Апорията* на бъдещия ни патриаршески избор

Апорията* на бъдещия ни патриаршески избор

© Надежда Чипева, Капитал"Дневник" препечатва статията на Калин Янакиев от "Култура" - портал за култура, изкуство и общество - с разрешение на редакцията.


След кончината на патриарх Максим и след отстраняването на някои хипотези за неговия наследник, ситуацията пред бъдещия избор на предстоятел на БПЦ се очерта по-ясно. Твърдя, че тя е драматична.


Там е работата, че съществуват подозрения, че част от епархийските архиереи на Св. Синод, чиято принадлежност към агентурата на ДС бе обявена неотдавна, не просто са сътрудничили на тази тоталитарна служба, но точно защото от много рано са започнали да й сътрудничат, са и получили епископско ръкоположение с нейното пряко съдействие. Малцина си дават достатъчно ясна сметка, какъв тежък конфуз за каноничното достойнство на БПЦ би представлявало евентуалното потвърждаване на тези подозрения.
Защото ако доносничеството (което би могло да е било вършено и под натиск) е безспорно морално укоримо деяние, нанасящо ущърб на авторитета на тези български архиереи, то подозираното получаване на самия им епископски сан със съдействието на същата тази ДС е вече нещо, което ни изправя пред страховит канонически проблем. Защото в свещения свод на църковните канони съществува известното на всеки църковно-грамотен човек 30-то апостолско правило, което гласи, че който получи епископски сан със съдействието на светските власти трябва (след надлежен църковен съд) да бъде низвергнат от този свой сан и (дори) отлъчен от Църквата Христова.


Известно е също, че именно този (и предишният 29-ти) канон е единственият случай, при който на пръв поглед не действа общият църковен принцип, че за едно престъпление не бива да бъде налагано повече от едно наказание. Според тълкуванията на св. канони, при въпросното апостолско правило това изглежда така, тъй като в казуса, който се санкционира с него става дума за сдобиване с нещо църковно (епископския сан), което обаче, доколкото не е получено в действителност от Църквата, трябва да й се върне (чрез низвержението), а след това вече светотатецът да бъде и наказан – с отлъчване.


И ето, повтарям, ние се намираме в ситуация, в която съществуват силни подозрения, че поне една част от сътрудничилите на ДС днешни митрополити на БПЦ, тъкмо доколкото са били вербувани далеч преди да бъдат ръкоположени за епископи (това се отнася поне за деветима то тях), тъкмо благодарение на тази си вербуваност в агентурата на ДС и с нейното съдействие са получили сана си. А това означава, че към този момент те (ако подозренията, след проверка, се потвърдят) подлежат на църковен съд, който по силата на 30-то апостолско правило, трябва да вземе решението (поне) да ги низвергне до чина на миряните.


И сега следва най-каверзното: пак по силата на каноните църковен съд над обвиняван в (църковно) престъпление епископ, може да се извърши само от епископи – според устава на БПЦ от епархийските архиереи на Св. Синод. Повтарям: подозренията за получаване на епископски сан със съдействието на светската власт тежат над поне девет от епархийските ни архиереи. Църковният съд над тях обаче, който следва да ги потвърди или отхвърли, може да се извърши само от същите тези епархийски архиереи на БПЦ, които – след смъртта на патриарх Максим – са 14 и включват 9-имата, които евентуално трябва да бъдат съдени.


Следователно ясно е, че мнозинство сред онези, които могат да съставят евентуалния църковен съд са самите подсъдими на него, както и че тъкмо подсъдимите са (могат да са) съдниците в това дело.


При този порочен кръг


става ясно защо до този момент никой официално не е повдигнал обвинение на тези, поне деветима български архиереи, но става ясно също и защо това никога въобще не би могло да се случи.


Нима е мислимо бъдещите обвиняеми да бъдат обвинени от самите себе си? Нима е мислимо, дори и да бъдат обвинени, да бъдат осъдени – от самите себе? Нали е съвсем ясно, че в ситуацията, в която за подавляващото мнозинство от епархийските епископи от диоцеза съществуват основания те да бъдат осъдени за сдобиване с епископски сан със съдействието на светската власт, каноничното изискване те да бъдат съдени единствено от епископите на този същия диоцез не може да влезе в сила, защото съдиите тогава трябва да бъдат самите подсъдими, а подсъдимите – съдиите. Което е абсурдно, защото ако те с основание са подсъдими и дори осъдими, те не са и в статута на канонични епископи, които могат да съдят, ако пък са в този статут и могат да съдят, те няма основание да са подсъдими и осъдими.


Напълно възможно е поради това – и дори е практически сигурно, че ако се разчита на буквата на правилата, епископи, за които би могло да се докаже, че към днешна дата са носещи този сан в нарушение на канона и като такива трябва да бъдат низвергнати, никога няма да получат онова, което заслужават и църквата ни ще продължи да бъде предстоятелствана от люде, които по разсъждението на нейната съвест, следва да бъдат отлъчени от нея.


Още по-лошото е, че кончината на патриарх Максим, същите тези архиереи, голямото мнозинство от които към днешна дата могат да бъдат обвинени и евентуално осъдени, но нито ще бъдат обвинени, нито (дори да заслужават) ще бъдат осъдени поради порочния кръг, който очертах, трябва да се съберат, за да изберат неговия приемник.


И да го изберат пак измежду самите себе си


Защото същите девет, които са основателно заподозрени и значи следва да бъдат обвинени, но са и същите, които трябва да обвинят и осъдят, са – всичките – и онези измежду които може да се избере приемникът на патриарх Максим.


Напълно възможно е, следователно, именно епископ, който днес може да бъде обвинен в придобиването на сана си със съдействието на светската власт и въз основа на доказването на това обвинение осъден – да бъде вместо това избран за предстоятел на БПЦ. Това, казвам, е напълно възможно да се случи. Защото, повтарям, тези, които трябва да бъдат обвинени (и евентуално низвергнати), тези, които трябва да ги обвинят и евентуално осъдят, тези, които трябва да изберат новия патриарх и тези измежду които той трябва да бъде избран са, в голямото си мнозинство, едни и същи персони. Ние, следователно, сме изправени пред една съвършено извънредна ситуация. Има опасност да бъде застрашена и дори непоправимо корумпирана цялостната каноничност на БПЦ и то не въпреки, а поради традиционния каноничен ред. Защото тук самите канони правят невъзможно влизането в сила на каноните.


Като казвам това, аз не хвърлям съмнение в мъдростта на каноничните разпоредби, защото безспорно оправдано е, ако някой се сдобие с епископски сан със съдействието на светската власт да бъде низвергнат от него. Същевременно оправдано е и това, обвинение за подобно деяние на предстоятел на Църквата да може да бъде повдигнато (и потвърдено или отхвърлено) именно и само от предстоятели на Църквата (от епископи), защото чедата не могат да съдят баща си.


Там е работата, обаче, че


в историята не се е случвало


толкова много епископи от един диоцез да бъдат основателно заподозрени във въпросното светотатство, тъй че практически да не остават такива – извън всяко подозрение в същото от този диоцез, които да биха могли да разсъдят по техния казус. Или и да се е случвало, то е било в периоди, в които вселенската Православна Църква не е била все още така рязко разделена на (по същество национални) автокефалии, което да препятства свикването на достатъчно количество епископи извън диоцеза за съд над обвиняваните.


БПЦ (за добро или лошо) днес е автокефална и поради това именно и само съборът на епископите от нейния диоцез може да решава дела свързани с обвинения срещу епископи от нейния диоцез. И ето, съборът на нейните епископи днес е твърде малък, за да изключи от себе си такова голямо количество обвинявани епископи (докато потвърди или отрече обвиненията срещу тях). Така обаче евентуално провинилите се получават уникалния шанс да избегнат както обвинението, така и осъждането и да останат канонични епископи въпреки, че би следвало да не са такива. Нещо повече – както казах – те получават уникалния шанс, след смъртта на патриарх Максим не само да изберат неговия приемник, но да изберат за такъв негов приемник, някой от същите тези, които вероятно днес следва да бъдат низвергнати.


Какво може да се направи в тази действително извънредна ситуация?


Да, наистина, никой от основателно заподозрените, че са получили сана си със съдействието на светската власт епископи в БПЦ не може да бъде обвинен (та да бъде разсъден) по подобно дело, ако това обвинение не дойде от епископския събор на БПЦ, което обаче не може да се случи, защото този епископски събор се състои в определящото си мнозинство точно от тези, които трябва да бъдат обвинени от него. Но макар да не можем да очакваме никой от заподозрените, че е получил сана си със съдействието на ДС да бъде обвинен по каноничния ред от съ-епископите си, все пак налице са – и то извън властта на онези, които могат (не могат) да обвинят – т. е. обективно – евентуалните основания такова обвинение да бъде повдигнато. Защото са налице агентурните досиета и наличните в тях (проверими) свидетелства, че съответният днешен епископ е станал такъв с помощта на офицерите от тайната политическа полиция.


Тези досиета са налице и всеки човек и извън кръга на епископата, изследвайки ги би могъл да достигне до обосновано заключение по това, би ли следвало съответният епископ да бъде обвинен в придобиване на сана си със съдействието на светската власт, т. е. да бъде и санкциониран по 30-то апостолско правило. Ако това обаче бъде направено – а това, повтарям, може да бъде направено – защото материалите, от които може да бъде извлечено основанието са налице и са обективна даденост, то в такъв случай отказът на каноничния орган, който може да го повдигне ще се разкрие не като отсъствие на присъда, а като отказ такава да бъде произнесена – като отказ на каноничния орган от (църковно) правосъдие. Това от своя страна ще доведе обаче до силно затруднение на отказващите да повдигнат обвинението, за което съществува обективно основание – поне да изберат за предстоятел на БПЦ някой от онези, които не просто не са обвинили и осъдили, но направо са отказали да обвинят и осъдят. Защото няма да е ясно какво да се направи с обективно извлеченото от обективно наличната фактология основание, за това, въпросният епископ, вместо да бъде избран, да бъде обвинен и осъден.


Ето защо е крайно необходимо


бъдещият избор на нов предстоятел на БПЦ в никакъв случай
да не се оставя пасивно в ръцете на каноничния орган


– т. е. събора на българските епископи, който поради това, че в мнозинството си е под подозрението за канонично престъпление никога не би действал съобразно канона, а в противоречие именно с канона би съхранявал себе си като "каноничен орган", макар в мнозинството си да не е такъв.


Разбира се, най-доброто (и за това трябва да се настоява) би било епископите, за които е евентуално документално доказуемо, че са приели епископското си ръкоположение в нарушение на 30-то апостолско правило, сами и доброволно да се решат (поне)


да не поставят своите кандидатури за патриаршеската длъжност


Така, евентуално избраният измежду тях ще избегне риска от бъдещи атаки срещу себе си и необходимостта от свикването на евентуален надюрисдикционен събор, т. е. събор от епископи извън диоцеза на БПЦ (напр. от Вселенската, Сръбската, Румънската и т. н. патриаршии), трудността за какъвто от чисто църковно-политическа гледна точка днес си даваме пълна сметка.


* Безизходно положение поради неопредолими противоречия


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (57)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на moloko_
  moloko_
  Рейтинг: 583 Неутрално

  Интересно защо всички сега се сетиха за това което става в църквата и че там почти всички са агенти на ДС и че досега църквата беше основно полезна на самата себе си и на архиереите си,а не на миряните?

 2. 2 Профил на Нихната Макя
  Нихната Макя
  Рейтинг: 1094 Неутрално

  Предлагам направо Боко за Патриарх. И без това постоянно се моли на някого.
  И име съм му измислил - Бокофаций Банкянский Първи.

 3. 3 Профил на Чардо
  Чардо
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  Параграф 22 . . . .

  Нима очаква някой да съдят самите себе си ?

  Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
 4. 4 Профил на ПАВЛА
  ПАВЛА
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  Вън десарите от Църквата. За да имаме вяра в нея.

  При главоболие не се дава Но-Шпа, въпреки че при много хора главата е кух орган с гладка мускулатура.
 5. 5 Профил на grund
  grund
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Задълбочава се скандала в Българската православна църква.
  Лобитата на митрополит Николай и митрополит Кирил са напълно непримирими,накрая може да спечели трети.
  От лобито на митрополит Николай призоваха за отлагане на избора на нов патриарх.
  Изборът на следващия патриарх трябва да бъде отложен, докато бъде решен кадровият проблем в Българската православна църква, заяви богословът Дилян Николчев, цитиран от БНР.
  http://yphalachev.blogspot.com/2012/11/blog-post_9151.html

 6. 6 Профил на ICO 77
  ICO 77
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Кво се тръшкате !

  Във всеки научен съвет в БАН и където и да е в България

  хората на ДС имат мнозинство !

  Момчета, казва се стиропор, стерео-пор е животно пеещо на два гласa...
 7. 7 Профил на Трезвен
  Трезвен
  Рейтинг: 1371 Неутрално

  Биологическия цикъл е съда, който и най-хлъзгавите не могат да избягат.

 8. 8 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1041 Разстроено

  [quote#5:"grund"]митрополит Николай[/quote]Който няма досие в ДС но има многозначителна биография.

  Роден е на 19 юли 1969 г. в София. Баща му, Методи Стоименов, е милиционер, който по-късно оглавява взвод в Специалното поделение за борба с тероризма при Шесто управление на Държавна сигурност. Никола Стоименов завършва гимназия в София и двугодишен паралелен курс в Софийската духовна семинария „Свети Иван Рилски“
  Отбива военната си служба в Нова Загора в свързочния полк, специалност радист.
  След дипломирането си в Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ продължава обучението си в Московската духовна академия, където получава научната степен „кандидат на богословските науки.“

  Дядо Николай обича да се вози в скъпи коли и да носи златни часовници "Ролекс", но няма пари за реставриране на стенописите на една от църквите в неговата епархия и за това разпорежда да се покрият с тапети.

 9. 9 Профил на salvador
  salvador
  Рейтинг: 714 Неутрално

  Е, те си избраха най-начетения агент вече.Че и с цялата си наглост реше, че има добри миряни, които му подарили прословутия автомобил.Хвани единия, удари другия.И това ми било божи хора?

  Комунистите са опасни за нашето здраве!!!
 10. 10 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3461 Неутрално

  Нещо не разбрах ...

  Казусът, повдигнат от Калин Янакиев, е ясен и всеки се сеща за него на прима виста щом стане дума за Светия синод дори още от "преди Десети" . Даже още преди да им извадят официално досиетата. Не е нещо ново и изненадващо, да кажеш ...
  Та тогава ... що не го решиха още приживе на патриарх Максим?
  А и си беше ясно, че ги вадят досиетата "профилактично и навреме", като в случая с Гоце, (даже и "времевото изпреварване" съвпада много подозрително, което ме навежда на мисълта, че "технологията" е същата, а може би и "технолозите" са същите), предвид възрастта и зачестилите здравословни проблеми на Патриарха? Максим би могъл да си каже "тежката дума", да ги изповяда, да ги опрости някои дори ... Знам ли ... Но не би ... Остави тези камъни всеки да си ги пази в пазвата си за борбата за мястото след него ...
  Не обвинявам, само разсъждавам ...
  И не разбирам ... чак сега ли се усети Калин Янакиев?

  И още ... за следващия Патриарх ...
  Че нали той се избира на Събор, в който думата имат не само епископите?
  Калин Янакиев що не брои другите за хора?
  Или ...

 11. 11 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3461 Весело

  [quote#2:"Нихната Макя"]И име съм му измислил - Бокофаций [/quote]
  По-скоро ... Бокофръций

 12. 12 Профил на baxter
  baxter
  Рейтинг: 660 Неутрално

  Безисходно положение поради неопредолими противоречия, типично по български. Тежко наследство, което ще ни мъчи още доста дълго време.

 13. 13 Профил на dimihas
  dimihas
  Рейтинг: 497 Неутрално

  Апория не, ами направо батак. И какво се правим на съмняващи се? Естествено, че по време на комунизма епископите са назначавани от ЦК на БКП и ДС. И Максим беше агент, нищо, че не го обявиха, и беше избран за патриарх по заповед на светската - атеистична - власт.

  И въобще тази апория прилича малко на комедия. Да влезе единственият кандидат без досие и с московска биография.

 14. 14 Профил на kollin
  kollin
  Рейтинг: 497 Весело

  Тази статия е безполезна (като докладите от Брюксел), само повтаря широкоизвестни неща ( в стил "Паническа църковна журналистика", без каквито и да е последствия, разбира се!
  Господин Калин Янакиев успешно се упражнява в празнословие !

  How to tell Heretics from Catholics?Papal legate Arnaud Amalric:Caedite eos. Novit enim Dominus qui sunt eius.(Kill them all, the Lord will recognise His own.)
 15. 15 Профил на PavelCZ
  PavelCZ
  Рейтинг: 1767 Неутрално

  Проблемите на Църквата отразяват проблемите на цялото ни общество, оплетено в комунистически мекерета, ДС агенти и доносници и техните отро(в)чета. И съответната ни неспособност да се очистим от тях.
  Значи има две възможности :
  а) Всеправославен Събор, на който да се избере Патриарх - трудно ще се организира, а и съпротивата от страна на нашите епископи ще е огромна
  б) Избира се следващото митрополитско ДС леке и се чака Бог и Времето да си свършат работата с епископата, та в новия да няма ДС-агенти.

  E PLVRIBVS VNVM
 16. 16 Профил на forum_terrorist
  forum_terrorist
  Рейтинг: 551 Неутрално

  Веднага да изтъпанчат един комин на Александър Невски, откъдето да излиза белия дим и всичкото православно-вярващ да се събира отпред да вее байряци!

  You can fool some people sometimes, But you can't fool all the people all the time!
 17. 17 Профил на dimihas
  dimihas
  Рейтинг: 497 Неутрално

  До коментар [#15] от "PavelCZ":

  През Възраждането българите са намерили и трета възможност спрямо една не по-малко чужда духовна власт от тази на Московско-кадесарската. Понеже не сме онези възрожденски българи, днес ще се спасяваме поединично.

 18. 18 Профил на Lelja Agatha
  Lelja Agatha
  Рейтинг: 551 Неутрално

  [quote#9:"salvador"]Е, те си избраха най-начетения агент[/quote]
  Не знам за другите, но тоя е истински неграмотник.Четох му някои от "донесенията". Докараха ми културен шок. От дете знам, че духовниците са изключително образовани и вярвах в това. Тоя ме потресе. Липсата на духовност е изписана на лицето му.

 19. 19 Профил на Lelja Agatha
  Lelja Agatha
  Рейтинг: 551 Неутрално

  [quote#14:"kollin"]Тази статия е безполезна[/quote]
  Вие, вероятно сте наясно с канона, но аз за първи път чувам за 30 апостолско правило. Досега мислех, че връзките им с ДС са въпрос на морал, а то се оказа канонична АПОРИЯ. За мене статията е полезна, макар и дълга и с много повторения.

 20. 20 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3461 Неутрално

  До коментар [#19] от "Lelja Agatha":
  Е, като детайли от канона е полезна.
  Но по същество - нищо кардинално ново.
  Освен ... може би ... че и Калин Янакиев се включи в "борбата" и май е ясно на чия страна по-скоро клони ...
  Или е сторонник на някакво масово "очищение" на висшия клир ...? Т.е. на чудо Божие?
  Не ми се вярва ...

 21. 21 Профил на charlesdegaulle
  charlesdegaulle
  Рейтинг: 1232 Неутрално

  Спомням си навремето бай тоша нарече един Лъчезар "явление"... За доста хора наистина е "Лъчезар"! За нас останалите следва вица:
  Заека в гората, скок, подскок, се заклещил на един чатал. Минал мечока и го попитал какво става. Заека обяснил, а мечока му казал, че ще му помогне само ако го изчука. Свършил си работата, но го оставил заклещен! След това минал вълка, същата работа... Късно следобед минава пора и пита: Зайо, какво става с тебе? Заека го погледна тъжно и му казал - а бе минавай отзад и не питай...

 22. 22 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2247 Неутрално

  Калин Янакиев е единственият философ (в пълният смисъл на думата),в България. Но е нужна преоценка на всички думи,защото не се разбираме.

 23. 23 Профил на Петър Николов
  Петър Николов
  Рейтинг: 493 Неутрално

  До всички плюещи по митрополитите на БПЦ, до г-н Янакиев
  Драги колеги,
  Г-н Янакиев явно се е превърнал в последна инстанция на Църковния съд, за да съди така силно и точно, да привежда апостолски правила и т.н. Виждам и че колегите-съфорумци са високи капацитети по Църковно право и с лекота осъждат митрополитите, та и цялата Църква (част от която са и голяма част от пишещите).
  За сведение на всички изброени ще приведа един пример от Евангелието - 3. Тогава книжниците и фарисеите доведоха при Него една жена, уловена в прелюбодейство, и като я поставиха насред,
  4. рекоха Му: Учителю, тая жена биде хваната в самото прелюбодейство;
  5. а Моисей ни е заповядал в Закона такива с камъни да убиваме; Ти, прочее, какво казваш?
  6. Казваха това, за да Го изкушават, та да имат с какво да Го обвиняват. А Иисус се наведе надолу и пишеше с пръст по земята, без да обръща на тях внимание.
  7. А като настояваха да Го запитват, Той се поизправи и им рече: който от вас е без грях, нека пръв хвърли камък върху нея.
  8. И пак се наведе надолу и пишеше по земята.
  9. А те, като чуха това, и понеже съвестта ги бореше, взеха да се разотиват един след друг, начевайки от по-старите, та до последните; и остана Иисус сам и жената, която стоеше насред.
  10. Като се поизправи и не видя никого, освен жената, Иисус й рече: жено, де са твоите обвинители? Никой ли те не осъди?
  11. Тя отговори: никой, Господи! Иисус й рече: и Аз те не осъждам. Иди си и недей вече греши. (Йоан 8 гл.)
  Този пример привеждам, защото доколкото зная, в България има не повече от един човек, който изпълнява 9-то апостолско правило (а и още ред други правила). Това правило отлъчва целия Български народ от Църквата, заради което никой от нас няма право да търси сметка на митрополитите ни.
  Ако обичате - всички се замислете!
  Ако обичате - спрете да нападате църквата и висшите и членове, независимо от прегрешенията им. Първо внимателно изследвайте съвестта си - блудствате ли (секс без брак), лъжете ли (дори в най-малкото), крадете ли, готови ли сте да извършите неправда във ваша полза, осъждате ли братята си, обичате ли Бог и хората, давате ли милостиня, почитате ли родителите си, работите ли всеотдайно, изповядвате и причастявате ли се редовно? СЪВЪРШЕНИ ЛИ СТЕ? ... Защото ако не сте, нямате право да съдите и другите!!!

 24. 24 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2247 Неутрално

  До коментар [#23] от "peter1878":

  Ах,как можа да използваш толкова нехристиянска дума като "съвършенство"?
  Съвършен е Ницше. Другото е любителска работа.

 25. 25 Профил на Петър Николов
  Петър Николов
  Рейтинг: 493 Неутрално

  До коментар [#24] от "deaf":
  [quote#24:"deaf"]нехристиянса дума като "съвършенство"? [/quote]
  Съвършен е единствено Бог.

 26. 26 Профил на Димитров
  Димитров
  Рейтинг: 931 Неутрално

  Не съм съгласен с автора. Фактите са известни и трябва да вникнем малко по-подробно в тях. Някои може и да са сътрудничили. Но за други ДС е била длъжна да направи досиета, защото иначе не би оправдала съществуването си. Каква би била тази ДС, която няма досие за някой владика. Това е смешно и несериозно. Така че критерият е ясен и е библейски - по делата им ще ги познаете.

 27. 27 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2247 Неутрално

  До коментар [#25] от "peter1878":

  И защо има болести,като е толкова съвършен?

 28. 28 Профил на Димитров
  Димитров
  Рейтинг: 931 Неутрално

  С една дума, тезата, че поради досиетата им имало някаква изконна неморалност у владиците е също толкова несъстоятелна, колкото тезата на БСП, че всички реститути са лоши хора или тезата на СДС, че всички комунисти са лоши. Това са тези на хора, които не познават нещата в детайли и им е по-лесно да са популярни, като плюят срещу всички и всичко.

 29. 29 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2247 Неутрално

  До коментар [#26] от "Димитров":

  Защо се правиш,че не разбираш? Като си бил сътрудник на ДС днес трябва да си подадеш оставката.

 30. 30 Профил на Elena Dimitrova
  Elena Dimitrova
  Рейтинг: 726 Неутрално

  ""Професор Драганов: Митрополит Николай има нерегламентирани контакти с лица от същия пол. Добре ли го казах?"

  4itatel
 31. 31 Профил на Димитров
  Димитров
  Рейтинг: 931 Неутрално

  Казано с други думи, ако медиите и авторите като Янакиев искаха да сте информирани, сега щяхте да знаете кои са владиците, кои от тях имат досиета, кои са онези без досиета и какво има в досието на всеки от тях. Аз също имам досие. Ти също. Вижте си бисквитките.

 32. 32 Профил на Димитров
  Димитров
  Рейтинг: 931 Неутрално

  До коментар [#29] от "deaf":

  Ами, аз не разбирам наистина. Това, че имат досиета, за които някои от тях коментират, че няма нито един документ подписан от самите тях какво означава? Означава, че са били обект на разработка, а не доносници. И аз не искам владици доносници, още по-малко патриарх доносник. Но връзката на Николай с Гергов (днешната власт), за която се говори, е също толкова лоша и нечистоплътна (в духовен аспект), колкото на доносниците с ДС.

 33. 33 Профил на валентин николов
  валентин николов
  Рейтинг: 1094 Неутрално

  По традиция НС на БСП и Станишев трябва да изберат патриарх сред агентите на ДС. Там са и най-набожните другари. Естествено ако Путин няма нищо против.

 34. 34 Профил на Димитров
  Димитров
  Рейтинг: 931 Неутрално

  До коментар [#29] от "deaf":

  Прочее, не мисля, че сътрудник на ДС и доносник е едно и също. Има разлика в дейността на управленията. През онази епоха е имало една българска държава, подчинена на противна идеология. И все пак тя е била единствената българска държава. Убеден съм, че е имало достойни хора, които са работили на полза роду, без да са били доносници.

 35. 35 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2247 Неутрално

  До коментар [#33] от "valbe":

  С няколко думи описа всичко.

 36. 36 Профил на janeausten
  janeausten
  Рейтинг: 407 Неутрално

  До коментар [#10] от "xm...":

  Калин Янакиев е достоен човек-но тук май апелира намеса от отвън на църквата да реши проблемите с епископите
  Би било ужасно да бъде поканена държавата да се намесва пак в църквата
  Толкова ли бързо забравихме безумията на Христофор Събев и последвалия разкол-алтернативен -антикомунистически -синод и пр

 37. 37 Профил на Петър Николов
  Петър Николов
  Рейтинг: 493 Неутрално

  До коментар [#27] от "deaf":
  Болести има, защото има свободна воля, която се употребява, за да се върши зло. Ако нямаше грях, нямаше да има и болести.

 38. 38 Профил на krummm
  krummm
  Рейтинг: 714 Неутрално

  Нужно е доста време църквата да се ръководи от наместници на ротационен принцип. Поне докато в Светия синод милиционерите, педерасите и мутрите останат в малцинство. И чак тогава да се пристъпи към избор на патриарх.

 39. 39 Профил на 8th_ball
  8th_ball
  Рейтинг: 847 Неутрално

  [quote#15:"PavelCZ"]Всеправославен Събор, на който да се избере Патриарх - трудно ще се организира, а и съпротивата от страна на нашите епископи ще е огромна[/quote]

  Струва ми се, че това според теб е по-добрата възможност. Всъщност не е. Защото тогава тук, на наша територия ще се развилнеят стародавните спорове между Константинополската и Московската патриаршии, пак няма да стигнем дотам, докъдето искаме. Че дори ще налеем масло в огъня на битката, която отдавна водят.

  Лично аз не виждам решение, но двата варианта, които предлагаш, са червиви отвътре.

 40. 40
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 41. 41 Профил на Minddestruction
  Minddestruction
  Рейтинг: 442 Неутрално

  До коментар [#15] от "PavelCZ":

  Ако се чака Бог и Времето да си свършат работата, то може да се чакат още 50 години -Николай е под 50 и ако доживее до 98 като Максим (да се свети КГБ досието му) то аз няма да го дочакам това време.

 42. 42 Профил на petkanka
  petkanka
  Рейтинг: 388 Неутрално

  " на тази тоталитарна служба..."-Калин Янакиев

  Г-н Янакиев,няма и не може да има такава служба. Нито нетоталитарна. Товамче режимът в политическо-бандитско отношение беше тоталитарен,съвсем не прави нито БПЦ,нито коя да е институция тоталиарна. Просто комунистите имаха навсякъде сови агенти. Така ив БПЦ. Тя си беше,остан и вонаги ще бъде на комунистите,нали видяхте,че тези бандити се скъсаха от рев за своя Максим. Той просто беше Патриарх на БКП,а по съвместителкство и на БПЦ,ей така,зв всеки случай. Мерцедеса му беше собственост на 5-то Упр. на ДС

 43. 43 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 660 Неутрално

  Щом според Янакиев нещата са драматични, значи всичко е наред!

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 44. 44 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 4346 Неутрално

  Поздравления за блестящия анализ на проф. дфн. Калин Янакиев !
  Поздравления и за идеята на Дневник да препечата статията.
  Със забележката,че е просто ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се изпишат научните звания на проф. дфн. Калин Янакиев,а не да го изписват без тях.Куцо и сакато се скъса да се кичи с научни степени които не притежава,справка "професора" Божидар Димитров.Поне истинските притежатели на звания ги пишете.

  Отдавна трябваше учен с квалификацията и грамотността в религиозната материя да бъде поканен за анализ на случващото се.
  Отдавна трябваше да се търсят точно такива,вещи в темата и безукорни в морала си хора за анализатори.
  Точно обратното се случва.
  Откровено неграмотни,купени писачи ни обливат с платени дописки,от които направо вони на неграмотност и платена реклама.

  ЩЕ ЧАКАМЕ И ДРУГИ ПОДОБНИ АНАЛИЗИ !

 45. 45 Профил на PavelCZ
  PavelCZ
  Рейтинг: 1767 Неутрално

  До коментар [#39] от "8th_ball":

  Лошото е, че го знам много добре и не виждам практическо решение, освен наистина физически да измрат. Което пък иска време - дълголетници са все.

  E PLVRIBVS VNVM
 46. 46 Профил на barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  Рейтинг: 1366 Любопитно

  План "barcelonski"
  за излизане от омагьосаният кръг:

  1. Има доброволно разкаял се Митрополит за ДС миналото си.

  2. Има Митрополит, който не изповядва догмите на Кремълската Секта.

  3. Има Митрополит, който не е забъркан в бакиите на "архонтството", заменките и арендите на имоти в БПЦ.


  Митрополит Йосиф американски - Патриарх !!!

  => БАЙ ГЪЗЗЗ е ТÈХНОТО ЗНАМЕ и ГИ ДОВЕДЕ В => КЛОЗÈТА !!
 47. 47 Профил на barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  Рейтинг: 1366 Неутрално


  План "barcelonski" (допълнен)


  4. Има Митрополит, който говори за младите като за нашето настояще !

  5. Има Митрополит от кокого ДС се е отрекла като "неблагонадежден" и го сваля от отчет.

  6. Има Митрополит, който ползва Интернет, Фейсбук и пише е-мейли.


  Митрополит Йосиф американски

  преграда пред Московската Секта !!!

  => БАЙ ГЪЗЗЗ е ТÈХНОТО ЗНАМЕ и ГИ ДОВЕДЕ В => КЛОЗÈТА !!
 48. 48 Профил на theophilos
  theophilos
  Рейтинг: 225 Неутрално

  До коментар [#24] от "deaf":

  "И тъй бъдете съвършени, както е съвършен и Небесният ващ Отец" (Мат.5:48) - Христос го е казал, не Ницше... Става дума за стремеж към съвършенството.

 49. 49 Профил на Григор Лилов
  Григор Лилов
  Рейтинг: 931 Неутрално

  Проблемът не е агументиран точно. В случая ние нямаме епископи и висш клир, а фалшификат, създаден от БКП и ДС. За фалшификата каноничните правила не важат и дилемата е поставена изкуствена.
  Трябва да се почне по обратния път: отдолу-нагоре, каквато традиция има в нашата църква - с църковно-народен събор. Той трябва да избере патриарха и да сформира нов клир. Той има правото да промени и устава на църквата, ако се наложи. Интересно защо авторът не засяга тази хипотеза.

 50. 50 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 4570 Неутрално

  Да, положението в БПЦ е като в Старообрядческата църква /белокриницк иерархия/ преди 150 години. Отиват видните членове на църквата да се карат със своя архиепископ Степан и му заявяват, че ще се оплачат от него на епископ Кирил в Белокриницката обител /единственият друг епископ в Старообрядческата църква тогава/. А Степан им дума: “Я ми подайте оная, дебелата книга от перваза на прозореца!” Били “Правилата на православната църква”. Чете на жалващите се на глас /извинете, забравил съм номера на правилото и цитирам по памет/: “Жалба от отлъчени от Църквата срещу епископа им да се не приема.”- пък им казва: “Отлъчвам ви от Църквата. Ха вървете сега и се жалвайте!”
  Та внимавайте, свестни клирици и миряни, митрополитите от ДС и вас да не отлъчат от Църквата! Че тогава и останалите поместни църкви /за което призовава Калин Янакиев/ не могат помогна!

 51. 51 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2247 Неутрално

  До коментар [#48] от "theophilos":

  Но има милиони,даже милиарди несъвършени хора! Какво да направя аз,който съм съвършен? Чувствам себе си като изключение,нюанс в картината,оня който тълпата го мрази изначално.
  Господи,колко съм далеч от Христос! (Христос на Павел,защото той е фалшифицирал думите на Христос).

 52. 52 Профил на barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  Рейтинг: 1366 Неутрално


  Московските и Кремълските Мутри в Синода,

  които са си мнозинство >


  вземат връх за момента и скоро
  ще е почти невъзможно да се направи каквото и да е срещу тях.

  => БАЙ ГЪЗЗЗ е ТÈХНОТО ЗНАМЕ и ГИ ДОВЕДЕ В => КЛОЗÈТА !!
 53. 53 Профил на Fiat Lux :.  Fiat Pax :.  Fiat Panis!
  Fiat Lux :. Fiat Pax :. Fiat Panis!
  Рейтинг: 225 Гневно

  Глас народен: =НЕ НА РАЗКОЛА=

  След като се оказа, че БПЦ се е самообезглавила като водачите са продали за сребърници съвестта си и народното доверие и са служили на Комитета за ДЪРЖАВНА Сигурност (а са УЖ независими от държавата) ясно стана, че не съществува никакъв начин БПЦ да се САМОвъзстанови. Агентите взаимно се "гласуват" и ще се "ръкополагат" един-друг и нине и присно и во веки веков.. Вече има признаци, че християнско покаяние,, смирение и благодат не може да се очаква, че светската власт им се е усладила на тези "монаси". Шофьорчета, биячета, готвачки, машинописки, масажисти, скъпи играчици, палати и летни резиденции ...

  ВСИЧКИ митрополити достойно ще бъде да освободят заеманите катедри незабавно и да отидат в опустелите чалгасали манастири на размисъл, покаяние и Богу служение. Народът не ги признава за негови "духовници" отдавна, те са пастири без паство, ОБЩНОСТ с населението те нямат. Без изключение = които не са имали досиета не са по-добри, напротив, те са "хиротонисани" и ръкоположени от Агентурата, а някои са непоправимо компрометирани пред епархиотите си. Всички, вкл. софийският и особено вманиаченото “пловдивско" джихади, когото местното паство загърби дотолкова, че освен биячите и служебното местно Политбюро за оперетите му се налага докарване на агитките в бусове с клакьори чак от В.Търново и Кърджали. http://podtepeto.com/article.php?pageNum_getComments=2&id=7772#commentbox за да има на кого да си подаде анатомията си за целувка ... Над 500 подписа с имена -http://citizenspeak.eu/node/79- настояват за наказателната му отговорност за престъпване на Закона за паметниците на културата; които той простовато обърква с ... надгробия; а в Града чак толкова непрогледно невежество буди присмех, парвенютата имаха шанс само през Диктатурата на “Пролетариата”.

  ОПАСНОТО в случая е младостта му и енергичното безумие, този ако не бъде надлежно озаптен както всеки нормален български престъпник -http://podtepeto.com/article.php?id=7819-, може да докопа Боянската църква или Паталеница и да я разхубави в приветливо розово без угризения: това е Моя собственост, бащиния Методи Стоименова (Севастиянов му е съветски псевдоним), ключовете държа Аз, каквито формуляри е трябвало да попълним, в канцеларията ми се отнесете при четиринайстата машинописка; айде че бързаме, никакви специалисти не могат на Мен да диктуват, те са прикрити атеисти (?!? даже е желателно Прокурорът да не е фанатик идеолог, а законник). Някаква диагноза не може да не съществува за някой, който се мисли, че е “хванал дядо Господ за шлифера” както казват простите православни Андрешковци фигуративно, и че е над законите на страната: църквата = това съм АЗ, и драпа (- http://www.reduta.bg/?p=2597 -). И подробна инвентаризация трябва, монасите са дали обет за нестяжание (непритежание, заедно с другите два - за целомъдрие и послушание). Никакви греховни покупко-продажби.

  НАРОДЪТ (не държавата, която няма ИЗПЪЛНИТЕЛНА власт в църковните дела-афери) чрез Законодателя = Народното Събрание (доколкото има такова, там едни партийци надцакват отсрещните партийци докато не им останат сили и време за работа) следва незабавно да блокира търговските сделки на черните агенти, които са се активизирали (Мелбърн -http://www.citizenspeak.eu/node/74-, Вашингтон -http://www.kultura.bg/bg/article/view/18310-, Чикаго -http://www.bulgariasega.com/usa_canada_bulgari/usa-central/13079.html-,-http://bg-voice.com/articles/view/sudut_reshava_sudbata_na_sv_ivan_rilski/164/-,http://ide.li/article3885.html-; Сан Кирико -http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=828770-, Черноморието, планините и навсякъде) да ограбят и осребрят безценни и незаменими религиозни, културни и художествени ценности, блага и имоти, които са всенародно достояние и притежание независимо от актове за собственост, търговски регистри, нотариални надхитрявания. С обратна сила = състояли се сделки да се разследват и анулират. Църквата е народна, тя е различна от частните корпорации. Църковното от дедите ни е ... взето назаем от внуците ни, то не е стока, то е светиня. Църковниците са допуснати вътре да си вадят препитанието в добросъвестно служение Богу и Народу, нищо повече. Като имат ключовете те са само СЪДЪРЖАТЕЛИ, а не “притежатели”. Вън всякоя скверня!

  СЪБОР - всенароден, църковен - следва да се насрочи и организира със същият този акт от Народното Събрание, като се пресекат всякакви попълзновения за оркестрирането на Събора от досегашните църковни властници, които ловко биха го опорочили. Българският народ отлично познава кои и какви са неговите истински, достойни пастири и макар на по-скромно равнище -епископско засега, така както първоначално през турско, Екзархията, грешнаго Софрония - и ще ги последва през създадената от йерарсите криза на “тяхното” право(?криво?)славие че и нататък.

  РАЗКОЛ няма как да стане, разкол става когато половината възстане против другата половина. Когато ВСИЧКИ без изключение бъдат отстранени разцепление няма, има оздравление. Като хирургическа операция за ампутиране на гангрена: без компромис. Българският народ има крепка душевност, а и остър поглед да прозре хитрувания, замазване, шикалкавене, подслаждане, продажност и порочност; съветски и ФАНАРиотски имперски козни. НАРОДЪТ знае пътя към молитвата и без фюрери, генералисимуси или хормонални дучета, наКИЧени като коледни елхи; във осквернени “църкви” обновЛени и просташки нагиздени като ... фльорци. Благочестивото ПАСТВО в 21 век вече не е безсловесно стадо. А личната критика към този или онзи Йерарх не е нападка срещу Църквата (както ловко извърта Той в перихореза = “... дръжте крадеца!”), която Е БИЛА, Е и ЩЕ ПРЕБЪДЕ.


  С Богом на Негово попКръстюПодобие, со миром!


  Многая лета!

  Fiat Lux:.Fiat Pax:.Fiat Panis!=Да има Светлина:.Да има Мир:.Да има Хляб!
 54. 54 Профил на Fiat Lux :.  Fiat Pax :.  Fiat Panis!
  Fiat Lux :. Fiat Pax :. Fiat Panis!
  Рейтинг: 225 Неутрално

  1). НЕСТЯЖАНИЕ (не-притежание, съзнателна материалистическа бедност) е един от трите обета (клетви, заклеване; другите два са за Целомъдрие и за Послушание), които встъпващите в монашество (черно духовенство) полагат като саможертва в началото на служението.

  2). ЙЕРАРСИТЕ на върха в православието са монаси, от черното духовенство; за разлика от католицизма, където даже и селските, енорийските свещеници трябва да са безбрачни.

  3). МИТРОПОЛИТИТЕ, които съставляват сегашния “синод” са монаси; те по определение не се явяват СОБСТВЕНИЦИ нито де факто, нито де юре на никакви собствености движими или недвижими, освен лични и тоалетни принадлежности. За разлика от мен и теб клетвата нa свещенослужителя не може да бъде театрална, тя е истинска, тя е свещена.

  4). КАНЦЕЛАРИИТЕ на митрополиите съответно също нямат собственост върху имотите, които управляват. Те не са ПРИТЕЖАТЕЛИ, А СЪДЪРЖАТЕЛИ. Както и да е “оформена" документацията имотите са твои, мои, все- народни, така както църквата е народна, градена с пот на челото от дедите ни за внуците ни, без разлика доколко сега сме “вцърковени” в БП”Ц” или където желаем. Не посягайте на нищо църковно, движимо или недвижимо, грехота е, светоТАТство е.

  5). НОТАРИУС, който приема за “продавач”, за “собственик” владика или функционер на митрополия -независимо какви документни надхитрявания му представят- е или некомпетентен, или е престъпник не само на земните закони доколкото в България ги имаме, но е и грешник пред Бога и след като дойде Видовден го очаква Геената Огнена, от която никаква спазарена индулгенция с менте-владика няма да го отърве. “Сделки” такива са безсилни точно колкото продажбата на Brooklyn Bridge, Бруклинския мост или Айфеловата кула.

  Fiat Lux:.Fiat Pax:.Fiat Panis!=Да има Светлина:.Да има Мир:.Да има Хляб!
 55. 55 Профил на ptp
  ptp
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Агент на комунистическите служби
  Твърди се, че митрополит Кирил е изгонен от Атинския университет по обвинение в шпионаж в полза на България. Самият архиерей отрича да е бил сътрудник на бившата Държавна сигурност и се определя като жертва на хитро скроен заговор от завистливи монаси. На 17 януари 2012 г. обаче Комисията по досиетата обяви, че митрополит Кирил е работел за Първо главно и за Шесто управление на ДС като секретен сътрудник и агент под псевдонимите "Ковачев" и "Владислав", което означава, че архиереят е излъгал обществото.[2] Намерени са и разходни документи, според които Кирил е получавал пари срещу своите доноси.[3]. Нещо повече - Кирил е бил на длъжност в легендарното Шесто управление на Държавна сигурност, което налага атеистическия мироглед с терор и насилие.[4] В разработка на тайните служби с име "Цитаделата" митрополит Кирил е писал доноси срещу монаси от Зографския манастир. Сред докладите на Кирил срещу своите православни братя се срещат подобни цитати: "Отец Йоан е потаен човек. За него няма нищо свято освен парите. Всичко друго не го интересува. Ако прояви някое друго чувство, то е само средство да стигне до своята цел." [5] Освен пари той е получавал за дейността си и дребни подаръци като например фотоапарат. [6]
  В Първо управление е бил регистриран на 29 юни 1976 г., а само няколко месеца по-късно е бил ръкоположен за йеромонах. На 1 юни 1989 г. Кирил е бил възстановен на отчет в Държавна сигурност. Това е станало само три месеца след избирането му за Варненски и Великопреславски митрополит.
  Кирил е назначен за митрополит благодарение на своя чичо Христо Маринчев [7], който е генерал от Държавна сигурност и възглавява Комитета по въпросите на Българската православна църква и религиозните култове[8].
  В началото на 90-те години съдейства за донасянето в България на помощи от Гръцката православна църква.
  Финансови злоупотреби

 56. 56 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 864 Весело

  До коментар [#55] от "ptp":

  Е й?

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 57. 57 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 864 Весело

  [quote#55:"ptp"]митрополит Кирил е изгонен от Атинския университет по обвинение в шпионаж в полза на България. С[/quote]

  Да шпионираш в ПОЛЗА на България, не е укорима дейност в САМАТА България за БЪЛГАРИТЕ.... опасна е, но не е УКОРИМА, напротив!!

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK