Нова здравна реформа - болниците не са търговски дружества

Здравният министър д-р Москов постави на дневен ред въпроса за прекратяване на статута на болниците като търговски дружества

© Юлия Лазарова

Здравният министър д-р Москов постави на дневен ред въпроса за прекратяване на статута на болниците като търговски дружестваАвторите на здравната реформа в далечната 2000 г. направиха две фундаментално важни неща: създадоха Здравната каса и превърнаха всички (повечето) здравни заведения в търговски дружества (ТД). Идеята: в пълно съгласие с постулатите на пазарната икономика, заведенията – ТД, в конкуренция едни с други, предлагат на пазара медицинските си услуги, а уважаемите потребители правят своя избор. След това касата заплаща на производителя потребената услуга по определена "цена".


Изминаха години. Наред с положителните неща започна да проличава и прекалената икономизация на модела. А и здравната икономика твърди, че здравето е специфично човешко благо и стоките и услугите, свързани с неговото опазване, не трябва да се разпространяват по постулатите на пазарната икономика поради редица причини. Много автори (вкл. и моя скромност) започнаха да призовават за намаляване на икономизацията и за преразглеждане на модела.


Новият здравен министър д-р Москов постави на дневен ред въпроса за прекратяване на статута на болниците като търговски дружества. И така на практика постави началото на Здравна реформа 2.0.
Ето и някои мои съображения в силна подкрепа на това намерение:


А. Чисто теоретични


Налице е остър конфликт между два противоречиви икономически модела. Касата работи по т.нар. бюджет със затворен край - тя има планиран бюджет, който не може да се променя в течение на календарната година. Болницата – ТД, работи по т.нар. бюджет с отворен край. Това означава, че теоретически тя може да приема неограничен брой пациенти, за лечението на които касата е задължена да заплаща (ако са осигурени). На практика броят пациенти се лимитира само от ресурсите на болницата – легла, персонал и пр. Последствията от конфликта са поне три:


- Касата задължително заплаща на многобройни търговски дружества и рано или късно изчерпва лимитирания си бюджет.


- Болниците, развиват непропорционално голям брой болнични легла – 46 804, и обслужват огромен брой пациенти – над 2 100 000.


- Частните болници имат около 7000 легла, изразходват определена част от бюджета на касата, а се разкриват с профили и локализация без ясна координация с публичните.


Резултати: бюджетът на касата хронично не достига, а болниците поради диспропорции в цените на "клиничните пътеки" трупат задължения.


Б. Административни


Няма инструмент за ограничаване на визираното увеличаване на броя болници и легла. За планиране на болниците и леглата в тях е предвиден документът "Национална здравна карта". Тя обаче:


а) систематизира болничните легла само в няколко едри групи, което не позволява детайлното планиране на всички видове отделения;
б) не е задължителен документ, лимитиращ броя болници и легла – понастоящем и в определена перспектива.


В. Самият статут на болниците - ТД, т.е. автономни и независими търговски субекти, ги прави трудно досегаеми за външен контрол и за въздействия


1. Липсва адекватен и постоянен "надведомствен" контрол на болничния мениджмънт. Това води до поява на значителни финансови задължения от редица болници в края на практически всяка финансова година. В някои случаи те достигат до общо 500 млн. лева.


2. Липсва информация за броя, местоработата (една или повече), образованието, възрастта, специализацията и пр. параметри на медицинския персонал в болниците. Това не позволява да се анализират сегашните и да се планират и прогнозират бъдещите потребности.


3. Липсва информация за трудовите възнаграждения на медицинския персонал – по категории, специалности, по щат и с допълнителни възнаграждения и пр. Това не позволява да се анализира съществуващата ситуация, както и разработването на баланси, прогнози и дългосрочна политика.


4. Липсва фармако-икономическа политика. За развитието й са необходими (като минимум):


а) информация за предписани медикаменти по вид и стойност на всеки пациент;
б) сравнителни анализи за лечението на пациенти със сходни заболявания в отделенията на всички болници;
в) оценка на ефективността на лечение с едни или други медикаменти.


5. Липсва информация за себестойността на болничните продукти:


а) за лечението на всеки отделен пациент, оттам - на групи пациенти по различни признаци;
б) за специфични продукти: хирургични интервенции (по видове, групи, диагнози и пр.), процедури (по видове), изследвания (по видове), стопански дейности: стерилизация, пране, транспорт, храна и пр. Това прави невъзможно разработването на сравнителни анализи между параметрите на продуктите на отделни болници – по групи, профили, звена и пр.


6. Липсва информация за наличието и характеристиките на апарати, машини и съоръжения – по видове, групи и т.н., по болници, отделения и т.н. Това прави невъзможно оценката на осигуреността и съответствието и на здравните потребности – понастоящем и в перспектива.


7. Липсва информация за състоянието на основните фондове: сгради, машини и съоръжения, откъдето не могат да се правят текущи и дългосрочни планове за потребността от капитални вложения – на национално равнище, по групи болници, отделни болници, видове собственици и пр.


8. Липсват нормативи, стандарти, "добри практики" и други за параметрите на редица основни и спомагателни дейности. Например: съотношения на брой болнични легла – медицински персонал (по видове), съотношения между видове персонал, минимална техническа осигуреност и много други. Друг въпрос е дали тези нормативи (и пр.) трябва да са ориентировъчни, препоръчителни или задължителни.


9. Липсват регламентирани показатели за оценка на крайния резултат на болничното лечение, примерно: степен на възстановяване на функциите, повторни хоспитализации, респ. с усложнения, далечни (няколкогодишни) резултати от лечението и много други. На тяхна база биха се внедрили в рутинната практика подходи за анализ и оценка на ефективността на лечението – по видове лечение, по отделения, по групи болници, по отделни болници и пр.


10. Липсват унифицирани и регламентирани икономически механизми:


а) за определяне на себестойността на отделните болнични продукти (преминал болен, хирургична интервенция, изследване, процедура и пр.);
б) за формиране на печалба и за нейното разпределяне – по направления, звена и персонал, както и много други.


11. Липсват механизми, посредством които национални консултанти по различните профили да получават информация, анализират и оттук да насочват, регулират, координират, управляват в някаква степен дейността на профилните отделения (катедри, клиники и пр.).


12. Не е въведен инструментът "Национални здравни сметки", препоръчван от Световната здравна организация и функциониращ успешно в редица държави.


13. Няма възможности за изготвяне на годишни, многогодишни и перспективни планове за развитие на "системата болници" в България, в това число и като отделен раздел – на сегмента "частни болници".


Дългото съществуване на социалистическата планова икономика направи днес думата план в "икономиката" едва ли не мръсна дума. А очевидно е, че всяка разумна човешка дейност подлежи на оперативно и на дългосрочно планиране. Както семейния бюджет от примерно 1000 лв., така болница с 10-милионен бюджет и най-вече - системата "публични болници" в България с общи разходи около един и половина милиарда лева. (Пиша "около", защото общата сума не ми е известна.)


Списъкът на проблемите лесно може да се удължи. Заедно с тях могат да се посочат и редица, да ги наречем


Г. Логистични, а всъщност важни методологични проблеми


1. Липсва регламент за мястото, функциите и най-вече за отговорностите на лицата и институциите, участващи в разработването и актуализацията на "цените" на клиничните пътеки.


2. Не е публикувана за обсъждане от експерти технологията за формирането и за годишната актуализация на "цените" на клиничните пътеки. Или не е ясно какви са: изходната информация, междинните резултати, изчислителните процедури, методите за включване на нови пътеки и пр.


Един задълбочен анализ от експерти със сигурност ще очертае още редица проблеми. И ще очертае и начините за решаване на всеки от тях.


А ако се приеме, че някои (повечето, всички) изброени проблеми трябва да се решат, то могат да се формулират.


Две възможни генерални решения


Решение 1. Запазване на статута на болниците като търговски дружества. Решения на проблемите се търсят посредством усъвършенстване на редица други нормативните актове.


Тук се очертават трудности, най-вече с свързани с различните собствености: 316 болници имат минимум четири независими групи собственици: Министерството на здравеопазването (МЗ), други държавни институции (Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и др.), около 100 общини, около 90 частни лица. Определени проблеми има и с ограниченията за предаване и публикуване на информация, обусловени от т.нар. търговска тайна.


Решение 2. Регистриране на болниците по качествено нов закон за публичните болници, респ. по някаква значително усъвършенствана версия на Търговския закон.


Тук трудностите са по създаване на адекватна идеология на такъв закон (вкл. и с "добри практики" от чуждестранен опит).


Има нещо също фундаментално важно.


Паралелно с реализацията на Решение 2, ще е необходимо и


Създаването на централизирана институция


Тази институция трябва да има определени функции и задачи спрямо системата "публични болници" и всяка отделна болница в нея. Функциите могат да са: анализ, контрол, координация, регулация, насочване и пр. известни в световната практика инструменти. Задачите могат да са от типа на изброените по-горе 13 или колкото експертите определят.


Логично е институцията да е звено на МЗ.


И нещо като


Финална дискусия


Решение 2 има значителни предимства. На теоретично равнище – поради съображенията, визирани в началото, болниците ще престанат да са абсолютно "чисти" търговски субекти. На практическо равнище самото решаване на проблеми 1 - 13 очевидно ще изисква качествено нов статут на болниците, значително различаващ се от този, обусловен от Търговския закон.


Когато болниците станат по-прозрачни, по-синхронизирани в дейността си, по-контролирани, насочвани и регулирани, логично е да се очаква и значимо (и дори измеримо в редица направления) повишаване на общата медицинска и икономическа ефективност на системата "публични болници" като цяло. И само като възможна насока за мислене – разходите за медикаменти в болниците са около 20% от общите разходи. При общи разходи минимум един милиард лева това прави разходи от около 200 милиона лева годишно. Лесно може да се направи сметка какво би донесло намаляването на тези разходи дори само с 1 (един) процент.


На "идеологическо равнище" по оста "силна или слаба държава" описаните проблеми представляват силни доводи за необходимостта от "повече държава в управлението на здравната система" и по-конкретно – на болничната.


Прочее въпросът е изключително сложен и открит за дискусия.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (62)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на lordcris
  lordcris
  Рейтинг: 706 Неутрално

  Повече социализъм в здвавеопазването!
  Браво другари реформатори.
  Закривай!

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 2. 2 Профил на Хи-хи
  Хи-хи
  Рейтинг: 1509 Неутрално

  "...болниците не са търговски дружества..." Както и техните шефчета не треба са милионери...

 3. 3 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Браво! Чудесно предложение!

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 4. 4 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Комерсализацията на Здравеопазването беше извършена през 2000 година под натиска на Международния Валутен Фонд и неговото разбиране за Пазарна Икономика, подчинено изцяло на неолибералната догма, която, както видяхме 2007-2008 година се оказа пълен провал.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 5. 5 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 2688 Неутрално

  До коментар [#1] от "lordcris":

  Мда-ааа. Всички чуваме как сърпове и чукове трещят в експозето на професора, което завършва със залпа на Аврора във вид на "повече държава в здравната система". Дали е въпрос на поколенчески деформации не зная, но понятията "анализ, контрол, координация, регулация, насочване", закономерно се изливат в мерак за една "централизирана институция", която да коли и беси в системата на здравеопазването.

 6. 6 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Не само в Здравеопазването, но и както видяхме и във всеки останал сектор на нашата макроикономика, неолибералните реформи, извършени тук от Международния Валутен Фонд и правителството на Костов след 1997 година, доведоха до тоталното обедняване на Народа. Подлежи под съмнение, че тези реформи ще бъдат обърнати точно от неолибералите и либертарианците от Реформаторския Блок, още повече, водени от неграмотния, от нищо не разбиращ, Борисов.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 7. 7 Профил на oex13531876
  oex13531876
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Преди всичко - ЕЛЕКТРОННА ЗДРАВНА КАРТА ! Българин, циганин, романин - всеки по отделно осигурен/неосигурен !

 8. 8 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 2688 Неутрално

  Идеята, че здравната система може да стане ефективна с повече държавна бюрокрация и контрол е ялова като мъжка черница. Това могат да твърдят само хора, които си живеят в развития социализъм. Едни плащат здравни вноски цял живот, други отвреме-навреме, трети изобщо не плащат. На това камуняците му викат "солидарна здравна система", което показва как те разбират солидарността. На никого от т.нар. експерти не идва на ум, че пациентите сами могат да контролират здравния пазар чрез лични здравноосигурителни сметки - било то в НЗОК или в частни здравни фондове. Но в общия кюп по-лесно се краде и разсипва натрупаното. И е по-лесно за национализация.

 9. 9 Профил на bosev.asen
  bosev.asen
  Рейтинг: 610 Неутрално

  Изключително опасно е в здравеопазването да се говори за "пестене"! Терминът трябва да бъде "оптимизиране" на инвестициите в здравеопазването за постигане на по-висока ефективност на системата за повече пациенти!

 10. 10 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 426 Неутрално

  диагнозата е криво-ляво добра, но предложената терапия е калпава, по-скоро убийствена

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  властта ражда паразити
 11. 11 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 426 Неутрално

  къде в статията ви се привидя социализъм? Хал хабер си нямате що е социализъм, лашкате се между държавния и частен КАПИТАЛИЗЪМ и после се чудите защо все идиотия се получава...

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  властта ражда паразити
 12. 12 Профил на aeiou
  aeiou
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Поздрави на проф. Давидов, който пак успява кратко и ясно да представи доста проблеми. Но неможе да се гледа на болниците като едиснтвеното цено и съществено в здравеопазването. Да се върнем назад в доболничната помощ и средствата вложени в развитието и. От там трябва да започне реформата и тогава да се работи по проблемите - изброени по-горе. Също няма достатъчна ангажираност и качествени работи на ниво академия - ето къде професорът може да допринесе повече: да се отговори въпросните липси от информация. Надявам се да няма наистина страна, заинтресована в дезинформацията и тук, иначе то и прекалено много университети има, а управниците явно предпочитат да се наемат експерти от вън?!

  Който първи прекрачи границата, губи.
 13. 13 Профил на aeiou
  aeiou
  Рейтинг: 426 Весело

  Познавачите могат отговорят веднага на въпроса има ли точна информация: какви са нуждите от здравна помощ на българите?
  Това е по-скоро за "ноу комент", но ЕС вече има идея как (дано само и България да участва)

  Който първи прекрачи границата, губи.
 14. 14 Профил на ironhorse
  ironhorse
  Рейтинг: 436 Любопитно

  Категорично професора дърпа чергата пак към фармацевтичната и лекарска мафия.

  Трябва НЗОК да се закрие, а гражданите да си правят здравни застраховки като за колите и имуществото.
  Как може с Гражданска отговорност от 200 лева за година да се покриват до 1 милион лева материални и до 5 милиона нематериални щети, а с внесено в НЗОК около 360 лева на година, да ти покриват манипулации за около 5 хиляди лева ?!!!
  Когато има свободен пазар на здравни застраховки, задължителността им не ги прави непазарни както е ГО, ще отприщи истинският пазар на здравни услуги.
  А да видим тогава в някоя болница, небрежен доктор като умори някой пациент, да видим при този доктор кой ще дойде да се лекува или болницата ще го изхвърли като мръсно коте ?!

  Всички плащания за осигуровки, включващи ЗО, ДЗПО и ДОО, трябва да са либерализирани и всеки да избира в коя компания ще се застрахова.
  Всичко друго е комунизъм.
  Тога ва няма да ми пука кой е на власт, мафиотизирани синдикати и работодатели, които взимат решения касаещи пряко мен, без да съм ги упълномощавал.

  Бойко Борисов и ГЕРБ са еманацията на корупцията и мафията в държавата.
 15. 15 Профил на klecho
  klecho
  Рейтинг: 1225 Неутрално

  Какъв социализъм бе другари.
  В бг здравеопазването цари зверска разруха. В момента, е напълно невъзможно да се получи качествена здравна услуга, на каквато и да е цена. Подобно състояние, разбира се,няма как да се базира на пазарни прнципи. Нищо пазарно няма и в рушветите по места, закупуването на превързочни материали и пр. от пациентите, периодичното спасяване на здравната каса от бджета и т.н.
  Крайно време беше за радикални промени (не бих ги нарекъл дори реформи).

 16. 16 Профил на Forrest Gump
  Forrest Gump
  Рейтинг: 853 Неутрално

  сегашната стратегия на парче да се запълват дупки е обречена. моделът е сгрешен. дори не се обсъжда единственото възможно решение: закриване на Здравната каса, конкурентни частни каси и частни болници. всеки има право да избере касата на която да плаща (държавата плаща вноските на пенсионерите), касите се договарят както намерят за добре с болниците, а болниците решават сами за себе си всички въпроси като заплати, персонал, техника, лекарства. подобно на застраховката гражданска отговорност. всеки по веригата ще има интерес да е максимално ефективен, корупцията изчезва веднага, а министерството ще се занимава само с регулация на частните каси (да не отказват застраховка на никой и да спазват договорите си).

  Истината ни прави свободни.
 17. 17 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1211 Неутрално

  Много важни реформи-спешни и неотложни.
  Ще се случат ли?!
  Първите стъпки не са много обещаващи.

 18. 18 Профил на kki
  kki
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Хора, статията не говори за осигурителната система. Моля ви не смесвайте нещата. Основният проблем е липсата на адекватна информация. Статията е описала подробно голяма част от липсващите данни, а без тях не можем да говорим за оптимизация. Друг въпрос е, че от либерализацията до сега директорите в нито една болница не установиха основни принципи, компютърни системи и правила за отчитане на употребата на ресурси. Или са некадърни или искат да крадат. Как да вземем решение, например, колко легла да има в интензивно отделение Х и в краткосрочно отделение Y в една болница като реално нямаме данни за това колко пациенти минават оттам, какво е търсенето, колко пациенти са били препратени към други болници и какъв е капацитета на спешното (от което влизат в интензивното)? Тези оптимизации би трябвало да се правят в самите болници, та нали са търговски дружества! Да, ама не ги правят и не дават информация. Ако наистина бяха търговски дружества щяха да се опитат да се конкурират, да привличат пациенти, да се специализират, например в сърдечно-съдова хирургия, и следователно да се оптимизират. Не го правят защото КАСАТА ПОКРИВА ВСИЧКО, дори и кражбите!!! Проф Давидов е много прав, че след като управителите на болниците за 15 години не можаха да изградят основните елементи на системите за управление на собствените им болници, значи трябва някой централизирано да ги накара насила да го направят и да им каже как... но пък това е резултат от факта, че лекари управляват болници вместо да лекуват. Лекарите не са учили за здравни управители, а това е доста трудна и сложна специалност, която се учи поне 5 години. Та така, просто болниците ни НЕ са на свободния пазар. В този контекст е нормално да има централизиран контрол. Ако искаме да има конкуренция, тогава да ги оставим да си искарват парите сами... а който няма застраховка да умира. И тук стигаме до въпроса дали искаме са имаме солидарно здравеопазване или не. Това пък може да се реши с референдум.

 19. 19 Профил на NicK
  NicK
  Рейтинг: 461 Неутрално

  Много добра статия, поздравления за автора, в анализа са записани толкава "липси" и проблеми на системата, че направо се чудя как все още работи и на това ниво..., с няколко думи - "перфектна" реформа направиха 2000 г, която явно все пак е работила в интерес на лекарите/бизнесмени, защото до сега ни вопъл, ни дума....
  Решение 2 звучи сериозно, дано го разгледат в детайли от министерството на здравеопазването!

  Да разкараме статуквото - ГЕРБ, АБВ, ДПС, БСП, ПФ, за да остане държава в България!
 20. 20 Профил на NicK
  NicK
  Рейтинг: 461 Любопитно

  До коментар [#8] от "Lemmy":

  Уважаеми г-не,

  Разбирам гледната ви точка, но мисля че е доста ограничена - ако се премахне солидароността от системата, ще означава че колкото сте си внесъл в личната осигурителна вноска, толкова и ще ви лекуват, което не е проблем когато сте млад и здрав, но да не се случва на никой да му се налага скъпо лечение - 50 хил или 100 хил лв. - да вземем за пример лечение от 50 хил лв, за да има човек тази сума по лична сметка, трябва да е внасял по 416 лв на месец в продължение на 10 години, или по 832 лв в продължение на 5, вие готов ли сте да правите такива вноски?

  Да разкараме статуквото - ГЕРБ, АБВ, ДПС, БСП, ПФ, за да остане държава в България!
 21. 21 Профил на NicK
  NicK
  Рейтинг: 461 Любопитно

  До коментар [#16] от "Forrest Gump":

  1. В застраховането ефективността се ражда от големите числа - колкото повече хора участват в разпределението на риска, толкова по-малки са вноските, така че по презумпция много на брой здравни каси няма как да са ефективни.
  2. Много на брой каси означа мнгократно увеличение на административните разходи - голяма част от вноските вместо да отиват за лечение, ще отиват за заплати на административен персонал, мениджъри и тн.
  3. Много ми е интересно от къде тази вяра в частниците - сякаш КТБ и загубата на 4 млр. лв. не беше преди един месец.., КОЙ мислите ще основе частни каси - Прасевски и тем подобни ще са....

  Да разкараме статуквото - ГЕРБ, АБВ, ДПС, БСП, ПФ, за да остане държава в България!
 22. 22 Профил на Forrest Gump
  Forrest Gump
  Рейтинг: 853 Неутрално

  До коментар [#21] от "NicK":


  [quote#21:"NicK"]много на брой здравни каси няма как да са ефективни[/quote]
  пазарът сам ще реши колко каси са възможни и ефективни. защо някой трябва да решава? никой не решава колко застрахователи които предлагат гражданска отговорност да има на пазара. а откога монополът е ефективен??????????

  [quote#21:"NicK"]Много на брой каси означа мнгократно увеличение на административните разходи[/quote]
  как прецени че сега административните разходи за ниски?
  има ли стимул сега някой като НЗОК да има ниски раходи? не, точно обратното, има стимул да са високи.
  дори и да са по-високи административните разходи при частните каси, корупцията със сигурност ще е по-малка.

  [quote#21:"NicK"]Много ми е интересно от къде тази вяра в частниците [/quote]
  със сигурност секторите където има държавен монопол предлагат по-лоши услуги от так където има частна конкуренция, например при автомоболното застраховане.

  [quote#21:"NicK"]КОЙ мислите ще основе частни каси[/quote]
  който иска да основава, не сте длъжен да им станете клиент.

  пишете се за десен, а искате социализъм в здравеопазването, който доказано не работи.

  Истината ни прави свободни.
 23. 23 Профил на Jessika
  Jessika
  Рейтинг: 1470 Неутрално

  Толкова много "липси", да се чуди човек, как изобщо е функционирала здравната система досега.
  Пожелавам успех ма министър Москов. Дано има добри сътрудници и съмишленици около себе си , защото няма да е лесно.

  Виктор Юго: „Общество, което не иска да го критикуват, прилича на болен, който не разрешава да го лекуват.”
 24. 24 Профил на NicK
  NicK
  Рейтинг: 461 Неутрално

  До коментар [#22] от "Forrest Gump":

  Аз се пиша десен в рамките на социална държава - европейското разбиране за десен, което включва партиите на Камерън, Меркел и тн.

  Да разкараме статуквото - ГЕРБ, АБВ, ДПС, БСП, ПФ, за да остане държава в България!
 25. 25 Профил на Делян (delian) Делчев
  Делян (delian) Делчев
  Рейтинг: 1625 Неутрално

  Не съм съгласен с много неща, особено секцията за злината на това, че болниците били ТД. Нито един от приложените доводи не е валиден заради това. Дали болниците са ТД или не са, проблемите си остават същите. Болниците бяха направени ТД за да може пазара да определи кой да фалират и така това да не бъде избор на политиците. Защото за всеки е ясно, че трябва да се намалят. По подобие на училищата и учителите, които в последните 30 години бяха едно и също число и за 2 милиона и за 700к деца, така и болниците не отчитат демографската криза, макар че при болниците има утежняващи ефекти. Политиците обаче не позволяват фалити и готово - имаме счупен модел, болници натрупващи загуби но нямащи право да фалират

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 26. 26 Профил на lordcris
  lordcris
  Рейтинг: 706 Неутрално

  [quote#20:"NicK"]колкото сте си внесъл в личната осигурителна вноска, толкова и ще ви лекуват, което не е проблем когато сте млад и здрав[/quote]

  Другарю, вие не ста наясно как работят застраховките.

 27. 27 Профил на dmkc
  dmkc
  Рейтинг: 217 Неутрално

  В един момент от прехода към демокрация бе казано че в България трябва да има средна класа. По-правило хората с по-престижни професии трябва да формират тази класа - лекари , юристи , висши военни , архитекти , финансисти и др. Как да се случи това . Народа е окраден . кой да се ползва от услугите на тези хора и с какво да им плаща. И така държавата създаде условия за ненаказуема корупция ,та да забогатеят хората с тези професии . Сигурно в началото повечето хора са били морални и етични но какво от това .
  Или се хващаш на хорото или си аут. Докато има държавен бюджет който да се пълни с нашите данъци и осигуровки това ще е на мегдана. Как да се финансират болниците няма никакво
  значение. В България няма пазарна икономика , няма реален пазар , конкуренция . Всеки които укрепва финансово е с гарантирани плащания от бюджета . Та ние и чужденците научихме на това.

 28. 28 Профил на danid
  danid
  Рейтинг: 487 Неутрално

  Не виждам социализъм. Виждам констатиране на проблеми в сегашния вариант, който доказано не работи.
  За мен проблемът е в противоречието м/у търговската същност на болниците и необходимостта все пак да бъдем лекувани качествено. Двете не се връзват. И администрирането е трудно. Трудно е например да пристигне във Варна специалист от София, за да извърши спешна и много сложна операция...
  Абсолютно подкрепям търсене на друг вариант, различен от ТД и предполагам, че може да се черпи чужд опит в това отношение. Едва ли ще открием топлата вода. Думата ми е за болниците, които обслужват голямата част от населението, които да предлагат по- качествено лечение, а не за частните луксозни клиники (каквито сигурно също трябва да има).
  Виждам и проблем в монопола на НЗОК(да не говорим, че парите от нея, оказа се, могат да бъдат ползвани и за запушване на др. дупки в бюджета).
  Обективно, при тази организация и НЗОК, няма как да намалява работещата част от населението (тези, които се осигуряват), която издържа останалата нарастваща част, и парите да стигат.

 29. 29 Профил на aeiou
  aeiou
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Някои хора са доста странно "убедени" относно свободните застраховки. А относно т.нар. бизнес в здравеопазването - се държат все едно са в марсианска пустинв и изведнъж попадат на изворна вода. Защо не погледнете примерите от средиземноморските ни европейски съседи и какви са тенденциите в най-богатите: има много, ама много голяма разлика. А като слушам нахъсани мнения в някои посоки, мисля, че България се е запътила към това да стане една много тъжна държава. В този дух предлагам на тези хора да се заемат с пенсионерите, не само настоящите, а и бъдещите в следващите 10 години - нещо да намали рязко броят им. И още - навярно тези "убедени" хора имат вече своя дял в яденето на общия мед и ще станат много "добри" политици, които се застъпват силно за два много важни бизнеси - здравеопазване и тютюнопроизводство. Нека имат късмет, но да си знаят, чее...вижда се.

  Който първи прекрачи границата, губи.
 30. 30 Профил на Дразнител
  Дразнител
  Рейтинг: 592 Неутрално

  Айде стига теории! Крайно време е някой да погледне как стават тия неща в други европейски държави. На много места болниците са де факто и де юре фондации, които не формират печалби и не раздават дивиденти. Всички "излишъци" задължително се реинвестират или евентуално част от тях се раздават като материално стимулиране на персонала. Също така е крайно време в БГ да се престане с избягването на факта, че човек с високи доходи плаща по-малко от 8% здравни вноски! А в сраната има немалко хора с доходи над осигурителния максимум. На всички е ясно как се използва тази вратичка във всяка фирма с повече от 4-5 човека персонал!!

  Жизнь или Life - избор има.
 31. 31 Профил на Rage Against
  Rage Against
  Рейтинг: 1002 Неутрално

  колкото повече здравни каси на пазара, толкова по-добре. колкото повече болнични заведения, още по-добре. колкото повече конкуренция, най-добре.

  пазарът сам ще реши кои да са водещите участници сред болниците и здравно-осигурителните дружества. останалото ще пофалира малко и няма да ни притеснява.

  днес ходих до Софиямед. по-социалистическа нова клиника не бях виждал скоро. всичко е ерзац, от регистратурата до последната хиргургическа мед. сестра са невъзпитани и непрофесионални квартални чалгаджии и селяци.

  да не говорим, че искрено се съмнявам в хигиената на клиника, която използва прави ъгли между подовете и стените и ги декорира с евтини первази, или крака на медицински шкафове омотавани с някакви шперплати и тиксо... да не говорим за тоталната неоптимизация на пространствата, колоните, ръбовете на стените... няма да оварям дума и за грозната коледна елха до регистратурата... или скапаните акрилни пост-модернистични карти, рисувани с бои направо от тубичките (щото така е по-евтино, по-бързо и по-модерно)

  РЕФОРМИ !
 32. 32 Профил на Dr_Doolittle
  Dr_Doolittle
  Рейтинг: 1769 Неутрално

  Ми другарю Москов вие не сте различни от циганите , просто обрулвате лекарите като тях. Циганите просто гледат и повтарят действията на вас комунистите във властта, които грабят труда на българския лекар и са го поставили на дъното в социалната стълбица. И понеже не могат да ограбят лекаря повече от това ,го бият защото и властта го прави макар и само (все още)с финансови инструменти, а не с метална тръба. Всичко това е огледален образ на ставащото с медиците в този комунистически бантустан. Йерархията е на върха комунистическата класа , после цигани гласуващи за тях - някъде на дъното е интелигенцията. За кого е чудно насилието на тези на дъното ?
  Има два индикатора дали ти Москов си искрен:
  1. Остойностяване на лекарския труд доколкото не може всичко друго да е остойностено -ел. енергия, консумативи, вода, отопление, лекарства , а да се правиш на ударен да не остойностиш най-важното –цената на труда. И в същото време да говориш за ‘оптимизация’ на системата. Как като не знаеш реалните разходи ?
  2. Елиминиране на монопола на НЗОК и включване на поне още 5 здравни фонда за да има конкуренция, отделяне на бюджета само за здравеопазване и пациенти и изпълнители да имат избор с кого да сключват договори.
  Ако тези неща не се случат Пешо ти не си нищо друго освен фигурант топлещ стола в МЗ с етикета ‘’ комунистче’ и нищо повече.

  http://www.flickr.com/photos/[email protected]/3712408729/
 33. 33 Профил на hanibal.bal
  hanibal.bal
  Рейтинг: 217 Неутрално

  До коментар [#30] от "Дразнител":

  Дет са вика, ний мой сме риформъри, ма далаверката си е далаверка.

 34. 34 Профил на Dr_Doolittle
  Dr_Doolittle
  Рейтинг: 1769 Неутрално

  И да проидължа : Както и да наречете болниците, какъвто и статут да им натресете, вие другари комуняги не можете да ги финансирате с перверзния си социализъм, водещ до липса на конкуренция, унизителното заплащане и демотивация на медицинския персонал. Това вече беше до 2000 г когато персоналът не знаеше дали ще си получи заплатите за Коледа. Директорът на една такава разкУлачена болница ще е зависим от някой тъпанар партиец в МЗто и пак ще краде и изнася. В ТКЗС-тата изнасяха жито и нафта ,същото ще е с държавните болници -нафта, лекарства и консумативи. Никакви аргументи няма за промяна на статута на болниците освен ПРОПАГАНДНИ идеи за въздействие на тъпия електорат. Липсата на адекватно финансиране заменяте с по-високи децибели от мегафона, манипулации и милиционерски мероприятия, КОИТО НЕ НОСЯТ СРЕДСТВА ,само забавят агонията.

  http://www.flickr.com/photos/[email protected]/3712408729/
 35. 35 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1722 Неутрално

  Като за статия е малко тежка за смилане, но като версия за сериозен опит за анализ и вземане на стратегически решения вероятно ще трябва и да се допълни.
  Но не може да се отрече, че някои от основните насоки и проблеми са добре маркирани.
  Аз бих се спрял на едно-две от тях - апаратурната адекватност на заведенията.
  Понеже става дума за скъпа апараутура и още по-скъп сервиз и консумативи, ако има някаква по-централизирана визия, според мен ще е по-добре, зашото само така могат да се намалят разходите.
  В момента всяка болница и отделение, търси и намира различни варианти на решение и в резултата у нас са в употреба всякакви марки и модели, стари и нови и доколкото всички представители на различните фирми са силно мотивирани и натискат по всички възможни начини болничните ръководства, ние винаги ще бъдем в някакво пред или кризисно положение с апаратурата.
  Горе-долу същото е положението с лекарствата и различните консумативи ( игли, стендове и всякакви неща с които болниците работят) и вижте в какво сложно положение са ръководствата на тези заведения.
  Те с кое по-напред да се занимават, с чисто медицинската част и персонала ли, с всякакви търговски и специфично технически въпроси ли, с хотелиерско-хранителната част ли, с отопление и строителни ремонти - всичко това става такъв тюрлю гювеч, че факир да сложиш няма да се оправи.
  В този смисъл, поне държавните болници би следвало точно от тези неприсъщи задължения да бъдат разтоварени и да се намерят общите неща,които да "вървят централно, а частните заведения да бъдат обект на контрол, тъй като източването на здравната каса по най-груб начин е спорт, който се упражнява и от държавни и от частни заведения, включително до измисляне и постановяане на нереално тежки диагнози и имитация на лечение.
  Тук някъде трябва да се потърси ролята на ЛС, който на гилдийно равнище да се опита да създава някакви стамдарти и вътрешни изисквания, за да се поддържа някакво реноме и за да не смесваме и поставяме под един знаменател търговците и шарл;атаните, с чудесните лекари, но поне в този му вид и с това ръководство, аз мисля че няма особена надежда - те са нещо като левия крачол на КНСБ, общо взето надигат само за още и още - т.е. те работят за хората които печелят най-много от тази дейност - доставчици, дистрибутори и производители.

 36. 36 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7601 Неутрално

  Като част от здравната реформа е и закриване на здравни заведения,в които няма необходимото оборудване и специалисти.В които на щат има лекари,но всъщност те въобще не са там и дори живеят в друго населено място.На болните се дават хапчета и това е цялото лечение.Това те спокойно могат да си го правят в къщи.

 37. 37 Профил на Дразнител
  Дразнител
  Рейтинг: 592 Неутрално

  До коментар [#33] от "hanibal.bal":

  Не е само това. От всичко, което съм видял в последните десетилетия, включително по време на комунистическата диктатура, в България няма общество. Има съвкупност от граждани или в най-добрия случай съвкупност от семейства. Даже и истински кланове няма. Не може да се очаква особена мотивация, така че някакво общо дело да бъде доведено до добър за (почти) всички край. В този смисъл и системата на обществено здравеопазване няма как да съществува, камо ли да работи. Хората масово си мислят, че трябва да имат "индивидуални партиди", в които да си събират пари и ако има нужда, да се лекуват. Ама никой не се замисля, че за да се лекуваш в нужния ти момент, трябва да има къде да стане това. А болниците нито могат да съществуват, нито да се поддържат, нито да се наеме персонал без пари в очакване на някой нуждаещ се болен, който да донесе жадуваните от болницата пари. Да не говорим за измислените в момента оценявания на клиничните пътеки - крайно недостатъчни в повечето случаи и подозрително раздути в други.

  Жизнь или Life - избор има.
 38. 38 Профил на Търпана
  Търпана
  Рейтинг: 374 Неутрално

  ПЪЛНО БЕЗУМИЕ е да превърнеш една БОЛНИЦА в ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО, което има за цел ПЕЧАЛБА!!! Да лекуваш хората е едно, а да правиш ПАРИ ОТ БОЛЕСТТА им - съвсем друго! И това беше пределно ясно още през 2000 година.

  Помнете ГОРЯНИТЕ! Въоръжената борба на стотици хиляди българи срещу комунизма, 1945 - 1954!
 39. 39 Профил на dr_t
  dr_t
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Добро изложение и анализ. След решаването на минимум горепосочените проблеми и... хоп, реформата ще е налице...

 40. 40 Профил на tily_lily
  tily_lily
  Рейтинг: 531 Неутрално

  Сега да ви го речем ясно - със стари к.рви нов бардак не се прави. Каквито и реформи да се провеждат, назначените да крадат ще продължава да крадат, а ние ще продължаваме да плащаме за луксозния живот на господ знае кой боклук.

  Затова: здравните и пенсионни осигуровки - в лична партида по ЕГН. Електронна здравна карта и парите следват пациента. Пък да ви видя тогава как ще крадете, мърльовци червени-

 41. 41 Профил на не на безразличието
  не на безразличието
  Рейтинг: 1136 Неутрално

  +++++++++++ за по горния коментар,все едно сега като смениха малко системата и катаджиите да спрат да казват ' ся ко праим?' някой от лекарите свикнаха да карат коли за по 100 000 и нагоре да ширеят ...не вярвам сега да умират от кеф ако болниците не са търговски дружества ,а и частните болници изразходват по голямата част от кинтите

  'Българите сме малък но много прост народ.' М Вешим
 42. 42 Профил на razlichen123
  razlichen123
  Рейтинг: 531 Неутрално

  М-даа! Труден проблем, много решения!
  Ето и моето. Въвеждат се карти за здравно осигурените.
  Като картите за банкомат. Биват три варианта.
  Обикновена карта. На човек осигуряващ се на една минимална заплата. Какво му дава тя? Достъп до бърза помощ и до нормална медицинска помощ, в лечебно заведение!
  Сребърна карта. На хора осигуряващи се на две или три минимални заплати. Допълнителната екстра е, че при попадане в болнично заведени, пациента е в стая с две легла и със засилени лекарско наблюдение, без икономисване на най скъпо струващите и съвременни средства, както и на специализирано лечение, свързано с лечение в чужбина и т.н.н.
  Златна карта. За хора осигуряващи се над 4 минимални заплати. Допълнителната екстра е самостоятелна стая в болнично заведение, със персонално ангажиране на лекар и екип, както и всичко останало от предният вариант.
  За хора без карти е достъпна само бърза помощ! От там нататък, всеки желаещ, да получи лечение си плаща от джоба и то яко! Или следва болници на Червен Кръст, Червен Полумесец и други БЛАГОТВОРИТЕЛНИ организации.
  Въвежда се и длъжността координатор. Неговата роля е да защитава интересите на здравната каса и държавата, както и интересите на пациента пред болничното заведение. В зависимост от големината на заведението, могат да бъдат едно или повече лица. Неговото заплащане е от здравната каса и бонус от икономията на средства, както и от ефекта на лекуваните или излекувани пациенти. Този индивид се интересува от правилността на лечението, изписаните консумативи и лекарства.
  Освен това, при изписване на пациента присъстват трите страни. Пациент, лекуващ лекар и координатор. Ако пациента е доволен и потвърди извършеното му лечение, потвърди го и координатора, то пациента слага картата си в пост терминала и се превеждат необходимите пари от здравната каса на лечебното заведение.
  Предимства: Първото предимство е изсветляване на черната и сивата икономика, защото всеки знае какво може да му се случи и ще почне да си плаща осигуровките. Втората е, че самите здравно осигуряващи се ще изискват от работодателите си да ги осигурява на по високо ниво и да притежават сребърна или златна карта, както и хората със свободни професии.
  Икономия на средства. За неизвършени дейности и безсмислени такива, няма да се плаща и източва здравната каса.
  Картите ще дават предимство и при постъпване в детски градини, училища и университети. Те ще бъдат индикатор за човека и неговото отношение към здравеопазването и цялостната социална система.
  Съжалявам, че беше толкова дълго!

 43. 43 Профил на kukuf
  kukuf
  Рейтинг: 433 Неутрално

  До коментар [#42] от "razlichen123":

  Красива Утопия сте описал,ама няма как да стане.Просто парите,които влизат в системата като абсолютно изражение са смешно малки.Сега не стигат дори за първото ниво,описано в горния постинг...

 44. 44 Профил на Dr_Doolittle
  Dr_Doolittle
  Рейтинг: 1769 Неутрално

  Хубаво беше обаче под статията на другаря икономист Божимир Давидов да посочите някои факти :

  1970 - Научен институт по социална хигиена и организация на здравеопазването - н.с.
  Това е бетоновия възел – базата наливаща основите на комунистическото здравеопазване от Семашковския модел на СССР тип
  1980 - Главен информационно-изчислителен център при МЗ - н.с.
  Също като горното –сопц здравеопазване и планова икономика
  1990 - Национален център по здравна информация -(НЦОЗА) ст.н.с. - зав. Лаборатория
  Клати оная си работа пак към семашковизма и командно-административното соц здравеопазване

  НЦОЗА окъдето е другаря е комунистическа планова организация, здравно диверсионната централа на БКП\БСП, в основата на разгрома на българското здравеопазване, фундамент на Семашковизма и бетонирането на комунистическите отношения в здравното дело, фалшифицирането на статистиката, прокарване на съветски планове и стратегии и отдалечаването ни със светлинна скорост от всякакви европейски практики. Всеки заминаваш в чужбина лекар спокойно може да тегли и една майна освен на БЛС,МЗ,НЗОК,РЗИ и на НЦОЗА.

  http://www.flickr.com/photos/[email protected]/3712408729/
 45. 45 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3595 Гневно

  [quote#1:"lordcris"]Повече социализъм в здвавеопазването!
  Браво другари реформатори.
  Закривай![/quote]
  Какво общо с темата на стратията имат простотиите дето си надращил?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 46. 46 Профил на keranka.sybeva
  keranka.sybeva
  Рейтинг: 217 Неутрално

  КАЛИНКИТЕ НА КОСТОВ

  В последно време господин Илко Семерджиев се изявява активно по разни медии – както правят всички бивши управници, когато пак замирише на избори. Няма лошо, но да видим какво се опитва да внушава с експертните си мнения бившият здравен министър и основател на НЗОК.
  ЗА РЕФОРМАТА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
  “Не очаквайте да има някаква промяна към по-добро развитие в здравеопазването, докато там не се предприемат реформи.”- това каза в предаването „12+3” д-р Илко Семерджиев, бивш член на УС на БЛС и сегашен почетен председател на Международния институт по здравеопазване и здравно осигуряване.
  Какво му е международното на този институт не знае никой, дори и той самият. Нито е ясно какво се прави там – обаче звучи величествено, съгласете се.
  Но не мога да не се съглася с Илко Семерджиев, че управлението е професия и не е за всеки. И структурните реформи не са за всеки - навремето това доказа и той самият. Тъй като по собствените им признания зъболекарите са много повече занаятчии, отколкото лекари, той като зъболекар видя здравеопазването като сфера на услуги, в която се подвизават занаятчии.
  Тук се сещам за онзи известен разказ на Уди Алън "Ако зъболекарите бяха импресионисти". Сигурно му е любимо четиво.
  Обсебен от манията, че пазарната икономика е панацея за всяка сфера на живота, с реформата си той задължи и болниците, и лекарите да станат частни фирми. Като изпратиха здравеопазването в сферата на услугите, където действат пазарните механизми, започнаха да говорят за болниците и лекарите като за “доставчици на здравни услуги”, а за пациентите – като за “потребители на здравни услуги”.
  Само че като отида на бръснар, не ми се е случвало ако си поръчам най-пълно обслужване и нямам пари да го платя, бръснарят да поиска от чакащите брадясали мъжаги да проявят солидарност и да ми платят сметката!
  Оказа се, че калинката Костова не беше чела Конституцията. Защото се получи така, че за дейността и финансите на тези частници трябва да отговаря държавата – т. е. – ние. И повече от 10 години спасяваме болниците и НЗОК от фалит с нашите данъци. Но сега и дума не отваря за това – а виновно било говоренето за липсата на пари. Ето я последната му находка:
  “Основната вина е на тези, които говорят по медиите по един абсолютно безсъдържателен и панически начин. Когато кажете – през септември парите свършват и няма повече да бъдете лекувани, всеки с хронично заболяване и се чувства застрашен и тича веднага в болницата, дори да му няма нищо.”
  Че кой дава направленията за хоспитализация, калинке Костова? Кварталният кръчмар ли, или лекарите от извънболничната помощ, които направихте частни търговци като кръчмаря? Защо не кажеш направо, че колегите ти пращат в болниците здрави хора, за да смучат пари по клиничните пътеки? Приемат "пациенти" на корем, измислят им болести по скъпоплатена пътека - 40% от цената на пътеката отива пряко в джобовете на лекарите (на туй изискано му се вика финансов стимул), а далаверата накрая я плащаме ние!
  ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА БЮДЖЕТИТЕ НА НЗОК И НА ДЪРЖАВАТА
  Ето какво каза господинът малко преди парламентът да спусне кепенци през агенция БГНЕС, а после и през други медии:
  “Имам опасението, че лекарите биват вкарвани в момента в една мръсна политическа игра. Необходимо е на някои политици от настоящото Народно събрание да направят актуализация не толкова на бюджета на НЗОК, колкото на държавния бюджет, защото там отлежава един закон за преструктуриране на КТБ, за когото се нуждаят от преструктуриране на държавния бюджет. “
  Бедни ми, бедни Семерджиев... политическото решение за КТБ беше взето за един ден и данъкоплатците няма да плащат, защо се преструваш, че не си чул и повтаряш ли повтаряш...
  За актуализация на бюджета на НЗОК Българският лекарски съюз (БЛС) настоява още от началото на годината, а сега вече заплашва и със стачки. Тогава нямаше проблем с КТБ, защо пак се искаше актуализация? Да не би мръсната политическа игра да е на лекарите, а не на политиците?
  ЗА “КРАЖБАТА” ОТ НЗОК
  От време на време г-н Илко повтаря без да го е срам ни най-малко опорната точка на комунистите за едни “откраднати” от НЗОК милиард и половина от ГЕРБ – като за разлика от тях обаче не пропуска да каже, че са “откраднати” със съгласието и съдействието на БЛС. Е как тогава да са “откраднати”, след като БЛС е страна в Националния рамков договор, който се сключва между НЗОК, БЛС и правителството всяка година? БЛС и парламентът имат право да вземат решение по въпроса и това стана по закон! Логиката му тук е захвърлена направо на боклука. А ние сме будали, нали?
  РЕЗЕРВЪТ НА НЗОК
  е замислен като неприкосновен запас за реформи и не може да се използва за покриване дефицитите на болниците. В края на всяка година, притежавайки стотици милиони в резерва си, НЗОК все няма пари да плати на болниците за извършените дейности. Те започват да пищят, че няма да приемат повече пациенти, настава смут, заговаря се за геноцид над народа и правителствата, щат не щат, покриват недостига от общия бюджет – обикновено 300-500 милиона. Единствен Дянков успя донякъде да ги вкара в пътя и по негово време доста болници излизаха дори на печалба. Но щом някоя болница се разпищеше, че ще фалира, Дянков пращаше финансов одит и се оказваше, че няма такова нещо – обаче наяве излизаха куп далавери. Затова Дянков и ГЕРБ сега са ненавиждани като смъртни врагове от болничното лекарско съсловие.
  И пак ще попитам - как така с нашите пари ще пазим от фалит частни фирми? Семерджиев няма намерение да си признае вината, че той направи болниците търговски дружества. Но и няма кой да му зададе този въпрос, защото журналистите, специализирани по темата здравеопазване, изчезнаха в гори тилилейски. Останаха лаладжиите, които се скъсват да ни разказват личните драми на болни хора и да се възмущават защо държавата нямала пари да им осигури най-скъпото лечение в чужбина, защото те не вярвали на българското здравеопазване и не искали да се лекуват тук.
  За милионите, които изтекоха по негово време и от МЗ, и от НЗОК за създаване на здравна информационна система, която би намалила поне наполовина злоупотребите, няма да отваряме и дума. Но е факт, че такава няма и досега.
  БЪЛГАРСКИЯТ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ
  За разлика от БЛС, г-н Семерджиев смята, че няма нужда от актуализация на бюджета на НЗОК. Ако видим подробностите от визитката на господина, там пише “бивш член на УС на БЛС”... защо основателят му и толкова виден реформатор е бивш?
  Нещата се оказват много елементарни - Илко иска да направи сечено и на тези, които са го изгонили от БЛС. Те искат още пари, той обаче твърди, че пари има. Много експертно, наистина. И отмъстително по костовашки.
  Да си припомним как реагира БЛС, когато през 2010 г. се разбра, че заплати на лекари достигат до 60, 70 и дори 80 хиляди лева - излезе с декларация, в която се казваше:
  “намесата на държавата в лицето на МЗ в разпределянето на приходите на лечебните заведения по своята същност е грубо нарушение на Търговския закон, по който са регистрирани всички лечебни заведения в страната. Регулация на закон с наредба не може да бъде извършвана и отново е налице опит за администриране на дейността чрез изместване на пазарните принципи“.
  Държавата нямала право да се намесва в разпределението на приходите? Тогава защо на нея се търси сметка за липсата на пари за лечение? Тези пари не са ли от обществен фонд, каквато е НЗОК?
  Пак ще попитам - този път БЛС: а колко е законно покриването на дефицитите на частници от държавния бюджет?
  Не може да не се запитате с какво се занимава големият реформатор през годините от 2001 досега. Да не мислите, че се труди на зъболекарския стол? Познахте, не е и припарвал, защото си имаше частен здравен фонд ДОМ „Здраве". Вижте отзиви за него в линка по-долу.
  В момента се изявява политически като активист на новата коалиция “Десните”, макар да е още член на ДСБ.
  Този параграф 22, в който правителството на Костов превърна здравната система, иска меч – като Гордиевият възел. Но никак няма да е лесно, защото за разлика от времената на Александър Македонски, в днешно време за използването на меча ще трябва да постигнем консенсус.
  Всяка система работи в режим на недостиг на средства – а за здравеопазването това важи със страшна сила. Непрекъснато се появяват нови технологии и нови лекарствени средства, които са по-скъпи от старите. И всеки пациент иска да му бъдат приложени точно те - независимо дали и колко здравни осигуровки е плащал през годините.
  Наистина, един от основните стълбове на здравната система е солидарността – плащат всички, ползват нуждаещите се. Колкото и да ни напомня този принцип на комунистическия – за разпределението на благата, така е във всички welfare държави, към които се числим и ние. Точно затова здравната система се числи към социалните системи, за които отговорност носи държавата. Само че при нас, нарочно или от глупост, държавата е лишена от контрол върху парите й.
  Икономическата система на комунизма беше построена върху вярата, че всички хора ще придобият висок морал и рухна, защото това се оказа недостижим идеал. Същото застрашава и здравната система, ако поне лекарите не покажат висок морал.
  Не е случайно, че от векове в цял свят тяхното професионално съсловие е единственото, което полага клетва за честно и почтено изпълнение на професионалния си дълг.
  Освен на първо време, докато политическите сили се споразумеят да не свалят правителството, което се нагърби със здравната реформа, да добавим в Хипократовата клетва текст, с който лекарите да се заклеват, че няма да източват здравната каса. Щото - едно е да лекуваш, а друго - да смучеш пари от обществените фондове.

 47. 47 Профил на Nacho Libre
  Nacho Libre
  Рейтинг: 636 Неутрално

  До коментар [#10] от "Николай Теллалов":

  Ти пък какво разбираш от това,бе Тралалаов...
  Глей си там фантазмите на руски и ...

  Homo ludens sum
 48. 48 Профил на Dr_Doolittle
  Dr_Doolittle
  Рейтинг: 1769 Неутрално

  До коментар [#46] от "keranka.sybeva":

  Написали сте смес от полуистини и тотални неистини.
  Семерджиев има заслуги за благоденствието единствено на стоматолозите. Системата беше основана с двойни стандарти: като Елдорадо за стоматолозите и уранова мина и гробно място за лекарите. За едните доплащане, за другите бачкане и жълти стотинки. Лекарското съсловие беше похарчено още тогава. Така ,че изобщо нямам преклонение към Илко Семерджиев. Могат зъболекарите само да му ръкопляскат, че ги изпрати в космоса с нивото на доходите им.
  Тогава правителството на СДС знаеше ,че няма как без промени в здравеопазването да се опитват да влизат в Европа и БЯХА ПРИНУДЕНИ ДА СЕ ПРАВЯТ ,ЧЕ ПРАВЯТ РЕФОРМИ. Да, буквално да се правят, защото бързо разбраха ,че в преговорите за влизане в Европейския Съюз няма глава ‘Здравеопазване’ Затова и ‘реформите’ бяха половинчати , кухи и недосделани. С други думи замазаха положението с едно фасадно солидарно здравно осигуряване, което всъщност си остана онова старото БЮДЖЕТНО ФИНАНСИРАНЕ , китосано и лакирано като ‘реформа’. Доводи: Държавно регулирани унизителни за изпълнителите цени на здравните услуги представени като реформа. Бюджет на НЗОК в общия консолидиран републикански бюджет откъдето можеха и могат да си теглят пари когато си искат за целите на партийната класа . Резултатите за 14 години се видяха. Липсата на продължени реформи също е невалиден аргумент. Върху гнила основа и да искаш не може да правиш сграда. А всъщност на следващите след тях им беше просто удобно да продължат ;лъжата за ‘солидарното здравно осигуряване’ лансирана от Семерджиев и патрона му Костов
  Но ще оставим България на стоматолозите , които тук са единствените добре платени и доволни (благодарение на д-р Семерджиев) да оказват спешната помощ на населението от тук нататък. Не смея да кажа на ветеринарните лекари ,защото те правят протести и не си трайкат като нас лекарите работещи със съветски хуманоиди. Да ви е честито закриването на хуманното здравеопазване и да живее хуманоидното такова.

  http://www.flickr.com/photos/[email protected]/3712408729/
 49. 49 Профил на cdr
  cdr
  Рейтинг: 8 Неутрално

  още риформи

  Минималната пенсия скача с 3 лв., майчинството замръзва
  Вдигат осигурителните доходи, държавата прибира 35,4 млн. лв. повече от тях

  Дедовци и баби мое да нямате, ама поне жени дано имате. Питайте ги тях какво мислят за тая "реформа".

 50. 50 Профил на razlichen123
  razlichen123
  Рейтинг: 531 Неутрално

  До коментар [#43] от "kukuf":

  Възможно е да е утопия! Но трябва да се почне от някъде. Примерно, аз се осигурявам на две минимални заплати, защото законът ме задължава така! Но не ми е проблем да се осигурявам и на 4-5, но не го правя защото сега няма защо! Същото е и със семейството ми. Осигурени, неосигурени, като влезеш в болницата си плащаш, за всичко и единствените, на които се обръща внимание са циганите, защото те са на тълпи и налитат постоянно на бой, въпреки, че не са внесли и лев осигуровка!
  Много от неосигурените си работят в сивия сектор. Ако знаят, че освен в бърза помощ, друг достъп няма да имат до лечебно заведение, те и техните семейства, дали няма да отделят по някой лев за осигуровки? Та паричният поток постъпващ в здравната каса може да се окаже двоен и троен!
  Трябва също да се промени и социалната система, за да не изтичат пари и там, но това е тема за друг разговор, макар, че и за там имам решение!

 51. 51 Профил на Dr_Doolittle
  Dr_Doolittle
  Рейтинг: 1769 Неутрално

  http://www.statistik.at/web_en/statistics/health/health_expenditure/index.html
  АВСТРИЯ : 78 МИЛИАРДА ЛЕВА (=34 МИЛИАРДА евро)
  БЪЛГАРИЯ : 3 МИЛИАРДА ЛЕВА

  26 ПЪТИ ПО-МАЛКО ПРИ БЛИЗКИ ПАРАМЕТРИ КАТО НАСЕЛЕНИЕ И ТЕРИТОРИЯ (ама различен манталитет и липса на заболяването комунизъм при първата)

  Пешко има 3млрд лева , а актуализацията трябва е в размер на 75 милиарда лева за година за да стигне Австрия с 78 те милиарда на година за здравеопазване. Ето това е прогнозируемост на здравния сектор НА БАЗАТА НА СРАВНЕНИЯ С ДРУГИ ПОДОБНИ СЕКТОРИ. Иначе не е нищо друго освен комунизъм и отваряне на една уста от която вее полъхът на ВОСР . Пита се австрийците ли са тъпи да осигуряват толкова пари за здраве ,булгарише комунистен ли са нагли да лъжат ,че може с 13 пъти по-малко ? Вие как мислите ?

  http://www.flickr.com/photos/[email protected]/3712408729/
 52. 52 Профил на marto76
  marto76
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Поредната здравна реформа е обречена с министър като този Москов!

 53. 53 Профил на не на безразличието
  не на безразличието
  Рейтинг: 1136 Неутрално

  До коментар [#51] от "Dr_Doolittle":

  а я светни параметри на икономика на австрия и наше село.....и още хилядите знайни и незнайни крадци и мошенници у нашенско...сравнението е неуместо намираме се на коренно различно място в всички измерения..лятото бях в австрия...няма с какво да ни сравниш с тях

  'Българите сме малък но много прост народ.' М Вешим
 54. 54 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3595 Неутрално

  [quote#27:"dmkc"]В един момент от прехода към демокрация бе казано че в България трябва да има средна класа. По-правило хората с по-престижни професии трябва да формират тази класа - лекари , юристи , висши военни , архитекти , финансисти и др. Как да се случи това . Народа е окраден . кой да се ползва от услугите на тези хора и с какво да им плаща.[/quote]
  Решението на този проблем, както и на необходимостта от голям брой участници в застраховането могат да бъдат решени най-добре в рамките на Европейския съюз. Само тогава изброените по-горе чисто български проблеми могат да бъдат избегнати.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 55. 55 Профил на Maradona
  Maradona
  Рейтинг: 508 Неутрално

  Съжалявам ,че съм се бъзикал с Москов в предни коментари.Написаното говори за сериозно желание да се променят нещата към по-добро! Пожелавам му успех.

 56. 56 Профил на Дразнител
  Дразнител
  Рейтинг: 592 Неутрално

  До коментар [#51] от "Dr_Doolittle":

  Докторе, това в България е НЕВЪЗМОЖНО, но не толкова по финансови причини, колкото по чисто човешки. Аз познавам бая българи, живеещи на Запад и повечето (които не са лекари) са безкрайно възмутени от факта, че лекарите са една от най-богатите прослойки в западните общества. Българинът е толкова завистлив, че дори да няма лични финансови проблеми, ще бъде озлобен от факта, че лекарят, който носи несравнимо по-тежки отговорности, има по-големи доходи. Така че колкото и да е бюджета на касата, в болшевишките мозъчета никога няма да се зароди уважение към лекарите и съответно лекарите никога няма да живеят нормално и спокойно по тези ширини. Не се мъчи да се бориш с това.

  Жизнь или Life - избор има.
 57. 57 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 911 Неутрално

  Не помня, колко време вече се търкаля "вълшебна" думичка - реформа. Според мен тя е връстник на Великия преход към демокрация. Титанът се руши, реформата - не. Резултатите преди и след всякакви реформи са ясни - преди реформа се краде, след реформа се краде яко. Както е безспорен и фактът, че досега, всяко реформаторско действие на държавата за решаване на проблем е било по-лошо от самия проблем.
  Диагнозата на здравната система е ясна. И с реформа, и без реформа грабежът си е грабеж! Никакви реформи не помагат, докато не се намеси Наказателният кодекс.

 58. 58 Профил на Starec
  Starec
  Рейтинг: 736 Весело

  [quote#44:"Dr_Doolittle"]
  Хубаво беше обаче под статията на другаря икономист Божимир Давидов да посочите някои факти : [/quote]
  Много пъти съм го писал тук: винаги съм "обичал" комунистите, защото всяка дискусия по важен проблем започваха или свършваха с биографични бележки за обсъждания: "той/тя произхожда от бедно селско/работническо семейство и е отрано закърмен с..." (знаете нататък). Или: "той/тя има буржоазен произход: баща и (дядо и, уйчо и) имаше банка, фабрика или тепавица и е отрано закърмен с...."
  И дискусията свършва: "Партията е права и когато съгреши, дори" или "САЩ/буржоазията беси негрите". И изобщо: "наше дело право, победа за нами".
  Та и форумецът по-горе (ако е наистина доктор): да беше писал нещо по съществото на статията: правилно, грешно, друго мнение, трето мнение и пр.
  Ама така си е по-лесно: "напопържай опозицията (автора, де), па вер селям" - класика. Щастливецът го е писал още далеч преди да дойде комунизма, ама как хубаво го е видял, нали?

  Поздрави
 59. 59 Профил на bobhunter
  bobhunter
  Рейтинг: 850 Неутрално

  При смесените икономики: с държавно, бюджетно финансиране и чисто частно- пазарно, сметките трябва де се водят отделно. Не трябва да се смесва едното финансиране с другото. Трябва да имаме държавна, безплатна бюджетно финансирана медицина (НЯМА КАК ДА НЯМАМЕ!), толкова , колкото разумно може да си позволи бюджета, така че заплатите на лекарите (основната фигура на всяка една здравна система) да са толкова високи, че да треперят за работните си места и всеотдайни в работата си, и частна: осигурителна, кешова или смесена. Но няма как да работиш в държавна болница ЧАСТНО! НЕ Е ЧЕСТНО, НЕ Е СПРАВЕДЛИВО И НЕ МОЖЕШ ДА МУ ХВАНЕШ КРАЯ ( не си в състояние да направиш реално ценообразуване!) !

 60. 60 Профил на ямх
  ямх
  Рейтинг: 426 Неутрално

  системата ДДКМ /главните букви на латиница/
  /пдф/ разработване на критерии и извършване на .....19. 10. 2012 г.
  пс: малко инфо за г-н професора
  .....с удоволствие бих му подарил книгата "дилетантизма" на проф. иван славов!

 61. 61 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Нещо друго има ли да ти осмисля живота, освен заяждането с мен, чеденце [#47]?

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  властта ражда паразити
 62. 62 Профил на vaskoblue
  vaskoblue
  Рейтинг: 8 Неутрално

  "На "идеологическо равнище" по оста "силна или слаба държава" описаните проблеми представляват силни доводи за необходимостта от "повече държава в управлението на здравната система", т.е. имаме нужда от по-ниско качество и повече корупция! И това ми било дясно предложение,реформаторско! Смях! Върнете безплатното здравеопазване от соца най-добре!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK