Кой и защо остави Делян Пеевски депутат (решението на КС едно към едно)

Съставът на КС

© Юлия Лазарова

Съставът на КСКакто "Дневник" съобщи по-рано днес, Делян Пеевски ще остане народен представител, след гласуването в Конституционния съд по искането на ГЕРБ. То е отхвърлено, защото не са събрани изискваните най-малко 7 гласа в негова подкрепа. Заседанието започна в 10 часа, в ранния следобед вече неофициално беше ясно какво е решението, но то беше публикувано на сайта на институцията след 18:30 часа.


Публикуваме решението едно към едно. Акцентите в текста са на "Дневник":


РЕШЕНИЕ № 7
София, 8 октомври 2013 г.
Конституционно дело № 16 от 2013, съдия докладчик Румен Ненков

Конституционният съд в състав: Председател: Димитър Токушев и членове: Благовест Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова , Георги Ангелов, Борис Велчев, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев при участието на секретар-протоколиста Мариана Георгиева разгледа в закрито заседание на 8 октомври 2013 г. конституционно дело № 16/2013 г., докладвано от съдията Румен Ненков.
Производството е по чл. 72, ал. 2 във вр. с ал. 1, т. 3 от Конституцията на Република България.
Предмет на разглеждане по същество е искане на деветдесет и шест народни представители от 42-ото Народно събрание за установяване на настъпила на 14 юни 2013 г. несъвместимост с положението на народен представител на Делян Славчев Пеевски, поради изпълнение на друга държавна служба, и предсрочно прекратяване на пълномощията му на народен представител.


Вносителите твърдят, че на 14 юни 2013 г. с решение на Народното събрание народният представител Делян Славчев Пеевски е бил избран за председател на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), след което в новото си качество е положил изискуемата по закон клетва и е започнал фактическото изпълнение на съответната държавна служба. Считат, че по този начин по отношение на него е възникнала несъвместимост с положението на народен представител, поради което искат Конституционния съд да упражни правомощието си по чл. 72, ал. 2 във вр. с ал.1, т. 3 от Конституцията като установи несъвместимостта и прекрати предсрочно пълномощията му на народен представител.


Като заинтересувани страни по делото са конституирани Делян Славчев Пеевски, Народното събрание, президентът на Република България, Министерският съвет, Върховният административен съд, Централната избирателна комисия, Българският хелзинкски комитет, Асоциацията "Прозрачност без граници" и Центърът за изследване на демокрацията.


Постъпили са писмени становища от Делян Пеевски, президента на Република България, Българския хелзинкски комитет и Центъра за изследване на демокрацията.


В становището си Делян Пеевски се позовава на обстоятелството, че продължава да бъде народен представител, тъй като Народното събрание не е гласувало оставката, която е подал във връзка с избора, но впоследствие е оттеглил. Твърди, че фактическият състав по избирането му за председател на ДАНС не е завършен, защото няма изрично решение на Народното събрание за прекратяване на пълномощията му като народен представител, както и поради липсата на подписан от него акт за встъпване в друга държавна длъжност. Развива и тезата, че дори и да се приеме хипотетично, че на 14 юни 2013 г. е възникнала "несъвместимост", с последвалата на 19 юни 2013 г. отмяна на решението за избор на Народното събрание тази "несъвместимост" е била прекратена, не е била налице към момента на подаване на искането и няма да бъде налице към момента на произнасянето на Конституционния съд. По тези съображения Пеевски моли искането да бъде отхвърлено като неоснователно.


На заинтересувания народен представител е била предоставена и възможността по чл. 26 ЗКС да даде лични обяснения пред Конституционния съд в заседанието на 8 октомври 2013 г., но той не се е възползвал от нея.


Президентът счита, че трудовото правоотношение на Делян Пеевски като председател на ДАНС е възникнало на 14 юни 2013 г. с избирането му от Народното събрание на този пост и полагането на клетва по чл. 8а ЗДАНС. С това е настъпила несъвместимост с положението му на народен представител, поради което предлага искането като основателно да бъде уважено. В становището си поставя и въпрос за неконституционност на решението на парламента от 19 юли 2013 г. за отмяна на избора, което обаче не е оспорено пред Конституционния съд по надлежния ред, поради което е извън предмета на конституционния контрол.


Българският хелзинкски комитет поддържа, че пълномощията на Делян Пеевски са прекратени ex lege с подаването на оставка, считайки, че последвалото й оттегляне е правно ирелевантно. Освен това изразява становище, че на 14 юни 2013 г. същият е изпълнявал друга държавна служба, с което е възникнала несъвместимост с положението му на народен представител, като счита, че обстоятелството, че изпълнението е било кратковременно е без правно значение. Затова предлага Конституционния съд да установи кумулативно, че са налице и двете основания за предсрочно прекратяване на мандата на народен представител.


Центърът за изследване на демокрацията счита, че в периода от избирането му за председател на ДАНС с решение на парламента от 14 юни 2013 г. до отмяната на същото решение Делян Пеевски се е намирал в условията на несъвместимост по смисъла на чл. 68, ал. 1 от Конституцията, тъй като е заемал друга държавна служба. Предлага Конституционният съд на основание чл. 72, ал. 2 от Конституцията да установи несъвместимостта и прекрати предсрочно депутатските му пълномощия.
Като обсъди данните по делото, съображенията на вносителя на искането и представените от част от конституираните заинтересувани страни становища, Конституционният съд прие следното:


Делян Славчев Пеевски е придобил положението на народен представител от 42-ото Народно събрание, избран с листата на Политическа партия "Движение за права и свободи" в 13 многомандатен избирателен район – Пазарджишки, въз основа на резултатите от произведените на 12 май 2013 г. парламентарни избори, обявени с решения 2643-НС/15.05.2013 г. и 2652/17.05.2013 г. на Централната избирателна комисия, и положената на 21 май 2013 г. депутатска клетва по чл. 76, ал. 2 от Конституцията. С решение на Народното събрание от 14 юни 2013 г. на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал.1 от Конституцията и чл. 8, ал.1 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" (ЗДАНС) по предложение на министър-председателя на Република България е бил избран за председател на агенцията и незабавно е положил изискуемата по чл. 8а ЗДАНС клетва.


С оглед на избора Делян Пеевски подал оставка като народен представител с искане да бъде приета от Народното събрание на основание чл. 72, ал. 2 във вр. с ал.1, т.1 от Конституцията (молба вх. № 354-00-374/14.06.2013 г.). Още на същата дата осъществил работни срещи с ръководни служители на ДАНС, главния прокурор и министъра на вътрешните работи. В качеството си на новоизбран председател на ДАНС дал интервю за вестник "Преса", публикувано на 15 юни 2013 г.


Със заявление вх. № 354-00-385/17.06.2013 г. Пеевски оттеглил подадената от него оставка като народен представител и същата не е гласувана от Народното събрание. На 19 юни 2013 г. Народното събрание е отменило решението си за избиране на председател на ДАНС, прието на 14 юни 2013 г.
При така установените безспорни фактически положения искането на народните представители не получи изискуемата по чл. 15, ал. 2 ЗКС подкрепа на повече от половината (най-малко 7 гласа) от всички съдии в Конституционния съд, поради което беше отхвърлено.


І. Според съдиите Димитър Токушев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Стефка Стоева, Борис Велчев и Гроздан Илиев искането е неоснователно по следните съображения:


Несъвместимостта има едно и също съдържание както в публичното, така и в частното право, както когато е първоначална, така и когато е последваща. Съдържанието й е еднакво и в случаите, когато засяга изпълнението на държавна служба и когато се отнася до изпълнението на определена дейност. В този смисъл е и Решение № 5 от 1993 г. по к.д. № 6 от 1993 г. Правната уредба на несъвместимостта има за цел да не допусне и да попречи на изпълнението на държавна служба или на друга дейност, по начин, който би влязъл в противоречие или би поставил под съмнение изискванията за независимост и добросъвестност при осъществяване на пълномощия, на права и задължения.


Несъвместимостта решава въпроса как трябва да се развие възникнало конкретно правоотношение с оглед възможността да се упражняват правата и задълженията по него. Тя предполага две паралелни правоотношения, едно от които Конституцията повелява да бъде премахнато. Отстраняването й може се постигне единствено чрез волеизявление за прекратяване на едното от правоотношенията от лицето, което е страна по двете правоотношения. Друг правен субект със свое волеизявление би могъл да прекрати несъвместимостта по определен ред само в случай, че тя не е прекратена от самото лице в сроковете, установени в закона.


Несъвместимостта е правен институт, чиято уредба се съдържа в Конституцията (чл. 68). Законът за предотвратяване на конфликт на интереси /обн., ДВ бр. 94 от 2008 г., посл. изм. ДВ бр. 15 от 2013/ (ЗПУКИ) е общият закон,който въвежда съответни принципи, правила и процедури по отношение на несъвместимостта при заемането и осъществяването на публични длъжности от лицата по чл. 3 от закона, между които са и народните представители. Редица други закони като Кодексът на труда, Законът за държавния служител, Законът за Конституционен съд, Законът за съдебната власт, Законът за МВР също установяват правила във връзка с този институт.


Членството на Република България в Европейския съюз наложи приемането на общ закон, който да урежда материята с несъвместимостта. В изпълнение на тези изисквания, през 2008 година е приет Законът за предотвратяване и установяване на конфликта на интереси. Като елемент от държавната политика за предотвратяването на конфликта на интереси, в закона е посветена отделна глава на несъвместимостта. Поради променената законодателна среда след приемането на Република България в Европейския съюз, постановеното в Решение на КС № 4 по к.д. № 2 от 1995 г. по отношение на пар. 7 от ПЗР на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, приет от 37-то Народно събрание, е загубило значението си.


В процедурата по чл. 72, ал. 2, т. 3 от Конституцията, Конституционният съд решава конкретен правен спор. В тези случаи, като и при произнасяне по спорове за законност на избора на президент, вицепрезидент и народен представител, Конституционният съд е обвързан от разпоредбите на Конституцията и на законите, а не от съдебната практика.


Конституцията забранява на народните представители да са в несъвместимост - да изпълняват друга държавна служба или да извършват дейност, която според закона е несъвместима с положението им /чл. 68, ал. 1 от Конституцията/. Този конституционен текст не изчерпва правната уредба и препраща тя да бъде уредена със закони. Както вече се е произнесъл Конституционният съд с Решение № 2 от 26 февруари 1992 г. по к.д. № 2 от 1992 г., законодателят не е дал легално определение за несъвместимост по смисъла на чл. 72, ал. 1, т. 3 от Конституцията, поради което същността му трябва да се анализира в контекста на чл. 68, ал. 1 от Конституцията, законодателството и принципите, на които се основава нашата Конституция. Тя поставя пред народните представители правното задължение да не допускат състояние на несъвместимост и следва да им осигури възможност да могат да изпълнят това свое задължение. Правото не познава случаи, в които се възлага задължение на едно лице, без да му се осигури възможност да го изпълни. Наличната още от момента на избора на народен представител, както и впоследствие възникналата несъвместимост, трябва да бъдат прекратени в подходящ срок и при спазване на съответна процедура. Бездействието на народния представител след изтичане на този срок да подаде оставка или да премахне несъвместимостта по друг начин е основание да доведе до предсрочното прекратяване на пълномощията му от Конституционния съд.


Законодателството на Република България последователно провежда принципа, че прекратяването на несъвместимост, както първоначална, така и последваща, се извършва по ред и срок, установени със закон. Този принцип е прокаран в Закона за Конституционен съд /чл. 6, ал. 3/, Закона за местното самоуправление и местната администрация /чл. 41, ал. 3/ и Закона за предотвратяване и установяване на конфликта на интереси /Глава трета/. Правото изисква негативните последици от несъвместимостта да не настъпват автоматично, а само ако не е отстранена по съответната процедура и в срок.
Разбирането, че несъвместимостта автоматично обвързва Конституционния съд предсрочно да прекрати правомощията на народен представител не може да бъде споделено. Прекратяването на правомощията на народен представител не засяга единствено и само неговите интереси, но и политическите интереси на избирателите, които той представлява в Парламента. Автоматичното прекратяване на пълномощията, без сериозната конкретна преценка на всеки отделен случай с оглед на критериите, посочени в Тълкувателно решение на Конституционния съд № 5 от 1993 г. по к.д. № 6 от 1993 г. би довело до неблагоприятни последици не само за народния представител, но би представлявало и акт на ревизия на волята на избирателите. Подобно разбиране изкуствено поставя редица народни представители в безизходно положение, защото към деня на избора са били магистрати, кметове или са участвали в управителни и контролни органи на търговски дружества, както и еднолични търговци. Такова е положението в 41-то и 42-то Народно събрание, където народни представители от различни парламентарни групи са декларирали несъвместимост в съответствие със ЗПУКИ. Недопустимо е народни представители, защото са изпълнили задълженията си по ЗПУКИ, да бъдат държани в зависимост от техните политически опоненти или от други субекти по чл. 150, ал. 1 от Конституцията, които във всеки момент могат да поискат от Конституционния съд установяване на несъвместимост и предсрочното прекратяване на пълномощията им. Изводът, че последиците от несъвместимостта за народните представители настъпват незабавно и необратимо, на практика ограничава правото им да бъдат избирани в Парламента. Ако възприеме такова тълкуване, Конституционният съд би дописал условията за избираемост, изчерпателно изброени в чл. 65 от Конституцията. Тезата, че кандидатите за народни представители предварително и на свой риск трябва да отстранят всички обстоятелства, които към деня на изборите могат да ги поставят в състояние на несъвместимост е неприемлива и нарушава Конституцията.


В досегашната практика на Конституционния съд има два случая на предсрочно прекратяване на пълномощия на народен представител поради несъвместимост. По първия е постановено Решение № 4 от 1993 г. по к.д. № 3 от 1993 г. В мотивите му се казва, че ако народният представител Стоян Ганев, избран за председател на ОС на ООН предпочете тази си длъжност, прекратяването на правомощията му трябва да стане по реда на чл. 72 от Конституцията. Месеци по късно, съдът в Решение № 10 по к.д. № 10 от 1993 г. констатира, че "няма данни, а и твърдения дори" за прекратяването на функциите на председател на ОС на ООН и предсрочно прекратява пълномощията му на народен представител поради несъвместимост. Двете решения ясно показват убеждението на Конституционния съд, че последиците от несъвместимостта не следва да настъпват автоматично и че трябва да бъде даден подходящ срок за избор на народния представител, коя длъжност да изпълнява, като по този начин преустанови несъвместимостта. Случаят с народния представител Христофор Дочев, отразен в Решение № 2 по к.д. № 2 от 1992 г. е различен и визира хипотезата, при която въпреки подадена оставка на народния представител, Народното събрание отказва да я гласува и служебно го поставя в състояние на несъвместимост, по която впоследствие Конституционният съд се произнася.
Предсрочното прекратяване на пълномощията на народен представител по чл. 72, ал. 1, т. 3 от Конституцията е неблагоприятна правна последица. В рамките на своите правомощия по чл. 12, ал. 1, т. 9 ЗКС, съдът следва да констатира, че народен представител е нарушил разпоредбата на чл. 68, ал. 1 от Конституцията, като е изпълнявал друга държавна служба или е извършвал дейност, която според закона е несъвместима с положението му. Нарушението трябва да бъде от такъв характер, че да възпрепятства постигането на основните цели на тази разпоредба, посочени в Решение № 5 на Конституционния съд от 1993 г. по к.д. № 6 от 1993 г. и Решение № 7 на Конституционния съд от 2010 г. по к.д. № 5 от 2010 г. - да се осигури независимостта на законодателната власт и да се създадат гаранции за редовното присъствие и участие на народния представител в работата на Народното събрание. След като констатира такова нарушение, съдът въпреки волята на народния представител предсрочно прекратява пълномощията му. Правото на защита на народния представител в тази процедура се осигурява от разпоредбата на чл. 26 от Закона за Конституционния съд.
Народният представител Делян Пеевски е подал оставката си като народен представител в деня на избора му за председател на ДАНС. Той е предприел всички зависещи от него действия да отстрани възникналата несъвместимост и с действията си не е нарушил Конституцията и действащото законодателство. Конституцията и законите не поставят пред него допълнителни изисквания, за да бъде поведението му правомерно и неподлежащо на санкцията по чл. 72, ал. 1 от Конституцията. Колкото до тезата, че пълномощията на народен представител автоматично се прекратяват, когато той бъде избран от Народното събрание на друга длъжност не може да бъде споделена, тъй като така ще бъде дописан чл. 72 от Конституцията.


ІІ. Според съдиите Благовест Пунев, Румен Ненков, Кети Маркова, Георги Ангелов и Анастас Анастасов искането е основателно по следните съображения:


С определението по допустимостта на искането от 4 юли 2013 г. Конституционният съд е приел да се произнесе по същество в рамките на правомощието си по чл. 72, ал.2, пр.1 във вр. с ал. 1, т.3, пр. 2 от Конституцията, т.е. по искането за установяване на несъвместимост по чл. 68, ал. 1 от Конституцията – изпълнение на друга държавна служба, и съответно – прекратяване на пълномощията на народния представител на това основание. С оглед мотивационната част на искането може само да се отбележи, че подаването на оставка от Пеевски като народен представител и произнасянето по нея от парламента, до който е адресирана, не съставляват елементи на фактическия състав, предпоставящ възникването на основаното на проведения избор друго служебно правоотношение.


Считаме, че на 14 юни 2013 г. с обявяването на избирането на Делян Пеевски за председател на ДАНС по предложение на министър-председателя и полагането от него на изискуемата от чл. 8а ЗДАНС клетва са били осъществени всички юридически факти, необходими за заемане на съответната държавна служба по смисъла на чл. 68, ал. 1, пр. 1 от Конституцията – председател на ДАНС. За избраното лице не е съществувала никаква правна пречка да започне фактическото изпълнение на възложените му от закона правомощия, както е станало и в действителност.


Вярно е, че за да възникне служебното правоотношение с държавен служител в ДАНС законът изисква не само заемане на длъжността, но и формално писмено удостоверено встъпване с полагане на законоустановена по съдържание клетва и подписване на клетвен лист (чл. 57 ЗДАНС). Това изискване обаче не се отнася за председателя на ДАНС, който по силата на чл. 19, ал.4, т.1 от Закона за администрацията се счита за орган на изпълнителната власт и като такъв поначало не отговаря на условията за държавен служител (чл. 2, ал.1 и чл. 3, т.1 от Закона за държавния служител).


В изпълнение на службата си непосредствено след избора и полагането на клетвата на 14 юни 2013 г. Делян Пеевски е провел работни срещи с ръководни служители на ДАНС, главния прокурор и министъра на вътрешните работи, на които са били обсъдени въпроси, свързани със задачите на агенцията и взаимодействието й със сродните правозащитни органи и институции. В качеството си на новоизбран председател на ДАНС е дал и интервю за вестник "Преса". С тези свои действия Пеевски фактически е изпълнявал правомощията си по организацията, ръководството и представляването на агенцията (чл. 9, ал.1, т.1 и 2 ЗДАНС).


Въпросът дали народните представители могат да изпълняват и функции като членове на държавни агенции е решен с Тълкувателно решение № 5/1993 г. по к.д. № 6/1993 г. на Конституционния съд, което е дало недвусмислен отговор, че това не се допуска от чл. 68, ал.1, пр. 1 от Конституцията (вж. в същия смисъл и мотивите на Решение № 4/1993 г. по к.д. № 3/1993 г.). Тази констатация с още по-голяма сила важи и за лицето, което е ръководител на такава агенция. Понятието "държавна служба" е конституционно, а не законово, защото за разкриване на неговото съдържание Конституцията не препраща към друга законодателна уредба. Това е отразено и в трайната практика на Конституционния съд – Тълкувателно решение № 5/1993 г. по к.д. 6/1993 г. и Тълкувателно решение № 4/1993 г. по к.д. № 3/1993 г.


За разлика от несъвместимостта в хипотезата на чл. 68, ал. 1, пр. 2 от Конституцията – извършване на дейност, която според закона е несъвместима с положението на народен представител, несъвместимостта по чл. 68, ал. 1, пр. 1 от Конституцията не е обвързана с разпоредбите на друг специален закон и не предвижда срок за отстраняването й. Затова в случая прякото действие на изричната разпоредба на основния закон изключва приложимостта на чл. 13 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Следователно към 14 юни 2013 г., като е изпълнявал държавната служба, на която е бил избран, Делян Пеевски е изпаднал в състояние на несъвместимост с положението на народен представител – основание за предсрочно прекратяване на пълномощията му по чл. 72, ал.1, т.3, пр.2 от Конституцията.


В становището на Делян Пеевски е направено възражение, че дори и да се приеме, че кратковременно е изпълнявал друга държавна служба, несъвместима с положението му на народен представител, впоследствие това изпълнение е било преустановено към момента на внасянето на искането в Конституционния съд и няма да бъде налице към момента на произнасянето на съда. Тези доводи също са неоснователни. Състоянието на несъвместимост по смисъла на чл. 68, ал. 1 от Конституцията, независимо от неговото времетраене, опорочава непоправимо депутатския статус. При установяването му от Конституционния съд по реда на чл. 72, ал.2, пр.3 във вр. с ал.1, т. 3, пр.2 от Конституцията пълномощията на съответния народен представител подлежат на предсрочно прекратяване. Единственото изключение от това принципно положение е предвидено в чл. 68, ал. 2 от Конституцията при избиране на народен представител за министър, като само в този случай депутатските пълномощия не се прекратяват, а се прекъсват в периода на заемането на поста в изпълнителната власт (вж. в този смисъл Тълкувателно решение № 8/1993 г. по к.д. № 5/1993 г. на Конституционния съд). Когато народен представител приема да заеме друга държава длъжност, освен министър, той поема и евентуалните неблагоприятната последица при освобождаване от длъжността да не може да бъде възстановен като народен представител.


Възприемането на тезата, че продължителността на несъвместимостта, съответно – прекратяването й към момента на постановяване на решението на Конституционния съд по чл. 72, ал. 2 от Конституцията, са обстоятелства с правно значение, би създало обективни предпоставки за недопустимо заобикаляне на съответните конституционни предписания в необхванатите от изключението по чл. 68, ал. 2 от Конституцията случаи. Тогава, за да запазят своя депутатски статус, изпадналите в несъвмесимост народни представители биха могли само временно да прекъснат несъвместимата дейност до произнасянето на съда, а след постигането на изгодно за тях решение да я подновят. Според Конституционния съд обаче разпоредбите на основния закон, тълкувани съобразно вложения в тях разум и действителното им съдържание, изключват възникването на такава абсурдна ситуация.
Накрая намираме, че резултатът от настоящето дело представлява неоправдано отклонение от досегашната еднозначна и непротиворечива практика на Конституционния съд, което би могло да създаде проблеми при бъдещото тълкуване на съответните конституционни норми.


ІІІ. Според съдията Цанка Цанкова искането е недопустимо по следните съображения:


Искането за установяване на несъвместимост на Делян Пеевски и прекратяване на неговите пълномощия като народен представител трябва да бъде отхвърлено на процесуално основание – чл. 22, ал. 3 и чл. 25, ал. 2 ПОДКС. Член 72 от Конституцията не може да се приложи, тъй като не е настъпила несъвместимост. Тя е изключена със самото решение на Народното събрание, с което избира народният представител Делян Пеевски за председател на ДАНС.


Решението за избор на Делян Пеевски за председател на ДАНС е прието от 42-то Народно събрание на 14.06.2013 г. (ДВ, бр.54 от 21.06.2013 г.). Пеевски е положил и дължимата в този случай клетва. В искането не се оспорва този избор, както и че избраният придобива ново качество - орган на изпълнителната власт, който може да осъществява присъщите й правомощия.


Приемането на становището, че народният представител Пеевски е в несъвместимост означава да приемем, че Народното събрание е в нарушение на чл. 8 и на чл. 68, ал. 1 от Конституцията.
Актът на решение на Народното събрание е волеизявление със сложно съдържание: - първата част, оповестена, да настъпят допустимите и предписани от закона последици т. е. да стане депутатът Пеевски ръководител на ДАНС; - втората част, имплицитно вложена в съдържанието, че той няма повече положението на народен представител. Изборът е осъществен – лицето ще бъде ръководител на служба, което е отрицание на състоянието и правомощията му на народен представител до избора. Възложено му е упражняване на правомощия вън и различни от правомощията по законодателната власт. И това е по силата на акта за избор. Нелогично е да се приеме, че лицето едновременно ще осъществява функции от двете власти. Самият избор и приемането на този избор и подписването на клетвения лист изключват старото до избора положение за участие в законодателната власт.


Конституцията изключва съвместяването на длъжности от различните власти (чл. 8 от Конституцията). Тя не позволява съвместяване на представителна власт и изпълнителна власт. Да се приеме противното, че с избора не е изключено осъществяването на функции по законодателната власт означава нарушаване на чл. 8 и чл. 68 от Конституцията. Означава, че Народното събрание нарушава принципа на разделност на властите, а върховният орган има противоконституционно поведение и предизвиква несъвместимост, установявайки при това неокончателност и двусмислие на избора. Това би било флагрантно нарушение на чл. 8 от Конституцията, каквото не може да се съдържа в съждението за избор.


Това се потвържава и от чл. 68, ал. 2 на Конституцията. Само в този случай и по изрично разпореждане по волята на конституционния законодател се установява една особена последица. Но и чл. 68, ал. 2, установяващ изключение излиза от общата, една и съща за всички случаи, предпоставка за осъществяване на друга държавна служба или дейност: прекратено правоотношение на народно представителство, което имплицитно се съдържа в акта за избор на тази друга длъжност. И както не е необходимо изрично и формално заявление пред Народното събрание преди избора за приемане на друга държавна служба, така и тази отрицателна страна на волеизявлението за избор не е необходимо да бъде самостоятелно и формално изразена в друг различен от акта /решението/ за избор акт. Когато народният представител е избран за министър той се възстановява в пълномощията си на народен представител, ако настъпи един нов юридически факт - прекратяване на правното положение на министър, когато ще се "възродят" пълномощията и качеството народен представител. И ако няма този нов факт за избрания и положил клетва за министър той би бил в положението, така както и народните представители, за които самото Народното събрание е взело решение (провело е избор) да бъдат на друга длъжност.


Текстът на чл. 72, ал. 1 от Конституцията трябва да се разбира в съгласие и подчиненост на материалноправните разпоредби на чл. 8 и чл. 68, ал. 1 от Конституцията. Този текст очевидно изисква решение на Народното събрание, респ. на Конституционния съд, но това се отнася до несъвместимост, ако тя действително бъде установена, случаите на която не обхващат изключителната хипотеза: когато с един правен акт - именно решението на Народното събрание едновременно се поражда и прекратява правоотношение. Тук прекратяването е станало по силата на акта на избор на длъжност, различна със заеманата и особения характер на този акт и положението на Народното събрание, което е орган с най-висше доверие и власт. Тъй като Народното събрание формално с отделен акт е конституирало новото правно положение и отрекло съществуващото до избора, не е необходимо констатиращото действие на Конституционния съд. Защото то е изключено със самия факт на избор. Член 72, ал. 1 има процесуално значение и е приложим, само ако е налице несъвместимост. В случая няма такава. Най-многото, което Конституционният съд може да установи е това, което вече е налице, т.е., че с избора за председател на ДАНС Пеевски престава да е народен представител. А щом не е народен представител още с избора, не може да има несъвместимост.


По изложените съображения и на основание чл. 72, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 12, ал. 1 т. 9 и чл. 14, ал. 4 ЗКС Конституционният съд
РЕШИ:
ОТХВЪРЛЯ искането на 96 народни представители от 42-то Народно събрание за предсрочно прекратяване пълномощията на народния представител Делян Славчев Пеевски, избран с листата на Движението за права и свободи в 13-ти многомандатен избирателен район, на основание несъвместимост на положението му на народен представител с изпълнявана друга държавна служба – председател на Държавна агенция "Национална сигурност".


Решението е окончателно и влиза в сила от днес – 8 октомври 2013 г.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (85)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1278 Неутрално

  Ами честито, на комундета и потурнаци, смятам, че проблема им с кворумите съвсем скоро ще се разреши тотално.

 2. 2 Профил на Lm911
  Lm911
  Рейтинг: 450 Неутрално

  7 на 6 са гласувате! Не 6 на 6 ! Директно го връщат с 7 гласа!

  The power of accurate observation is commonly called cynicism by those who have not got it
 3. 3 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1391 Гневно

  ОСТАВКА !!!

  Цацарoff - Оставка ! >:-)
 4. 4 Профил на krastitel
  krastitel
  Рейтинг: 463 Разстроено

  Хората на ГЕРБ спасиха Пеевски - срамота!

  krastitel
 5. 5 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1728 Неутрално

  Този КС узакони преврата, та какво остава за Пеевски.

 6. 6 Профил на paul_proteus
  paul_proteus
  Рейтинг: 531 Гневно

  По-продажни и долни душици от тези на снимката сигурно има, но тези са долни наглеци ....... Как да се гордее човек че е българин когато хората (поне на хартия) които трябва да съблюдават спазването на най-върховния закон са такива плазмодии. Горко ни с тези подлоги....

  "Nothing succeeds as planned" - J. Heller in "Good As Gold"
 7. 7 Профил на 8th_ball
  8th_ball
  Рейтинг: 873 Неутрално

  Въпросът е принципен. Свинчо си кюташе като депутат и в предишния парламент, без да прави особено впечатление. Свеждането до въпроса до личността на въпросния тиквеник твърде много елементаризира нещата. Не е въпросът в самия Пеевски, акан-пишан. Проблемът е в пеевщината.

 8. 8 Профил на paf
  paf
  Рейтинг: 616 Неутрално

  Oтвратителна работа!
  Продажни юристи!

 9. 9 Профил на kimche
  kimche
  Рейтинг: 457 Неутрално

  Срам и гнус...
  Хора до кога така?
  Още какво трябва да се случи ,за да изтръгнем това зло веднъж завинаги?
  Алтернативата -за мен лично е терминал 2

  В България властва беззаконието!
 10. 10 Профил на miami3
  miami3
  Рейтинг: 450 Любопитно

  Очаквахте ли друг резултат ?

 11. 11 Профил на gbj06554106
  gbj06554106
  Рейтинг: 561 Неутрално

  Oтказа от признаването на върховенството на закона е първата и решителна стъпка към отказа от демокрация

 12. 12 Профил на 8th_ball
  8th_ball
  Рейтинг: 873 Весело

  До коментар [#1] от "442":

  Че той мамин свинчо сам по себе си е цял кворум

  Иначе не си прав, ако не го бяха върнали като депутат, на негово място щеше да влезе следващият от съответната листа на ДПС.

 13. 13 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 727 Неутрално

  Конституционният съд в състав: Председател: Димитър Токушев и членове: Благовест Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, Георги Ангелов, Борис Велчев, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев е угоден всекиму. Всекиму угаждаше, на всеки му, който трябваше. Има един раздел организми наречени безгръбначни и че тези същества, и днес се срещат, но този вид сега за разлика от еволюционните му предци са го кръстили „дялан камък”. Навсякъде пасва където и да се сложи. Само да е по-високата извивка „дяланият камък” ще върти, ще суче, но ще следва зададената форма. И как не! Нали гръбнакът му липсва, няма какво да му пречи. Така неусетно движейки се покрай извивките, гледаш го високо в стената застанал. Щастлив гледа от горе и сам не разбира как се е заклещил. Тези, „дяланите камъни”, тях горките, природа не само ги е лишила от гръбнак, но и лицето им е отнела, та хората ги наричат безлични. Понятието "високи нравствени качества" се нуждае от специално тълкуване, за да се отговори на поставения въпрос: Кои юристи отговарят на изискването за високи нравствени качества, каквито трябва да се притежават от заемащите такава длъжност - член на Конституционния съд съгласно чл. 147, ал. 3 от Конституцията?

 14. 14
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 15. 15 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 727 Весело

  [quote#2:"Lm911"]7 на 6 са гласувате! [/quote]
  13?
  До коментар [#2] от "Lm911":Конституционният съд се състои от 12 съдии.

 16. 16 Профил на gl_avatar
  gl_avatar
  Рейтинг: 590 Неутрално

  Без В. Марковска по марковски, т.е шамарковски.
  И тия ще има да патят.

 17. 17 Профил на pentuer
  pentuer
  Рейтинг: 672 Неутрално

  Какво му е толкова специалното на този , че Народното събрание не може да се лиши от него, дори с риск да подпалят отново народното недоволство....

 18. 18 Профил на Гьонсурати на Едноличния Ръководител Борисов
  Гьонсурати на Едноличния Ръководител Борисов
  Рейтинг: 1170 Неутрално

  До коментар [#17] от "pentuer":

  Ами медийната му "империя" + това, че от най-високо ниво в дпс си го покровителстват...

  "В сърцето на тирана,аз отворих такава люта рана, която никога няма да заздравее." Георги Бенковски
 19. 19 Профил на izabell
  izabell
  Рейтинг: 1373 Неутрално

  Аз не бих казала нито написала някъде,че тези хора са с "деменция" и не знаят какво правят.

 20. 20 Профил на geleto_1965
  geleto_1965
  Рейтинг: 222 Неутрално

  Пеевски е дялан камък при това "Юрист"!!!!!!!???????? Предлагам го за председател на К.Съ. Моля гласувайте по съвест....??????!!!!

 21. 21 Профил на Чардо
  Чардо
  Рейтинг: 1391 Гневно

  ПИТАНЕ към К съд :

  - Страхува ли Ви Пеевски ?

  Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
 22. 22 Профил на palermo88
  palermo88
  Рейтинг: 838 Неутрално

  няма хипотези и гадания , КС се издъни тотално ОСТАВКА БОКЛУЦИ!

 23. 23 Профил на Цайко
  Цайко
  Рейтинг: 1004 Неутрално

  Двете решения ясно показват убеждението на Конституционния съд, че последиците от несъвместимостта не следва да настъпват автоматично и че трябва да бъде даден подходящ срок за избор на народния представител, коя длъжност да изпълнява, като по този начин преустанови несъвместимостта.
  ============
  Алооо, КС-то, човекът е направил своя избор, като се е заклел като шеф на ДАНС. Ако това не е избор, значи човекът е шизофреник и няма място в НС. Ама като гледам състава на НС що пък един шизофреник да няма място в НС.

 24. 24 Профил на proizvoditel
  proizvoditel
  Рейтинг: 784 Неутрално
 25. 25 Профил на juliadelta
  juliadelta
  Рейтинг: 458 Гневно

  08.10.2013 - денят, в който КС погреба конституцията!

 26. 26 Профил на estella_k
  estella_k
  Рейтинг: 395 Разстроено

  Дневник, я дайте снимка в по-едър план на тия пешки та да им видим мутрите!

 27. 27 Профил на svet23
  svet23
  Рейтинг: 498 Неутрално

  Ванче Михайлов и съратниците му са нужни на тази измъчена страна...

 28. 28 Профил на ddj29393868
  ddj29393868
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Запомни БЪЛГАРИНО, тези жалки нищожества които получават заплата директно от твоето мизерно съществуване и работят срещу теб!

  ОСТАВКА!

 29. 29 Профил на Марко
  Марко
  Рейтинг: 566 Неутрално

  Ползата от това абсурдно решение е очевидна - сега поне знаем имената на онези конституционни съдии, които са пудели на кликата, излъчила Пеевски! Това персонализиране, мисля, е крайно полезно за обществото. Когато дойде Видов ден ще е ясно кой и защо трябва да се почисти в КС!

  Не съм магаре;-)
 30. 30 Профил на mara71
  mara71
  Рейтинг: 1040 Неутрално

  Тия пионки искат Тоя келеш закони ли да твори???

 31. 31 Профил на VBT
  VBT
  Рейтинг: 397 Неутрално

  Е това не ли заобикаляне на закона?

  В становището си Делян Пеевски се позовава на обстоятелството, че продължава да бъде народен представител, тъй като Народното събрание не е гласувало оставката, която е подал във връзка с избора, но впоследствие е оттеглил.

  VBT
 32. 32 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3542 Неутрално

  Обща снимка на предателите на народа.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 33. 33 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3542 Неутрално

  [quote#25:"juliadelta"]08.10.2013 - денят, в който КС погреба конституцията! [/quote]
  Това им е за втори път. Първият път им беше, когато излъгаха, че изборите били честни.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 34. 34 Профил на richardnixon
  richardnixon
  Рейтинг: 672 Неутрално

  До коментар [#32] от "Храбър":тези, които пуснаха олигруха пак да се развява като депутат всъщност направиха без да искат голяма услуга на протестите и демокрацията - помисли защо

 35. 35 Профил на ПАВЛА
  ПАВЛА
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  На снимката много добре са се подредили ...

  При главоболие не се дава Но-Шпа, въпреки че при много хора главата е кух орган с гладка мускулатура.
 36. 36 Профил на Jessika
  Jessika
  Рейтинг: 1538 Гневно

  СРАМ!!!

  Виктор Юго: „Общество, което не иска да го критикуват, прилича на болен, който не разрешава да го лекуват.”
 37. 37 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 917 Неутрално

  Пичове и мацки... Прочетох и подпитах съдия, когото много уважавам. Копирам ви мнението му едно към едно:

  "И едната, и другата страна, а и кака Цанка имат сериозни доводи. Трудно ми е да "взема страна". На единия полюс Киров и Токушев - хора, от които съм се учил, а качествата на Гроздан Илиев и Борис Велчев като юристи са безспорни. На другия - Георги Ангелов, Румен Ненков, Благовест Пунев - перфектни съдии, изключителни юристи практици, същевременно блестящи теоретици. Мнението на Цанка Цанкова също не е за подценяване. Не знам, трудно ми е да кажа.
  Но който както и да е гласувал, имаме решение, така че въпросът е приключен - Пеевски е народен представител."

 38. 38 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 917 Неутрално

  А аз лично, очаквах по-дълго съдебно решение - като другите им - с повечко обяснения, а особените мнения и те да са по-дълги.... Но пък не съм юрист... Не мога да очаквам винаги лекция да ми изнасят....

 39. 39 Профил на dixell
  dixell
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#37] от "Федор Венедиктович Езерский":

  От много професионализъм един КС ни върна ДПС, а сега този ни върна Пеевски.Как да не им се радваш!

 40. 40 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 917 Неутрално

  До коментар [#39] от "dixell":

  Да става дума за счетоводство, да си кажа мнението, и да държа на него, нищо че не съм одитор (професионален счетоводител). Но все пак ми е професия.
  Какво да споря срещу тълкуване на Конституцията срещу професионални съдии? Несериозно е някак.
  Пък и решението е окончателно. Щом е окончателно, това е.

  Иначе и аз се ядосвам, когато някой бизнесмен - собственик на сергия почва да ми спори за счетоводство... Давам му акъл, и писмено, когато поиска, а ако не се съгласи с мнението ми - прав му път, да си чупи главата. Но това, защото съм частник. Ако бях данъчен, по-трудно щеше да ми спори, ако ме разбираш... )))

 41. 41 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 917 Неутрално

  В случая, просто ви споделих мнение на много уважаван от мен съдия...

 42. 42 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 2411 Неутрално

  "Двете решения ясно показват убеждението на Конституционния съд, че последиците от несъвместимостта не следва да настъпват автоматично и че трябва да бъде даден подходящ срок за избор на народния представител, коя длъжност да изпълнява, като по този начин преустанови несъвместимостта."

  "подходящ срок за избор"?!
  ...подходящ - ех, каква хубава дума...

  I Want To Believe
 43. 43 Профил на aleko
  aleko
  Рейтинг: 672 Неутрално

  Докато не започнем да избираме съдиите пряко, както е в Щатите, няма да се оправи нашата държава.

 44. 44 Профил на dixell
  dixell
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#41] от "Федор Венедиктович Езерский":

  Когато именити прависти не се разбират по правните казуси - или правистите решават като Пилат Понтийски или законите не са изрядни. Но станалото не представа в добра светлина и правната и държавната ни система.Което е много,много жалко.

 45. 45 Профил на NYHC
  NYHC
  Рейтинг: 450 Неутрално

  а вие с пистолет в главата как бихте гласували? въпроса е кой опира пистолета в главите на съдиите, за да гласуват така

  Global Genocide Forget Heaven
 46. 46 Профил на Koba Stalin
  Koba Stalin
  Рейтинг: 1391 Весело

  Братчеди, от една страна Пеевски е законно избран депутат. От друга страна, силно се съмнявам, че Пеевски ще защитава в Парламента интересите на избирателите си. Колкото до решението на Конституционния съд, нещата според мен, се преекспонират. Конституционният съд не вкарва в затвора и това трябва да ви говори, че самата ни Конституция и правата ни залегнали в нея, са едно голо пожелание. Пеевски можеше да бъде фактор, като шеф на ДАНС, но като депутат и парламентарист, той няма да направи повече от това, което щеше да направи, така или иначе, чрез влиянието си, дори и да беше изритан от Парламента. Затова, успокойте се - с Пеевски, или без Пеевски, "пеевщината" в политиката продължава.

  /не се чете/
 47. 47 Профил на misho73
  misho73
  Рейтинг: 1170 Неутрално

  До коментар [#27] от "svet23":


  [quote#26:"estella_k"]дайте снимка в по-едър план на тия пешки та да им видим мутрите[/quote]

  Те нямат мутри, те имат зурли. Мадъфакрърс да един са свине. Червени свине.

  Какво могат Балканите заедно: https://youtu.be/8yuxnj1AWFk
 48. 48
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 49. 49 Профил на misho73
  misho73
  Рейтинг: 1170 Неутрално

  До коментар [#46] от "Тони Шнайдера":


  [quote#46:"Тони Шнайдера"]Братчеди, от една страна Пеевски е законно избран депутат.[/quote]

  Не бартчед. Не е. Каза го в прав текст принца на идиотите (сина на царя на кретените), дето отиде в оная кочина "Биг брадър". Каза пред камерите че "царското" му семейство продава гласове. Интересно на кого?

  Какво могат Балканите заедно: https://youtu.be/8yuxnj1AWFk
 50. 50 Профил на Koba Stalin
  Koba Stalin
  Рейтинг: 1391 Весело

  [quote#49:"misho73"]Не бартчед. Не е. Каза го в прав текст принца на идиотите (сина на царя на кретените)[/quote]

  Братчед, под "законно", имах предвид "формално". Няма доказана манипулация и касиране на избора - за съжаление. Колкото до това, което си написал по-горе:"
  [quote#48:"misho73"]Решението е с дебелата сопа У зурлата. Ебати мъдрия български народ - не знае как се гони подивял шопар![/quote]

  И аз тази песен я пея на сто гласа, но българинът "се плаши", все нещо пресмята и на "дърво без корен", не се качва. Българинът е склонен да рискува, само когато играе "тото". Ако атакуват парламента 10 човека, това са престъпници, които ще бъдат задържани, ако го атакуват 100 - това са терористи, които ще бъдат осъдени. Но ако го ударят 200 000, това вече е "пряка демокрация" и ще влезе в историята, като напълно легитимен, законен и достоен акт, с който ще се гордеят следващите поколения. Но по всички изгледи, ще има доста да чакат..

  /не се чете/
 51. 51 Профил на Салмонела
  Салмонела
  Рейтинг: 1336 Неутрално

  АЗ ПИТАМ:
  Защо в официалния сайт на Конституционния съд институцията ПРЕЗИДЕНТ е написана с малка буква?
  Случайно ли се подигравате с Конституцията, другари съдии?

  УСПЕШНА НОВА ГОДИНА!!!
 52. 52 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 1814 Весело

  До коментар [#51] от "Депутат 241":

  Да ти отговоря на питането. В конституцията първото споменаване на президента е в чл. 75. О, ужас! Малки букви. "Чл. 75. Новоизбраното Народно събрание се свиква на първо заседание от президента на републиката най-късно един месец след избирането на Народно събрание. Ако в посочения срок президентът не свика Народното събрание, то се свиква от една пета от народните представители." И по-нататък все така върви, съгласно с българския правопис. Малко по-различно стои въпроса, ако "президент" е като обръщение или се изразява почтително отношение, но явно случаят не е такъв. А законите трябва да се спазват буквално, нали така.

 53. 53 Профил на 4i4e
  4i4e
  Рейтинг: 506 Неутрално
 54. 54 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 2594 Разстроено

  Хубава работа му намери Плевнелиев на Борис Велчев - да му отхвърля исканията. Абе комунистите ли са много хитри или ние сме много прости. Щото все меката Гана та ни се качват на главата отгоре. Избрали са те за президент защото уж си представител на антикомунистическата общност и ти вземаш та назначаваш потомстения политбюрковец на несменяема служба. Те комунягите си го сложиха за главен прокурор, а ти му продължаваш кариерата като конституционен съдия. И защо? Защото е ценен кадър, или защото е беден? Вместо да му посочиш вратата и да го оправят другарите му. Думи нямам!

  Заглавие в Дневник: "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ" Е ГОТОВА ДА УПРАВЛЯВА С БСП" (ЛЪЖИТЕ БЯХА ДОТУК)
 55. 55 Профил на choss
  choss
  Рейтинг: 616 Неутрално

  [quote#53:"4i4e"]СЪДЪТ РЕШИ,СОРИ[/quote]
  Аз, другарю, пък се кефя, че Свинчо го връщат в Парламента.
  На мястото му щяха да пробутат някой безличник, а сега протеста ще се подхранва всеки път, когато свинчо излезе ''да страхува" народа от трибуната на НС.

 56. 56 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 886 Весело

  Айде казаха ви го съдиите от КС "..... Тезата, че кандидатите за народни представители предварително и на свой риск трябва да отстранят всички обстоятелства, които към деня на изборите могат да ги поставят в състояние на несъвместимост е неприемлива и нарушава Конституцията ......."
  Някой да го обясни и на Бат Бам и да се приключва цирка!!

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 57. 57 Профил на zheravna
  zheravna
  Рейтинг: 443 Неутрално

  1/ позор - Корупционният съд реши, че понятието "клетва" не представлява нищо!
  Следователно трябва тази дума да се изхвърли от речника ни - какво тук значи някаква си клетва !
  А относно моралния облик на лицето Д.Пеевски - преди десетина дни дядо му навърши 100 години - някой ако може да го попита какво направи за стареца , живеещ с доста възрастната баба на Делянчо в мъка и немотия !

 58. 58 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 886 Весело

  До коментар [#51] от "Депутат 241":

  Не с институцията а с президента! Той си е за подигравка м/у впрочем.... кашата с Делянчо я забърка президента Росенчо..... с нефелното си решение да се откаже от част от правомощията които му даваше разделението на властите, именно да назначава председателя на ДАНС.... за това и го изписват с шрифт "петит"...!!!

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 59. 59 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 886 Весело

  До коментар [#57] от "zheravna":

  Не плачи на чужд гроб.... казват по нашия край!!!

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 60. 60 Профил на Смърт на peterman! - Да живее "Икономедия"!
  Смърт на peterman! - Да живее "Икономедия"!
  Рейтинг: 596 Неутрално

  [quote#57:"zheravna"]А относно моралния облик на лицето Д.Пеевски - преди десетина дни дядо му навърши 100 години - някой ако може да го попита какво направи за стареца , живеещ с доста възрастната баба на Делянчо в мъка и немотия ! [/quote]
  А бе той баща си окрал и публично заплюл, та за баба му и дядо му ще мислим! Дано детенцето му някой ден да му го върне тъпкано!

  Knocking on heaven's door
 61. 61 Профил на nikoia
  nikoia
  Рейтинг: 620 Неутрално

  [quote#54:"emil"]Хубава работа му намери Плевнелиев на Борис Велчев - да му отхвърля исканията[/quote]

  До коментар [#54] от "emil":

  Докато приемате конституционните съдии като обслужващ персонал, все ще сме на това дередже.
  Независимо, кой е предложил съдията, той е там да решава по вътршно убеждение / май тъй беше по Конституция /.

  nikoia
 62. 62 Профил на Vladimir
  Vladimir
  Рейтинг: 395 Разстроено

  Страшно е как са се срастнали

 63. 63 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 2594 Неутрално

  До коментар [#61] от "nikoia":

  [quote#61:"nikoia"]Независимо, кой е предложил съдията, той е там да решава по вътршно убеждение [/quote]

  Да знам. И те решиха по вътрешно убеждение с 6:5 един елементарен очевидно политически, а не конституционен казус. Не сме още на този етап на държавно и обществено устройство когато съвестта и моралът решават. Още сме доста измесени, а и моралът определено се влошава. Ти искаш половината да я карат както проповядва Христос. Едната половина бие плесници, а другата половина си обръща и другата буза.

  Заглавие в Дневник: "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ" Е ГОТОВА ДА УПРАВЛЯВА С БСП" (ЛЪЖИТЕ БЯХА ДОТУК)
 64. 64 Профил на indonesia_bg
  indonesia_bg
  Рейтинг: 431 Неутрално

  До коментар [#37] от "Федор Венедиктович Езерский":

  Допускам, че минусите, които са ти сложили не са лично за теб, а за споделеното от съдията, който цитираш. Истината е, че тяхното решение можеше да се опре не само на отделни членове на Конституцията, но и на база общественото недоволство. В крайна сметка те са там, за да защитават интересите не на отделна "личност", а на всички граждани на Р. България

 65. 65 Профил на 1984
  1984
  Рейтинг: 550 Неутрално

  До коментар [#45] от "kopelsony":държавна сигурност

  BG e мини империя на злото.
 66. 66 Профил на 1984
  1984
  Рейтинг: 550 Неутрално

  както са се подредили да има един комунист с калашников

  BG e мини империя на злото.
 67. 67 Профил на dsc
  dsc
  Рейтинг: 779 Неутрално

  Вчера около 19.00 часа бе написан надгробния камък на тази Конституция на РБ . Гробарите се оказаха шест съдии, призвани да я защитават. Убийството на тази конституция бе извършено от самите й създатели, които я заченаха с вродени дефекти. Един от най-големите дефекти е уредбата на самия Конституционен съд- никой съдебен състав не може и не трябва да има четен брой съдии. Такова положение в световната практика е неизвестно. Все пак тази псевдоконституция беше псевдодемократична и позволяваше на мафията да лицемерничи, че била демократично избрана. Сега, поради вътрешната война в мафията, конституцията рухна. Всяко зло -за добро- може би е назрял моментът за нов обществен договор. Дано....

 68. 68 Профил на dsc
  dsc
  Рейтинг: 779 Неутрално

  Ето и 'оглед от местопрестъплението":
  КРБ
  Чл. 68. (1)" Народните представители не могат да изпълняват друга държавна служба или да извършват дейност, която според закона е несъвместима с положението на народен представител."
  ял.72(1) Пълномощията на народния представител се прекратяват предсрочно при: 1. подаване на оставка пред Народното събрание; 2. влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление, или когато изпълнението на наказанието лишаване от свобода не е отложено; 3. установяване на неизбираемост или несъвместимост; 4. смърт. (2) В случаите на т. 1 и 2 решението се приема от Народното събрание, а в случаите на т. 3 - от Конституционния съд.Конституционния съд установи несъвместимост с 12 съдии, но 6 от тях отказаха да вземат решение за прекратяване на пълномощията. Конституцията бе удушена при утежняващи вината обстоятелства....

 69. 69 Профил на sveteshtata
  sveteshtata
  Рейтинг: 8 Гневно

  Продажници! Как не ги е срам!!!

 70. 70 Профил на dsc
  dsc
  Рейтинг: 779 Неутрално

  Тук освен всичко се разпознава идентичен груб и нагъл мутренски стил на политическия "инженеринг":
  1. Изборните резултати от последните избори;
  120 гласа за БКП(БСП+ДПС) и 120 гласа за клонингите на БКП(ГЕРБ+АТАКА). Пълен пат.АТАКА се присламчва, за да осигури 120+1 глас за кворум.
  2. резултатите от гласуването в КС- 6/6гласа за и против Пеевски, но една от съдиийте се присламчва към групичката на тези които са "за Пеевски",но с изненадващ аргумент, че той тазбирате ли вече не бил депутат. И понеже не е депутат, дайте да го оставим за такъв...направо шизофренично, но пак се получава 6+1. Само че в КС"въздържал се" няма...още по-голяма бъркотия. 7/6 или 6/6??? 120/120 или 121/119??? Грубо, цинично, мутренско.... Кукловодите определено не пипат с "бели ръкавици"...

 71. 71 Профил на dsc
  dsc
  Рейтинг: 779 Неутрално

  какво се потига с тези спорни, неопределени "мнозинства" в НС и КС? Само едно- подчинение. Хаос в институциите Арбитър за това кое е "мнозинството", се оказва мафията, кукловодите отгоре решават, ако "не слушка", Орешко може да бъде свален с едно щракане на пръсти....Делянчо хем не е депутат, хем е в парламента и никой не може да го извади от там.....освен господарите му, ако нещо "сгафи". Държавата е в пълно подчинение и собственост на мафията. Единствена надежда за противодействие остават хората на улицата и президента.Вдигайте се, сега е момента, настана време разделно, дойде отново 'виденовден'.

 72. 72 Профил на !D !калпав е новия вид Дневник!
  !D !калпав е новия вид Дневник!
  Рейтинг: 1056 Разстроено

  ЗАСИПАЛИ СА НИ С ДУМИ ,ДУМИ ,ДУМИ..НО НИЕ ЩЕ ГИ ПОСИПЕМ С ПЕПЕЛ.
  Ето още нещо което трябва да се промени в държавата ,да се остърже до голо съдебната система и да се избират пряко чрез избори ВСС и главен прокурор.

 73. 73 Профил на Chavo64
  Chavo64
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Разбрах, всъщност 7 члена на КС гласували ЗА Пеевски са читави съдии, само 5 ( гласували против) са дефектни. Наистина някой трябваше да ми ги разясни работите. Добър КС, добър КС. Седни! Дай лапа! Добър КС!

  chavo64
 74. 74 Профил на newgenerations
  newgenerations
  Рейтинг: 714 Неутрално

  Мога само да поздравя тези 5 + 1 съдии , които все пак не са пренебрегнали знанията и съвестта си и са гласували по убеждение. Обосновката на първата теза е меко казано смешна и казуистична.

 75. 75 Профил на dsc
  dsc
  Рейтинг: 779 Гневно

  До коментар [#37] от "Федор Венедиктович Езерский":

  аз пък ще отговоря на твоя"познат юрист"с въпроси:
  1. Как така може да "споделяш" две противоположни мнения?
  2.Не прочете ли конституцията?
  3. Как си позволява един съдия от КС да не гласува по същество? Как така изведнъж реши, че искането е недопустимо, като вече веднъж е подписала и гласувала"за"разглеждането му по същество?
  4. какво уважение можеш да имаш към юристи, които прегазиха конституцията, изваждайки аргументи от неприложим към казуса обикновен закон и от "променената законодателна среда след влизането ни в ЕС"?!!
  Дано този твой 'познат" не си ти, защото цитираното от теб не е мнение, а бръщолевене на нищожество без собствено мнение и убеждения на професионалист, без морал, значи и той е юрист, колкото са такива шестимата "убийци" в КС.И най- голямото "светило" на правната доктрина не е никакъв юрист, когато прилага правото безнравствено и съчинява право.

 76. 76 Профил на bobix
  bobix
  Рейтинг: 966 Неутрално

  [quote#43:"aleko"]

  Докато не започнем да избираме съдиите пряко, както е в Щатите, няма да се оправи нашата държава. [/quote]
  Не само съдиите.

 77. 77 Профил на dokkerra
  dokkerra
  Рейтинг: 229 Неутрално
 78. 78 Профил на dsc
  dsc
  Рейтинг: 779 Неутрално

  Снощи бе завършен последният акт на един дългогодишен процес, с който се отмени трудно закрепилият се крехък демократичен правен ред в България след формалното падане на тоталитаризма и се въведе със сила, корупция и измама нов ред от малка група хора. Република България умря, да живее Плутократична Мафиотска Олигархия България!
  Нека всеки от нас ясно и силно да каже: АЗ обвинявам!
  Обвинявам всички фамилии на тоталитарната "номенклатура" и слугите им от УБО и други слугински организации, обвинявам всички фамилии на ужасната КДС и нейните "клонове" и клонинги,обвинявам всички криминални престъпници, които обсебиха националното богатство и съдбите на гражданите и ги подчиниха на своите лични прищевки и извращения, обвинявам уродливите същества, които погребаха съдбите на децата ни, за да просъществува тяхното потомство-новото люспесто поколение олигарси, мутри, феодали, псевдобизнесмени, псевдобанкери, псевдоприватизатори, псевдополитици, псевдоучени и псевдопреподаватели, псевдомедици, псевдоюристи, псевдоархитекти, псевдомагистрати, псевдосоциолози и псевдожурналисти.....Тази престъпна малобройна клика обсеби и изяде обществото ни като тумор. Сега туморът е убил напълно организма и изпитва глад, опитва се да замести организма, да наподоби неговите органи и функции, но това е невъзможно. Късно е и за реанимация.Можем да се надяваме само на възкресение от пепелта. Но първо туморът трябва да умре.

 79. 79 Профил на Kephy
  Kephy
  Рейтинг: 647 Неутрално

  " Член 72, ал. 1 има процесуално значение и е приложим, само ако е налице несъвместимост. В случая няма такава. Най-многото, което Конституционният съд може да установи е това, което вече е налице, т.е., че с избора за председател на ДАНС Пеевски престава да е народен представител. А щом не е народен представител още с избора, не може да има несъвместимост."
  ==
  Браво на г-жа Цанкова. Ако някой нормален юрист извън Монтанско-Плевенската школа и Симеоновската Магнаура беше писал прошението до КС, естествените въпроси шяха да бъдат "Встъпил ли е Пеевски в длъжност председател на ДАНС? Прекратяват ли се пълномощията му на народен представител, при встъпването му в длъжност председател на ДАНС?" Естествените отговори и на двата въпроса са положителни.

  Malo periculosam, libertatem quam quietam servitutem
 80. 80 Профил на 1984
  1984
  Рейтинг: 550 Неутрално

  синът на полка, детето на отряда, боже в каква тъпа държава живеем с какви тъпи хора

  BG e мини империя на злото.
 81. 81 Профил на 1984
  1984
  Рейтинг: 550 Неутрално

  До коментар [#78] от "dsc":не си струват усилията, всеки който е читав да се спасява

  BG e мини империя на злото.
 82. 82 Профил на naum1966
  naum1966
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Как е възможно от 12 мастити конституционни съдии, само съдия Цанка Цанкова да е "в час" и само тя да говори по същество?! Останалото е плява! За това сме държава тип "африканска", независимо в колко съюза ще успеем да се намърдаме.

 83. 83 Профил на Rage Against
  Rage Against
  Рейтинг: 1059 Неутрално

  До коментар [#7] от "8th_ball":

  да, така е. проблемът не е само в един Пеевски, а във всичките пеевщина и цецовасилевщина и доганщина окупирали държавата.

  но решаването на този грандиозен проблем трябва да започне с отстраняването на именно тези лица, които стават нарицателни.

  т.е. Пеевски да си подаде оставката и да стане редови данъкоплатец и да си управлява медиите. Василев да върне веднага парите на държавните предприятия и да си управлява бизнеса без държавните поръчки и протекции, а Доган да си пие на спокойствие хонорара и да си изкара старините заобиколен от манекенки, манафи, и каквото там го вълнува.

  ясно е, че вероятността да ги осъдим и да си върнем заграбеното от тях е минимална. но поне за бъдеще трябва да ограничим до минимум влиянието им в политика и бизнес...

  ОСТАВКА !

  РЕФОРМИ !
 84. 84 Профил на van_helsing
  van_helsing
  Рейтинг: 450 Неутрално

  [quote#43:"aleko"]Докато не започнем да избираме съдиите пряко, както е в Щатите, няма да се оправи нашата държава. [/quote]

  Тъй ли?

  Ами сега, като избираме депутатите по същия начин като в Щатите и други страни, защо нашата държава все стои неоправена?

  Мат'риала, мат'риала е калпав!

  Qualis graex, talis rex! - Каквото стадото, такъв и вождът му.

 85. 85 Профил на kamuk
  kamuk
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Този мафиот не е ли в затвора с доживотна присъда.Как очакваме да се оправи БЪЛГАРИЯ,след като ни управляват престъпници и некадърници.Хора разберете в момента ни управляват Станишев и Местан,а те не се Българи.Следователно какъв интерес ще имат да работят за благополучието на страната ни?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK