Речта на лидера на ДПС Ахмед Доган за оттеглянето му (едно към едно)

Най-често използваните думи в речта на Ахмед Доган

© Дневник

Най-често използваните думи в речта на Ахмед ДоганТова е речта на Ахмед Доган, с която той обяви оттеглянето си от лидерския пост в ДПС след 23 години начело. Тя обаче беше прекъсната от нападението срещу него с газов пистолет. След няколко часа прекъсване националната конференция беше възстановена и речта му прочетена от Филиз Хюсменова. По традиция докладът му беше раздаден на делегатите и отпечатан в книжка. Публикуваме речта едно към едно,запазен е оригиналният подчертан текст:


Уважаеми делегати, на VIII-та Национална конференция на ДПС, Уважаеми гости от страната и чужбина, Ваши превъзходителства!


Осмата НК ще остане в историята на ДПС с различни оценки и политически квалификации. За мен този най-висш партиен форум ще има както фундаментални политически измерения за партийното строителство, така и личностен екзистенциален смисъл.


Днес ние трябва да си отговорим на въпроса:
какво в нашата стратегическа визия за света трябва да остане и да се развива? И коя част следва да се промени съобразно динамиката на европейските политически реалности и на регионалния политически свят. Разбира се, това метаполитическо сканиране е необходимо да се направи от гледна точка на либералните принципи, ценности и политически практики.


Две основни тенденции характеризират нашия съвременен глобален политически свят. Първата тенденция е свързана с обстоятелството, че в геополитически план светът се движи от едно полюса и към многополюсен свят. С други думи, следващите няколко десетилетия глобалният политически свят ще се намира в състояние на преход, преобразуване, трансформация към поливалентност на ценностите и мултикултурност на човешките общности.


Втората консолидираща света тенденция е свързана с търсенето на изход от Глобалната криза предимно в постигането на финансова стабилност, растеж и заетост, което може да се приеме за адекватна стратегия само като първа стъпка в правилното дефиниране на същността на кризата като глобално явление. Според мен относително глобалният характер на кризата има далеч по-дълбинни проекции, защото е само един от отпушените бентове на системата на властта във връзка с Промяната на управляващите параметри на Глобалния свят към многополюсност и мултикултурност.


Взаимодействието на тези две тенденции създава процес на бавни, но съвсем явни финансови, икономически и социокултурни завихряния, които трудно се поддават на прогнозиране и управление.

Конференция на ДПС

© Цветелина Белутова

Конференция на ДПС


Основният въпрос при тази геополитическа ситуация е : ще успее ли ЕС в контекста на Програмата "Хоризонт 2020" да гарантира лидерската си роля в развитието на науката, ключовите технологии и в качеството на живот в социалната сфера?


По всичко изглежда, че " Програмата 2014-2020" е едно огромно предизвикателство пред ЕС и като че ли априори е ясно, че от нейното успешно или неуспешно изпълнение ще зависят не само целостта на EC. общото състояние на страните-членки, но също така и властовите вектори и геостратегически баланси в планетарен мащаб.


Ако това предизвикателство беше в дискурса на самоцелното надбягване за технологична иновативност и по­литическо надмощие, крайните резултати на евентуалния лош сценарий нямаше да изглеждат чак толкова фатални. Но Глобалната финансово-икономическа криза в Западния свят е обективен факт, който поставя ЕС в ситуация на безалтернативен избор, а именно: стратегиите за оцеляване и за развитие на страните-членки трябва да образуват общ, сумарен вектор на ускорено лидерско развитие на Общността! В противен случай " Хоризонт 2020" ще си остане само в рамките на конвенционална стратегия за оцеляване в търсене на позитивен изход от Кризата и всяка страна-членка ще се спасява както може. И точно в това отношение са моите притеснения за лидерството на ЕС в световен мащаб... Защото това директно ще рефлектира върху състоянието и съдбата на България.


За да изразя сравнително по-еднозначно притесненията си, няма да коментирам въпроса дали финансирането на "Хоризонт 2020" е адекватно в сравнение с аналогични програми на САЩ, Китай и Япония. В този дух няма да изразя и съмнение дали един процент от брутния продукт на ЕС е достатъчен за една такава геостратегическа инвестиция за запазване и утвърждаване на Европейското лидерство в света. Но в същия контекст на Лидерството на ЕС бих искал да коментирам ефективността на разходваните средства от бюджета на Съюза за финансовото стабилизиране на определени страни-членки и за създаване на условие за заетост. Въпреки че се правят целево, тези инвестиции си остават в рамките на парадигмата на оцеляването, а не за придобиване на стратегическо предимство в развитието. Това обстоятелство на рефлексивно равнище имплицира най-малко два типа въпроси и опасе­ния, които имат силата на политически реалности:

Ахмед Доган

© Цветелина Белутова

Ахмед Доган


На първо място, превръщането на научните изследвания в нови продукти и услуги е все още далеч от необходимата за целта консолидация на европейския научен и инженерен потенциал за създаване на принципно нови ключови технологии. Няма да бъде излишно да напомня, че в исторически план Европа дължи лидерството си именно на науката и новите технологии.


На второ място, имам "усещането", че оценките на Брюксел за Кризата във финансово-икономическия свят е по аналогия на предишни кризисни сътресения на световната икономика. Респективно - търсенето на изход/или изходи от нея са в рамките на конвенционалното мислене и действие. Разбира се, кризите са естествено състояние на човешкото развитие. Но в конкретния случай търсенето на позитивен изход от нея е равносилно на избор на изпреварваща стратегия за развитие на ЕС най-малко за няколко десетилетия.


Характерна особеност на днешната криза е обстоятелството, че тя протича в условията на новите реалности на Глобалния свят, включително и на все още неписаните правила в него. Светът никога не е бил толкова глобален и взаимозависим във вертикално, хоризонтално и виртуално измерение.


В предишните етапи на развитие на Въглеродната икономика, базирана на фосилните горива, развиващите се държави са намирали модели за изход от кризите в капиталистическия център на света. Днес ситуацията е коренно различна, защото моделите за подражание са твърде спорни. Страните, които се намират във възход, като Китай например, са в ускорена степен на модернизация, но в хоризонта на Въглеродната епоха. Тъкмо затова търсеният модел за развитие е в съвсем друга посока.


Резултатът от модернизацията по класически западен образец е очевиден:


- индустриализация (реиндустриализация), масово производство и масово потребление: светът е на ръба на самоунищожителна екологична катастрофа и тотална енергийна зависимост.

Кадър от конференцията на ДПС преди нападенето

© Красимир Юскеселиев

Кадър от конференцията на ДПС преди нападенето


В този ред на мисли, ако поставим знак за равенство на изхода от кризата с избора на стратегически път за развитие, Лидерството на ЕС следва да се реализира в областта на Зелената индустрия, ВЕИ, принципно новите начини за преобразуване u съхраняване на енергията, биотехнологиите, нанотехнологиите...., което условно можем да наречем Лидерство във Водородната икономика. С други думи, Лидерството на Европа има смисъл само ако успее да зададе параметрите на следващата индустриална революция и на новата икономика, така както преди два века даде тласък на Първата индустриална революция и на Въглеродната икономика.


В началото на Кризата като че ли интуитивно разбирахме, че след нея светът ще бъде друг, и спирахме дотук. Днес сравнително по-уверено можем да твърдим, че причините за нейното възникване и развитие в Западния свят са доста по-дълбоки, защото засягат самия статус на човека в Природата, както и отношението на човека към себе си и към различието и другостта. Очевидно е, че в центъра на съвременния капиталистически свят, в лицето на САЩ и ЕС, въглеродната икономика достига своя праг на развитие, поставяйки под въпрос понятията за прогрес и цивилизация. Искрено се надявам, че е въпрос на време отново в този център да се появи алтернативата на остарялото и моделът за развитие на новата икономика.


За мен няма съмнение, че Глобалната криза е и криза на парадигмата и на модела ни за развитие. Криза на самата ни представа за модерност, модернизация и циви­лизованост, криза на нашите разбирания за насоката ни за развитие. Тъкмо затова Глобалното политическо време се тресе и терзае накъде да реализира себе си. По всичко изглежда, че този въпрос на въпросите"ще се реши не от политици и чиновници, а от вдъхновени предприемачи с усет за иновации и за друго качествено равнище на функциониране на властта като самоорганизираща се система.

Ахмед Доган

© Цветелина Белутова

Ахмед Доган


В тази връзка преди няколко години един известен американски финансист лансира тезата, че кризата е вто­ричен продукт на вярата ни в неолиберализма, който давал неограничени прерогативи на саморегулацията на пазарната икономика, а това се оказало погрешно.


Не бих искал да ви занимавам с темата за регулация/ дерегулация на пазарния свят. Въпросът, който искам да поставя, е конкретен и прагматичен, а именно: отговаря ли институционалната структура на властта в ЕС на неговото ефективно интегриране?


Очевидно Властовата система на ЕС и страните-членки ще има нужда не само от продължителна синхронизация, но също така и от нови принципи за "права и обратна връзка" с прецизно уточняване на степените на свобода за всяко властово равнище.


В сегашния си вид Властовата система на ЕС и страните-членки в основната си част са институционализирани структури на властта на идеализираната национална държава. В най-добрия случай тя е усъвършенствана през периода на "Студената война" и след падането на Берлинската стена, но същността й е същата. И точно в това отношение се поражда проблемна ситуация във функционалната целесъобразност на Властовата система. Тя е конструирана за запазване на суверинитета на силни държавни субекти в несигурна и конкурентна среда. Тъкмо затова нейната категориална инфраструктура се базира на:


монолитното единство, перфектната сигурност, изрядната структурност, строгата централизация и субординация, прецизната нормативна регулация, йерархичната организация и т.н.

Конференцията на ДПС

© Цветелина Белутова

Конференцията на ДПС


Тази Властова система отговаря на идеологемите на европейския политически модернизъм, затова е като еманация на една идеална национална държава. Но може ли тя да " обслужва" съюз от 27 държави, дори и с тежестта на идеята за изграждане на " Европейски обединени щати"? Съмнявам се! Защото в този си вид и категориален формат тази Властова система провокира различни пластове на Историческото време, което пречи на реалните интеграционни процеси в Съюза.


Дори нещо повече. Тази Властова система в определен смисъл окуражава възпроизводството на определени сегменти на актуалното Политическо време, които дефектират общата политическа воля и Свободата на действие на "Цялото" в лицето на ЕС. Защото векторите на Властовата система на страните-членки гравитират около егоцентризма на националната идея. Но етнонационалната визия изключва не само различието и другостта, а в определени прагови случаи и "Цялото".


Подобно твърдение няма нужда от доказателства. Достатъчно е да си припомним развоя на ситуацията в Гърция и в още няколко страни, както и очертаващия се референдум за ЕС във Великобритания. България със своята полицейска диктатура също не прави изключение.


Интересно е да се знае, че това обстоятелство за статуса на Властовата система е предвидено от архитектите на ЕС. Затова във визията на Евроидеята водещ принцип на Властовата система ерегионализмът, а не централизмът. От тази гледна точка, закъснялото развитие на стратегията "Европа на регионите" е част от причините за кризисните явления в ЕС.


Ако опитът ни е провокирал да мислим в по-свободен порядък за гарантиране на Лидерството на ЕС в Глобалния свят, бихме могли да допуснем, че Политическото време е узряло за профилактично категориално изместване на акцентите на Властовата система.


Това "безобидно" действие би задало друга опция на Свободата на политическото целеполагане, а паралелно с това- и активиране на предприемаческата дейност и легитимиране на мултикултурните реалности.

Депутатът от ДПС Делян Пеевски, който също като Ахмед Доган не ходи на заседанията на парламента, дойде за кнференцията

© Красимир Юскеселиев

Депутатът от ДПС Делян Пеевски, който също като Ахмед Доган не ходи на заседанията на парламента, дойде за кнференцията


Естественият въпрос, който възниква от логиката на контекста, е: Има ли Европейската духовна традиция философско-културологична основа за подобно "профилактично" изместване на категориалната база на актуалната Властова система?


Да, има. В Европейското духовно пространство има всичко, стига да знаеш какво търсиш и да имаш отворени портали за възприемане на реалностите.


В най-лошия случай е налице 40-50-годишна традиция в преосмислянето и предефинирането на идеите, принципите и практиките на политическия модернизъм в Евроатлантическото духовно пространство. И това явление се нарича Постмодернизъм.


Би било знак на неуважение към конференцията да ви занимавам с философията и практиките на постмодернизма. Разбира се, подобно действие е невъзможно. Обаче се изкушавам да ви демонстрирам как би изглеждало въпросното изместване на векторите на Властовата система на идеализираната национална държава, от гледна точка на необходимото доминиране на властовите вектори на ЕС:


Например:


> Вместо монолитното единство на модернизма - хармонията на цялото и частите (т.е. заедността) на постмодернизма;


> Вместо перфектната сигурност на държавата - свобода и отговорност на институциите;


> Вместо изрядна структурираност на държавата -функционална ефективност в обслужването на гражданското общество; (речта беше прекъсната точно на това изречение от нападението - бел.ред.)


Кадър от нападението

© Цветелина Белутова

Кадър от нападението


> Вместо строга централизация на дейностите и услугите - управляема децентрализация с участието на неправителствения сектор;


> Вместо държавна регулация на пазара - конкурентна дерегулация и стимулиране на иновациите;


> Вместо пирамидални организационни структури -стимулиране на самоорганизиращи се системи със синергетична ефективност.


Дори и от пръв поглед започваме да разбираме защо политическите елити на националните държави нямат особен афинитет към алтернативната на Политическия модернизъм Властова система?!


В най-обща перспектива, категориалната инфраструктура на Властовата система на Модернизма ми изглежда като закотвена в опцията на двумерната плоскост на политическата свобода за мислене и действие.


Докато дискурсът на Постмодернизма продуцира реалности като холограмата и затова прави необходимо ефективното взаимодействие на "Цялото" и "частите" в политическото пространство и време на ЕС.


Освен това, което е важно за финализиране на тематичното изложение:


- Властовата система на политическия Модернизъм, като надстройка на класическия капитализъм, подхожда повече на онтологията и логиката на Въглеродната епоха.

Кадър от нападенето

© Цветелина Белутова

Кадър от нападенето


Докато Властовата система на Постмодернизма съответства повече на появяващата се на хоризонта Водородна икономика.


Постмодернизмът пасва повече на ЕС на регионите. Тоест, единствената базова география, в която ЕС може да се утвърди като безалтернативен интегриращ субект, за разлика от политическата география на националните държави.


Но дори и да породи скепсис и съмнение в еднолинейното възприятие на заклетите бюрократи, тези две оптики на Властовата система могат да функционират диференцирано или като взаимодопълващи се подходи.


Прави впечатление, че ограничаването на бюрократичното изкривяване е предвидено в "Хоризонт 2020", най-вече по отношение на инвестициите в приоритетните иновативни технологии на ЕС.


Разбира се, конкретните политически реалности нямат еднозначни измерения и оценки. Преди няколко години водещи политици в ЕС съвсем непринудено обявиха провала на мултикултурносттпа в Европейската политика. Причините за тази радикална смяна на позициите не се свеждаха само до им играят ските вълни към развитите страни в ЕС. Въпреки че Западна Европа трудно може да покрие очакванията си за лидерско развитие, без да ползва услугите на номадските работници от Източна Европа. За съжаление, не само няма визия за развитието на този процес, но и правила за регулация в актуален план.

Суматохата около Доган след нападението

© Цветелина Белутова

Суматохата около Доган след нападението


По всичко изглежда, че този процес ще продължи достатъчно дълго време, за да си затваряме очите пред реалните проблеми, които той поражда. Типична практика е номадски работници от Източна Европа, в частност от България, да се настаняват компактно в определени регио­ни и да образуват затворени общности от рода на гета. Това са предимно неквалифицирани или нискоквалифицирани работници, които се реализират предимно в земеделието, строителството и сферата на услугите. Разбира се, една част са и дефицитни специалисти,; завършили ВУЗ в България.


Поставям този проблем, тъй като от страничен той се превърна в един от основните въпроси пред ДПС и пред Европейските либерали. Според мен това са първите кълнове на пол и валентното битие на мултикултурността в ЕС. И ще бъде жалко, ако либералите изпуснат този шанс да си изградят дългосрочна стратегия за направляване на този процес, поне за следващите две десетилетия.


Процесът за търсене на по-добро препитание ще продължи, независимо от изхода от кризата. Защото разликите в цената на труда, на равнище "средна работна заплата", са 3-4 пъти по-високи. А в определени случаи и повече.


Синдромът на номадското препитание е фокусиран върху изострената идентичност. Оттук започват и проблемите за кризата в Мултикултурносттпа. В същността си това явление не е индикация за криза на мултикултурализма, а проблем на Властовата система, която няма модел за тяхното включване в социокултурния дискурс. Напротив, Властовата система изначално е нагласена за изключване и маргинализиране, въпреки Толерантността, като поносимост и търпимост на различието и другостта. Явно ниският праг на адаптивност на работниците-номади в културния дискурс на страните домакини в ЕС провокира по-ниски стойности на поносимостта и търпимостта. Но това обстоятелство също е реален проблем на либералния проспект за развитието на света.


Уважаеми дами и господа, делегати и гости!


Динамиката на процесите в ЕС са толкова важни за България, че ако не сме ориентирани в основните й насоки, няма да бъдем в час и по отношение на мястото и роля­та ни в него.


Въз основа на казаното дотук, можем да направим достатъчно точни политически проспекти на конкретни визии и стратегии за развитие.

Суматохата около Доган след нападението

© Цветелина Белутова

Суматохата около Доган след нападението


ПЪРВИЯТ ПРОБЛЕМ на България и на цялата демократична общност в страната е категоричното възстановяване на Демокрацията!


Този "категоричен императив" има фундаментално ценностно основание, а именно: ако изходът от кризата е иманентно свързан със стратегията за икономическо развитие на страната, то изборът на Демокрацията е цивилизационният ни път за развитие. Затова Демокрацията няма и не може да има алтернативи. Освен това този стра­тегически избор е направен преди 23 години.


Няма нищо по-значимо от възстановяването на Демокрацията, освен ако не сме поставени пред дилемата за физическото оцеляване на един народ. Но Историята показва, че няма нищо по-добро измислено от човечеството и за физическото оцеляване на народите, освен Нейно Величество Демокрацията!


Демокрацията е уникално постижение на Западния политически Модернизъм, но и абсолютният характер на легитимната власт на националната държава също е неин продукт.


Демокрацията е стихията на Гражданското общество, която чрез изборното право за представителност на социалните структури в управлението прави сериозен пробив във Властовата система на абсолютната неограничена власт, но не я елиминира напълно от Историята. Въпре­ки това Гражданското общество има статуса на политически и ценностен контрапункт на националната държава. В този контекст Демокрацията е и резултативен продукт (резултанта) от взаимодействието на властовите отношения на гражданското общество и държавата:


- ако гражданското общество е силно, националната държава не само се съобразява, но се и принуждава да коригира Властовата система;


- ако гражданското общество е слабо, условията и предпоставките за подмяна на Демокрацията с Диктатура се превръщат в обективна възможност.


За да бъде силно едно гражданско общество, то трябва да има адекватно представителство на социалната структура в партии и движения, като либерали, социалисти, консерватори и т.н., със съответните им идеологеми и визии за развитие на обществото и държавата.


При положение, че в България подобни партии са някъде към 400, е сигурен знак, че структурата на обществото не съответства на партийния ландшафт. Политическият пазар на идеологемите може да се измерва само със самофиксирането им във Властовата система като самоцел и като трамплин за лично облагодетелстване от властовия инструментариум на Националната държава.


Навярно тепърва ще се анализира "случаят ГЕРБ и Бойко Борисов" в най-новата история на България. Най-вече от гледна точка на въпроса:


- Защо след близо 20-годишен преход към пазарна икономика и демокрация Властовата система на държавата беше обсебена от идентифицирани "летящи обекти" от подземния свят?

Нападението

© Цветелина Белутова

Нападението


Уважаеми дами и господа,


Скъпи фенове на Демокрацията!


С ваше позволение бих искал да се изповядам пред вас като човек, който е преживял катарзиса на Подмяната на Демокрацията с Диктатура.


Демокрацията не е веднъж завинаги зададена обективна реалност като ценностна система.


Демокрацията се оказа много уязвима, с перманентна потребност от грижи за утвърждаване и развитие.


Инерцията в нашите модели на поведение и рутинността във възприемането на нейните ценности се заплащат с много висока морална цена.


До такава степен се объркваш, че дори не можеш да си обясниш какво се е случило!


И защо си бездействал, когато всичко е ставало пред очите ти?!


Когато осъзнаваш какво си допуснал като част от политическия елит на страната, вместо търсене на рационално обяснение, се стъписваш още повече. Защото започваш да проумяваш за какво става въпрос.


Виждайки как реагира медията и обществото на поведението на един мачо като Герой-спасител, ти става тъжно и мъчно.....Но чувството на вина от политическо


бездействие не те утешава, а те тормози дълбинно и вертикално....


Когато за пореден път преживяваш спектъра от възможности на Демокрацията и разбираш своя дял от общата вина, който превръща възможността за Диктатура в действителност, вече си готов да отсъдиш, че това е най-важният урок на Демокрацията, който обаче не трябва да се повтаря. Защото политик, който не е бил в час на този урок, не знае цената на Демокрацията. Такъв политик е станал жертва на рутината и инерцията...


Страхотен урок. Неповторим, драматичен дори. Диктаторите не разбират от базови ценности, политическо целеполагане и стратегия за развитие на страната. Но Те по-добре от нас усещат инстинктивната сила на Властовата система и нейните инструменти. Особено микрофона, камерата и силовите инструменти. И всичко, което може да служи за принуда и рекет.

Ахмед Доган

© Цветелина Белутова

Ахмед Доган


Могат да ти вземат бизнеса, но ти трябва да се чувстваш благодарен.


Могат да те фалират, но ти трябва да мълчиш и да се страхуваш. Защото може да последва и нещо много по-лошо.


Могат да те компрометират чрез медията до такава степен, че гледайки се в огледалото, да не се познаеш.


Могат да фалират и държавата, стига това да им гарантира собствено оцеляване и житейска сигурност.


Но диктаторите, като нашия Герой-спасител, са странни хора. Колкото и да са суетни и арогантни пред камерата, в същата степен са неуверени и страхливи в бъдещата посока на времето. Затова тях изключително много ги интересува Оцеляването. Дори го трансформират в политическа стратегия на държавата и обществото.


Неслучайно основният предизборен трик на нашия Герой-Спасител не е някаква програма или модел за развитие на България, а "събуждането на инстинкта на българина за оцеляване". Разбира се, това внушение задължително се свързва с виртуалната турска опасност и с ДПС като продукт на Османското културно наследство на Балканите.


Дотук добре. Машината на страха е конструирана по "свой образ и подобие" и пусната в действие. И тя започва да произвежда необходимия за събуждането на инстинкта за оцеляване продукт - Страха. Но въпреки всичко, нашият Герой-спасител не се чувства сигурен, той иска да бъде презастрахован и затова решава в приятелски порядък да се обърне към турския си колега от Анкара да му се притече на помощ с каквото може. И естествено колегата му от Анкара откликва положително...


Не искам да коментирам поведението на чужди премиери от коректност, въпреки че имам морални основания за това.


Искам само да припомня на нашия Герой-спасител, тъй като не обича да чете и хабер си няма от История, че няма нищо ново под слънцето на Историята. Затова той вероятно не знае, че така влиза в странни отношения, които имат аналогични модели в историята на Балканите...


Стремежът на диктаторите към абсолютната власт е без граници. Те обикновено започват с показна прилежност, за да се харесат на публиката. Достигат своя апо­гей с популизъм и демагогия на тема Справедливст. И накрая стават жертва на същата машина на властта, която са създали.


Но пакостите, които правят, са толкова големи, че след тях са необходими години за нормализиране на света, който са командвали...


Така например:


- За първи път от началото на прехода политическият елит на страната започна да артикулира темата за "Защитната система на Демокрацията";


- За първи път се прави реална организация от различни партии за "Сигурността на вота на избирателите";


- За първи път политиците започват да разбират как колаборацията на МВР и част от медиите на страната може да се превърне в месианска основа на Властовата система и да подмени Демокрацията с авторитарна диктатура.


Тъкмо затова ПИ-2013 трябва да имат за основна цел спасяване на Демокрацията. Дори и с цената на непризнаване на изборните резултати. Защото от гледна точка на изборния закон, приет самосиндикално от упра­вляващите, е важно кой брои бюлетините, а не колко са гласоподавателите.

Кадър от сцената

© Цветелина Белутова

Кадър от сцената


ВТОРИЯТ ПРОБЛЕМ, върху който бих искал да фокусирам вашето внимание, е изходът от кризата и стратегията за икономическо развитие на България.


Когато възстановяването на Демокрацията се поставя като условие за изход от кризата, на езика на политиката това означава твърде много. Най-вече това твърдение отчита реалния факт, че българският бизнес е на колене и няма сигурност и предприемаческа мотивация. Твърде много са случаите, когато, щом една значима фирма се появи на хоризонта с реални инвестиционни намерения, веднага се образува опашка от директората на Героя-спасител, "плачеща" за формално участие или пък направо с намерения за изземване на бизнеса.


Ситуацията е стигнала дотам, че чужди бизнесмени очакват резултатите от предстоящите ПИ-2013 с не по-малък интерес от партиите. Явно при несигурна инвестиционна среда да се мисли за преки инвестиции и реален икономически растеж, за бизнеса изглежда наивно и рисковано.


Икономическото състояние на България не е просто лошо, а много зле. Ние сме на последно място по БВП на глава от населението по паритет на покупателна способност. Разликата между първата страна (Люксенбург) и последната, която сме ние, е близо 5.5 пъти.


Реалният икономически растеж дава индикации, че страната се намира в депресия, която вероятно ще продължи още няколко години.


Безработицата расте и вече достига 13%, с респектиращите за мащабите на България около половин милион души.


В политиката на доходите намаляването на номиналните доходи на заетите и пенсионерите в началото на кризата е гаф, който очевидно ще се отрази твърде негативно на изхода от кризата. Тази недалновидна политика парализира потреблението и възможностите за растеж.


Освен това прави впечатление, че разминаването между прогнозите, планирането и отчетите е няколко пъти, което е най-точна индикация за равнището науправленческия и експертен капацитет на централната власт в търсенето на изход от кризата. Това обстоятелство директно означава, че управляващите не познават реалната икономика на страната и буквално бездействат.


Дори нещо повече. При това управление поставянето на знак за равенство на изхода от кризата с избора на стратегия за ускорено догонващо развитие е невъзможно. Това обстоятелство още веднъж потвърждава генералната оценка, че сегашното статукво на Властовата система е неспособно да изведе страната от кризата с работеща стратегия за развитие. Просто икономиката на страната е на самотек._К основните властови субекти на страната заблуждават незнайните врагове, като режат лентички и се наслаждават на благоговеенето на своите любимци.


В този контекст сравнително по-уверено мога да заявя, че ДПС има стратегия за развитие на страната с далеч по-ясно дефинирани приоритети, съобразени със стратегиите за развитие на ЕС и с особеностите на различните региони в страната.


Нашата готовност за приоритетни инвестиции и откриване на нови работни места е далеч по-голяма.


В най-общ план те са свързани с чиста екосреда, биоземеделие, модерни модули за съхранение и преработка, възстановителен и здравен туризъм.


В крайно редуциран вариант тези стратегически приоритети са: чиста енергия, биохрани и здраве.


Дори тези продукти и услуги в определен смисъл не зависят от това, дали ДПС ще участва или не в централната власт. Защото тази стратегия се основава на регионалните природни и човешки ресурси и най-вече на новата роля на местната власт за превръщането й в основен субект на отговорност за инвестиции и заетост в различните общини.

Христо Бисеров (вляво), Камен Костадинов (в средата) и Юнал Лютви

© Цветелина Белутова

Христо Бисеров (вляво), Камен Костадинов (в средата) и Юнал Лютви


ТРЕТИЯТ ПРОБЛЕМ, който искам да поставя на вашето внимание, е по-скоро към Европейската либерална общност. Става въпрос за актуалното състояние, както и за перспективата на етнорелигиозните малцинства в ЮИЕ, т.е. на Балканите.


Балканският свят е толкова специфичен, че той твърде условно може да се сравни с други европейски ре­гиони.


Основната ми теза е, че различните скорости за реална Евроинтеграция на страните от региона, като "страни-членки", "кандидат-членки" и "преговарящи" за присъединяване към ЕС, твърде много напомнят за различните скорости на икономическо и социално развитие в актуалния европейски политически свят. Но както при различните скорости в ЕС диференциацията между страните-членки в икономическото им развитие продължава да нараства, така и различните скорости за Евроинтеграция на страните от Балканите увеличават ценностната дистанция между различните етно-религиозни малцинства. И това става както в Регионален мащаб, така и в рамките на националните държави.


Очевидно е, че икономическата криза катализира чувството за историческа справедливост, както и различни архетипове за разломи в Историческото време.


Бях неприятно изненадан, когато във връзка с честванията на 100- годишнината от Балканската война почти всички страни реагираха еднозначно за нарушена историческа справедливост спрямо нейните географски резултати. Типичното в панорамата от различни реакции беше общата позиция за малцинствата като исторически активи на културните наследства в загубените територии. С други думи, възприятието на малцинствата е в полето на "мюрета" за предявяване на евентуални претенции.


Според мен, Европейските либерали трябва да имат реална визия и подходяща управленческа стратегия на тези процеси. ЕС няма друга алтернатива, освен превръщането на Балканите в Зона за стабилност и сигурност. И в това отношение е направено не малко. А доколкото се отнася до етно-религиозните малцинства, те могат да се превърнат в Генератори на Европейска Заедност на Балканите. Разбира се, всичко се свежда до статуса на малцинствата в националните държави.


В тази връзка ми е и предложението към Европейските либерали, а именно, необходима е концепция за даване на "статут на европейско малцинство" на ри­сковите малцинства в ЕС, в частност на малцинствата на страните от ЮИЕ.


Убеден съм, че Европейските либерали могат да постигнат тази изключително важна за единството и развитието на ЕС стратегическа формула за малцинствата.


Освен това, в контекста на "Хоризонт 2020" са предвидени инвестиционни пера за "приобщаващи, новаторски и безопасни общества". Това е предизвикателство, което си заслужава борбата. Защото Заедността е заложена в ценностния код на Евроидеята. А на ДПС й подхожда да има директна комуникация с Брюксел.


Ахмед Доган излиза да чете речта си

© Цветелина Белутова

Ахмед Доган излиза да чете речта си

Когато преди половин година се запознах с обвинителния акт срещу 12-те имами по делото в Пазарджик, се стреснах. Те бяха обвинени по същите членове от " глава първа" на НК, по които аз бях осъден за противодържавна политическа дейност преди 27 години, по време на Тоталитарния режим.


И най-странното беше, че в съдържанието на Обвинението основните аргументи бяха изфабрикувани на базата на допускането, че по-различната интерпретация на кораничните текстове води до застрашаване на националната сигурност!?


Използвам случая да благодаря на Европейските либерали за разбирането и подкрепата по този казус на либералния форум в Дъблин.


Подобни събития са изключително тревожни и опасни. Това е произвол на държавата спрямо правата и свободите на гражданите й.


В личностен екзистенциален смисъл се случи така, че преди 28 години се наложи да променя управляващите параметри на живота си, защото се осмелих да се противопоставя на подобни изстъпления срещу правата и свободите на човека и на малцинствата в България. Това стана възможно, защото имаше хора с кураж и самосъзнание да се борят за Свободата* Част от тях са тук, в тази зала. Използвам случая да ги поздравя.


Но тази борба може да продължи по-нататък само с директната подкрепа на Европейските либерали и на институциите на ЕС


В тази борба за Свободата минах всички етапи на преобразуване на образа си; от надежден млад философ - през нелегалното съпротивително движение срещу тота­литарната власт - до политически затворник и 23 години един от строителите на Демокрацията в България.


И, разбира се, в тази неспирна дейност, паралелно с позитивите, натрупах и много негативи: от "проклятие" до "доганизация " и "сатанизация" на политическите реалности в страната, което обективно пречи за разширяване на либералната електорална ниша в България.

Конференцията на ДПС

© Цветелина Белутова

Конференцията на ДПС


Скоро една интелектуалка се пошегува в медията: "ако Доган твърди, че небето е синьо, вероятно и това ще провокира негативна реакция". Напълно съм съгласен с нея. Например подобно тривиално очевидно твърдение може да се изтълкува като опит за "доганизиране" на космическото пространство в турскосиньо. И съм сигурен, че сред известна част от пронационалистите ще хване дикиш...


Тъкмо затова борците за Свободата трябва да имат правото на свободен избор - кога да се оттеглят от нагнетения терен на борбата за права, свободи и Демокрация, за да предоставят възможността на други да поемат щафетата...


Правя това с дълбокото осъзнаване на необходимостта от подобен акт. В името на Свободата и на развитието на ДПС!


Изтърканите клишета за профила на ДПС се въртят около идеята за партия от лидерски тип. Това е вярно само за непосветени. Защото ДПС е много повече от това.


Моята роля се свежда до шанса на живота ми да дам "Първия тласък" за развитието на ДПС.


Благодаря на всички, че ме удостоихте с това призвание...

Ахмед Доган

© Красимир Юскеселиев

Ахмед Доган


След "Първия тласък" ДПС и лидерът се създаваха взаимно. В тази сложна Симетрия във взаимното развитие се крие част от тайната за успехите на ДПС през последните две десетилетия. В това позициониране на взаимно полагане, задаване и покриване на очакванията Властовата система губи стандартния си смисъл, защото се издига до равнището на Субстанцията на Властта като Свобода. Тъкмо затова ДПС и Лидерът са огледални образи на стремежа на колективното тяло на общността към Свободата.


ДПС е "другото мое Аз", затова няма къде и как да избягам от него. И не искам. Защото ДПС е 28 години от живота ми...


Оставам посветен със и на каузата ДПС.


Но можем с общи усилия да променим оптиката на обществото и образите на ДПС и лидера, за да дадем на Колективното тяло на Демокрацията по-висок праг на развитие.


В тази връзка искам да изразя дълбоката си благо­дарност за Доверието, с което ме удостоихте десетилетия наред:


- Благодаря на репресираните, че рискуваха живота си с надеждата за по-голяма Свобода и Сигурност на следващото поколение;


- Благодаря на младежите, че превърнаха ДПС в свой начин на живот;


- Благодаря на Европейските либерали за подкрепата и за взаимно изживените моменти на Заедността;


- Благодаря на нашите изселници в Р Турция, които успяват да хармонизират съвестта си с политическия код на ДПС;


- Благодаря на всичките ни противници за усилията им да поддържат имунната ни система на високо равнище;


- Най-вече съм благодарен на цялата ни членска маса и на нашите избиратели, които промениха геометрията и смисъла на Погледа си.


Тъкмо затова ДПС се превърна във Визия за по-добър живот. Като партия ДПС не може да бъде управлявана как да е, защото в ценностната й матрица е заложена независимостта и Свободата за действие. А електоратът на ДПС е много специален: с изключително чувство за балансите на властта, сигурността на всеки и визията за живота.


Когато преди три години на Седмата НК поставих въпроса, че такава необходимост е назряла, мнозина го приеха нашега.


Този път решението ми е категорично!

Ахмед Доган и наследникът му Лютви Местан

© Цветелина Белутова

Ахмед Доган и наследникът му Лютви Местан


Предлагам за председател на ДПС кандидатурата на г-н Лютви Местан.


Основанията ми са следните:


- Той се изгради и утвърди като респектиращ парламентарист;


- Възприет е от ДПС като един от най-добрите трибуни на партията;


- Има силен либерален код на ДПС като кауза;


- Като политик има продуктивен визионерски усет;


- Диалогичен е с други политически сили, но и достатъчно борбен в позициите си;


- Има богат опит за преценка на ситуация и вземане на политическо решение;


- Не на последно място, следващият председател на партията е добре да бъде от Кърджали.


Българските либерали в лицето на ДПС трябва да покажат как трябва да се сменя председателят на партията при осъзната политическа необходимост.


Това е Моделът, който хармонизира Промяната и Приемствеността в развитието на ДПС.

Ахмед Доган

© Цветелина Белутова

Ахмед Доган


Уважаеми делегати и гости!


От тази година влизаме в петгодишен цикъл на ежегодни избори. Освен това България се включва в нов цикъл на промени в Държавността, Гражданското общество и по-ефективното материализиране на базовите ценности на Демокрацията.


Апелирам към целия партиен актив да подкрепим г-н Лютви Ме стан. А на Младежката организация на ДПС пожелавам да бъде авангард на либерализма през следващите пет години и най-вече на ПИ-2013г.


Благодаря на всички членове на ДПС, на всичките ни избиратели, и на целия партиен актив за досегашните успехи, които сме постигали Заедно. Но най-голямото ни предизвикателство са ПИ - 2013г.


Благодаря на всички! Задължен съм Ви!


Всичко за атаката срещу лидера на ДПС четете в топ темата "Нападението срещу Доган"


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (74)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Къти
  Къти
  Рейтинг: 583 Неутрално

  Едно време Дюкян пишеше доноси до ДС, а сега ДС му пише докладите? И кой ще чете този парцал?

  Всичко, за пресъпленията на ядрената мафия единствено и само тук: http://gikotev.blog.bg
 2. 2 Профил на bitaka
  bitaka
  Рейтинг: 498 Любопитно

  и хидролог и каскадьор и майстор на перото абе кой кат меди?

  харпун
 3. 3 Профил на zdravass
  zdravass
  Рейтинг: 443 Неутрално

  Марш! Да се махаш, $%#%$#%$#$*

 4. 4 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3722 Неутрално

  "..Но диктаторите, като нашия Герой-спасител, са странни хора. Колкото и да са суетни и арогантни пред камерата, в същата степен са неуверени и страхливи в бъдещата посока на времето..."

  Този..."Герой-спасител" не е ли Бойко Борисов и какво се опитва да ни каже Доган?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 5. 5 Профил на Питанка
  Питанка
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  "Не на последно място, следващият председател на партията е добре да бъде от Кърджали."

  Що така бе, Меди? Да е по-близо до реновираната османска империя ли?

  "Въпросителната" е просто уморена "Удивителна!"
 6. 6 Профил на sto67nes
  sto67nes
  Рейтинг: 1264 Неутрално

  На трибуната се подсмихваше,щото явно номера мина.Нищо чудно клетия младеж да изчезне мистериозно........

  Не питай управника,защо е простак,попитай себе си,защо е управник!
 7. 7 Профил на nicoleta
  nicoleta
  Рейтинг: 1316 Любопитно

  Добър доклад са му написали от ДС.
  Нещо взе да и писва от тази мижитурка Доган,.все за него ли ще говорим.

 8. 8 Профил на jackdaniels
  jackdaniels
  Рейтинг: 636 Неутрално

  много дълга нещо, ако бяха го гръмнали можеше да я прочета

 9. 9 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1322 Неутрално

  Навярно тепърва ще се анализира "случаят ГЕРБ и Бойко Борисов" в най-новата история на България. Най-вече от гледна точка на въпроса:

  - Защо след близо 20-годишен преход към пазарна икономика и демокрация Властовата система на държавата беше обсебена от идентифицирани "летящи обекти" от подземния свят?
  .............
  Ааа, изплю камъчето. Дали да не си зададем въпрсоа, защо Властовата система не е прочистена от ДС-мафиоти?
  Това е и твоя заслуга "Сава"!

  nemo malus felix, minime corruptor.
 10. 10 Профил на riodio
  riodio
  Рейтинг: 426 Весело

  Не видях обаче нищо да казва за тенденциите в развитието на хидроенергетиката и последните иновации в язовирното строителство. Нали е капацитет там....мухахахаха

 11. 11 Профил на Mr.Ts
  Mr.Ts
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Анал Лютиф - новият председател!

  Има ли в световната история дори една страна, просперирала под влиянието на Северна Азия? Не? Ами ето колко ги е грижа за България тези, лижещи подметките и!
 12. 12 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1322 Весело

  А на Младежката организация на ДПС пожелавам да бъде авангард на либерализма през следващите пет години и най-вече на ПИ-2013г.
  ..............
  В частност на Октай , от авангарда на Младежката организация на ДПС. Криминално проявен, регистриран , картотекиран.
  Благодаря, че ни оставяш в ръцете на такова плодоносно наследство. Но тогава не задавай въпрсои от сорта на:
  " Защо след близо 20-годишен преход към пазарна икономика и демокрация Властовата система на държавата беше обсебена от идентифицирани "летящи обекти" от подземния свят? "

  nemo malus felix, minime corruptor.
 13. 13 Профил на murttle
  murttle
  Рейтинг: 818 Неутрално

  На пръв поглед не особено последователно изложение, но прозира логическата линия: в България дискриминират малцинствата - ЕС не ще да интегрира някои балкански страни - в ЕС трябва да се създаде статут "европейско малцинство" - новият лидер на ДПС трябва да е от Кърджали.

 14. 14 Профил на paolo51
  paolo51
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Терористичвия пиар май сработи. Всички говорят за ДПС, а поне две национални телевизии предават директно пресконференцията. Толкова фундаментално ли е това писание че трябва да го препрочитаме като някогашните тезиси на правешкия селянин? Поначало проклятието на България си е най-точното определение за това създание на ДС.

 15. 15 Профил на baxter
  baxter
  Рейтинг: 636 Неутрално

  "Светът никога не е бил толкова глобален и взаимозависим във вертикално, хоризонтално и виртуално измерение." - казва Доган.

  Не знам колко глобален и взаимозависим е светът, но Доган със сигурност е тотално куко и в трите направления. Имам чувството, че се е опитал да намери място на всички термини от философския речник, без да постигне някакъв смислен резултат а и имах невероятното усещане, че не съвсем разбира смисъла на понятоята геостратегически, геоикономически и геостратегически... Куха работа.

 16. 16 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3406 Неутрално

  Мдам...
  Типична Доганова усуканица

  ГолЕмото чепкане тепърва ще го правим, ама на прЪв прочит...
  мервам някакъв силен анонс за окопаване на собствен депесарски вилает. С този "тонък намек" за "съседският управник" и "европейските малцинствени региони". И като включим натъртването, колко добре било бъдещият шеф на ДПС да е от Кърджали ...
  Интересен е и "намекОт" за нЕкои "стари лидери" ... да се оттеглели като него ... Гоце? Костов?
  Тиквун с другаре явно са отсвирени и освиркани ...

  А за европейското бъдеще .... това е друга тема. За други дискусии ...

 17. 17
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 18. 18 Профил на Уточнител
  Уточнител
  Рейтинг: 628 Неутрално

  Наистина от днес, 19 Яну 2013, Българияг вече не е същата. ДПС открито започва антибългарска кампания. Следващото, което вероятно ще искат е достъп до силовите служби, за да се чустват по-защитени в антибългарските си дейности. Между другото сигурно ще се окаже натиск и върху съдебната система по отношение процеса в Пазарджик. Това пък показва, че ДПС не изключвт иа някаква форма на съюз с ислямистите, новата сила във фронта на борбата срещу българската държава. ДПС в тези си намерения твърдо очаква подкрепа от БСП, защото последните не могат да разчитат на евентуално влизане във властта без Доган. Самият слух, за възможно оттегляне на Доган явно е хвърлило в смут лидерите на БСП. Без Доган начело перспективите за здрав съюз със ДПС стават доста неясни. От друга страна това събитие принципно устройва и кремълските господари на БСП и на нашите служби, които пък винаги са били плътно инфилтрирани с руска агентура. Явно там се смята, че заплахата от турска хегемония в България ще тласне българското общество в обятията на Русия и ще се осъществи вековният стремеж на последната за господство на стратегическите подстъпи към Проливите.
  В този спектакъл е твърде неясна ролята на Доган. Благодарение на блестящата работа на операторите обаче забелязахме ДВЕ много важни неща: 1. Доган беше наистина изненадан и шокиран, явно вследствиена това, че изглежда нападателят не даде изстрел (дали нарочно или заради засечка, не стана ясно, но пък кадрите могат да се разгледат поотделно и в увеличение...) – т.е. невероятно би било да е актьор.... 2. По-важно е, че съвсем ясно се видяха (няколко пъти) свръхразширените зеници на нападателя - явно беше дрогиран! Дотук - толкова!
  Какви са полезните ходове на правителството и службите? Явно трябва БЪРЗО да се разплете историята. Всяка минута е ценна! Видя се, че от ДПС мигновено излязоха с безпардонни и нагли искания. В случая не може да се изключи и някаква съпричастност на нашите служби в светлината на казаното по-горе. Би трябвало прокуратурата да повдигне ДВЕ обвинения за опит за убийство - на нападателя и на групичката, които ритаха в главата последния с явното намерение да го изпратят в един по-друг свят - там, откъдето няма да може да говори. Това (двойното обвинение) също ще покаже дали нашите служби имат пръст. Та нали целия български народ видя инцидента. Това е един много рядък случай в практиката на тероризма - целият е заснет в реално време и сигурно - от различни гледни точки, остава да видим дали службите не ще се опитат да укрият и/или забранят доказателства.
  И накрая - ПОСТАНОВКАТА Е В ПРЯКА ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ, най оспорваните от 1990 насам. На всички е известна старата максима .. „ за да откриеш поръчителя, търси кой е заинтересован от случилото се...“ По тази логика е видно следното: Известно е, че в момента е поставено на карта самото бъдеще на БСП и затова девизът вътре в партията е "Сега или никога". Извадени са всички оръжия, електоратът е мобилизиран над 100%. ОЖЕСТОЧЕНИЕНО ДОСТИГА КРАЕН ПРЕДЕЛ (вкл. вж. днес!).Всички симпатизанти трябва да дават пари. Лидерите на БСП денонощно присъстват в медиите. Партийните анализатори заседават без почивен ден. Защото партийните фирми вече издъхват без достъп до държавни ресурси (това важи и за ДПС) и партията се финансово се сбръчква, да не говорим за безпаричието обзело партийните барони и техните деца. Освен това същите тези партийни барони явно са имали неблагоразумието да всемат авансово пари срещу АЕЦ "Белене" и сега сред тях витае страхът от участта на Андрей Карлович. По всичко личи, че борбата ще бъде не на живот и смърт, а НА СМЪРТ - победеният ще трябва да загине.
  Дано това не се окаже българският народ... Що се отнася до сценария, той може да бъде както вътрешна работа на дейци от ДПС, така и работа на нашите служби , съгл по-горните съображения. Меже и да разберем...

  истината е по-важна от честта на Великая Россия
 19. 19 Профил на Bednqka- в доброзорна отпуска !
  Bednqka- в доброзорна отпуска !
  Рейтинг: 441 Неутрално

  Могат да ти вземат бизнеса, но ти трябва да се чувстваш благодарен.

  Могат да те фалират, но ти трябва да мълчиш и да се страхуваш. Защото може да последва и нещо много по-лошо.

  Могат да те компрометират чрез медията до такава степен, че гледайки се в огледалото, да не се познаеш.

  Могат да фалират и държавата, стига това да им гарантира собствено оцеляване и житейска сигурност.

  Но диктаторите, като нашия Герой-спасител, са странни хора. Колкото и да са суетни и арогантни пред камерата, в същата степен са неуверени и страхливи в бъдещата посока на времето. Затова тях изключително много ги интересува Оцеляването. Дори го трансформират в политическа стратегия на държавата и обществото.

  Изключително точни думи!!! Реално това се получава!!! Значи неслучайно ненавиждам и мразя Герберите!!!

  На прикрит комунист и неосъзнат шовенист, вяра да нямаш!!!
 20. 20 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1322 Неутрално

  Властовата система на политическия Модернизъм, като надстройка на класическия капитализъм, подхожда повече на онтологията и логиката на Въглеродната епоха.
  Докато Властовата система на Постмодернизма съответства повече на появяващата се на хоризонта Водородна икономика.
  ..............
  Много се надявам да има помак или въобще мюцулманин в България, който да е разбрал смисла на горният цитат.
  Ахмет Доган е попресила солидно, но поне е чел.
  Тези проблеми са разгледани от Джереми Рифкин в труда му
  "The Hydrogen Economy" Tarcher/Putnam, 2002.
  На български: „Водородната революция”. Но също и „Превъзходството на европейския модел”

  nemo malus felix, minime corruptor.
 21. 21 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 897 Весело

  Направих си труда да изчета този труд в цялост (доколкото ми издържаха нервите). Много слабо! Значи, встъпваме с широко изложение за живота, Вселената и всичко останало, от което драгите депутати от ДПС едва ли нещо са разбрали, продължаваме с две плюнки на кръст срещу Бойко Борисов, нито дума за участието в управлението на Тройната коалиция, сега ето го Лютфито, наше момче, изберете го, благодаря, довиждане. Извинявам се, ако в конспекта съм пропуснала два-три момента от речта

  Доброто е заразно
 22. 22 Профил на Tomislav Jelezarsky
  Tomislav Jelezarsky
  Рейтинг: 374 Неутрално

  " Благодаря на нашите изселници в Р Турция, които успяват да хармонизират съвестта си с политическия код на ДПС"

  И аз благодаря, че ме хармонизират с гражданския код на България: "Да поядем заедно домати с колци"

 23. 23 Профил на Мария
  Мария
  Рейтинг: 1404 Любопитно

  Много главни букви не на място. Този господин наистина има месиански претенции. И каква безплатна реклама по телевизиите!

  Иначе гледам, че говори в прав текст за полицейска диктатура, героя-спасител ББ и...ако ви издържат нервите, прочетете го.

  ”За мен България си остана един вечен мираж. В който и свят да съм, винаги ще я нося като ранена птица в сърцето си." (Никола Манев)
 24. 24 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3406 Неутрално

  [quote#20:"СДС"]Много се надявам да има помак или въобще мюцулманин в България, който да е разбрал смисла на горният цитат. [/quote]
  М'чи то не е за масовката, а за аналите
  Соколът има изострено чувство за историчност и собствената си роля, та се труди ...
  А със своите си хора си говорят на майчин език простичко ...

 25. 25 Профил на Dehumanizer
  Dehumanizer
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  "...биотехнологиите, нанотехнологиите...., което условно можем да наречем Лидерство във Водородната икономика."

  Ей такива ги редяха комунистите и комсомолците през 80-те по конференции, пленуми и конгреси. Нищо чудно, че някой от досада е решил да опушне великия хидролог с хуманитарно образование. Ако приемем този театър за истина, де. А, ония тогава поне не взимаха официални хонорари по милион и нагоре. Парите и останалите благини им се даваха по други схеми. То затова е и целият цирк в последните десетилетия - да можеш свободно да се разпищолиш, както си трябва.

  «Высокоэффективная экономика при отсутствии реальных политических и гражданских свобод - хрустальная российская мечта.»
 26. 26 Профил на greenhrast
  greenhrast
  Рейтинг: 1628 Неутрално

  Толкова е лесно да ги финтираш журналята...

  Защо (бе джанъм) ни занимавате с тоз индивид Ахмед Доган?!!!

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 27. 27 Профил на Dehumanizer
  Dehumanizer
  Рейтинг: 1316 Любопитно

  Впрочем има ли сила в тази народна република, която да изиска дължимите от Доганя глоби, заради непосещаването на работното му място, а именно НС, за което получава заплата?

  «Высокоэффективная экономика при отсутствии реальных политических и гражданских свобод - хрустальная российская мечта.»
 28. 28 Профил на Irina
  Irina
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  Прочетох му речта (почти цялата) Има доста попадения ,но и доста дразнещи моменти.Бих могла да направя пълен разбор на доклада му ,но е обширна тема. Дразни темата за „номадите-работници “ образуващи „гета“ в развитие страни на ЕС ,има някакви идеи за спасение на икономиката на България ,но една част от тях звучат нереалистично ,а другата е просто добри пожелания.И какви са тия -„борци за свобода“????Да не би някой да се чувства поробен?

 29. 29 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1322 Весело

  До коментар [#24] от "xm...":
  Соколът има изострено чувство за историчност и собствената си роля, та се труди ...
  А със своите си хора си говорят на майчин език простичко ...
  .............
  Ето, това е двуликият Янус.
  На своите говори на турски, за пред медиите , ЕС, българското общество - с високопарни, рядко нещо означаващи термини, изсмукани от популярни книжки на американски професори или просто преписани от стари доклади на Партията.

  nemo malus felix, minime corruptor.
 30. 30 Профил на Dehumanizer
  Dehumanizer
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  На Боконон му бяха нужни къде година и кусур, за да бутне скарата на Доганя. Предполага се, че за събарянето на всичките му незаконни имоти, ще е нужно към столетие.

  «Высокоэффективная экономика при отсутствии реальных политических и гражданских свобод - хрустальная российская мечта.»
 31. 31 Профил на gemeto
  gemeto
  Рейтинг: 635 Любопитно

  Това нещо, медия да публикува целия доклад на партийния лидер не го бях виждал от времето на другаря Тодор Живков !

  Социализма е най-висшата форма на канибализма .
 32. 32 Профил на Sharkolia
  Sharkolia
  Рейтинг: 426 Неутрално

  АСКЕР И НЕООСМАНИСТ....ТУМОР ЗА БЪЛГАРИЯ ! ХИДРО-ИНЖЕНЕР И АКТЬОР...

  Червено зло броди из Европа...Анадолска гнет поглежда откъм юг
 33. 33 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1322 Весело

  До коментар [#28] от "Irina":
  Типична практика е номадски работници от Източна Европа, в частност от България, да се настаняват компактно в определени регио­ни и да образуват затворени общности от рода на гета.
  .............
  Тук засяга проблемът с ромите във Франция и сие, макар и никъде да не ги споменава. В частност.

  nemo malus felix, minime corruptor.
 34. 34 Профил на АЗ КАЗАХ
  АЗ КАЗАХ
  Рейтинг: 479 Неутрално

  - Благодаря на нашите изселници в Р Турция, които успяват да хармонизират съвестта си с политическия код на ДПС; - голямата хармония чрез екскурзиите е на прага на собствената си разруха!

  аз
 35. 35 Профил на Irina
  Irina
  Рейтинг: 1316 Любопитно

  [quote#20:"СДС"]Тези проблеми са разгледани от Джереми Рифкин в труда му
  "The Hydrogen Economy" Tarcher/Putnam, 2002. [/quote]
  Добре ,ама тук майсторлъка е да вземеш идеята и думи прости и ясни да я поднесеш на мат,рияла....А то така -тук ,там-някой ще разбере за що иде реч

 36. 36 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3406 Весело

  До коментар [#29] от "СДС":
  Ееее, не преигравай!
  То и Левски, Ботев и другите комити са говорели и пишели според аудиторията ...
  Че и Паисий за простите просто и написа

 37. 37 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3406 Весело

  [quote#35:"Irina"]ама тук майсторлъка е да вземеш идеята и думи прости и ясни да я поднесеш на мат,рияла....А то така -тук ,там-някой ще разбере за що иде реч [/quote]
  Това е конспирация нарочна бе, Ирина!
  Да не могат гербавите илитерати да му откраднат идеите
  И ДПС да громи на "ПИ-13

 38. 38 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1322 Неутрално

  До коментар [#35] от "Irina":
  Добре ,ама тук майсторлъка е да вземеш идеята и думи прости и ясни да я поднесеш на мат,рияла....А то така -тук ,там-някой ще разбере за що иде реч.
  ..........
  За първото , не си права. Проф. Рифкин е американец, а трудовете му са написани на толкова прост език, че ако го опростим още повече крайният резултат ще бъде нещо като реч на ББ.
  За второто, сигурен съм, че никой не е разбрал , за какво иде реч, понеже той не развива темата, не дефинира понятията т.е. изхожда от предположението, че аудиторията е запозната с трудовете на Рифкин. А добре знаем, че Местан и сие са спецове в областта на заменки, консултации, еврофондове и членство в комисии.

  nemo malus felix, minime corruptor.
 39. 39 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 531 Неутрално

  Отказах се да чета този текст. Еклектична смес от наукоОбразност и влюбено в себе си невежество...

 40. 40 Профил на girl power
  girl power
  Рейтинг: 1001 Неутрално

  ''Нападателят на лидера на ДПС Октай Енимехмедов е брат на Метин, който спечели лек автомобил "Ферари" от Шоуто на Славиу научи БТА от източник от полицията.

  Информацията обаче отказа да потвърди директорът на ОД на МВР-Бургас комисар Милен Димитров, посочвайки, че разследването се води в София.


  Метин Енимехмедов участва и в конкурса "България търси талант". На 31 август 2008 година Метин, заедно с брат си Октай Енимехмедов и още един младеж пребиха двама мъже пред кафе "Малибу" в Бургас''

  Самотата обливаше сърцето ми
 41. 41 Профил на Irina
  Irina
  Рейтинг: 1316 Любопитно

  [quote#33:"СДС"]Тук засяга проблемът с ромите във Франция и сие, макар и никъде да не ги споменава. В частност. [/quote]
  Не само за ромите.
  Типична практика е номадски работници от Източна Европа, в частност от България, да се настаняват компактно в определени регио­ни и да образуват затворени общности от рода на гета. Това са предимно неквалифицирани или нискоквалифицирани работници, които се реализират предимно в земеделието, строителството и сферата на услугите. Разбира се, една част са и дефицитни специалисти,; завършили ВУЗ в България.

 42. 42 Профил на Irina
  Irina
  Рейтинг: 1316 Любопитно

  [quote#38:"СДС"]За първото , не си права. Проф. Рифкин е американец, а трудовете му са написани на толкова прост език, че ако го опростим още повече крайният резултат ще бъде нещо като реч на ББ. [/quote]
  Ще го проверя

 43. 43 Профил на Bednqka- в доброзорна отпуска !
  Bednqka- в доброзорна отпуска !
  Рейтинг: 441 Неутрално

  Благодаря на всичките ни противници за усилията им да поддържат имунната ни система на високо равнище;

  Или както е казал Рузвелт във Великата си реч пред Американският конгрес - Тяхната омраза предизвиква в мене само смях!!!!

  На прикрит комунист и неосъзнат шовенист, вяра да нямаш!!!
 44. 44 Профил на Irina
  Irina
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  До коментар [#33] от "СДС":

  Извинявай в пост-41 ти отговорих ,но забравих да поставя цитата в кавичка ,но ти си високо ай кю и ще се сетиш..

  няма опция-извинително

 45. 45 Профил на chris3bg
  chris3bg
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Доган е жертва на собствената си грандоманщина.

  Chris3bg
 46. 46 Профил на Realistka
  Realistka
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  Ето една реч на Ахмет Доган от 2009 година
  .”Лекцията", която ще прочетете едно към едно, е публикувана във в. „24 часа" на 15 май (2009 ? може да греша) . Изнесъл я е „най-големият българ¬ски политик" - Ахмед Доган, пред студенти във Варна. Тази им¬провизация е била част от предизборната обиколка на ДПС със син автобус, снабден с огромен надпис „ДПС Ng14", следван от джиповете на лидера.
  По време на агитацията Доган разяснил и .желязната схема за разширяване на влиянието на движението". Тя се прилагала от структурите по места с казармен ред и дисциплина и си имала строга йерархия и отчетност. Наричала се САС, съкращение от „Секционни анализи и стратегии". „Принципът е горе-долу като при пирамидите", описва я „24 часа", ,3а всеки избирател има пряк отговорник от ДПС. Задачата му е да се свързва с хората и да ги убеди да гласуват. Как ще го направи, си е негова работа. Но ги знае поименно, контролира ги и ги отмята по списък." Схемата не позволявала да се излъже.

  "Здравейте! Нямам намерение да ви досаждам с приказки. Но като чух професорите как говорят, реших, че и на мен ми се говори. Ръкопляскайте, що не ръкопляскате? Сега ще застана близо до вас, за¬щото искам да ви усещам. Както едно време. Аз също съм бил преподавател. Това знаехте ли го? Бил съм. А в политиката се озовах по стечение на обстоятелствата. г

  Вие сигурно си мислите сега за политиците: „Какво става тука, идват тия един след друг, играят си с 'нас обясняват ни, че утрешният ден е наш и питат: „Що не ни под¬крепите." Вие си решавате. Сами можете да си изберете кола, авто¬бус, каруца, Влак или ракета носи¬тел, която да Ви изведе до Европа. Но не за да миете чинии. А да разгърнете всичките си възможности. Аз като бях студент, след всеки изпит си мислех, че вече съм станал специалист. Взема изпита по социална психология, и вече съм специалист по социална психоло¬гия. Тинтири-минтири. Учението, специално нашето, е толкова изостанало. Но и в Харвард, Оксфорд, Сорбоната положението не е по-различно. Има огромна разлика между развитието на културата и образованието. Образованието произвежда кадри. Но, съгласете се, революция в икономи¬ката или металургията днес труд¬но може да стане. Затова трябва да се ориентирате към личността, към профила на вашето развитие. Защото Европа не е България. Ние с усилие сме 7 милиона. А там са 450 милиона. 450-милионен пазар! Конку¬ренцията е огромна. А с това, ко¬ето ви учим тук, трудно можете да се конкурирате там. Затова наша¬та основна задача днес е да вдиг¬нем равнището, така че да можете да сте конкурентни. И да преодо¬леете това изоставане. Вие няма¬те вина за него. Вината е наша и на предишното поколение. Затова ние трябва да ви създадем старто¬ва площадка за развитие и да може¬те да сте пълноценни и да печели¬те навсякъде. А не да мизерствате с ниски заплати. Колко ти е запла¬тата, професоре (към проф. Владко Панайотов - бел.ред.)? 520 лева?! Вие може би не искате да получава¬те толкова. Особено сега е нормал¬но да искате да се наслаждавате пълноценно на живота. Аз на толко¬ва години още не мога да му се наситя. Животът е сладък, не стига. Живее ми се, мамка му стара! Нормално е и вие да искате да му се наслаждавате и да не ви стигат 520 лева за това.
  Има лесен вариант. Да станете бели роби в Европа. Там имат нужда от такива. Но не ви ли трябва нещо повече?

  И така, с какво ДПС е атрактив¬но? ДПС е ракета носител на много млади хора. Младежката организация успя да се наложи като една истин¬ска либерална младежка политическа сила. С това си влияние те изпревар¬ват много и не само наши формации. А това е много важно оръжие, което може да е във вашите ръце.
  Не се надявайте на образовани¬ето, самообразобайте се. Изпреварвайте собствените си очаквания и възможности. Тази ракета носител имате пред себе си. Въпросът е да го направите. Няма друга младежка организация с такъв инструмент.

  Чувам тук, че един от вашите ли¬дери отишъл в ГЕРБ. Е, вероятно ще има изкушения. Но това не е сериоз¬но. Имайте критерии за хората, пре¬ценявайте ги! Ако такъв мухльо като Бойко Борисов ви харесва, подкрепяй¬те го. Изобщо не ми пука. Но въпро¬сът е много сериозен. Има една на¬ука, имиджология се казва. Знаете ли какви чудеса прави тя? Как се каз¬ваш ти? Айнур. Айнур, за един месец мога да ти направя такъв готин имидж, че няма сама да се познаеш. Кой тук изучава философия? Никой? Много сте зле, бе! Няма тогава да ви говоря за имиджология.

  ДПС има реално присъствие във властта. Въпрос на време е тази щафета да се предаде във вашите ръце. Ако не сте готови, ще се изпортите на втората или третата крачка. Дали вашите преподавате¬ли са ви подготвили за това? Съм¬нявам се. Трябва да изпреварвате развитието си. Да мислите не за днес, а за утре, за след месец. То¬ва е изпреварващо развитие. Аз съм пример за него. От едно загу¬бено село съм. А сега съм богат човек. Политик съм. Мога да се за¬нимавам с бизнес. Мога и с космо¬навтика да се захвана, ако искам. Но не казвам, че е лесно.
  Май се замислихте малко. Това ми харесва. Вие сигурно си мислех¬те, че ще ви агитирам: „Юруш на маслините, там е врагът, да дой¬дат танковете."
  Не, скъпи приятели! Пожелавам на всеки от вас да намери своята ракета носител. Не само чрез и във ДПС. Но и всеки да намери личната си ракета носител. О"

  The best way out is always through Robert Frost
 47. 47 Профил на janeausten
  janeausten
  Рейтинг: 434 Неутрално

  До коментар [#1] от "Къти"

  аз

 48. 48 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 2007 Неутрално

  Изключително силна политическа реч!

 49. 49 Профил на s_bozhilov
  s_bozhilov
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#46] от "Realistka":

  Нещо подобно Доган е казал и на областната конференция на ДПС във Варна през 2007 год. Цитирам по памет разказаното от един приятел:
  "... ДПС винаги се е грижило и ще се грижи за своите хора... Особено се грижим за младите... Дайте ми имената на 3600 образовани (?!?) наши младежи и аз (!!!) ще ги наредя по всички нива на общински и областни администрации или в министерства..."

  Доган подклажда у младите турци алчността и арогантността с идеята, че България им е длъжна!
  За съжаление това хваща "дикиш" - от всички етноси у нас най-мотивирани в учението са турците...
  =====
  Един спомен: през 2006-та мои приятели турци ме представиха на Касим Дал. Разговаряхме в едно кафене близо 1/2 час, когато го извикаха някъде по партийна работа и той ме покани да продължим разговора си в колата му. Първата му работа бе да ми пусне турска музика. Е, послушах няколко минути, след което му казах, че това не ме впечатлява и ако желае, нека послушаме нещо, което допада и на двама ни и Касим пусна ... парчето на Гари Мур "Имам един блус за теб"... Насред пътя спря, излезе от колата, помоли ме да изляза и аз и ме запита: "Какво ще кажеш, ако един град се управлява от един човек?". Отговорих му, че това е недопустимо, защото си е чист феодализъм... Той не каза нищо и по-нататък почти не говорихме... В края на пътуването му благодарих за разходката и му рекох, че щом той постоянно напомня на турците, че са турци и трябва да си останат турци, аз пък ще напомням на българите, че трябва да си останат българи, каквото и да им струва това. (Тогава бе измислен девизът на "Моника 2003" Касим се усмихна, заяви, че ако всички българи са като мен, България ще е друга, стиснахме си ръцете и се разделихме.
  ==============
  Ако познавате душевността на нашите турци, трябва да сте разбрали, че те уважават хората с достойнство!
  Затова ще напомням на всеки българин да уважава другите българи и всичко българско!
  Нека да се уважаваме помежду си, за да ни уважават и другите!

  Да си останем БЪЛГАРИ, каквото и да ни струва това!
 50. 50 Профил на Mickey Mouse Super Стар
  Mickey Mouse Super Стар
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Всичко е за да може ДПС да получава директно пари от Брюксел за "интегриране" на "европейските малцинства от ЮИЕ".

  "В тази връзка ми е и предложението към Европейските либерали, а именно, необходима е концепция за даване на "статут на европейско малцинство" на ри­сковите малцинства в ЕС, в частност на малцинствата на страните от ЮИЕ.

  Убеден съм, че Европейските либерали могат да постигнат тази изключително важна за единството и развитието на ЕС стратегическа формула за малцинствата.

  Освен това, в контекста на "Хоризонт 2020" са предвидени инвестиционни пера за "приобщаващи, новаторски и безопасни общества". Това е предизвикателство, което си заслужава борбата. Защото Заедността е заложена в ценностния код на Евроидеята. А на ДПС й подхожда да има директна комуникация с Брюксел."

 51. 51 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 3762 Неутрално

  До коментар [#1] от "Къти":
  Аз го прочетох.
  Имаме си работа с изперкал индивид, повярвал в социалната инженерия, по чиста слуайчност влязъл в българската политика.
  Предполагам, че по същия начин с кухи фрази е впечатлил вербуващия го каскет, който му е плащал суха пара да изчука по засуканите комсомолки от СУ навремето.
  Ахмед няма нищо общо с философията, политиката, икономиката и хидроинженерията
  Той си е един шмекер-имитатор от Дръндар, дето не е написал и един ред текст през живота си.
  Той, горкият си повярва и поиска, че този номер може да го върти и в Европа.
  Да стане аристократ и да определя с колко точно градуса да се управлява световната температура.
  Бедни ми Догане, защо не си остана в Дръднар с козите?
  Пищова е празен и няма репортажи по СНН и Ройтерс за атентата.
  Има смях и бъзик и няма вече НСО да те пази.
  Ще трябва да се изнесеш и от Боянския сарай, нъл се се сещаш.
  Изпързяха те, брато.
  Няма страшно.
  Иди си на село. Прегърни майка си и сестра си. Погали овошките, изчисти на животните и си легни и наспи.
  Филма свърши.
  Живота продължава.
  И си вземи куче да те пази от откачалките по нашите земи.
  Моли се Аллах да те пази и да не забравяш молитвите.

 52. 52 Профил на ivanbaraban
  ivanbaraban
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Речта на лидера на ДПС Ахмед Доган за оттеглянето му--Покушението на Доган -;убииството на кюрди в Париж пресата на АЛДЖАЗИРА .ТВ5 .РОССИЯ24 .И ФРАНСЕ .24. ТВ2. ФРАНСЕ. ВВС.- УОРЛД -- ТУРЦИЯ е подготвила разработила и платила този цирк- с този цирк с един куршум 2 заека ---Убеден съм, че Европейските либерали могат да постигнат тази изключително важна за единството и развитието на ЕС стратегическа формула за малцинствата -Доган.И аз :ivanbaraban съм убеден за пример на допингово вземане на една политическа щафета с подкрепата на европеиските либерли и пол. сили-които не защищавят българските интереси-един извод и лозунг --БЪЛГАРИ БДЕТИ И ОТВОРЕТЕ ОЧИТЕ СИ

 53. 53 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2442 Гневно

  "Интересно е да се знае, че това обстоятелство за статуса на Властовата система е предвидено от архитектите на ЕС. Затова във визията на Евроидеята водещ принцип на Властовата система е регионализмът, а не централизмът. От тази гледна точка, закъснялото развитие на стратегията "Европа на регионите" е част от причините за кризисните явления в ЕС."

  Цитираното в практиката на ДПС означава продължаващо интегриране на смесените райони с Турция и пълно игнориране на централната власт или с други думи турцизацията и ислямизацията като висша европейска цел.
  А критиките към процеса в Пазарджик доказват колко либерална и светска партия е ДПС и че в борбата срещу България действуват заедно с религиозните фанатици.

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 54. 54 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 3762 Неутрално

  До коментар [#52] от "ivanbaraban":
  Успокой се.
  Никой не го брига в света сериозно за тоя цирк.
  Ако си падаш фен на Ахмед, вземи си мотичката, купи си билет за автобуса за Дръндар и ходи да копаш чесъна в градинката му.
  Всяко българско село си има по един местен идиот да раздува лакърдии.

 55. 55 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 3762 Неутрално

  До коментар [#53] от "Julian Mall":
  Нищо не значи, Юлиане.
  Света е пълен с откачалки дето са си повервали, че могат да "управляват влака", пък то няма релси.
  От цялата история мен лично ме впеталиха някви комици от Европата дето дръпнаха речи на трибунката.
  И тези дето блъскаха с ритници оня младеж на земята.
  И пуберската ми щерка направо беше облещена:
  "Ама, тати тия хоре ли управляват България и Европа?"
  Не, татьовото, и викам аз.
  Тия са маймуни. Никой не може да управлява нито България, ните Европа, нито дори света.
  Твоя живот ти го управляваш. Прави секс по любов, раждай деца и се дръж далеч от политици и тия дето си мислят, че управляват обществото.

 56. 56 Профил на ivanbaraban
  ivanbaraban
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#54] от "k_":
  Прочети по добре моя коментар -- дали света го брига или не това може би тебе не те интересува но ако гледаш тези телевизии говориш няколко език и си в контакт с хора с ниво на образование -Много съм доволен че няма да взема мотичката и да отидя в градината -- Всяко българско село си има по един местен идиот -и във всеки европеиски град -специално в Брюксел

 57. 57 Профил на Мултикултиджендър-Ариец
  Мултикултиджендър-Ариец
  Рейтинг: 1586 Весело

  Голям майтап хора! Все едно че гледам Двойника, като четеше от лозунгите и ги цитираше пред аудиторията.
  6 по актьорско майсторство!

  In a time of universal deceit telling the truth is a revolutionary act
 58. 58 Профил на goblenka
  goblenka
  Рейтинг: 636 Неутрално

  Не съм привърженик нито на ДПС, нито на Доган, но не мога да отрека правилността на разсъжденията му. Не случайно, много негови колеги от други партии казват, че е голям, ако не най-големият политик на съвременна България. Но, не мога да се освободя от негативните усещания. Все пак, помня. Същият този лидер на етническа партия / в противовес на конституцията/ участва в управлението и остави в историята имена на свои колеги - съпартийци. Остави Емел Етем. Ще я запомним с огромният бюджет за бедствия и аварии, който не се използваше целесъобразно дори за хората от турския етнос от Цар Калоян! Жената, която не криеше и беше в устата на народа с това, че " усвоява" бюджета по своему! Разбирайте го, както можете. Двамата министри на земеделието: Нихат Кабил и наследника му / забравих му името/, който наричаше българите " рая". Помня провокативните речи на Доган, които пораждаха не просто гняв, а разделение и нетърпимост. Тази практика как се връзва с правилните тези от тази му реч? Ако не бяхме видели ДПС и Доган в ролята на управляващи, щяхме да кажем: ето, това са те: Новите ни избраници! Но... как да се доверим, след горчивия си опит? Иначе, да. Напипал е точно проблемите, посоката, която трябва да поемем, целите, които трябва да следваме. Но... Коя личност, коя партия ще ни води по този нов, непознат, дори - несъществуващ път? Никой още не е минавал по него. Ако трябва да следвам някого, който мисли като мен, но поведението му е съвсем различно - няма да го следвам. Питам се, нима в другите партии няма достатъчно умни хора, достигнали до тези заключения? Питам се, ние, като общество, готови ли сме за такава промяна в мислене, поведение, отношение? Ако не сме, как ще тръгнем по този път? А, времето на стария начин на живот изтече. Всички казвахте, че 21.12 е блъф. Търсите маите, за да ги осъдите, за дето ви уплашили . / това, в кръга на шегата /. Но, тази година наистина е година на едно ново начало. На едно ново ниво и тя не започна на 01.01. Ние все още живеем в 2012, а тече 2013та. Времето вече е много по-бързо, а ние сме загубили толкова много инерция, че сме спрели. За да ни има, трябва да се променим. Вие залагате на " номадството". Така се изразява Доган. ОК. Има го и няма лошо в него. Но, не забравяте ли, че нито вие, нито страните, в които отивате, са работили по адаптацията, търпимостта, приемането на различността? Преди да ме анатемосате и да ме пратите по дяволите, много моля да прочетете речта и да я осмислите. Със сигурност ще намерите теми, които ви засягат, по които сте мислили. Предстоят избори и трябва да решите не само какво искате от новите парламент и правителство, а и как ще ги принудите да работят за това. Предстои ви да мислите за оцеляването си: лично, семейно, професионално, национално. Как ще го постигнете, при тази сегментация, породена от различните интереси и отрицанието на всичко, различно от вас и вашите стремления. Как ще станете контрапункт на институциите и ще ги балансирате? Защото, те няма да изчезнат, нито пък ще се променят. Как ще накарате институциите да не изсмукват ресурсите на села и градове и да ги инвестират в София? Как ще ги накарате да оставят регионите да се самоконтролират и саморазвиват, като по този начин се развива цялата страна, а не само центъра и няколко големи полиса? Как ще ги накарате да правят това, за което говорят? това е вашата роля в пиесата? Ще я играете ли? Не спирам да се чудя и да се ядосвам: Как един град като Ню Йорк, или Москва, или Токио, които имат население много по-голяма от народа ни се управляват от много по-малко хора и имат такъв вид, такова благосъстояние, а ние, с толкова много отговорни фигури, овластени институции, сме на този хал! Как? Защо? Ако си отговорим на този въпрос, ще разберем каки защо стигнахме от близо 10 милиона, до малко над 6.5!

  goblenka
 59. 59 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2442 Неутрално

  До коментар [#55] от "k_":
  Присъствието на либерали от Европа има и добра страна защото с очите си видяха каква стока са колегите им от ДПС. Все пак най-масирано беше присъствието на гости от Турция и то не от либерални и правозащитни партии, а откровени турски националисти. От тях разбрахме как предците им били прогонени по време на Балканската война и как те 100г. пъшкали под българско иго и водили борба за освобождение.

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 60. 60 Профил на goblenka
  goblenka
  Рейтинг: 636 Неутрално

  До коментар [#59] от "Julian Mall":

  Оле горките! Да вземем да им се извиним, че са ни владели 500 години?

  goblenka
 61. 61 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2204 Неутрално

  Октай направи това което ние отдавна трябваше да направим спрямо политици и работодатели ... Застана с лицето си и го погледна в очите ! Направи го типично по български = направо "хубава работа, ама българска ..." и отнесе последствията (ритниците) типично по български и безропотно по български. Абсолютна илюстрация на нашето общество !

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 62. 62 Профил на chedomir
  chedomir
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Интересно,че не се коментира най-важното,което засяга всички ни-тезите на Доган за малцинствата и за процеса в Пазарджик

 63. 63 Профил на goblenka
  goblenka
  Рейтинг: 636 Неутрално

  До коментар [#62] от "chedomir":

  Засягат го. Говори, че не умеем да приемаме и да даваме право на развитие на различното. Но, ако това различно ще ми отнема моето различие и ще ме връща няколко века на зад - не бих му дала правото на развитие.

  goblenka
 64. 64 Профил на jony
  jony
  Рейтинг: 526 Неутрално

  Да разбирам, че положението на малцинствата в БГ е много тревожно?! Държавата мачка малцинствата? Че ви трябва и специална защита от ЕС?! Директен канал до Брюксел... Че нали сте парламентарно представени, бяхте и на два пъти явно управляващи и доста повече неявно такива.

  Май последното изречение в речта ти е най-важното, а всичко по-горе го подкрепя:

  "Но най-голямото ни предизвикателство са ПИ - 2013г.

  Благодаря на всички! Задължен съм Ви!"

  Стига бе Меди! Чак такъв страх от ПИ - 2012г. ? Мисля, че преиграхте, пренавихте гайките и това може да ви изиграе лоша шега.

 65. 65 Профил на zrenaxby
  zrenaxby
  Рейтинг: 636 Неутрално

  [quote#23:"Мария"]Иначе гледам, че говори в прав текст за полицейска диктатура, героя-спасител ББ и...ако ви издържат нервите, прочетете го.[/quote]

  Е ма айде моля ви се - диктатура? А Доган подръжник на диктатора чрез медията си тв7 и целия вестникарски пазар. Делян пеевски на конференцията. Ох тоя народец ептен го ошашавиха. Да видим в тв7 ще има ли смяна на тона и Барека ще напусне ли към изцяло боковото тв което наскоро си бил купил(забравих го кое беше).

  "И знай - от теб нищо не зависи." Кунева чрез свой подръжник. Това ли е стилът на БКП?
 66. 66 Профил на jonson
  jonson
  Рейтинг: 378 Неутрално

  "ДПС като продукт на Османското културно наследство на Балканите"

  Това казва всичко. Логичното допълнение:
  ДПС като авангард и предмостие за възстановяването на Османската империя на Балканите. 67. 67 Профил на Кръстина Манолова
  Кръстина Манолова
  Рейтинг: 12 Неутрално

  Неслучайно всички цветове признават интелектуалния и политическия ранг на Доган. Няма как да не го разпознаеш, ако прочетеш текста. По модела ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ естествено.

  И друго става ясно от речта. Доган сменя мащаба на проявяване - от БГ към ЕС и света. Много противоречива личност!

 68. 68 Профил на Ruzha Smilova
  Ruzha Smilova
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Интересно: като че ДПС се готвят да не признаят резултатите от ПИ - 2013? Ще възстановяват демокрацията, като я потъпкват, непризнавайки резултатите от един основен демократичен инструмент - изборите.

 69. 69 Профил на kirsner
  kirsner
  Рейтинг: 845 Неутрално

  Опитите на Доган да се прави на глобален визионер и едва ли не на "прожектор в тъмнината на хаоса" издават дълбоки селски комплекси. Защото няма как да си хем глобален визионер, хем обикновен тарикат, използващ политиката за крупно забогатяване, каквито има много по тези географски ширини. А какви са преобладаващо хората в партията на Доган се видя от дивите ревове и тикметата ( ритниците), които делегатите от първите редове раздаваха на нападателят, след като бе повален и разоръжен.

 70. 70 Профил на Автор
  Автор
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#1] от "Къти":

  В крайна сметка най-глупавото, което можеш да направиш е да коментираш нещо, което не си чел

  http://braveanonymous.blogspot.com/
 71. 71 Профил на Къти
  Къти
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#70] от "Автор":

  За това пък съм чел досието му и доносите, които е писал, в това число и за момичетата, с които е делил леглото си. А доклада му не съм го коментирал, а само изказах предположение за начина на създаването му. Бъди по-коректен!

  Всичко, за пресъпленията на ядрената мафия единствено и само тук: http://gikotev.blog.bg
 72. 72 Профил на Автор
  Автор
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#71] от "Къти":

  Ако ДС е написало този доклад, то значи си върши добре работата. предлагам да вземе да почне да пише и докладите на Бойко и Цветанов

  http://braveanonymous.blogspot.com/
 73. 73 Профил на Борис Борисов
  Борис Борисов
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Интелигентност и почтеност са две различни неща. Като оставим на страна векторното мислене и парадирането, Доган е прав по някои проблеми, но очевадно не разбира, че кризата се дължи на глобализацията по американски модел. Няма нито дума за отношенията труд-капитал, за това, че делът на труда в БВП на ЕС и изобщо в света намалява, при растяща конкуренция и производителност и намаляващи ресурси. Многоучените либерални фойерверки пропускат истинската причина за кризата и олигархичният модел у нас възниквал с неговото съучастие. Либерализма не е по-слаба отрова в големи количества от национализма. Като философ би трябвало да го знае, но той не е такъв.Нарушеният баланс в световен мащаб между натрупване и потребление тласка светът към дълбока депресия и спасението засега е само в печатането на пари, но това не може да продължава вечно.

 74. 74 Профил на Ariman
  Ariman
  Рейтинг: 688 Гневно

  До коментар [#1] от "Къти":

  Да го беше прочел, щеше да научиш много.

  Човекът е мярка за всички неща.
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK