Избрани лъжи от репертоара на театъра "Нова ядрена електроцентрала"

Карикатурата е публикувана за първи път през 2010 г.

© Иван Кутузов

Карикатурата е публикувана за първи път през 2010 г.Господата Сакскобургготски и Станишев (кой е кокошката и кой – петелът, не е от значение) снесоха голям запъртък. Сега кудкудякат, че запъртъкът е златно яйце и се опитват да ни насадят да го мътим.


Преди няколко дни за около минута включих телевизора и станах свидетел на поред­на­та лъжа на г-н Станишев, че неговото правителство не е субсидирало проекта АЕЦ "Белене". Лъжа е, защото бившият министър председател едва ли е забравил решение­то за прехвърляне на 300 милиона лева от държавния бюджет на НЕК за изграждането на централата. Отделно е поетата държавна гаранция от 600 милиона лева за Проекта.
Трябва със съжаление да призная, че БСП е една успешна Precipitation Management Company1. Дейността ú, особено по референдума за АЕЦ "Белене" достигна върхове, кои­то едва ли ще бъдат покорени в обозримото бъдеще.


По-долу ще се опитам, от позицията на специалист, работил в енергетиката над 55 го­ди­ни, да опровергая част от "подхвърляните" в обществото лъжи.
Лъжа първа:

 • Периодът 2007 ÷ 2010 г. е критичен за българската електроенергийна система (ЕЕС) ... В този период трябва да се изградят 1600 MW нови мощности2.
 • Периодът 2007 ÷ 2012 г. ще е критичен за ЕЕС ... В този период трябва да се изгра­дят 910 MW нови мощности3.
Всички сме свидетели, че електроенергийния апокалипсис не се състоя. Нещо по­ве­­че – през този период са изнесени 61,0 TWh електроенергия, като само през 2011 г. са произведени 50,7 TWh, от които са консумирани бруто 38 TWh и изнесени 12,1 TWh. Оправданията на БСП с настъпилата икономическа и финансова криза са несъс­тоятелни – вътрешното електропотребление (консумацията от преносната мрежа) през периода 2003 ÷ 2011 г., независимо от състоянието на икономически подем или криза е било на равнището 30,5 TWh, с положителни и отрицателни отклонения през годи­ните, по-малки от 1,5 TWh, дължащи се по-скоро на климатичните пертурбации, от­кол­кото на ръста на икономиката.


Този факт е лесно обясним – престанаха да работят енергоемките МК "Кремиковци", ЗТМ "Радомир", "Химко" – Враца, "Плама" – Пле­вен и други неефективни производства; продуктовата структура на страната посте­пен­но се ориентира към ниска енергийна интензивност; в бита и обслужването пре­обла­даващо се използват енергоефективни уреди (само от въвеждането на LCD телевизори­те и енергоефективното осветление върховото натоварване на ЕЕС е намалено с около 1000 MW и са спестени близо 2 TWh електроенергия годишно); не на последно място трябва да се отбележи ценовия натиск върху консуматорите за енергоспестяване.


Лъжа втора:

 • През 2015 г. Република България ще потребява бруто 43,8 ÷ 46,5 TWh, а през 2020 г. съответно 49,0 ÷ 54,2 TWh1.
 • През 2015 г. Република България ще потребява бруто 46,0 ÷ 47,7 TWh, през 2020 г. – 53,3 ÷ 55,3 TWh и през 2025 г. – 59,0 ÷ 64,7 TWh2.
И тази лъжа не се сбъдна. През 2012 г. отклонението на траекторията на реалното потребление от прогнозата на БСП и НДСВ е близо 7,0 TWh, колкото е годишното производство на един блок с мощност 1000 МW. Лъжа е, защото още тогава бяха из­вест­ни прогнозите на NERA Economic Consulting (Октомври 2002 г.), БАН (Септември 2005 г.), RWE (Септември 2002 г.) и др., които предвиждаха много по-ниско електро­потребление, близко до действителното. Сега тази лъжа се тиражира в нов вариант – след кризата ще настъпи икономическо оживление, за което ще е необходима "много електроенергия" (колко – не се казва).Към настоящия момент е налице официалната прогноза на Електроенергийния систе­мен оператор (ЕСО) (Декември 2012 г.), според която към 2015 г. Република България ще потребява бруто 39,5 ÷ 41,4 TWh, през 2020 г. – 40,6 ÷ 43,5 TWh и през 2022 г. – 41,0 ÷ 44,1 TWh. Този сценарий за електропотреблението може да се приеме за реалистичен с горна граница 45,2 TWh през 2025 г. и прогнозен прозорец 42,0 ÷ 45,2 TWh към същата година, с по-голяма вероятност да се сбъдне минималния сценарий. Тази прогноза на ЕСО се потвърждава от горепосочените прогнози на NERA, RWE, БАН, а също от World Energy Council (Октомври 2012 г.).


Лъжа трета:

 • Предстои извеждането от работа на част от електроцентралите на въглища – ТЕЦ "Варна", ТЕЦ "Бобов дол", ТЕЦ "Марица 3", ТЕЦ "Русе" и др., близо 1300 MW и ще се наложи да внасяме електроенергия.
За сведение – блокове №№ 1, 2 и 3 в ТЕЦ "Варна", № 2 в ТЕЦ "Бобов дол", № 3 в ТЕЦ "Русе" отдавна не работят. И още нещо – ТЕЦ "АЕS – Гълъбово", ТЕЦ "Контур Гло­бъл" и ТЕЦ "Марица-изток 2" са рехабилитирани, някои от тях с увеличена мощност и икономичност, в пълно съответствие с изискванията на ЕС за опазване на околната среда, а ТЕЦ "Бобов дол" – блокове 1 и 3 и ТЕЦ "Варна" – блокове 4, 5 и 6 понастоя­щем се реконструират за намаляване на емисиите на азотни и серни окиси.


През 2012 г. от наличните електроцентрали, без горните енергоблокове са произведени 50,7 TW. И забележете – при непълно натоварване на ТЕЦ "AES – Гълъбово", ТЕЦ "Марица-изток 2" и ТЕЦ "Контур Глобъл". Оказва се, че вътрешното електропо­треб­­ле­­ние, дори до 2025 г. при максималния сценарий може да бъде осигурено от налични­те генериращи мощности, без АЕЦ "Белене", седми блок на АЕЦ "Козло­дуй" и нова ТЕЦ в "Марица-изток", намерения за което декларира правителст­вото.


Потенциал на инсталираните мощности в Република България


до 2025 г. и след това

Електроцентрала
Мощност, MW
Производство, TWh/год.
Период
АЕЦ "Козлодуй"
2 000 (2 200)
15,0
2030 г. и след това
ТЕЦ "АЕS Гълъбо­во"
670
4,02 ÷ 4,69
2030 г. и след това
ТЕЦ "Марица-изток 2"
1 580
9,48 ÷ 10,27
Минимум до 2025 г.
ТЕЦ "Контур Гло­бъл Марица-из­ток 3"
908
5,45 ÷ 6,36
Минимум до 2025 г.
ТЕЦ "Варна"
630
2,8
Минимум до 2025 г.
ТЕЦ "Бобов дол"
370
1,7
Минимум до 2020 г.
Топлофикационни и промишлени ТЕЦ
730
3,4 ÷ 4,4
Минимум до 2025 г.
ВЕЦ
1 761
4,68 ÷ 5,00
2025 г. и след това
ВЯЕЦ
990
2,26
2025 г. и след това
ФЕЦ
250
0,38
2025 г. и след това
ТЕЦ на биомаса
100
0,5
2025 г. и след това
Всичко до 2020 г.
9 989
49,67 ÷ 53,36

Всичко до 2025 г.
9 619
47,97 ÷ 51,66


При наличието на 2200 MW АЕЦ, 3910 MW ТЕЦ, 632 MW топлофикационни ТЕЦ, 303 MW заводски ТЕЦ и 1725 MW ВЕИ се осигурява мощностния баланс на страната към 2022 г., с възможности за 1400 MW износ. При налични 2632 MW вместо 3910 MW ТЕЦ към същата година вътрешното електропотребление се осигурява с по-малки възможности за износ4.


Не бива да се забравя, че в обозримото бъдеще, като член на голямото европейско семейство предстои да ни се случат доста хубави неща – ускорено въвеждане на ВЕИ, провеждане на агресивна политика за енергийна ефективност, развитие на икономи­ката, базирано на високите технологии (технологии с ниска енергоемкост и висока възвръщаемост), внедряване на "умни мрежи", организиране на Европейски пазар на енергоносители, в т.ч. на електроенергия. Затова от позициите на днешния ден прогно­зите и енергийните баланси на ЕСО може да изглеждат реалистични, но трябва да се има предвид, че те съдържат значителен резерв, който трябва да се използва. Според добрата практика на тези, които са пред нас и живеят много по-добре от нас благода­рение на разумната си политика, най-добрите инвестиции в енергетиката са отло­же­­ните, до момента, в който възникне неотложна необходимост. Изкушавам се да напомня, че според законодателството на Република България нови мощности, на непазарен принцип се изграждат с минимални разходи, само когато снаб­дя­ването с електроенергия не може да бъде осигурено.


От всичко казано дотук може да бъде направен изводът, че нито днес, нито в обозри­мото бъдеще до 2025 ÷ 2030 г. се налагат инвестиции в нови мощности, освен във ВЕИ, задължение за което сме поели по международни спогодби. А изхарчените досега близо 2 милиарда лева за АЕЦ "Белене", обосновани с лъжи нека тежат на съвестта на правителствата на НДСВ и тройната коалиция, доминирана от БСП.


Лъжа четвърта:

 • АЕЦ "Белене" ще струва много евтино – само 4 милиарда евра спо­ред споразуме­нието с "Атомстройэкспорт". Тази лъжа може да впечатли само "черве­ни­те ба­бички" (според Стефан Продев), защото с оскъпяването, което не се оспорва, вече набъбва на 6,2 милиарда, а с лихвите по кредитите най-малкото се удвоява. И това не е всичко – една нова ядрена електроцентрала има съпътстваща инфраструктура – съхраняване на ядрените отпадъци, защита срещу интервенция, резервиране на мощ­нос­тите, свързване с ЕЕС. За свързване с електроенергийната система е необ­хо­димо изграждането на няколко електропровода 400 kV до подстанциите "Царе­вец" и "Ми­зия", преконфигуриране на мрежата 400 kV посредством връзка между подстанциите "Царевец" и "Пловдив" и други електропроводи на 400 kV и 110 kV. Общите капи­таловложения за тези връзки, а също за релейни защити, противоава­рий­на автоматика, диспечинг и др. дейности, задължение на НЕК е от порядъка на един милиард и петде­сет милиона лева, без оскъпяването и лихвите по кредитите5. Затова и НSВC, ИПИ, ИЕМ и други анализа­тори определиха цената на авантюрата АЕЦ "Белене" над 20,6 ми­лиарда лева. Това са цифри, които е трудно да бъдат оспорени, освен със словоблуд­ство – най-евтина, ако не днес – утре ще е по-скъпа и т.н.
Лъжа пета: Ако не се изгради АЕЦ "Белене", цената на електроенергията ще се уве­личи, защото термичните електроцентрали след 2018 г. ще плащат за емитираните азот­ни окиси в атмосферата. Това е така, ще плащат "данък околна среда", но за сти­му­лиране на възобновяемите източници и енергийната ефективност, т.е. парите не се губят, докато внасянето на ядрено гориво без мито, защита на централата от интервен­ция, изграждането или поддържането на резервиращи мощности и други дейности са за сметка на данъкоплатеца.


Една проста сметка: За да се изкупи инвестицията от 20,6 милиарда лева през цената на електроенергията от АЕЦ "Белене" за 20 години е необходимо тя да бъде продавана за близо 200 лв. за мегаватчас. Сравнете я с микса на електроенергията от 80,5 лв за мегаватчас, която днес ку­пува НЕК и ще се убедите, че изграждането на АЕЦ "Белене" ще бъде поредния удар за българските потребители на електроенергия.


Лъжа шеста: Производството на електроенергия от ядрени електроцентрали е високо­технологично производство. За какво става въпрос, обаче – за технология и проекти, разработени извън страната, за съоръжения – също. Остават строителството, монтажът и оперирането с технологията, които са дейности, добре познати и усвоени у нас. Дън Сяопин беше казал, че не е важен цветът на котката, ако тя лови мишки. Перифра­зирана, тази мисъл в случая изглежда така: не е важен произходът на електроенергията – от "високотехнологична" АЕЦ, ТЕЦ, ВЕИ, внос и т.н., стига тя да е според възмож­ностите на потребителя, да не застрашава, в границите на допустимото, сигурността на страната, населението и околната среда. АЕЦ "Белене" не отговаря на тези изисквания.


Накрая ще си позволя да отбележа признаците на Високите технологии – ниски капи­та­ловложения, бърза възвръщаемост, ниска енергийна интензивност, високо съдържа­ние на интелект – комуникационни и компютърни технологии, възобновяеми енерго­из­точници, интелигентни мрежи и т.н. Къде тук се вписва нова ядрена електро­централа с възвръ­щае­мост над 20 години?


Лъжа седма: АЕЦ "Белене" ще гарантира сигурността на доставките на електроенер­гия. Съдете сами дали това е истина при работа на 4000 MW ядрени мощности и произ­­водство 30 TWh електроенергия годишно:

 • 30 TWh са 66 % от брутното електропотребление към 2025 г. Съгласно Закона за защи­та на конкуренцията, това е господстващо положение на пазара от един дос­тав­чик на суровина, в случая на енергоносител.
 • Това е 100 % от мощността на ЕЕС през летния сезон; за останалите генериращи мощ­ности – ТЕЦ, ВЕИ и др. през този период няма място в товаровата диаграма.
 • В случай на силно земетресение изключват 4000 MW от ЕЕС, което предизвиква разпадането ú. За сведение през 2012 г. е имало 3 несанкционирани изключвания на блок 1000 MW от ЕЕС.
Лъжа осма: АЕЦ "Белене" ще осигури много работни места. Ако за 3500 ÷ 4000 ра­ботни места при строителството и 500 ÷ 800 при обслужването трябва да изхарчим над 20 милиарда лева, при липса на необходимост, по-добре да строим пирамиди – хем по-евтино ще ни излезе, хем къде по-безопасно. А може и някой лев да вземем от турис­тите, които обичат да се наслаждават на човешката глупост и алчност.


Що се отнася до региона, време е държавата и партиите да престанат да лъжат вече над 30 години населението, а и то трябва да разбере, че не молебените, а неговата пред­приемчивост и труд ще го спасят от немотията. Защото временното му благопо­лучие от изграждането на АЕЦ "Белене" може да стане причина за продължаване на немо­тията на всички български граждани десетилетия напред.


1. Пи Ем Компания за "подхвърляне" на подвеждаща информация в обществото; тези компании се използват от производителите на оръжие, нелоялните конкуренти и др.
2. Перспективен план за развитие на ЕЕС на Република България, Май 2004 г. (при управлението на НДСВ).
3. План за развитие на електроенергийния сектор на Република България с минимални разходи, декември 2005 г. (при управлението на БСП).
4. Мощностен баланс на ЕСО (Декември 2012 г.).
5. План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2010 ÷ 2020 г., Септември 2010 г.


* Авторът е експерт с над 50-годишен стаж на различни позиции в енергетиката.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (528)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1324 Весело

  "поред­на­та лъжа на г-н Станишев, че неговото правителство не е субсидирало проекта АЕЦ "Белене". Лъжа е, защото бившият министър председател едва ли е забравил решение­то за прехвърляне на 300 милиона лева от държавния бюджет на НЕК за изграждането на централата. Отделно е поетата държавна гаранция от 600 милиона лева за Проекта".....

 2. 2 Профил на mtmvb1111
  mtmvb1111
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Колко по-хубав би бил света без комунисти и будали, които да им вярват.....

  Руското влияние убива България! "Дневник" също....
 3. 3 Профил на madagaskar
  madagaskar
  Рейтинг: 975 Любопитно

  Браво за статията! Нека се разбере истината около "черна дупка" БелеНЕ! И как парите ни ще отидат по джобовете на хората около Станишев!
  Не на АЕЦ Белена, ДА на 7 и 8 блок в Козлодуй!

  Ако МЗ предупреждава, че „пушенето убива“, редно е и ние, пушачите, да предупреждаваме, че кражбите в Министерството на здравеопазването убиват повече
 4. 4 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1602 Неутрално

  Има три съществени момента с "Белене":

  - цена за изграждане, респ. цена на купувания от нея ток;
  - земетръсния риск на региона;
  - местата за съхранение на отпадъчното ядрено гориво (което не е като битовите отпадъци).

  Лично аз ще пропусна тази бутафория с референдума.

 5. 5 Профил на KATARAMA
  *****
  Неутрално

  Интересно! Колко ли е хонорара от ГЕРБ за тази статия?

 6. 6 Профил на radiacionen_tip3
  radiacionen_tip3
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Егати и дългата статия!!! До днес всички обвиняваха защитниците на Белене- как прогнозират за 30г. напред! Сега стана обратното!? Тиквени работи! Ама мноооооого тиквени!!!

 7. 7 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 1050 Неутрално

  Добре пазена тайна защо германският енергиен концерн РВЕ се отказва от участие в Белене:
  1)отказват да му предоставят оценка за въздействието върху околната среда на проекта "Белене"
  2)отказват да му предоставят оценка на сейзмичната активност за полщадка "Белене"

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 8. 8 Профил на radiacionen_tip3
  radiacionen_tip3
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#3] от "madagaskar":

  Ама ти ако не гласуваш с да- и Козлодуй няма да има.

 9. 9 Профил на takeshi303
  takeshi303
  Рейтинг: 810 Неутрално

  Добра статия. Извод Не на Белене.

 10. 10 Профил на Geoimg
  Geoimg
  Рейтинг: 759 Любопитно

  "Авторът е експерт с над 50-годишен стаж на различни позиции в енергетиката."
  Много едностранен и тенденционен коментар!?

  *Лауреат на Нобелова награда! ГРАЖДАНИН! БЕЗПАРТИЕН!!!
 11. 11 Профил на radiacionen_tip3
  radiacionen_tip3
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#4] от "Читател":

  Господине, на всички твои въпроси има адекватните отговори! Ама на теб какво ти пука- щом Винету казва не- и пемето му казва не! Ама, малко индианци останаха на Тамбукту!!!

 12. 12 Профил на madagaskar
  madagaskar
  Рейтинг: 975 Любопитно

  До коментар [#5] от "KATARAMA":

  [quote#5:"KATARAMA"]Интересно! Колко ли е хонорара от ГЕРБ за тази статия? [/quote]

  А бе вие нормални ли сте? Защо трябва да има хонорар от ГЕРБ, при условие че човека ви цитира неоспорими факти и реални цифри! Защо зад всяко нещо което ви кефи или не трябва да стои партия, личност или някаква далавера!
  Утре няма да са ГЕРБ на власт и вие ще продължавате да плюете "новите" със същите думи и странни брътвежи!

  Ако МЗ предупреждава, че „пушенето убива“, редно е и ние, пушачите, да предупреждаваме, че кражбите в Министерството на здравеопазването убиват повече
 13. 13 Профил на eurogi
  eurogi
  Рейтинг: 696 Неутрално

  Много интересен материал.Достави ми почти удоволствие да го чета...

 14. 14 Профил на only_truth
  only_truth
  Рейтинг: 409 Любопитно

  Чудя се, кой плати на "уважаемия инженер" за тази статия?! С подобни лъжливи твърдения, може да рискуваме бъдещето на България! Моля Ви, не подценявайте този факт!

 15. 15 Профил на eurogi
  eurogi
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#3] от "madagaskar":
  Даже и нов блок в Козлодуй не ни трябва.

 16. 16 Профил на radiacionen_tip3
  radiacionen_tip3
  Рейтинг: 466 Неутрално

  По- добре театър "Нова ядрена централа", от колкото водевилната халтура "Пари за чичо Митко чалгата"!

 17. 17 Профил на eurogi
  eurogi
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#14] от "icelander":
  Давай,напиши ги кои точно са лъжливите твърдения.Но ги посочи обосновано,с цифри,както "платения"инженер..

 18. 18 Профил на redrock
  redrock
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Г-н Босев, както не веднъж съм казвал и ще продължавам да го повтарям, комунистите винаги с чужда пита помен правят.С охота харчат чуждите (нашите) пари, но своето и откраднатото си го не дават. В целия т.н. преход от 23 години в България едва ли има по-голям лъжец и манипулатор по отношение на енергетиката като цяло от Р. Овч. ,а при всяко свое управление БКП(БСП) след себе си винаги оставя големи проблеми за обществото ни. За този референдум ще похарчим напразно към 20 мил. лева наши пари като още от сега е ясно ,че е безсмислен ,ненавременен, манипулиран с лъжи от комунистите, и много хора няма да гласуват, отвратени от тези лъжи.

 19. 19 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Дано да открият газ и нефт в българските блокове, тогава няма да ни трябват и допълнителни блокове в Козлодуй.

 20. 20 Профил на gogo2011
  gogo2011
  Рейтинг: 1136 Неутрално

  До коментар [#8] от "radiacionen_tip3":

  Така е с ГъРБ-ават формулировка на въпроса от управляващите.

 21. 21
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 22. 22 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1602 Неутрално

  До коментар [#11] от "radiacionen_tip3":

  Нима? Би ли бил така добър да ги синтезираш, за по-голяма прегледност? Защото днес слушах пореден дебат по "Дарик" по темата и няма яснота по нито един (освен демагогията на ядреното лоби).

 23. 23 Профил на gogo2011
  gogo2011
  Рейтинг: 1136 Неутрално

  До коментар [#14] от "icelander":

  Чакаме аргументация за противното.

 24. 24 Профил на eurogi
  eurogi
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#21] от "radiacionen_tip3":
  Ми ко чакаш-слагай си една бомба и си свършвай мъките..Аз никви мъки нямам,даже превъзходно се чувствам..

 25. 25
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 26. 26 Профил на radiacionen_tip3
  radiacionen_tip3
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#20] от "gogo2011":

  Нали знаеш- кое е криво, да не е ж..о.

 27. 27 Профил на Yotce
  Yotce
  Рейтинг: 1470 Любопитно

  [quote#3:"madagaskar"]Браво за статията! Нека се разбере истината около "черна дупка" БелеНЕ! И как парите ни ще отидат по джобовете на хората около Станишев!
  Не на АЕЦ Белена, ДА на 7 и 8 блок в Козлодуй![/quote]
  Статията отрича нуждата от КАКВИТО И ДА БИЛО нови ядрени мощности.
  Шизофренично е да започнеш с "браво за статията", и да завършиш с "ура за 7-ми и 8-ми блок на Козлодуй".

 28. 28 Профил на only_truth
  only_truth
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Хора, без АЕЦ Белене, картината би изглеждала по следния начин: С изцяло закрити ТЕЦ-ове, с изключение на американската ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово” от 660 МВт. АЕЦ „Козлодуй“ с един блок за още около една година. Около 2200 МВт от ВЕЦ, което представлява над 95% от водния потенциал на страната. Достигнат максимум от 1600 МВт във вятърни централи и 600 МВт в слънчеви централи1, които мрежата може да поддържа. И никакви други мощности, а с голяма зависимост от внос на електроенергия.

 29. 29 Профил на drachan
  drachan
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Г-не хубаво си експерт, ама ми обясни защо плащам 13% по скъп ток и тази година ме очаква още едно увеличение, па спомени нещо и за постоянното обгазяване на Ст. Загора. Аман от специалисти.

 30. 30 Профил на gogo2011
  gogo2011
  Рейтинг: 1136 Неутрално

  До коментар [#28] от "icelander":

  И това на база на какви данни и информация е казано? Че авторът поне цитира официална статистика и публично достъпни данни. В коментара ти вижда само някакви врачувания.

 31. 31 Профил на radiacionen_tip3
  radiacionen_tip3
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#22] от "Читател":

  Да не е бил пак някой икономист от ГЕРБ да говори за АЕЦ? Кое по- точно искаш да ти синтезирам, защото аз не съм чаааак толкова навътре, като чл.кор.на икон.науки Форумният Гербер?

 32. 32 Профил на eurogi
  eurogi
  Рейтинг: 696 Неутрално

  Ако само 20% от тези 20 млрд.,които ще се прахосат, се дадат за саниране на всички сгради в България и повишаване на енергийната ефективност в предприятията,сигурен съм,че поне в следващите 15-20 години за никакви нови мощности няма да става и дума.Поодбна инвестиция не само ще бъде много по-рентабилна,но и много по -екологична-както е казано,най-чистата енергия е непроизведената енергия...

 33. 33 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1444 Неутрално

  Дейността ú, особено по референдума за АЕЦ "Белене" достигна върхове, кои­то едва ли ще бъдат покорени в обозримото бъдеще.
  ..............
  Бе, народа да ги покани отново на софръта, ще изглозгат и покривките, барабар чиниите и приборите.

  nemo malus felix, minime corruptor.
 34. 34 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2470 Неутрално

  [quote#14:"icelander"]С подобни лъжливи твърдения, може да рискуваме бъдещето на България! [/quote] НЕ ЛЪЖЕ много ... а пък и НЕ Е ГЛЕДАЧКА ! С една дума ... ако се подържа ГРОБИЩЕ в индустрията всичко е наред до 2020 - 2025. То и сега България е на колене, тогава само и смъкват гащичките без нови мощности. Ама ги интересува само сега и после ни оставят на милоста на манафите да ни цепят на воля.

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 35. 35 Профил на gogo2011
  gogo2011
  Рейтинг: 1136 Неутрално

  До коментар [#29] от "drachan":

  Обърни внимание на прогнозната цена от 200 лв за мегават от Белене и ще видиш какво светло бъдеще те очаква с новата високотехнологична централа.

 36. 36
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 37. 37 Профил на .
  .
  Рейтинг: 996 Неутрално

  [quote#10:"Geoimg"]"Авторът е експерт с над 50-годишен стаж на различни позиции в енергетиката."
  Много едностранен и тенденционен коментар!? [/quote]
  За тоя даже и за експерт по чушкопеците да го споменуваха, не бих го вярвал.

 38. 38 Профил на only_truth
  only_truth
  Рейтинг: 409 Неутрално

  До коментар [#32] от "eurogi":

  Не виждам как санираният ти апартамент, ще ти доставя ток у вас?!

 39. 39 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2470 Неутрално

  [quote#28:"icelander"]голяма зависимост от внос на електроенергия. [/quote]+++ ТОВА Е ЦЕЛТА ! +++

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 40. 40 Профил на nonara
  nonara
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Авторът може и да специалист в енергетиката, но съвсем не е специалист по икономика. Всичките му изчисления са базирани на сегашното състояние на бг икономиката, което разбиращите тематиката определят като ненормално свито производство и стагнация във всички сектори. Естествено е, че при това ескстремно икономическо състояние индустрията и бита ще потребяват малко енергия - като в криза. Нотака ли ще останем завинаги. Да не би автора и тези, за които работи да планигат криза без край?!

 41. 41 Профил на eurogi
  eurogi
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#29] от "drachan":
  С една нова АЕЦ,това 13% поскъпване ще ти се види детска игра-прочети,то си го пише-сега средната цена на закупувания от централите ток е 80.5 лева на мегаватчас,а този от новия АЕЦ ще отиде към 200 лева...не ми се смята какво ще стане..

 42. 42 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 696 Неутрално

  Ст.н.с. инж.
  Има ли такова нещо пред името няма защо да се чете повече!
  Най-много да стигнеш до "субсидии", което всъщност било плащания по "изграждане".

  Мъко, мъко....!

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 43. 43 Профил на Салмонела
  Салмонела
  Рейтинг: 1384 Неутрално

  Даже е прекалено кратка тази статия.
  Негативите и рисковете от Белене са толкова много, че Большая енциклопедия е кратък очерк за риска на българина и силата на червения капан...
  Беля-НЕ!!!

  п.п. Някои хора още не могат да направят цивилизационния си избор и си стоят в лагерния комунизъм.

  УСПЕШНА НОВА ГОДИНА!!!
 44. 44 Профил на eurogi
  eurogi
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#36] от "radiacionen_tip3":
  Друго си е баба Стойна от Злокучене да ти го каже,а?

 45. 45 Профил на gogo2011
  gogo2011
  Рейтинг: 1136 Неутрално

  До коментар [#39] от "t'Ankus":

  Ако дадат половината от тези пари за подобряване на енергийната ефективност на домакинствата и изграждане на ВЕИ инсталации за техните нужди, ще се окаже, че ще има доста да изнасяме даже.

 46. 46 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3739 Неутрално

  [quote#5:"KATARAMA"]Интересно! Колко ли е хонорара от ГЕРБ за тази статия? [/quote]
  Ъ?
  Що за първосигнална глупост?

  ПрЪво на прЪво - да благодариш на господин Босев и "Дневник", че този материал, така подробен, така конкретен и така прегледен е в медийното пространство.
  Второ - тези данни ги има и в нета, за който се интересува. Но са пръснати и за масовия читател е трудно да ги обобщи.
  Трето на трето - и защо си мислиш, че гербавите стоят зад това? Те нямат нищо против далаверата, особено ако е тлъста. И до вчера се връткаха и сучеха да отбият руслото на тази пълноводна река в собствената си хранилка. Е, оказа се, че няма начин да я "реализират", по чисто икономически и независещи от тях причини, нито да прилапат цялата останала далавера. Та склониха да си я "делкат". И да си я употребят за предизборна далавера, да се "разделиха в мненията си".
  Затова гледате сега и този цирк, па и предишните с Тквата в Панорама, па после с оня пишманинвеститор, па после с подмяната на въпроса ...
  По делата им ще ги познаете, по делата!

 47. 47 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2470 Неутрално

  [quote#11:"radiacionen_tip3"] индианци останаха на Тамбукту!!! [/quote]Без ядрена енергия сме Тамбукту завинаги!

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 48. 48 Профил на eurogi
  eurogi
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#38] от "icelander":
  Чакам аргументите ти от коментар 14..

 49. 49 Профил на gogo2011
  gogo2011
  Рейтинг: 1136 Неутрално

  До коментар [#47] от "t'Ankus":

  Явно Германия ще се превръща в братска на Тамбукту - завинаги!

 50. 50 Профил на marker
  marker
  Рейтинг: 808 Неутрално

  Достатъчно аргументирана статия. Когато фактите говорят и боговете мълчат.
  Но не и некомпетентните, фанатиците и глупаците.

 51. 51 Профил на Вишински
  Вишински
  Рейтинг: 529 Неутрално

  Е, затова е и референдума - всеки да си казва "за" ли е или не е.

  Защо са нужни тези спорове? Или, спорящите си мислят, че така, в хода на разговора, опоненетът им ще се плесне по челото с викове "Прав си!"?

  Всеки си има позиция, която ще изрази на референдума. Неучастието в него е също позиция. Всичко друго е излишно.

 52. 52
  ****

  Мненията на потребителя Кентавър бяха изтрити поради системно и целенасочено нарушаване на <a href="http://www.economedia.bg/forum/">правилата за форумите</a>.

 53. 53 Профил на eurogi
  eurogi
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#50] от "marker":
  Боговете мълчат,ама БСП си има достатъчно безмозъчни говеда,на които да си пробутва шмекериите..

 54. 54 Профил на madagaskar
  madagaskar
  Рейтинг: 975 Любопитно

  До коментар [#27] от "Yotce":

  Ако искаме да си възвърнем позициите на основен износител на енергия на Балканите (които загубихме със спирането на 3 и 4 блок) ни трябват точно тези два нови блока!

  Ако МЗ предупреждава, че „пушенето убива“, редно е и ние, пушачите, да предупреждаваме, че кражбите в Министерството на здравеопазването убиват повече
 55. 55 Профил на radiacionen_tip3
  radiacionen_tip3
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#44] от "eurogi":

  Понякога тя е по- вярна, отколкото пожарникар от Банкя.

 56. 56 Профил на B52
  B52
  Рейтинг: 1594 Любопитно

  [quote#6:"radiacionen_tip3"]Егати и дългата статия!!! [/quote]
  Така е, чучка не е читател, а писател...
  БРАВО на автора, аргументи ЖЕЛЕЗНИ, подкрепени с цифри и факти!
  Това обаче не интересува много хората, още по-малко ядреното лоби, и тези които следва да връщат комисионните...
  БГ няма никаква нужда от допълнителни ядрени мощности, но това се губи зад димната завеса която пускат рубладжиите!
  А народеца - него най-много да го прекарат и издоят/острижат още един път.

  He had decided to live forever or die in the attempt, and his only mission each time he went up was to come down alive.
 57. 57 Профил на radiacionen_tip3
  radiacionen_tip3
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#47] от "t'Ankus":

  Пусни си и Ивана и си генерал!

 58. 58 Профил на eurogi
  eurogi
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#52] от "Кентавър":
  Хехее,това за Турция много ми хареса.Само дето причината и следствието малко си ги объркал-икономиката расте бързо,затова и трябват електрически централи.А не че расте,защото се строят електрически централи..

 59. 59 Профил на only_truth
  only_truth
  Рейтинг: 409 Неутрално

  До коментар [#48] от "eurogi":

  Аз колко пъти трябва под различни новини да ти пиша едно и също на теб - потърси - в интернет вече има достатъчно изчерпателна информация! Защо ти не ми отговориш на въпроса за санираният ти апартамент или е най-лесно да си говориш глупости...

 60. 60 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2470 Неутрално

  [quote#45:"gogo2011"]подобрявае на енергийната ефективност на домакинствата и изграждане на ВЕИ [/quote]... говориш с електродиспечер ...
  а не с бригада мазачи за топлоизолации
  ... или с клуб на ТНТМ за мегапика
  Хайде малко по-сериозно за енергетика.
  Изолациите и ВЕИ са много хубаво нещо. Противопоставят мазачи на енергетици.
  За РАБОТА и заводи обаче трябва ТОК !!!

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 61. 61 Профил на radiacionen_tip3
  radiacionen_tip3
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#54] от "madagaskar":

  Като ти трябват- гласувай с да!

 62. 62 Профил на Лелка
  Лелка
  Рейтинг: 1294 Неутрално

  [quote#27:"Yotce"]Статията отрича нуждата от КАКВИТО И ДА БИЛО нови ядрени мощности.
  Шизофренично е да започнеш с "браво за статията", и да завършиш с "ура за 7-ми и 8-ми блок на Козлодуй".[/quote]
  Разкрачената позиция винаги е двусмислена,НО в случая 7-ми реактор в Козлодуй е начинът за измъкване от БелаНЕ,щото тенджерата-реактор е поръчана,изработена и почти платена.Дано ни се размине само с един самовар,щото ако се запънат рашките,май ще трябва да има и 8-ми реактор,ама това ще се проточи доста далеч във времето и ако все пак се нарожи да го ползваме,пак ще е по-евтино от белЯнската черна дупка.

 63. 63 Профил на radiacionen_tip3
  radiacionen_tip3
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#56] от "B52":

  Чукчата чете и не разбира! Доказваш го!

 64. 64 Профил на eurogi
  eurogi
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#59] от "icelander":
  ако малко я напънеш тази пущина,дето ти е на раменете,ще разбереш,че няколко милиона санирани сгради в БГ ще намалят значително нуждата от енергия-оттам и нуждата от нови мощности.А в интернет не ме пращай,чел съм много там-аз искам твоите аргументи да чуя-след като твърдиш,че изнесените факти и цифри са грешни и лъжливи,значи знаеш други факти и цифри..

 65. 65 Профил на Чърчил
  Чърчил
  Рейтинг: 972 Неутрално

  Много Дядо Йоцо-вци с наивен патриотизъм се "пробват" във форума!И се възхищават на ТЪТЕНА (като же-пето българското -по Дядо Йоцо) от "специалистите"на енергийната мафия начело с ръководителя на една партия.За съжаление тези НАИВНИ ПАТРИОТИ не могат или не искат да ПРОГЛЕДНАТ ,че иде реч НЕ за БЪЛГАРСКОТО !

  ЗАВИСТТА ТРЯБВА ДА Я ЗАСЛУЖИШ.СЪЖАЛЕНИЕ ПОЛУЧАВАШ БЕЗПЛАТНО
 66. 66 Профил на B52
  B52
  Рейтинг: 1594 Любопитно

  [quote#42:"др. Иванов"]Ст.н.с. инж.
  Има ли такова нещо пред името няма защо да се чете повече! [/quote]
  Така е, прав си дрОгаре... Вие комунягите не обичате хора с образование, акъл, мнение основано на факти, аргументи, знание.
  Дружко си е "една жена каза", "това е директивата" и други прийоми с които каскетите сте свикнали да боравите.
  Само че времето ви изтича, неумолимо!

  He had decided to live forever or die in the attempt, and his only mission each time he went up was to come down alive.
 67. 67 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 763 Весело

  [quote#56:"B52"]аргументи ЖЕЛЕЗНИ, подкрепени с цифри и факти! [/quote]
  Най ми хареса момента със лсд телевизорите, и крушките, що ли не съм го забелязал по моето потребление! Абе, да вземат да пуснат по 500 лева на домакинство за закупуване на лед телевизор, и ето ти още 1000мв!

 68. 68
  ****

  Мненията на потребителя Кентавър бяха изтрити поради системно и целенасочено нарушаване на <a href="http://www.economedia.bg/forum/">правилата за форумите</a>.

 69. 69 Профил на faso
  faso
  Рейтинг: 717 Неутрално

  Супер, най-после една реална статия с цифри, за жалост много хора си нагаждат математиката

 70. 70 Профил на radiacionen_tip3
  radiacionen_tip3
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Като чета тая статУя, с всичките енергоспестяващи нововъведения- защо пак имам същият разход на ток, като миналия януари?

 71. 71 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2470 Неутрално

  [quote#57:"radiacionen_tip3"]Пусни си и Ивана и си генерал! [/quote]+++ Разсмя ме! Казват ми го за втори път! +++

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 72. 72 Профил на eurogi
  eurogi
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#68] от "Кентавър":
  Ще се завъртя 6 милиарда евро,ама не в България и от тях я остане нещо в БГ я не.И ще се завърнат,ама не в нашите банки,а далеч извън границите ни...

 73. 73 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3879 Неутрално

  [quote#5:"KATARAMA"]Интересно! Колко ли е хонорара от ГЕРБ за тази статия?[/quote]
  Е страшни аргументи за построяването на АЕЦ "Беля НЕ" извади. Ако знаеш само колко тъпо звучи заяждането ви при наличието на толкова силни аргументи срещу строителството на тази атомна бомба!?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 74. 74 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 3004 Неутрално

  "Една проста сметка: За да се изкупи инвестицията от 20,6 милиарда лева през цената на електроенергията от АЕЦ "Белене" за 20 години е необходимо тя да бъде продавана за близо 200 лв. за мегаватчас. Сравнете я с микса на електроенергията от 80,5 лв за мегаватчас, която днес ку­пува НЕК и ще се убедите, че изграждането на АЕЦ "Белене" ще бъде поредния удар за българските потребители на електроенергия."

  Цялата статия е една манипулация с подбрани факти и тендециозни интерпретации. Цитираната е една от тях. Цената по която би трябвало да продава Белене според HSBC e 150лв/мегаватчас, а не 200 и е точно толкова колкото днес купуваме тока от новите частни тецове. Цената на тока е 80,5лв/мегаватчас, заради цената от 45лв/мВч на Козлудуй.
  Когато Козлудуй излезе от експлоатация с какво ще бъдат компенсирани 15тераватчаса ел. енергия? С ВЕИ-та, които работят ако има слънце и вятър и на каква цена? Ликвидацията на Белене на практика означава ликвидация на ядрената ни енергетика и драстично повишаване на цените на тока.

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 75. 75 Профил на madagaskar
  madagaskar
  Рейтинг: 975 Весело

  До коментар [#61] от "radiacionen_tip3":
  [quote#61:"radiacionen_tip3"]Като ти трябват- гласувай с да! [/quote]


  Нема се случи т`ва Слагам едно твърдо НьЕ и сипвам ракийка да полея случая

  Ако МЗ предупреждава, че „пушенето убива“, редно е и ние, пушачите, да предупреждаваме, че кражбите в Министерството на здравеопазването убиват повече
 76. 76 Профил на eurogi
  eurogi
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#69] от "faso":
  Не,те не могат въобще да си я сметнат математиката,на тях им я нагаждат и те викат урааа

 77. 77
  ****

  Мненията на потребителя Кентавър бяха изтрити поради системно и целенасочено нарушаване на <a href="http://www.economedia.bg/forum/">правилата за форумите</a>.

 78. 78 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3879 Неутрално

  [quote#10:"Geoimg"]Много едностранен и тенденционен коментар!?[/quote]
  Постно! Много постно мой човек! Дори елементарни аргументи нямате!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 79. 79 Профил на radiacionen_tip3
  radiacionen_tip3
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#75] от "madagaskar":

  Ама ти верно си пишеш за спорта! Хем искаш 7 и 8 в Козлодуй, хем си не!? Абе, ти да не си премиерът!? То къде е Тамбукту- там е и Мадагаскар!

 80. 80
  ****

  Мненията на потребителя Кентавър бяха изтрити поради системно и целенасочено нарушаване на <a href="http://www.economedia.bg/forum/">правилата за форумите</a>.

 81. 81 Профил на bgkurshum
  bgkurshum
  Рейтинг: 707 Неутрално

  "Оказва се, че вътрешното електропотребление, дори до 2025 г. при максималния сценарий може да бъде осигурено от наличните генериращи мощности, без АЕЦ "Белене", седми блок на АЕЦ "Козлодуй" и нова ТЕЦ в "Марица-изток", намерения за което декларира правителст­вото."

  Как по-точно се оказва? Като си останем толкова бедни и неразвити и през 2025 г. ли?

  Бих искал да попитам Ст.н.с. инж. Георги Босев и цялата синя агитка - на българина някога ще му се позволили да достигне електропотреблението в закъсала Гърция? Никога ли българските семейства няма да имат право на климатици или по завета на вожда на десницата Боко тиквата ще се разхлаждаме по ливадите, пасейки овцете, а през зимата - дърва и въглища за огрев.

  На 11.07. да изринем сикаджията и мутренската му шайка! Този път завинаги!
 82. 82 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 763 Весело

  * Авторът е експерт с над 50-годишен стаж на различни позиции в енергетиката.
  Абе, този автор, да не е някое старче, на 80 години, щото 50 години стаж+2 казарма, +5 висше, +18 средно, прави 75, минимум!?

 83. 83 Профил на the_flea
  the_flea
  Рейтинг: 1167 Любопитно

  Дневник,
  Можете ли да изкопаете сега нЕкой отговорен другар /от цитираните в статията/ да се опита да отговори на всяка лъжа поотделно ....Ще падне едно мазане....

  Истината НЕ Е въпрос на гледна точка! Истината е истинна! А е А!
 84. 84 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2470 Неутрално

  [quote#62:"Лелка"] 7-ми реактор в Козлодуй е начинът за измъкване от БелаНЕ,щото тенджерата-реактор е поръчана,изработена и почти платена.[/quote]ДА бе ... Реактора сигурно е бидон със зеле и го мъкнеш от единия край на терасата на другия като ти скимне . То "проекти и лицензи" са празни приказки ... Имате ли си представа за що иде реч или само си приказвате ей тъй ... ?

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 85. 85 Профил на shmit77
  shmit77
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Като ви гледам коментарите на повечето напълно си заслужаваме всичките управници досега. Явно ние в Бг. сме най умните на света, сега строим атомна централа, а в същото време Германия взе решение до 2020г. да си затвори 26 Я.Ц. явно наистина сме с 50 години зад останалият свят.

  П.П. Прочетох някъде че ще затварят ТЕЦовете. Пълна глупост, не знам дали знаете ама ТЕЦ освен на мазут работи и на природен газ(даже без газовите горелки не може въобще да запали и работи котела) а колко бяха вредните емисии на природният газ.

 86. 86 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3879 Неутрално

  [quote#18:"redrock"]В целия т.н. преход от 23 години в България едва ли има по-голям лъжец и манипулатор по отношение на енергетиката като цяло от Р. Овч. ,а при всяко свое управление БКП(БСП) след себе си винаги оставя големи проблеми за обществото ни.[/quote]
  Ако знаеш само колко просташки се държеше този самонапомпан "специалист" вчера при гласуването на междинния доклад за кражбите и измамите около АЕЦ "Беля НЕ"....
  Ако не го вкарат в затвора, това ще бъде ново още по- живо доказателство за прислужната дейност на БСП, която правосъдната ни система извършва.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 87. 87 Профил на нервна
  нервна
  Рейтинг: 925 Весело

  Споко,бе,хора,що се нервите?
  След 20-30 години на РБ няма да и трябва ни Козлодуй,ни Белене, ни Мариците,ни ВЕИ-тата.
  Територията ще остане с 4 млн.жители,от които 2/3 мургави братчеди,ще се цепне на София и Мангалия,втората младите ще я опразнят,я към София,я към странство,пенсионерите ще измрат,а циганите и без ток ще минат.
  Каква икономика,какъв ток ви гонят?

 88. 88 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 763 Весело

  [quote#81:"bgkurshum"]Ст.н.с. инж. Георги Босев[/quote]
  ако това е автора, ами то н.с. няма вече, има доценти, или професори, гледам че и доктор няма?

 89. 89 Профил на Ваня
  Ваня
  Рейтинг: 635 Неутрално

  [quote#40:"nonara"]Да не би автора и тези, за които работи да планигат криза без край?! [/quote]
  Не знам кой какво планира, но България от 23 години е в криза и честно казано, като гледам развитието на платежоспособността на населението, аз лично не виждам измъкване, още по-малко развитие на производство. Ако все пак реша да бъда оптимист и да вярвам в инвестирането на много средства в производства, би следвало те да бъдат по най-новите технологии и съответно, ниско енергоемки.

  Аз
 90. 90 Профил на marker
  marker
  Рейтинг: 808 Неутрално

  Сто пъти съм казвал: АЕЦ Белене е инвестиционен проект.
  Който агитира да се строи, да регистрират акционерно дружество, ако щат да емитират и облигации. И нека тези, които са "ЗА", да си купят акции (облигации) с ЛИЧНИ пари. Да си построят централата и да печелят много, щом толкова е изгодна. Пазарна икономика сме, а не държавна. Аз не искам някой да ме задължава да влагам пари в дружество, което считам за неизгодно.

 91. 91 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 763 Неутрално

  [quote#85:"shmit77"]колко бяха вредните емисии на природният газ. [/quote]
  а мерси, газа го знаем, ако стане това, ще стане като парното, златно! Емисии, има, дори и само СО2 да е, води се парников газ, там има квоти, плащане и т.н., скоро ще влезне в сила!

 92. 92 Профил на Яна
  Яна
  Рейтинг: 1031 Неутрално

  Чудесна статия. Ако в българските медии преобладаваха изявите с подобна изчерпателност на фактите и аргументацията, залагащи на интелигентността и способността за рационално мислене на четящите, и качеството на преценките и решенията на четящия "матрял" би се повишило.

  "Славата трябва да се извоюва, а честта просто не бива да се губи." Шопенхауер
 93. 93 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3739 Любопитно

  До коментар [#68] от "Кентавър":
  Строителството на АЕЦ Белене, между другото, няма да е ангажиране на на 3-4 000 души пряко на обекта, а поне още толкова по разни заводи - подизпълнители.
  ****************************************
  Вярно.
  Обаче, като си казал "А" - кажи и "Бе".
  Та къде в китна Българийка видя производители на турбини, измервателни уреди и един куп друго оборудване за енергетиката? Би ли споделил?

 94. 94 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2470 Неутрално

  [quote#34:"t'Ankus"] С една дума ... ако се подържа ГРОБИЩЕ в индустрията всичко е наред до 2020 - 2025. То и сега България е на колене, тогава само и смъкват гащичките без нови мощности. Ама ги интересува само сега и после ни оставят на милоста на манафите да ни цепят на воля. [/quote]С кое точно не сте съгласни?(-) .... и мълчите

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 95. 95 Профил на redrock
  redrock
  Рейтинг: 581 Неутрално

  До коментар [#86] от "Храбър":

  За жалост правосъдната ни система не е на нивото да вкарва крадливи политици зад решетките. Колкото Масларова беше осъдена за "златния" ремонт на старозагорската болница, толкова и този нагъл комунист ще влезе някога в затвора. Днес спокойно може да се каже, че ако говорим за провали на сегашното правителство, то в борбата с престъпността по т.н. високи етажи на властта резултата е никакъв, за съжаление, и ако има нещо за което да упреквам ГЕРБ то това е именно работата на правораздавателната система в нейната цялост. Няма осъдени по т.н. знакови дела, а едни "братя" получиха някакви присъди ,но взеха ,че избягаха. Не виждам следващото правителство, каквото и да е то, как ще се справи с този голям обществен проблем - липсата на наказания за извършени престъпления. Това специално мен ме разочарова много, а примерите са много.

 96. 96
  ****

  Мненията на потребителя Кентавър бяха изтрити поради системно и целенасочено нарушаване на <a href="http://www.economedia.bg/forum/">правилата за форумите</a>.

 97. 97 Профил на leon12
  leon12
  Рейтинг: 1441 Весело

  [quote#94:"t'Ankus"]С кое точно не сте съгласни?(-) .... и мълчите[/quote]
  Ааа, нямаше ме, затова, веее, господине! Между другото в онова прословуто интервю на главния павиан на Републиката от 08.04.2011 г в Панорама има доста рационални мисли в тая насока! Явно тогава стратегията е била друга и герберите са се постарали даже с документи да докажат необходимостта от АЕЦ Белене!
  ..И вече държавата се намира в Париж..на арбитраж..Бойковите скрити" мисли, хехехе, я го вижте нашият юнак:
  http://www.youtube.com/watch?v=QSE2grkfYOk
  Надявах се до скоро, че идиотите никога няма да свършат и този екземпляр май е пряко потвържедение на "тезата" ми)))))

 98. 98 Профил на ijj
  ijj
  Рейтинг: 1097 Неутрално

  В статията сполучливо са събрани аргументите за тезата, че нова ядрена мощност не е необходима.

  Има, разбира се, и аргументи за обратната теза. И е много лесно да се провери, че не са лъжи.

  Например:

  1) От 1 януари 2013 г. във всички страни на ЕС всички квоти за емисии на СО2 (въглероден двуокис - не азотни и серни окиси) в енергетиката стават платени. Тези емисии от нашите ТЕЦ са около 30 млн. тона СО2 годишно.

  Някой може да попита - колко е цената на една квота (за емисии на 1 тон СО2)? Не е ли в момента под 10 евро/тон СО2?
  Да - така е, защото при определянето на броя на квотите не е била предвидена сегашната криза и в момента има излишък от квоти. Но това вероятно няма да е винаги така. Броят на квотите се определя по административен път. А европейските прогнози са тази цена да достигне към 2020 г. около 15-20 евро/тон СО2 и да продължава да расте в следващите години. При сегашното количество на емисиите от нашите ТЕЦ това съответства на 450 - 600 милиона евро годишно допълнителни разходи, които ще се добавят към цената на електроенергията. При такова рязко поскъпване с около 20-30% на себестойността на електроенергията от въглищните ТЕЦ, нищо чудно да се изпълнят песимистичните прогнози за запазване на сегашното ниско електропотребление у нас. То всъщност като се качват цените на електроенергията, електропотреблението
  "естествено" ще спадне, както са прогнозите в статията. Но това ли е целта?

  Вярно, парите от квотите за емисии на СО2 ще остават в България и дори има задължение да се влагат в други енергийни проекти - за енергийна инфраструктура, енергийна ефективност и ВЕИ. Но това няма да предотврати поскъпването на електроенергия и съответното въздействие върху цялата икономика и домакинствата.

  2) Вятърните и фотоволтаичните мощности трябва да се резервират - или с ВЕЦ, имащи изравнителен резервоар (т.е. язовир), или с газови централи (които дават много скъпа електроенергия). При това положение, не е редно тези мощности да се включват в списъка на разполагаемите мощности, които могат винаги да се използват при върхово натоварване. В този списък има и ТЕЦ на биомаса с мощност 100 МВт, какъвто още не съществува у нас. Някои малки деривационни ВЕЦ също не са винаги разполагаеми - те могат да работят само когато в съответните реки има достатъчно вода. Така разполагаемите мощности остават към 8500 МВт - при което остава много малък резерв при максимален върхов товар от около 7000 МВт - а той е такъв дори сега, в условията на криза. А такъв резерв е необходим - заради риска от евентуална авария, например.

  Освен това, у нас имаше един период на увеличение на електропотреблението между 2003 г. и 2007 г. Защо трябва да предполагаме, че такова нещо няма да се получи и в бъдеще?

  3) За няколко ТЕЦ-а "Бобов Дол", "Варна", "Марица-Изток 2" в табицата са дадени крайните години на експлоатация - съответно 2020 г. и 2025 г. А като се има предвид опитът от строителството на АЕЦ у нас и по света, основателно възниква въпросът - ако строителството на АЕЦ "Белене" започне сега, дали ще е завършило след около 10-12 години?

  4) Още един въпрос - дали някой може да посочи друга електрогенерираща мощност, която ако започне да се строи сега, би имала по-ниска себестойност на генерираната електроенергия в сравнение с прогнозната себестойност за Белене? Като се има предвид и поскъпването на горивата, и квотите за емисии на СО2, и непрекъснатото поскъпване на енергийните съоръжения? Може би само някои ВЕЦ биха отговаряли на това условие, но без да могат да поемат подобен товар. Евентуален съпоставим товар би имала само ВЕЦ на Дунава, но това засега не се предвижда.

  Истината е, че когато става дума за бъдещи периоди, винаги има много неизвестни. Например: Дали електропотреблението у нас няма пак да започне да расте? Колко бързо ще навлязат електрическите автомобили в масовата практика? Дали в близките десетина години няма неочаквано да се появи нов вид реактор?

  Затова в истинските прогнозни проучвания вибнаги има по няколко сценария, а освен тези, има и антитези. Всичко останало е само пропаганда

 99. 99 Профил на Бай Колю
  Бай Колю
  Рейтинг: 524 Весело

  Отгоре - отгоре попрегледах цялото това дълго нещо....
  Видях няколко лъжи и спрях да се задълбочавам. Явно и тоя ст.н.с. инж. изпълнява нечия поръчка. Иначе, като ще оборваш лъжи, би трябвало да пишеш истини, нали?! На това се надявах! Ама не, вместо едни лъжи - други лъжи... Помия! Още в първа точа - "продуктовата структура на страната посте­пен­но се ориентира към ниска енергийна интензивност", мислих, мислих, така и не се сетих да съм прочел за нито едно работещо предприятие, което е подменило тотално или поне чувствително производствените си мощности с енергоефективни... Не знам, може и аз да не съм прав, ако има, поправете ме! После, тъпотия за нови телевизори и енергоспестяващи крушки!? Старите телевизори "туба" консумираха около 20-50 вата, новите сигурно са под 20, ама какво е това, на фона на един бойлер от 3000 и фурна от 2500, ама те си стоят?! От къде е дошла тая икономия тогава, аджеба?!А беее, спирам до първа точка, че не ми се четат повече глупости! А толкова ми се искаше някой да напише нещо вярно, та да определя мнението си за референдума! Ама не, и едните и другите пишат лъжи и очаквам да им повярвам! Ами не им вярвам! Нито на едните, нито на другите, затова май най правилното решение е БОЙКОТ!

 100. 100 Профил на leon12
  leon12
  Рейтинг: 1441 Весело

  [quote#99:"Бай Колю"]А толкова ми се искаше някой да напише нещо вярно, та да определя мнението си за референдума![/quote]
  Вервай на мене, бай Кольо - я ще гласувам "за" Белене! Може да ма изритат от ДСБ, ама химикалката и калкулаторът не грешат! Те казват - стройте, щото накрая ще останете на "сухо", изпреварени и от турци и от румънци

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK