След "Бисеров" – чисти ръце!

Христо Бисеров

© Анелия Николова

Христо БисеровСкандалът около Христо Бисеров вече затъва в спекулации, обходни маневри и откровени димки. И нищо чудно: никой в парламента и службите няма интерес обществото да се фокусира върху основния извод от този казус:


цялата "сигнално-охранителна" система за корупция по върховете на властта е бутафория


Твърди се, че в качеството си на дългогодишен депутат, заместник председател на парламента, заместник председател на основна политическа сила и предедател на ключовата правна комисия, г-н Бисеров, напълно не смущавано, е извършвал законодателна дейност в конфликт на интереси, не е декларирал свои и на семейството си бизнес начинания и участия както и че е въвлечен във финансови транзакции, които повдигат въпроси за пране на пари и укриване на данъци.
Всяко от тези неща трябваше да задейства "алармата" на поне една независима контролна институция  - Комисията за предотвратяване и установяване конфликт на интереси (КПУКИ). Освен нея, не са реагирали и системата за контролиране на съмнителни банкови транзакции и финансовото разузнаване. От скандала "Филип Златанов" (бившия председател на КПУКИ) обаче ние знаем, че тази комисия беше уредена и попълнена със състав по начин, който


изключваше тя да бъде нещо повече от хранилка за нискостеблени партийни креатури и отряд за мокри поръчки на дребно


А от скандалите около службите и най-вече случая "Пеевски" не остава никакво съмнение, че те са политически инструменти и ако сега ДАНС се намесва, това най-вероятно е по силата на някакви задкулисни сметки, а не защото изведнъж някой си е свършил работата.


Наред скандалите "Златанов", "Пеевски" и "Бисеров" имаше и "Марковска", "Гугушева" и "Ситнилски". От всички тях става ясно, че на ключови длъжности във всички власти се назначават хора без никой да провери и обсъди публично репутациите им и въпросителните, които следват от досегашната им дейност, никой не се интересува и не дава възможност на обществото да се поинтересува от професионалните им качества. Водещи са задкулисните обвързаности и ангажиментите, които поема кандидатът към своите патрони. Последователна превенция и борба с корупцията просто няма. Едрите риби минават през контролната система като през гнили водорасли. Проверките почват едва ако се превърнеш в пречка за някой по-силен.


Обществото обаче започва да различава този модел на управление и протестите все по-остро поставят въпроса за необходимостта от някаква форма на операция "чисти ръце". Вероятно точно това все по-голямо фокусиране на общественото съзнание върху реалните елементи на олигархичните механизми (и изплъзване от хватката на пропагандата и популизма) води до ескалиращата вътрешна дестабилизация на модела, изразена в сътресения, изглеждащи отвън като непонятни "грешки". Настоящият начин на управление просто няма как да продължи без някаква сериозна промяна. Въпросът е дали промяната ще бъде позитивна (реални реформи) или негативна (разпалване на някаква още по-голяма криза).


До голяма степен отговорът на този въпрос зависи от


способността ни да конкретизираме искането за "чисти ръце" до специфични мерки и да оказваме фокусиран натиск за тяхното прилагане


като така ограничим територията за разпалване на криза, напр. с бежанците и/или земята (по стария нацистки модел "кръв и почва"). От тази гледна точка и независимо от реалния властови подтекст на казуса с г-н Бисеров, ние (Български институт за правни инициативи (БИПИ) изпрати в петък писмо - виж тук) предложихме пакет от четири предложения, които биха били добра институционална основа за поетапното прочистване на върховете на държавното управление.


Изхождаме от разбирането, че ограничаването на корупцията и злоупотребата с власт може да стане по модела на планомерно изграждане на система от взаимо-застъпващи се антикорупционни филтри по пътя на израстване по властовата стълбица и по отношение на вземането на определени ключови решения. Така, по логиката на рибешката глава, се оформят цитадели на интегритета по държавните върхове, които на свой ред, са в състояние да разчистват периметъра около себе си. 


"Филтрите" работят и като "капани" за корумпирани


Това означава, че на входа на определени длъжности, както и при упражняване на ключови правомощия, трябва да бъдат изчиствани всички съмнения за корупция и обвързаности. Предложенията ни се отнасят до четири такива антикорупционни "филтъра": процедурите за назначения на висши държавни длъжности и за даване на допуск до класифицирана информация (свързани контрол при израстването по властовата стълбица), както и контрола за наличие на конфликт на интереси и по отношение на законодателната дейност и лобизма (свързани с контрол по време на упражняването на правомощия). 


Особеното в ситуацията е, че в мнозинството си, въпросните филтри са наложени от присъединяването ни към ЕС и НАТО и вече съществуват на хартия и ведомост. Но очевидно не функционират. Системните причини за това са две групи – попълването на състава на съответните органи по процедури, които позволяват избор на зависими лица и различни дефицити в уредбата на правомощията и статута им.


От тази гледна точка, предложенията ни се фокусират първо върху необходимостта от установяване на минимален стандарт за назначенията на ръководния състав на всички институции с регулаторни, контролни и правозащитни функции. Този минимален стандарт трябва да включва три гаранции:


- Пълна прозрачност на процедурите, включително номинациите и всички  свързани с процедурата документи (с много малки изключения);


- Задължение за всяка избираща или назначаваща институция да извърши собствена проверка на всички разумни съмнения в нравствеността и независимостта на кандидидадите за съответните длъжности;


- Обществено участие и конкретно възможност заинтересовани организации, професионални общности и медиите да поставят въпроси на публичното изслушване на кандидатите.


Тези предложения имат за цел да гарантират първо, че преди да назначат някого институции като Народното събрание, Висшия съдебен съвет или президента ще бъдат


длъжни да установят позитивно наличието на нравствени качества отвъд всяко разумно съмнение


Второ, че обществото ще разполага с почти цялата информация, с която разполага решаващият орган. И трето, че ще има реални изслушвания на които ще бъдат поставяни реални въпроси. Ако бъде приложен, подобен стандарт ще направи невъзможни мълниеносни "избори" като този на г-н Пеевски или отказ да се разгледат определени съмнения и да се съберат документи както това стана при избора на г-жа Марковска и дори избора на г-н Цацаров за главен прокурор.


Предлагаме този стандарт да бъде въведен с конституционна поправка. Това ще гарантира, че той ще се прилага във всяка държавна власт и от всеки назначаващ орган, както и че конкретните закони, уреждащи съответните процедури ще могат само да надстрояват тези минимални изисквания, но не и да "слизат" под тях. Така няма да е възможен сценарият, при който Народното събрание прие пожелателни стандарти за назначенията си, но никога не ги приложи или пък примерът с ВСС, който продължава да отказва да прави проверки на кандидатите за административни постове в съдебната система. 


На второ и трето място, предлагаме


преосноваването на два ключови за превенцията на корупцията органа– КПУКИ и ДКСИ


Това означава първо, преуреждане на техния статут и правомощия и, второ, – избор на нов състав по нови процедури.


За КПУКИ е необходимо да се разшири и уточни съдържанието на изискуемите декларации на интереси, подавани от висши държавни служители и народни представители, защото към момента те в голяма степен за негодни за упражняване на реален контрол. На второ място, нужно е да се уредят гаранции и съответните правомощия, че комисията и други компетентни органи ще извършват реални и задълбочени проверки на декларираното и всички случаи на подозрения за конфликт на интереси. 


По отношение на ДКСИ, първо е необходимо да се гарантира реалната независимост на комисията (която в момента се назначава изцяло от изпълнителната власт). Второ, необходимо е да се гарантира, че проверките за достъп до класифицирана информация ще се превърнат в реален и "драконовски" филтър за корупция, зависимости и нелоялност, като на ДКСИ бъдат предвидени съответните права и отговорности. Опитът на други НАТО-вски държави и особено САЩ показва, че именно тези проверки са реалният инструмент за рекрутиране на чисти и лоялни служители, които оформят гръбнака на държавността. За целта, проверките обхващат абсолютно всички аспекти от живота и връзките на проверявания, изучават се личните и семейните му/й финанси (включително кредитни карти, дялови участия и пр), начин на живот, правят се интарвюта с колеги, съседи и други познати (чийто брой може да надхвърли сто), прилагат се тестове за лоялност с полиграф и др. Съответно, подобна проверка отнема месеци и сериозен административен капацитет и е изключително важно да се прави от орган, който на свой ред е независим и лоялен. Опитът у нас пък показа в случая "Пеевски", че достъп до класифицирана информация се получава буквално за "нула време" и от човек, който няма основание да иска подобен. Трето, новоустановената и новоизбрана ДКСИ трябва да започне да подменя вече издадените допуски по новата "драконовска" процедура. 


Докато проверките за назначенията и работата на КПУКИ ще обхванат ръководните нива, ДКСИ трябва да се превърне във


филтър, който да осигурява чистотата от корупцията на ключови постове в останалата администрация 


На четвърто място, предлагаме най-сетне изискванията на Закона за нормативните актове относно прозрачността и общественото участие в законодателния процес (колкото и да са минимални) да бъдат разпространени и по отношение на законопроектите, внасяни от депутати. Една от причините човек на мястото на г-н Бисеров да може да прокарва спокойно лобистки поправки, е пълното отсъствие на дори формални изисквания за обществено консултиране или оценки за икономическото или екологичното въздействие на законопроектите, внасяни от депутати. Друга такава причина е липсата на уреба на лобизма. Съответно, предлагаме да бъде приет Закон за лобизма, изискващ регистрация и разкриване на данни за договори и контакти с държавни служители и депутати от страна на лицата, занимаващи се със застъпничество и лобизъм.


Тези четири групи от мерки няма да елиминират корупцията като с вълшебна пръчка, но ще създадат минимално необходимата процедурна и институционална основа някой да почне да задава въпроси, да прави проверки и да носи отговорност. Отделна е темата за състоянието и капацитета за разследване на корупция на МВР и ДАНС, както и на факторите за политическо влияние в тях. Трета и още по-сложна е темата за състоянието на прокуратурата...


* Авторът е юрист, програмен директор на Българския институт за правни инициативи и е специализирал съдебни назначения в Washington Colleague of Law и американския Сенат.  


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (129)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на mr. wonderworld.
  mr. wonderworld.
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  Човекът на Костов,Станишев,Доган и Местан е лакмус за това ,какви са били покровителите му.

  Един дол дренки!

  Оставка и пълна декомунизация!

  In my Wonderworld each sleeping vision is so real.
 2. 2 Профил на Къти
  Къти
  Рейтинг: 627 Неутрално

  След Бисеров следва Рамадан Аталай (шеф на енергийната комисия в НС), после Данчо Ментата, и т.н. и т.н. до изтребването на цялата Държавна сигурност.

  Всичко, за пресъпленията на ядрената мафия единствено и само тук: http://gikotev.blog.bg
 3. 3 Профил на The Core
  The Core
  Рейтинг: 796 Неутрално

  Жална ни майка, защото ръцете, които уж трябва да са "чисти ръце", всъщност миришат на цаца!
  Дори не на шаран!
  На цаца!

  Ние обичаме да сме сред природата, защото тя няма мнение за нас! Ницше
 4. 4 Профил на richi_1
  richi_1
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Професия политик. Характеризира се с алчност, аморалност, хитрост, нагаждачество и лицемерие.

 5. 5 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 780 Любопитно

  "Предлагаме този стандарт да бъде въведен с конституционна поправка. "-а сега де!Дойдохме си на въпросът.Т.е. попаднахме в задънената улица.Или може би не?

 6. 6 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1286 Неутрално

  Напълно цинично звучат думите на Местан/който става все по-смешен/- дали по времето, когато бил в ДПС е извършил различни нарушения. АБЕ, крал преди да встъпи в партията на мафията, а после спрял, а ???!? Това никой дебил не би повярвл. А, в ДПС бисеров имаше доста власт, май?? И партийните му другари, дето крали заедно с него, сигурно не са знаели. Въпросът е, как ДПС са разбрали за това разследване /явно наложено отвън/ и защо заедно с ДПС така бързо го спасиха

 7. 7 Профил на RED MAFIA
  RED MAFIA
  Рейтинг: 684 Любопитно

  Държавна сигурност като лаборатория за капитализма в България преди 1989 г.
  http://www.democracy.uci.edu/files/democracy/docs/conferences/dimitrov.pdf
  Трайността на тази симбиоза между бивши ДС служители, бившата комунистическа партия, и новата демократична държава е последици за нашето разбиране за характера на трансформациите в пост комунистическа Европа.
  Новите предприемачи могат да разчитат на техните връзки с работниците и служителите за сигурност на държавата (техните бивши колеги), както за информация и защита от съдебно преследване за незаконна дейност.
  Съдебната власт и законодател са също добре инфилтрирани от сигурност служителите в държавата и информатори цял 1989 - 2009 период. По този начин цял държавен апарат в пост комунистическа България е насочен към позволяване бизнесмени с Държавна сигурност връзки да се развиват.
  То е малко парадоксално, че Държавна сигурност, която е предназначена да служи като репресивни мерки на комунистическата държава, с течение на времето се превърна в лаборатория за капиталистическо експериментиране.
  http://www.democracy.uci.edu/files/democracy/docs/conferences/dimitrov.pdf

  Когато стоиш достатъчно дълго до брега на реката и гледаш, ще видиш как пред теб по водата преминава трупът на врага ти
 8. 8 Профил на VD
  VD
  Рейтинг: 420 Неутрално

  Пиночет, моля прероди се в България иначе нямаме шанс да се оправим, ще те направим национален герой.Явно е че ние сме претръпнали и няма да се събудим...

  VD
 9. 9 Профил на lone wolf
  lone wolf
  Рейтинг: 884 Неутрално

  "След Бисеров - чисти ръце!"

  "Дневник", стига бе! Магарето ме хвърли на земята, като му прочетох заглавието!

  Кой ще е със чисти ръце? Кой от бандата на 240-те?
  Който и да изтръскаш от тях, от всеки ще изпадне по нещо! Това е нашата политическа класа!
  Голтаци, влезли в политиката, за да се нагушат! Всички, от всички парламентарни групи!

  Такива, като Филип Димитров; Жан Виденов или Едвин Сугарев - излезни НЕЗАБОГАТЕЛИ от политиката, има ли в сегашния (П???)арламент?

  (Въпросителните са за съмнението, дали заслужава глевната буква цитираната институция!)

  Да разлая троловете!!
 10. 10 Профил на adenauer
  adenauer
  Рейтинг: 571 Гневно

  Никакви палиативни и бутафорни мерки предлагани от комунистически възпитаници и агенти на ДС няма да променят страната ни.Всички предложения се въртят около персонални смени ,изпитани през годините и довели до нищото.На България е нужна кардинална смяна на елитите в обществото и смяна /а не подмяна или промяна/ на политическата и икономическа система.Това може да стане само и единствено чрезГерманския модел за пречистване и оздравяване на обществото с Тотална Декомунизация ,Лустрация на комунисти ,агенти на ДС и техните клакьори общо около 500 хил./по Евростат/червени негодници за период от 35 год.,Национализация на всичко заграбено от тях и Народен съд за всички управлявали държавата ,довели страната до този хал.,по Германски модел и обхват на наказанията.Всичко друго е от ЛУКАВИЯ.

 11. 11 Профил на lone wolf
  lone wolf
  Рейтинг: 884 Разстроено

  До коментар [#8] от "vd":

  Няма, нямаааа!

  В България се преражда непрекъснато Андрешко!

  Да разлая троловете!!
 12. 12 Профил на kimba3
  kimba3
  Рейтинг: 1247 Гневно

  Няма нито един читав политик в днешната нова политическа история на България!!! Всички до един са оцапани яко във фекалиите на корупцията и кражбите!!! Изборният механизъм в момента е такъв , че чист човек , няма шанс да влезе нито в Парламента , нито в президентската институция , нито в кметствата, нито в общинските съвети!!! Защото там се поделя плячката от все още живото тяло на майка България разкъсвано от тези политически ренегати!!! Честен човек , няма как да оцелее , сред тези канибали - майкоубийци , защото ще бъде незабавно разкъсан от тях!!! За това:

  -1. Задължителни 100% мажоритарни избори!!!
  -2. Тотална лустрация!!!!
  -3.100% изборност на прокурори и съдии с 4 годишен мандат!!!
  -4.Превръщане на стари казарми в затворнически общежития от лек тип и строеж на още затвори със строг режим с капацитет минимум 10 000 места!!!
  -5. Референдум за Президентска Република с 4 годишен мандат.
  -6. Въвеждане на режим за отзоваване на депутати и президент от избирателите им, в случай , че са нарушили предизборните си обещания!!!


  А за сегашните политически ЕНИЧАРИ и РЕНЕГАТИ,

  О С Т А В К А !!!!! И до един , в затвора!!!!!

 13. 13 Профил на richi_1
  richi_1
  Рейтинг: 233 Любопитно

  [quote#8:"vd"]
  Пиночет, моля прероди се в България иначе нямаме шанс да се оправим, ще те направим национален герой[/quote]


  Що пък Пиночет.....Ние си имаме Никола Гешев.....

 14. 14 Профил на kimba3
  kimba3
  Рейтинг: 1247 Гневно

  Кой предложи Пеевски??? Кой???


  О С Т А В К А !!!!!!!

 15. 15 Профил на richi_1
  richi_1
  Рейтинг: 233 Неутрално

  [quote#12:"kimba3"]. Референдум за Президентска Република с 4 годишен мандат. [/quote]


  Аре си представи, от роската и соросчетата от кръга капитал, да зависи 4г. държавата....в т.ч. и нашия живот....Не, благодаря. Толкова власт в ръцете на един единствен политик и то български корумпета, не става.....Спрете с тази президентска република....Не визирам само настоящия президент....а предишния и по-предишния и следващия и по-следващия и по-по-по-следващия......Знаем критерия по който се става политик у нас......Описал съм го в пост 4 ....

 16. 16 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5888 Неутрално

  ще влезе ли наш политик в Български затвор - ЕДВА ЛИ !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 17. 17 Профил на kimba3
  kimba3
  Рейтинг: 1247 Гневно

  Кой предател на България от ДАНС , предаде на противоконституционната турска етническа партия ДПС , разработката срещу политическият еничар Бисеров, на Джолан и Бостан??? Кой???!!!???

  Цацарооооов, къде спиш??? Още ли ваканцуваш , или просто си един еничарин , като тях и пазиш аверите си от справедливия гняв на българите????

 18. 18 Профил на Dorian Gray
  Dorian Gray
  Рейтинг: 852 Неутрално

  Какви "Чисти ръце" в държава в която на всеки ръцете са му навряни в г.за?

  Лустрация е думата която търсим всички, от февруарските протести та чак до днес.

  МОЛЯ, ИЗИСКВАЙТЕ ФИСКАЛЕН БОН !!!
 19. 19 Профил на Питанка
  Питанка
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  [quote#3:"The Core"]Жална ни майка, защото ръцете, които уж трябва да са "чисти ръце", всъщност миришат на цаца!
  Дори не на шаран!
  На цаца![/quote]

  "Едната мие другата..." и породължават да смърдят!

  "Въпросителната" е просто уморена "Удивителна!"
 20. 20 Профил на Питанка
  Питанка
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  [quote#18:"Dorian Gray"]Лустрация е думата която търсим всички, от февруарските протести та чак до днес.[/quote]

  ++++++++!

  "Въпросителната" е просто уморена "Удивителна!"
 21. 21 Профил на marquis
  marquis
  Рейтинг: 627 Неутрално

  След Бисеров трябва да играят 9 грама в сърцето на всеки крадец от прехода, станал олигарх и имащ повече от колкото го е заварила, утрешната светла за ДС дата.

  "Vernunft wird unsinn, wohltat plage."
 22. 22 Профил на mdaa
  mdaa
  Рейтинг: 627 Весело

  Че Бисерчо си бе едно миризливо ,отдавна се знаеше.
  Комично е как изведнъж всички партии се дръпнаха и дружно ревнаха : "Това "ако" в кенефа не е от нашите!".

 23. 23 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1416 Весело

  [quote#12:"kimba3"]5. Референдум за Президентска Република с 4 годишен мандат. [/quote]

  Писах + но с тази точка не съм съгласен, защото ако това стане директно заприличваме на Путинова Русия не че сега няма наченки за това но е по трудно а и на ДС ченгетата им излиза по - скъпо а те са дзифтари даже и с откраднатите пари не правят това а взимат нови заеми които пак ние и нашите деца ще плащаме.

  Цацарoff - Оставка ! >:-)
 24. 24 Профил на gecheto
  gecheto
  Рейтинг: 233 Весело

  Т'ва за мат'ряла е много сложно, на него му дай подписката на Сидеров да се подише.

 25. 25 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Който следи политиката последните 24 години, знае кой е Ицо Бисеров и каква беше неговата роля в края на 90 години в приватизацията като участник в управлението на СДС.

  Най-вероятно става дума за негови лични сметки от тогава, парите в които са постъпили без да са данъчно декларирани. (Както и при доста политици от края на 90).

  Той явно е разкрит по договора на Германия с Швейцария и на САЩ с Швейцария за откриване данъчни престъпления. (Както и Ули Хьонес) .

  Истинският скандал, ако е истина, е отиването на ДАНС при Ахмед Доган!

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 26. 26 Профил на Dorian Gray
  Dorian Gray
  Рейтинг: 852 Неутрално

  До коментар [#14] от "kimba3":

  Приличаш ми на онези същества от "Фермата" на Оруел дето постоянно повтарят:

  "Четири крака да! Два крака - не!"

  МОЛЯ, ИЗИСКВАЙТЕ ФИСКАЛЕН БОН !!!
 27. 27 Профил на kimba3
  kimba3
  Рейтинг: 1247 Любопитно

  До # 23- Танас- За това съм и писал - "РЕФЕРЕНДУМ" , за да се проведе дискусия , "ЗА" и "ПРОТИВ" , а хората да преценят - РАЗМИТА ОТГОВОРНОСТ на Парламентарна Република, или ПРЕЗИДЕНТ , а яки пълномощия , НО И С ЯКА ОТГОВОРНОСТ , включително и ОТЗОВАВАНЕ!!! Останалите точки , не подлежат на дискусия!!!

  НЕЗАБАВНА ОСТАВКА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЕНИЧАРИ И РЕНЕГАТИ!!! О С Т А В К А ! ! !

 28. 28 Профил на kimba3
  kimba3
  Рейтинг: 1247 Весело

  До #26- Dorian Gray- Повторението , е майка на знанието!!!!!Капките вода , падащи на едно и също място - камъни пробиват!!!

 29. 29 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3743 Неутрално

  Имаше едно време един филм на Енио Петри:
  "Гражданин извън всяко подозрение"
  Много силен филм, но дори неговия сюжет не отговаря на ситуацията в нашия случай.
  Та нали именно Бисеров бе изхвърлен от Костов заради опити да изгражда задкулисна мрежа от икономически и не толкова икономически връзки.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 30. 30 Профил на roum
  roum
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Необходими незабавни действия:

  1.Оставка на правителството и разпускане на НС
  2.Велико Народно събрание и промени в Конституцията
  3.Лустрация
  4.Лустрация
  5.Лустрация
  6.Лустрация
  .......
  ........
  За да започнат сегашните студенти и техните деца да градят на чисто Държавата и обществото

 31. 31 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1082 Неутрално

  Добро, но доста дълго. За пред обществото се напънете и дайте по-кратки и по-ясни и разбираеми предложения, после специалистите да си говорят колкото искат дълго и неразбираемо.

  Няма шики-мики.
 32. 32 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1082 Неутрално

  До коментар [#30] от "roum":

  Ето на това викам кратки и разбираеми послания . Иначе после филтри, прозрачност, кпуки, муки са важни, но са подробностите, чрез които ще се направят нещата.

  Няма шики-мики.
 33. 33 Профил на The Core
  The Core
  Рейтинг: 796 Любопитно

  Кому са нужни "чисти ръце" при дебело осран задник?

  Ние обичаме да сме сред природата, защото тя няма мнение за нас! Ницше
 34. 34 Профил на matera
  matera
  Рейтинг: 684 Неутрално

  докато умните се наумуват,патките се налудуват,ние съвсем ще изпосталеем,щото тия изнесоха цялата държава!Никой ли от нас /вкл.и червените троли във форумите/ не си дава ясно сметка,че за 24 г."демокрация" ние позволяваме и произвеждаме богати,по-богати и най-богати бившите цървуланковци,мандраджии и полуграмотни служители на репресивните органи -крепители на бившата и настояща БКП-БСП ?!Трохите,които ни"отпускат" нашите палачи ни крепят ден за ден,а ние трябва да мислим и за бъдещето на децата ни ,а и за нашето- такова.Отново ли да чакаме да ни вземат и последните стотинки в банките им, като 96-97 г.?С техните пари по офшорки и др.п. са си осигурили бъдещето,а ние ?Време, е !!!

 35. 35 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 1039 Неутрално

  Ако протестиращите издигнат лозунга "чисти ръце" ще ги подкрепя
  Дори ако рИформаторският блок издигне лозунга за "операция чисти ръце", ще имат моята подкрепа!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 36. 36 Профил на Чардо
  Чардо
  Рейтинг: 1416 Разстроено

  "" Обществото обаче започва да различава този модел на управление и протестите все по-остро поставят въпроса за необходимостта от някаква форма на операция "чисти ръце". ""
  ===================

  +++++++++++++++++
  +++++++++++++++++

  Операция чисти ръце ! ! !

  Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
 37. 37 Профил на Аvеree
  Аvеree
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#30] от "roum":


  [quote#30:"roum"]За да започнат сегашните студенти и техните деца да градят на чисто Държавата и обществото[/quote]
  Те две тухли на кръст не са сложили, ти искаш държавата и обществото да градят.
  Нали го видя как се извъртя Кошлуков.

 38. 38 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Типично по политически, всяка партия, всеки блок използва скандала в собствена полза.

  Реф. Блокът вика силно, че всички други са мафиоти, с надеждата, че хората няма да поглед дълбоко в миналото на Бисеров, защото ще открият, че то се пресича с това на някой от техните реформатори.

  Г"Е"РБ - да се предизвика нови избори и се върне отново на власт.

  АТАКА - ето виждате ли - пред закона всички са равни.

  ДПС - при нас всеки, който сгреши, го изхвърляме.

  БСП си кюти, за да не разгневи ДПС и да не стигне до падане на правителството.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 39. 39 Профил на za1221
  za1221
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Велико народно сьбрание. Президентска република

 40. 40 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Както писах по-горе, явно немците или американците пак са купили легално някой нелегален диск с данни за сметки в швейцарски банки предимно на немски и американски граждани, които от години укриват там данъци.

  Между тях най-вероятно е бил и Бисеров.

  Друга възможност е самата швейцарска банка да го е принудила да си изтегли парите от там, защото швейцарските банки са принудени от 1.1.2014 година по силата на договора със САЩ и Германия да разкрият такива нелегални сметки.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 41. 41 Профил на Realistka
  Realistka
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  Вчера (петък - 8 ноември 2013) по Канал 1 на БНТ в предаването "Политика и енергетика" говори Васил Филипов, специалист енергитик, във връзка със случая Хр. Бисеров. Той каза интересни факти и завърши, че следващият разследван трябва да бъде Иван Костов, чиито сметка били повече и по-голями от тези на Бисеров. Потърсете в Мрежата това предаване. заслужава си.

  The best way out is always through Robert Frost
 42. 42 Профил на Realistka
  Realistka
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  Много показателно е какви хора са подбирани за активисти в СДС в началото на прехода..
  Оказва се, че бащата на Христо Бисеров е бил от службите на ДС в Хасково.

  The best way out is always through Robert Frost
 43. 43 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4159 Весело

  До коментар [#40] от "socialen":

  Къде се продават тези дискове? Има ли на едро?

  klimentm
 44. 44 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4159 Любопитно

  До коментар [#41] от "Realistka":

  Интересно че не каза нищо за сметките на Дългия инкасатор .
  Също така и за сметките на Великия Хидроинжинер на Републиката? С колко пъти повече са по големи те?!

  klimentm
 45. 45 Профил на Николай
  Николай
  Рейтинг: 240 Гневно

  Подкрепям!!!

  Хора като Бисеров са част от МИНАЛОТО!... макар и да са мнозинство, както в парламента, така и по върховете на държавната администрация, ЗА СЪЖАЛЕНИЕ! Не забравяме и за онези в сянка!!!

  Когато България се превърне в нормална държава (а усещам, че това не е чак толкова далеч) тези хора ще бъдат запомнени (ако изобщо бъдат), с това, че пропиляха толкова време и жертваха така охотно състоянието на Държавата и Българите в името на личното си облагодетелстване... за "благинки"

  Нарадвайте им се, господа (и другари)!!! Изяжте си скъпите манджи, изпиийте си скъпите питиета... това ще ви остане!

  ВИЕ СТЕ МИНАЛО!!!

 46. 46 Профил на Нефертити
  Нефертити
  Рейтинг: 1664 Неутрално

  Ние тая помия си я знаем, нищо ново под слънцето.
  Чакаме матрияла да узрее, за да помете върхушката с крадливи ръчичкии.

  Предразсъдъците са за ограничените.
 47. 47 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 402 Неутрално

  До коментар [#43] от "klimentm":

  Не четеш ли пресата.

  Как хванаха Ули Хьонес и преди това няколко известни американски и немски бизнесмени, мениджъри!

  Има пичове, работещи в такива банки, които копират данни за сметките на известни личности в тези банки на дискове, свързват се с данъчните и разузнавателните служби на САЩ и Германия, и правят сделка с тях като им продават дисковете.
  Това е.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 48. 48 Профил на fortunes
  fortunes
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Подкрепям!!! Време е за засилване на натиска с такива конкретни искания! Това е пътят към промяната, а не подвиквания в стил "да изметем тези, че да дойдат същите"!

 49. 49 Профил на Realistka
  Realistka
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  До коментар [#44] от "klimentm":
  [quote#44:"klimentm"]Интересно че не каза нищо за сметките на Дългия инкасатор .
  Също така и за сметките на Великия Хидроинжинер на Републиката? С колко пъти повече са по големи те?! [/quote]
  Искаш да се оправдавам?! Няма да го направя , драги! Нямам никакви причини, за да трябва да се оправдавам. Да се оправдават тези, които измамиха доверието на своите сини избиратели, между които съм и аз. Да сведеш подкрепа от около 52% на 2.9% е велико постижение. Велико!

  The best way out is always through Robert Frost
 50. 50 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 402 Неутрално

  До коментар [#43] от "klimentm":

  Ако това, което предполагам, се потвърди, то най-вероятно става дума за пари от комисиони от време на голямата приватизация по време на правителството на Костов в предиода 1997-2001, изнесани и вложени в Швейцария.

  Чиста корупционна схема от миналото, която сега разкриха.

  Сумите, поне тези които вестниците публикуваха, не са големи, но на фона сегашната трагична социална картина и на изнервената политическата ситуация е достатъчна да се изгони веднага политик от тази величина.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 51. 51 Профил на 2029
  2029
  Рейтинг: 672 Неутрално

  Наред скандалите "Златанов", "Пеевски" и "Бисеров" имаше и "Марковска", "Гугушева" и "Ситнилски". От всички тях става ясно, че на ключови длъжности във всички власти се назначават хора без никой да провери и обсъди публично репутациите им и въпросителните, които следват от досегашната им дейност, никой не се интересува и не дава възможност на обществото да се поинтересува от професионалните им качества.

  Не съм съгласен с автора. Проверени от този който ги предлага и назначава. Всики те са хора ЗАВИСИМИ, марионетки верни на този който ги е издигнал. И това е практика далеч преди т.н. промени, но особено видими след 10/11/1989. За тези ( "Златанов", "Пеевски" и "Бисеров", "Марковска", "Гугушева" и "Ситнилски".) се разсмърдя, но колко ли още такива назначения дремят по високите си постове. И саботират възможността да бъдем нормална държава.

 52. 52 Профил на derekbg
  derekbg
  Рейтинг: 402 Весело

  Издаването на сертификат за достъп до класифицирана, секретна информация в Чехия отнема от 6 до 12 месеца…
  В България 15 дни са много…

  «Кличко, я иду за тобой! Медленно, но верно, и я тебя достану!» – Кубрат Пулев, 30-сентабря-2012
 53. 53 Профил на baxter
  baxter
  Рейтинг: 684 Неутрално

  Протести до дупка и тотален граждански контрол. Гранясалата политическа мафия трябва да бъде изметена. Как? Няма да откриваме топлата вода . Важна е волята и желанието.

 54. 54 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4159 Неутрално

  До коментар [#49] от "Realistka":

  Уважаема, едва ли Костов е виновен за всичко което става в тази държава. Но ако това те успокоява мисли си така.

  klimentm
 55. 55 Профил на Realistka
  Realistka
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  До коментар [#54] от "klimentm":
  [quote#54:"klimentm"]Уважаема, едва ли Костов е виновен за всичко което става в тази държава. Но ако това те успокоява мисли си така. [/quote]
  Не. Не мисля, че Костов е винавен за всичко. За съжаление това не ме успокоява! А какво ще мисля е мой личен избор. За разлика от теб аз не си позволявам да давам акъл на непознати какво и как да мислят. Това е право, свещено право, на всеки един от нас.

  The best way out is always through Robert Frost
 56. 56 Профил на lone wolf
  lone wolf
  Рейтинг: 884 Любопитно

  До коментар [#41] от "Realistka":

  Вярваш ли на някого, когато говори за сметките на друг?
  Аз не!

  Да разлая троловете!!
 57. 57 Профил на derekbg
  derekbg
  Рейтинг: 402 Любопитно

  Шефът на канцеларията на Президента на Чехия, Вратислав Минарж, повече от осем месеца не успя да си осигури сертификат за достъп до секретна информация… Може би в началото на декември 2013 ще рестартира процедурата за издаването му, което означава, че може да се надява да го получи през лятото на 2014…
  Разбира се ако още иска да остане канцлер…

  «Кличко, я иду за тобой! Медленно, но верно, и я тебя достану!» – Кубрат Пулев, 30-сентабря-2012
 58. 58 Профил на vse_o6te_jiv
  vse_o6te_jiv
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#12] от "kimba3": В миналия парламент имаше 30 тина мажоритарно избрани особи - да си ги спомнаш с нещо и колко чисти са били Политици с чисти ръце Идват ми на ум две приказки - а дано ама надали и тати ще ми купи колело ама друг път Друг път преди да правиш подобни излияния се погледни в огледалото върни се назад в живота си и тогава хвърли камък към обвинения За постигането на чисти ръце се иска системна работа в течéние на десетилетия и жестока дисциплина - справка Германия и Япония Е за тази работа не виждам засега подходящи условия

 59. 59 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1303 Неутрално

  [quote#41:"Realistka"]следващият разследван трябва да бъде Иван Костов[/quote]

  Нека го разследват, щом се налага?.........Гледах предаването и мога да ти кажа, че Филипов обърна палачинката за Костов преди не повече от 3-4 години. До тогава минаваше за върл костовист. Защо се е получила тази внезапна метаморфоза - Дядо Господ знае?! Впрочем, той не е първия....

 60. 60 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1418 Неутрално

  Убеден съм, че дедо Ваньо е много виновен. Според последни сведения имал пръст даже за урагана, наскоро преминал през Европа.

 61. 61 Профил на edin drugii
  edin drugii
  Рейтинг: 2451 Неутрално

  явно е ,че далаверата с парите в швеицария се е издънила ,какво ли ще стане ,ако се издъни далаверата с парите криени в турция и в страни ,извън ЕС,освен това известни са и данните за много известни българи ,които загубиха милиони във фалиралите банки в Кипър ,сред тях май че бяха и ръководители на ДПС и БСП ,някой да е чул да се е сезирала прокуратурата ,аз не .

 62. 62 Профил на Мултикултиджендър-Ариец
  Мултикултиджендър-Ариец
  Рейтинг: 1119 Весело

  [quote#60:"Култура ми Бойко"]
  Убеден съм, че дедо Ваньо е много виновен. Според последни сведения имал пръст даже за урагана, наскоро преминал през Европа.[/quote]
  Най-големите защитници сте му вие комунистите, щото вас направи капиталисти и олигарси и позабрави да ви лустрира (разболял се е човекът от амнезия)

  In a time of universal deceit telling the truth is a revolutionary act
 63. 63 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 2719 Неутрално

  Кой предложи Бисеров, кой предложи Пеевски, кой предложи Мая манолова. Това е разработка на Бойко Борисов и Цветан Цветанов хи хи хи

 64. 64 Профил на plf
  plf
  Рейтинг: 417 Неутрално

  Винаги се стига до:

  Quis custodiet ipsos custodes?

  Кой ще пази пазачите?

 65. 65 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 2719 Весело

  До коментар [#60] от "Култура ми Бойко":

  А не пръст в далаверата има твоя адаш Бойко. Той издал Бисеров за да скрие сто тона злато и двеста тона диаманти хи хи хи

 66. 66 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 2719 Неутрално

  След "Бисеров" – чисти ръце!......................................................................................................... и мръсно сърце хи хи хи

 67. 67 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 2719 Неутрално

  А Пеевски все още ли има документ за достъп до класифицирана информация.

 68. 68 Профил на атанас
  атанас
  Рейтинг: 1310 Неутрално

  "
  От тази гледна точка, предложенията ни се фокусират първо върху необходимостта от установяване на минимален стандарт за назначенията на ръководния състав на всички институции с регулаторни, контролни и правозащитни функции. Този минимален стандарт трябва да включва три гаранции:

  - Пълна прозрачност на процедурите, включително номинациите и всички свързани с процедурата документи (с много малки изключения);

  - Задължение за всяка избираща или назначаваща институция да извърши собствена проверка на всички разумни съмнения в нравствеността и независимостта на кандидидадите за съответните длъжности;

  - Обществено участие и конкретно възможност заинтересовани организации, професионални общности и медиите да поставят въпроси на публичното изслушване на кандидатите.
  "

  Тия три неща нищо няма да променят. Просто някой си разтяга локуми. Примери имаме как се бори корупцията и какво е нужно:

  - При несъответствие на декларирани приходи и разходи лежиш в затвора. Данъчните просто да имат правомощия за такъв тип проверки и проверяващите да са защитени от намеса на висшестоящи. Ако излезеш с кола за 50000 и си декларирал доход само от заплата по 1500лв, то директно в кауша плюс всички наказания за неплатен данък.

  - При постъпване в държавна структура се подписва декларация, която ясно ти указва, че 1 лев приет значи не просто уволнение и затвор, а и непризнаване на целия стаж за държавата- и 30г да е, оставаш с 0 стаж или колкото имаш в частния бизнес. Медицинска сестра в Австрия е длъжна да подпише такава декларация, ако е в общинска болница и там даже бонбони не приемат от пациенти.

  - Съкращения в съд, прокуратура, митници, полиция и назначаване на нови хора с нормален щат- не може да имаме 100000 полиция и да сме с най-много на глава от населението, заплатите да са им 700-800лв средно, а да няма корупция. Ако са 30000 при тройни заплати, ще е съвсем друго. Съдии и прокурори постоянно виждаме колко крадат и как осъждат престъпници... В Румъния, Грузия и т.н. направиха тия съкращения и преназначаване на чисти хора нови за системата, в другите бивши соц страни мина лустрация в началото на 90те, т.е. същото като ефект.

  - Право на регресен иск спрямо държавен служител. Днес съдиш община, тя плаща глобите. При корумпиран кмет и обрани пари по проект, съдят пак общината да връща откраднатото. Кметът нищо не плаща в крайна сметка, а всичко е на гърба на данъкоплатците. Ако може да осъдиш общината за дупка на "ремонтиран" от братовчеда на кмета път, а кметът да трябва да плати за счупената ти кола от СВОЯ ДЖОБ, то щеше да е различно.

  Колкото повече чиновници и изобщо наети от държавата има, колкото по-ниски са им доходите и от там- натискът да крадат, за да живеят, че с 500лв заплата са за никъде, толкова повече е корупцията, особено при ОКОЛО НУЛАТА ЗАКОНИ И НУЛА РЕАЛНИ ПРОВЕРКИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ДОХОДА С ИМУЩЕСТВОТО- Цветанов излезе лесно, че 5-6 апартамента е купил на цени за къщи в малко село(Ама два са в кооперация в ЕДИН ОТ НАЙ-СКЪПИТЕ СОФИЙСКИ КВАРТАЛИ в ЕДИН ОТ НАЙ-СКЪПИТЕ ЗАТВОРЕНИ КОМПЛЕКСИ в центъра на София.), живял скромно и пестял от заплата, а накрая и тъщата с 300лв пенсия му изсипала пенсиите си за 20г напред от нищото, куп чиновници живеят извън стандарта на заплатата от 400-500лв, но никой не ги пипа, по-високите постове са с милиони за няколко години, а са само на заплата 1000-2000лв, т.е. максимум доход 100000лв за мандат. И кой е осъден?

  В Грузия за под година е решен проблемът с подкупите. В съседен Азербейджан влизат и ти взимат хляба, с който си минал границата, ако няма друго. Грузинците след предния си президент при най-малък знак, че искаш да дадеш пари, викат колеги и те тикат зад решетките. Как е станало? Съкращения, затвор за корумпирани, проверки, при които за 5 евро от спрян шофьор те затварят.

  Ние говорим за декларации, честни думи и проверки от ръководството... Леле, днес няма ли декларации в Сметната Палата, по които депутатите са с по наследствен апартамент и трабант? Няма ли проверки за отпускане на достъп до класифицирана информация, изисквания за конкурси, пресяване на кандидати, а не назначение на любовници и т.н.? Кой ги спазва днес, та да спазва подобни утре, ако само това ще е промяната?

 69. 69 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 2719 Весело

  До коментар [#60] от "Култура ми Бойко":

  Виде ли сега Бойко ко стааа, ша ходиш да ми стааш куманистин. Вашите почнаха от Д-е П-и Се ту да съ дънят. Ми сига тоя приятел станишката кут съ издъни с тия ,,загубени,, папки със сикретни такива начи дукимени, ко стаа. Я стани ино просту герберчи кут мени, ча посли ша а видим хи хи хи

 70. 70 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 2719 Весело

  До коментар [#60] от "Култура ми Бойко":

  Я стани ино просту герберчи кут мени, ча посли ша а видим

  ..... можи и Де Си Барчи дата напраим хи хи хи

 71. 71 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 2719 Неутрално

  А някой да е проверил и Бареков откъде има толкоз пари да прави партия. И то изведна хи хи хи

 72. 72 Профил на anastas_kar
  anastas_kar
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#14] от "kimba3":

  Партийните мафии почнаха да режат опашките си , откакто народът протестира / 70 % минимум /.
  Думата " КОЙ ?" ги вбесява .
  Думата "кой?" има ново значение за млада България.
  И за пенсионирите – "кой " ги набута в тресавището ? " Кой ?"

 73. 73 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 2719 Неутрално

  А някой да е проверил и Бареков откъде има толкоз пари да прави партия. Говоари за офшорки на иван драган и петкан, ама май той си играе с офшорки, за да изкара толкоз пари да основе партия, значи има нещо свързано с офшорки.

 74. 74 Профил на атанас
  атанас
  Рейтинг: 1310 Весело

  [quote#72:"anastas_kar"]Партийните мафии почнаха да режат опашките си , откакто народът протестира / 70 % минимум /. [/quote]
  Леле, как вярваш в приказки за феи и вълшебства... Не си режат опашката хич, щом година и половина е висяла в службите проверката на Бисеров по думи на политици, а сега явно ЕС яко е натиснал да се продължи и е нямало как да не излезе наяве. При това западняците по-скоро натискат покрай интересите си и нашите Белене и Южен поток, а не че гонят корупцията, която им е била известна и преди 10г, но пък е държала удобно политиците ни да прокарват интереси срещу мълчанието(Грамите за Борисов са много добър пример- описват го в целия му блясък, но завършват, че е добре да се подържа, защото има много с какво да бъде държан в подчинение.).

  Народа никой не го бръсне за нищо. Протестирахме за тока. Какво стана? Не го вдигат тая година. Ама това колко милиарда са потънали в партии покрай Белене и Цанков камък, колко е откраднато от Топлото и подобни нему, колко политици са в износа на ток, услуги към енергетиката на надути цени(За една централа излезе, че купувала през депутат на 30-40% по-скъпо въглищата.), колко са ВЕИ на наши хора при гарантирани цени и разрешителни за в пъти над потреблението... Един съден, камо ли в затвора? Един развален договор? Някакви върнати пари от тия кражби, та да паднат сметките с 30-40% и нагоре?

  Протестите днес са театро за политиците ни. Малко забавление да имат. Някой крещял. И? Да си крещи, щом ще избере същите кратуни на следващите избори, а днешното правителство ще си управлява под звуците на викащите "ОСТАВКА!", но никой ни говори да го гони, ни да го съди, ни народът е взел да гони с тояги.

  Случай като с Бисеров заради страх от народа би било да има 100000 в центъра на София с тояги да гонят депутатите, силно изразено искане на протестиращите за разследване, конфискации и затвор, за смяна на властта и изобщо на всички от дребния чиновник в община или КАТаджия до министъра или президента. Къде ги тия искания?

 75. 75 Профил на СВОБОДЕН
  СВОБОДЕН
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Е , ТОВА С ЦАЦАРОВ МЕ РАЗВЕСЕЛИ ИСТИНСКИ .!!!!!!!!!!

  ИНАЧЕ , РЕШЕНИЕТО Е;
  ЗАКОН ЗА НЕВЪЗМОЖНА ПОДМЯНАТА НА РЕЗУЛТАТА В КОМИСИИТЕ.,ТОВА МОЖЕ ДА СТАНЕ КАТО :
  БЮЛЕТИНИТЕ СА С НОМЕРА ВПИСАНИ В ПРОТОКОЛА , КОЙТО СЪЩО Е С НОМЕР , ВПИСАН В ОБЩ. ПРОТОКОЛ , А НЕГОВИЯТ ВПИСАН В ЦЕНТРАЛНИЯТ И 100%-на ОТЧЕТНОСТ. САМОВПИСВАНЕ НА ДАННИТЕ СИ В ПАРАЛЕЛЕН СПИСЪК НА ГЛАСУВАЛИТЕ....БЮЛЕТИНА КАТО ТОТО ФИШ . СЕКТОР 1. ИЗБИРАШ ПАРТИЯ , СЕК. 2, ЛИЧНОСТ БЕЗ % . СЕК . 3 . НЕЗАВИСИМИ - ГРАЖДАНСКА ЛИСТА - НАЦИОНАЛНА . КОМИСИЯТА ВПИСВА САМО НЕИЗПОЛЗВАНИТЕ БЮЛЕТИНИ ПО НОМЕРА . ИСТИНСКОТО БРОЕНЕ , ЕЛЕКТРОННО , СТАВА КАКТО В ТОТОТО ЦЕНТРОЛНО . ВЛИЗАТ САМО ИЗБРАНИТЕ , БЕЗ РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕГЛАСУВАЛИТЕ. Т. Е. 50 % , 120 ДЕПУТАТИ. ТОВА E .!!!!!!!

  А ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ , САМО АКО СЕ ПРЕМАХНЕ СУБСИДИЯТА .

  ГЛАСУВАТ САМО БЪЛГАРИТЕ = БЪЛ. ПОДАНИЦИ = БЪЛ. ГРАЖДАНИ .

  Т. Е. ,С ЕДИНСТВЕНО БЪЛГАРСКИ ПАСПОРТ .!!!!!!!!!!!!!
  ПО ПОСТОЯНЕН АДРЕС ,БЕЗ ВСЯКАКВИ ДОПИСВАНИЯ И РАЗНИ БЕЛЕЖКИ.!!!!!!!!!!!!

  ТОВА Е ЗАКОНЪТ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ .!!!!!!!!

  СВОБОДЕН
 76. 76 Профил на атанас
  атанас
  Рейтинг: 1310 Неутрално

  До коментар [#75] от "СВОБОДЕН":

  Няма как да има номерирани бюлетини. Веднага се нарушава тайната на вота. Ако вземеш бюлетина 100, то лесно ще видят, че си гласувал за еди кой си. Просто да има:

  - Закони и яки наказания за престъпилите ги, даже да са цар, президент, министър-предстедател.

  - МАЖОРИТАРЕН ВОТ

  - Задължително гласуване с достъп само на данъкоплатци(т.е. работещи и платили данъци) и пресни безработни със стаж преди безработицата. Друг вариант- незадължително гласуване, но с анулиране на изборите, ако не се съберат гласували поне 30-40% от избирателите(Тогава партиите ще имат стимул да вадят личности и да работят по програми, които да печелят вот на повече хора, а не 30% победа от 10% гласували с право на глас или реално 90% гласували в селото, ама пусто с мъртвите души пак да стане мазало статистиката.), като пак избирателите са с данъчен ценз- ако искат само да получават, то няма нужда да определят как ще се работи, колко ще са данъците и т.н. Хем няма да има мъртви души в избирателните списъци- няма как мъртвец или живеещ в чужбина да плати тук данък общ доход.

 77. 77 Профил на атанас
  атанас
  Рейтинг: 1310 Неутрално

  До коментар [#75] от "СВОБОДЕН":

  Няма как да има номерирани бюлетини. Веднага се нарушава тайната на вота. Ако вземеш бюлетина 100, то лесно ще видят, че си гласувал за еди кой си. Просто да има:

  - Закони и яки наказания за престъпилите ги, даже да са цар, президент, министър-предстедател.

  - МАЖОРИТАРЕН ВОТ

  - Задължително гласуване с достъп само на данъкоплатци(т.е. работещи и платили данъци) и пресни безработни със стаж преди безработицата. Друг вариант- незадължително гласуване, но с анулиране на изборите, ако не се съберат гласували поне 30-40% от избирателите(Тогава партиите ще имат стимул да вадят личности и да работят по програми, които да печелят вот на повече хора, а не 30% победа от 10% гласували с право на глас или реално 90% гласували в селото, ама пусто с мъртвите души пак да стане мазало статистиката.), като пак избирателите са с данъчен ценз- ако искат само да получават, то няма нужда да определят как ще се работи, колко ще са данъците и т.н. Хем няма да има мъртви души в избирателните списъци- няма как мъртвец или живеещ в чужбина да плати тук данък общ доход.

 78. 78 Профил на miho45
  miho45
  Рейтинг: 755 Неутрално

  До коментар [#5] от "vjacho":

  Много,много трудна задача за законотворците ни.То след това ,кой ли спазва стриктно закона?

 79. 79 Профил на СВОБОДЕН
  СВОБОДЕН
  Рейтинг: 515 Неутрално

  До коментар [#76] от "атанас":

  ГОСПОДИНЕ ,АКО БЮЛЕТИНАТА Е КАТО СРЕДНИЯТ ЛИСТ ОТ ТЕТРАДКА ,НАЛИ РАЗБИРАТЕ ЧЕ НОМЕРЪТ Е НЕВИДИМ ПРИ СГЪВАНЕТО .!!!!!!!!!!
  ПРОСТИЧКО Е ,АКО СИ ЧЕСТЕН .!!!!!!!!!!!!!!!!!

  СВОБОДЕН
 80. 80 Профил на Ivan Hristov Minov
  Ivan Hristov Minov
  Рейтинг: 461 Неутрално

  Първото условие за реална промяна е влизането на гражданите във властта. Не като фигуранти, а с решаващи права. Преди това са приказки под масата. Как... Ами като начало СЕ СВЪРЗВАТ милион-два за бързо договаряне на общи действия. Преди всякакви парти и "риформатори". И не да чакат свирки от "геновци", "барековци", "славчевци" и пр. "активисти". И после... метат, сменят и променят, умните помагат, но решават гражданите - най-искрено заинтересовани от най-добро за всички управление. Или да поревем за "лека нощ" и да си лягаме. :Р

 81. 81 Профил на kimba3
  kimba3
  Рейтинг: 1247 Неутрално

  До #58- vse _oste_jiv- Не ми говори за подставени уж "мажоритарни" лица , вкарани от партиите!!! При 100% мажоритарни избори , партиите , нямат думата!!!!!

 82. 82 Профил на Дедо Либен
  Дедо Либен
  Рейтинг: 1303 Разстроено

  България, държава с повече от 1300 годишна история, през последните години благодарени ена управляващи и управлявани се превръща в смрадливо тресавище. Не разбирам, защо ревнахме срещу оня чех, дето беше представил държавата ни в Брюксел като нужник, а нас - като нужникари. Ми той е не само прав, но и много мек и толерантен в изказа си. Докато не рипнем и не изчистим този нужник, ще продължавам да смятам, че сме нужникари и то посрани нужникари!!!

 83. 83 Профил на apolitichna
  apolitichna
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Тези дни виждаме как Местан се гърчи като червей в желанието си да спаси "имиджа" на мафията ДПС. Ту Бисеров напуска по лични причини, ту са изненадани от новината за далаверите му, ту искат да се провери дали не е натрупал парите си по времето на Костов. Мъчи се да намери някаква сламка, за да измие очите на ДПС. Това поведение е обяснимо, защото има опасност да им секнат паричните потоци. За мен необяснимо е мълчанието на БСП, които го издигнаха на този висок пост в парламента и ни натресоха да гледаме всеки ден тази гнида начело на "народното" събрание. Държавата се тресе от отвратителен политически скандал, а Станишев мълчи като риба, както и цялото му обкръжение. Все едно нищо не се е случило. А Орешарски на въпросите на журналисти се хили като олигофрен. Това е такова неуважение и незачитане на народа, каквото не трябва в никакъв случай да търпим. Оставка на цялата шайка престъпници и мафиоти.

 84. 84 Профил на zogorsone
  zogorsone
  Рейтинг: 627 Неутрално

  "никой в парламента и службите няма интерес обществото да се фокусира върху основния извод от този казус:
  цялата "сигнално-охранителна" система за корупция по върховете на властта е бутафория"

  Със сигурност имат други интереси, но обществото е вече фокусирано.

  Най-важната задача на цивилизацията е да научи човека да мисли.
 85. 85 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 4335 Неутрално

  България все повече заприличва на Русия !
  За съжаление !

 86. 86 Профил на zogorsone
  zogorsone
  Рейтинг: 627 Неутрално

  [quote#74:"атанас"]При това западняците по-скоро натискат покрай интересите си и нашите Белене и Южен поток, а не че гонят корупцията, която им е била известна и преди 10г, [/quote]

  Така е западняците гледат собствените интереси, защо им е да гонят корупцията, след като и те са се ползвали и се ползват от тези услуги.

  Най-важната задача на цивилизацията е да научи човека да мисли.
 87. 87 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 4335 Неутрално

  Въпреки цялата оборска тор в която са затънали до гуша,и МЕСТАН,и СИДЕРОВ,и СТАНИШЕВ демонстрират ГНУСНА НАДМЕННОСТ и ВИСОКОМЕРИЕ при всяко показване пред камерите.
  НЕТЪРПИМО ГНУСНИ СА !!!!

 88. 88 Профил на babagicka1
  babagicka1
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Най-после конкретни и интелигентни предложения и мерки....Радвам се ,че все пак някой чете нормативните документи на Обединените Нации....

 89. 89 Профил на Geoimg
  Geoimg
  Рейтинг: 755 Разстроено

  С мръсна вода не стават чисти ръце - трябва чиста!!!

  *Лауреат на Нобелова награда! ГРАЖДАНИН! БЕЗПАРТИЕН!!!
 90. 90 Профил на Realistka
  Realistka
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  До коментар [#56] от "lone_wolf":
  [quote#56:"lone_wolf"]Вярваш ли на някого, когато говори за сметките на друг?
  Аз не! [/quote]
  Аз пък мисля, че ако Васил Филипов говори за сметките на Иван Костов и това се окаже невярно, то това е една прекрасна възвожност Иван Костов да даде под съд за клевета Васил Филипов, да го осъди и да получи една чудесна сума като компенсация.
  Така че никак не е важно дали аз вярвам или не вярвам. Важен е крайният резултат.

  The best way out is always through Robert Frost
 91. 91 Профил на Sofia Markarian
  Sofia Markarian
  Рейтинг: 571 Неутрално

  Няма друг начин да се излезе от този модел на държавно управление, при който институциите се просто фасада на бившата ДС освен ПЪЛНА ЛУСТРАЦИЯ!

 92. 92 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 571 Неутрално

  Не си хаби идеята днес, Авторе...
  Мисли за Модел, при уреждането на който тя би могла да бъде прокарана и ефикасно реализирана...

 93. 93 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 1553 Неутрално

  "Рекрутиране" в текста на автора да се чете като "наемане" защото айде нема нужда. Иначе съм съгласен.

  УТОЧНЕНИЕ: СТАТИИТЕ ПОД КОИТО ПОСТВАМ ИЗРАЗЯВАТ ИЗЦЯЛО МНЕНИЕТО НА ДНЕВНИК И В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ СЪВПАДАТ С МОЕТО МНЕНИЕ
 94. 94 Профил на roum
  roum
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#83] от "apolitichna":

  ++++++++++++++++++++++++++++++
  ОСТАВКА! НЕЗАБАВНО!

 95. 95 Профил на Urkobozambo
  Urkobozambo
  Рейтинг: 458 Неутрално

  След "Бисеров" – чисти ръце!..

  - Браво за написаното !!!
  но за това, ще са нужни честни хора..
  - Убеден съм , че има такива ..

  urkobozambo
 96. 96 Профил на Realistka
  Realistka
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  До коментар [#83] от "apolitichna":

  +++++++++

  The best way out is always through Robert Frost
 97. 97 Профил на demos
  demos
  Рейтинг: 467 Неутрално

  Случаят "Бисеров"е провал на партията ДПС,бг-парламентаризъм,бг-правителдтво и държава!Службите,които са го проспали са показател ,в какво състояние е държавата.Лошото е,че те ще продължат и че "изолацията" на Бисеров няма да спе негативизмът,който покри страната,след манипулирането на изборите и идването на БСП и производните ѝ на власт!

 98. 98 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4159 Неутрално

  [quote#85:"Hawaii"]България все повече заприличва на Русия !
  За съжаление ![/quote]
  Нали са деца на една майка,трябва да си приличат.
  КГБ е милата им мама а ДС им е татко.

  klimentm
 99. 99 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 684 Неутрално

  До коментар [#2] от "Къти", според който ≪След Бисеров следва Рамадан Аталай (шеф на енергийната комисия в НС), после Данчо Ментата, и т.н. и т.н. до изтребването на цялата Държавна сигурност≫.

  Блажени са верующите! А кой ще започне тяхното последователно елиминиране един след друг? Кой - БСП, ДПС или Атака? Сергейчо, Доган/Местан или Сидеров? Или може би Цацаров? Ей, хора, оптимизмът е хубаво нещо, но големият безпочвен оптимизъм все пак е вреден за здравето. След него се появява отчаянието или примирението.

 100. 100 Профил на GreenEyes
  GreenEyes
  Рейтинг: 2636 Неутрално

  Прекрасни предложения на БИПИ но няма да проработят. Просто защото са отправени там, където първо операция Чисти ръце трябва да удари - мафиотската задруга на политическата класа.
  Политическите партии са в една тайна омерта. Те не искат нищо да се променя и съумяват сравнително лесно да постигнат тази си цел. Нека не забравяме, че в България мнозинството от населението са пенсионери, цигани, турци и мутри. Съответно тези гласовоподаватели лесно се манипулират и още по-лесно се печелят.
  Протестната вълна обхванала България в последните 5 месеца оказва доста негативно влияние върху всички партии, защото на практика това е усилие на малцинството в България (образованите, интелигентни хора с все още будна гражданска съвест и най-вече със все още неугаснала надежда за бъдещето на България) да блокира омертата и да вземе съдбата си в свои ръце.
  Моето мнение е, че лечението трябва да се провежда не с палиативни мерки, а по-скоро с радикална оперативна намеса - свикване на Велико НС и смяна на параметрите на политическия модел.
  На първо място трябва да се реформират съдебната система и МВР - пряк избор на съдии и прокурори и на началниците на полицейските управления;
  Да се поканят наблюдатели(съдии, прокурори и полицаи) от Холандия, Германия, Холандия, Швеция и други страни на ЕС без корупционни практики
  Две трети от висшия съдебен съвет да се избират директно.
  Една трета от кандидатите, издигнати от самите съдии, една трета от кандидати на граждански организации (например адвокатски сдружения)
  На второ място трябва да се въведе избирателен ценз - могат да гласуват само български граждани със завършен най-малкото 8-ми клас
  При гласуването да се удостоверява, че гласоподавателят е с платени данъци.
  Въвеждане на машинно гласуване.
  НС трябва да се състои от 120 депутати с максимум 3 мандата.
  Да отпадне имунитета на депутатите и да се създаде възможност за отзоваване
  Да се промени държавната субсидия за партиите по подобие на практиката в Холандия и Германия.
  Пряк избор от народа на Перманентен Народен Контрол, с участието на видни общественици,експерти, представители на науката и културата, от СУ, БАН, и др. Участниците им имат мандат от 2 години и да дават отчет пред народа.
  ПНК сканира решенията на Парламента, Министерствата, Президентството, и известява обществото за нарушенията -
  компенсира корупционното поведение на опозиционните партии и медиите.
  Избирателната система - или смесена система с 50% мажоритарни депутати, за другите 50% БЕЗ бариера,
  или пропорционална избирателна система с преференции без ограничения (това означава избирателите да имат
  право да преподреждат партийните листи).
  Избирателите да имат право да отзовават избраните от тях депутати.
  Областните управители стават изборни длъжности. Избират ги хората от областта.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK