"Мекото" форматиране на съдебната власт

Георги Колев

© Анелия Николова

Георги КолевПрепубликуваме текста от сайта "Съдебни репортажи" поради значимостта на поставените проблеми:


Когато преди няколко седмици едно от заседанията на Висшия съдебен съвет бе белязано от поредното пререкание, това се превърна в новина. Причината бе, че този път искрите прескочиха между главния прокурор Сотир Цацаров и председателя на Върховния административен съд (ВАС) Георги Колев, а както е известно двамата рядко са на различни позиции по щекотливи въпроси. Колев бе един от най-силните поддръжници на кандидатурата на Цацаров за най-високия пост в прокуратура. Именно лобито във ВСС около Колев осигури назначаването на бившия председател на Окръжния съд в Пловдив начело на държавното обвинение. Оттогава, вече половин година, по реакциите на останалите членове се вижда, че волята на двамата по всички въпроси безусловно се изпълнява.


Затова
скандалът между Цацаров и Колев бе донякъде изненада


Темата, която предизвика противоборството между двамата, беше командироването на магистрати и правилата, които ВСС прие в опит да внесе ред в това явление, което в последните години се превърна в най-успешния и ползван способ за заобикаляне на конкурсите за кариерно израстване в съдебната система. Оказа се, че главният прокурор не е радетел на командироването, макар кадровата му политика да не съвпада изцяло с обявените му намерения да спре командироването и някои от важните за прокуратурата дела се водят от командировани прокурори (само един пример – братът на шефа на Столичното следствие Емил Петров, който е декларирал съпричастност в декларацията си за конфликт на интереси с гражданското сдружение ГЕРБ, в качеството си на командирован от Районната прокуратура във Враца в Софийска градска, е наблюдаващ прокурор по делата срещу Монтанския кмет и делото "Рубин"). В същото време Колев от години демонстрира, че умело използва командироването, за да се заобиколи с магистрати, които сам селектира. А личната зависимост на кариерата на отделния съдия от председателя сама по себе си е проблем. Съдията не трябва да се чувства благодарен.


За употребата на правомощието на председателя говорят числата – според отчетния доклад на ВАС за 2012 г. там работят 84 съдии, от които само за същата година командированите са 15. На практика това означава, че за една година са командировани близо 18% или малко по-малко от 1/5 от съдиите, работещи във ВАС.


Спорът между двамата големи в съдебната власт, освен че може да се възприеме като


осветяване на актуално силното влияние на лобитата в съвета


(в крайна сметка надделява Цацаров), очерта границата, която отделя добрите практики на управление на съдебните кадри от тези, които будят притеснения, недоверие и откровено неодобрение от страна на редовите магистрати. Председателят на ВАС възразява остро срещу няколко неща – не иска правилата да са задължителни за административните ръководители (в чиито правомощия е командироването), също толкова не иска от възможността за командироване да бъдат изключени шефовете на съдилища и прокуратури, а предвидените публични регистри (виж тук) да станат задължителни за попълване от съдебните шефове.


Именно тези мерки обаче осмислят новите правила, с които съветът цели да "осветли" командироването на магистрати. На недоволството на Колев отговаря Цацаров, като предлага в правилата да се запише, че командироването е временно и по изключение, и към него може да се прибягва не само по повод на продължителен отпуск на магистрат, но и при продължително командироване. Главният прокурор настоява не само да се запази забраната за командироване на административни ръководители, но да се добави и още една забрана – за заместник-административните ръководители (ВСС обаче не се съгласява с последното).


Тезите, които застъпва шефът на ВАС пред съвета, не са изненада, защото досега


дейността му по командироването беше напълно безконтролна


Потвърждение за фактическото влияние на командироването при повишаването на съдиите е и последният проведен конкурс за съдии във ВАС, обявен през март. По някаква случайност класирането за седемте свободни бройки в съда е обявено именно в деня, в който правилата за командироването се обсъждат и приемат във ВСС.


Проверка на "Съдебни репортажи" показа, че от седемте класирали се магистрати шест са били командировани във ВАС през 2012 година. Това са Анелия Ананиева – Сръндева (командирована от 15 октомври 2012 г) Благовеста Липчева (командирована от 2 май 2012г.), Красимир Кънчев (командирован от 3 октомври 2012 г.), Бисер Цветков (командирован от 15 август 2012 г.), Димитър Първанов (командирован от 8 октомври 2012 г.) и Светлана Борисова (командирована на 26 ноември 2012 г.). Прави впечатление, че за конкурса не са се явили всичките 15 командировани във ВАС съдии (освен класираните се явяват само още трима командировани – Албена Радославова, Светослав Славев и Калин Куманов).


Нещо повече – четирима от класираните командировани съдии са председатели и зам.-председатели на административни съдилища в страната. Анелия Ананиева – Сръндева – шеф на Административен съд София – Област, Красимир Кънчев – зам.-председател на Адм. Съд- Русе, Димитър Първанов – шеф на Адм. съд – Плевен и Светлана Борисова – административен ръководител на Адм. съд – Добрич.
Житейската логика, описана и в новоприетите правила, сочи, че след като един магистрат е избран от ВСС да управлява един съд, то напълно е неразбираемо защо и как изоставя задълженията си, възложени му чрез конкурс от кадровиците на съдебната власт, заради командироване във върховната инстанция по усмотрение на председателя на ВАС.


В мотивите за новия регламент при командироването, въведен от ВСС, бе посочено и друго обстоятелство, което налага ограничаването на този способ за фактическо повишаване на съдия в по-горен съд. Командироването трябва да бъде изключение, обвързано с временна и изключителна трудова необходимост, защото на практика командированите получават преднина пред останалите магистрати при участие по-нататък в конкурс за съответната длъжност. Командированите придобиват по-голяма яснота за работата, а и колегите им от по-горния съд ги опознават. Затова останалите кандидати нямат равен старт с тях.


Доказателство можем да намерим в резултатите от всички конкурси за съдии във ВАС, не само в последния. През 2010 година във ВАС са командировани петима магистрати, през следващата година бройката се увеличава на осем. През 2011 и 2012 година ВСС провежда два конкурса за съдии във ВАС – първо за четири щатни бройки, а после – за три. Проверка на "Съдебни репортажи" показа, че от седемте съдии, които печелят конкурсите, само един не е командирован във ВАС – това е шефът на Административния съд в София град Лозан Панов. Останалите са командировани през цялата 2010, а някои остават във ВАС и следващата година.


Един от най-показателните примери, че понякога преднината на командироването може да се даде не заради професионален опит и квалификация, е командироването на бившия член на ВСС и председател на дисциплинарната му комисия Петър Стоянов във ВАС. Стоянов е бил военен наказателен съдия и никога не е разглеждал административни дела. Какви са мотивите той да бъде командирован в съда, последна инстанция на дългогодишни административни съдии, не стана ясно, защото Георги Колев не защити решението си пред съдиите. Затова и остана съмнение, че се касае за награда за активното му участие в едни от най-скандалните решения на миналия ВСС и по-специално в някои от показните дисциплинарни акции срещу съдии в нездрав синхрон с одобрението на премиера и силовия вицепремиер на предишното правителство.

Георги Колев

© Цветелина Белутова, Капитал

Георги Колев


"Виж кой говори" или други спорни практики във ВАС


Практиката да се "повишават" командировани съдии е един от начините административните ръководители да държат съдиите в зависимост, защото тази власт дава благини на едни, а други – подминава. Случайно или не, пълният с командировани магистрати Върховен административен съд приема безропотно и другия механизъм за натиск от страна на председателя.


Източници на "Съдебни репортажи" обясниха, че нa 18 юни Георги Колев е издал заповед, според която част от съдиите във ВАС имат "значителен брой просрочени дела", а някои от тях са просрочили близо половината от разглежданите през 2012 г. дела "с над един месец". Затова в заповедта изрично е отбелязано, че броят на просрочените дела ще се взима предвид при разрешаване на командировки, упражняване на лекторска дейност, участие в семинари и раздаване на награди и поощрения (тук се включват и разпределяните понякога парични средства за допълнително материално стимулиране (ДМС) поради спестени заплати от незает щат в съдилищата).


"Наличието на висящи дела с неизготвени съдебни актове в законоустановения едномесечен срок ще възпрепятства ползването на платения годишен отпуск на магистратите от Върховния административен съд", се казва в заповедта. "Съдебни репортажи" научи, че във Върховния касационен съд също е било спуснато нареждане за дисциплиниране на върховни съдии, но доста по-свенливо и по-меко – заповед не е циркулирала сред съдиите, не е било казано, че надхвърлянето на едномесечния срок за изписване на мотивите представлява непременно "неразумен срок" на произнасяне по делото и не е имало заплаха с лишаване от ДМС-та.


В друга заповед на председателя на ВАС, предшестваща споменатата само с около седмица, Георги Колев нарежда да се изготви сведение и поименно да се посочат съдиите, които имат просрочени дела над три месеца, а справката да се изпрати във ВСС. На пръв поглед в нарежданията на шефа на ВАС няма нищо смущаващо. Те дори биха могли да изглеждат и популистки много популярно, ако не се сети човек, че става въпрос за отношение към върховни съдии.


А ако погледнем статистиката за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г., ще открием, че във Върховния административен съд са постъпили и са образувани общо 15 718 дела, а общият брой на делата за разглеждане през годината е 21 056. Това са данни от отчетния доклад на ВАС за миналата година. В него е записано също: "Анализирайки посочените цифри, считам, че във Върховния административен съд и през изминалата година се е работило бързо. Това е в резултат преди всичко на проявената от страна на всички магистрати и служители висока отговорност." Под тези думи се е подписал председателят на ВАС. Числата показват, че на съдия от ВАС годишно се падат между 180 и 280 дела (в зависимост от материята), тоест средно около 15 дела месечно за решаване. Това са дела с фактическа и правна сложност, които трудно се решават за месец, коментират магистрати от съда. Освен това ВАС е последна инстанция, т.е. грешките са нежелани, защото вредата от прибързаността може да бъде завинаги.


Затова заповедите на Колев, освен че противоречат на собствените му доклади за дейността на ВАС, биха могли да се тълкуват като опит не да се постигнат по-добри резултати, а като недопустим натиск върху върховните съдии. Още повече че едномесечният срок в закона е препоръчителен и единствено естеството на делото, тежестта и сложността му са факторите, които определят разумната продължителност на неговото решаване, така че то да бъде свободно от въздействия, компетентно и правилно. Колев като наказателен съдия знае добре това положение, защото сам се е позовавал на него, когато при изготвяне на мотивите е надхвърлял едномесечния срок.


Георги Колев

© Надежда Чипева, Капитал

Георги Колев

Повишаването с вид на политическа награда


Притеснение буди и друг въпрос от управлението на ВАС – липсата на прозрачност. Едно от първите действия, които предприема новоизбраният шеф на ВАС в края на 2010 г. е да смени председателите на отделения с мотив, че има нужда да формира собствен екип, с който да ръководи съда. Така I отделение се поема от Анна Димитрова, която до този момент оглавява I А отделение. Тя заема мястото на Фани Найденова. I-во А отделение, което вече се води VIII, се оглавява от Мариника Чернева. II отделение се поема от Надежда Джелепова на мястото Веселина Тенева, която пък става шеф на VII отделение. Бисерка Коцева застава начело на III отделение на мястото на Аделина Ковачева. Румяна Монова поема IV отделение от Боян Магдалинчев. Йордан Константинов става шеф на V отделение, на мястото на Диана Добрева. Светла Петкова запазва поста си като началник на VI отделение.


Две години по-късно председателят на ВАС издава заповед, с която преразпределя материята по отделения в съда без публично решението да бъде обосновано, нито да е известно на каква логика се подчинява (а когато се касае за разместване на специализацията в последната инстанция на административните дела, безспорно това е повече от необходимо, за да не остава съмнение, че е извършено заради по-послушни, приближени или пък благодарни съдии). Заповедта е качена на официалния сайт на съда, но оттогава настъпват няколко промени, които не са отразени там. Така, ако се доверим на официалната информация, шеф на VI отделение във ВАС е все още Светла Петкова, която обаче от есента на миналата година е член на Висшия съдебен съвет от квотата на ГЕРБ. Георги Георгиев, който, според документа, е шеф на IV отделение, вече е преместен като редови съдия в VI отделение, пише "Капитал" през март, след като става ясно, че живее на фактически съпружески начала с Румяна Монова, зам.-председател на ВАС и председател на колегията, в която е досегашното отделение на Георгиев.


Посоченият като председател на II отделение също е сменен. От 1 юли отделението има нов шеф на мястото на Надежда Джелепова, научи "Съдебни репортажи" от свои източници. Постът е зает от Георги Чолаков, който според запознати е един от близките до председателя съдии. Една част от повишените в началници съдии, случайно или не, получават благоприятното си кариерно развитие след произнасяне по делото на бившата председателка на Съюза на съдиите срещу уволнението й. Процедурата по уволнението й започва след като през февруари 2012 г. тя повдига обвинение за клевета на вътрешния министър Цветанов. В началото на март Георги Колев със заповед мести делата за наказания на магистрати от очевидно непослушното VІІ отделение (което вече е отменило наказания на съдии от СГС) в VІ отделение, оглавявано от Светла Петкова.


Случайно или не, след като съдии от нейното отделение не спират предварителното изпълнение на уволнението на Мирослава Тодорова, Светла Петкова е номинирана за член на новия ВСС от ГЕРБ и избрана от Народното събрание. Овакантеното председателско място на ръководител на VІ отделение е заето по заповед на Колев от председателката на тричленния състав, който не спря изпълнението на уволнението – Милка Панчева. След повишението съставът, оглавен от Панчева, потвърждава уволнението. А докладчикът по делото е именно новоназначеният шеф на II отделение Георги Чолаков.


Георги Чолаков е назначен във ВАС през миналата година в мандата на Колев, като преди това работи като нотариус в Балчик. Чолаков има и съдебна кариера – бил председател на Районния съд в Сливен, в който е работил с бившата депутатка от ГЕРБ и настоящ член на ВСС Юлиана Колева. През 2007 г. е избран за зам.-председател на Административния съд в Сливен. През 2008 г. Чолаков се опитва да стане съдия в София, но не издържа конкурса и напуска системата, за да стане нотариус.


II отделение разглежда делата по Закона за устройство на територията, Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите и минималните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени схеми и планове, Наредба за условията и реда за издаване на лицензни на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, Закон за кадастъра и имотния регистър, Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и др.


С прости думи това означава, че съдиите в това отделение


решават дела, свързани с огромни инвестиционни проекти


т.н. екологични дела и ред други, които от скоро влизат в кръга от въпроси, с които се занимава новосформираното Министерство на инвестиционното развитие – спорна структура, която на практика ще има контрол над всички големи строителни проекти. И така, простата сметка показва, че шефът на отделението, където ще бъдат обжалвани актовете на новото министерство, е сменен точно 19 дни преди парламентът окончателно да приеме промените в Закона за устройство на територията, които разширяват правомощия на министъра – арх. Иван Данов. Дали се касае за съвпадение във времето – можем само да гадаем.


Съмнението, че не е случайно обаче е неизбежно поради твърде многото изброени съмнения в непрозрачната кадрова политика във ВАС.

Коментари (14)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Рейтинг: 660 Неутрално
 2. 2 Профил на Нефертити
  Нефертити
  Рейтинг: 1976 Неутрално

  В съдебната система се повишават най-некадърните, т.е. тези на които като им прочетете решенията се чудите дали изобщо са стъпвали в юридически факултет.

  Предразсъдъците са за ограничените.
 3. 3 Профил на petark
  petark
  Рейтинг: 442 Неутрално

  оста на злото: ДПС-Медии-Съдебна власт

 4. 4 Профил на kimba3
  kimba3
  Рейтинг: 1203 Разстроено
 5. 5 Профил на Питанка
  Питанка
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  Цацаров и Колев...
  Хвани единия - блъсни другия...

  "Въпросителната" е просто уморена "Удивителна!"
 6. 6 Профил на д р Чарли Мишкин от ГРУ
  д р Чарли Мишкин от ГРУ
  Рейтинг: 1928 Гневно

  [quote#1:"Мoni56"]Тоя на снимките...![/quote]

  е истински милиционер с юридическо образование от милционерската Магнаурска школа в Симеоново.
  Толкова.

  Путин kiss май ЕС! ----- wwww . ДЕНьГИ .ru.net :-)
 7. 7 Профил на web_2.0_vs._dc
  web_2.0_vs._dc
  Рейтинг: 551 Неутрално

  Данс, Съдебната власт, МВР, медиите.....Бкп/Дпс69Болен следват наръчника си на ДС за закотвяне към властта и манипулиране на общественото мнение.

 8. 8 Профил на br Tuck
  br Tuck
  Рейтинг: 442 Неутрално

  И там е такова смърдящо котило, че вони и се не трае. Крайно време и там да се намери един Херкулес който да се нагърби с тежката задача да ги почисти

  jolly monck
 9. 9 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 594 Неутрално

  Тук се засяга темелен проблем в нишата "движение/развитие на кадрите" в съдебната система и се оказва, че въпреки всичко, то е подвластно на "меко" форматиране.
  Публичният характер на съдебната власт не е по-различен от този в законодателната . Няма резон да сравняваме нашите власти, нека видим как се разрешава този въпрос в развитите демокрации, в тяхната съдебната система, а особено в тези, които имат законодателства с двукамарна структура .
  Бързо ще се уверим, че у нас става дума за проблеми във функционирането на подсистеми от феодален тип .
  И от днешните прения следва, че ние все по-често дебатираме над въпроси, кротко и безотговорно заметени по черджето от текстовете на днешната ни Конституция...
  Само подсещам, че катастрафата с десетки жертви в Испания е можело да не се случи, ако този "преход" на трасето е бил обзаведен със система за автоматно намаляване на скоростта на возилото. Твърде сериозно иде, за да не го мислим...

 10. 10 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1262 Неутрално

  До коментар [#2] от "Нефертити":
  В съдебната система се повишават най-некадърните"

  -А ГЕРБ-и най-верните.

 11. 11 Профил на Нефертити
  Нефертити
  Рейтинг: 1976 Любопитно

  До коментар [#10] от "dedo pepo":

  Това, че са верни пречи ли им да са некадърни?

  Предразсъдъците са за ограничените.
 12. 12 Профил на чобанмахала
  чобанмахала
  Рейтинг: 733 Неутрално

  След като основният властови център в държавата-Парламентът- се съставя чрез спускане на листи от един тесен кръг,какво да очаква от него? Нищо. Затова без мажоритарни избори да се иска някаква цялостна промяна във властовите кръгове на страната е утопия или просто манипулиране на хората.

 13. 13 Профил на volarok
  volarok
  Рейтинг: 2163 Неутрално

  Така ще е, докато съдебната власт се управлява от милиционери и от хора със зависимости.

 14. 14 Профил на kirsner
  kirsner
  Рейтинг: 911 Неутрално

  Нито главния прокурор, нито председателите на ВАС и ВКС трябва да бъдат членове на ВСС. По този начин няма да влияят върху решенията му, а и ще има някой, на когото да се отчитат и който в някаква степен да ги контролира. ВСС създава правилата - т.е. той е един вид законодателния и контролния орган, а главния прокурор и председателите на ВАС и ВКС си имат достатъчно преки задължения, за да участват и в работата на ВСС. За това са необходими промени в конституцията, и то с обикновено народно събрание.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK