Заплаха от цензура и ограничаване на правото на информация

Йордан Цонев внесе бързо гласуваните в комисия предложения за промени в НК, свързани с разпространяването на информация за банките.

© Надежда Чипева, Капитал

Йордан Цонев внесе бързо гласуваните в комисия предложения за промени в НК, свързани с разпространяването на информация за банките.Публикуваме анализа на Александър Кашъмов от "Програма достъп до информация", предоставен от Асоциацията на европейските журналисти в България. Акцентите и заглавието са на "Дневник" (оригиналното е "Свободата на изразяване и информация и защитата на тайните – състояние, тенденции, заплахи"). Текстът е подготвен в рамките на проект "Медиатор", изпълняван от Асоцацията на европейските журналисти-България, с финансовата подкрепата на Фондация "Америка за България". 


На 30 юни 2014 г. депутатът Йордан Цонев внесе в Народното събрание предложен от Българската народна банка текст, с който се криминализира определен вид разгласяване на информация, свързана с банките и финансовите институции. Само два дни по-късно, на 2 юли 2014 г. този проектозакон бе експресно гласуван и приет от водещата парламентарна комисия – правната. Нито бе проведено обществено обсъждане, нито е изготвена оценка на нуждата от законодателното изменение или оценка на въздействието на новата разпоредба.


С предложената норма се предвижда наказание "затвор" от две до пет години не само за разгласяване на невярна информация, от която би произтекла паника, но и на "други сведения" относно банките и финансовите институции. Това разширително тълкуване на санкцията за разгласяване и коментиране на информация всъщност противоречи на стандартите, които се прилагат за защита свободата на изразяване на мнение и на правото да се получава и разпространява информация.
Възможно е текстът да не бъде приет, но това определено няма да е заслуга на вносителя. За съжаление


предлагането на проблематични законодателни промени, засягащи свободата на словото, без прозрачност и обществено обсъждане, се превърна в маниер на властта


През януари 2014 г. министърът на правосъдието Зинаида Златанова внесе в парламента изцяло нов наказателен кодекс /НК/. Това стана на практика без обществено обсъждане, тъй като близо  600-нте разпоредби в кодекса трябваше да бъдат уж дискутирани от заинтересованите в периода, обхващащ Коледа, Нова година, Йорданов- и Ивановден. Подозрително тази инициатива напомни "общественото обсъждане" на проекта за нова ядрена централа на площадка "Белене", проведено между Коледа 2004 г. и Йордановден на 2005 година. Когато управляващите не желаят да чуят гражданите, но пък много искат да приемат нещо проблематично за общото благо, явно имитацията на демокрация не се спира пред нищо.


Допълнително правосъдният министър демонстрира явно пренебрежение към гражданите чрез внасянето на проекта за НК в Министерския съвет за гласуване преди изтичането на определения от самата нея срок – 15 януари 2014 г. По тази причина не бяха отчетени коментарите и бележките на редица професионални и неправителствени организации, включително на Върховния касационен съд, който следва да прилага закона. Все неща, немислими дори в една неразвита демокрация.

С новия НК се предвижда разширяване на кръга на случаите, в които се носи отговорност за разгласяване на държавна тайна, утежняване на санкциите за разкриване на служебна тайна и въвеждане за първи път на наказания за разгласяването на "друга защитена информация". Наказателната отговорност за обида и клевета остава непроменена, независимо от развитието на международните стандарти. Поради разгорещените критики, в последния момент министър Златанова оттегли предложения за първи път в българското право текст за инкриминиране на снимането на лица.


Промени през последните две десетилетия в правната уредба, свързана със свободата на изразяване и информация  


С приемането на Конституцията от 1991 г. бе гарантирано както правото на изразяване на мнение /чл.39/, така и правото на всеки да търси, получава и разпространява информация /чл.41/. Според тълкуването на Конституционния съд тези права следва да се разглеждат като принцип, а ограничаването им – като изключение /решение № 7 от 4 юни 1996 г. по конституционно дело № 1 от 1996 г./. С присъединяването към Европейската конвенция за правата на човека и ратифицирането й през 1992 г. правото да се получава и разпространява информация и свободата на мнение придобиха и тази защита /чл.10/. Още през 1976 г. бе обнародван и Международният пакт за гражданските и политическите права, чийто чл.19 също прогласява посочените права.


В национален план законодателството се променяше относително бавно и трудно. През 2000 г. бе направена сериозна крачка напред, като бе отменено наказанието затвор за престъпленията обида и клевета. Те се преследват вече не от прокуратурата, а по тъжба на лицето, което твърди, че е пострадал. През 90-те години журналистите често бяха обект на наказателно преследване по инициатива на прокуратурата за публикации, в които се разкриват коментират действия на политици и магистрати, поради което промяната бе съществена. Що се отнася до защитата на тайните, през годините разпоредбите в Наказателния кодекс /НК/ относно забраната за разгласяване на държавна и служебна тайна не претърпяха особена промяна. През 2003 г. опитите на тогавашния парламент да приеме увеличение на санкциите за разгласяване на държавна тайна претърпяха неуспех, поради активното противопоставяне на гражданското общество – медии и неправителствени организации (1).


През 2010 г. обаче наказанията за разгласяване на държавна тайна бяха драстично увеличени, като достигнаха в определени случаи до размера от пет до петнадесет години /за сравнение, за нанесена тежка телесна повреда с резултат смърт, наказанието е от три до дванадесет години/. Положителна промяна по отношение на държавната и служебната тайна е приемането на Закона за защита на класифицираната информация през 2002 г., с който се дадоха определения на тези понятия, определи се техният максимален обхват и се създаде процедура по класифициране на документи.


По този начин обективната принадлежност на дадена информация към предварително определена категория престана да бъде решаващо за определянето й като държавна тайна, а вместо това значение придоби класифицирането на дадения документ от съответен служител. Така се създадоха предпоставки за стеснително прилагане на тази тайна. Правото на всеки да търси, получава и разпространява информация посредством снимане, подлежи на ограничения според чл.32, ал.2 от Конституцията в случаите, в които това е станало без знание или въпреки изрично изразеното несъгласие на снимания. За неизпълнение на това задължение на снимащия няма предвидена наказателна отговорност. Независимо от това обаче, преди години прокуратурата използва разпоредбата на чл.339а от Наказателния кодекс, който забранява снимане без надлежно разрешение, за да образува наказателно производство срещу журналисти от BBC.


Наказателното прозводство бе за това, че са използвали скрита камера за снимането на члена на Международния олимпийски комитет Иван Славков през 2004 г. Обвинение за снимане със скрита камера бе повдигнато през същата година и на румънския журналист Бухнич. Той бе оправдан от съда, а делото приключи през 2006 г. след оттегляне на подадения от прокуратурата протест пред Върховния касационен съд. Разпоредбата на чл.339а всъщност има съвсем друга цел, тъй като с нея се санкционира използване на специално техническо средство за "негласно събиране на информация". Отдалеч се вижда, че използваният език е от сферата на полицейската и разузнавателната дейност и няма общо с работата на журналистите по разследвания. Според приетото от съда тълкуване, в НК се визира прилагането на специални разузнавателни средства /СРС/ по реда на едноименния закон. Злоупотреба с това право, т.е. използването на СРС без разрешение, е възможно от лицата, които имат право да ги използват.


Стандарти относно свободата на изразяване и правото да се получава и разпространява информация

Демокрацията се основава на свободния дебат, на възможността гражданите свободно да изразят това, което мислят, да споделят информацията, с която разполагат. По този начин те могат да обсъждат политиките на държавата и тяхното изпълнение, както и да формират мнение, на основата на което да направят своя политически избор. Медиите играят важна роля в този процес, тъй като е тяхна задача да разпространяват информация и идеи и по този начин да допринасят за дискусията по въпроси от обществено значение.


Съгласно основните стандарти относно свободата на всеки да търси, получава и разпространява информация, заложени в чл.41 от Конституцията, чл.10 от Европейската конвенция за правата на човека и чл.19 от Международния пакт за гражданските и политическите права, гражданите имат право да получават и разпространяват свободно информация и идеи. Това право важи не само за информация и идеи, които намират благоприятен прием или се считат за безвредни, но и за такива, които "шокират или смущават държавата или която и да е друга част от населението", според разбирането на Европейския съд по правата на човека /Хендисайд с/у Обединено кралство и др./ и на Конституционния съд на РБ /Решение № 7 от 4 юни 1996 г. по конституционно дело № 1/1996 г./. Тези принципи са особено важни, когато става дума за пресата, защото не само тя има задачата да разпространява информация и идеи, но и обществото има правото да ги узнае /Лингенс с/у Австрия и др./

Наистина, свободата на всеки да изразява мнение и на правото да търси, получава и разпространява информация не е безгранична, а подлежи на ограничения за защита правата на другите, както и някои обществени интереси, описани в цитираните разпоредби. Според тълкуването на Конституционния съд, тази свобода следва да се разглежда като принцип, а ограничаването й – като изключение от принципа, което подлежи на установяване и обосноваване във всеки конкретен случай. По същия начин, Европейският съд по правата на човека разчита в изискванията на чл.10, § 2 от ЕСПЧ задължение за стриктно тълкуване на ограниченията. За всеки конкретен случай, той проверява не само дали дадено ограничение е предвидено в закона, но дали също така цели защитата на определено право или интерес измежду изброените в тази разпоредба от Конвенцията и дали тази защита съответства на изискването за "необходимост в демократичното общество". Преценката за това съответствие включва въпросите по спазването на принципите за "относимост и достатъчност" на ограничението и за налагането му само в случай на "належаща обществена необходимост".

В своята практика от последните години, ЕСПЧ обяви наказанието лишаване от свобода за престъплението клевета за несъвместимо с принципите на Конвенцията. През 2007 г. Съветът на Европа прие Резолюция 1577 (2007) относно декриминализирането на клеветата и обидата, а през 2010 г. – Резолюция 1729 (2010) за защита на "огласилите информация", според която следва да бъде изключена отговорността за добросъвестно съобщаване на информация, който разкрива нередности и престъпления. Това развитие остава незабелязано от българския законодател, който не предприе съответни действия за подобряване на уредбата, свързана със свободата на словото.


Законодателни предложения, засягащи свободата на изразяване и на информация през 2014 г.

През януари министърът на правосъдието Зинаида Златанова внесе в Министерския съвет за обсъждане нов Наказателен кодекс. Текстът бе гласуван и внесен в парламента. Едва ли има опасност да бъде приет от настоящото народно събрание, но няма пречка да бъде отново внесен в следващото. Заплаха спрямо свободата да се получава и разпространява информация се съдържа в разпоредбите, отнасящи се до държавната, служебната и "друга защитена" тайна.

В разпоредбата от действащия НК за забрана разгласяването на държавна тайна, формулирана през 1968 г., такава отговорност е вменена главно на служител, комуто документът е поверен по служба /чл.357, ал.1/. Друго лице може да носи отговорност само в случаите, в които съзнава, че от разгласата може да произтекат вреди за Република България. С новата уредба се разширява кръгът на наказателната отговорност, тъй като изпълнителното действие става просто "който разгласи". По този начин под ударите на НК може да попадне по-широк хора, в това число журналисти, които са публикували класифицирана информация, независимо дали са съзнавали, че от това може да произтече вреда. Разликата с досегашната уредба е съществена, тъй като ако досега се е наказвало само злоумишленото разпространяване на такава информация, сега отговорността обхваща всички случаи на съзнателното й разпространяване, без оглед мотивите.


В редица случаи обаче пресата и журналистите изпълняват своята задача да предоставят на обществото обществено значима информация.


Зад един гриф за сигурност често може да се крие злоупотреба, нарушение, дори престъпление


В демократичното общество такава информация трябва да бъде оповестена и публикацията е защитена. Новият НК обаче не само не предвижда такава защита, той всъщност отнема сега съществуващата защита на добросъвестните публикации.

Лесно можем да си представим ефекта от една така разширена наказателна отговорност от разпространяване на класифицирана информация, ако си припомним известни случаи на скандално класифициране или запазване в тайна на документи. Така Програма Достъп до Информация /ПДИ/ се наложи да води дело пред Върховния административен съд за достъп до правилника за организацията на опазването на  държавната тайна на НРБ от 1980 г., маркиран с гриф за сигурност "секретно".(2) В резултат на делото през 2004 г. правителството разсекрети около 1500 документа. В периода 2002 – 2006 г. се водиха дела от екипа на ПДИ за достъп до договора, сключен от министъра на финансите Милен Велчев и британската фирма "Краун Ейджънтс" за консултиране на реформата в митниците. Върховният административен съд отмени като незаконосъобразен отказа да бъде предоставен договора, мотивиран с това, че са представени доказателства, които да обуславят класифицирането му като държавна тайна. През 2009 г. договорът бе декласифициран и публикуван в сайта на Министерството на финансите.


От тези примери, които не са единични, се вижда нежеланието на управляващите да предоставят обществена информация и


използването на държавната тайна като основание за запазването на важни документи далече от взора и контрола на обществото


В тази връзка навременно беше да се приеме изменение в НК, в което изрично да се запише, че не подлежат на наказание служители, които разкрият информация от надделяващ обществен интерес, дори да е формално класифицирана. Вместо да приеме този подход, предлаган от Съвета на Европа на държавите членки, българският законотворец засега изразява предпочитание към установяване на порядки, по-характерни за държавите на Изток. (3)

При служебната тайна промяната е в по-различен план, макар отново да е запазена посоката на ограничаване на правото на информация. Сегашното максимално наказание от затвор до две години, установено през 1968 г., се предлага да се увеличи на три години. Вероятно работната група е пропуснала да забележи, че според действащата уредба служебната тайна подлежи на запазване за срок не по-дълъг от шест месеца. С оглед правния принцип за пропорционалност на наказанието спрямо извършеното е меко казано неуместно санкцията да надвишава шест пъти като дълготрайност на лишаване от свобода периода на запазване в тайна на фактите и информацията, класифицирани като служебна тайна.

С новия НК се въвежда за първи път в българското право наказание за разгласяване на "друга защитена информация". С разпоредбата на чл.416 се въвежда санкция за всеки, който съобщи на другиго или разгласи информация, чието разкриване е ограничено със закон и която му е поверена или станала известна във връзка с неговата работа по занятие. Отговорността е изключително широко формулирана. Така излиза, че за предоставяне на коя да е обществена информация, която някой началник в администрацията претендира, че попада в ограниченията по Закона за достъп до обществена информация, всеки държавен служител ще носи наказателна отговорност.


Нормата лесно ще може да се използва за прикриване на нередности и корупция


от страна на високопоставени служители в държавната администрация, които да притискат и поддържат страх у подчинените си, така че да не бъде изнасяна уличаваща ги информация.


В съвременните правни системи съществува защитата на т.нар. "вътрешен човек", "огласил информация" служител, който разполага с вътрешна информация за нередности и трябва да бъде защитен и стимулиран да я разкрие в името на обществения интерес от пресичане на тези нередности и корупция. Вместо да се предвиди в българското право такава защита, се вземат мерки подобна информация да не бъде изнасяна.
Ограниченията по ЗДОИ са не само свързаните със защита на държавна и служебна тайна, но също и "защита интересите на трето лице" /каквото и да означава това/, защита на подготвителните документи, дадените становища и предложения /чл.13, ал.2, т.1 от ЗДОИ/, търговска тайна. Неуместно е за огласяването на каква да е информация от подобен характер да се носи наказателна отговорност. Като чете човек тези разпоредби от новия НК остава с впечатление, че според изработилите ги друга юридическа отговорност освен наказателната не съществува. Все пак наказателното право е острието на меча, докато по острието са разположени редица други форми на санкция и превенция, които да противодействат на незаконосъобразно поведение.


Някои изводи

В последните две десетилетия някои демократични нагласи се развиха, регламентираха се редица сектори от държавното управление. За съжаление слабо място продължава да бъде обсъждането на законопроекти. Когато те засягат основни права на човека, е недопустимо да не бъде проведено широко обсъждане и прецизирани текстовете. Само през 2014 г. обаче поне два законопроекта – новия НК и предложението от юни за неговото допълнение във връзка с банковата информация, пряко засягат свободата на словото и на разгласяване на информация, но и при двата бе нарушена процедурата по обществено обсъждане.


Новите текстове се предлагат все с цел да се защитят по-добре други права и интереси, за сметка на свободата на словото. Дали противопоставянето на правата и интересите на гражданите на правото на свободно изразяване се извършва целенасочено или е плод на недостатъчна компетентност, но резултатът е заплаха от цензура и ограничаване на правото на информация.


Последиците от подобни разпоредби не може да бъдат различни освен увеличена корупция и нередности, доколкото през последните години журналистическите разследвания като че ли надминават по качество, количество и ефект наказателните преследвания на високопоставени държавни служители. Затова в едно общество, което иска да е цивилизовано и да се развива, трябва да се спазва необходимият баланс, който да позволява на медиите да осъществяват своята общественополезна задача.


(1)Вж. становището на Програма Достъп до Информация и международните организации Артикъл 19 и Правната инициатива на Институт "Отворено общество" на интернет адрес.
(2)Вж. Решение № 10640/25.11.2003 г. по адм.дело № 9898/2002 г. на Върховния административен съд, пето отделение.
(3)Становището на ПДИ по проекта за НК е цялостно достъпно на интернет адрес.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (38)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Darth Чебуратор
  Darth Чебуратор
  Рейтинг: 583 Весело

  Хубав анализ, ама положението е по-прозаично. Ментата просто иска да си направи малко предизборен пиар в стил "вижте какъв съм реактивен" и въобще не го интересува какви ще са последиците от закона.

  Това отношение към законодателната дейност е големият проблем, а не конкретния текст.

  Отново в бан за "нарушение" на прогербаджийската агитпроп линия на "Дневник"
 2. 2 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1013 Гневно

  "предлагането на проблематични законодателни промени, засягащи свободата на словото, без прозрачност и обществено обсъждане, се превърна в маниер на властта"

  Маниер на БСП, ДПС и Атака е НЕПРОЗРАЧНИ действия и ЛИПСА на обществено обсъждане!

 3. 3 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1013 Гневно

  [quote#2:"BlueWater"]Маниер на БСП, ДПС и Атака е НЕПРОЗРАЧНИ действия и ЛИПСА на обществено обсъждане![/quote]Доказателства мноооооого:

  "През януари 2014 г. министърът на правосъдието Зинаида Златанова внесе в парламента изцяло нов наказателен кодекс /НК/. Това стана на практика без обществено обсъждане, тъй като близо 600-нте разпоредби в кодекса трябваше да бъдат уж дискутирани от заинтересованите в периода, обхващащ Коледа, Нова година, Йорданов- и Ивановден. Подозрително тази инициатива напомни "общественото обсъждане" на проекта за нова ядрена централа на площадка "Белене", проведено между Коледа 2004 г. и Йордановден на 2005 година. Когато управляващите не желаят да чуят гражданите, но пък много искат да приемат нещо проблематично за общото благо, явно имитацията на демокрация не се спира пред нищо."

 4. 4 Профил на z.123.c.976.9
  z.123.c.976.9
  Рейтинг: 583 Весело

  Предлагам да се криминализира говоренето срещу ДПеевски.

  Който не разбира сам, няма да разбере и с обяснение
 5. 5 Профил на WC1
  WC1
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Неуважението към седмата заповед се маскира като свобода на словото.

  ATX
 6. 6 Профил на Darth Чебуратор
  Darth Чебуратор
  Рейтинг: 583 Весело

  [quote#2:"BlueWater"]Маниер на БСП, ДПС и Атака [/quote]

  Бе защо винаги пропускаш ГЕРБ? Те са в същата редичка, редом с коалиционния си партньори.

  Отново в бан за "нарушение" на прогербаджийската агитпроп линия на "Дневник"
 7. 7 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1013 Гневно

  "Последиците от подобни разпоредби не може да бъдат различни освен увеличена корупция и нередности, доколкото през последните години журналистическите разследвания като че ли надминават по качество, количество и ефект наказателните преследвания на високопоставени държавни служители."

  ОСТАВКА цацаров!

  Прокуратура и следствие ВЪН от съдебната власт!

  НОВА КОНСТИТУЦИЯ

 8. 8 Профил на hmc12310991
  hmc12310991
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Няма такава фигура Пеевски,крайно време е да се разбере,Има обемиста секретарка и ДПС интереси,които винаги печелят със съдействието на ''българските''партии-подлоги.

 9. 9 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1013 Весело

  [quote#6:"Darth Чебуратор"]Бе защо винаги пропускаш ГЕРБ? Те са в същата редичка, редом с коалиционния си партньори.[/quote]Моля, докажете ако можете твърдението си с конкретни факти.

  За какви коалиционни партньори сънувате, след като ГЕРБ управляваха с правителство на МАЛЦИНСТВОТО от 116 депутата в 41-во НС!

 10. 10 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 2836 Любопитно

  [quote#1:"Darth Чебуратор"]Хубав анализ, ама положението е по-прозаично. Ментата просто иска да си направи малко предизборен пиар в стил "вижте какъв съм реактивен" и въобще не го интересува какви ще са последиците от закона. [/quote]
  И защо да се интересува от последиците, като си знае, че няма как да не са "убави" за него и задругата на пасмината?
  Контекстът е ясен - "да не знаят много и да си свиват там устата".
  Защо да се задълбават?
  Спазва се този "постулат", който си се следва и досега, и си знаят, че няма начин "да не е на кяр". Ако "кярът" вземе, че в конкретен случай не достигне - какво пък, ще поразтеглят правосъдието за пеша накъдето трябва. Да не би да не е било?
  Стандартни практики, дето вика менторът му Сопола ...

 11. 11 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 2836 Неутрално

  [quote#6:"Darth Чебуратор"]Бе защо винаги пропускаш ГЕРБ? Те са в същата редичка, редом с коалиционния си партньори. [/quote]
  [quote#9:"BlueWater"]Моля, докажете ако можете твърдението си с конкретни факти. [/quote]
  Цитат от Кашъмов, от статията, под която си пишем:
  ... През 2010 г. обаче наказанията за разгласяване на държавна тайна бяха драстично увеличени, като достигнаха в определени случаи до размера от пет до петнадесет години /за сравнение, за нанесена тежка телесна повреда с резултат смърт, наказанието е от три до дванадесет години/...

  Искаш ли още?
  Те, пак от статията на Кашъмов:
  ... През 2007 г. Съветът на Европа прие Резолюция 1577 (2007) относно декриминализирането на клеветата и обидата, а през 2010 г. – Резолюция 1729 (2010) за защита на "огласилите информация", според която следва да бъде изключена отговорността за добросъвестно съобщаване на информация, който разкрива нередности и престъпления. Това развитие остава незабелязано от българския законодател, който не предприе съответни действия за подобряване на уредбата, свързана със свободата на словото....
  Пак гербаджийският период (2010 година и три години след нея).

  Четете бе, герберчета, четете! Четенето окато прави!

 12. 12 Профил на mils5656
  mils5656
  Рейтинг: 485 Неутрално

  Ей тоя мишок е един от най-големите вредители на демокрацията !!! Данчо Ментата, отвсякъде гонен , но при Доган приет, че и законодател се пише !!! Народе български стига спа по време на избори, защото ей такива те развинтиха с мазни приказки от трибуната на НС и масови кражби в държавата чрез обръчите от фирми !!!

 13. 13 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1013 Весело

  [quote#11:"xm..."]... През 2010 г. обаче наказанията за разгласяване на държавна тайна бяха драстично увеличени, като достигнаха в определени случаи до размера от пет до петнадесет години /за сравнение, за нанесена тежка телесна повреда с резултат смърт, наказанието е от три до дванадесет години/...[/quote]С какво този текст "доказва" НЕПРОЗРАЧНОСТ в действията на ГЕРБ по време на управлението им и липса на обществено обсъждане!

  Вие четете но не разбирате прочетеното, защото сте свикнали само да цитирате опорни точки.

 14. 14 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1013 Весело

  [quote#11:"xm..."]Резолюция 1729 (2010) за защита на "огласилите информация", според която следва да бъде изключена отговорността за добросъвестно съобщаване на информация, който разкрива нередности и престъпления. Това развитие остава незабелязано от българския законодател, който не предприе съответни действия[/quote]Този цитат отново НЕ доказва непрозрачност и липса на обществено обсъждане при упр. на ГЕРБ. Опитайте пак да се изложите.

  Вие правите ли разлика между не предприемане на законодателни действия и липса на прозрачност и обществени обсъжадания преди приемане на закони?!
  [quote#11:"xm..."]Четете бе[/quote]Само с четене не става, трябва и разбиране ТРОЛетарийче.

 15. 15 Профил на danid
  danid
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Анализът ми хареса. Бях една от тези, които ратуваха да не се допуска паника около банките. Но съм против случилото се да бъде повод да бъдат въвеждани спешно поправки в НК, които наистина могат да се тълкуват широко и да ограничават свободата на словото(достъп до информация). Защото не става дума само за журналистите, а и за гражданите. От една страна гражданите имат право да знаят, от друга може да бъдат наказани! Напомня на онези времена, когато по някои теми беше опасно да се говори....
  Случилото се някак много бързо беше използвано за въвеждане на повече ограничения за достъп до информация.
  Следващите законотворци ще трябва да поправят и това.

 16. 16 Профил на Darth Чебуратор
  Darth Чебуратор
  Рейтинг: 583 Весело

  До коментар [#9] от "BlueWater":

  Атака крепеха ГЕРБ, ако се не лъжа, дълго време, миличко. Колкото за непрозрачни закони, отма ти казвам за два - ЗСММ и закона за хазарта.

  Има повече и сме ги дъвкали тука бая, ама ме мързи да ровичкам.

  Нали знаеш, че на лъжата краката са къси

  Отново в бан за "нарушение" на прогербаджийската агитпроп линия на "Дневник"
 17. 17 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1013 Весело

  [quote#16:"Darth Чебуратор"]Атака крепеха ГЕРБ, ако се не лъжа[/quote]Те го правеха на собствена воля, без коалиция, без участие в управлението и спряха да го правят далече преди Борисов да подаде оставка през 2013г.

 18. 18 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1013 Весело

  [quote#16:"Darth Чебуратор"] Колкото за непрозрачни закони, отма ти казвам за два - ЗСММ[/quote]Нима!

  Цитирам от блога на "Комитата"

  "Този закон, коригиран от правителството на ГЕРБ, беше предмет на ожесточени разисквания в парламентарните комисии, където и аз участвах в обсъждането на закона. Препъни камъкът в законопроекта беше именно чл 7. (3), където беше предвидено изпълнителната власт по свое усмотрение да реши колко широка да е зоната на сигурност – и 5 километра, ако им се прииска (според традициите на полицейската държава). И, тъй като тази зона дефакто въвежда изключение от конституционните права на гражданите, уточнени в чл. 35 на Конституцията, за целите на сигурността, неправителствените организации и гражданите, участващи в тези разисквания, успяхме да убедим парламентарното мнозинство да впише конкретно число в закона - 20м. Дори ходихме да мерим разстоянието пред Президентството с ролетка."
  http://komitata.blogspot.com/2013/11/blog-post_21.html
  [quote#16:"Darth Чебуратор"]на лъжата краката са къси[/quote]Здравейте късокрачко.

 19. 19 Профил на Jessika
  Jessika
  Рейтинг: 1491 Неутрално

  Много важен анализ!

  Виктор Юго: „Общество, което не иска да го критикуват, прилича на болен, който не разрешава да го лекуват.”
 20. 20 Профил на DrAvalanche
  DrAvalanche
  Рейтинг: 1054 Неутрално

  [quote#9:"BlueWater"]За какви коалиционни партньори сънувате, след като ГЕРБ управляваха с правителство на МАЛЦИНСТВОТО от 116 депутата в 41-во НС![/quote]Затова управлявайки в малцинство, продадоха Булгартабак на дпс, а след това съвместно предложиха и приеха няколко поправки в закона за тютюна и тютюневите изделия в полза на Булгартабак.

  Just get on stage AND FOOKING AVE IT
 21. 21 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1013 Весело

  [quote#20:"DrAvalanche"]Затова управлявайки в малцинство, продадоха Булгартабак на дпс[/quote]Елементарна ЛЪЖА!

  От ведомството цитират само официалната информация, която са получили с офертата - дружеството е регистрирано в Австрия и негов собственик е VTB Capital PE Investment Holding, чиято регистрация е в Кипър. Зад него стоят капитали на руската банка Внешторгбанк (ВТБ) чрез инвестиционното й поделение VTB Capital, базирано в Лондон. След одобряването на сделката на сайта на компанията за първи път се появи информация за интересите й към "Булгартабак".

 22. 22 Профил на DrAvalanche
  DrAvalanche
  Рейтинг: 1054 Неутрално

  До коментар [#21] от "BlueWater":
  Ти си нереален. Цял свят знае, че дпс и Пеевски купиха Булгартабак.

  Just get on stage AND FOOKING AVE IT
 23. 23 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1013 Весело

  [quote#22:"DrAvalanche"]Ти си нереален. Цял свят знае, че дпс и Пеевски купиха Булгартабак. [/quote]Купиха компанията след първоначалната продажба, а не директно. Препродажбата не е забранена, ако се спазва приватизационния договор.

 24. 24 Профил на DrAvalanche
  DrAvalanche
  Рейтинг: 1054 Любопитно

  До коментар [#23] от "BlueWater":
  Милиционерите още ли вярвате в Дядо Коледа?
  Според теб защо част от промените в закона за тютюна и тютюневите изделия бяха внесени съвместно от Емил Димитров (гроб) и Камен Костадинов (дпс)? И защо тези промени бяха приети с гласовете на гроб и дпс?

  Just get on stage AND FOOKING AVE IT
 25. 25 Профил на Darth Чебуратор
  Darth Чебуратор
  Рейтинг: 583 Весело

  До коментар [#17] от "BlueWater":

  Ех, мааму стара, тая пуста "свободна воля", дето много ми прилича на един "златен пръст".

  Не те ли е малко гнус да се гледаш в огледалото след такова елементарно лъготене?

  Отново в бан за "нарушение" на прогербаджийската агитпроп линия на "Дневник"
 26. 26 Профил на Darth Чебуратор
  Darth Чебуратор
  Рейтинг: 583 Весело

  До коментар [#18] от "BlueWater":

  Не знам Коцето какво е мерил с рулетка, но крайният резултат е, че в следващата алинея е герберската поправка на 20-ттях метра, която запуши София за една година.

  На което благодарим на Бойко и на бандата му платени клакьорчета -- като ваша милос.

  Отново в бан за "нарушение" на прогербаджийската агитпроп линия на "Дневник"
 27. 27 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1013 Весело

  До коментар [#25] от "Darth Чебуратор":
  До коментар [#26] от "Darth Чебуратор":

  Ще ме уморите от смях с вашите измислици, които не можете да докажете и за това ги гарнирате обилно с епитети и квалификации. Ставате също толкова смешен и жалък като Бареков с неговата народна монархия.


 28. 28 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 1523 Неутрално

  Цензурата и без друго си е тотална ... Ако се пуска нещо = то е тенденциозно и целенасочено от групировки и медийни групи. Нищо не е случайно. Тези които искаха криза (затъналите в кредити) си направиха криза, макар да нямаше никакви предпоставки и за това не се получи поне за сега, но длъжниците нямат избор и ще опитат пак при първа възможност, иначе ще има смяна на елита.

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 29. 29 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3819 Неутрално

  За по кратко трябваше да го нарекатЗакона за мълчанието.

  klimentm
 30. 30 Профил на Darth Чебуратор
  Darth Чебуратор
  Рейтинг: 583 Весело

  [quote#27:"BlueWater"]Ще ме уморите от смях с вашите измислици,[/quote]

  Радвам се как се заяде за първия член на ЗСММ, ама пропусна по-важния втори и целия закон за хазарта.

  Както и другите закони, споменати от съфорумците.

  Това бизнес ли е, дето го въртиш с коментарите или си като китайците от вчерашната новина, не можеш да се откажеш да си слагаш плюсове на коментарите и да им се радваш?

  Отново в бан за "нарушение" на прогербаджийската агитпроп линия на "Дневник"
 31. 31 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1013 Весело

  [quote#30:"Darth Чебуратор"]Това бизнес ли е, дето го въртиш с коментарите или си като китайците от вчерашната новина, не можеш да се откажеш да си слагаш плюсове на коментарите и да им се радваш?[/quote]Погледнете коментарите и ще видите, че вашите са с по един плюс и много минуси, а моите с един минус и много плюсове. Това недвусмислено доказва, че вие се радвате на плюсчета и минусчета, а не аз.

  От дискусията до сега е пределно ясно, че непрозрачността и липса на обществено обсъждане при предлагане на законодателни промени са МАНИЕР само на БСП и ДПС!

 32. 32 Профил на Darth Чебуратор
  Darth Чебуратор
  Рейтинг: 583 Весело

  [quote#31:"BlueWater"] Това недвусмислено доказва, че[/quote]

  ти си усвоил "технологията" да включваш и изключваш модема много пъти.

  [quote#31:"BlueWater"]От дискусията до сега е пределно ясно, че[/quote]

  ГЕРБ и миризливите им коалиционни партньори работят по същия начин като БСП и миризливите им коалиционни партньори.

  Ще те гледам как ще се извъртиш като се състави правителство я на ГЕРБ/ДПС, я на ГЕРБ/БСП с новото им ръководство.

  Айде, бегай да постиш под другите статии, че да не намалее дохода. Аз се разбрах вече с един гербав за милостиня, мога да си почивам.

  Отново в бан за "нарушение" на прогербаджийската агитпроп линия на "Дневник"
 33. 33 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1013 Весело

  [quote#32:"Darth Чебуратор"]ГЕРБ и миризливите им коалиционни партньори работят по същия начин като БСП и миризливите им коалиционни партньори. [/quote]Не ви ли омръзва да пишете все едни и същи опорни точки!

  Едно си баба ("Darth Чебуратор" знае едно си бае.

 34. 34 Профил на Darth Чебуратор
  Darth Чебуратор
  Рейтинг: 583 Весело

  До коментар [#33] от "BlueWater":

  Не ти ли омръзна да се преструваш, че фактите са "опорни точки" бе, лъжльо?

  Отново в бан за "нарушение" на прогербаджийската агитпроп линия на "Дневник"
 35. 35 Профил на Dr.Jotker
  Dr.Jotker
  Рейтинг: 426 Неутрално

  много добър анализ, дано успее да изостри обществената чувствителност към проблема

 36. 36 Профил на aramissss
  aramissss
  Рейтинг: 482 Неутрално

  ..Той Данчо Ментата живее само от укриване на информация...И на доказателства..

 37. 37 Профил на axd14700100
  axd14700100
  Рейтинг: 479 Неутрално

  [quote#15:"danid"]Бях една от тези, които ратуваха[/quote]


  рат - война(ост.)... тааа, как точно ратувахте?

  "Каменный век закончился не потому, что закончились камни" Г. Греф
 38. 38 Профил на xxxxx1
  xxxxx1
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Тези илитерати не са ли чували за член 19 от Универсалната декларация за правата на човека, приета още през 1948 година? Във всички демократични конституции свободата на словото, е на едно от първите места. Само тук ще правим поправка на тези универсални закони на демокрацията, за да угодим на шепа мафиоти. Няма ли най-сетне нашата интелигенция да застане твърдо в подкрепа на демократичните ценности, погазвани непрекъснато от престъпната политическа класа.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK