Прочит на историята: Българската администрация във Вардарска Македония и съдбата на евреите

Скопие през Втората световна война

© "Изгубената България"

Скопие през Втората световна война"Дневник" представя различни гледни точки за отговорността за съдбата на евреите от Македония и Беломорието през Втората световна война. Вчера публикувахме статията на Борислав Дичев с тезата, че България не е използвала съществуващите възможности да спаси евреите от новите български земи. Днес четете мнението на Спас Ташев - за съдбата на евреите от Вардарска Македония основната отговорност е на германските окупационни власти. Публикуваме със значителни съкращения доклада му, изнесен на конференцията "Евреите в Източна Европа и Съветския съюз по време на Втората световна война и студената война" в Софийския университет в началото на ноември. Вътрешните заглавия са на редакцията


Германските войски проникват на територията на Вардарска Македония още през първия ден на военните действия срещу Югославия, а на 7 април 1941 г.  влизат в  Скопие.


Само за три дни, от 7 до 9 април 1941 г. германската армия събира стоките от почти всички еврейски дюкяни в Скопие. През този кратък период антиеврейската политика във Вардарска Македония е възложена на Теодор Данекер, дотогавашен германски генерален консул в Скопие. От 26 април 1941 г. администрирането е поето от българската гражданска администрация.
Защо Германия отстъпва администрирането на Македония на България


Нуждата от освобождаването на немските войски с цел тяхното прехвърляне на изток към СССР става причина Вардарска Македония да бъде отстъпена за администриране от България. Навлизащите български войски нямат самостоятелно командване. В известие от 23.04.1941 г. командващият германската армия ги разглежда като "подчинени (на немското командване, бел.авт.) български сили".


Установяването на българската администрация във Вардарска Македония става на основание на спогодбата "Клодиус - Попов", подписана на 24 април 1941 г., в която се уточнява статутът на "завзетата от България част на бившата югославска държава". От документа се вижда, че българското правителство поема само задължения, които гарантират правата на германците в окупираните Македония и Моравско, които са наречени "отстъпени (от Германия, б.м.) на България области". За условия, при които ще става това "отстъпване", за правата на България върху тези области и т.н. нищо не е казано, освен че те ще бъдат оформени след края на войната. Спогодбата гарантира "присъствието на германски войски в тези области", чиято издръжка се поема от България.


Анализът на текста на спогодбата "Клодиус - Попов" показва, че Германия я подписва в качеството си на отговорен временен суверен на тези територии и че за да гарантира тези си права, тя запазва германското военно присъствие във Вардарска Македония.


Управлявана, но не и присъединена


След първоначалната еуфория в България през 1941 г. ръководните фактори в София все по-ясно си дават сметка, че въпросът с Македония не е решен. Изключително ценни са спомените на ген. Васил Бойдев, командващ V българска армия в Македония. Той описва речта на цар Борис III на 3 октомври 1942 г. в Скопие по следния начин:


"Царят се яви на балкона. След като благодари за топлото гостоприемство, той завърши крат­кото си слово със следните думи: "Желая щото в бъдещото устройство на света Македония да намери своето достойно място."


От страна на хитлеристка Германия още през 1943 г. е лансирана идеята българската администрация да бъде отстранена и да се обяви създаването на независима Македония. 


Когато в началото на септември 1944 г. българската армия и администрация се изтеглят от Вардарска Македония, там остават германските окупационни власти, установили се още през април 1941 г. Едва след изтеглянето на хитлеристките войски през ноември 1944 г. се установява новата югославска власт Този факт потвърждава извода, че действителният окупатор е Германия.


На 26 април 1941 г. назначеният за областен директор на Скопска област Антон Козаров издава заповед № 1, в която се казва, че "днес – 26 април 1941 г. в района… се установява редовна гражданска, административна и официална власт на царство България… В така установената област от днес влизат в сила всички граждански и административни закони на царство България."


Никъде в заповедта на областния директор не се говори, че Вардарска Македония се присъединява към България. Това, което правителството в София се опитва да представи като национално обединение, не е признато от нито една държава по света, в това число и самата Германия.


В различни германски издания от този период тези земи не са посочени като част от България, а само като намиращи се "под българска администрация" или като "германска окупационна зона, придадена за администриране на България".


Тази особена ситуация на двувластие е отразена и в македонската историография. Тя е категорична, че "покрай българските въоръжени сили (в Македония, б.м.), съществуват и германски единици, команди и полиция... Целият германски военен и полицейски апарат в Македония се меси в работите на българските... власти".


Голяма част от населението на Вардарска Македония приема станалите промени като свое освобождение. Интересно е да се видят тези събития през погледа на местните евреи. Ето какво пише Аврам Садикарио от Битоля: "Когато германците дойдоха, улиците бяха пусти, някои хора се съпротивляваха, но всички бяха убити. Просто ей така. Германците бяха в Битоля много кратко време, преди българите да дойдат и да окупират Битоля. Възрастните македонци ги приветстваха като освободители. Те смятаха, че с българите са един народ".


Евреите във Вардарска Македония


Преди германското нападение над Югославия през април 1941 г., броят на евреите във Вардарска Македония е 7762. Съгласно разпоредбите на Закона за защита на нацията /ЗЗН/, евреите във Вардарска Македония не следва да получат българско поданство. От документите на българската администрация през периода май 1941 – май 1942 г. личи, че българските власти нямат яснота по този въпрос.


Едва на 5 юни 1942 г. Министерският съвет в София утвърждава Наредба за поданството в освободените земи. Съгласно чл. 4, "Всички югославски и гръцки поданици, от небългарски произход, които в деня на влизане тази наредба в сила, имат местожителство в освободените през 1941 година земи, стават български поданици… Тази разпоредба не се отнася до лицата от еврейски произход".


В специална забележка в Окръжно № 5347 е записано: "Да се има предвид, че с наредбата не се засягат лицата, местни жители, в освободените земи, които имат друго чуждо поданство (неюгославско или негръцко) – напр. италианско, турско, американско и др. Тези лица запазват и занапред поданството, което са имали при режима на югославската, респ. гръцката власт" . В тази категория попадат и евреите чужди поданици, живеещи на територията на Вардарска Македония.


Неполучаването на българско поданство е основната разлика между евреите във Вардарска Македония и евреите в старите предели на България. Именно поради тази причина македонските евреи не попадат в групата на българските евреи.


Към местните евреи важат разпоредбите на ЗЗН, но убийствата и физическите издевателства над тях спират, защото с установяването на българската администрация германските айнзац групи се изтеглят от Вардарска Македония. Под българска администрация Скопие дори става привлекателно за евреите от Белград.  Много от тях, снабдени с редовно издадени български визи, се опитват да се преселят в Македония. Тези евреи идват напълно легално във Вардарска Македония с италиански пътни документи, "на които е положена входна виза от посолството на България в Сърбия"


Въпреки това официално разрешение на българските власти, на гара Скопие идващите евреи са предупреждавани, че не могат да останат в града. Това се дължи на факта, че през целия период от април 1941 г. до октомври 1944 г. на гара Скопие има германска военна комендатура. Смесената българо-германска юрисдикция над "новите земи" позволява на нацистите веднага да организират връщането на голяма част от тези евреи в Югославия.


Македонският историк Глигор Тодоровски описва случай на депортиране на 47 евреи от Скопие по следния начин: "На 25 ноември 1941 година били изгонени значителен брой евреи от Скопие над 18-годишна възраст. Те били изгонени и натоварени в германски вагон, придружаван от германски и български полицаи"


Отказването на правото на престой, независимо от издаването на официални български входни визи показва, че подобни акции във Вардарска Македония са германска инициатива, реализирани заради смесената българо-германска юрисдикция над тази територия.


След завръщането на тези евреи в Югославия, те споделят съдбата на останалите свои сънародници. След събитията в Крагуевац през октомври 1941 г., хитлеристките войски провеждат редица наказателни акции срещу евреите и повечето от тях са избити още до края на 1941 г. Затова през 1942 г. Сърбия е обявена от нацистите за свободна от евреи. Когато в началото на 1942 г. се провежда конференцията Ванзее, за Сърбия са посочени едва 10 хиляди евреи. Това са основно останалите живи към момента евреи във Вардарска Македония и Поморавия сръбски поданици, защото в самата Сърбия легално пребиваващи евреи вече няма.


Еврейското население в Македония се увеличава


За разлика от окупираната от германците Сърбия, в администрираната от България Вардарска Македония текат напълно противоположни процеси. През 1942 г. Комисарството по еврейските въпроси изготвя сведения за броя на евреите. Съгласно тази информация общо 8426 евреи пребивават на територията й.


От съпоставянето на данните с тези от преди април 1941 г. е видно, че след установяването на българската администрация, броят на еврейското население само за една година се е увеличил с 664 души. Това явление само по себе си представлява изключителен интерес, защото в годините на Втората световна война България е единствената държава, в която се наблюдава увеличаване на броя на еврейското население. Според А. Матковски това увеличение се дължи на миграционния прираст, тъй като през този период около 300 евреи са се преселили от окупираната от германците Сърбия във Вардарска Македония. Статистиката на българската Дирекция на полицията е, че точният брой на легално имигриралите евреи 287 души, от които обаче 79 впоследствие са напуснали областта, т.е. миграционното салдо е + 208 души. Останалият прираст от 456 души се дължи на ражданията след установяването на българската администрация.


Засилването на германския натиск в края на 1942 и началото на 1943 г. за депортиране на евреите е свързано с промяната в геостратегическата обстановка. През този период става ясно, че Германия ще бъде напълно изтласкана от Северна Африка и възможността за съюзнически десант на Балканите е съвсем реална. В тези условия Хитлер издава Директива № 47 от 28 декември 1942 г., според която българските войски в Беломорието се подчиняват на немското командване срещу предполагаем англо-американски десант. Вардарска Македония е част от бивша Сърбия и според тази директива разположените там германски войски се командват от Белград. 


Опасността от съюзнически десант на Балканите е един от факторите, с който Хитлер обосновава своята антиеврейска политика в региона. В писмо от август 1943 г. от началника на група Инланд до СС обергрупенфюрер и генерал на полицията Калтенбрунер за увеличаване натиска върху българското правителство при окончателното решаване на еврейския въпрос се казва: "Централната служба на сигурността на Райха е внушила на няколко пъти на Министерството на външните работи да увеличи натиска върху българското правителство относно еврейския въпрос, за да добием едно решение колкото е възможно по-бързо, в смисъл на евакуация на тези евреи към териториите на изток, …тъй като еврейството на Балканите става една опасност, все по-изтъкната за германските войски, които са настанени там, в случай на неприятелско дебаркиране в тази област"


Какво иска Райхът


Това е преломният момент, който решава съдбата на македонските евреи. За първи път официално на 15 октомври 1942 г. германското външно министерство възлага на германския пълномощен министър в София Адолф-Хайнц Бекерле да влезе в преговори с българските власти по въпроса за изселването на изток на евреите под негов контрол. Райхът препоръчва създаването на български комисариат по еврейските въпроси.


Във вербална нота на българското правителство от 12 ноември 1942 г. предложението е прието по принцип и така е създадено Комисарство по еврейските въпроси (КЕВ) като орган към МВР, начело с Александър Белев. Това става под прякото германско внушение и натиск и копира аналогични структури, съществуващи във всички контролирани от Германия държави. Като нацистки поддръжник, Белев още в края на 1941 г. заминава за Германия, където изучава антиеврейските нюрнбергски закони.


Престоят на Александър Белев в Германия съвпада с провеждането на "Конференцията Ванзее" /20 януари 1942/. На нея е възприета идеята за "крайното решение" на еврейския проблем в Европа. За целта нацистите изработват списък на евреите за всяка съюзническа страна. В същото време в земите, които са окупирани от германския вермахт, съдбата на евреите се решава едностранно от Берлин. Поради тази причина за България са записани само 48 000 души. Това е броят на евреите в границите на България до 1941 г., т.е. без "новите земи". В тях евреите са гръцки и сръбски поданици, т.е. граждани на държави, окупирани от Германия, поради което тя ги разглежда като свои военнопленници и сама решава тяхната съдба.


На 2 февруари 1943 г. в София се състои първата среща на Александър Белев с представителя на германското посолство в София Теодор Данекер. На 4 февруари 1943 г. Белев пише доклад до министъра на вътрешните работи Габровски, в който съобщава, че "Данекер се представи като упълномощен от германските власти да уговори изселването на евреите от Македония и Беломорието… Райхът е готов да приеме еврейското население от Македония и Беломорието, както и нежелателните евреи от старите предели… Изселващите се евреи трябва да бъдат предадени (на германците, б.а.) в предварително определени гари. Събирането на евреите в концентрационни лагери и довеждането им до съответните гари е в тежест на Комисарството… Разписанието на специалните влакове, които ще дойдат от Райха, ще се уговори направо между германските и българските железници".


На 22 февруари 1943 г.  Александър Белев и Теодор Данекер подписват известното "Споразумение по изселването най-първо на 20 000 евреи от новите български земи Тракия и Македония в германските източни области".


Депортацията


От гледна точка на организирането на самата депортация, важни са следните елементи в договора: "След потвърждение чрез Министерския съвет, в новите български земи Тракия и Македония ще се готвят 20.000 евреи – без разлика на възрастта и пола – за изселване… За всеки транспорт ще се приготви един списък на лицата влизащи в транспорта, … в три екземпляра. Два екземпляра се предават на германския придружаващ транспорта, а един на германския пълномощник в София… Въпроса за охраната на транспортите ще се реши още. Евентуално една германска охранителна команда ще приеме транспортите вече на изходната гара".


Съгласно споразумението, изселването на евреите е възможно само след потвърждаване от страна на Министерския съвет. Александър Белев обаче, въпреки липсата на такова решение, на следващия ден след подписването, на 23 февруари 1943 г., заедно с други служители на КЕВ предприема пътуване из "новите земи", по време на което нарежда да се организира депортирането на местните евреи.


С подписаното споразумение и организираната депортация Белев поставя българското правителство пред свършен факт. Той подпомага германския натиск и на 2 март 1943 г. е прието Постановление № 127 на МС за изселване "до 20 000 евреи"  от "новоосвободените земи". В него е посочено, че това става "в споразумение с германските власти".


Акцията по вдигането на евреите от Вардарска Македония от техните домове и събирането им в транзитния лагер в Скопие започва през нощта на 10-ти срещу 11-ти март. След дадените от Белев инструкции, български полицаи събират евреите и ги транспортират до сградата на тютюневия монопол в Скопие.


Въпросът за германско участие в този първи етап не е добре проучен. Съществуват сведения например за гр. Щип, според които българска полиция извършва блокада на еврейската махала, а самото вдигане на евреите от домовете им е извършено от германски войници. Запазени са фотографии, на които освен български полицаи се виждат и германски войници. Македоно-югославските комунистически извори от онзи период говорят за германското участие в тези събития.


Непосредствено преди акцията по вдигане на евреите от домовете им, на 7 март 1943 г. германското военно присъствие в Скопие е засилено с изпращането на 200 елитни германски войници, прехвърлени от фронта при Сталинград. Особеното в случая е, че те са участвали в превземането на Скопие през април 1941 г. и много добре са познавали обектите от военно значение.


Според македонски извори, на 11 март 1943 г. в транзитния лагер Монопол в Скопие са събрани евреите от Вардарска Македония както следва: от Скопие – 3313 души, от Битоля – 3351, от Щип – 551 или общо 7215 души. На 13 март 1943 г. този брой се увеличава с още 25 души или общо 7240. След 22 март 1943 г. в лагера са доведени още 75 души или общият брой на задържаните македонски евреи в лагера Монопол е 7315 души.


По заповед на българските власти, от лагера са освободени 67 лекари и аптекари заедно със семействата им, 74 души испански поданици, 19 албански поданици и 5 италиански поданици, или общият брой на освободените от българските власти е 165 души. Германският консул в Скопие съобщава, че освобождаването на групата на лекарите и аптекарите е направено от българската администрация с мотива, че тези "евреи ще бъдат изпратени в северомакедонските градове Куманово, Враня, Сурдулица и други, където се чувства остра нужда от лекари".


По време на престоя в транзитния лагер, 4 души умират, а 2 успяват да избягат. Охраната на транзитния лагер е смесена българо-германска.


Съгласно данните от сайта на Яд Вашем, на 21 март в Скопие пристигат, за да проконтролират лично организираната от тях депортация комисарят по еврейските въпроси Александър Белев, германският посланик в София Бекерле и хауптщурмфюрерът от СС Теодор Данекер. От Монопола македонските евреи са транспортирани с три германски влакови композиции на 22, 25 и 29 март 1943 г. за концлагера Треблинка в окупираната от германците Полша, където са унищожени.


В първият депортационен влак на 22 март 1943 г. са натоварени 2338 души. Ал. Матковски твърди, че на "гара Лапово чакало едно отделение от 35 германски войника, начело с командира на щпиц-полицията Рот". Влакът пристигнал в Треблинка на 28 март 1943 г. От наличната документация е видно, че още първата депортация е извършена от германските власти, като те поемат евреите на гара Скопие. За тази депортация на сайта на Яд Вашем се твърди, че българското участие се изразява в присъствието на 120 български полицаи. В същото време Александар Матковски твърди, че "за първия транспорт Министерството за вътрешни работи на България определило един офицер и 20 български войника". Според спомените на спасилия се от Монопола Алберт Сарфати е видно, че първата влакова композиция още в Скопие е охранявана от "20 германци, начело с един офицер".


В доклада на Александър Белев от 23.03.1943 г. за първата депортация на евреите от Македония е записано, че български полицаи придружават първия влак до гара Лапово: "На 22 март замина първият влак с 40 вагона за Германия с 2334 души. Влакът се придружава от лекар евреин, който не е бил граждански мобилизиран. Придружава се от български полицаи, като навярно в Лапово (по средата на пътя между Ниш и Белград, б.а.) ще бъде поет от немски полицаи. Формално обаче предаването на немските власти се извърши на гара Скопие на полицейската група, която придружава влака". Остава загадка защо българските полицаи са пътували до гара Лапово, но при всички случаи и при първия влак контролът върху депортираните е в ръцете на германските власти.


За втората депортация на 2402 евреи, състояла се на 25 март, данните на Яд Вашем сочат, че "в Скопие два дни по-рано пристига специална германска военна единица, командвана от сержант Бухнер, за да организира и охранява транспортирането". Тази информация не е точна, защото сержант Бухнер командва охраната на третия транспорт. Според А. Матковски, "в самата сграда на Монопола беше извършено приемо-предаването на транспорта. Транспортът бе приет от водача на шпиц-полицията Хандрик, който по заповед на Данекер от София тръгнал от Нишка баня с едно отделение от 35 германски войници и пристигнал в Скопие на 23 март".


Информацията на Яд Вашем за третата последна депортация на 2404 евреи, осъществена на 29 март 1943 г., сочи, че "транспортирането също е било организирано и охранявано от германски полицаи". А. Матковски цитира обаче германски сведения, които дават допълнителна яснота: "И за третия транспорт най-точни сведения са оставили германците. По заповед на Данекер от София, първото отделение от 30 германски войници, полицейска стражарска част от Нишка баня, начело с водача на шпиц-полицията Бухнер, тръгнала за Скопие, където пристигнала около 23 часа. На 29 март 1943 г., около 6 часа сутринта в тамошния тютюнев склад започнало товаренето на 2040 евреи в товарни вагони".


От документите се вижда, че и при трите депортации контролът е на германските власти. Инициативата и водещата роля на Хитлеристка Германия в тези събития се потвърждава и от германския посланик в България Адолф-Хайнц Бекерле, който през 1945 г. е арестуван от Червената армия и изпратен в СССР, където е подложен на разпити в московския затвор Лубянка. Там на 23 март 1945 г. Бекерле дава следните показания за депортирането на македонските и беломорските евреи: "По нареждане на Химлер, което аз получих по телеграфа, аз, съвместно с упълномощения от германското правителство по еврейските въпроси – Данекер, чрез министър Габровски, постигнах изселването на евреите от Македония и Тракия (14 000 – 15 000 души), които съгласно моето искане бяха транспортирани в Полша". Тези признания са изключително важни, защото те конкретно посочват чия е инициативата за депортирането на македонските и тракийските евреи и от кого е реализирана.


Българите и депортацията


Изключително интересна информация за отношението на българската администрация към депортацията ни дава доклада на Ал. Белев от 23 март 1943 г. Той е записал, че "представителят на комисарството Драганов е проявил липса на такт по отношение на местните власти и е влязъл в конфликт с повечето от тях, което се е отразило върху работите на лагера (Монопола, б.м.)". От доклада е видно, че по-голямата част от местната българска администрация не одобрява дейността на представителя на КЕВ.


Още по-ценни в тази насока са показанията на спасилия се от Холокоста Пепо Моше Алалуф, секретар на еврейската община в Скопие. Той казва, че "на 8 март 1943 г. в моята канцелария дойде Желязков, тогава секретар на градска община, и ми каза, че аз и председателят на еврейската вероизповедна община в Скопие Аджисто Ароести ще бъдем арестувани, защото сме научили, че ще бъдем събрани в лагер… Тогава Желязков ми каза: "Бягайте, защото тези дни всички евреи ще бъдат събрани в лагер". Същата вечер ние съобщихме това на някои наши приятели, а ние побегнахме към Албания".


Ценно свидетелство е и протокол № 4 от заседанието на Светия Синод на БПЦ от 2 април 1943 г., където са записани думите Търновския митрополит Софроний, управляващ и Скопско-Велешката епархия на Българската православна църква: "В Скопие, където бях по това време, бяха арестувани всички евреи, мъже, жени, деца, болни. Всички бяха събрани в един голям тютюнев склад. Държаха ги известно време под строг арест и впоследствие ги откараха в Полша… Създаде се голямо вълнение у народа поради тия действия. Настроението на българския народ е в защита на еврейското малцинство. Св. Синод с всичката отеческа загриженост се е застъпвал досега и писал вече няколко изложения. Да пишем пак… Да се застъпим Правителството да не допуска по никой начин да бъдат изселвани в чужда държава български поданици".


Германското искане за депортацията на евреите югославски поданици е свързано с официалното твърдение на Берлин, че ще бъдат използвани като работна сила за подпомагане на германската икономика и военната промишленост. Депортацията на македонските евреи става достояние на международната общност веднага след потеглянето на първия депортационен влак от Скопие на 22 март 1943 г. Така например два дни по-късно в. "Ню Йорк Таймс" на 24 март пише: "Съгласно съществуващите планове, около половината от депортираните (10 000 б.м.) български евреи ще започнат работа в селското стопанство на Голяма Германия, на една четвърт като полуквалифицирани работници ще им бъде позволено да се откупят чрез "доброволна работа" във военната индустрия в най-много бомбардирания Рур. Останалата една четвърт ще бъде транспортирана до Генералната губерния [окупираната от германците Полша] за "работа, директно свързана с войната".


... Седми състав на т.нар. Народен съд, пред който са изправени виновниците за антиеврейските погроми начело с комисаря Александър Белев, след едномесечни заседания в присъдата си от 1945 г. констатира, че "акцията по изселването (на евреите от новите земи, б.м.) е по скоро немска, отколкото българска акция".


Тази констатация предхожда с петнадесет години установяването фактите по време на съдебния процес срещу Адолф Айхман  в Израел през 1961 г. Обвиняемият казва: "Италия и България саботираха немските заповеди и играеха сложна игра, чрез измама и хитрост, спасявайки евреите в своите страни, демонстрирайки при това чудеса от истинска смелост… Германците бяха под влиянието на разбирането, че цар Борис е основно отговорен за запазването в безопасност на евреите в България и е достатъчно сигурно, че германските разузнавателни агенти са го убили". Айхман заявява, че "е съмнително дали българите са знаели какво всъщност означава "преселване на изток".


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (260)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 2. 2 Профил на In my world
  In my world
  Рейтинг: 616 Неутрално

  тел авив нищо не са казали за бг евреите така,че аз на античните югословени и бюром не вярвам.

  In many wars between the CIVILIZED MAN and the SAVEGE.Support Civilized man defeat the terror(islam)
 3. 3 Профил на Литекс се преименува на ЦСКА минус София
  Литекс се преименува на ЦСКА минус София
  Рейтинг: 1092 Неутрално

  Eвpеите направо да кажат каква е сумата и да приключваме.
  Ще им платим, колкото поискат.
  Че вече ми писна.
  Всеки ден - нови теории, всеки ден - нови "разкрития", всеки ден - нови претенции.

 4. 4 Профил на SSmart
  SSmart
  Рейтинг: 919 Неутрално

  Дичев , четеш ли?

  П.С. До кога ще се занимаваме с нещо отдавна пределно ясно?

 5. 5 Профил на msp
  msp
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Спасе, Спасе, истината боли, но я казвайте, няма нищо страшно. Да инициативата е германска, ама извършването и е на българската администрация. И тя перфектно бе събрала и списъците на евреите, и банковите им сметки, бе вече описала и иззела имуществото им, по списък, на същото това комисарство по еврейските въпроси. То е отдел на българското МВР.В архива има цялата информация, не ми е ясно, за какво е този опит да се оневини тогавашната българска държава.
  Останалото е дрън, дрън, ярина!

 6. 6 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1391 Гневно

  "....Адолф Айхман в Израел през 1961 г. Обвиняемият казва: "Италия и България саботираха немските заповеди и играеха сложна игра, чрез измама и хитрост, спасявайки евреите в своите страни, демонстрирайки при това чудеса от истинска смелост… " ПИТАМ ДНЕШНИТЕ РУГАТЕЛИ И ОБВИНИТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ- ЗА ТОВА ЛИ ИСКАТЕ ДА НИ ВНУШИТЕ МАСОВА ВИНА ДНЕС 2012Г.? ЗА ТОВА ЛИ Е ЦЯЛАТА ДАНДАНИЯ?! ЧЕРНА НЕБЛАГОДАРНОСТ! Цигани, турци, евреи, македонци, гърци- всички искат ДА РЪФАТ ЖИВО МЕСО от българският народ , твърди се масово, че за всички беди на тези народи ,ние, българите сме им виновни, и после ИЗИСКВАТ от нас толерантност с цялата си наглост?! СПИРАМ ДА БЪДА ТОЛЕРАНТНА! КОЙТО НЕ УВАЖАВА УСИЛИЯТА НА НАРОДА МИ И ФАКТА, ЧЕ Е СПАСИЛ СВОИТЕ ЕВРЕИ И ГОЛЯМО ЧИСЛО ЦИГАНИ, ПОЛУЧАВА МОЯТА НЕТОЛЕРАНТНОСТ И ПРЕЗРЕНИЕ!

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 7. 7 Профил на DrAvalanche
  DrAvalanche
  Рейтинг: 1114 Неутрално

  До коментар [#3] от "krajnovo":
  За какво да плащаме? България е спасила евреите свои поданици, независимо какво и е струвало това. За случилото се във Вардарска Македония вината не може да се приписва на България. Ако тази територия е била под независимо администриране на България, предполагам, че евреите живеещи там (или поне по-голямата част) щяха да бъдат спасени от депортиране.
  Не разбирам защо трябва да се чувстваме виновни и оправдаваме, при положение, че България и българската общественост са спасили над 50 000 евреи български граждани?

  Just get on stage AND FOOKING AVE IT
 8. 8 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  [quote#3:"krajnovo"]Ще им платим, колкото поискат. Че вече ми писна. [/quote] Никому нищо не плащам! ГЕРМАНИЯ ДА ПЛАТИ ИНТЕГРАЦИЯТА НА ЦИГАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ! ЗАЩО ГЕРМАНИЯ ПРИЗНА ЗА ХОЛОКОСТТА НА ЦИГАНИТЕ ЕДВА ПРЕЗ 1982 Г.- И ТО САМО "ЕДНАТА " ГЕРМАНИЯ? КОЙТО РЪФА ЖИВО МЕСО ОТ БЪЛГАРИТЕ ПРИ ТЕЗИ ФАКТИ, ТРЯБВА ДА ЛАЗИ В КРАКАТА НА БЪЛГАРИТЕ!

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 9. 9 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5557 Неутрално

  Тази констатация предхожда с петнадесет години установяването фактите по време на съдебния процес срещу Адолф Айхман в Израел през 1961 г. Обвиняемият казва: "Италия и България саботираха немските заповеди и играеха сложна игра, чрез измама и хитрост, спасявайки евреите в своите страни, демонстрирайки при това чудеса от истинска смелост… !!!!!!!!
  ТОВА Е СВИДЕТЕЛСТВОТО НА ХИТЛЕРИСТИТЕ !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 10. 10 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  СПИРАМ ДА БЪДА ТОЛЕРАНТНА! КОЙТО НЕ УВАЖАВА УСИЛИЯТА НА НАРОДА МИ И ФАКТА, ЧЕ Е СПАСИЛ СВОИТЕ ЕВРЕИ И ГОЛЯМО ЧИСЛО ЦИГАНИ, ПОЛУЧАВА МОЯТА НЕТОЛЕРАНТНОСТ И ПРЕЗРЕНИЕ! И сега очаквам гърчето с ник "Еребус" пак да ми отговори на въпроса- КОЛКО ЕВРЕИ СПАСИХА "БЛАГОРОДНИТЕ" ГЪРЦИ? Ако не може да публикува достоверни писмени източници, приети за автентични, да замълчи и да спре да си пъха гагата във въпроси, които като грък не го засягат!

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 11. 11 Профил на DrAvalanche
  DrAvalanche
  Рейтинг: 1114 Гневно

  До коментар [#5] от "msp":

  Истината наистина боли. Истината, че Българите са се изправили с/у Хитлер и са спасили над 50000 свои съграждани от еврейски произход. Колко други нации могат да се похвалят с това? Колко нации са имали топки да се противопоставят?

  Just get on stage AND FOOKING AVE IT
 12. 12 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 814 Неутрално

  [quote#3:"krajnovo"]Ще им платим, колкото поискат. [/quote]

  Аз не плащам!Саомо искрени съболезнования мога да им поднеса.

 13. 13 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  И не ми говорете глупости от рода на "хайде сега- народите се обичат, живеят съвместно- политиците ги разделят"!Именно БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД е показал , че се е съпротивлявал срещу решенията на политиците си и е ОПАЗИЛ българските евреи въпреки ситуация! Кога ГРЪЦКИЯТ НАРОД масово опази своите евреи? НЕ ПРИЕМАМ НИКАКВА ВИНА И ОТХВЪРЛЯМ ВСЯКАКВО ВМЕНЯВАНЕ НА ВИНА НА БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД СПРЯМО ЕВРЕИТЕ!

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 14. 14 Профил на riodio
  riodio
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Ами да погледнем от друга страна. Какво направиха македонците за да спасят техните евреи?

 15. 15 Профил на Дедо Либен
  Дедо Либен
  Рейтинг: 1280 Любопитно

  Абе хора, подскажете, че не се сещам, какво собствено са направили македонците и македонската влада? Македонската армия водила ли е някаква война, спечелила ли е някаква битка, направили ли са нещ , с което да са известни по света, щото Чичко Гугъл мълчи и нищо не казва по въпроса? Единственото нещо, което се знае по света за тях е, има спор за името им и че КРАДАТ от историята на съседите си и че имат проблеми с албанското (за сега) малцинство!!!!!

 16. 16 Профил на msp
  msp
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#11] от "DrAvalanche":

  И е толкова вярно, че едни други 11 000 бяха качени на вагоните. И това с нищо не намалява значението на другото. Това е факт, а онези, които се противопоставиха, бяха ударени от българското правителство - я си припомнете каква е съдбата на подпредседателя на парламента Д. Пешев. и то не след 9-ти само, а и до 9.

 17. 17 Профил на msp
  msp
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#10] от "dqdomart":

  И кой не ги уважава. За мен е неуважението е да се казва половината истина! Останалото е "Булгар,булгар" в банята на Виена.

 18. 18 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  [quote#17:"msp"] Останалото е "Булгар,булгар" в банята на Виена. [/quote] Позицията Ви е достойна за презрение! Имате ли обяснение на факта, че Закон за защита на нацията се намира за 0.01 секунди във електронната система, с която сега- 2012г. - работят всички юристи в България? Хайде да видим - дали нюрнбергските антиеврейски закони могат да се намерят така лесно в ИТ системите за юристи в Германия?Много Ви се ще да смачкате българите, но Ви липсват факти и писмени документи за това! Много Ви боли истината, нали?

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 19. 19 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  [quote#18:"dqdomart"]Закон за защита на нацията[/quote]
  Отменен на 02.03.1945 г.! Т.е. отменен ПРЕДИ краят на Втората световна война, ПРЕДИ победата над Германия! Това май не Ви се ще да го разтълкувате като факт, а

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 20. 20 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 1132 Неутрално

  До коментар [#5] от "msp":Много ясно се казва-Германия дава тези земи за българска администрация,но запазва крайната дума за всички важни решения там,а местните евреи така и не стават български граждани.Най-кратко казано-немците ни дават Македония и Западните Покрайнини,но си взимат евреите.Така стоят нещата,а ако откажехме щяха да ги вземат,но заедно с българските,защото самата България също щеше да бъде окупирана.България е направила не най-доброто,но възможното и е постигнала това,което почти никъде не е било постигнато-50000 спасени човешки живота,които не са посетили газовите камери.Не сме идеални,не сме направили невъзможното,но и не сме най-злите на земята..

 21. 21 Профил на Дедо Либен
  Дедо Либен
  Рейтинг: 1280 Разстроено

  До коментар [#17] от "msp":

  Бой, освен "Булгар,булгар" в банята на Виена, у нас е имало и други, като например братята Христо и Евлоги Георгиеви! Знаеш ли кои са те??? Имало е и Левски и поп Кръстю, но за да съществуваш в световната история повече от 1300 години, според мен озвачава, че плюсовете са били далеч повече от минусите и дай Боже така и да бъде!!!!!

 22. 22 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 1132 Неутрално

  До коментар [#15] от "Дедо Либен":


  [quote#15:"Дедо Либен"]Абе хора, подскажете, че не се сещам, какво собствено са направили македонците и македонската влада[/quote]Проблемът е,че отделянето на македонски народ,като различен от българския върви по линията на комунисти/фашисти.Или ако някой в Македония е комунист то той е македонец,а ако е българин,значи задължително е фашист.Това е по линията на Коминтерна,който за пръв път започва официално провеждане на македонистка политика.Затова толкова активно и днес се поддържа "еврейската" тема по Вардара-защото българите трябва да бъдат изкарвани фашисти,а македонците-антифашисти.Или който е против нацизма и фашизма не трябва да е българин.Нищо почти не се е променило в скопската пропаганда за 60 години.

 23. 23 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  [quote#20:"yanne"]Най-кратко казано-немците ни дават Македония и Западните Покрайнини,но си взимат евреите.[/quote] Дори и това не е точно така! Вижте защо "Никъде в заповедта на областния директор не се говори, че Вардарска Македония се присъединява към България. Това, което правителството в София се опитва да представи като национално обединение, не е признато от нито една държава по света, в това число и самата Германия." Т.е. - "аншлусът" на Вардарска Македония към България е юридически несъществуващо събитие- просто прах в очите на българите!

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 24. 24 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 1132 Неутрално

  До коментар [#16] от "msp":


  [quote#16:"msp"]И е толкова вярно, че едни други 11 000 бяха качени на вагоните.[/quote]Въпросът е до колко сме могли да спрем това.Статията обяснява защо не сме могли и защо не сме имали властта да ги спасим.Нищо повече.

 25. 25 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  [quote#20:"yanne"]Не сме идеални,не сме направили невъзможното,но и не сме най-злите на земята[/quote]
  Странно, вече имате минус и то на изключително умерено изказване...Това ми говори много.

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 26. 26 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1280 Неутрално

  За мене въпросът на въпросите е - ЗАЩО античките хунзи ни обвиняват в холокоуст/изтребление на евреите от Вардарско?! След като се знае, че те са ликвидирани далече от България.....Ние сме виновни за тяхната депортация толкова, колкото са виновни полската или френската полиция от Виши, примерно.......... Нашето правителство и този път закъсня с реакцията си по отношение на пропагандата на Скопие! Трябваше енергично да се протестира на държавно ниво, включително отзоваване на посланика ни, понижаване на дипломатическите ни отношения и т.н.

 27. 27 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 1132 Неутрално

  До коментар [#23] от "dqdomart":


  [quote#23:"dqdomart"]Дори и това не е точно така[/quote]Да-дават Македония и З. Покрайнини за администриране,като техния статут ще се реши след края на войната.До тогава немците разглеждат тези земи като тяхна окупационна зона.И това е видно от немските архиви,които са цитирани и в тази статия.

 28. 28 Профил на msp
  msp
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#19] от "dqdomart"
  По-полека с пенявенето. Я вижте кога е приет е ЗЗД! Преди влизането ни дори в Тристранния пакт! Фактът е факт, дали ни харесва или не, той си е такъв. Списъкът е написан на българска пишеща машина, от български чиновници, на български език и подписан от българска държавна институция, а хората са качени на влаковете от българска полиция. А срещу фактите можете да продължавате да се биете в гърдите, но това не променя нищо.

 29. 29 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1280 Любопитно

  До коментар [#14] от "riodio":

  Дори една декларация, от кумова срама, няма от "славните" им, коамандвани от сърби шумкари, по повод на депортацията на евреите!?

 30. 30 Профил на msp
  msp
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#24] от "yanne":

  Точно тук е лъжата. Както спасихме едните, така държавата имаше възможност да спаси и другите! Още повече, че по това време и Мусолини не дава своите евреи и както знаете, това не попречи на германците по-късно да го спасяват.

 31. 31 Профил на jubal harshaw
  jubal harshaw
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  До коментар [#17] от "msp":

  Кой точно казва половината истина? Никой не оспорва фактите, че българската администрация е участвала в депортирането.

  Въпросът е колко е верна интерпретацията на некои среди в Сърбия, Македония и Гърция ДНЕС, че знанието за плановете на германците за избиването на евреите е било публична тайна у нас през 1942-1943 и доколко българската администрация е участвала със знание за "окончателното решение" като такова. На мен и двете интерпретации ми се виждат съмнителни.

  Общо взето, повдигането на въпроса през 21 век е изцяло за да се извлекат политически изгоди от някои кръгове, а не да се търси истината.

  http://jubalharshaw.wordpress.com
 32. 32 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 1132 Неутрално

  До коментар [#26] от "dobrich":


  [quote#26:"dobrich"]За мене въпросът на въпросите е - ЗАЩО античките хунзи ни обвиняват в холокоуст/изтребление на евреите от Вардарско?![/quote]Прочети 22 пост от мен.Ще разбереш.

 33. 33 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 1132 Неутрално

  До коментар [#30] от "msp":


  [quote#30:"msp"]Както спасихме едните, така държавата имаше възможност да спаси и другите[/quote]Ами защо не четеш-Македония и З.Покрайнини са германска окупационна зона,дадена за администриране на България.Немците имат крайната дума по еврейския въпрос в тези земи.Не сме могли да спасим хора,които не са български граждани и които са родом от земи,които са в немска окупационна територия.

 34. 34 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1280 Любопитно

  До коментар [#30] от "msp":

  "държавата имаше възможност да спаси и другите" - По какъв начин?! Мусолини не е получил територии, подарени му от германците....

 35. 35 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1280 Неутрално

  До коментар [#32] от "yanne":

  Това което си писал на №22 е известно. Въпросът е защо не реагираме адекватно и продължаваме да дондуркаме античките в Скопие?!

 36. 36 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2689 Неутрално

  [quote#5:"msp"]Да инициативата е германска, ама извършването и е на българската администрация.[/quote]
  Не е вярно. Тогава баща ми е бил мобилизиран войник и от него знам как е ставало. Немците са били конвоят на шосето и са осъществявали операцията а нашите войски са били по околните хълмове за да пазят от нападение на югославските партизани. Българите не са участвали ПРЯКО.

  Всички които са максималисти и искат да сме спасили и македонските евреи да ми отговорят на няколко въпроса - било ли е РЕАЛНО възможно това? Ако наистина е било възможно защо другите държави не са го направили? Една Дания само е спасила евреите си но по тънкият начин като им е дала възможност да избягат докато при нас се е вдигнало цялото общество и те са си останали тук. Ако бяхме се опънали и за македонските евреи какви щяха да са последствията за нас? Нямаше ли заедно с македонските евреи да си заминат и българските?

  Можеше ли да се организира обществото за хора които все пак доскоро са от чужда държава, не е същото както за тези евреи които са им съседи и приятели. Щом като самото общество не се е вдигнало за македонските евреи както за българските трябва ли да се каже, че всички сме виновни и тогава защо тези обвинения са само върху царя и управлението? Защо тази вина се хвърля само и единствено върху българите а тези яростни борци нищо не казват за другите народи които не са спасили народите си, например за руснаците?

  Мира не им дава на комунистите и симпатизантите им /включително евреи-комунисти/ че в една царска България е направено нещо което заслужава възхищение и признателност и правят всичко възможно да го оплюят и принизят.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 37. 37 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1498 Неутрално

  До коментар [#6] от "dqdomart":

  Е не можах да ти сложа повече от един плюс!
  Чест и почитания.

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 38. 38 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1280 Неутрално

  До коментар [#31] от "jubal harshaw":

  "избиването на евреите е било публична тайна" - Когато преди години посетих бившия лагер-музей Бухинвалд, бях изумен, че местното население не е знаело, че там са убити/починали 50 000 затворници....

 39. 39 Профил на drakar65
  drakar65
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  Добре написана статия/доклад!

  Факти, дати, числа!
  "...по време на съдебния процес срещу Адолф Айхман в Израел през 1961 г. Обвиняемият казва: "Италия и България саботираха немските заповеди и играеха сложна игра, чрез измама и хитрост, спасявайки евреите в своите страни, демонстрирайки при това чудеса от истинска смелост…"

  И това е признание на Адолф Айхман!
  Какво повече? Направили сме каквото сме могли през онези година!
  Сега остана да ни обвини античката БЮРМ, че не сме спасили евреите и в гоненията през Средновековието!

  Аз се гордея с факта, че 50 000 български граждани са спасени!
  И държавата Израел официално го обяви!
  Кви глупости ще пишат античките.....и кви кичозни филми ще правят, въобще не ме бърка!


  “Сега е моментът да превъртим Рубикон-а” - Гай Юлий Ц... Аз-"Картаген трябва да бъде разрушен"!
 40. 40 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2689 Неутрално

  [quote#36:"Fred"]за другите народи които не са спасили народите си[/quote] Поправка: "За другите народи които не са спасили евреите си."

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 41. 41 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 1132 Разстроено

  До коментар [#35] от "dobrich":


  [quote#35:"dobrich"]Въпросът е защо не реагираме адекватно и продължаваме да дондуркаме античките в Скопие?! [/quote]Това е по-скоро "психиатричен" въпрос.Можеш ли да реагираш адекватно,когато спориш с психично разстроен човек?!И този човек е брат ти!На гърците им е лесно-те нямат никаква родствена връзка със фиромците,ама ние имаме.Поне 3 милиона от днешните българи имат родствена връзка с Македония(както и аз например) и има все още доста от тях,които поддържат връзка с роднините си там.И това ни прави слаби,а фиромците го знаят и използват.

 42. 42 Профил на msp
  msp
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#33] от "yanne":

  Много простичко, както дадоха на всички български паспорти. И както дадоха и на едни 50 евреи такива, защото някой се беше застъпил за тях - основно от ВМРО. Ама нямаше желание. И не ми говорете, че в средата на март, германците били готови да ни окупират за да приберат евреите, а виждате ли, в края на същия месец - вече не.

 43. 43 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1280 Гневно

  " инициативата е германска, ама извършването и е на българската администрация " - Ти наистина не си чел текста на Спас Ташев!? Ако си дошъл да правиш пропаганда - гитла! Ако не, чети и дискутирай.....

 44. 44 Профил на msp
  msp
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#36] от "Fred":

  Българската армия няма нищо общо - българската полиция обаче е 100% натоварена.

 45. 45 Профил на msp
  msp
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#33] от "yanne":

  Е, те точно това е манипулацията. На всички дадохме паспорти още през 1941 април месец, а евреите не ги получиха поради ЗЗН!

 46. 46 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1498 Неутрално

  Абе, хора.
  Досега никой у нас не мразеше евреите и те бяха за нас толкова българи, колкото и арменците, власите и македонците.
  Какво ви е ухапало, та зорлем искате да ги намразим? Ами продължавайте в същия дух, на българина му е много лесно да намрази някого, особено ако иска да го накара да му се чувства длъжен без някакви заслуги.
  А намрази ли го, то е завинаги.

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 47. 47 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1280 Неутрално

  До коментар [#41] от "yanne":

  Античките политици от Скопие НЕ са ни братя! Повечето от тях са от смесен произход и са неприкрити антибългари, много повече от мразещите ни в съседните държави! .......Цифрата 3 млна българи с произход от Македония е нереално висока. Но се ползва от пропагандите на двете страни с коренно противоположни цели....

 48. 48 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1391 Любопитно

  [quote#28:"msp"]По-полека с пенявенето.[/quote]
  ЗАКОНЪ за защита на нацията (отм.) Утвърденъ съ указъ № 3 от ъ 21.01.1941 год., обн., ДВ, бр. 16 от ъ 23.01.1941 г., отм., бр. 50 от 2.03.1945 г.[quote#28:"msp"]Я вижте кога е приет е ЗЗД! [/quote]Какво е ЗЗД?? Защо го бъркате с ЗАКОНЪ за защита на нацията? Защото не сте наясно изобщо за какво иде реч, но плюете българите? Под "ЗЗД" това ли имате предвид? НАРЕДБА-ЗАКОНЪ за защита безопасностьта на държавата (отм.)
  Утвърдена съ указъ № 113 отъ 1.09.1934 г., обн., ДВ, бр. 126 отъ 4.09.1934 г., попр., ДВ, бр. 27 отъ 6.02.1935 г., изм. и доп., бр. 152 отъ 5.10.1934 г., бр. 35 отъ 15.02.1935 г.? ЗЗД може да значи и това- ЗАКОНЪ за задълженията и договорите (отм.) Обн., ДВ, бр. 268 от 5.12.1892 г., в сила от 1.03.1893 г., доп., бр. 31 от 10.02.1904 г., отм., бр. 275 от 22.11.1950 г., в сила от 1.01.1951 г.

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 49. 49 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2689 Неутрално

  [quote#44:"msp"]Българската армия няма нищо общо - българската полиция обаче е 100% натоварена.[/quote]
  На теб ли да вярвам или на баща си?

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 50. 50 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2689 Неутрално

  [quote#46:"rapidfire"]Абе, хора.
  Досега никой у нас не мразеше евреите и те бяха за нас толкова българи, колкото и арменците, власите и македонците.
  Какво ви е ухапало, та зорлем искате да ги намразим?[/quote]
  Това е тактиката на комунистите - образът на врага. Карат хората да се мразят за да не видят че всъщност те им са врагът.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 51. 51 Профил на msp
  msp
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#48] от "dqdomart":

  Ясно е че ви говоря за ЗЗН. Нали виждате датата.

 52. 52 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1280 Любопитно

  До коментар [#45] от "msp":

  За да те разберем кой си отговори на въпроса: Правилно ли ни обвиняват скопците в холокоуст/изтребление на евреите от Вардарско?!

 53. 53 Профил на msp
  msp
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#49] от "Fred":

  Архивът на цялата депортация се намира в ДА-София под номер ф. 190 - том са всичките документи на българската държава по тази депортация. Споменът на баща Ви е само доказателство, за това, което Ви казвам - армията не се омърсява.

 54. 54 Профил на msp
  msp
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#52] от "dobrich":

  Скопците да си гледат работата. Те извършват такива мародерства върху напуснатата собственост, че се налага българската полиция да усилва охраната на имотите и складовете с вещите. Което показва, че там народът не се надига в защита на своите евреи, както в старите предели. Което само доказва, че те са българи, ама явно не дотам, ама това е друга тема.

 55. 55 Профил на drakar65
  drakar65
  Рейтинг: 1391 Неутрално


  [quote#46:"rapidfire"]Досега никой у нас не мразеше евреите[/quote]
  Поне аз не ги мразя! Дори напротив! Доказали са се като народ достоен за уважение.
  Изместваш темата!
  А тя е, че ние българите през 40-те години не сме направили достатъчно да спасим и тези от Беломорска Тракия и Вардарска Македония!
  А те тогава дори не са били част от Царство България!

  Яд ме е когато се преиначава историята и се използва за дадено предназначение!
  Най-вече от едни братчеди!
  Аре малко да си укротят магаломанията!

  “Сега е моментът да превъртим Рубикон-а” - Гай Юлий Ц... Аз-"Картаген трябва да бъде разрушен"!
 56. 56 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  До коментар [#51] от "msp": Коментирайте този факт- абсолютно безпаравни ли са били евреите в България?????????
  ЗЗН Чл. 15. Отъ еврейски произходъ са лицата, на които поне единъ отъ родителите е евреинъ.
  Не се смятатъ отъ еврейски произходъ ония лица, които са родени или ще бъдатъ родени отъ заварени отъ този законъ смесени бракове, между приели християнството лица отъ еврейски произходъ и лица отъ български произходъ и са приели или ще приематъ християнството като първа своя религия.
  Чл. 33. Разпоредбите на този дялъ II отъ закона не се прилагътъ за следните лица отъ еврейски произходъ:
  а) които са родени въ България и са имали непрекъснато местожителството си въ България до влизане на закона въ сила са български поданици и са приели християнството до 1 септемврий 1940 година;
  б) които до 1 септемврий 1940 година са встъпили въ бракъ съ лице отъ български произходъ и са приели християнството до влизане на закона въ сила.
  Същите разпоредби на дялъ II, изключая тия на пунктове "а", "б", "е", и "ж" отъ чл. 21 и членове 26 и 27, не се прилагатъ за лицата отъ еврейски произходъ, които са били доброволци въ войните или са военно-инвалиди, или са наградени съ орденъ за храбрость.
  Лица отъ еврейски произходъ, сираци отъ войните, въ всички случаи на състезание съ други лица отъ еврейски произходъ, се предпочитатъ при прилагане разпорежданията на членове 25 и 26 отъ настоящия законъ.
  Правото за използуване отъ разпоредбата на този членъ се установява съ писмени доказателства по молба на заинтересувания отъ съответния по местожителството областенъ съдъ. Съдътъ се произнася въ разпоредително заседание следъ заключението на прокурора.

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 57. 57 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1391 Любопитно

  НАРЕДБА-ЗАКОН за уреждане имуществените последици от отмяната на противоеврейските закони
  Издадена от министъра на земеделието и държавните имоти, обн., ДВ, бр. 50 от 2.03.1945 г., изм. и доп., бр. 183 от 13.08.1946 г.- и това ли ще оспорите?
  Чл. 1. Отменяват се всички закони, постановления и наредби, издадени от 23 януарий 1941 година до 9 септемврий 1944 година, за отстъпване от държавата възмездно или безвъзмездно на движими и недвижими имоти, които са принадлежали на евреи, на еврейски културни, политически и други организации и юридически лица и са били иззети или отчуждени в полза на държавата по законите издадени против евреите, упоменати в чл. 2 от наредбата-закон за отменяване на някои закони ("Държавен вестник", бр. 227, 16 октомврий 1944 година).
  Отменяват се и всички конфискации на такива имущества, станали по силата на същите отменени закони.

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 58. 58 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1280 Неутрално

  До коментар [#54] от "msp":

  Писах ти +, но все пак ти не ми отговори на въпроса?

 59. 59 Профил на msp
  msp
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#56] от "dqdomart":

  Че къде съм казал, че са напълно безправни??? Ама я прочети внимателно текста на дял 2. Добро копие на нюрнбергските закони!

 60. 60 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  [quote#53:"msp"]Архивът на цялата депортация се намира в ДА-София под номер ф. 190 - том са всичките документи на българската държава по тази депортация[/quote] А Вие как точно имате достъп до автентичните документи, след като :"
  Том 63 Българското управление във Вардарска Македония (1941–1944). Публикуваните в сборника документи, съхранявани в архивите на Р България и Р Македония, отразяват българското управление на Вардарския дял на Македония от април 1941 г. до септември 1944 г.....По-голямата част от документите са с поверителен характер и са напълно непознати на историческата наука. ISBN: 978-954-9800-91-3..."Държавен архив на Р. България
  http://www.archives.government.bg/280-%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 61. 61 Профил на Daniela Gorcheva
  Daniela Gorcheva
  Рейтинг: 616 Любопитно

  [quote#28:"msp"]По-полека с пенявенето. Я вижте кога е приет е ЗЗД! Преди влизането ни дори в Тристранния пакт! Фактът е факт, дали ни харесва или не, той си е такъв. [/quote]

  msp, а сега си задайте въпроса ЗАЩО е приет ПРЕДИ влизането на България в Тристранния пакт? Приет е, защото навсякъде, където стъпва хитлеристкият ботуш това законодателство се пренася ЕДНО към ЕДНО от зловещите нюрнбергски антиеврейски закони. И за да избегне това, българското правителство (внушението е безспорно на цар Борис) приема антиеврейски ЗЗН , но и с твърде много ИЗКЛЮЧЕНИЯ. Именно тези изключения са разликата с нюрнбергските закони и неслучайно Хана Аренд казва, че от нацистка гледна точка българският закон е нелеп. Де факто , българското правителство приема този закон, за да не му бъде наложен отвън. На въпроса какво налага приемането на антиеврейско законодателство ето тук съм отговорила подробно:
  http://www.svobodata.com/page.php?pid=10248&rid=29&archive=

 62. 62 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  До коментар [#59] от "msp":
  В какво точно обвинявате българският народ, след като той се е съпротивлявал и на политиците, приели този закон, и вътре в самото НС е имало опозиция и дебати; както и факта, че България по това време е съюзник на Германия? Я да видим гръцките, румънските, италианските, румънските политици как реагират? Те не приемат ли СЪЩИТЕ специални закони? За тях какво ще кажете - ааа- те са били по-благородни, защото НЕ КОМЕНТИРАТ убийствата и издевателствата над евреите, защото народите им са имали НЕОДОБРИТЕЛНО отношение към евреите?

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 63. 63 Профил на msp
  msp
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#58] от "dobrich":

  Нямам време да Ви намеря документи, които показват как са заплашвани евреи и от старите и от новите земи, че ще "пратят в Полша"! Нали се сещате, че точно това е паролата, която събира владици и миряни в Пловдив, Кюстендил и София. Ако не знаеха къде отиват и ставаше въпрос само за "изселване" и "отиване на работа" в Райха, едва ли щяха да се стреснат. А че бг министрите знаят, това е вън от съмнението - швейцарският посланик лично го заявява на Филов още преди да тръгнат влаковете от Скопие, Битоля и Солун. И то от името на представляваните от него страни - а между тях са САЩ и Англия. Оценката всеки може да си я даде сам.

 64. 64 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1280 Неутрално

  До коментар [#63] от "msp":

  Ще те "пратят в Полша", не значи че непременно ще те убият там!? За тогавашните български евреи, повечето от които са били търговци, златари, часовникари и т.н. "изселване" и "отиване на работа" в Райха е било най малкото дискомфортно....

 65. 65 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1280 Любопитно

  До коментар [#63] от "msp":

  Но ти отново не ми отговори - България виновна ли е за холокоуста/изтреблението на македонските евреи, както твърдят в Скопие?!

 66. 66 Профил на msp
  msp
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#62] от "dqdomart":

  Че кой обвинява народа! Или управляващите са народа! Да не би той да е гласувал тези позорни закони. Да имаше опозиция и тя говореше ясно и точно, но беше много малцинство. А на въпроса, че никой не коментира този проблем, не е вярно - френският президент публично пое вината за политиката на Виши, унгарският парламент също прие специална декларация, италианците няма за какво да се извиняват, техните евреи до окупирането на северна Италия са си живи и здрави, впрочем, както и в Будапеща. Ако трябва да сме точни - единствено колобарационистите в Белград прокламираха чист от евреи град.

 67. 67 Профил на Daniela Gorcheva
  Daniela Gorcheva
  Рейтинг: 616 Неутрално

  [quote#42:"msp"]Много простичко, както дадоха на всички български паспорти. И както дадоха и на едни 50 евреи такива, защото някой се беше застъпил за тях - основно от ВМРО. Ама нямаше желание. И не ми говорете, че в средата на март, германците били готови да ни окупират за да приберат евреите, а вижда[/quote]
  Извинете, но Вие как си я представяте България през Втората световна война? Като Голиат, който ще напляска непослушна Германия, под чийто ботуш е смазана цяла Европа?
  1. Всеки един паспорт, който България издава ( а тя издава общо няколко хиляди) на небългарски поданици евреи е бил огромен риск. И въпреки това България го прави, когато и доколкото е възможно.
  2. Българските паспорти обаче далеч не са били гаранция за спасяване от депортация. Натискът България да изсели и своите евреи е чудовищен. И не случайно Соня Комб се пита как е било възможно това чудо?
  3. Отговорът е : благодарение на тогавашното българско общество, но най-вече благодарение на цар Борис, който въпреки риска (подозиран и то с основание, че не е верен съюзник на хитлеристка Германия) успява да убеди Хитлер, че евреите му трябват в България.

 68. 68 Профил на g.kuchukov
  g.kuchukov
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Всички българи имат абсолютното право да се гордеят с факта, че имало българи, които са успяли да се противопоставят на пронацисткото управление на третото българско царство в желанието му да съучаства в униющожението на европейското еврейство.

  Уникално е поведението на БПЦ и то може да бъде показвано като пример за Човещина, мъдрост, активност и смелост.

  В същото време дължим извинение за съучастието в депортациите, грабежа, униженията на евреите от Северна Гърция, Македония и Сърбия. Така както го направиха Франция, Белгия и т.н.

 69. 69 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  До коментар [#61] от "dilmanadialog":
  "След това Меди разказва как след ходатайството на познат (българин) на баба й, дошъл специално от Долно Церовене, околийският началник в Лом им издал бележка, че „въпреки че баба е еврейка, майка не е чиста еврейка, защото баща й е българин и ни освободиха от гетото с тази бележка"- Именно защото е съществувал чл. 15 от ЗЗН е станало възможно това!

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 70. 70 Профил на palermo88
  palermo88
  Рейтинг: 838 Неутрално

  на 7 март 1943 г. германското военно присъствие в Скопие е засилено с изпращането на 200 елитни германски войници, прехвърлени от фронта при Сталинград

  лека поправка на 7 март 1943 отдавна няма фронт при Сталинград , там битката свършва още февруари 1943 г. а фронта след края на битката е изместен чак до Ростов на дон. Възможно е да са прехвърлени някакви оцелели , но е изключено да са били от войските ( 6-та , 4-та танкова армия ) били се в сталинградския фронт .

 71. 71 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  [quote#66:"msp"]Че кой обвинява народа! [/quote]" "Дневник" представя различни гледни точки ЗА ОТГОВОРНОСТТА за съдбата на евреите от Македония и Беломорието през Втората световна война..."

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 72. 72 Профил на msp
  msp
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#65] от "dobrich":

  Вината е за тяхното персонално идентифициране, отнемане на имуществото, конфискацията на капиталите им, събиране в етапни лагери, натоварването им на заплатени от страната влакове. Дали това трябва да се нарича холокоуст, не знам, но знам, че това е един от най-високите проценти на хора, които са загубили живота си в лагерите. Ако се приеме, че убийството е крайният момент, то страната няма никаква вина за това, но че е спомогнала за достигането на крайния момент - в това нямам никакво съмнение. Впрочем, за спокойствие на родните души - 90% от полицията във вардарско е от местни.

 73. 73 Профил на msp
  msp
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#67] от "dilmanadialog":

  Как да не е гаранция! Е, дайте ми един случай на депортиран евреин или какъвто и да е друг с български паспорт! Пълна гаранция си е, до онзи момент, в който обявяваме война на Германия - тогава действително има арестувани българи и изпратени дори в лагери.

 74. 74 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1280 Любопитно

  До коментар [#72] от "msp":

  С една дума ние носим вина за депортацията на македонските евреи, но не и за холокоуста им/изтреблението!...........Впрчем, дали знаеш в Скопие има ли закон за реституция на еврейските имоти?!

 75. 75 Профил на grayeagle
  grayeagle
  Рейтинг: 873 Неутрално

  До коментар [#28] от "msp":

  Не знам кой ти каза, че ЗЗД е приет заради евреите. Той е приет заради комунистите. А това, че комунистите у нас са били два вида е ясно от проведените изследвания от Груев и други нови историци- селяни 90% и хора от градовете 10%, като вторите са почти изцяло евреи. Евреи взривиха Света Неделя. И аз имам финансови претенции към евреите. Пари евреите няма да видят, най- много да имате още един враг. Така изличиха Цар Борис от плочата, а без неговото съгласие нищо не можеше да стане. Той се пожертва затова, но евреите винаги искат да си им длъжен и бавно рушат всички авторитети и изнудват България. Защо не скочат на Русия. защото там антисемитизма е истински и е от векове и ще ги изгонят масово.

 76. 76 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1280 Любопитно

  До коментар [#66] от "msp":

  " впрочем, както и в Будапеща" - В Будапеща до последния момент са извършвани масови убийства на евреи!?

 77. 77 Профил на msp
  msp
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#71] от "dqdomart":

  Ами отговорността е персонална - гласувалите ЗЗН, 141 члена на Комисарството по еврейските въпроси, мародерите, които си присвояваха с нагласени търгове имущество, парламентарното мнозинство - което гласува бюджет, в който влязоха средствата от "побългарените" еврейски предприятия - ето тези имат отговорност. Аз не смятам, че народът ни по-какъвто и да е начин носи отговорност за това. Вината винаги е персонална! А когато народът се намеси, ей тези изброените по-горе се свиха в черупките си и бързо забравиха ангажиментите си.

 78. 78 Профил на Майндърбайндър
  Майндърбайндър
  Рейтинг: 1716 Весело

  До коментар [#15] от "Дедо Либен":


  [quote#15:"Дедо Либен"]Македонската армия водила ли е някаква война, спечелила ли е някаква битка, направили ли са нещ , с което да са известни по света[/quote]

  Разбира се!!! С Персийската Империя!!! Превземат я и стигат до Индия.

  КУЧИЯТ СИН НА КОРУМПЕТАТА ОТ ЕНП
 79. 79 Профил на Daniela Gorcheva
  Daniela Gorcheva
  Рейтинг: 616 Гневно

  [quote#68:"kuchukov"]Всички българи имат абсолютното право да се гордеят с факта, че имало българи, които са успяли да се противопоставят на пронацисткото управление на третото българско царство в желанието му да съучаства в унищожението на европейското еврейство.
  [/quote]
  Българското правителство до 1944 не е било пронацистко, то не избиваше свои граждани, само защото били с не- "арийска" кръв. Но виж комунистическото правителство след 1944 беше много по-страшно и от нацисткото - то избиваше всички, които се противопоставяха, пардон, които евентуално можеше да се противопоставят на престъпната политика, дирижирана от един тиранин в Москва.
  Комунистите провеждаха последователно не само недемократична и антибългарска политика. Те провеждаха НЕХУМАННА политика, която имаше за цел да направи от хората получовеци и за жалост в доста голяма степен успя.

 80. 80 Профил на Daniela Gorcheva
  Daniela Gorcheva
  Рейтинг: 616 Неутрално

  [quote#75:"grayeagle"]Не знам кой ти каза, че ЗЗД е приет заради евреите. Той е приет заради комунистите.[/quote]

  Законът за защита на държавата(ЗЗД) е закон срещу тероризма и няма нищо общо със Закона за защита на нацията (ЗЗН).

 81. 81 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1391 Любопитно

  До коментар [#72] от "msp":
  Тогава как приемат юридическите "вратички" на ЗЗН- чл. 15 и чл. 33 - приети от българското правителство през 1941 г.? И това ли е "спомогнало" за изтреблението на евреите в един бъдещ момент? Защо нищо не коментирате относно юридическото занчение на тези два члена в закона - нямате съответната квалификация или не точно тези два члена от закона потвърждават истинската насока на българската политика- т.е. оставяне или създаване на юридическа възножност за спасяването на евреите в България въпреки хитлеристката политика?

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 82. 82 Профил на msp
  msp
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#76] от "dobrich":

  След окупацията на града от немците! А дали имат реституция на имотите - не съм се интересувал. Знам че нещо е плащано, но подробностите не са ми известни. Интересно е, ще се разровя. но със сигурност, тъй като част от тях са станали държавни преди 1944, те продължават да са такива и при Тито.

 83. 83 Профил на drakar65
  drakar65
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  http://www.svobodata.com/page.php?pid=10248&rid=29&archive=
  Жесток сайт! Почвам да чета!

  “Сега е моментът да превъртим Рубикон-а” - Гай Юлий Ц... Аз-"Картаген трябва да бъде разрушен"!
 84. 84 Профил на Daniela Gorcheva
  Daniela Gorcheva
  Рейтинг: 616 Неутрално

  [quote#73:"msp"]
  Как да не е гаранция! Е, дайте ми един случай на депортиран евреин или какъвто и да е друг с български паспорт! Пълна гаранция си е, до онзи момент, в който обявяваме война на Германия - тогава действително има арестувани българи и изпратени дори в лагери[/quote]
  Не е гаранция, така както не са гаранция унгарските и румънските паспорти. И те са съюзници на Германия, нали? Хорти прави опит да се противопостави на това, германците отвличат сина му и 400 хиляди унгарски евреи са изпратени в лагерите на смъртта.
  Така че гаранция няма, защото Хитлер става все по-мнителен и защото за него еврейският въпрос е въпрос на сигурност. В параноичната си смахната глава той вижда евреите като заплаха.

 85. 85 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1280 Неутрално

  До коментар [#82] от "msp":

  Антиеврейските изстъпления в Будапеща са вършени от унгарската нацистка организация Черните стрели, подчинена на тогавашния премиер Салаши. Шведския дипломат Артур Валенберг спасява доста от тях в своето посолство......Никакви еврейски имоти не са реституирани от югославските и македонски власти, да не говорим за парични обезщетения?!

 86. 86 Профил на msp
  msp
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#81] от "dqdomart":

  Ами просто не трябваше да ги гласуват, а трябваше да приемат всички на "овладяната и освободена" територия, както се изразяват тогава за български граждани, с опция, който не иска, да си запази старото гражданство. Но предпочетоха другото - да си оставят разменна монета при играта с Хитлер. А и 1941 "окончателното решение" още не е взето, за да има толкова дълбока стратегия. Не мога да приема един позорен акт за дълбока стратегия с хуманно значение. Просто няма такава.

 87. 87 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1399 Любопитно

  Това са показания на югославски ром от Скопие, който иска ФРГ да му даде право на работа и обезщети, понеже като дете е бил транспортиран в 3 Райх:
  "Erst als sie drei Goldstücke aus ihrem Brustbeutel
  holte und sie einem der Bulgaren zeigte, da bekam er große Augen, sah sich nach
  allen Seiten um und machte dann die Hand auf..Die deutschen und die bulgarischen Faschisten haben die Roma – Frauen
  vergewaltigt und geschändet."
  Едва когато баба му извадила три жълтици от дисагите и ги показала на българина, оня се ококорил, огледал се на всички страни и си отворил дланта...Германските и българските фашисти изнасилиха и обезчестиха ромските жени ."
  Доколко може да се вярва на такива исторически истини и докога ще позволяваме да петнят името на отечеството ни?
  http://www.nds-fluerat.org/projekt/SAGA/Dokumente/Antrag%20auf%20Besch%E4ftigungserlaubnis%20f%FCr%20Roma.pdf

  nemo malus felix, minime corruptor.
 88. 88 Профил на msp
  msp
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#85] от "dobrich":

  Е, нали това казвам и аз - силашите или шилашите идват на власт след като гермнаците свалят Хорти! А за имотите, казах Ви не съм се интересувал. Някъде съм чел, че е плащано на семействата на загиналите - но дали от немците, или от други - не знам.

 89. 89 Профил на Daniela Gorcheva
  Daniela Gorcheva
  Рейтинг: 616 Неутрално

  [quote#86:"msp"]А и 1941 "окончателното решение" още не е взето, за да има толкова дълбока стратегия. Не мога да приема един позорен акт за дълбока стратегия с хуманно значение. Просто няма такава. [/quote]
  Никой грамотен човек не говори за окончателното решение- то е тайна и остава такава до края на войната. Но преследванията срещу евреите са факт от 30-те години, животът им е непоносим в Германия, те са лишени от всякакви права, а на следващия ден, буквално на следващия ден след Аншлуса тези закони влизат в сила и в Австрия и евреите започват да се самоубиват. Рузвелт свиква конференция в Евиан по този въпрос, но никой не иска да поеме еврейските бежанци. Така че цар Борис много добре е наблюдавал всичко и е решил, че след като Германия го налага навсякъде, ще го наложи и в България и затова е по-добре да се приеме от нас, за да затваря вратата за произволи. Моля, преди да коментирате отново, прочетете текста към който Ви дадох линк. Не мога да Ви обяснявам в коментари цялата история на ВСВ .
  http://www.svobodata.com/page.php?pid=10248&rid=29&archive=

 90. 90 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  [quote#86:"msp"]Ами просто не трябваше да ги гласуват, а трябваше да приемат всички на "овладяната и освободена" територия, както се изразяват тогава за български граждани, с опция, който не иска, да си запази старото гражданство. [/quote]
  ?! А Вие наясно ли сте, че ЮРИДИЧЕСКИ В ардарска Македония НЕ Е ЧАСТ от България? Знаете ли как се признава по международното право една присъединена към друга държава ттеритория? Знаете ли, че един от начините е останалите държави да ПРИЗНАЯТ юридически включването на Вардарска Македония в територията на Царство България? Ето какво се казва в статията:"Никъде в заповедта на областния директор не се говори, че Вардарска Македония се присъединява към България. Това, което правителството в София се опитва да представи като национално обединение, не е признато от нито една държава по света, в това число и самата Германия" Т.е- де юре няма никакво международно признаване, че Вардарска Македония е част от територията на Царство България и територията й не попада под пълната юрисдикция на бг. държава!

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 91. 91 Профил на Любо
  Любо
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Сайта може и да е "жесток" но Даниела Горчева не е историк а журналист. Прочетете по-добре какво казва един сериозен философ и историк като Цветан Тодоров (текстове на френски). Цитирам от настоящата статия:
  "на 2 март 1943 г. е прието Постановление № 127 на МС за изселване "до 20 000 евреи" от "новоосвободените земи". В него е посочено, че това става "в споразумение с германските власти"."
  Каквото и да говорим, именно този политически акт формално ангажира отговорността на Царство България в изселването на македонските и тракийски евреи. По-нататък: има смекчаващи вината обстоятелства и т.н. - но това са фактите.

  Любомир
 92. 92 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1280 Гневно

  До коментар [#88] от "msp":

  След като си толкова пристрастен към еврейската тема, би трябвало да знаеш, дали има реституция на еврейските имоти в РМ!?

 93. 93 Профил на Daniela Gorcheva
  Daniela Gorcheva
  Рейтинг: 616 Неутрално

  а ето тук, по-накратко:
  Що се отнася до “враждебната държавна политика”, тя всъщност само е имитирала враждебност, за да се притъпи натиска на нацистка Германия. Признава го прокурорът на процеса срещу Айхман в Eрусалим, който заявява пред съда, че според документите става напълно ясно, че българското правителство е изселило евреите от София в провинцията, за да избегне натиска на Германия и за да ги защити от депортация извън пределите на страната.

  Беломорска Тракия и Македония са завладени и окупирани от нацистка Германия, която според международните конвенции за водене на война се явява техен суверен. По пълномощие на този временен суверен България поема временни административни функции. Тези окупирани земи обаче остават под юрисдикцията и върховната власт на Германия. Това е много важно, но точно този факт понякога се подминава. Българските власти нямат правата и възможностите да попречат на депортацията на евреите от Беломорието и Вардарска Македония, които не са български граждани и не са се намирали в пределите на Царство България.
  http://www.dw.de/българският-антисемитизъм-е-план-на-дс/a-16354089

 94. 94 Профил на g.kuchukov
  g.kuchukov
  Рейтинг: 395 Неутрално

  КОгато някой не разполага с аргументи пише глупости като дилманадиалог - какво общо има станалото по време на комунизма с това дали Борис и Филов са водили пронацистка политика.
  Твърдението, че ЗЗН е приет, за да се запазят от смърт бългаските поданици от еврейски произход е класически пример за ревизионизъм, отрицание на Холкоста и разбира се антисемитизъм.
  Има достатъчно документи доказващи,че активните антиеврейски действия започават още в началото на 1940г, когато нацистите воюват все още в Западна Европа. Има също достатъчно документи за загиналите в лагерите бъгларски евреи, чиито списъци са предадени на Гестапо от българските посолства в Париж, Берлин и т.н.

 95. 95 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  [quote#91:"Любо"]Сайта може и да е "жесток" но Даниела Горчева не е историк а журналист.[/quote] Да - и като журналист не знае как се работи и не може да използва автентични исторически писмени източници? Странна теза.... какво ще кажете за чл. 15 и чл. 33 от ЗЗН/ отм./ - и те ли не са достоверен източник? Те не са юридическа "вратичка" за оцеляването на евреите, така ли? Ако така мислите, като юрист мога да отмина мнението Ви с насмешка!

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 96. 96 Профил на msp
  msp
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#89] от "dilmanadialog":

  Чел съм го отдавна, констуркцията ми е ясна, искате да ме убедите, че държавата ни няма никаква отговорност! Нещо, което въобще не е вярно. В българската зона на бивша Югославия, която не покрива цялата сегашна Македония се ВЪВЕЖДА И ФУНКЦИОНИРА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И БЪЛГАРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ. То и завоеванията на Хитлер не бяха признати международно, ама това не му попречи да въведе немско законодателство в Австрия, Чехия и части от Полша и да си управлява както намери добре. По време на война, отговорност носи онази администрация, която управлява даден регион. По вашата логика, трябва да оневиним Хитлер за Бабий Яр, щото никой не му е признал окупирането на Киев например или на Бретан. Затова и България получи при мирния договор с победителите задължения за репарации, с което нашето правителство призна, че носим отговорност за онова, което сме управлявали! Никога няма да ме убедите, че критиката срещу българските действия в окупираните от нас територии, ако ще я караме по международното право, е критика срещу българския народ. Тя е критика, срещу определена политика.

 97. 97 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  [quote#94:"kuchukov"]Твърдениео, че ЗЗН е приет, за да се запазят от смърт бългаските поданици от еврейски произход е класически пример за ревизионизъм, отрицание на Холкоста и разбира се антисемитизъм. [/quote]
  Моля, дайте Вашият системен правен анализ на чл. 15 и чл. 33 от ЗЗН/ отм./. Едва тогава твърденията за ЗЗН може да имат някаква сериозна основа. Ако не можете да направите такъв специализиран анализ, просто замълчете!

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 98. 98 Профил на Daniela Gorcheva
  Daniela Gorcheva
  Рейтинг: 616 Весело

  [quote#91:"Любо"]но Даниела Горчева не е историк а журналист. [/quote]
  напротив, не съм журналист, а съм историк. . Завършила съм българска филология и ИСТОРИЯ. Но това не е никакъв аргумент, защото и Искра Баева е историк, но говори и пише не като историк, а като партиен пропагандатор. Така че ако нямате други аргументи срещу написаното от Даниела Горчева, този Ви аргумент не струва.

 99. 99 Профил на msp
  msp
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#92] от "dobrich":

  Въобще не съм пристрастен от еврейската тема, просто обичам да чета и да разглеждам архиви и материали! За радост или съжаление не съм евреин, но не мога да подминавам онези неща, които не правят чест на държавата, както и никога не сливам държава с народ, особено, когато се вземат решения за съдбата на отделни или група хора. А нелицеприятното в случая е, че сме допуснали това, което като нация сме се опитали да откупим още същия месец, този път спасявайки други души.Но спасението не е индулгенция.

 100. 100 Профил на armia
  armia
  Рейтинг: 395 Неутрално
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK