От блоговете: Речник на пропагандните похвати

От блоговете: Речник на пропагандните похвати

© Дневник"Дневник" публикува текста от блога "Трънки и глогинки" на Пейо Попов: 


Силно впечатление ми направи проектът "Антипропаганда" за критичен анализ на руските телевизионни новини. Участниците анализират емисиите новини и нагледно посочват и обясняват пропагандните методи, които се използват във всяко съобщение. Проектът ми допадна не само заради нагледната и методическа аргументация, но най-вече защото много лесно го намирам относим и към българските емисии новини.


Изхождайки от простата истина, че критичното възприемане на информация е едно от най-важните умения. А в среда, където шумът е много, а сигналът – малко, на всеки мислещ човек му се налага да разработва механизми за пресяване, оценка и възприемане на новините и интерпретациите, които ни се поднасят, считам за полезно да има и на български използвания в горния проект Речник на пропагандните похвати
Речник на пропагандните похвати


Описва основните методи, най-популярни и използвани в съвременните медии:


Анонимен авторитет
Един от най-ефективните методи за влияние е да се позовеш на авторитет. Името на авторитета не се  съобщава.  Това може да бъде направено, като се цитират документи, експертни оценки, свидетелски показания и други материали, които са необходими  за по-голяма убедителност. Примери: "Учени  на основата на дългогодишни изследвания са установили…", "Лекарите препоръчват…", "Източник от близкото обкръжение на президента, който пожела да остане анонимен, каза…". Препратки към несъществуващ авторитет придават солидност и тежест в очите на местните жители.


Позоваване на предразсъдъци 
Позоваване  на предразсъдъците на масовата аудитория се използва тогава, когато е необходимо да се придаде убедителност на личната гледна точка във връзка с нейната  морална стойност. Също може да се използва и обратен механизъм – опровержение на опозиционна гледна точката  чрез утвърждаване на нейната аморалност.


Атака с любов 
Технологията се използва в случаите, когато е необходимо някой да се направи  привърженик на идеологията или социалното движение. След като един човек трябва  да стане част от дадена група, то  другите членове го обграждат с внимание толкова плътно, че той не разполага с възможност да се срещне с предишния си социален кръг. Това може да се изрази под формата на постоянни събрания и разни други дейности, които изцяло заемат свободното време на  новака, без да му се даде възможност да се върне към предишните си позиции.


Афоризми 
Прекратяване на дискусиите чрез използване на  твърде опростени фрази или аргументи (например "Войната е без алтернатива").


Блестяща бонбонена обвивка 
Блестяща бонбонена обвивка изследователите на  ​​пропагандата наричат думи, които положително описват обекта, но нищо не говорят по същество. Такива  характеристики са неопределени, така че те могат да се прилагат към всеки обект и в същото време  не могат да се нарекат фалшиви. Създава се  така нареченият ефект на Барнъм (неясната характеристика не предизвиква съмнение в своята истинност).


Ежедневна история 
Тази техника се използва например за адаптиране на човек към негативна информация, която води до отказ да се възприеме съдържанието. Така че, ако искате хората да се приучат да се справят с насилие, кръв, убийства и всякакви зверства, то красив телевизионен водещ със спокойно лицето и дори глас сякаш между другото ви казва всеки ден за най-тежките престъпления. След няколко седмици с такава обработка населението престава да реагира и на най-ужасните престъпления и кланета, извършвани в обществото.


Дезинформация
Дезинформация чрез предоставяне на непълна информация или пълна, но вече ненужна информация, изкривяване на контекста, изкривяване на част от информацията, за да се насърчи публиката към действия, нужни на манипулатора.


Демонизация на врага
Превръщането на представител на друга нация, етническа група или поддръжник с различна гледна точка във "втора ръка човек", неморален, безмилостен  и така нататък чрез използване на неистински или недоказани обвинения. Представяне на противника в  явно неблагоприятна светлина, преувеличение или измислица на недостатъци/нарушения, контрастиращи с целевата аудитория.


Добрите думи
Думи, които предизвикват положителни емоции на зрителите по отношение на описвания обект. Например мир, щастие, сигурност, свобода, истина, стабилност, "обещаващ млад лидер" и т.н.


Избирателна  истина
Пропагандна техника, при която  манипулаторът  казва на зрителите истината – но само тази част от нея, която му е изгодна, премълчавайки останалото. Черта на този метод е да се изберат само желаните от манипулатора факти и се смесят с това, което  иска, очаква да чуе публиката. В този случай в публиката не се получава усещането, че е била подложена на пропаганда.


Когнитивен дисонанс
Когнитивен дисонанс възниква тогава,  когато нашите познания за света не  съответстват на същия този свят, на новопостъпила информация за него. Състоянието на когнитивен дисонанс е неприятно за психиката и води до стремеж на личността да промени собствените си ориентации.  Пример за използването на когнитивен дисонанс като манипулативна техника може да служи ситуация, в която е известно, че голямата част от населението не подкрепя  конкретен кандидат в изборите, но общественият лидер се  ползва с доверие. Достатъчно е този лидер  да  говори "за" кандидата и много хора ще променят отношението си към него. Негативната нагласа вече няма да се вмести в тяхната гледна точка за света.


Изкупителна жертва 
Прехвърляне отговорност на лице или на определена група, като по този начин снема вината от истинските извършители, и/или превключване на вниманието от необходимостта да се реши проблемът.


Контрол над ситуацията 
Опит на  манипулатора да контролира социалната среда и нейните възгледи чрез социален натиск. По този начин носителите на популярните идеи получават социално одобрение от него, другите са представени в най-неблагоприятна светлина.


Култ към личността 
Създаване на  идеализиран героичен образ в съзнанието на публиката, понякога с лъжи и фалшификации. Обектът на култ към личността се представя като с всичко справящ се герой. PR култ на личността може да се извърши във всяка област, обектът може да бъде представен и като успешен бизнесмен, и примерен семеен човек, и отговорен член на гражданското общество.


Пропаганда и език
Използването на различни художествени средства и тропи, за да се изкриви информацията  или за емоционално въздействие върху публиката.


- хипербола – тропа на  основа на преувеличение ("реки от кръв", "море от смях")
- литота – умишленото подценяване ("не е много глупав")
- контрол на вербалните  символи – такъв пример са обтекаеми, уклончиви  фрази като "бомбен килим", "точни попадения", "прочистване на територия" и други подобни, които заличават от съзнанието смъртоносната природа
- гротеска - изобразяването на хора и събития в един фантастичен, уродливо-комичен план на основата на резки контрасти и преувеличения
- ирония – израз на присмех или лукавство  посредством иносказания като алегория. Дума или израз  намират в контекста на речта смисъл, който е противоположен на прякото  значение, или като го отрича, го поставя под съмнение
- ирония – подмяна на неприлични, вулгарни, чувствителни думи или изрази с по-неясни и меки (вместо  "бременна" – "ще стане майка", вместо "дебел" – "пълен", и др.)
- дисфемизъм (обратно на евфемизъм) – употреба на дума с груб, вулгарен оттенък вместо съществуваща дума с неутрално значение с цел да се даде отрицателно семантично натоварване или просто, за да се подобри експресивността на речта, например: да пукне вместо да умре, муцуна вместо лице
-патос  – стил, или начин на изразяване на чувствата, който се характеризира със страстно въодушевление, подем, ентусиазъм
- сарказъм – презрителна, язвителна насмешка, най-висша степен на ирония
- реторичен въпрос – въпрос, който съдържа отговор или се задава на публиката, за да може тя сама да си отговори.


Логически грешки
Това са грешки в логическите разсъждения. Всички аргументи, които те съдържат, не може да са истина, въпреки че за някои хора по различни причини тези аргументи изглеждат убедителни, от което с успех се ползват от опонентите, защото улесняват тяхната гледна точка за аргументация.
- Замяна на теза / тема – логическа грешка в доказателството, която се състои във факта, че, започвайки да доказваш някоя теза,  постепенно в хода на  доказателството преминаваш към  доказване на други положения,  сходни с тезата
- Използване на неверни и недоказани твърдения:


• позоваване към личността на опонента, а не към неговите  аргументи (argumentum ad hominem)


• преминаване към лицето (ad personam): «Вие сте глупави и грозни, така че аргументите ви са неверни"


• търсене на обстоятелства, уж че принуждават противника да изложи тази теза (circumstantiae):. «Вие казвате така, защото искате да впечатлите публиката, така че аргументът ви е неверен"


• посочване на факта, че опонентът действа срещу аргументите му: (tu quoque):. «Вие пушите, така че аргументите ви за опасностите от тютюнопушенето са неверни"


• да се намери съмишленик, който лесно се критикува: "Хитлер също е бил вегетарианец!"


• позоваване на мнозинството  (аrgumentum ad populum): "Всички наоколо считат така, следователно това  е вярно"


• позоваване на авторитет (argumentum ad  verecundiam): «Това становище принадлежи на авторитет,  освен ако ти не го уважаваш"


• позоваване на традицията (argumentum ad antiquitatem): «Така се смята още от древни времена, затова е вярно"


• позоваване на милосърдие (argumentum ad misericordiam): «Ако не сте съгласни с моето мнение, това ще съсипе целия ми живот"


• Позоваване на  невежество, липса на доказателства за нещо, което се разглежда като доказателство за обратното (argumentum ad ignorantiam):. «Съществуват призраци, защото никой не е доказал, че ги няма"


• «аргумент втръсване» (argumentum ad nauseam), повтаряне на тезата (вероятно от различни хора), докато противната страна не загуби интереса си към оспорване


• Позоваване на страх, спор от позиция на силата (argumentum ad baculum):. «Вас може да ви накажат, ако не сте съгласни с моето мнение"


• предаване на желаното за действително – самозалъгване (en:Wishful thinking): «Аз искам да е така, следователно така е"


- Сламено чучело: "Теорията на еволюцията е смешна, абсурдно е, че риба еволюира в птица"


- "След" не означава "вследствие": след това – означава по причина на това  (лат. post hoc ergo propter hoc ) – логически трик, при който причинно-следствената връзка се отъждествява  с хронологическата, времевата:" Сериен убиец от детство се увлича от пощенски марки, следователно филателията  превръща хората в безмилостни убийци"


- Лъжлива  дилема – да се представят две кардинално различни гледни точки  като се пропускат  междинни опции – "или с нас, или против нас"


- Лъжлива аналогия – връзката "конкретна причина – конкретно следствие", която се е провела някога,  да се екстраполира към други обекти, които нямат връзка с първоначалния. "Не може да си малко бременна" – за икономическите реформи (няма връзка между реформи и бременност).


Лъжа 
Поднасяне на факти в изопачен вид, които предоставят информация, несъответстваща на  реалността.


Етикетиране
Етикетирането се използва, за да се опростят категориите на възприятие. Например достатъчно е да се създаде в общественото съзнание образ на някои "радикал" с присъщите му характеристики, за да може по-нататък "да се натопи" всеки противник,  наричайки го ​​радикал. Методът на манипулация ще  помогне на аудиторията да мисли с големи размити категории, без да се опитва да  идентифицира специфичните характеристики на самия обект. Получава се в действителност  обобщение и разделение на многообразието на малък брой ясно описани групи  - "консервативна", "либерална", "опозиция".


Неизбежна победа
Начин за убеждаване на публиката да се присъедини към една тенденция, тъй като нейната победа е неизбежна. Често с идеята за неизбежната победа се налага и идеята, че всички останали отдавна са постъпили така и по този начин самият манипулатор се опитва да влияе на самооценката на публика, която не иска да изостава. Постига се чрез предоставяне на достигнати прекалено положителни резултати, както и чрез създаването на ефекта на тълпата.


Скритo одобрение 
Тази техника се използва, когато съобщението може да не предизвика доверието на публиката, ако се посочи директно. Вместо това то или се споменава няколко пъти, или прозрачно се загатва.


Оправдание 
Отделни хора или групи могат да използват подходящи по смисъл общи фрази, за да обяснят съмнителни действия или изявления. Неясните фрази често се използват, за да оправдаят определени действия.


Отклоняване 
Употреба при спорове на маловажни данни или аргументи "за бройка", а след това, за да оправдае своята позиция не с качеството на аргументите, а с тяхното количество.


Очерняне 
За манипулиране на общественото мнение често се използва метод очерняне – заменяне на логически аргументи срещу идеята с ирационалното й възприятие. Възползвайки се от страховете и предразсъдъците на публиката, манипулаторът предлага универсални готови рецепти за възприемане за нежелателни за него идеи  от гледна точка на техните емоционални компоненти.


Прехвърляне 
Тази техника е известна също като асоциация. Тази техника използва хора, предмети, символи, предмети и ги проектира върху други, за да се създаде положителен или отрицателен образ в очите на публиката. Често тази техника използва нагледни материали, емблеми, символи (например свастиката върху знамето на Русия).


Повторение 
Техниката се използва под формата на повторение на специфичен символ или лозунг, лесен за запаметяване от аудиторията. Повторението може да бъде под формата на лесно запомняща се мелодия и/или изображения, показвани почти навсякъде. Повторението може да използва фрази, снимки и друго съдържание, въздействащо на подсъзнанието.


Полуистина 
Полуистината се състои от няколко твърдения, част от които е задължително да са общоизвестни или да могат лесно да се проверят. Втората част от истината или изкривява, или се пропуска. Пример за това е опитът на властите да убедят публиката при редовните увеличения на цените за комунални услуги, за електроенергия, газ и вода, че трябва да се плащат цени, каквито се плащат в Америка или Европа. За това, че и доходите трябва да бъдат увеличени до европейско ниво, деликатно се премълчава.


Обичайно състояние
Тази техника се състои в това да се създаде в публиката несъзнателна логическата връзка между два обекта чрез многократно поставяне на двата обекта един до друг. Несъзнателно зрителят сам ще направи аналогия, когато види само един от обектите. Така работи например стереотипа на "преселник – престъпник". Всеки път, когато престъплението се извършва от човек, родом от Централна Азия, етническият му произход се споменава много пъти. След няколко такива истории в съзнанието на публиката може да останете с впечатлението, че всеки преселник е престъпник.


Нареждане 
Техника се основава на факта, че публиката невинаги иска да направи избор, тя предпочита да й продиктуват необходимите действия, като по този начин я освободят от отговорност. Самата пропаганда може да се състои в проста фраза, нареждане, формулирани в обобщен вид и представляващи универсална препоръка.


Провокирано неодобрение 
Тази техника се използва, за да убеди публиката да се противопостави на определени идеи, като се съобщава фактът, че привържениците на тези идеи са неприятни за нея хора. Така че хората не анализират идеите, а анализират потенциалните и привърженици, което предизвиква ответна отрицателна реакция.


Обърканост, умишлено двусмислие
Умишлено използване на общи фрази, за да може публиката сама да излезе със своя собствена интерпретация. Слушането на общи фрази кара потенциалните слушатели да не се концентрират върху анализ на идеи, а сами да ги допълват по начин, по който биха искали да чуят тази информация.


Размахване на флаг 
Опитът да се оправдаят действия или решения се основава на това, че в основата им лежи патриотизъм и загриженост за благосъстоянието на нацията. И тъй като любовта към своята страната е добродетел в масовото съзнание, то и действията са възприемани в благоприятна светлина.


Свидетелства
Свидетелството – това са цитати, предназначени да подкрепят или опровергаят дадена програма, политика, действия и т.н. При тази техника е важна репутацията на свидетелстващия човек, често това са учени, експерти, уважавани хора в обществото. Свидетелството потвърждава валидността на пропагандните съобщения. Това се прави, за да може публиката да приеме разпространяваното мнение и даже нещо повече – да реши, че то е нейно собствено.


Вътрешен човек
Техниката се състои в това, че нивото на доверие на публиката ще се увеличи, ако се говори с нея "на езика й". Манипулаторът се опитва да покаже, че той е един обикновен човек, също като всички останали. На психологическо ниво най-често срещаните проблеми и интереси създават доверие. Например говорим за ръждясалата вода, която тече от чешмата му. Или той може да използва разговорни думи и фрази, за да изглежда по-близо до хората.


Сензация
Днес почти всички новини в медиите започват с така наречените "Сензационни съобщения": серийни убийства, самолетни катастрофи, терористични атаки, скандали от живота на политици или шоузвезди. В действителност съобщението за спешност е почти винаги фалшиво, изкуствено създадено. Понякога сензацията служи за отвличане на вниманието. Обикновено тази "сензация" не струва пукната пара – ту слоницата в зоологическата градина родила, ту в тунел се сблъскал автобус с камион, ту тийнейджър е изнасилил и убил баба си. На следващия ден за всичко това се забравя. Под прикритието на сензация или можете да си премълчи за важно събитие, за което обществото не трябва да знае, или да се спре един скандал, който трябва да спре – но така, че повече за него никой да не помни.


Лозунги


Лозунгите – това са кратки, подходящи фрази, които могат да включват стереотипи и етикети. На практика лозунгите действат основно като емоционални призиви. Противниците на американската инвазия и окупация на Ирак използват лозунга "кръв за петрол", за да докажат, че инвазията (човешките жертви, които е предизвикала) е извършена, за да се възползват от петролното богатство на Ирак.


Стереотипи
Тази техника се основава на използването на предубедеността на аудиторията чрез маркиране на обекта на пропаганда, което предизвика у публиката страх, омраза, отвращение и т.н. Например говорим за друга държава или към определена социална група, манипулаторът може да се съсредоточи върху стереотипните черти, които читателят очаква, дори ако в действителност те не са типични за тази страна или социална група (това е често нещо анекдотично, забавно). В графичната пропаганда (включително военни плакати) това могат да бъдат портрети на враговете с ярко изразени стереотипни национални черти.


Техника трета страна 
Публиката е много по-склонна да вярва на мнения, изразени от външен независим наблюдател, а не на съответните заинтересовани лица. Затова често за да се изразят определени мнения, които дискредитират или реабилитират определен обект, се използват ангажирани по някакъв начин хора – учени, журналисти и т.н.


Страх, несигурност, съмнение 
Опит да се променят нагласите на публиката, като се разпространява негативна или съмнителна/невярна информация за опонента, за да се унищожи репутацията му, или да се предизвика недоверие към него. Дори, ако по-късно трябва да се опровергае  тази информация, то тази техника  пак продължава добре да влияе върху общественото съзнание.


Щастливите хора 
Този вид пропаганда се прилага за известни личности или просто външно привлекателни хора. Тя налага идеята "дръж се както тях и ще станеш като тях". В такава обвивка могат да се поднасят всякакви идеи – от определена марка дрехи до начин на живот, нагласи и убеждения.


Управление на новини или създаване на дневен ред 
Никоя пропагандна техника няма да бъде успешна без постоянно повторение. Ако едни и същи новини се повтарят всеки ден, най-вероятно това е метод за управление на новините или създаване на дневен ред на излъчване на новините. Хората са склонни да се доверят на телевизията. Те вярват, че най-напред ги информират за най-важните събития, а по-маловажни или носещите забавен характер новини са изпратени в края на емисията.


Опростяване 
Подходящи по смисъл общи фрази, използвани за даване на прости отговори на сложни социални, политически, икономически или военни проблеми.


Цитати извън контекста 
Селективно извадени от контекста цитати с изменен смисъл често се използват от политиците, за да дискредитират опоненти или опозиционни възгледи.


Широта на възприятие
Ако една гледна точка е трудна за възприемане (или е спорна, или радикална), достатъчно е да се намери противник с още по-крайна гледна точка, за да изглежда на негов фон разумна и умерена. Може да се използва в случаи, когато е необходимо да се осъществят непопулярни решения – достатъчно е да се предложи решение, което още повече не се харесва на аудиторията, за да може първоначалното да се стори по-приемливо.


Еуфория
Използване на събитие, за да предизвиква у хората еуфория или чувство на щастие и съпричастност. Еуфорията може да бъде създадена чрез обявяване на празник или народно веселие, или военен парад, или патриотичен сбор. Предизвиканото чувство на щастие от самото мероприятие може да се разпространи и сред организаторите му или върху събитието, в чест на което е тържеството.


Методологията АНТИПРОПАГАНДА е основа на произведения и на западни, и на руски учени. На първо място това е британският изследовател на масовите комуникации, пропаганда и цензура Робърт Коул. Негови статии са публикувани в научни списания на Оксфорд и Кеймбридж. За развитието на дадената   методология са използвани по-специално книгите му "Международна енциклопедия за пропаганда" и " Пропаганда в двайсети век: война и политика". Но единствено на основата на работата на един автор нашата методология би била непълна, така че ние се обърнахме към книгите на С. Г. Кара-Мурзы "Манипулация на съзнанието" и  В. Сороченко "Енциклопедия на пропагандата".


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (192)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 2. 2 Профил на naiden_pravdev
  naiden_pravdev
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Без позоваване на Ноам Чомски по темата е все едно да направите таратор без краставица. Вижте това, например: http://www.spekulanti.com/analizi-mnenie/23928-10_nachina_da_vi_manipulirat
  (Недобството е в това, че наблюденията му са върху американската пропаганда.)

 3. 3 Профил на gogo2011
  gogo2011
  Рейтинг: 495 Неутрално

  Само дето на Пешо на село и да му разправяш за когнитивен дисонанс, той няма да схване за какво иде реч. А да твърдиш, че му промиват мозъка с разни неясни нему методи. ще му се стори смешно. Зер той си е прост човечец, а телевизията му едничката радост.

 4. 4 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2866 Неутрално

  Като чета този текст си мисля,че голяма част от редакторите на новините го ползват ежедневно и винаги в полза на властта.

 5. 5 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2866 Неутрално

  До коментар [#3] от "gogo2011":

  ++++Лошото е,че освен това, Пешо се смята за тарикат и си мисли,че него не могат да го излъжат.

 6. 6 Профил на .......
  .......
  Рейтинг: 418 Весело

  всичко написано е добре известно на широк кръг читатели

  питам се защо се публикува сега...
  както и защо имаше серия публикации за т.н. Тролове..

  къде е границата м-у трола и
  глупака-носител на колективно мислене -
  но обявен за "праведник по целесъобразност" ?

  не е ли това насочване на негативна енергия към инакомислещите ..предварително осъждайки ги на "погрешна гледна точка"

  отговорът е описан в този текст...

  и пак - кому е нужно и то в момента....

  всеки да намери отговора сам аз себе си
  ...........
  както се казва:
  който владее душата - владее и парата

  След КТБ Накъде Ли.....ДАНО е само КТБ !!!
 7. 7 Профил на WALL-E
  WALL-E
  Рейтинг: 513 Неутрално

  Буквара на днешните политици и медии в подреден и аналитичен вид. Трябва да се препрочите често и от смятащите се за мислищи граждани, защото някой похвати са достигнали такива висоти, че достигат успешно и до най-критичния ум.

  Умен и красив жълтопаветник.
 8. 8 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1298 Весело

  Страхотен материал. Имам съмнение, че авторът му е чел внимателно форумът на Дневник, защото точно описва похватите на 95% от форумиците. Особено тези:

  • позоваване към личността на опонента, а не към неговите аргументи (argumentum ad hominem)

  • преминаване към лицето (ad personam): «Вие сте глупави и грозни, така че аргументите ви са неверни".

  • да се намери съмишленик, който лесно се критикува: "Хитлер също е бил вегетарианец!"

  • позоваване на мнозинството (аrgumentum ad populum) Всички наоколо считат така, следователно това е вярно".


  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 9. 9 Профил на blaf
  blaf
  Рейтинг: 558 Неутрално

  Това трябва да стане задължителен текст във всяка една медия и да стои като важен линк на първа страница.

 10. 10 Профил на strongest
  strongest
  Рейтинг: 367 Неутрално

  Много от похватите използва Бойко, за да манипулира масите! Например култа към светлата МУ личност

 11. 11 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1298 Весело

  [quote#5:"hodounski"]Пешо се смята за тарикат и си мисли,че него не могат да го излъжат. [/quote]

  И именно поради тази причина такива, като Пешо, най-лесно се ловят, мамят и манипулират. И медиите са наясно с тази особеност на средностатистическия Пешо, затова и похватите и са такива, простички, ама ефективни.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 12. 12 Профил на strongest
  strongest
  Рейтинг: 367 Неутрално

  Изглежда е ходил на курс по манипулации- за да влезе под кожата на хората им говореше на " прост народен език", като казваше "АЗ съм дал пари, АЗ съм хванал наркотици, АЗ съм построил магистрали" и т.н.

 13. 13 Профил на .......
  .......
  Рейтинг: 418 Весело

  [quote#7:"WALL-E"] някой похвати са достигнали такива висоти, че достигат успешно и до най-критичния ум.[/quote]
  има резон в казаното..

  но има и Постоянна "формула " -
  тази на 100-те произволно избрани пешеходци...

  ако имаш дилема-попитай случайни хора какво мислят и направи Обратното-шанс за провал - не повече от 5 ; 6 %
  ---------
  "когато всички мислят еднакво" ..................

  Уолтър Липман дава отговора в Гугъл

  След КТБ Накъде Ли.....ДАНО е само КТБ !!!
 14. 14 Профил на block
  block
  Рейтинг: 974 Неутрално

  това са известни похвати но силата им би могла да бъде намалена от добро образование. например в България учениците нямат култура на спора и методът на обучение е основан на авторитети, ex cathedra. в нотингам например в училището на детето имаше философски дискусионни клубове, верно малко надуто звучи но ги учеха как да си построяват теза, да пресяват аргументи и прочие.
  в българското училище и въобще в българското ментално пространство такава култура на спора не е много разпространена и хората лесно се изкушават да разрушат спора и да го направят непродуктивен.
  чудно ми е защо в западна европа има такъв тип обучение а тук няма.

 15. 15 Профил на Трезвен
  Трезвен
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Похватите на дявола са много, едновременно лесни, сладки и опасни.

 16. 16
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 17. 17 Профил на lil_alex
  lil_alex
  Рейтинг: 955 Неутрално

  Медиен фрейминг, майна- лесно се вижда, но не с просто око.

  Другото голямо име, по-важно и от Ноам Чомски, е Джордж Лакоф- наскоро съветник по речите на Обама, гениален лингвист, автор на книгата "Жени, огън и други опасни предмети" (Women, Fire and Dangerous Things), в която се говори за това как човек мисли в категории, а езикът помага да се поразбъркат и пренаредят тези категории, че и да се затвърдят до състояние на бетон-интелект.

 18. 18 Профил на впх
  впх
  Рейтинг: 418 Весело

  трънки и Блогинки, бре : D

  I always tell the truth, even when I lie...
 19. 19 Профил на Музар
  Музар
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  В цитирания сайт се прави анализ на предавания.

  Освен него, в uk-нета има още няколко подобни проекта, но с малко по-различна методика. Там показват и доказват лъжливи (fake) снимки, видео и твърдения.

  http://www.stopfake.org/

  Има доста интересни материали. Особено в "нагледните" новини - снимки и видео. Например в една от най-новите статии показват разпространявана снимка, датирана за 13 март 2014, която всъщност е правена значително по-рано и на друго място.
  http://www.stopfake.org/smi-i-sotsseti-rasprostranyayut-fejkovoe-foto-rossijskih-tankov-vozle-ukrainskoj-granitsy/

  Смятам, че подобни практични доказателства/изобличения за/на фалшификации са много по-въздействащи, отколкото теоретичните анализи на пропагандни материали.

  Но се съгласявам с Пейо, че такъв тип изобличителни сайтове трябва да има и у нашето нет-пространство.

  Гласът на разума е тих, но не се успокоява, докато не бъде чут." Бъдещето на една илюзия" Зигмунд Фройд
 20. 20 Профил на Амбразурчик
  Амбразурчик
  Рейтинг: 418 Весело

  Добре са го написАли у "Дневник"

  но матряла на чете , не си затруднява главата с подобни дяволски алабалистики...

  матряла знае ,..

  Матрял на давно не Читатель...
  Матрял давно Писатель
  ----------------------------------
  единомислието е по-разрушително от ядрено оръжие..

  но що да озорва собствената глава...
  като има "готови истини"

 21. 21 Профил на marker
  marker
  Рейтинг: 690 Неутрално

  Много добър анализ.
  Единственото лошо е, че ще го разберат и оценят точно тези, които по принцип трудно се поддават на пропагандна манипулация.

 22. 22 Профил на Амбразурчик
  Амбразурчик
  Рейтинг: 418 Весело

  [quote#3:"gogo2011"]Само дето на Пешо на село и да му разправяш

  за когнитивен дисонанс,

  той няма да схване за какво иде реч. [/quote]

  то е като да обясняваш на Пешо ,

  че една марка коли в Германия е поне с 20 % по-евтина от предлаганите Тук , и поне 20 % по-качествена..

  но Пешо да ти говори друго....
  защото така казвали всички или
  защото Никой от Германия
  не е му дошъл "на крак , за да го убеди "

  Пешо не иска да се Дисхармонизира и приема "готовата истина"...

  за да му е леко на главата

  когнитивната дисхармония не е за всеки ,
  това е трудно упражнение

 23. 23 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1394 Весело

  Добър ден!/както казва любезният лос, не ,че съм любезен/

  Ако някой не е разбрал, да знае, че не е и необходимо. Вариантите обхващат 100% от нормалната комуникация, и това е логично. Да ви накарат да мислите върху нещо повече от необходимото, /както прави този материал/ значи има нещо по-важно, върху което не бива да мислите. Този похват е най-готин...

 24. 24 Профил на puhcho7
  puhcho7
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Статията е кратък наръчник по "социална психология", или наука за манипулиране на социума – много ценно познание със широки възможности за приложение: политически партии, журналистика, социологически и "пиар" агенции, рекламни кампании, адвокатска дейност................

 25. 25 Профил на GreenEyes
  GreenEyes
  Рейтинг: 2781 Неутрално

  Прочетох речника на пропагандните похвати и за моя "изненада" открих, че същите похвати масово се използват от форумните путинофили и путинофилки.

 26. 26 Профил на don_horhe
  don_horhe
  Рейтинг: 367 Неутрално

  Тези неща трябва да се учат още в гимназията!

 27. 27 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1394 Любопитно

  До коментар [#24] от "puhcho7":

  Така е. Имаме пресен пример, който още не е афиширан. От тия дни се оказва, че преброяването не е точно. Сещате ли се до какъв извод ще се стигне след няколко дъвкания на "проблема"? Това ще е манипулацията на 2014 г. Предложения???

 28. 28 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1394 Весело

  До коментар [#25] от "GreenEyes":

  Употребените от теб дисфемизми те слагат в същата група.

 29. 29 Профил на pilis
  pilis
  Рейтинг: 431 Неутрално

  Текста е отличен, но автора можеше да пропусне началото-"Силно впечатление ми направи проектът "Антипропаганда" за критичен анализ на руските телевизионни новини."Това също е вид манипулация описана по-долу.Иначе поздравления!

 30. 30 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1298 Весело

  [quote#25:"GreenEyes"]открих, че същите похвати масово се използват от форумните путинофили и путинофилки. [/quote]

  Виж ти... щото аз открих същите похвати в постовете на форумните "демократи".

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 31. 31 Профил на Амбразурчик
  Амбразурчик
  Рейтинг: 418 Весело

  [quote#28:"Доби ВЕЛКОВ"]Употребените от теб дисфемизми те слагат в същата група.[/quote]
  това е Биг проблема-
  да осъзнаеш собствената си..."значимост"

  за това са ни такива резултатите..
  защото ни е грешно условието на Задачата

 32. 32 Профил на Цензуриран от антибългари.
  Цензуриран от антибългари.
  Рейтинг: 517 Весело

  Мене цялата работа ми звучи като характеристика на съвременния "демократ".
  Всичко описано може да се намери на страниците всяка наша медия. Особено претендиращите да са независими.

 33. 33 Профил на GreenEyes
  GreenEyes
  Рейтинг: 2781 Весело

  [quote#28:"Доби ВЕЛКОВ"]Употребените от теб дисфемизми те слагат в същата група. [/quote]
  Таваришч, ами ние отдавна сме се разкрили кой с кого е и в коя група е...

 34. 34 Профил на Cherrie
  Cherrie
  Рейтинг: 983 Весело

  [quote#25:"GreenEyes"]Прочетох речника на пропагандните похвати и за моя "изненада" открих, че същите похвати масово се използват от форумните путинофили и путинофилки[/quote]
  Същите похвати се използват активно и от теб.
  Цялата ти комуникация е построена върху тях.

  Всеки път,в който отговоря на Norman Granz и Hawaii постовете ми се изтриват светкавично,дори да е късно следобяд,доста често и през почивните дни. Изводи? :D
 35. 35 Профил на Трезвен
  Трезвен
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  [quote#26:"don_horhe"]Тези неща трябва да се учат още в гимназията!
  [/quote]
  Въпросът ''Що е истина'' е отговорен преди доста време и отговора не е в училищата и в учебниците, а в църквата и Библията.

  Затова и от неграмотни, но вярващи българи страната ни е била чудо след Освоождението. И поради същата причина с образован, но духовно неграмотен народ сме кочина вече двайсет и кусур години.

  Всички тия методики за пропагандата (лъжата) са концентрирани в трите изкушения на Господа от Сатаната в пустинята: хляба, чудото и авторитета.

  И противостоението им е скромност, любов и вяра в Бога.

  Докато народа ни бива държан духовно неграмотен, много още лъжепророци ще го ухажват - царчета, Бойковци, Воленовци, дори Барековци.

 36. 36 Профил на Вишински
  Вишински
  Рейтинг: 477 Неутрално

  Излишно се фокусирате върху коментарите на отделните хора. Под този вол теле няма, най-глупавото нещо е да обявиш мнение, с което не си съгласен за опит за манипулация. Това е и смешно, и несъразмерно - прехвърля върху горките мнения тежест и значимост, кавато те нито имат, нито биха могли да имат. Истинската манипулация се извършва от масовите медии: от телевизии, интернет, радио и разбира се, от вестници. Примерно, четох преди 2-3 дена в някакъв вестник, не помня вече в кой, че "Русия налага необявена митническа война на Украйна". Обясняваше се, че Русия, без предупреждение и обяснение, спряла целия автомобилен внос от Украйна, а клетите украинци недоумявали какво става. Е, после стана ясно, че на някакво КПП са били спреди 10-тина ТИРа заради някакви документи, но вестимкът, чието име вече не помня, така и не корегира съобщението си. Така де, какво ще се обяснява.

 37. 37 Профил на inadilov
  inadilov
  Рейтинг: 418 Неутрално

  "От блоговете: Речник на пропагандните похвати"

  Пропагандата и похватите й не са откритие на блоговете. Преди да се развихри в блоговете, тя превзе медиите. Ерго, самото заглавие е един от похватите й.

  "Странни същества са хората. Откраднеш пет долара и ще си мръсен крадец. Откраднеш ли обаче хиляди долари, ще си герой или правителство."
 38. 38 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1394 Весело

  [quote#33:"GreenEyes"]ние отдавна сме се разкрили кой с кого е и в коя група е..[/quote]
  Вие може, но има професионалисти, дето са те накарали да си мислиш това, което те са решили. И ако можеше да им видиш усмивките...
  Аз харесвам мислещите широкообхватно и тяснологично. Дай предложение по пост 27. Спечели уважението ми...

 39. 39 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1192 Весело

  До коментар [#12] от "stronger": "АЗ съм дал пари, АЗ съм хванал наркотици, АЗ съм построил магистрали" и т.н.

  -А истината е,като след всяко АЗ,сложим по едно НЕ.

 40. 40 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 1867 Неутрално

  До коментар [#6] от "Никълъс Мадурко": "къде е границата м-у трола и глупака"

  Границата е на същото място като при "професоналистка" и "квартална мераклийка" = ПАРИТЕ ! Докато е за без пари си при "глупаците"Тролът е оценен и заплатен !
  Глупакът обаче е свободен да плещи на воля!

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 41. 41 Профил на naiden_pravdev
  naiden_pravdev
  Рейтинг: 418 Неутрално

  В пропагандата има праг, който не бива да се преминава. Пропагандата в стил "Дневник" срещу Путин тези дни вижте до какво води :
  Парадокс! Путин обедини българите
  25.03.2014 16.15
  Колкото и да не се харесва на някои, както и да го отричат, омаловажават или се правят, че не забелязват, фактът си е факт - Путин успя да привлече на своя страна над две трети от българите. Тук, в европейска България. Социолозите, разбира се, удобно мълчат за това, вместо да се надпреварват в тестване на общественото мнение по парливата тема на деня. За разлика от американските, които обявиха, че половината американци искат президентът им да е като Путин...

  Няколко наши известни сайта като "Фокус" и Dir.bg обаче продължават с различни анкети, чиито резултати са категорични и недвусмислени - симпатиите към Русия и лидера й са скочили на около 70%, независимо от зададените въпроси: "Подкрепяте ли действията на Путин по украинската криза?", "Да признаем ли референдума в Крим?", "Трябва ли да бъдат налагани санкции на Москва?"... Впрочем не е нужно човек да е голям социолог, за да стане свидетел на тази реалност - достатъчно е да се поразходи из социалните мрежи и бързо ще усети обществените настроения.

  А парадоксът става още по-впечатляващ, като се има предвид, че в най-критичните дни, свързани със събитията на Майдана в Киев и референдума в Крим, родните ни политици (с малки изключения) вкупом се оказаха от едната "страна на барикадата" - обратно на нагласите на собствените им избиратели. Някои даже се презастраховаха превантивно, което пък им се върна като политически бумеранг. Други сервилно зазвучаха като ретро предаване на Свободна Европа от 70-те с първосигналната си русофобия.

  Защо? Защо "авторитарна Русия" и "диктаторът Путин" така шамаросаха евроценностната ни ориентация? Не е трудно да си отговорим - защото от две десетилетия насам едностранно ни облъчват с безалтернативни шаблони за това как да живеем и да дишаме, кое е добро и кое - лошо, какво трябва и какво не трябва да правим. Досущ като при "комунизма"? И на нас, българите, както и на милиони други по света, ни писна от еднополюсния свят, в който един хегемон вилнее безнаказано, напада и бомбардира всяка страна, където има нещо за ограбване, и за която прецени, че е беззащитна. Писна ни да бъдат избивани с бомби и "умни ракети" милиони мирни и невинни хора, само и само да не застояват амунициите и да има още и още военни поръчки за големите корпорации.

  Да не говорим за двойните стандарти, проявявани и до ден-днешен. Защото да обявиш най-висшия демократичен вот, какъвто е един референдум, за нелегитимен, означава да плюеш на собствената си физиономия, да се отречеш от собствените си принципи и идеали. Ако въобще си ги зачитал. А да излизаш с номера за "погазване на международното право", когато сам си го тъпкал години наред, е висш пилотаж на демагогията.

  Е, след случая "Крим" и речта на Путин стават по-разбираеми и злобата, и стъписването, и объркването на мнозина. Но искат или не, светът вече не е същият. Той става по-богат, многополюсен и взаимно балансиран. А съответно и с повече адреналин в конкуренцията на идеи и модели на поведение - предизвикателство за умните лидери и държави.

  Автор: Валентин Георгиев /pogled.info

 42. 42
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 43. 43 Профил на lil_alex
  lil_alex
  Рейтинг: 955 Неутрално

  До коментар [#42] от "dedoivan":

  Всъщност на Запад дори се говори открито за това, че има медиен фрейминг. Много елегантно похватът се представя като нещо позитивно, като ключ към "диалог" и "прозрачност" и яснота на мненията.

 44. 44 Профил на Cherrie
  Cherrie
  Рейтинг: 983 Неутрално

  [quote#33:"GreenEyes"]Таваришч, ами ние отдавна сме се разкрили кой с кого е и в коя група е... [/quote]
  Кои сте ВИЕ? и Откога в Дневник има някакви групи? Никъде из правилата на форума(сега пак ги погледнах) не съм срещнала определение за формиране на възможни групи, в които някакви "ние" се занимават с разкриването на принадлежност към тях.
  [quote#25:"GreenEyes"]форумните путинофили и путинофилки. [/quote]
  "позоваване към личността на опонента, а не към неговите аргументи (argumentum ad hominem)"

  Всеки път,в който отговоря на Norman Granz и Hawaii постовете ми се изтриват светкавично,дори да е късно следобяд,доста често и през почивните дни. Изводи? :D
 45. 45 Профил на GreenEyes
  GreenEyes
  Рейтинг: 2781 Весело

  [quote#34:"Cherry"]Същите похвати се използват активно и от теб.
  Цялата ти комуникация е построена върху тях. [/quote]

  Критика от видна путинофилка е чест за мен....

 46. 46 Профил на yorddj
  yorddj
  Рейтинг: 767 Неутрално

  Днес разбрах, че причината за нашенските неволи е когнитивният дисонанс, употребяван в изобилие от червените кхмери.

 47. 47 Профил на lil_alex
  lil_alex
  Рейтинг: 955 Неутрално

  До коментар [#45] от "GreenEyes":

  QED за манипулирането на категориите. Ако нещо лесно може да се сложи в кашончето с надпис "путинофил", то това ще стане в 99.999% от случаите, без човек да се замисли дали няма някаква фундаментална разлика, при която мнението звучи като "путинофилско", но има нещо друго в него.

  Това е и целта на играта.

 48. 48 Профил на GreenEyes
  GreenEyes
  Рейтинг: 2781 Неутрално

  [quote#44:"Cherry"]Кои сте ВИЕ? и Откога в Дневник има някакви групи[/quote]
  Попитай Доби, той пръв каза, че аз съм бил в някаква група, аз му отговорих съответно. Интересно как този текст за похватите на другарите ви хвърли в някаква тревожно състояние. Реакцията разбира се е "много шум, малко сигнал".

 49. 49 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3812 Неутрално

  Чиста проба наръчник по тролене!
  Има и друга мисъл на известния Тони Филипов който казва че някои хора трябва да прочетат сутрешния вестник за да разберат какво мислят.

  klimentm
 50. 50 Профил на GreenEyes
  GreenEyes
  Рейтинг: 2781 Неутрално

  [quote#44:"Cherry"]позоваване към личността на опонента, а не към неговите аргументи [/quote]
  За мен ще бъде чест да прочета някога аргументи от теб. Но след като не съм чул или видял такива, аз много отдавна загубих интерес към постваните от теб неща. И да перифразирам думите на една съфорумка към теб - наред с многото ми недостатъци е и този, че не се интересувам от мнението ти за мен.

 51. 51 Профил на lil_alex
  lil_alex
  Рейтинг: 955 Неутрално

  До коментар [#49] от "klimentm":

  Аз пък трябва да прочета коментарите в Дневник, за да разбера, че всъщност съм била платен путинофил и дори не го знам. Явно КГБ яко ме е хипнотизирало...нямам никакви спомени и съзнание за това.

 52. 52 Профил на Вишински
  Вишински
  Рейтинг: 477 Неутрално

  Представете си аквариум. Плуват в него рибки: жълти, червени, зелени... Някаква невидима ръка пуска периодично храна за рибки. Пуска храна в един ъгъл за зелени рибки и те се юрват натам, а жълтите им се смеят: ха, ха, ха, глупави зелени рибки такива, какви боклуци само ядете. После пък се посипват някъде отгоре трошиците за жълти рибки. Пляскат жълтите рибки с опашки под жълтата храна, сега пък на тях някой в аквариума им се смее. Манипулатори, успокояват се рибките от един цвят, не им обръщайте внимание. Те целят да ни разводнят атмосферата в аквариума и да ни отклонят от нашата историческа мисия. А в това време червените рибки рисуват плакат: "# Оставка! Всички манипулации са дело на зелените рибки, те са национални предатели!"

  Цяло щастие е, че не сме риби и подобни неща при нас, хората, са немислими!

 53. 53 Профил на Nyama Znachenie
  Nyama Znachenie
  Рейтинг: 470 Весело

  [quote#21:"marker"]Много добър анализ. [/quote]
  да, крадецът вика "дръжте крадеца"

 54. 54 Профил на bora bora
  bora bora
  Рейтинг: 928 Неутрално

  [quote#5:"hodounski"]++++Лошото е,че освен това, Пешо се смята за тарикат и си мисли,че него не могат да го излъжат. [/quote]

  Ъхъ!!!
  И не само си мисли,"че него, не могат да го излъжат",
  ами направо си прави сметките, как ще гепи от двама купувачи по 50 лева и накрая ще гласува за неговото "прозрение - спасение"

  Много детайлна статия, с много определения и изводи, но---------, за тези които я разбират, тя не е необходима, а за онези на които е необходима ,тя е неразбираема!

 55. 55 Профил на lil_alex
  lil_alex
  Рейтинг: 955 Неутрално

  До коментар [#52] от "Вишински":

  Напомня ми за един майтап, в който не помня кой разправяше, че научил всичко за света на политиката от книжките на Dr. Seuss:

  One fish, two fish, red fish, blue fish...и тъй нататък.

  И разни Лоракси и тнийдове...

 56. 56 Профил на peshkobg
  peshkobg
  Рейтинг: 367 Неутрално

  Ние също си имаме "проект" Антипропаганда (antipropaganda.eu).

  Блогът на Пейо Попов е посочил русофобски сайт, който сам по себе си се явява пропаганда, защото обръща внимание единствено на тъмната страна на руската дипломация и проруската журналистика.
  В нашенския вариант се обръща внимание най-вече на западната пропаганда, която е в пъти по-мощна, всеобхватна и заразителна.
  Естествено, анти-капиталистически разработки в Дневник са недопустими за публикуване. Там трият коментари за "не по темата".

  Я по-добре да видим Путин как лъже сега... До кога ше я чакам тая салата, ма!

 57. 57 Профил на Cherrie
  Cherrie
  Рейтинг: 983 Неутрално

  До коментар [#45] от "GreenEyes":
  Критика от мен няма да видиш,защото критикувам хора, които уважам и са ми приятели.
  Поведението ти към момента е демонстрация на безсилие и излагация,която едва ли осъзнаваш.
  [quote#45:"GreenEyes"]путинофилка[/quote]
  "Етикетирането се използва, за да се опростят категориите на възприятие"

  Всеки път,в който отговоря на Norman Granz и Hawaii постовете ми се изтриват светкавично,дори да е късно следобяд,доста често и през почивните дни. Изводи? :D
 58. 58 Профил на iSiktir
  iSiktir
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Абе това със ядрените оръжия на Саддам в руските СМИ ли го пуснаха първо?
  Гадна руска пропаганда !

  Путин - враг номер 1 на тутраканската селищна система
 59. 59 Профил на Cherrie
  Cherrie
  Рейтинг: 983 Неутрално

  [quote#50:"GreenEyes"] И да перифразирам думите на една съфорумка към теб - наред с многото ми недостатъци е и този, че не се интересувам от мнението ти за мен. [/quote]
  Да перифразирам отговора ми към съфорумката и за теб.
  Когато си решил да пишеш в обществен форум бъди наясно,че няма да получаваш само аплаузи и адмирации.
  И не е лошо да се научиш(ти и хората "ние",които квалифицирате съфорумците в някакви групи),че потребителите мислят различно.
  Различното мислене не е предпоставка за лепене на квалификации.И не те съдя,щото и аз понякога се повличам по инерцията и лепя квалификации,после се чувствам неприятно заради това. Преди активно използвах рубладжии,комунета,чугуни,милиционери(за тия последните са ме трили няколко пъти),сега се старая да не го правя.
  Обаче, ако ти харесва да се държиш на ниво "форумен тролетариат", прави го това е твоят избор.

  Всеки път,в който отговоря на Norman Granz и Hawaii постовете ми се изтриват светкавично,дори да е късно следобяд,доста често и през почивните дни. Изводи? :D
 60. 60 Профил на puhcho7
  puhcho7
  Рейтинг: 521 Неутрално

  ...а най-смешното е, че повечето коментатори в "оживената полемика" под статията, не се усещат, че в коментарите си прилагат гореописаната методология като по учебник...

 61. 61 Профил на lil_alex
  lil_alex
  Рейтинг: 955 Неутрално

  До коментар [#60] от "puhcho7":

  Това е защото е невъзможно да се каже нещо, без все пак да се изградят категории и наративи, и да се придърпат хората към тях.

  Но въпросът е с какво намерение се прави това и какви са категориите и наративите.

 62. 62 Профил на puhcho7
  puhcho7
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#61] от "lil_alex":...все едно, да кажеш, че е невъзможно да убедиш някого в нещо, без да използваш методологията на лъжата?...

 63. 63 Профил на Цайко
  Цайко
  Рейтинг: 1291 Весело

  • да се намери съмишленик, който лесно се критикува: "Хитлер също е бил вегетарианец!"
  ========
  А за вегетарианеца Костов нищо не се казва. БЕ-ЗО-БРА-ЗИ-ЕЕЕЕЕ.

 64. 64 Профил на lil_alex
  lil_alex
  Рейтинг: 955 Неутрално

  До коментар [#62] от "puhcho7":

  Една и съща методолоия може да принадлежи и на лъжата, и на истината. Все едно да вземеш оръжието на врага и да го набиеш с него. Не е забранено.

  Но е важно да се следи за мотивите и за категориите- дали са човечни или започват да стават грозни.

 65. 65 Профил на puhcho7
  puhcho7
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#64] от "lil_alex": ...то за оръжието, може да не е забранено, но дали е морално?...методологията не принадлежи, а описва начините за лъгане и манипулиране...а относно мотивите - трябва да имаш ясен критерии за добро и зло и ценностна система, единствено тогава лъжата би могла да бъде благородна....

 66. 66 Профил на ungeheuer
  ungeheuer
  Рейтинг: 489 Неутрално

  Да построиш смислен аргумент би трябвало да е лесно. Имаш идея, гледаш откъде могат да я нападнат, развиваш я. Може да е била грешна и я променяш.

  В БГ понеже повечето материал вярва в безумни теории по всички въпроси, хората се капсулират и радикализират, и като се опитваш да им подскажеш, че може и да не са прави, ставаш соросоид и слуга на злото.

 67. 67 Профил на ungeheuer
  ungeheuer
  Рейтинг: 489 Неутрално

  А текстът горе дали обръща внимание, на най-важната уловка - уловката, че дори някой да ползва някои от тези уловки, не значи, че не е непременно прав. На английски - fallacy fallacy. Така че винаги се съмнявайте, винаги търсете истината обективно, колкото можете.

  Не го забравяйте и това.

 68. 68 Профил на Mark Twain
  Mark Twain
  Рейтинг: 426 Неутрално

  [quote#21:"marker"]Единственото лошо е, че ще го разберат и оценят точно тези, които по принцип трудно се поддават на пропагандна манипулация.[/quote]

  Труден парадокс, нали? Само образование му е майката, иначе жална ни майка, като знам какви поколения идват...

  На база на тази статия, някой може спокойно да направи едно 2-часово седмично предаване, в което да показва "залитанията" в общественото говорене.

  "Мисленето е най-тежката работа и това, вероятно, е причината толкова малко хора да я вършат." Хенри Форд
 69. 69 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 2893 Неутрално

  Информацията по своята същност е субективна, т.е. не може да съществува вън и независимо то човешкото съзнание.
  Имайки пред вид горното следва, че може да се манипулира, редуцира, деформира и пр.
  Формиране на мнение по нов за индивида казус е добре да става след анализиране на информация поне от два независими източника, доколкото е възможно.

 70. 70 Профил на Амбразурчик
  Амбразурчик
  Рейтинг: 418 Весело

  [quote#54:"Да бе да"]Много детайлна статия, с много определения и изводи, но---------,

  за тези които я разбират, тя не е необходима,

  а за онези на които е необходима ,тя е неразбираема[/quote]

  твоят коментар може би е най-смисленият , обобщаващ публикацията а и Коментарите под нея.....
  с няколко думи .. като и обясняващ...

  откъде тече "водата на вятърната мелница" на
  всичките форумаджии-объркАли Обективното със Субективното

  за това вече 7-8 000 години колелото на историята се върти..

  и ще се върти още толкова..
  за всяка глупост трябват "движещи сили" с малко мозък и здрави мускули

 71. 71 Профил на puhcho7
  puhcho7
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#68] от "Mark Twain": Проблемът в БГ е, че процентът на тези които трудно се поддават на манипулации е под критичния минимум, а останалите са мнозинство...и никого не можеш да образоваш насила...

 72. 72 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3812 Неутрално

  До коментар [#51] от "lil_alex":

  Не е казано "платен", може да служиш преданно и без да си платен. За едната идея! Което не премахва повода за размисъл.

  klimentm
 73. 73 Профил на lil_alex
  lil_alex
  Рейтинг: 955 Неутрално

  "Информацията по своята същност е субективна, т.е. не може да съществува вън и независимо то човешкото съзнание. "

  По един или друг начин: може. После човешкото съзнание я интерпретира.

  Затова и хората имат категории за познанието: човек независимо може да достигне до познание от типа "епистеме" и "техне", а с малко помощ "отвън"- и до "гносис".

  Но да, светът е такъв, защото го интерпретираме така- но не само, има и независими от нас влияния.

  Така че с достатъчно работа върху интерпретацията, може нещата да се наблюдават с поне една степен по-пряко. Но за това се иска майсторлък.

 74. 74 Профил на nero__
  nero__
  Рейтинг: 381 Неутрално

  До коментар [#2] от "naiden_pravdev":

  Това е популярна измама, не го е писал Чомски, а някой си Sylvain Timsit.

  https://plus.google.com/+RicardoNunoSilva/posts/WebBgjeB8tq

 75. 75 Профил на nero__
  nero__
  Рейтинг: 381 Неутрално

  До коментар [#2] от "naiden_pravdev":

  Това е популярна измама, не го е писал Чомски, а някой си Sylvain Timsit.

  https://plus.google.com/+RicardoNunoSilva/posts/WebBgjeB8tq

 76. 76 Профил на Mark Twain
  Mark Twain
  Рейтинг: 426 Неутрално

  [quote#71:"puhcho7"]никого не можеш да образоваш насила[/quote]

  Прав си, но има много начини на мотивация Въпрос на желание, политика и воля. Колкото и изтъркано да звучи.

  "Мисленето е най-тежката работа и това, вероятно, е причината толкова малко хора да я вършат." Хенри Форд
 77. 77 Профил на puhcho7
  puhcho7
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#73] от "lil_alex":

  Информацията не е субективна, и може да съществува вън и независимо от човешкото съзнание!
  Във библията е написано:"...в началото бе словото...", т.е. в началото беше "информацията", а не "в началото бе човешкото съзнание"....

 78. 78 Профил на lil_alex
  lil_alex
  Рейтинг: 955 Неутрално

  До коментар [#77] от "puhcho7":

  Точно това имах предвид, ама гледам да го поднеса по-деликатно. Хората днес не са свикнали с идеята, че има Логос, който може да се намеси. Мислят си, че информацията започва и свършва с нас.

  Но интерпретацията ни е субективна, а понякога се бърка за информация и за истината на нещата.

 79. 79 Профил на naiden_pravdev
  naiden_pravdev
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар [#74] от "nero__":

  Във всяка мистификация има и нещо позитивно. Така е в религиите, в историята, в литературата, изкуството. Във филма "Цар и генерал" режисьорът "усамотява" героя си в една стая с много часовници, показващи точното време в различни точки по света. Това дава повод на сериозни историци след това да коментират чудесната творческа приумица като известен факт. Вчера в това издание се появи като "чиста монета" съобщението, че Чичо Сам нищо не знаел за това, което се случва в Крим.

 80. 80 Профил на puhcho7
  puhcho7
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#76] от "Mark Twain":

  ...да, ама нали точно това е мотивацията на политиката, която се провежда в БГ: провежда се активно мероприятие за опростачване и чалгаризиране на населението, защото простия човек е лесно маниполируем....и изборните резултати са най-ясното доказателство за успеха на провежданата политика....

 81. 81 Профил на Вовка Вурдалак
  Вовка Вурдалак
  Рейтинг: 675 Разстроено

  До коментар [#23] от "Доби ВЕЛКОВ":

  Ми то е ясно, от новината на деня: http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/03/26/2269243_bulgariia_i_vietnam_shte_si_sutrudnichat_v_oblastta_na/

  Praise the Lord and Pass the Ammunition! Ще не вмерла Україна!
 82. 82 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3812 Неутрално

  До коментар [#73] от "lil_alex":

  Кои са независимите от нас влияния?! Как се наричат?

  klimentm
 83. 83 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3812 Неутрално

  До коментар [#77] от "puhcho7":

  И от къде си сигурен че е така?

  klimentm
 84. 84 Профил на Mark Twain
  Mark Twain
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#80] от "puhcho7":

  Исках да кажа, че има много начини човек да бъде мотивиран да се образова. Но трябва властоимащите да имат такова желание на първо място.

  "Мисленето е най-тежката работа и това, вероятно, е причината толкова малко хора да я вършат." Хенри Форд
 85. 85 Профил на anarhochristian
  anarhochristian
  Рейтинг: 572 Неутрално

  До коментар [#35] от "Трезвен":

  +++

 86. 86 Профил на lil_alex
  lil_alex
  Рейтинг: 955 Неутрално

  До коментар [#82] от "klimentm":

  В някои култури ги наричат "логос". В други- просто "другото", или "дуенде", или "дух" или "нагуал".

  По темата: това външно влияние се появява, когато човек намали до минимум влиянието и познатите интерпретации на света. Може да се започне, като се откажем от гледането на ТВ новини. Така по-ясно се чува вътрешният глас (още едно име за онова "друго" нещо).

  Изобщо не говоря за кораби-майка и подобни. Просто за изчистване на възприятието от обичайното и човешкото. Нескратимият остатък е важното. Останалото са интерпретации, жени, огън и други опасни предмети.

 87. 87 Профил на ungeheuer
  ungeheuer
  Рейтинг: 489 Неутрално

  До коментар [#74] от "nero__":

  това не го знаех, евала!

 88. 88 Профил на puhcho7
  puhcho7
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#84] от "Mark Twain":

  ...този, който е мотивиран да се образова – вече го е направил...проблемът са простаците – те са щастливи и доволни от собствената си простотия, хайде тях ги мотивирай да се образоват!......и кого ще избере простака според теб да го управлява и да бъде "властоимащ"? – някой друг простак като него ще избере!......и така, по пътя на логиката – всичко си идва на мястото......а пък ти, ако си доволен от изборните резултати – това е вече друг въпрос!

 89. 89 Профил на carwindwrclir
  carwindwrclir
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Статията е уникална.

  And so something which I thought I was seeing with my eyes is in fact grasped solely by the faculty of judgement which is in my mind.
 90. 90 Профил на carwindwrclir
  carwindwrclir
  Рейтинг: 470 Неутрално

  До коментар [#2] от "naiden_pravdev":

  От кога пропагандата има националност, особено в мултикултурно общество като американското?

  And so something which I thought I was seeing with my eyes is in fact grasped solely by the faculty of judgement which is in my mind.
 91. 91 Профил на lil_alex
  lil_alex
  Рейтинг: 955 Неутрално

  До коментар [#90] от "carwindwrclir":

  Откакто има отделни културни и езикови особености, които произвеждат различни "вкусове" на пропагандата. Западната е доста по-бяла и пухкава. Ашладисана е и с реклама и пиар, по-перфидна е.

  Въобще не прилича на старата пропаганда с плакати и назидателен тон. Дори няма да я забележиш.

 92. 92 Профил на carwindwrclir
  carwindwrclir
  Рейтинг: 470 Неутрално

  [quote#91:"lil_alex"]Откакто има отделни културни и езикови особености, които произвеждат различни "вкусове" на пропагандата. Западната е доста по-бяла и пухкава. Ашладисана е и с реклама и пиар, по-перфидна е.

  Въобще не прилича на старата пропаганда с плакати и назидателен тон. Дори няма да я забележиш. [/quote]

  Много обобщения, малко факти и истина! На запад има много медии, включително и собственост на азиатци, руснаци, араби, евреи.................................религиозни общности, хора с различни идеологически и морални убеждения, цели.......................!

  And so something which I thought I was seeing with my eyes is in fact grasped solely by the faculty of judgement which is in my mind.
 93. 93 Профил на puhcho7
  puhcho7
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#92] от "carwindwrclir":


  Това, което дефинира пропагандата като такава е липсата на възможности за диалог и опровежения, затова най-добри са условията за пропагандата при тоталитарните и посттоталитарни държави.....Америка никога не е била тоталитарна държава.

 94. 94 Профил на carwindwrclir
  carwindwrclir
  Рейтинг: 470 Неутрално

  [quote#93:"puhcho7"]Америка никога не е била тоталитарна държава.
  [/quote]

  Има доста опити да се превърне в такава, за щастие неуспешни. И там има пропаганда, но свободните медии правят хората много по-информирани и чувствителни към подобни опити.

  And so something which I thought I was seeing with my eyes is in fact grasped solely by the faculty of judgement which is in my mind.
 95. 95 Профил на biss Mark
  biss Mark
  Рейтинг: 1310 Весело

  [quote#25:"GreenEyes"]Прочетох речника на пропагандните похвати и за моя "изненада" открих, че същите похвати масово се използват от форумните путинофили и путинофилки.[/quote]
  -----------------------------------------------------
  Не питай за лудото то само се обажда
  -----------------------------------------------------

  Crede quod habes, et habes. Sed etiam melior, puto.
 96. 96 Профил на puhcho7
  puhcho7
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#92] от "carwindwrclir":


  ...т.е. сравненията какво има "на запад" – при развитите демокрации и какво има на изток – при посттоталитаризма, са неуместни...

 97. 97 Профил на puhcho7
  puhcho7
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#94] от "carwindwrclir":


  ...и къде ги видя тия "неуспешни опити"?....опити да се манипулира общественото мнение единствено се правят....една държава със развита демокрация не може да стане тоталитарна по друг начин, освен със военен преврат или чужда военна интервенция....и това, че имало медии собственост на руснаци и евреи нищо не значи....развитата демокрация означава наличност на вътрешен механизъм на защита...

 98. 98 Профил на carwindwrclir
  carwindwrclir
  Рейтинг: 470 Неутрално

  До коментар [#97] от "puhcho7":

  Сбъркал си рейса, пич! Можеш ли да цитираш, къде точно съм писал, за "неуспешни опити", да се манипулира общественото мнение?

  And so something which I thought I was seeing with my eyes is in fact grasped solely by the faculty of judgement which is in my mind.
 99. 99 Профил на puhcho7
  puhcho7
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#94] от "carwindwrclir":  Отговор

  Америка никога не е била тоталитарна държава.
  - цитат на коментар #93 от “puhcho7”


  Има доста опити да се превърне в такава, за щастие неуспешни.


 100. 100 Профил на puhcho7
  puhcho7
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#98] от "carwindwrclir":

  прочети си коментар №94 и ще видиш къде си ги писал...аз рейсове не бъркам, пич...

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK