Идва ли краят на солидарното здравно осигуряване

Карикатурата на Иван Кутузов е от 2009г.

© Иван Кутузов

Карикатурата на Иван Кутузов е от 2009г.Само преди 13 години значителна част от експертите и поне част от гражданите посрещнахме с надежда старта на новата здравноосигурителна система. Надеждата се крепеше на отрицанието на съществуващите дотогава бюджетна система на финансиране и централизирано планиране на здравеопазването. А и неофициалният слоган звучеше привлекателно: "здравият плаща за болния, богатият – за бедния, младият – за възрастните".


Днес натрупаният положителен и отрицателен опит ни дава основание за много оценки. Сблъскахме се челно и с най-сериозния проблем – реално плащат вноски само работещите, които са около 2 милиона, държавата плаща недостатъчно за осигурените от нея, а по различни изчисления 1,5 до 2 милиона български граждани изобщо не плащат. Събраните пари не достигат, обществото е недоволно от предоставените му медицински дейности. Силното подоходно неравенство, навиците ни от "безплатното здравеопазване" и българската ни склонност към "скатаване" (старият казармен термин е незаменим в случая) на практика провалиха здравноосигурителната ни система в сегашният и солидарен модел. И което е по-лошото – има неясни перспективи в обозримото бъдеще: очакват ни намаляване на активното население, увеличение на възрастните хора с техните повишени здравни потребности и пр.


Какви са възможните решения ? Ето някои посоки за дискусии:
1. Всички граждани да започнат (да се принудят) да си плащат вноските


Пояснение: "всички" означава наистина всички. Това означава държавата да плаща пълния размер вноски на всички осигурени от нея, всички останали да си плащат редовно пълния размер на собствените вноски. Или: имаме кръгло 7 млн. граждани, в НОИ и оттам в касата ще постъпват вноски в пълен размер от/за 7 млн. осигурени. Как – ще мислим по-надолу.


Колко пари могат да се съберат?


Поглед от едната страна:


Минималният осигурителен доход е 420 лв. При 8% - това са 33,60 лв. здравна вноска месечно, или 403,20 лв. годишно. При 7 милиона осигурени граждани – това са кръгло 2,800 млн. лв. годишно. Обратно – максималният осигурителен доход е 2200 лв. Това са 176 лв. месечно, 2,112 лв. годишно за един осигурен и около 15 000 млн. лв. годишно за 7 –те млн. осигурени.


Или – приходите от здравни вноски могат да варират в диапазона 2800 – 15 000 млн. лв. годишно. В "днешната реалност" бюджетът на касата за 2013 г. е около 2700 млн. лв., т.е. дори е под възможния минимум.


 И поглед от друга страна:


а) Всички неплащащи сега осигуровки започват да плащат. Това са (приемам най-голямото публикувано число) 2 милиона души по (минимум) по 403,20 лв. годишно – кръгло 800 млн. лв. допълнително


б) държавата заплаща пълния размер вноски на осигурените от нея 4.5 милиона души – за илюстрация приемам публикуваното някъде число 350 млн. лв.


Или касата може да разчита на кръгло на 1,150 млн. лв. допълнително, или на общ годишен бюджет от 3,850 млн. лв. Изглежда доста по-прилично от "днешната реалност". С увеличен с над 40 % бюджет, всички сегашни разходи на касата (за общопрактикуващите лекари, за прословутите "направления", за доплащане на "клиничните пътеки" и пр. и пр.) ще могат да се увеличат също със средно с 40% и така ще се намали напрежението сред граждани и медицински специалисти.


Въпросите са: дали и как това е постижимо и на каква "цена":


1. "Принуждаването" на неосигурените не може да стане с лозунги или убеждение. Това беше опитано цели 13 г. и определено не работи. То може да стане "насилствено" посредством категоричен отказ на всякаква медицинска помощ заплащана от касата. При ясно дефинирани спешни случаи се оказва само спешна помощ, финансирана от бюджета. И нищо повече (скоба - в епизод от американските "медицински" филми в спешно отделение докарват поредния пострадал. След превръзката го питат: "имате ли здравна осигуровка"? Отговорът беше "не" и той много любезно беше придружен до изхода на болницата. При друг случай отговорът беше "да" и пострадалият се качи за по-нататъшно лечение в съответното болнично отделение).


"Цената" на този подход ще бъде социална, а оттук ще стане и политическа – масови недоволства на 2 млн. души, респ. и влошаване на здравния статус на някои от тях. Може да се допусне и проява на масови одобрения. Във всички случаи ще е налице още един повод за разделение на голям брой хора.


2. Държавата довнася полагащите и се 350 млн. лв. осигурителни вноски.


"Цената" на това е допълнително натоварване на бюджета с всички неблагоприятни последствия за националния баланс. Има и един интересен нюанс: плащането от държавния бюджет на вноските на пенсионери, деца и студенти, военнослужещи, държавни служители и др. напомня отречения модел на "бюджетно финансиране" на здравеопазването. Това силно намалява обхвата на осигурителния модел – или реално той е превърнат в смесен - бюджетно-осигурителен.


В разчетите трябва да включим и ежегодното доплащане от държавния бюджет на дефицитите на публичните болници предизвикани основно от лечение на неосигурени – в общ размер между 200 и 400 млн. лв. годишно.


*
Подходи 1 и 2 са в рамките на сега съществуващите параметри на Закона за здравното осигуряване. Или – всички "актьори" се принуждават да действат така, както законът е предвидил.


Има още възможни посоки.


2. Разкриват се много конкуриращи се здравни каси


Това е много често срещано предложение. Някои негови предимства и недостатъци съм коментирал в други статии. Основният недостатък е същият, както на сегашната монополна Каса – непропорционално големият брой граждани неплащащи здравни вноски и големият брой вноски, плащани и то частично от бюджета. Наличието на много каси просто ще дифузира проблемите сред тях, без да ги премахне.


3. Законът се променя


Намалява се размерът на осигурителната вноска – от 8 % примерно на 4 %. Така се допуска, че тя става по-лесна за внасяне и се внася от всички. Или – минималната вноска става около 17 лв. месечно, около 200 лв. годишно. Условно за 7 млн. души приходите на Касата стават около 1400 млн. лв. годишно.


Това на свой ред налага ограничаване на разходите и:
а) Радикално намаляване на броя на сега заплащаните "клинични пътеки" и медикаменти /За по-нагледно приемам, че ще продължи да се използва сегашният инструмент за заплащане "клинична пътека". При евентуалното въвеждане на инструмента "диагностично свързани групи" разсъжденията ще бъдат аналогични/. В списъка им остават само животоспасяващите медицински дейности и лекарства и отпадат редица скъпи такива. Или – сегашните 1,189 млн. лв. за болнична помощ и 534 млн. лв. за заплащане на лекарства се намаляват условно наполовина. Общата им сума става около 860 млн. лв., а сумите за извънболнична помощ остават непроменени. Общите разходи на Касата стават около 1400 млн. лв. - т.е доближават се до приходите, изчислени по-горе.


б) За заплащане на останалите "клинични пътеки" и медикаменти всеки желаещ може да сключи допълнителна здравна застраховка в доброволните фондове. Те започват да предлагат на пазаря широка гама от подобни застраховки.


 Предимства:


- приема се, че вноска с такъв понижен размер ще бъде по-лесно платима от много по-широк кръг (всички ?) граждани


- намалява се натискът върху Касата непрекъснато да поема заплащане на нови и нови дейности и медикаменти. Приема се, че тя заплаща само ОСНОВЕН ПАКЕТ от ясно дефинирани животоспасяващи медицински дейности и лекарства, а заплащането на всичко останало е грижа и отговорност на отделният гражданин


- повишава се личната отговорност на гражданина за здравето му и неговото опазване


- повишават се стимулите за участие в общественополезен труд и за по-високо заплащане


- отваря се възможност доброволните здравни фондове да представят на пазаря нови продукти – вкл. и коментираната в много други публикации "персонална здравна сметка". Така на практика ще се провери приложимостта и в български условия.


 Недостатъци:


- гражданите се разделят по имуществен признак – на можещи и неможещи да заплащат допълнителни вноски. Така те получават и различен обем медицински дейности, което е в противоречие с вижданията за общество на равните възможности. Редица постановки на Световната здравна организация също предлагат осигуряване на максимално равенство в достъпа до медицинско обслужване.


Една много радикална посока е


4. Отмяна на Закона за здравното осигуряване


Касата се затваря и се преминава пак към познатото от преди 13 г. бюджетно финансиране.


Това означава в държавния бюджет да се предвидят минимум 403,20 лв. годишно за всеки гражданин – или 2800 млн. лв. годишно за заплащане на медицинското обслужване в досегашният размер. Или пък се предвижда увеличение примерно до 600 - 1000 лв. аа гражданин годишно. Което прави годишен бюджет за здравеопазване 4000 - 7000 млн. лв. – със съответно значително подобрено медицинско обслужване. Така по-лесно ще се достигне и до много коментираните и желани 6 - 8 и повече процента от бруто-вътрешния продукт отделяни за здравеопазване в развитите държави.


Източник на средствата може да е отделен "данък здраве", а може да се повиши някой от сега плащаните данъци. Може би ДДС като най-масово плащан от всички, е най-подходящият – но това е предмет на дискусия от експерти-финансисти.


Предимства:


- Премахва се сложната за управление и скъпа като издръжка институция "Каса". Ще се премахне и конфликта "Каса – Министерство на здравеопазването" (обсъждал съм го в други статии). Тук подчертавам и факта, че годишната издръжка на Касата (2013 г.) е около 47 млн. лв., тя има персонал от над 2100 души и големи (но неизвестни за нас) активи


- Премахва се на цялата изключително сложна и много динамична нормативна база, регулираща здравните вноски на отделните категории граждани, оттук и на необходимостта от експерти, които да я познават, както и на контролни органи, които да контролират спазването и


- Въвежда се необходимата прозрачност. Данък "здраве" се обсъжда и актуализира всяка година в рамките на националния бюджет.


- Спира се деленето на гражданите на осигурени или не, на плащащи или не. Приема се, че притежаването на българско гражданство (с или без допълнителни условия) е достатъчно условие за получаване на безплатна медицинска помощ.


Недостатъци:


Те са изключително много и разглеждам само някои от по-интересните:


- Политически. Солидарните здравно-осигурителни системи са доста разпространени в Европа и лесно може да се критикува, че България се отклонява от общата посока. Това, че и бюджетната система е също солидарна и никъде в Европа няма такова силно социално/доходно разслоение би било малко значение за критиците


- Също политически би бил упрекът, че се отказваме от нещо прогресивно, създадено за 13 години с много усилия и с разход на значителни национални ресурси и се връщаме "назад" (дори към "социалистическото" бюджетно финансиране)


- Социални - поява на нови 2100 безработни, редица от тях с много висока медицинска и с друга квалификация.


- Психологически – премахва се видимата връзка "медицински дейности – заплащане", което за доста хора би било реминисценция за "безплатното" здравеопазване.


Има и две допълнителни съображения:


1. За почитателите на чуждестранния опит ще отбележа, че сегашната наша здравно- осигурителна система по принципи наподобява немската такава (наричана "Бисмарк), а функциите на общопрактикуващия ни лекар и неговото заплащане напомнят английската, базирана на бюджетно финансиране (наричана "Беверидж").


2. Вече подчертах, че сегашната здравно-осигурителна система реално е такава за само двата и нещо милиона граждани плащащи сами и редовно вноските си. За останалите пет милиона – тя е или бюджетна или просто несъществуваща.


5. Въвеждане на "плоска здравна вноска/данък здраве"


Независимо от дискусията "здравно осигуряване или бюджетно финансиране" може да се обсъжда един друг въпрос. Приема се, че данъчната система на една държава освен да събира приходи (всъщност именно като ги събира), трябва да намалява доходните различия в обществото. Тя облага хората с по-високи доходи с по-високи данъци и обратно – намалява/премахва данъчното бреме на хората с ниски доходи. Това е важен елемент на социалната политика на всяка държава.


Въпрос с повишена трудност е дали и при събирането на здравни вноски трябва да се прилага принципът на данъците. Или подлагам на съмнение един от базовите принципи на солидарното здравно осигуряване "богатият плаща за бедния". С други думи – след като данъчната система има такава изравнителна функция, защо и здравно-осигурителната трябва да я дублира или усилва?


Може да се разсъждава и така: всеки гражданин има еднакъв риск да се разболее и съответно да са необходими разходи за лечението му. Следователно – трябва той да заплаща и еднаква сума свързана с този риск. А може да се предполага, че по-високодоходните граждани живеят по-здравословно, и рискът за тях може би е по-нисък.


От тук поне теоретично може да се обсъжда въпросът – дали може да се въведе "плоска здравно-осигурителна вноска" (или пък "плосък данък здраве"), чиито размер да се определи и актуализира всяка година?


Предимства:


- въвежда се справедливост – всеки плаща според риска да се разболее, който е еднакъв за всички (освен за пушачите)


- получава се метод лесен за управление, администриране и контрол – съответно евтин за експлоатация


- методът е прозрачен за гражданите, респ. невъзможен за манипулация и злоупотреби.


Недостатъци:


- нарушаване на дългогодишна традиция – вноските и данъците да са свързани с дохода на гражданите


- намалява се общият размер на приходите, след като най-високодоходните граждани плащат наравно с най-нискодоходните.


Дискусия


Равенство в медицинското обслужване и неравенство в неговото заплащане – това е един от световните проблеми. Философски погледнато, здравето е основна ценност, базова човешка потребност, която според някои постановки трябва да се гарантира от обществото на всеки негов член, без оглед на имущественото му състояние. Това е тезата за социалното равенство. От друга страна, икономически погледнато, всичко на този свят има своя цена и за достъпа до всяко благо трябва да се заплати. И колкото повече блага иска даден индивид включително и медицински дейности, толкова повече трябва да произведе за обществото, да получи от него съответна отплата, за да си осигури тези повече блага. Това е тезата за икономическото равенство. Привърженици на двете тези по света оживено спорят и в резултат се появяват системи за заплащане на медицинските дейности гравитиращи към единия или към другия полюси или търсещи рационални баланси.


Каква да е нашата система? С каква ориентация и с какви параметри?


Тези въпроси на практика никога не са били поставяни пред обществото ни – с оценки на експерти за предимствата и недостатъците на всяка система. Преди около 45 г. силово ни беше наложена бюджетната, преди 13 г. без особени дискусии беше въведена здравно-осигурителната система. Днес сме значително по-осведомени за предимствата и недостатъците на всяка от тях. Имаме и достатъчно експерти, които могат да ни представят качествата на много други системи по света.


Имаме и специалисти по изучаване на общественото мнение – социолози, антрополози, социални психолози, политолози и много, много други. Те трябва да отговорят на следните въпроси:


- Кои видове медицински дейности от даден списък гражданите ни искат да получават, но заедно с това са съгласни да заплащат необходимите суми за тяхното извършване в общ солидарен фонд (Каса или държавен бюджет)?


- Съгласни ли са гражданите ни определени видове медицински дейности да се оказват безплатно на деца, студенти, безработни, социално слаби и други, които не могат (или не искат) да участват в общия солидарен фонд?


- Кои други видове системи на здравно осигуряване/застраховка граждани биха подкрепили като основни или като допълващи (със списък описващ същността, предимствата и недостатъците на по-разпространените такива)?


Може да се предположи и че ще има значително разслояване на мненията. По-възрастните и по-консервативни по определение хора (може би) биха предпочели познатото и по-малко рисково бюджетно финансиране. По-младите и по-динамични биха предпочели (примерно) здравно осигуряване, базирано на "индивидуални здравни сметки". И така нататък. Тук е място на експерти по здравен мениджмънт и икономика и по обществени науки: да проектират такава базова система, която да е достатъчно гъвкава, за да позволява "надстрояване" и "разширяване" с модули в най-различни посоки, така че всеки гражданин да намери подходящо според вижданията си място в нея.


И да я предложат за широко обсъждане от обществото. Веднъж обсъдена, одобрена и внедрена, тази система не би трябвало да бъде критикувана по същество за определен период от време (примерно 3-5 г.). Така теоретично (и до голяма степен идеалистично), огромният поток от критики би трябвало да намалее. Това разбира се е слабо вероятно за скептичния ни и дълго лъган гражданин.


Но може да се опита?


И един "политически" коментар. Допускаме, че някоя мощна политическа сила се съгласи да поеме негативите на някой от обсъдените подходи, в името на очакваните позитиви. При всички случаи обаче внедряването и проявата на последствията изискват време. А времето е това, с което политическите сили не разполагат. От тях се очакват бързи резултати – в рамките на мандата – даже в рамките на първата половина от него. Иначе опозицията (която и да е тя) ще я съсипе от критики и то до голяма степен обосновани.


Искам да кажа, че колкото е по-радикален даден подход, толкова повече се нуждае от широко одобрение - далеч извън границите на дадена политическа сила. И времето за внедряване на подхода трябва да е достатъчно дълго и също широко одобрено.


Коя ли може да е тази мощна политическа сила, която би заложила политическия си авторитет за поредната реформа във финансирането на здравната система?


П.П. Идеите в статията разработвах отдавна, когато на дневен ред се появи поредната нова стратегия на Министерството на здравеопазването. В тази стратегия, в раздела за финансирането на здравния сектор, такива парадоксални макроикономически идеи липсват, което е нормално за официален стратегически документ. Това според скромното ми мнение не пречи такива (и други) идеи най-малкото да се дискутират от здравни икономисти, мениджъри, а и политици.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (142)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2510 Неутрално

  Само акцизите от вредните цигари и алкохол ще са повече от достатъчни за безплатно здравно осигуряване на нацията , а ако се направят акцизи на Е-добавките и високи мита на вносните храни от Азия ще се построят много нови болници и докторите могат да получават 4-5 пъти по-високи заплати !

  С добра работа на санитарните инспекции и висок контрол на храните болните и бедните много по-малко ще боледуват !

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 2. 2 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1498 Неутрално

  Доста дълга статия и , признавам си, не я изчетох цялата.

  А коментирам.

  То е, защото мисля, че какъвто и модел да се приложи той няма да работи докато не се оправи контекста, т.е. начина на мислене и работа в България.

  Докато няма работеща прокуратура, работещ съд, независими медии и достатъчно високо ниво на социална култура, която да поддържа тези институции работещи, всеки един модел е обречен на провал.

  И оттам дългите дебаи по темата са излишни.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 3. 3 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 696 Неутрално

  Касата се затваря и се преминава пак към познатото от преди 13 г. бюджетно финансиране.
  ---------------------------------

  Това е единственият начин, други няма!

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 4. 4 Профил на mystery
  mystery
  Рейтинг: 638 Разстроено

  Заради кого държавата де факто избра модела на солидарното заплащане? - не е заради пенсионерите, не е заради децата, не е и заради студентите....

 5. 5 Профил на Нефертити
  Нефертити
  Рейтинг: 1785 Неутрално

  Пирамидата рухва, а ....
  Не можем вечно да плащаме на безполезните търтеи и лентяи на обществото да се лекуват, че пък те даже и недоволни.
  Да се преминава към индивидуално здравно осигуряване и кой платил - лекува се, кой не - плаща да се лекува.
  Аман от криво разбрана толерастия.

  Предразсъдъците са за ограничените.
 6. 6 Профил на simval
  simval
  Рейтинг: 975 Неутрално

  До коментар [#2] от "Боби Колев":

  Съгласен. Каквато и система да приложим, какъвто и закон да приемем те няма да вършат работа, ако ние де съзнателно, де несъзнателно ги прилагаме както "дяволът чете евангелието".
  Или както казвам отдавна, "Проблемът на България са българите".

  Аз не зареждам в Лукойл.
 7. 7 Профил на Ogiigo
  Ogiigo
  Рейтинг: 1352 Неутрално

  Трябва да се въведе ред в плащането на осигуровките (не само на здравните), което означава всички да си ги плащат, а не само някои работещи (и то не всички, защото знаем че има работодатели които осигуряват работещетите при тях на минималните осигурителни прагове, а не на действително получаваната заплата). Държавата да си изпълнява ангажиментите по осигуряването на неработещите - пенсионери, учащи! Това заедно с намаляване на осигурителната вноска от 8% на 7% (6%) ще доведе до положителен ефект върху здравната система. Създаването на частни ЗОК, няма да подобри нещата, защото парите са едни и същи, само ще се прерзапределят между повече каси!

  Колкото един предмет е по-кух, толкова повече шум вдига.
 8. 8 Профил на Петко
  Петко
  Рейтинг: 524 Неутрално

  До коментар [#1] от "comandante":

  Не точно - приходите от тези акцизи са около 2 милиарда. От тях в момента по-малко от половината отиват за здравеопазване. А разходите на здравната каса са повече - около 3 милиарда.

  Ако 100% от тези акцизи отиват за здравеопазване, това няма да ни отърве от здравните вноски, но със сигурност ще реши много от проблемите, без да създава чувство за несправедливост.

  Може и да създаде нови, разбира се. Наливането на пари без реформи в доказано неефективна система често води до страшни разхищения и кражби.

  Damnant quod non intellegunt.
 9. 9 Профил на шемет
  шемет
  Рейтинг: 237 Неутрално

  4% солидарна вноска,но не от 420 лв,а от МРЗ.В общи линии тя ще отива за издръжка на администрацията,но това не е грижа на внасящия.
  4% от реалната заплата в лична партида.
  Държавата да си поеме и изпълни реално ангажимента с осигурените от нея.

 10. 10 Профил на koko65bg
  koko65bg
  Рейтинг: 1198 Неутрално

  Идва ли краят на солидарното здравно осигуряване

  Заглавието на статията не е коректно. За да идва край трябва да има начало. Когато се създаде здравната каса първото което направиха беше купуване на служебни коли. Мисля, че нормална държава осигурява на своите граждани достъп до лечение независимо от техния социален статус. Здравната каса се оказа не особенно ефективна.

 11. 11 Профил на бАрни
  бАрни
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Пенсии и здравни разходи ще се плащат от бюджета.Друг начинняма.Така ще има по малко пари за обществени поръчи в строителството където се краде безобразно.

 12. 12 Профил на Lazar Petrov
  Lazar Petrov
  Рейтинг: 994 Неутрално

  не мога да разбера , защо авторът директно не казва истината , а само увърта - ясно е - мургавите не плащат ! и всяка реформа опира до момента, в който тълпа бразилци виси пред болницата и реве, че аасан умира, а никой не му помага. и тук трябва твърдост и ред .Като цялата тълпа пуши цигари по 5 лева пакета, а няма 30 лв на месец за здраве.

 13. 13 Профил на BiGman1
  BiGman1
  Рейтинг: 2016 Неутрално

  Проблема не е в количеството пари които има в касата, а в тяхното разходване....колкото да наливаш в пробита каца се тая...краде се и се източва касата безогледно и по всякакви най експертни методи...СПРЕТЕДАКРАДЕТЕБЕ!

 14. 14 Профил на Цензуриран от антибългари.
  Цензуриран от антибългари.
  Рейтинг: 563 Неутрално

  Когато прочетох, че 7 милиона са осигурените граждани и нещо се обърках. Явно и децата са работна сила и си плащат здравните осигуровки на общо основание.
  Не ми се четеше по надолу при такива кръчмарски анализи.

  Но да питаме.
  Явно при 7 милиона осигуряващи се, здравната каса ще натиска да си плащат и децата и бебетата и най-вече ония, другите, никога не работещите, живеещите на социални помощи.
  Ка ше стане ма ? Че на туй отгоре бил и професор...

 15. 15 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 696 Неутрално

  [quote#4:"mystery"]Заради кого държавата де факто избра модела на солидарното заплащане?[/quote]

  На този въпрос отговори доктор Чирков при приемането на закона:

  - Сега лекарите ще станат едни тузари!

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 16. 16 Профил на purple_rain
  purple_rain
  Рейтинг: 466 Любопитно

  Нищо му няма на солидарния модел,по-добър засега не е измислен.Въпроса е,че трябва да се подобри и да се осъвремени и най-важното да се запушат всички дупки от които изтичат много милиони в определени джобове.Няма как да се накарат всички да плащат здравни вноски защото има безработни хора,деца,пенсионери и т.н.Въпроса е държавата да започне да плаща редовно и в пълен размер за тези хора и освен това парите от 6% вноска например да отиват за един основен пакет от здравни услуги,а който иска да не чака за направления и т.н. ще трябва да се осигурява допълнително в частните здравни фондове.

 17. 17 Профил на mystery
  mystery
  Рейтинг: 638 Разстроено

  До коментар [#15] от "др. Иванов":

  Не, лекарите станаха тузарите обаче, а и законът не бе приет заради тях...

 18. 18 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 696 Неутрално

  [quote#17:"mystery"]Не, лекарите станаха тузарите обаче, а и законът не бе приет заради тях... [/quote]

  Законът беше приет за тях. Лекарите бяха едно от основните лобита на ОДС, а тогава политиката беше "Да дадем на частниците да печелят"! Цялата политика на ОДС беше да се дадат монополни права на техни поддръжници за да печелят. Същото стана и с писачите на учебници, но паради по-малкият обществен интерес сме забравили за полемиките тогава и как някой съченители на задачи за трети клас натрупаха повече пари от нобелови лауреати.

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 19. 19 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 753 Неутрално

  Идва ли краят на солидарното здравно осигуряване? Твърдо - НЕ! Идва началото на нови грабежи под формата на по-високи здравни вноски, срещу които и пациентите, и лекарите, и медицинските сестри нищо не получават. Иначе, много отдавна дойде краят на конституционно прогласения принцип в чл. 52, ал. 1 и 3 от Конституцията на Република България с който се регламентира, че гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ, и безплатно ползване на медицинско обслужване, като държавата закриля здравето на гражданите. Отдавна дойде краят и на чл. 2 от ЗЗ - опазването на здравето на българските граждани е национален приоритет, гарантиран от държавата.
  Правата на гражданите за достъпна медицинска помощ чрез здравно осигуряване и безплатно ползване на медицинско обслужване са основни конституционни права и са неотменими съгласно разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от Конституцията .
  Колко пари могат да се съберат?
  Здравноосигурителната ни система е приета в тежко противоречие с материалния закон - чл. 60, ал. 1 от Конституцията на Република България, съгласно който гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със закон, съгласно техните доходи и имущество. Няма представени каквито и да е доказателства, че размера на здравните вноски са съобразени с доходите и имуществото на гражданите.

 20. 20 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 696 Неутрално

  Здравната каса е негоден инструмент за здраве, наложил се преди много векове в Европа и поради древността си се е сраснал така с държавите, че където го има е почти невъзможно да се махне. Колко е негоден този модел личи от фактът, че държавите въвели последни някакви модели за обществено здравеопазване изоставиха този модел и минаха на бюджетно финансиране - Англия, Дания и Финландия, страните с най-добро здравеопазване. Този модел се въведе и в почти всички държави по света, които доскоро нямаха обществено здравеопазване или смесени системи на бюджетно и лично в много здравни фондове.

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 21. 21 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2510 Неутрално

  [quote#8:"chernobyl"]приходите от тези акцизи са около 2 милиарда. От тях в момента по-малко от половината отиват за здравеопазване. А разходите на здравната каса са повече - около 3 милиарда. [/quote]
  Ами да бръкнат в джоба на контрабандистите у нас мощна циганска мафия държи контрабандата с цигари а и никой не знае какво минава през черните каси на алкохолните босове които много пестят от бандероли и ДДС!
  Може да се окаже ,че огромни излишъци ще останат !


  Libertarianism is just anarchy for rich people
 22. 22 Профил на МM
  МM
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Работя вече 15 години и си плащам чинно всякъкви вноски данъци, глоби от КАТ и прочие, но ми омръзна една социална група да си прави на " много тарикати" цял живот. Имат палати от мрамор и никой ама НИКОЙ не ги пита от къде са им парите !!!
  ДОКОГА така бе другари управляващи ???!!!

 23. 23 Профил на elevation04
  elevation04
  Рейтинг: 638 Весело

  Парадоксът е , че действително внасящи осигуровки са тези които най-малко ползват здравни услуги
  Солидарността е добра само в страни в които има действаща икономика и малък държавен апарат..

 24. 24 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1546 Неутрално

  В обърканата глава на професора дрънка някакъв селски капитализъм: - цитирам: "предлагат на пазаря" , но натурела му е в соца...
  Професорът още не е разбрал, че не е проблемът в количеството пари(достатъчно са), а в разпределението им. От една страна стои социалистическа организация на приходите(данъчни), а от друга - капиталистически начин на разпределение - насреща стоят едни търговци, които продават продукт, ако това е продукт разбира се.
  Да посочим пример. Скорошен.
  Ваньо Танов дълго лежа в Токуда, почти го убиха, по клинична пътека ще си вземат парите(от общите), сигурен съм одрали са го жив почти до смърт, а накрая се наложи да го долекуват в ВМА. Където го вкараха в реанимация, за една седмица го стабилизираха, та даже и изписаха.
  Защо в Токуда държат по три месеца - до смърт почти, а във ВМА оправят за седмица и половина е въпрос с понижена трудност.
  Да се върнем на "системата".
  4. Отмяна на Закона за здравното осигуряване
  .............................................
  "Източник на средствата може да е отделен "данък здраве", а може да се повиши някой от сега плащаните данъци.
  Извинете, но кръгъл Андрешко. С проф. пред името.
  Наистина, може да премахнем прякото и повсеместно данъчно облагане на получаващите доход от 8% и да го заменим с още по-повсеместно, но непряко през акцизи, мита и ДДС. Премахваме "данък здраве" и правим ДДС 25%, вдигаме акцизите на горива, ток, вода и др. такива, които се потребяват от всички и решаваме проблема с приходите.
  А разходите?
  Как разпределяме прихода на разните му търговци на здраве и илачи?

  Ecrasez l’infâme
 25. 25 Профил на ministry09
  ministry09
  Рейтинг: 459 Неутрално

  Сегашното осигуряване е добре измислено!Повтарям някои постове,но това е самата истина-просто не се изпълняват законите и наредбите,лъже се,отбягва се плащането на вноски от хора,способни да платят не сегашните,а много по-високи вноски.Съд и прокуратура изобщо не се занимават с подобни хора,а те са огромното мнозинство.Кой внася сега пълния си размер вноска-служители в държавни и общински фирми само.Колко са-ами прекалено недостатъчно,за да издържат всички останали.Закона,както и много други у нас,е добър,просто не се спазва,а няма никаква заплаха за неспазващите го,никакви мерки.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  Месеци бан заради обикновен въпрос- кога мисли Прокопиев да си плати данъците?
 26. 26 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 982 Неутрално

  До коментар [#1] от "comandante":

  Кои са тези вносни храни от Азия с E добавки!? Може би ориза и чесъна.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 27. 27 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2234 Неутрално

  [quote#4:"mystery"]Заради кого държавата де факто избра модела на солидарното заплащане? - не е заради пенсионерите, не е заради децата, не е и заради студентите.... [/quote]

  Иван Костов и д-р Игнатов на времето направиха "здравната реформа" с едната цел, лекарите да станат средната класа, и техен електорат. Така че, здравната реформа се направи в полза единствено на лекарите, но не им стигна нито смелостта, нито парите, да я продължат в болничната помощ и тя остана като в оная приказка : "Клан клан, недоклан, дран дран, недодран"!По същество сегашната здравна система си е чисто болшевишка!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 28. 28 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2234 Неутрално

  [quote#25:"ministry09"]Сегашното осигуряване е добре измислено!Повтарям някои постове,но това е самата истина-просто не се изпълняват законите и наредбите,лъже се,отбягва се плащането на вноски от хора,способни да платят не сегашните,а много по-високи вноски[/quote]

  Ти май не си на Земята! Че от къде да плащат безработните бе другарю?! И как ще хванеш да плащат циганите?

  Напротив! Сегашното осигуряване НИКОГА НЯМА ДА ПРОРАБОТИ, ЗАЩОТО Е НЕДОМИСЛИЦА ОТ НАЧАЛО, ДО КРАЙ!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 29. 29 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 982 Неутрално

  До коментар [#24] от "Graf":

  Абсолютно съм съгласен и най-яркото доказателство за това, че не е важно колко влиза, а как се харчи са любимите на повечето форумци САЩ.

  Там се харчат за здравеопазване 17.9% от GDP на страната, и въпреки всичко непрекъснато се говори за проблеми в системата.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 30. 30 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2510 Неутрално

  До коментар [#26] от "tribiri":
  Освен огромния китайски внос внасяме нездравословни храни и от Турция !

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 31. 31 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 753 Неутрално

  [quote#23:"elevation04"]Солидарността е добра само в страни в които има действаща икономика и малък държавен апарат..[/quote]
  Солидарното здравно осигуряване като цяло е в противоречие с основното начало в преамбюла на Конституцията, че България е социална държава, а не е солидарна. Какво е солидарност според тълковен речник на българския език?
  В чл. 52 от Конституция на РБ са прокламирани като основни права - Гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ, и на безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и по ред, определени със закон. Здравеопазването на гражданите се финансира от държавния бюджет, от работодателите, от лични и колективни осигурителни вноски и от други източници при условия и по ред, определени със закон. Държавата закриля здравето на гражданите и насърчава развитието на спорта и туризма. За реализиране на това по своята същност социално право трябва да се погрижи държавата. То е и нейно задължение. Както се отбеляза, здравното осигуряване съгласно чл. 52, ал. 1 от Конституцията трябва да гарантира медицинска помощ, която е достъпна. Понятието "достъпна" по смисъла на тази разпоредба означава възможност за медицинско лечение на всички граждани в случай на заболяване и равни условия и еднакви възможности за ползване на лечението. Те изискват задължително участие на осигурените при ползването на набраните средства и равнопоставеност при ползването на медицинска помощ. Всички български граждани имат право да правят вноски, които обаче да са съобразени с финансовото им състояние и без да заплащат извършените разноски да получават медицински услуги и лечение в зависимост от здравословното си състояние и тежестта на заболяването. По такъв начин се създава система за социална здравна защита на населението, която предоставя максимален достъп до медицинска помощ и равенство при получаването й.

 32. 32 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2510 Неутрално

  [quote#2:"Боби Колев"]Докато няма работеща прокуратура, работещ съд, независими медии [/quote]
  Няма как да накараш медиите и съда да са независими от тези които им плащат !
  Медиите обгрижват рекламодателите с съда и прокуратурата рушветодателите!

  Сложи примерни на кантара на темида колко са оскатените и убити пациенти на НЗОК и колко са докторите в затвора и колко са със забрана на практикуват !

  "Кроше за доктор да се наказва като посягане на полицай" - това беше отговора на държавата за създалите се проблеми !

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 33. 33 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 982 Неутрално

  До коментар [#30] от "comandante":

  И какви храни внасяш от Китай. Може би бамбукови връхчета?! А какви нездравословни стоки внасяш от Турция - дини, пъпеши и домати!

  И на всичкото отгоре изнасяме доста повече храни, отколкото внасяме, така че започнем ли да правим глупости с мита и акцизи ще се нахендрим сами.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 34. 34 Профил на хм
  хм
  Рейтинг: 1211 Неутрално

  да плащам повече щото са се нароили държавни чиновници от тип "търтеи"?

  не, мерси.

  докато държавните чиновници не намалеят до 15-20% от работещите, не ме търсете.

 35. 35 Профил на mystery
  mystery
  Рейтинг: 638 Любопитно

  До коментар [#18] от "др. Иванов":

  Това, което казваш е така, но тук се говори за солидарното заплащане. Защо някой е длъжен да плаща на някой, за да може този някой да се лекува на равно с всички...?

 36. 36 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 982 Неутрално

  До коментар [#30] от "comandante":

  Приказваш наизуст!
  Хайде да видим, на кое му викаш ОГРОМЕН внос.
  За първите 6 месеца на тази година търговията с Китай е:

  Внос - 747 милиона лева
  Износ - 517 милиона лева
  С Турция:
  Внос - 1 411 милиона лева
  Износ - 2 081 милиона лева
  С Германия
  Внос - 2 136 милиона
  Износ - 2 232 милиона

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 37. 37 Профил на mystery
  mystery
  Рейтинг: 638 Разстроено

  До коментар [#27] от "lz2":

  Не им стигна смелостта защото щяха да предизвикат бунт в една част от населението, а ЕС щеше да ги обвини в дискриминация....затова всичко замря на "недодран" и "недоклан"

 38. 38 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#35] от "mystery":

  Схващаш ли мащабите на либерастиянската глупост, която си изтърсил?
  Системата е винаги солидарна, защото заболяванията са на случайни събития. Един бедняк може цял живот да плаща вноски от 50 лв. и да не се разболее, а едно юпи може да плати 3 вноски по 1000 лв. и да го тръшне болест, лечението на която струва 100 хиляди. Кой ще е обрал касата тогава, този с малките вноски или този с 20 пъти по-големите?

  Аз за щастие плащам вноски от 16-17 години и още нямам здравна книжка, през това време не съм имал болести изискващи медицинска намеса. Преди 3-4 години при свинския грип се записах при едно джипи, но после не съм ходил да си взема книжката. Това не означава, че утре няма да ме тръшне нещо, което да излезе 10 пъти повече от което съм внесъл досега.

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 39. 39 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1546 Неутрално

  До коментар [#29] от "tribiri":

  Тук, във форума, рядко се замислят за числовите характеристики на услугата, говори се "по принцип", като се ползват добре вбитите клишета на пазарниците.
  Брутната добавена стойност създадена от секторите Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа, по текущи цени за 2012 г. е 8635,479 лв., компенсацията на наетите лица е 6894,768 лв или малко над 79.84% от създадената БДС. Общо за икономиката компенсацията на наетите лица е 43,23% от създаденета от тях БДС(това - с включени и горецитираните сектори).
  Лесно може да изчислим колко от бюджета за здравеопазване отива като доход в ръцете на съсловието, ако знаем, че бройката им е 47806 човека, а бюджетът на системата около 3 милиарда лева. Около 3660.62 лева месечно с осигуровките..
  Е, съсловието с бели престилки трябва леко да замлъкне и да намали крясъците.

  Ecrasez l’infâme
 40. 40 Профил на kollin
  kollin
  Рейтинг: 524 Весело

  Здравната каса (в настоящия си вид) е вредна за всички (лекари и пациенти), освен за себе си и трябва да бъде унищожена напълно и безвъзвратно! Трябва да се започне от начало с първа мисъл здравето на хората, а не еФтин популизъм (безплатно и за всички - тип соц. обещания от 13 конгрес на БКП-то)!

  How to tell Heretics from Catholics?Papal legate Arnaud Amalric:Caedite eos. Novit enim Dominus qui sunt eius.(Kill them all, the Lord will recognise His own.)
 41. 41 Профил на mystery
  mystery
  Рейтинг: 638 Неутрално

  До коментар [#38] от "др. Иванов":

  Моята "либерастиянска глупост" е всеки с отделна здравна застраховка. Всеки да си внася сам така както е по света. Има болници за богати, има болници и за бедни. Нямаш застраховка, няма и лечение..., а не една част от населението да плаща, а друга мързелувйки да се ползва...

 42. 42 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1344 Неутрално

  До коментар [#37] от "mystery":
  Не им стигна смелостта защото щяха да предизвикат бунт в една част от населението"

  -Правителството на ОДС извърши промяната в доболничната помощ и недовърши реформата не от страх,а защото си избрахте бащицата-цар,който се страхуваше да я довърши.
  Закона ще върши работа,но трябва стриктно да се изпълнява и контролират разходите.

 43. 43 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#41] от "mystery":

  Със застраховане не е по света, а никъде. Застраховането е един от елементите на здравното осигуряване и го има и тук. Може би единствената държава, където действа като основно, но не единствено средство е САЩ, със всичките им проблеми в здравеопазването. Освен тора принципът на застраховката е само и единствено солидарен. Самата застраховка е най-типичния пример за солидарност, плащат всички, а пари получават пострадалите. Разликата е, че основата е много по-малка, едно е да се застрахова част от населението, друго е всички да внасят. Положителното, че който не внася и не получава, но това е относително, защото води до проблеми в цялото общество, несравнимо по-големи от ползите.

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 44. 44 Профил на mystery
  mystery
  Рейтинг: 638 Любопитно
  До коментар [#42] от "dedo pepo":

  Солидарен си да плащаш и циганите да се лекуват без да плащат? Та те си викат бърза помощ да им мери температурата защото нямали термометър...

 45. 45 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2234 Неутрално

  [quote#42:"dedo pepo"]Закона ще върши работа,но трябва стриктно да се изпълнява и контролират разходите. [/quote]

  Мижи, да те лажем! С КОНТРОЛ, НИЩО НА СВЕТА НЕ Е ПРОРАБОТВАЛО, НЯМА ЛИ ИНТЕРЕС! А за съжаление, и в тия, които внасят здравни осигоровки, няма интерес! Те, като отидат на лекар, пак плащат! Така че, и този вид болшевизъм, отива в историята!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 46. 46 Профил на guten.sabahlian
  guten.sabahlian
  Рейтинг: 510 Неутрално

  Най-солидарният данък е ДДС, плащат го и тези които са на помощи. Той е с най-голям дял от приходите. Къде отива сега?

  Semper in angaria.
 47. 47 Профил на ivanasenov
  ivanasenov
  Рейтинг: 466 Неутрално

  [quote#39:"Graf"]Брутната добавена стойност създадена от секторите ..... хуманно здравеопазване и социална работа.....[/quote]
  Този количествен метод може да служи за анализ, но частично...
  Никой не знае колко недолекувани или нелекувани хора има в страната...
  Тези пари може да са достатъчни за сегашното положение, но има много дейности, които просто не се извършват. Като най-фрапиращата от тях е ПРОФИЛАКТИКАТА, ЗЪБОЛЕЧЕНИЕТО, ...

  За да стане това повишаване на качеството на медицинските услуги тряба да се приемат някои базови принципи, по които обществото ни е разделено...

 48. 48 Профил на epoc
  epoc
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  И колко тактично авторът пропуска, че НЗОК харчи около 40% от парите за здравеопазване за да се самоиздържа...

  Ако има частни здравни каси дали ще е така?

  И в момента има лекари и болници, които не работят с касата. И не страдат от липса на пациенти. А на касата са виснали всички, които не си внасят вноските и са "спешни случаи".

  Икономедия се превърна в трибуна на тролове ЗА и ПРОТИВ правителството. Очевидно е, че няма какво да се говори или коментира с такива драскачи....
 49. 49 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 2051 Любопитно

  До коментар [#45] от "lz2":
  Прав си, интереса е по-силен от контрола. Точно заради това, в Япония са измислили да противопоставят едни частни интереси на други частни интереси, а държавата само да контролира спазването на закона в съдилищата. От една страна са болниците и лекарите, а от другата са застрахователите и фондовете. Хората правят застраховки и внасят във фонд едновременно (или каквото си искат). Пълният размер на лечението се плаща от болният и държавата 1:2, като пациента плаща от своята застраховка, сумата от фонда или по някакъв друг начин, а държавата само додава според платеното от пациента. Колкото повече платиш, толкова повече ще додаде държавата. Няма "надписване" и "излишно лечение", защото застрахователите и фондовете следят да плащат по-малко, а другата страна си получава пълно плащане по проведеното лечение (за колкото е платил пациента).
  Има и допълнителни ефекти, защото колкото повече се грижиш за здравето си, толкова повече пари трупаш във фонда, и ти е по-евтина застраховката. Така системата с профилактичните прегледи се развива както трябва и спестява пари на хората, държавата, застрахователите и фондовете, което не удря докторите и болниците (нали правят оборот от тези масови, евтини и лесни прегледи).
  Пак е солидарно (държавата додава на всеки), но е и справедливо — който колкото си е платил.

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 50. 50 Профил на msk990
  msk990
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Ама вижте сега, в криза е нормално приходите на касата да са по-малко от разходите. Тя за това касата беше натрупала резерв...на книга. Който резерв държавата в лицето на Дянков взе...да де, де факто никога не беше давала. И проблемът не е с неосигурените, които искат да се лекуват--тях ги карат да си плащат две години вноски преди да им приложат каквото и да е лечение извън спещното. Проблемът е с пенсионерите и милиционерите, които държавата уж осигурява, а всъщност не плаща вноски.

 51. 51 Профил на redrock
  redrock
  Рейтинг: 581 Неутрално

  До коментар [#45] от "lz2":

  Чета коментарите тук и виждам ,че едно ,на пръв поглед дребно нещо убягва от погледа на коментиращите, а то е липсата на касови бележки за таксата от 3 лв. при посещение при доктор. Майка ми е пенсионер и се налага редовно да посещава личния си ( и не само) доктор и до сега никога не са й давали касова бележка. Тези пари " на чекмедже" никак не са малко като си представиш 2.5 милона пенсионери плюс другите болни хора (а те никак не са малко) на които "симптоматично" им се издава касова бележка. Грубата сметка показва ,че в един областен град ,например, при един доктор днес 100 пациенти да минат той си слага в чекмеджето 300 лв. ,чисти от данъци. За големите проблеми в здравеопазването няма да говоря защото те сега още повече ще се задълбочат при управлението на комунягите след като спират започналата пенсионна реформа наред с другите глупости които вършат.

 52. 52 Профил на Dorian Gray
  Dorian Gray
  Рейтинг: 867 Неутрално

  Преди всичко друго, трябва да се премахне изискването за плащане от безработни.

  Никаква логика не виждам човек да дължи вноски ако няма доходи.

  Също както не дължи социални осигуровки и данъци когато няма доходи.

  МОЛЯ, ИЗИСКВАЙТЕ ФИСКАЛЕН БОН !!!
 53. 53 Профил на shang
  shang
  Рейтинг: 439 Неутрално

  И 5 стотинки на година да я направят вноската - пак тези 2 млн. няма да я плащат. Това трябва да е предварително ясно. За мен най-практично е плосък данък здраве от акцизи, ддс итн, който покрива спешната помощ за всички, и вече който иска и може повече - частни каси и индивидуални лични сметки. Сори, но иначе у нас хубост не става

 54. 54 Профил на Петя Сотирова
  Петя Сотирова
  Рейтинг: 527 Неутрално

  Много интересни коментари - "държавата това, държавата онова..." А къде е държавата... под изтривалката. Няма я и никой не прави нищо, за да я има малко поне. Пълен разпад и социален разврат ( то развратът си е разврат във всичките му аспекти).

 55. 55 Профил на shang
  shang
  Рейтинг: 439 Неутрално

  *всъщност не плосък данък, а направо от акцизи, особено от цигари, алкохол, вредни храни итн. + допълнителен данък на замърсяващи околната среда заводи и производства.

 56. 56 Профил на Forrest Gump
  Forrest Gump
  Рейтинг: 1543 Неутрално

  реформата в 3 стъпки:
  1. закриване на Здравната каса и конкуренция между частни фондове които се договарят с болниците както намерят за добре.
  2. държавата покрива здравните вноски на пенсионерите, инвалидите и други групи които не работят
  3. всеки работещ е длъжен да плаща здравна вноска, но сам си избира фонд, както при частния фонд за пенсия

  основната причина поради която тези реформи не се правят, е че при частни каси и болници ще изчезнат корупцията и далаверите, например частните фондове и болници няма да купуват нарочно скъпи лекарства защото никой не краде от себе си.

  Истината ни прави свободни.
 57. 57 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2234 Неутрално

  [quote#53:"shang"] За мен най-практично е плосък данък здраве от акцизи, ддс итн, който покрива спешната помощ за всички, и вече който иска и може повече - частни каси и индивидуални лични сметки.[/quote]

  Прав си, но лекарите веднага ще надат вой, защото няма от къде да крадат! Аз много отдавна съм заявил, че съм за пазарния принцип в здравеопазването-т.е. имаш пациенти, които ти вярват и те признават за специалист, имаш пари! И аз, след като ще плащам, ще обиколя няколко кабинета, за да намеря подходящ на моите нужди лекар, на разумна цена! Пък мога да плащам от здравна застраховка, от здравна каса, от джоба си, както съм си решил! Сега и трилион лева да съберат в Здравната каса, ПАК ЩЕ СА МАЛКО!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 58. 58 Профил на hellwitch
  hellwitch
  Рейтинг: 513 Неутрално
 59. 59 Профил на Xumpomo name
  Xumpomo name
  Рейтинг: 638 Неутрално

  До коментар [#2] от "Боби Колев":

  коментар #2 FTW

  Birds of a feather flock together.
 60. 60 Профил на svet23
  svet23
  Рейтинг: 513 Неутрално

  Преди 13-14 години се оказа така че бях 'експерт' в работната група на МЗ която се занимаваше с предстоящата реформа в здравеопазването....Тогава се наложиха едни модели и се лобираше за една система без ясна дискусия на аргуменитите за и против различните модели....Специално клиничните пътеки и създаването на касата беше съпътствано с много апетити за извличане на финансови изгоди от определени кръгове хора...които през годините лобираха за определени промени в законите....За първичната здравна помощ също имаше по добри предложения от това което се избра..По принцип модела е важен но още по важно е прилагането му и работещите институции и регулаторни органи. В България това не съществува и парите за здравеопазване се източваха чрез различни схеми и бяха обект на жеалание за присвояване от различни правителства....При това положение където няма ефективен държавен контрол най доброто решение е създаването на индивидуални здравни сметки където примерно осигуряващият се да дава определен процент и определен процент да се дава от работодателя с достъп до една по голяма кошница от здравни услуги а за неосигурения достъп до една по малка която да се плаща от държавата. И съм съгласен с коментарите по горе че акцизите от алкохол и цигари трябва да се събират и да отиват за здравеопазване...поздравления за статията....

 61. 61 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 4479 Неутрално

  ДА СЕ ПРЕМАХНЕ ДАНЪК "ЗДРАВЕ",който сега погрешно се именува Здравно "ОСИГУРЯВАНЕ"
  ДА СЕ ВЪВЕДАТ ПЕРСОНАЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ПАРТИДИ ЗА ВСЕКИ ОСИГУРЯВАН.
  Така ще се разбере кой какъв лимит на осигуровки ползва и ще се попречи на маргиналите от гетата неплащащи вноски,да ползуват всички услуги,достъпни и за изнемогващия от бремето на осигуряването българин.
  ДА СЕ ПРЕМАХНЕ НАСИЛСТВЕНАТА "СОЛИДАРНОСТ".
  Чудно,как досега Съдът по правата на човека в Страсбург не е засипан от дела за нарушаване правото на всеки човек ДА НЕ БЪДЕ НАСИЛСТВЕНО ЗАДЪЛЖЕН ДА ПЛАЩА ЗА ДРУГ под циничното обяснение за "СОЛИДАРНОСТ",при това НАСИЛА НАЛОЖЕНА МУ "СОЛИДАРНОСТ".

 62. 62 Профил на hja15307701
  hja15307701
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#1] от "comandante":

  Здравната система няма интерес хората да са по-малко билни!

 63. 63 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 1851 Неутрално

  Осигурителните системи са консервативни и все едно какво си мечтаят някои - не става от днес за утре, а за 50 години напред. Тези които са се осигурявали в солидарна система 1960 са все още живи ... За тях премахването на солидарната система е КРАЖБА .

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 64. 64 Профил на Дразнител
  Дразнител
  Рейтинг: 643 Неутрално

  До коментар [#3] от "др. Иванов":

  Това беше възможно по време на комунистическата диктатура, когато на лекарите (както и на всички останали) им беше забранено да напуснат страната или да работят частно. Добър лекар няма да работи в държавна болница за смешна заплата. За целта трябва адекватно финансиране.

  Жизнь или Life - избор има.
 65. 65 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 1851 Неутрално

  [quote#52:"Dorian Gray"]Преди всичко друго, трябва да се премахне изискването за плащане от безработни. [/quote]Изискването безработен да плаща здравни осигуровки е садизъм ! Държането на хора безработни е пряко нарушение на Конституцията # чл. 48 ал. 1 /право на труд на ВСЕКИ и ЗАДЪЛЖЕНИЕ на държавата да осигури условия за заетост/ и # чл 48. ал. 5 /гарантира работно място за ВСЕКИ за минимална работна заплата/

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 66. 66 Профил на alexpp
  alexpp
  Рейтинг: 431 Неутрално

  Признавам не дочетох статията, но хванах идеята. И мисля, че професора, писал статията си прави сметките без кръчмаря.
  Според него "Минималният осигурителен доход е 420 лв. При 8% - това са 33,60 лв. здравна вноска месечно, или 403,20 лв. годишно."
  Професорът обаче не е наясно, че това е минимален осигурителен доход за самоосигуряващи се. За работниците и служителите осигурителните доходи може и да са по-ниски.
  Освен това ако ги осигуряват на половин работен ден, осигурителния доход е също на половина.
  Освен това има един член от Кодекса за социално осигуряване, по който мога да се осигуря и на 1 час месечно като осигурителния ми доход е 4-5 лева, а осигуровките са стотинки. Така, че варианти за бягане към сивия сектор са много и затова смятам, че сметките на професора са направени без кръчмаря.
  И след всичко описано не мислете, че просто искам да правя напук. Напротив, бих си плащал с удоволствие, ако знам, че ще получа адекватно здравно обслужване. За съжаление това се разминава с реалността. През 6 от последните 10 години съм се осигурявал на максималния осигурителен доход. Личните и фирмените вноски в бюджета само за мен грубо бяха около 800 лева месечно. За всичките тези години ми се наложи само веднъж да ползвам болничен и медицински услуги. Личната лекарка не пожела да ми издаде болничен, а лекарите, които посетих не си свършиха работата и се наложи да си платя при частни такива.
  Та, за какво е нужно тогава да внасям такива осигуровки в държавата, като очевидно системата не работи?

 67. 67 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#64] от "Дразнител":

  Тази глупост от къде ти хрумна? Колко е тежка комунистическата диктатура в Англия, Дания и Финландия та да имат такава система?

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 68. 68 Профил на klecho
  klecho
  Рейтинг: 876 Неутрално

  На Запад, месечна осигурителна квота към частен фонд, в размер на 70-80 €, гарантира достъп до най-добрите частни клиники.
  Приведена към нашето ценово равнище, месе§ната квотата не би следвало да надвиши 60 лева (забележете, без при това да се налага плащане на подкупи, превързочни материали или финансиране от републиканския бюджет, сиреч от нечии данъци).
  Всичко останало са загуби, вследстие на кражби по системата!

 69. 69 Профил на devdimi
  devdimi
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Значи от 8% осугуровки говорим за намаляване на 4% при положение, че в Германия са 15,5%?

  Единственият начин е закриване на касата и държавмото здравеопазване и всичко си става платено.

  По естествен път ще се появят фондове, в които хората сами ще се запишат и ще си плащат.

 70. 70 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#68] от "klecho":

  Къде това? Защото в Холандия най-ниските са 160-170Е, а при 15.5% в Германия не знам от каква заплата ще се получат 60-70Е вноска, пък да попаднеш с нея и в най-добрите частни болници?

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 71. 71 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 2051 Гневно

  [quote#65:"EVOLYUCIONER"]Конституцията # чл. 48 ал. 1 /право на труд на ВСЕКИ и ЗАДЪЛЖЕНИЕ на държавата да осигури условия за заетост/ и # чл 48. ал. 5 /гарантира работно място за ВСЕКИ за минимална работна заплата/[/quote]

  Стига лъга. Никъде не пише, че държавата ти дължи работно място и заплата. Пише, че само ти гарантира УСЛОВИЯТА да съществуват работни места според закона и да не работиш безплатно. Ей ти го цитата от закона, а ти ми намери къде е е твоето "гарантира работно място за всеки за минимална...":

  Чл. 48. (1) Гражданите имат право на труд. Държавата се грижи за създаване на условия за осъществяване на това право.
  (2) Държавата създава условия за осъществяване на правото на труд на лицата с физически и психически увреждания.
  (3) Всеки гражданин свободно избира своята професия и място на работа.
  (4) Никой не може да бъде заставян да извършва принудителен труд.
  (5) Работниците и служителите имат право на здравословни и безопасни условия на труд, на минимално трудово възнаграждение и на заплащане, съответстващо на извършената работа, както и на почивка и отпуск при условия и по ред, определени със закон.

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 72. 72 Профил на петро
  петро
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Всичко е описано точно и трябва да бъде стриктно спазвано.
  Само едно допълнение:
  -полуотворени бели джобове(лекарски и санитарни) трябва да бъдат зашивани с много здрав конец, а аптекарите постоянно застрашени със "закопчаване"!

  Защото в държавите, където това е факт, даже се избягва да се вземе и шише питие "за здраве".

  А в България бонбони и питиета са отдавна неприемливи пред "в брой". Някой да преброи само колко са колите на лизинг пред докторските паркинги, а това иска пари.

 73. 73 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 3150 Неутрално

  [quote#68:"klecho"]На Запад, месечна осигурителна квота към частен фонд, в размер на 70-80 €, гарантира достъп до най-добрите частни клиники.[/quote]
  В коя държава е това? Вероятно става дума за здравно осигуряване върху сравнително нисък доход и може да гарантира лечение в държавни болници, ама не и в най-добрите частни клиники.
  Парадоксално, обаче не винаги най-скъпите частни клиники са най-добрите болнични заведения тъй като персоналът лекува по-малко пациенти и не може да натрупа достатъчно опит за различни по-сложни и нетипични случаи.

 74. 74 Профил на Дразнител
  Дразнител
  Рейтинг: 643 Неутрално

  До коментар [#67] от "др. Иванов":

  В Англия заплатите на лекарите (и договорите с частни субекти, каквито са повечето общопрактикуващи лекари, зъболекари и фармацевти в Англия) изобщо не са ниски. И въпреки това и там има недостиг на лекари. Но всичко това не става с 10% плосък данък. За скандинавските държави пък да не говорим какви данъци има. В БГ се вдигна врява до Бога, че върху лихвите ще се плаща данък доход като върху всеки друг доход.

  Жизнь или Life - избор има.
 75. 75 Профил на zlobar
  zlobar
  Рейтинг: 466 Гневно

  [quote#61:"Hawaii"]ДА СЕ ВЪВЕДАТ ПЕРСОНАЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ПАРТИДИ ЗА ВСЕКИ ОСИГУРЯВАН.
  Така ще се разбере кой какъв лимит на осигуровки ползва и ще се попречи на маргиналите от гетата неплащащи вноски,да ползуват всички услуги,достъпни и за изнемогващия от бремето на осигуряването българин. [/quote]
  Казус - самотна майка с дете - не е от маргинален произход, остава без работа- длъжна е да плаща 16,80 на месец- от де ще ги вземе на теб и на държавата не ви дреме. Въпрос, какво да правим с нея?
  Айде малко по солидарни да бъдем поне що се отнася за здравеопазване.


 76. 76 Профил на smokingpipe
  smokingpipe
  Рейтинг: 466 Неутрално

  В крайна сметка , решението е политическо .
  И не може да бъде взето от продажни лекета ,
  които под политика разбират дърляне ,
  за пред хората .
  Останалото е гнусна далавера , за хотел на морето .

 77. 77 Профил на Камен
  Камен
  Рейтинг: 1101 Неутрално

  Аз съм от тези, които се (ги) осигуряват на максимален доход - значи по 176 лв. месечно, 2,112 лв. годишно внасям, както ги е сметнал професорът.
  А какво съм ползвал вече над 10 години - нищо. Два-три пъти съм ходил до Пирогов, един път за превръзка като се бях порязал, и един път да ми вадят кърлеж - и ми взеха пари.
  Когато ми се е налагало нещо по-сериозно - я направления няма, я избраният от мен специалист не работи с направления , а пред кабинета на този, дето работи - опашки от баби.
  Плащам си сам. Хубаво - не се оплаквам, че плащам - но защо тогава ми удържат тези 176 лева? Може би за да издържам разни тунеядци на заплата в Здравно Министерство, и за лечение на разни тарикати, които не си плащат вноските, но понеже не работят имат време все да са на опашката през безплатните кабинети?

 78. 78 Профил на seirdji_jovo
  seirdji_jovo
  Рейтинг: 237 Неутрално

  "Минималният осигурителен доход е 420 лв."
  Това се отнася най-вече за самоосигуряващите се лица. Има хора, които са на минимална работна заплата, има такива, които са на намален работен ден/седмица и т.н. Така че още в началото изкривявате информацията. Хайде по-професионално моля!

 79. 79 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 3834 Неутрално

  Аз пък мисля да спра да плащам здравните осигуровки, защото последните пет години като отида при личната лекарка, все е края на месеца и направления няма.

  Уреждат се само връзкарите. Докато не ми обяснят за какво плащам, спирам.

  Статията е хубава, трябва обществено обсъждане.
  Но според мен основния проблем са кражбите от страна на лечебните заведения, с активното участие на лекарите.
  Последните да обяснят защо дават толкова много болнични на държавните служители?

  Любовта ще спаси света!!!
 80. 80 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1941 Неутрално

  И от самия материал и нормалната логика сочи, че без значение каква е системата, източника на срествата е единствения възможен - от работещите хора. Някои казват, дай да върнем бюджетното здравеопазване, защото здравната каса храни администрация. Не мислите ли, че ако върнем нещата, същите хора със същите функции, ще се преминат в министерството, защото, разпределянето на парите, трябва да се върши от някой.
  Според мен не връщане, а просто затягане на контрола - контрола при събиране на парите и контрола при плащане към болниците. Има ли поне един във форума, който да каже, че при разходването, не се краде на ниво болница и на ниво лекарски персонал. Под крадене разбирам, послъгване в процедурите, разходване на лекарства и консумативи и хотелската част - легло/храна. Отделно на ниво общи разходи за обществени поръки за строителни ремонти, поддъжка, отопление и т.н. В зависимост от политическата воля и работата на съдебната система, би могло КПД на средствата за здравеопазване да се увеличи, включително и заплатите на персонала, разбира се не на калпак, а в зависимост от квалификация, натоварване и т.н. Всъщност това последното, на практика вече се е случило, само че се нуждае от прецизиране, защото днес заедно с добрия лекар със заслужени доходи, добре поминава и специалиста по изготвяне на документи, с не 100% вярно съдържание.
  На мен не ми е известно, в света да има страна, гражданите на която да са доволни и да нямат критики към здравната си система или да смятат че цената на здравеопазването е приемлива или честна. Сигурно, че с увеличаване на БВП, абсолютната сума разходвана за здравеопазване също ще расте, и вида на болниците и заплатите на персонала ще растат, което не е и не може да бъде повод, да не се работи за оптимизиране на разходите и за увеличаване на ефективността. Само че виждате, как днешните управляващи се хвърлиха първо да възстановяват статуквото и да възкресяват болници, които са всичко друго но не и такива. За сметка на това техните разходи не се различават от разходите на нормалните болници. Министърката от сега говори за 100млн повече - т.е. доходите падат или (дано) стоят на същото ниво, разходите растат. Как, от къде, не е важно, след нас и потоп.
  Т.е. по този, както и по няколко други много важни въпроси (енергетика, отбрана, ) трябва да се постигне между основните политически сили съгласие, подобно като валутния борд и ако е необходимо, потвърдено с референдум. За да бъдем ние гражданите, до някъде спокойни, че идването на една или друга формация на власт, няма да започва със заличаване на направеното от предишните, което ни струва много пари и усилия, на нас данъкоплатците.

 81. 81 Профил на ivanasenov
  ivanasenov
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#77] от "Камен":
  Здравей Каменчо, ако всички си плащат, парите ти не отиват напразно. Не се знае какво те чака в бъдеще /пожелавам ти да си жив и здрав/, но всичките тези хора дето се молят за помощи не ти ли подсказват нещичко..
  Лошото е, че повечето не плащат и на теб ти изглежда някакси неправилно това. И си прав. Така държавата прецаква и теб /дето плащаш и после пак плащаш/ и останалите дето хем не плащат, хем не получат...
  Сбъркана работа...
  По света е известно решението, но то не е за БГ населението, щото трябва да се спре с кражбите, а това никак не е българско!

 82. 82 Профил на селянин
  селянин
  Рейтинг: 524 Любопитно

  До коментар [#2] от "Боби Колев": с други думи говорим за нормален, не корумпиран и постоянен контрол!!!!

 83. 83 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Правилният подход за мене е въвеждането на социалния/солидарния принцип в Здравеопазването и обвързването му с данъчната система, която също първо трябва да стане социална.
  На кратко, премахване на плоския и въвеждане на прогресивен данък в/у доходите. Процент от него е и здравната осигуровка, която автоматично се внася чрез данъка. За хората без или с минимални доходи, здравната осигуровка се заплаща от Държавата.
  Създаване и на нови здравни каси, за подпомагане на конкуренцията, както и за силен финансов контрол на лекарите. (Не трябва да забравят, че са такива в най-бедната държава в ЕС, и че солидарния принцип важи и за тях).
  Целта е - независимо от социалното и финансово си положение - гражданите да получават най-доброто обслужване.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 84. 84 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 918 Разстроено

  Интересна тема,но желанието за четене ти се убива,когато попаднеш на една перфектно глупост,от рода на това:
  "Силното подоходно неравенство, навиците ни от "безплатното здравеопазване" и българската ни склонност към "скатаване" (старият казармен термин е незаменим в случая) на практика провалиха здравноосигурителната ни система в сегашният и солидарен модел."

 85. 85 Профил на Storm Rider
  Storm Rider
  Рейтинг: 413 Неутрално

  В БГ здравната система няма нищо солидарно, Вместо това има огромна доза злоупотреба с този термин. Не може да е солидарна една система, в която държавата е решила колко да се плаща, къде да се събира и как да се разпределя. Осигуреният няма и минимална представа с какви средства разполага, нито какви услуги може да получи, защото това се определя от броя на хората, между които се разделят събраните пари, както и от това колко други добросъвестни „солидарни“ наивници ще работят и ще се осигуряват.
  Тази система по никакъв начин не защитава интереса на този който плаща, а със събраните пари се опитва да угоди на някои „електорално атрактивни“ прослойки, обикновено неплащащи. В същото време обаче тези прослойки са са винаги по-нуждаещи се, по-привилегировани и с по-висок проритет.

  Не виждам причина плащащият наивник да бъде солидарен с този, който отказва да бъде солидарен.

  Затова – минимални задължителни вноски за покриване на най-спешните случаи и индивидуални партиди за всеки който има желание и е „солидарен“.

 86. 86 Профил на goblenka
  goblenka
  Рейтинг: 696 Неутрално

  / А и неофициалният слоган звучеше привлекателно: "здравият плаща за болния, богатият – за бедния, младият – за възрастните"./ На мен това никога не ми е звучало привлекателно! То е толкова порочно и не логично!
  За годините, през които се прилага тази система тезата ми се доказа! Няма доволни! Значи, не трябва да се ремонтира, а да се сменя!

  goblenka
 87. 87 Профил на ivanasenov
  ivanasenov
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#83] от "socialen":
  1. И сега това е господстващия принцип и не работи
  2. Няма безплатен обяд, т.е. трябва да е ясно кой плаща безплатното. Държавата явно не може и затова лъже: първо, тези от които взима, и второ тези на които дава лечение.
  3. Думата и действието контрол е невъзможно в БГ. Държавата не може да провежда контрол на каквото и да е. Дай един пример за ефективен държавен контрол в БГ....
  4. Няма как всички да получат еднакво, но добре би било да е разписано, кой какво може и ще получи.

 88. 88 Профил на kimik
  kimik
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Дълга статия и много коментари. Колкото и да е вноската, ако тя не се внася, а се ползват здравни услуги - сметката няма да излиза. Всички се оправдават, че по конституция не могат да откажат здравно обслужване и естествено от това се възползват най-вече тези, които не внасят. Тези, които не внасят казват - нямаме пари, тези които внасят - защо аз да се скъсвам от бачкане за да плащам и за лентяите, лекарите са вечните примадони недооценени, сякаш само те са единствените специалисти на света... Да се раздели вноската на 2 - 4% в общия кюп - за спешна помощ и тези които не могат да плащат и естествено пакътът за тях ще е по-малък и 4% в индивидуална партида - по-голям пакет услуги за и само за внасящия или по негов избор за семейството му. Ама индувидуална партида, не във фонд, който да попилее парите или да ги свърши под форматата на неизгодни инвестиции и премии. И строг контрол за внасянето, може да се измисли някаква форма на отказ от други държавни привилегии и безплатни помощи. Защото сега държавата с единната си сметка прибира първо своите данъци, ако има такива и тогава внася здравни вноски ако останат пари. А после с тези данъци плаща за всички разхищения в здравната система и парите пак потъват. Така, че 4х4 според мен, ама надали...

 89. 89 Профил на vasil.giurov
  vasil.giurov
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Въпреки тежкото четиво,провокирано от многобройните варианти за системата,ЧЕРВЕНА ЛИНИЯ ПРЕСИЧА ЦЯЛАТА СТАТИЯ.
  Как да бъдат ангажирани 2,2 милиона граждани,(много от които и сега си ползват услугата,като напр. цялата циганска общност)да станат здравно осигурени.Това би трябвало да бъдат и насоките на дебатите според мен.

 90. 90 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 1851 Неутрално

  [quote#71:"gost22"]Ей ти го цитата от закона, а ти ми намери къде е е твоето "гарантира работно място за всеки за минимална...": [/quote]Пише си го черно на бяло в ТВОЯ ЦИТАТ [quote#71:"gost22"]Чл. 48. (1) Гражданите имат право на труд. [/quote] [quote#71:"gost22"](5) ... на минимално трудово възнаграждение ... [/quote]

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 91. 91 Профил на The Core
  The Core
  Рейтинг: 810 Неутрално

  За да са истински нещата понятието "Минимален осигурителен доход" няма никакво място в здравната ситема!
  Там трябва да е само "Минимална смислена вноска" или нещо подобно! Със 17 лева на месец едва ли може и 1 прост преглед да се плати.
  Крайно време е да се формират ценови пакети, с цена както при застрахователите!
  Пакетите могат да бъдат "избираеми" от страна на осигурените - нещо като "оцеляване", "пълна грижа", "превоз с хелкоптер" и т.н. Всеки с различна цена!
  Трябва да се въведат семейни пакети - с възможност 1 да плаща за няколко души!
  Дивотия от типа: 1 плаща, двама не, няма как да работи!
  Сегашната ситуация на недофинансиране е просто заблуда, че се върши някаква дейност!
  Бюрокрацията, обслужваща я е безумна и неефективна, претоварена с правила и измислени спънки, рамки, и всякакви "плаващи бюрократични пясъци"!

  Ние обичаме да сме сред природата, защото тя няма мнение за нас! Ницше
 92. 92 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 409 Неутрално

  До коментар [#87] от "ivanasenov":

  към 1. Трябва да се коригира, за да има шанс да работи. Нещата са обвързани, затова първо данъчната система.
  към 2. Здравето не е обяд! На базата на демографкия срив и нулева икономика трябва да е приоритет номер 1 и като такова грижа на Държавата.
  към 3. Когато всички механизми са извън контрол, трябва Държавата да поэме отговорността си.
  към 4. Критерият трябва да бъде - болен съм, отивам на лекар. Излизам здрав. Как, с какви лекарства, операции и колко струват те - не ме интересува. Независимо какво работя и колко получавам.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 93. 93 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 4479 Неутрално

  [quote#75:"zlobar"]Казус - самотна майка с дете - не е от маргинален произход, остава без работа- длъжна е да плаща 16,80 на месец- от де ще ги вземе на теб и на държавата не ви дреме[/quote]
  Този,и други подобни случаи следва да се решат по законодателен път.
  Но частни случаи,като този не трябва да са аргумент да не се променят нещата по начина,който съм написал по-горе.
  Още повече,че при сегашната ПСЕВДО-"СОЛИДАРНОСТ" такава самотна безработна майка няма откъде да вземе пари за осигуровки.
  Лошото е,че на държавата хич не й пука за такива.
  Мен ме остави,дреме ли ми,или не.

 94. 94 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 409 Неутрално

  До коментар [#91] от "The Core":

  Защо?
  16 прегледа на ден правят 272 лева.
  За 20 работни дена това са 5440 лева на месец. От тях 50% отиват за консумативи за лекаря. От останалите 10 % отиват сега за плоския данък. На лекаря му остават в края на месеца чисто 2448. На година 29376 лв. Малко ли са?

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 95. 95 Профил на goblenka
  goblenka
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#94] от "socialen":

  Достатъчно! Като се има в предвид, че те лекуват, а не излекуват!

  goblenka
 96. 96 Профил на razlichen123
  razlichen123
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Много коментари и то спорни!
  Важно е какво и защо внасяш и какво получаваш насреща! А насреща нищо! Седяхме 8 часа в приемната на бърза помощ, докато приемат майка ми в отделение! На нас майната ни. Възрастни хора сме, можем да търпим! Но децата на по 2-10 години, които чакаха с часове за гипс или преглед, ТОВА НЕ МОГА ДА ПОНЕСА!
  Системата може да се промени бързо и елегантно. Писал съм го многократно. Най важното е след като получиш "медицинската помощ", да се подпишеш и потвърдиш, че си получил такава и си доволен от нея! Ако не си, просто не се подписваш и болницата не получава и лев за твоето лечение! Само така може да се промени отношението към пациентите, които на практика са овце за стригане, а лекарите са станали гьон сурати и не им пука за пациентите, а гледат само да се накрадат и нагушат с пари!

 97. 97 Профил на The Core
  The Core
  Рейтинг: 810 Неутрално

  До коментар [#94] от "socialen":

  Нямам пред вид прегледа от Джи-Пи-то, с очила, химикалка и слушалка и кочан рецепти.
  Рентген, скенер и т.н - там само тока не мож' си плати с 16.80.
  А и да се има пред вид, че въпросните 16.80 все пак и се делят на 3 - заради неплащащите!
  Има-няма 5.60 на калпак/забрадка!

  Ние обичаме да сме сред природата, защото тя няма мнение за нас! Ницше
 98. 98 Профил на izabell
  izabell
  Рейтинг: 1421 Неутрално

  Лично аз не виждам пирамида,защото в здравеопазването не всичко е от лични вноски.

 99. 99 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 409 Неутрално

  До коментар [#95] от "goblenka":

  Според мен това е един достоен доход за един домашен лекар. Лекар да си, трябва да е на първо място призвание, а след това бизнес.
  Но те не са виновни, че всичко се обърна на такъв. Виновни са всички тези, които досега прокламираха социалния дарвинизъм.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 100. 100 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 2051 Неутрално

  До коментар [#90] от "EVOLYUCIONER":

  Именно бе юнак, "право на труд", а не "осигурено работно място".
  Всеки има право да се труди, и никой няма право да го ограничава нито по език, произход, цвят, ръст, пол... ей това е "всеки има право на труд" да няма дискриминация, а не "работно място за всеки". Хайде да се събудиш. Същото е и със здравеопазването — социално е, държавата да помага, да додава, ама това дето един плаща, а друг ползва е вид кражба. Хайде огледай се, от къде идва всичко ново в медицината, от там дето е скъпо или от държави, където всичко е общо и социално. Това дето здравето е лична работа, и там да разчиташ на други, на далавера, си е умряла работа и ... ей ти го нагледно — лекарите заминават, пациентите недоволни, новите видове лечения изостават, лекарствата скъпи (спрямо доходите), фиктивни прегледи и губене на дни заради "цяла пътека"...

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK