
 27. 27 Профил на BGman1
  BGman1
  Рейтинг: 648 Весело

  И нека не забравяме, че улица "Път към комунизма" в София извеждаше точно срещу един от входовете на Централните гробища.

  bigman
 28. 28
  Norman Granz
  Рейтинг: 3860 Неутрално

  Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако въпреки това желаете да го видите, натиснете тук.

 29. 29 Профил на Malvina Eneva
  Malvina Eneva
  Рейтинг: 388 Неутрално

  До коментар [#14] от "bay Tan":
  Вярвам ви, сигурно хубавото е било 100 пъти повече от сега - били сте млади, здрави, симпатични, весели. Мислели сте за жени, за събирания с приятели, имали сте мечти. А сега - възрастни, болни, повечето - с ограничени средства, без мечти, без надежди...

 30. 30 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2321 Неутрално

  [quote#20:"Танас"]Възгласи на събранието:
  - Ако му е нека оди бос, ако му е нека оди бос.[/quote]
  НЕ РАЗБИРАТЕ смисъла на вица!!! При тогавашната система парите не означаваха много и е почти сигурно, че на магазина НЕ е имало галоши . Не можеш да купиш без да чакаш ред например. "Ако искаш да не ти боде подлагай си парите в цървулите, да видим парите колко ще ти помогнат" = ТОВА Е СМИСЪЛА!!! Някой друг решаваше кой ще има галоши и кой няма да има! НЕ ПАРИТЕ !!!
  НИЕ (БКП) решаваме кой да има галоши !!!

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 31. 31 Профил на Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Рейтинг: 1341 Весело

  Едно време момите ходеха да се трудят бригарки в Димитровгард, сега ходят да се "трудят" по магистралите в цяла Европа! Но вадят кинти, а едно време жалки левчета!

  http://www.panoramio.com/user/7617575?show=all , 660 ГАЛЕРИИ: 225 ЩУТГАРТ, 205 ПЛОВДИВ, 118 БЪЛГАРИЯ, 58 ЕВРОПА И 54 ГЕРМАНИЯ
 32. 32 Профил на Lady Zeppelin
  Lady Zeppelin
  Рейтинг: 1341 Весело

  До коментар [#27] от "BGman1":
  Надпис на пътя за Кремиковци: "Пътят за комунизма минава през Кремиковци."
  Малко по-нататък: "Пътят е затворен."


  Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
 33. 33 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3860 Неутрално

  [quote#31:"Курт Деликуртев- давай Моди, запуши ми устата!"]сега ходят да се "трудят" по магистралите в цяла Европа![/quote]

  Ти така ли стигна чак до Германия?

  Само не разбирам като "мома" или като импресарио на "моми"?

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 34. 34 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2321 Неутрално

  Знаете ли какво означава израза : "Ще отидеш на кино" или пълния вариант "ще отидеш на кино от 6 до 5" ?
  По време на прожекции проверяваха дали работиш някъде и ако не работиш те качват на автобус и ... там където е необходимо работиш с лопатата.
  Отишъл си на кино в 18 часа (6 вечерта) ... а се прибираш с работни дрехи и назначен на постоянен трудов договор в 5 сутринта ...
  утре пак си на смяна. Кварталния ще провери!

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 35. 35 Профил на jubal harshaw
  jubal harshaw
  Рейтинг: 1341 Весело

  [quote#30:"bay Tan"] При тогавашната система парите не означаваха много [/quote]

  Именно, но това го покрихме вече миналия път.

  Смисълът на вица е, че соца генерира перманентен дефицит, който е средство за контрол на немитите маси.

  А за който е отгоре предния път видяхме какво е имало - каквото трябва. По-малко за бригадира, повече за командира.

  http://jubalharshaw.wordpress.com
 36. 36 Профил на jubal harshaw
  jubal harshaw
  Рейтинг: 1341 Весело

  [quote#34:"bay Tan"] те качват на автобус и ... там където е необходимо[/quote]

  Именно това показва, че комунизмът е по-близо до робовладелския, отколкото до феодалния строй и поставя под въпрос твоята теза, че с преминаването от феодално в комунистическо общество жените са били ОСВОБОДЕНИ.

  Само че не може да го схванеш още. Почвам да подозирам, че ти си бил от тия, дето държат камшиците, а не от инженерите, както се хвалиш.

  http://jubalharshaw.wordpress.com
 37. 37 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2321 Неутрално

  [quote#28:"dodge_ram"]Ти дори не си лъжец, защото за разлика от комунистическите лъжци си вярваш на лъжите. Ти си ... имбецил.[/quote]Не съм нито лъжец нито ...имбицил , а
  О Ч Е В И Д Е Ц !!! Блъскал съм си рогата с чугуните когато от страх другите не смееха да гъкнат. Сега се опитвам да ви обясня как работи система за която си нямате идея как е работила и не се ориентирате добре в нейния идиотизъм. Имам право на оценка както за тогава, така и за сега = НЕ сте длъжни да я споделяте. Старая се да бъда полезен.

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 38. 38 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2321 Неутрално

  [quote#29:"alexs"]Вярвам ви, сигурно хубавото е било 100 пъти повече от сега - били сте млади, здрави, симпатични, весели. Мислели сте за жени, за събирания с приятели, имали сте мечти.[/quote]+++++ И постигнахме МНОГО с ограничен ресурс. Не бива да се оплюва трудът и успехите на нашето поколение. Не го заслужаваме (поне повечето , включително и вашите родители).

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 39. 39 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3860 Неутрално

  [quote#37:"bay Tan"]Сега се опитвам да ви обясня как работи система за която си нямате идея как е работила [/quote]

  Напротив, видяхме крайния й резултат през 80-те: празни магазини + 12 милиарда долара външен дълг, както и кулминацията при нейния най-компетентен "управленец" Луканов: купонна система като през война ... след 45 години мирен възход.

  Искаме ли още от същото? Thanks but no thanks.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 40. 40 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  И през ТОВА време , другарките се настаняваха - по избор- в апартаментите и вилите на т.н. буржоазия ..) Изземваха дрехите им , апартаментите им , започнаха да изучават "градските ' обноски, започнаха и по някоя дума - от някой чужд език - да изучават..Гошо тарабата настани рускинята в двореца- после , след като пукна, тя свали завесите , корнизите , приборите сви - и на няколко вагона - замъкна в ссср- всичко ,което беше движимо :)
  За другите - жените на крепостните мъже- приготви ватенките , сините престилки , 8-часовите -и НОЩНИ смени и т.н...
  Раждаше се жестоката червена буржоазия ..За да ти вземат апартамента - те пращаха в лагер или изселваха..Будалкаха цял народ- трактористки, бригадирки- да копат, да ИМ строим "живота нов "...
  Другарите вече се търкаляха в Евксиноград..бяха спокойни или се избиваха помежду си ..Кремъл беше зад тях ..
  После дойдоха английските и немски гимназии- за децата им , разходките на запад и т.н...
  За ГРАЖДАНСКИ права, свободни профсъюзи, свободни сдружения - никой не говореше..Сложиха капелите , свалиха каскетите и ..започна строежът, БЕЗКРАЙНИЯ..
  А някъде, както пишеше Хан Крум, на Трокадеро - младите се веселяха - имаше 'ВЕСПИ", имаше радост , че войната е свършила , имаше и автокина- с гадже на кино- в Америка и т.н..
  Светът се развиваше..))

  BIG AL
 41. 41 Профил на yu22
  yu22
  Рейтинг: 1158 Любопитно

  До коментар [#14] от "bay Tan":

  Еднакво БЕДНИ и еднакво ЩАСТЛИВИ...Спомням си колко щастлива беше жена ми,когато успя да купи банани за децата един ден преди Нова година. Някъде 1982-83...Ето, това се казва "майка героиня"...!!! Да ви го НАФАКАМ на КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПОМИЯ...!!

  мнoгoниковият турист, имам 3-4 акаунта и 22 НИКА...
 42. 42 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2321 Неутрално

  [quote#36:"jubal harshaw"]Почвам да подозирам, че ти си бил от тия, дето държат камшиците, а не от инженерите, както се хвалиш.[/quote](-) За камшиците не позна - бях работник на смени в химически комбинат.
  (+) За инженерството позна - тогава не бях инженер. Станах инженер вече по време на демокрацията. За сметка на това 2 пъти.
  Толкова ли е трудно да се разбере, че само пояснявам. Не мога да съм безпристрастен.

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 43. 43 Профил на Xumpomo name
  Xumpomo name
  Рейтинг: 594 Неутрално

  Ние също сме очевидци и за това ти плякаме минуси на мненията които са показват неадекватен поглед към близкото минало, защото или нас се опитваш да лъжеш или сам себе си си излъгал.
  И ние се стараем да бъдем полезни.

  Birds of a feather flock together.
 44. 44 Профил на SSmart
  SSmart
  Рейтинг: 1365 Весело

  До коментар [#11] от "Lemmy":
  Българския слон по-малък брат на съветския слон!
  Два слона една цел!

 45. 45
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 46. 46 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  " Давай парите , мамка ти " !!!..
  А ти си МЛАД търговец, нямаш собствен магазин или дори апартамент- собствен ..
  Под наем си ..На 30-35 години - внасяш електро = стока от Германия - и малкото спестени пари - ВСИЧКИТЕ са ти в ОБОРОТЕН капитал..Искаш "бизнес ' да правиш..
  А ТЕ - са те провесили с главата надолу- от моста 'чавдар"- и ти "обясняват" - какво развитие ти предстои ..Лагер и изселване ..Конфискация на стоката и парите ..Комунизъм щели да строят ...
  САМО за 1 година ИСКАМ ТЕХНИТЕ ЗАКОНИ - да се приложат СЕГА!!!
  ТЕХНИТЕ , бе , ВАШИТЕ бе , другари , не "капиталистическите " :))

  BIG AL
 47. 47 Профил на Xumpomo name
  Xumpomo name
  Рейтинг: 594 Неутрално

  Свинчуга, ами то не е имало голям избор, тези които не са търпяли са били "дисциплинирани" до смърт.
  По същия начин може да попиташ как векове хората тук и там са търпяли робство, крепостничество и т.н.
  По-любопитно е как след като вече подтисниците са загубили властта си, много подтисканите от тях продължават да ги обичат и боготворят...

  Birds of a feather flock together.
 48. 48 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2321 Неутрално

  [quote#39:"dodge_ram"]Напротив, видяхме крайния й резултат през 80-те: празни магазини + 12 милиарда долара външен дълг,[/quote]Така беше!!! Сега не гледате в правилната посока = Гледайте Обама Повтаря стъпките ни от 1980 с цел да запази работните места и да съживи икономиката ... Ние (СИВ) не успяхме да скочим достатъчно силно и паднахме лошо. Китай обаче успя да направи големия скок. Дано и Обама да успее ... иначе пак ще видите същото срутване ... ЕС няма намерение за скок, но кредитния камшик ще мотивира и Европа.

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 49. 49 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  Голяма тема ..
  Абсурдите на болшевизма , насилствено насадени в ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ !!!
  Никога в България - от може би 1400-та година - завлядяването ни от турците , НЕ Е имало по- мръсна, власт - от тази на болшевиките - съветските агенти , у нас ..
  Само турските кланета - по време на Априлското възстание - могат да се сравняват - с тези на комунистите ...
  Масовост- на червените 'мероприятия " ...И по време на Априлското - НЕ са избити толкова българи - колкото по ТЯХНО време ...- в 20 -тия век ...

  BIG AL
 50. 50
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 51. 51 Профил на Свинчуга
  Свинчуга
  Рейтинг: 1224 Неутрално

  Османската империя, 500 години феодализъм, запазена българщина.

  Република България, 45 години комунизъм, унищожена българщина.

  Оттам следва, че наистина комунизмът е качествено ново стъпало в сравнение с османския феодализъм.

  Обичам да грухтя и плюскам.
 52. 52 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2321 Неутрално

  [quote#43:"rldkfl"]Ние също сме очевидци и за това ти плякаме минуси на мненията които са показват неадекватен поглед към близкото минало, защото или нас се опитваш да лъжеш или сам себе си си излъгал. И ние се стараем да бъдем полезни.[/quote]+++ За което съм ви безкрайно благодарен. Минусите не ме притесняват, на времето ми ги пишеха и партийните секретари. Такава беше тогава действителността, имаше излъгани и самоизлъгани. Тези които сега пляскат минуси -тогава не ги пляскаха и за това системата изкара толкова много. Нека и това се знае.

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 53. 53 Профил на Xumpomo name
  Xumpomo name
  Рейтинг: 594 Неутрално

  Ааа не може и дума да става за аналогия. Минусите на на партийните секретари бяха жизнеопределящи. Ние просто показваме колко ти се радваме.
  Не знам защо хората които толкова топло се изказват за нечовешкия режим 1944-1989 все искат да лепнат някаква аналогия

  Birds of a feather flock together.
 54. 54 Профил на yu22
  yu22
  Рейтинг: 1158 Любопитно

  До коментар [#45] от "Свинчуга":

  Предплагам, че не си живял в онези години.Ще ти дам един пример...В последния курс на техникума преди абитурентските балове трябваше да се ходи на манифестация за 1 май. Десетина момчета казахме, че НЯМА да ходим, не помня защо...Заведоха ни при директора и аз НИКОГА няма да забравя думите му.Каза: "Момчета, може да ви обявят за всякъкви - пияници, крадци, курвари,но...ако ви обявят за ПОЛИТИЧЕСКИ НЕБЛАГОНАДЕЖДНИ - СПУКАНА ВИ Е РАБОТАТА"...!!!! Виждаш ли, един крадец или курвар стоеше по-високо от един който НЕ зачита ПАРТИЯТА-ДЪРЖАВА...!!!

  мнoгoниковият турист, имам 3-4 акаунта и 22 НИКА...
 55. 55 Профил на yu22
  yu22
  Рейтинг: 1158 Любопитно

  До коментар [#52] от "bay Tan":

  Престани да възхваляваш червената помия и спри да драскаш, тук....Виж си МИНУСИТЕ и хващай към северната част на Корея. Там, където всички нещастници са ЕДНАКВО ЩАСТЛИВИ !!!

  мнoгoниковият турист, имам 3-4 акаунта и 22 НИКА...
 56. 56 Профил на Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Рейтинг: 1341 Весело

  Жената по соца си стоеще дома или беше ударничка, може би стругарка!

  Сега жените демократки ходят на "екскурзии" до Афганистан, Ирак и може би Иран!!

  http://www.panoramio.com/user/7617575?show=all , 660 ГАЛЕРИИ: 225 ЩУТГАРТ, 205 ПЛОВДИВ, 118 БЪЛГАРИЯ, 58 ЕВРОПА И 54 ГЕРМАНИЯ
 57. 57
  Свинчуга
  Рейтинг: 1224 Неутрално

  Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако въпреки това желаете да го видите, натиснете тук.

 58. 58 Профил на evmen
  evmen
  Рейтинг: 434 Неутрално

  ДОПОВРЪЩА МИ СЕ,КАТО ЧЕТЯХ ТОВА! ОТВРАТИТЕЛЕН СТРОЙ! ПРЕЖИВЯЛ СЪМ ГО! НА 63 ГОДИНИ СЪМ! НАМЕРИХ СИ УЧЕНИЧЕСКОТО ДОСИЕ ПИСАНО ОТ ПАРТИЙНИЯ СЕКРЕТАР И МОЙ КУРСОВ РЪКОВОДИТЕЛ: БАЩА- ФАБРИКАНТ! ДЯДО-ЦАТСКИ ГЕНЕРАЛ! ДА НЕ МУ СЕ ПОЗВОЛЯВА ДА ЗАВЪРШИ,ДА СЛЕДВА И ДА У СЕ ПРЕЧИ ПО ВСЯКАКЪВ ПОВОД! А ДРУГИЯ МИ ДЯДО-ФАБРИКАНТА Е ИЗУЧИЛ НАД 100 ДЕЦА В ЧУЖБИНА В НАЙ ДОСТОЙНИ ПРОФЕСИИ !ПОВРЪЩА МИ СЕ И ОТ СЕГАШНИТЕ СОЦ-БКП! НИКОГА ВЕЧЕ! БИВШ КОМУНИСТ И БИВШ НЕГЪР...Н Я М А !!!

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 59. 59 Профил на Polusa
  Polusa
  Рейтинг: 594 Неутрално

  КОМУНИЗМА, ЗАРОБИ ЖЕНАТА!
  Преди 9 IX 1944 г. българските жени НЕ РАБОТЕХА! Гледаха децата, кухнята, вярата. Казваха молитва преди храна. Естествено мъж – жена, си разпределяха съвестно работата и ВСЕКИ СИ ИЗПЪЛНЯВАШЕ С ДОСТОЙНСТВО ЗАДЪЛЖЕНИЯТА. Така е и сега, ТРАДИЦИЯТА ПРОДЪЛЖАВА! Педераство е, да настояваш за ОБЩЕСТВЕНО РАВЕНСТВО, м/у мъжа и жената, когато ФАКТИТЕ ДРУГО ГОВОРЯТ. Целта им бе, ОМЪЖЕСТВЯВАНЕ на женската натура, нейното загрубяване и ОБЕЗЛИЧАВАНЕ на нейната женственост.

  Истина, Енергия и Мотивация на Сила, която Градим за България, не е Материя и не е Емоция!
 60. 60 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2321 Неутрално

  [quote#55:"yu22"]Престани да възхваляваш червената помия и спри да драскаш, тук....Виж си МИНУСИТЕ[/quote]Мой цитат от # 37 : " Блъскал съм си рогата с чугуните когато от страх другите не смееха да гъкнат. Сега се опитвам да ви обясня как работи система за която си нямате идея как е работила и не се ориентирате добре в нейния идиотизъм." - това да ти прилича на възхвала на червената помия ??? Тези които четат и разбират смисъла на написаното понякога слагат и (+) Пиша за тях. Трябва да се обяснява по някога, за да не повтори. Само с лозунги и клишета не става - пробвахме го 45 години.

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 61. 61 Профил на Polusa
  Polusa
  Рейтинг: 594 Неутрално

  До коментар [#58] от "evmen":

  "БАЩА- ФАБРИКАНТ! ДЯДО-ЦАТСКИ ГЕНЕРАЛ! ДА НЕ МУ СЕ ПОЗВОЛЯВА ДА ЗАВЪРШИ,ДА СЛЕДВА И ДА У СЕ ПРЕЧИ ПО ВСЯКАКЪВ ПОВОД!"
  ---------------------------
  Фактите говорят, че това което сте успели да прочетете, е ТОЧНО ТАКА. Така и си представях, като човек с подобна съдба.
  Колко ли душици са изгорели от тия изроди!!!!!!

  Истина, Енергия и Мотивация на Сила, която Градим за България, не е Материя и не е Емоция!
 62. 62 Профил на Darth Чебуратор
  Darth Чебуратор
  Рейтинг: 594 Неутрално

  [quote#48:"bay Tan"]Гледайте Обама Повтаря стъпките ни от 1980 [/quote]

  Какво точно повтаря Обама? Ходи ли при Путин да му иска нефт за реекспорт, както правешкия циганин? Не. Праща ли "търговско разузнаване" да крадне технологии от Иран, Русия или Китай? Не. Стоят ли американците на тъмно, за да изработват валута както го беше измислил правешкия мозъчен тръст? Не.

  Има ли Обама контрола, който имаха каскетите, или дойде на власт със свободни избори?

  Айде намалете глупостите, пишете по-малко и си пийте лекарствата, ако обичате.

  Отново в бан за "нарушение" на прогербаджийската агитпроп линия на "Дневник"
 63. 63 Профил на Polusa
  Polusa
  Рейтинг: 594 Неутрално

  „Верният ученик на Ленин и Сталин Георги Димитров”
  -------------------------
  250.000.000 жертви на комунистическите режими в света!
  Империята на Злото, не би съществувала ако не бе игнорирана

  Истина, Енергия и Мотивация на Сила, която Градим за България, не е Материя и не е Емоция!
 64. 64 Профил на Polusa
  Polusa
  Рейтинг: 594 Неутрално

  „В заводите, в трудово - кооперативните земеделски стопанства, на големите социалистически строежи израснаха нови жени, героини на труда”
  ------------------------------------
  Знаете ли, ЧЕ В ТКЗС-тата, жените работеха без НИТО ЕДИН ПОЧИВЕН ДЕН в годината? Който работи без почивни дни 365 дни в годината, го изпращаха на екскурзия из България. Жени, мъже ги качваха на едно ремарке с пейки и чардак и влачено от трактор „Зетор”, така обикаляха страната.

  Истина, Енергия и Мотивация на Сила, която Градим за България, не е Материя и не е Емоция!
 65. 65 Профил на DirtyBastard
  DirtyBastard
  Рейтинг: 404 Неутрално

  [quote#63:"Polusa"]Верният ученик на Ленин и Сталин Георги Димитров[/quote]

  Гошо Тарабата е не просто ученик, той е истински родоначалник на съветската имперска традиция в България. Най-важният агент на Сталинското разузнаване у нас.

 66. 66 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 854 Весело

  До коментар [#64] от "Polusa":

  Не си измисляй глупости!! С ремарке се ходеше само до нивата за работа..... и то добре, защото преди това жените ходеха на къра с конска каруца и ставаха в 4:00 сабахлем през лятото преди първи петли...

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 67. 67 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 854 Весело

  До коментар [#65] от "sidyart":

  Ако българските жени живнаха при социализма то едва ли поради "учеността" на Г.Димитров...

  Много го надценяваш Г.Димитров.... много... като ученик на Сталин по скоро е слаб ученик, не е научил много...
  Ако беше научил поне нещо, нямаше да "изгони" нежно Кобургите, виновни за три национални катастрофи и четири загубени войни, така че деди в 2001 е м-р председател цар и и си отива с 245 млн. евра собственост подарък за "цялостен принос" на Кобургите за "доброто" на България....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 68. 68 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 854 Весело

  До коментар [#58] от "evmen":

  И бивш фабрикант няма ....... експроприация на експроприаторите драги.....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 69. 69 Профил на yu22
  yu22
  Рейтинг: 1158 Весело

  До коментар [#67] от "boby1945":

  Много закъсня днес, бе КАСКЕТ....!!!

  мнoгoниковият турист, имам 3-4 акаунта и 22 НИКА...
 70. 70 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3060 Неутрално

  До коментар [#47] от "rldkfl":


  [quote#47:"rldkfl"]По-любопитно е как след като вече подтисниците са загубили властта си, много подтисканите от тях продължават да ги обичат и боготворят... [/quote] Прочети "Изход" от Стария Завет.Има откъс,в който някои от евреите се върнали към старите обичаи и към старите богове и разправяли колко било хубаво в Египет,когато били роби,но пък имали подслон и сигурна храна.Сега е същото и в България-много бивши роби си спомнят с умиление робската си младост.На евреите са им трябвали 40 години(толкова е бил походът им към Обетованата Земя) ,а при нас са минали едва половината.

 71. 71 Профил на Polusa
  Polusa
  Рейтинг: 594 Неутрално

  До коментар [#66] от "boby1945":

  "Не си измисляй глупости!!"
  ---------------------------
  Вие комунетата, говорите само истината, но се пазите да не я СРЕЩНИТЕ!
  ИСТИНАТА НЕ Е НЕЩО САМО ДА ГО ДЪВЧИШ, но ТРЯБВА и да я ПРЕГЛЪТНЕШ?

  Истина, Енергия и Мотивация на Сила, която Градим за България, не е Материя и не е Емоция!
 72. 72 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1341 Весело

  Половината млади руснаци искат да емигрират....))))
  ..Сиводня, сиводня , таварищи..)))
  ................


  Половината от МЛАДИТЕ хора в Русия се надяват да живеят в чужбина. Почти една трета от ГРАЖДАНИТЕ биха искали да се преместят в чужбина.

  Това показва проучване на независимата социологическата агенция „Ромир", данните от които цитира РИА Новости.

  31% от запитаните казват, че смятат да емигрират, което е 12 процентни пункта повече, отколкото в подобна анкета през 2005 г.

  Най-популярните дестинации са Европейският съюз, Съединените щати, Австралия и Нова Зеландия, показва проучването.

  Около 55% от анкетираните са заявили, че нямат желание да емигрират, а 14% заявяват, че не могат да отговорят.

  Младите хора са най-склонни да живеят в чужбина, като почти половината казват, че се надяват да живеят в чужбина.

  Миналата година ръководителят на Сметната палата на Русия Сергей Степашин съобщи, че около 1 250 000 руснаци са емигрирали през последното десетилетие.

  Изследването на агенция "Ромир" е направено през септември като са били анкетирани 1000 руски граждани.

  BIG AL
 73. 73 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 854 Весело

  До коментар [#71] от "Polusa":

  Вярно, бъкана си от глупости..... Народната власт, на практика 1945-1989 освободи в голяма степен българската жена... направи справка в историята, ако не ти е трудно.....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 74. 74 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 854 Весело

  До коментар [#72] от "BIG AL":

  Откри топлата вода, та целият свят е бъкан с руснаци (както и с китайци, индийци и пакистанци)
  Само в Германия днес живеят 4 000 000 руснака със своия преса, мобилки, магазини, аптеки, транспортни фирми и още каквото се сетиш ..........
  Нама сериозна инженерна фирма в Германия в която на няма на работа поне един руснак.....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 75. 75
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 76. 76 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3060 Неутрално

  До коментар [#74] от "boby1945":


  [quote#74:"boby1945"]Само в Германия днес живеят 4 000 000 руснака със своия преса, мобилки, магазини, аптеки, транспортни фирми и още каквото се сетиш .[/quote]Мда,а простият въпрос е защо тези руснаци решиха да останат в Източна Германия,а не да се изтеглят с Червената Армия в СССР!А като дойдат в България на почивка се представят за немци.Първо на тези въпроси си отговори!

 77. 77
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 78. 78
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 79. 79
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 80. 80 Профил на papуre
  papуre
  Рейтинг: 648 Неутрално

  До коментар [#22] от "daniel defoe":

  Робинзоне , още две -три такива представяния на книги , вместо да избодат очи , ще изпишат вежди . И завоя на ляво ще придобие ярки измерения . Виж какво е ставало преди за двайсетина години и какво стана сега . И пак говори за акъл. То по принцип всеки говори за това което му липсва , ама нейсе .

 81. 81
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 82. 82
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 83. 83 Профил на Moi6e from Israel, с деактивиран акаунт
  Moi6e from Israel, с деактивиран акаунт
  Рейтинг: 1288 Неутрално

  [quote#60:"bay Tan"]Мой цитат от # 37 : " Блъскал съм си рогата с чугуните когато от страх другите не смееха да гъкнат. [/quote]
  Да бе, да, врл дисидент си бил
  [quote#60:"bay Tan"]Сега се опитвам да ви обясня как работи система за която си нямате идея как е работила и не се ориентирате добре в нейния идиотизъм[/quote]
  Сега звучиш като треторазряден полит'агитатор, от тези дето ги пращаха в пенсионерските клубове по време оно.

  I REFUSE TO JOIN ANY CLUB THAT WOULD'VE ME AS A MEMBER!
 84. 84
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 85. 85 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2321 Неутрално

  [quote#79:"КУМЧО ВЪЛЧО"]Що се занимаваш с тиквеници? [/quote]
  Пробвам да им вкарам нещо в главичките ... другаде влиза - в главата не влиза .... пробвах вече два пъти ...... ама те не се отказват ?

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 86. 86 Профил на Ал Тиквоне
  Ал Тиквоне
  Рейтинг: 648 Весело

  Какви героини са били жените през комунизма ! Вижте стругарката Цецка - от герой на социалистическия труд се превърна в председател на Народното събрание.

  ПРОСТ БОЙКО - СЛАБА ДЪРЖАВА !
 87. 87 Профил на papуre
  papуre
  Рейтинг: 648 Неутрално

  До коментар [#62] от "Darth Чебуратор":

  Ама ти пък изглежде си прекалил с хапчетата . Правешкия циганин, дето го наричаш, не е просил нефт . Той си го купуваше - една прегръдка с Брежнев и един орден и страната бъкаше от бензин по 20 стотинки . И валута на калпак. Даа , крадяха се технологии на поразия - защото умееха . Научиха се много бързо от японците - най-големите крадци на технологии. Или за тях не знаеш.? Крадяха и от американците , които пък крадяха не технологии а направо немски учени след Втората . Но за да им плащат , те първо крадяха от цял свят. Безразборно. А за валутата само от ВПК идваха близо милиард долара . Затова и американците го съсипаха - да не им подбива пазарите . Та , не прекалявай с хапчетата - всичко прекалено е вредно . И си личи .

 88. 88 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2321 Неутрално

  [quote#62:"Darth Чебуратор"]Какво точно повтаря Обама? [/quote]Точно като бай Тошо :
  1 . Реекспортира нефт от Ирак
  2. Докопва яко чужди високотехнологични тайни от цял свят с интернет
  3. Стоят янки на фургони защото не могат да си плащат ипотеките = стоят на тъмно
  4. Контрола е тотален
  5. Фюрера дойде със свободни избори
  6. Налива милиарди в губещи заводи
  7. въпросните милиарди са дълг
  8. дъгът към лошите (Китай) расте
  9. обещава с приказки да подкара пазар

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 89. 89 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 3607 Гневно

  До коментар [#59] от "Polusa":Дрън, дрън, че пляс!
  Гледали си кухнята, децата, вярата!
  80% от българите през 1920 и 75% - през 1946 живеят на село - приблизително същият процент е валиден и за жените. Те стават два часа преди изгрев слънце за да си гледат добитъка и кухнята, щото на нивата трябва да се яде, мъкнат децата си в цедилка на гърба, работят на нивата от тъмно до тъмно, по тъмно пак си гледат кухнята да нахранят децата и след като децата заспят се заемат с пране и кърпене, а дето парите не стигат за купешки конци и плат - с предене, шиене и тъкане.
  "Вярата" си я гледат бабите, които имат снаха вкъщи, та имат време да ходят на църква...Щото добитъкът иска да се храни и дои и в неделя, нал тъй? Кандилото се пали по големи празници, щото олиото е с пари, ако нямаш своя нива със слънчоглед...

 90. 90 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3860 Неутрално

  [quote#74:"boby1945"]Откри топлата вода, та целият свят е бъкан с руснаци (както и с китайци, индийци и пакистанци) [/quote]

  И навсякъде, освен в Русия, са трета категория граждани, няколко стъпала по-ниско от китайците и непосредствено под пакистанците.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 91. 91 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2321 Неутрално

  [quote#88:"bay Tan"]Точно като бай Тошо : [/quote]
  С - оциалистически
  А - мерикански
  Щ - ати

  Сверете си часовниците ! Какво стана?
  Соца е мъртав ... да живее соца!
  Китай и Виетнам ... отделно*

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 92. 92 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 3607 Гневно

  До коментар [#59] от "Polusa":А доколко преди социализма на жените им е оставало времи да си гледат децата говорят показателите за детската смъртност и съветите в Книга за домакинята, 1939 към младите булки да внимават прасето като ходи по двора да не изяде някое детенце...

 93. 93 Профил на papуre
  papуre
  Рейтинг: 648 Неутрално

  До коментар [#72] от "BIG AL":

  Големия , изглажда че много държиш на разни проучвания . Няма лошо, всеки се стреми да се обоснове с някакви доказателства .Ама това ,дето го сочиш не ти помага с нищо . Половината от русначетата искали да живеят в чужбина . Една трета пък от ГРАЖДАНИТЕ биха искали да СЕ ПРЕСЕЛЯТ в чужбина !!! Да живееш в чужбина и да се преселиш в чужбина не е ли едно и също ? Хайде това го остави , ама като ИСКАТ ,защо не го направят?Знаеш как е - вземаш си шапката и дим да те няма . Ако беше посочил КОЛКО СА ИЗБЯГАЛИ от черното робство , можеше и да прозвучиш мааалко достоверно . Ама прочети си поста и виж дали има нещо конкретно , което да показва че руснаците БЯГАТ от Русия . Ами постарай се повечко , за да убедиш поне някой . Като Черната Златка .

 94. 94 Профил на papуre
  papуre
  Рейтинг: 648 Неутрално

  До коментар [#90] от "dodge_ram":

  И в Израел ли ?

 95. 95 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2321 Неутрално

  [quote#83:"Moi6e ot Israel (onziSa6tia ve!)"]Да бе, да, врл дисидент си бил[/quote]На репликата : - Ти все голям го вадиш !
  Отговора е : - Кой какъвто има!
  Реално : - Извадил ДОСТАТЪЧНО когато е трябвало и не се срамувам от това
  Въпросително: - А ти къде беше тогава, а ако бил малък, сега какво правиш ?

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 96. 96 Профил на Realist
  Realist
  Рейтинг: 2940 Весело

  [quote#91:"bay Tan"]С - оциалистически
  А - мерикански
  Щ - ати [/quote]

  Не може да са социалистически Съединените Американски Щати поради простата причина, че там има частна собственост, частна инициатива и честно състезание. Все неща които са основният атрибут на демокрацията.

  По света няма едновременно демократични-свободни и социалистическси държави поради простата приина, че няма свобода там където е няма и право на частна собсвеност.

  Дори Дания- Швеция- Финландия са капиталистически държави, не социалистически държави.

  Демокрацията е несъвършена, но никой не е измислил нещо по- добро.
 97. 97 Профил на Moi6e from Israel, с деактивиран акаунт
  Moi6e from Israel, с деактивиран акаунт
  Рейтинг: 1288 Весело

  [quote#95:"bay Tan"]Реално : - Извадил ДОСТАТЪЧНО когато е трябвало и не се срамувам от това [/quote]
  Извадил си нещо по нужда, ама било мънЕчко та си се очишкалТака ми звучиш в гърча си да защитаваш соца, треторазрядно агит'пропче. Па и да се поукрасяваш:
  [quote#37:"bay Tan"]Блъскал съм си рогата с чугуните когато от страх другите не смееха да гъкнат. [/quote]
  ПовЕрвах ти, ама друг път


  [quote#95:"bay Tan"]Въпросително: - А ти къде беше тогава, а ако бил малък, сега какво правиш ? [/quote]
  По голям съм от теб, та добре помня и неща които не си и чувал за тях. Ама имах акъла да си трая, и "да изчезна" през 68, 3 седмици преди "гостуването" в ЧехословакияИ преди затварянето на югославската граница за българи

  I REFUSE TO JOIN ANY CLUB THAT WOULD'VE ME AS A MEMBER!
 98. 98 Профил на Realist
  Realist
  Рейтинг: 2940 Неутрално

  [quote#87:"papyre"]Той си го купуваше - една прегръдка с Брежнев и един орден и страната бъкаше от бензин по 20 стотинки .[/quote]

  И се целуваха дрОгарЮ, дори имаше виц тогава по този повод:

  Около правителствената болница в Москва има сериозно присъствие на милиция.
  - Да не би Брежнев да е…? - пита развълнуван минувач.
  Близостоящ милиционер му отвръща:
  - Не, от четири часа извършват сложна хирургическа операция - отделят езика на другаря Живков от задника на другаря Брежнев…

  Демокрацията е несъвършена, но никой не е измислил нещо по- добро.
 99. 99 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3060 Весело

  До коментар [#88] от "bay Tan":


  [quote#88:"bay Tan"]. Реекспортира нефт от Ирак [/quote]Ооода-спомням си,че даже в ново време другарите правеха същото.Имаше едни специални другари,дето получиха нефт от Садам и го продадоха.И Гоце беше замесен,ама се правеше,че не е бил...

 100. 100 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2321 Неутрално

  [quote#96:"Realist"]Не може да са социалистически Съединените Американски Щати поради простата причина, че там има частна собственост, частна инициатива и честно състезание. Все неща които са основният атрибут на демокрацията[/quote]+++ ++ Прав си ! Заяждаме се на дребно за подържане на тонуса, по скоро е неуместна шега с друг заядливец, отколкото коментар

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK