Здравната реформа – версия 2015 година

Здравният министър Петър Москов

© Юлия Лазарова

Здравният министър Петър МосковАвторът е професор, икономист, доктор на медицинските науки


Едно от най-приятните занимания е да критикуваш – всички и всичко. Особено чужди творения и по-специално – програми за развитие, стратегии, реформи, такива неща. Мъчили се сума експерти, чели, изчислявали, съобразявали, накрая предлагат нещо. И други веднага почват да търсят кусури: що тъй, а не иначе, това било по-важно от онова, а, ей там забравили най-важното. И т.н.


Имах удоволствието да коментирам здравната стратегия на предходното правителство (в. "Дневник" 12 март 2014 г.). Тя беше 85 страници, в нея имаше сума теория, 2 панела със задачи, 8 приоритетни области, 5 главни цели, 11 политики с много подполитики, насоки, 241 мерки и 54 очаквани резултата.
В Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България 2014 - 2018 г. раздел 10 - "Здравеопазване", заема около 8 страници. В него са изброени 8 приоритета, 22 цели и 94 мерки. По форма изглежда изключително


семпла и супер делова


Какво предлага като съдържание?


В началото бе словото. Или няколко емблематични изказвания на министър Москов, които изглеждаха поне на мен като заявки за много дълбоки реформи в няколко ключови области. Как изглеждат тези заявки, развити в нормативен документ?


Икономиката


Възлова според мен беше заявката на министъра за прекратяване на статута на публичните болници като търговски дружества. Защото нещата винаги започват и завършват с икономиката. В момента болниците се ползват от правото на търговска тайна и обществото не знае как се разходват парите му. Това са около 1.2 милиарда лева, които здравната каса (НЗОК) заплаща за болнично лечение.


Имах случай да споделя мнението си, че статутът на болниците може да бъде всякакъв, но винаги трябва да гарантира публична отчетност и контрол на всеки получен и изразходван обществен лев от този милиард. В това число и по-конкретно:


А) Конкретната и средната себестойност на всяка дейност, манипулация, операция, лечение – по отделения, диагнози, групи пациенти и пр.


Без такава информация не могат да се направят разчети за себестойността на сегашните "клинични пътеки", респ. на бъдещите "диагностично свързани групи". Не могат да се правят и сравнителни анализи на медицинската, фармако-икономическата и на всякакви други ефективности на и между отделни болници и отделения.


Всъщност постигането на Цел 12 "Оптимизиране на системата на болничната помощ с цел ефективност и предвидимост на разходите ...", в т.ч. и на мярка №3 от нея, изисква именно такава информация, без обаче това да е изрично указано.


Б) Информация за всички трудови възнаграждения на всеки член от персонала.


Тази информация ще бъде изходна точка за постигане на Цел 17 "Разработване на нов модел на заплащане на труда ..." и частично на Цел 8 "Осигуряване на устойчиво развитие на човешките ресурси в ... спешна ..." и на предвидените там мерки. Тя ще бъде и критерий за определяне на крайния успех на този нов модел.


В) Информация за наличната медицинска апаратура


Събирането на такава информация е предвидено в мярка №1 на Цел 3 "Технологично развитие и иновации ...".


Заедно с това обаче за пълно изясняване на състоянието на системата в този аспект е необходимо да се събира и информация за "основните фондове" в нея. Или за състоянието на сгради, машини и съоръжения.


Г) Информация за текущите приходи и разходи по основни направления, дейности и звена – по месеци или по тримесечия


Подобна информация ще позволи като минимум:


- да се следи за евентуални преразходи, респ. за опасност от изпадане в неплатежоспособност


- да се изготвят сравнителни анализи за състоянието на съответни показатели в минали периоди и се откриват неблагоприятни бъдещи тенденции


- да се изготвят сравнителни анализи за състоянието на съответни показатели за еднотипни болници в едни и същи периоди от време.


*
Списъкът от крайно необходима икономическа информация лесно може да се продължи с още поне десетина проблема - въпрос на експертни усилия. Важно е обаче да се подчертае, че за събирането на тази информация са нужни мерки като:


- Болниците да започнат да събират такава информация по единни методики и да я предоставят за обработка в бъдещата "Интегрирана здравно-информационна система" (ИЗИС)


- Да се изградят на национално равнище съответни икономически модули към ИЗИС.


И най-важното:


- Да се осигури публичен достъп до всички икономически модули на ИЗИС.


Последната мярка предлагам като допълнителна към Цел 4 "Развитие на електронното здравеопазване". Защото част от сега събираната икономическа информация в отделните институции не се предоставя за публично ползване.


*


За съжаление обаче не виждам конкретни цели и мерки в тези насоки.


Отделните видове помощ


Неколкократно беше подчертавано хипертрофираното развитие на скъпата болнична помощ за сметка на слабото развитие на извънболничната.


Логично е да има цели и мерки за оптимизиране на съществуващия баланс.


В тази посока мярка №4 "Разширяване и преструктуриране на пакета за извънболнична помощ..." от Цел 5 "Оптимизиране на извънболничната медицинска помощ" изглежда абсолютно адекватна. За съжаление не е посочен измерител на степента на реализация на мярката. Например: "намаляване с Х на броя на пациенти постъпващи в болницата поради "задържането" им в извънболничната помощ" или "намаляване на разходите в болничната за сметка на увеличаване на тези в извънболничната" – в близка (следващата година) или в по-далечна (5-10 години) перспектива.


Не се очертава и решаване на дълго и безуспешно коментирания проблем с дежурствата на общопрактикуващите лекари (ОПЛ) на т.нар. разположение, или те да са достъпни за консултации и спешни повиквания 24 часа/7 дни/365 дни годишно. Каквото и решение да се търси, то ще вероятно бъде свързано и с увеличаване на заплащането на ОПЛ. От своя страна увеличаването на количеството и качеството на работа на ОПЛ ще намали повикванията на Спешна помощ. Значи е редно да се търси нов баланс в дейностите, а оттук и във финансирането на отделните "помощи" – пак в близка и в далечна перспектива.


Спешната помощ получи заслужено внимание в редица изказвания. За нея в програмата има 5 от общо 22 цели и 16 от общо 94 мерки. Но се очертава значителен дисбаланс: за извънболничната има само 1 цел с 4 мерки, а за болничната – 2 цели с 10 мерки. Може да се приеме, че "Спешната помощ" е приоритетна и "спешна" днес, а след реформата в нея значението й ще намалее за сметка на другите две. Но това е редно някак да се обоснове.


Събирането на здравните вноски


В тази област се формулираха изключително важни послания: всички трябва да са здравно осигурени, за всички осигурени от държавата тя трябва да заплаща пълните вноски. Неосигурените трябва да получават само "Спешна помощ".


Как се предвижда тези послания да се превърнат в реални политики?


Основна цел е №15 "Повишаване събираемостта на задължения за здравноосигурителни вноски на самоосигуряващи се лица". Мерки от №1 до №5 ми изглеждат силно пожелателни – в смисъл добре, рискът е установен и измерен, НАП се "фокусира", кампании са проведени, от търговските банки е получена информация за банкови сметки на физически лица. Какво следва на базата на всичко това - насилствено изземане на суми от банковите сметки?


Единствено сериозно действаща мярка ми изглежда мярка №6 "Въвеждане на ограничения за планов прием....". Не е указано обаче как ще се въведат тези ограничения и какво ще последва от тях. Или какво алтернативно лечение ще се осигурява на тези един или два милиона неосигурени към момента лица (числата са неустановени поне за мен)? Имаше становище, че такова лечение ще се гарантира от Спешна помощ. Но има ли разчети дали Спешна помощ с всички предвидени за нея цели, мерки и финансиране ще може да поеме този допълнителен "товар"? Колко ще е голям той? И дали лечението ще е икономически ефективно?


И още в същата посока: не се виждат цели и мерки, съгласно които държавата ще поеме заплащането на пълния размер здравни вноски на осигуряваните от нея лица – "днес", "утре", след 2-3-5 години. И няма разчети как това увеличение ще се отрази върху общите икономически баланси на системата.


Заплащане не за количество, а за резултат


Това е възлово послание в множество изявления. Става въпрос за ефективността на отделни видове терапии, на хирургичните интервенции, на медикаментозните терапии, на рехабилитациите и т.н. Или доколко всеки вложен лев подпомага повишаването на здравния статус, подобрява обслужването и пр. А колкото една дейност е по-ефективна, толкова по-високо заплащане тя трябва да получава.


На проблема ефективност в програмата са посветени редица цели и мерки.


При опит за систематизация обаче тези мерки изглеждат така:


А) За извънболничната помощ (Цел 5) липсва пакет от мерки за оценка на нейната ефективност. Примерно:


- дали в нея се извършват всички възможни амбулаторни дейности с оглед намаляване на насочването към болнична помощ;


- доколко поставените диагнози се потвърждават на следващите равнища;


- дали предписаното лекарствено лечение е най-ефективно по критерий "цена-ефективност";


- доколко пациентите са доволни от навременност, пълнота, качество и пр. параметри на обслужването и пр.


Б) Липсва пакет от такива мерки и за болничната помощ (Цел 12). В световната практика има множество показатели за оценка на нейната ефективност: близки и далечни резултати от лечението, рехоспитализации и много други.


В) Помежду 5-те цели и 16-те мерки по проблемите на Спешна помощ също няма специална мярка за разработване на показатели за оценка на ефективността й.


За сметка на това в Цел 2 "Развитие на ефективна система за контрол на качеството на медицинската помощ" са предвидени цели 3 мерки. Сходни мерки са предвидени и в Цел 14 "Ефективен контрол на разходването на средствата на НЗОК...", като дори една мярка е повторена (за сигурност?). В тази плоскост виждам и мерките в Цел 16, дублирана (вероятно по погрешка) с Цел 18 "Повишаване на ефективността на лекарственото лечение с цел ...".


Или - повечето мерки "висят" някак самостоятелно и не са директно ориентирани към оценка на ефективността във и на отделните видове помощ.


Тук има поне три отделни проблема, които искат самостоятелни решения:


А) Разработване на показатели, модели, подходи, системи за оценка на различните видове ефективности. Опитът на други страни показва, че е необходима мощна подкрепа на изследователските звена, разработване на съвременна осигуряваща ги инфраструктура, свързване на звената в общи мрежи – национални и международни и т.н.


Б) Систематизиране на институциите, извършващи контрол. В различните цели и мерки са споменати цели 5 (пет?) контролиращи институции. Не са определени областите им на контрол, което крие опасност от припокриване на дейности, а оттук и за размиване на отговорностите.


В) "Обратна връзка". Или резултатите от контрола да се използват за корекции на текущата работа. Например коя институция ще препоръчва/налага и на кого внедряване на метод Х или отпадане на медикамент У в системата? И още една "обратна връзка" – анализ дали тези препоръки са изпълнени.


Има и още нещо. В търсене на критерии за ефективност световната наука е разработила и т.нар. интегрални показатели. Това са показатели от типа "години живот в здраве", "очаквана продължителност на живота без болест", "човекогодини изгубен живот, с отчитане на недееспособностгта" и мн. други. Използват се в редица национални статистики и международни организации. Въвеждането в статистиката ни и на такива показатели ще бъде стъпка към оценка на ефективността на редица дейности и на системата ни като цяло – в национален и в международен план. Една самостоятелна цел задължително трябва да предвижда мерки в тази насока.


Националната здравна карта


Многократно бе заявено хипертрофираното нарастване на болниците и леглата в тях. Мерките в Цел 11 "Прилагане на Националната здравна карта и акредитацията ..." звучат логично. Неясно е обаче как капацитетът на разкрити болници и структури в тях ще се редуцира до препоръчаните в картата и с какви приемливи за съответното население алтернативи ще се заменят.


Защото досегашният опит показва, че без такива алтернативи се получават силни негативни реакции – и в гилдията, и в засегнатото население.


Профилактиката – първото и последно звено на медицината


Няма лекар, който да не започва и да не завършва съветите си с нуждата от профилактика. Съответно Цел 20 "Подобряване здравето на населението и повишаване качеството на живот ..." и Цел 21 "Ограничаване на заболеваемостта и смъртността от инфекциозни заболявания ..." съдържат редица мерки в тази насока.


Има две големи групи мерки: от компетентността на Министерството на здравеопазването и от компетентността на други министерства и ведомства, но последните трябва да се генерират, координират, синхронизират и дори контролират от МЗ. Опитът със забраната на тютюнопушенето на обществени места е само малка илюстрация на огромните проблеми в тази плоскост.


Тук подлежи на отделна дискусия как МЗ може и трябва да извършва всичко това, с какви отговорности и с какви правомощия. И резултатът трябва да се отрази в специални цели и мерки, каквито в програмата липсват.


Обобщение


Разбира се, в рамките на една статия не може да се обхване и коментира продуктът на голям екип от специалисти, изготвили програмата. Единствено може да се посочат някои интересни възлови решения и нерешени проблеми, като остават некоментирани много други важни проблеми.


Балансът "предварително заявени намерения – решения, декларирани в програмата" не е особено окуражителен. Може би публичното обсъждане на програмата ще подскаже още редица насоки за усъвършенстването й.


Това, което задължително трябва да стане, е превръщането на програмата в "жив организъм". Или необходимо е редица звена да събират информация, да подготвят анализи на постигнатото, да правят разчети за необходимите подобрения и един път годишно да ги предлагат на обществено обсъждане, респ. за включване в актуализирана версия на програмата. Така публично ще се контролира ходът и ще се конкретизират следващите й стъпки.


Бих отишъл и "по-далеч". В повечето развити държави има много институции (научни институти, университети, катедри, звена и мн. други), които непрекъснато изследват проблеми, подобни на тези в настоящата програма, и предлагат варианти на решения. За прогнозиране на здравния статус на населението и за развитието на здравните им системи те разработват планове, стратегии, прогнози, сценарии, модели и пр. с хоризонт до 2020 дори до 2030 г. Дали една друга програма няма да се осмели да "надникне" толкова напред?
*
Въпреки посочените несъответствия мога да пожелая успех в реализацията на програмата – той няма да е на министъра, министерството или на правителството – той ще бъде на всички нас.

Коментари (33)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на SS
  SS
  Рейтинг: 2731 Неутрално

  Кауза пердута !

  Трябва смяна на философията изцяло , така да се каже , вече е видно отвсякъде ,че солидарния модел се спихна !!!

 2. 2 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 2479 Неутрално

  "Основна цел е № 15 "Повишаване събираемостта на задължения за здравноосигурителни вноски на самоосигуряващи се лица"

  Тази цел е в противоречие с конституцията, както цялото това принудително събиране на здравните вноски:

  Чл. 52. (1) Гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ, и на безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и по ред, определени със закон.

 3. 3 Профил на stanislavdi
  stanislavdi
  Рейтинг: 1932 Неутрално

  НЗОК, трябва да е социалната структура на здравеопазването. Всеки работещ трябва да бъде застрахован здравно и да отделя малка част от доходите си за НЗОК. Застрахователят знае как да харчи точно толкова колкото струва. А застрахованият ако не е доволен винаги може да смени застрахователят си. Всичко останало е бошлаф работа. Да припомня на господата десни политици- не всички хора във всичко са равни, не е справедливо но е факт.

 4. 4 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3118 Неутрално

  Нищо няма да стане без остойностяване на труда.Никой не иска да го направи,защото тогава ще лъсне истината ,че парите отиват предимно за лекарства. Евтиното здравеопазване у нас е за сметка на труда. Затова няма сестри и лекари.

 5. 5 Профил на Кирето
  Кирето
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  До коментар [#2] от "palav_nik":

  Сам си написал и отговора :

  [quote#2:"palav_nik"]безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и по ред, определени със закон. [/quote]

  Законът определя кой и колко да внася за здравни вноски.
  Не цитирай избирателно и най-вече неправилно...
  Присъединявам се към колегите за разпада на солидарната система. Всички са солидарни с определена група хора, която не плаща, а само черпи от общото... До кога?

  Научих "God Save the Queen".........е, струва си....
 6. 6 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 2479 Неутрално

  [quote#5:"Кирето"]Законът определя кой и колко да внася за здравни вноски. [/quote]
  Но, законът не може да противоречи на конституцията. Да не говорим, че според закона едни трябва да плащат вноски, а други не...

 7. 7 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 3423 Неутрално

  До коментар [#1] от "SS":


  До коментар [#3] от "stanislavdi":


  До коментар [#5] от "Кирето":

  Вие прочетохте ли статията? Кучето е заровено в това,че болниците са търговски дружества и имат право да държат в тайна за какво изразходват всеки лев!!! По това си е направо било покана за гигантска корупция. И здравния министър иска да премахне този техен статут. И ще настане бой последен...
  Какви пет лева,каква солидарност? А пък ако го направим здравеопазването като американското със застраховки,90% от българите буквално ще умрат,ако се разболеят дори и от по-лека болест,защото няма да могат да си платят лечението.
  Как може в Англия и други страни да работи солидарният модел,а тук-не! А то е защото са търговски дружества,а не е проблема толкова в циганите.

 8. 8 Профил на Ментор
  Ментор
  Рейтинг: 782 Неутрално

  здравна реформа и работещо здравеопазване въобще е невъзможно да има при нашенската интерпретация на т.нар. "солидарен модел", в която една малка част от работещите носят на гърба си всички останали.
  И в здравеопазването трябва да има два стълба:- солидарен стълб, максимум 20% от здравната вноска, с който се осигуряват най-базови здравни услуги и спешна помощ; и не-солидарен, който работи на принципа на здравната застраховка (или си е направо здравна застраховка, но със задължителен минимален размер).
  При днешната свръх-порочна система, тези които я издържат носят на гърба си не само всички останали, но и частните здравни заведения. Защото поради огромния брой неплащащи качеството на "безплатното" здравеопазване е изключително ниско, и много хора макар да са здравно осигурени са принудени да използват платени услуги, за да получат адекватно обслужване.

 9. 9 Профил на bawarec
  bawarec
  Рейтинг: 450 Неутрално

  [quote#2:"palav_nik"] безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и по ред, определени със закон. [/quote]
  Безплатно здравно осигуряване няма никъде. Единствено се различават начините на финансиране, което прави съответната здравна системо повече или по-малко ефективна.

 10. 10 Профил на Кирето
  Кирето
  Рейтинг: 1391 Любопитно

  До коментар [#7] от "deaf":


  [quote#7:"deaf"]Как може в Англия и други страни да работи солидарният модел,а тук-не! [/quote]

  Я пак?
  В Англия ползват модела "Бевъридж", които се финансира чрез данъци, а не чрез здравни вноски. Искаш да вдигнат данъците ли, за да може определена група хора да продължава да източва системата ли?
  Ние ползваме т.н. система "Бисмарк", която е социална, но и най-скъпа...
  Към момента най-доброто, което може да се измисли е системата, ползвана в Холандия, тя е двустълбова - вноска към държавата + допълнително осигуряване към частен фонд.
  Лечебните заведения е добре да са регистрирани като търговски дружества, не е добре, че се позовават на "търговска тайна" при определяне на цени, заплати и т.н.

  Научих "God Save the Queen".........е, струва си....
 11. 11 Профил на rly15635624
  rly15635624
  Рейтинг: 278 Гневно

  До коментар [#1] от "SS":

  Солидарният моделне е спихнал, а икономиката на България е спихнала! Първо съживяване на икономиката и намаляване на безработицата.След това държавата да плаща целия размер на осигуровките на държавните служители.Сивия сектор трябва да излезе на светло.Хората които са трайно безработни и нямат доходи държавата трябва да им плаща здравните осигуровки,а не както Петър Москов иска абсолютно всички да плащат здравните си вноски.И със сигурност вдигане на процентът на здравните вноски,като богатите трябва да плащат по голям процент! Създаване на още здравноосигурителни каси за да има по голяма конкуренция.Премахване на джипитата,които не могат да лекуват всичките си пациенти! На тяхно място участъкови лекари и привличане на специалисти в до болничната помощ и болничната помощ.Увеличаване бюджетът на Спешна помощ,защото те поемат най големият процент на пациенти!Това ако се направи здравеопазването ще бъде на високо ниво,а не като сега!

 12. 12 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3118 Неутрално

  До коментар [#8] от "Ментор":

  Държавата не плаща за лемурите ,пенсионерите и децата, а трябва да плаща същата вноска като другите.Системата виси на 2 млн. осигуряващи се и като им се наложи висят по опашки.Вместо втори стълб да има долащане/минимално/ при услуга и хипохондриците ,които си прекарват времето по поликлиниките ще намалеят.

 13. 13 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 3423 Неутрално

  До коментар [#10] от "Кирето":

  Не разбрах как "Бевъридж",която се източва,(кой я източва?! Бедните?!),е по-малко социална от "Бисмарк",която пък е по-скъпа (?!) от "Бевъридж"! Както и да е. Без прозрачност до болка за очите,в България ще се краде на поразия. Ето вземи санирането,никой от управляващите НЕ иска да каже кой ще го плати накрая. Същото е и с болниците. Но дори и да има финансова прозрачност в тях,без ДЪРЖАВЕН контрол (мениджър),тя пак ще се източва.

 14. 14 Профил на Кирето
  Кирето
  Рейтинг: 1391 Весело

  До коментар [#13] от "deaf":

  [quote#13:"deaf"]Не разбрах как [/quote]

  Ми прочети и съм сигурен, че ще разбереш.
  Но прочети за модела в Холандия или Швейцария, все добри примери...
  Държавата е ЛОШ стопанин, дали на болници, БДЖ и Български пощи, резултатът е един и същ.
  А пък санирането е съвсем друга бира и не е по темата...

  Научих "God Save the Queen".........е, струва си....
 15. 15 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8853 Неутрално

  Дори да има някои не дотам добри или неизпълними неща,все трябва да се тръгне отнякъде.Което не е добро,ще се променя.Но повече не може да се бездейства.

 16. 16 Профил на jza49480915
  jza49480915
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Здравната реформа е в колапс защото тези дето работят и плащат осигуровки са малцинство.На един осигуряваш се падат 1,5 пенсионер,2 неосигуряващи се и 2 държавни служители и един учащ се.А сега ми кажете как да работи тази система.Докато не започне да се плаща от тези дето умишлено не се осигуряват а ползват услугите безплатно.И на запад безплатна е само спешната помощ и ако не се осигуряваш си плащаш ако в една календарна година я ползваш повече от един път.И според мен е право защото по качествена и навременна помощ се получава когато средства са достатъчни за закупуване на апаратура и повишаване на лечението и съкращавене на лечението.

 17. 17 Профил на rly15635624
  rly15635624
  Рейтинг: 278 Неутрално

  До коментар [#16] от "ahorra":

  А тези хора които нямат 1 лев в джоба и той ли да плаща?Трайно безработни има много! Трябва да се хванат от късо само тези които работят в сивия сектор!Държавата също не плаща за държавните си служители целият размер на здравната вноска!Трябва да се разбере един път за винаги,че всички не могат да плащат здравноосигурителни вноски.Трайно безработните са социално слаби и трябва държавата да плаща за тях.Тези хора няма какво да ядат осигуровки щели да плащат??!!Държавата прехвърля проблемите от здравата глава в болната глава.Държавата трябва да съживи икономиката,а не да натоварва бедните с грешките които политиците сътвориха 26 години!

 18. 18 Профил на jza49480915
  jza49480915
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#17] от "protivbspdpsatak":

  Трайно безработните не да седят в къщи и да чакат някой да им помогне а да се стегнат да гласуват ,да протестират и да си търсят правата.Как държавата има пари да плаща за спрени обекти а не подпомага малкия и среден бизнес.По колко получават работещите в АТЦ Белене,Южен Поток а управляващите говорят че тези неща са спрени а защо се плащат милиони а не се дават на тези които може да намалят безработицата.Защо народа седи и мълчи за парите на КТБ а това можеше да съживи икономиката за десетилетия напред но се взе заем за да се покрие дупката народа да го изплати а безработицата да расте но като знаем че и управниците са замесени и получавали облаги от там няма да се търси отговорност и то защото си седи и не си търси правата затова и подкупите са на власт и не работи нищо ако не снасяш.Мафията е враг не само на държавата но и на народа който плаща за всичко и ако продължаваме да си траем то и страната ще остане без българи и ще е рай за имигрантите защото ЕС ще дава пари за тях а Мафията ще ги прибира което е и целта и.Мафията тя бе създадена от БКП след свалянето на Живков и дори в момента ни управлява с поставените си 200 членове в парламента.

 19. 19 Профил на rly15635624
  rly15635624
  Рейтинг: 278 Неутрално

  До коментар [#18] от "ahorra":

  Задължителното гласуване няма да оправи проблемите на хората! Само по себе си гласуването не решава проблемите,а политиците.При задължително гласуване пак същите партии или такива които са популистки(пример Гърция)ще бъдат на власт и положението дори може да стане по лошо!За мафията не мога да кажа кой я създаде дали БКП или тъмни сили от запад или от изток,но по времето на Тодор Живков и цоциализма се живееше спокойно и нямаше мафия.Единствено политическите противници бяха мачкани от тоталитарната власт и нейните тайни структури като ДС! Но повечето хора си живееха спокойно,имаха работа,пари,безплатен достъп до здравеопазване,безплатно образование и други привилегии!А сега при тази фалшива демокрация всекидневно се извършват брутални престъпления,хората са бедни и болни.Ако сегашната държава беше силна както про социализма сега хората щяха да живеят добре!Грешката на сегашните псевдодемократи е че унищожиха и отрекоха много добри постижения на социализма и за това сме на това дередже!Нашата "демокрация" за съжаление няма нищо общо от тези държави които са по западно от нас!Макар,че и в западните държави има много гнилостни процеси!В Италия например мафията не е създадена от италианската комунистическа партия! Така,че ние в България имаме уникалната възможност да се поучим от грешките на западните държави,но за съжаление 26 години след промените всички грешки ги повтаряме и ние!

 20. 20 Профил на rly15635624
  rly15635624
  Рейтинг: 278 Неутрално

  До коментар [#18] от "ahorra":

  Само да допълня,че при пазарни условия винаги има хора трайно безработни!Едни си намират работа,но други остават без работа.В развитите западни държави няма ли трайно безработни,защо и там има някаква безработица.Само при социализма всички са заети,макар и повечето изкуствено,но това е икономическата философия на социализма и комунизма! Разликата е,че западните държави имат по силна власт и икономикате им са по стабилни и работещи и за това трайно безработните получават помощ от държавата.Тук в България за съжаление държава почти не помага на тези изстрадали хора!

 21. 21 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Струва ми се, че дори в този си деликатен вид и от тази позиция на автора, критиката е унищожителна.
  Странно е накрая да се пожелава успех на нещо, което нито е рефрма, нито наистина премислен план.
  Впрочем,здравеопазването се нуждае от РАДИКАЛНО преобразуване, и то из основи.
  Ама е неосъществимо в настоящите политически и икономически условия и правила, защото те са ВАЖНА ЧАСТ от проблема, ако не и самият проблем.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  властта ражда паразити
 22. 22 Профил на min32308931
  min32308931
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Извън контекста, това:

  "- Да се изградят на национално равнище съответни икономически модули към ИЗИС."

  ....е доста цинично!

 23. 23 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2862 Неутрално

  [quote#7:"deaf"]Кучето е заровено в това,че болниците са търговски дружества и имат право да държат в тайна за какво изразходват всеки лев!!! По това си е направо било покана за гигантска корупция. И здравния министър иска да премахне този техен статут.[/quote]
  Не го знаех това. Ако е така направо си е престъпление защото е умишлено прикриване на кражби. НАПЪЛНО подкрепям идеята за пълна прозрачност на разходите, веднага ще лъсне откъде и колко тече та чак се източва. Ако това има предвид Москов под "до март електронно здравеопазване" е хванал бика за рогата.

  Все пак би ми се искало то да обхване и малко пациента а и лекарите в смисъл да престане египетският труд по писане на ръка и разнасяне на протоколи, в ерата на компютррите това е абсурд. Но съм готов малко да потърпя, главното е да се освети откъде и от кого се източва системата. Защото това е наглост, болните същите, парите се увеличават и все не стигат.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 24. 24 Профил на bobhunter
  bobhunter
  Рейтинг: 815 Неутрално

  В началото не е словото, а мисленето, философията на едно или друго начинание.Словото е моделиран въздух под налягане. Моделът на настоящата организация на българското здравеопазване е грешен от А до Я. Няма как да поставиш цялата система на "задължителности" и да очакваш тя да функционира. На мен, ако ми кажа, че съм длъжен за нещо, първата ми реакция е : ОТКЪДЕ НАКЪДЕ СЪМ ДЛЪЖЕН, СЛЕД КАТО НЕ СЪМ ГО ИСМИСЛИЛ ИЛИ НАПРАВИЛ АЗ. Я си гледайте работата! Иначе стихията на пазарната икономика е идеален регулатор и спонтанно всичко си идва на мястото.

 25. 25 Профил на bobhunter
  bobhunter
  Рейтинг: 815 Неутрално

  Във всички нормални , проспериращи държави, като Англия, Норвегия, Кувейт и много други има две взаимно допълващи се системи на здравеопазване: държавна, бюджетно финансирана, безплатна медицина и частна, фнукционираща 100% пазарно, частна медицина. Хората в тези държави могат, свободни са да си правят осигуровки в каквито си искат осигурителни и застрахователни институции, при каквито си искат условия. ОСИГУРЕНИТЕ в тези държави първо си плащат в частните здравни заведения за направените услуги и второ си търсят възстановяване на изразходваните суми там, където са се застраховали (осигурили). Пълни глупости, НЕВЕРОЯТНИ ТЪПОТИИ са да се говори за остойностяване на всяка една медицинска манипулация и на всяко тампонче памук за манипулация. Навсякъде лекарите и останалия персонал получават РАБОТНА ЗАПЛАТА! Покупката на медицинско оборудване ВИНАГИ Е СПОРЕД ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ И ЧАСТНИТЕ ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ. Във всички цивилизовани страни правото да практикуваш медицина имаш само след завършване на висше медицинско учебно заведение и придобита според съответните изисквания специалност. Няма никакво място за знахари, бавачки , билкари , екстрасеснси и всякакви други невежи шарлатани! Законът трябва да е изключително строг (много години затвор) за онези, които се опитват да практикуват медицина, без съответното образование, квалификация и лицензно осгуряване и то само по начина, който е отразен, включен в системата на курса за обучение. Например китайска медицина и хомеопатия не се изучават в българските висши медицински университети, поради което законът трябва да преследва тяхното практикуване.

 26. 26 Профил на dali_da
  dali_da
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Подкрепям напълно мнение № 1 и в допълнение № 25, защото само това е верният път!
  Описаната и коментирана в статията "програма" е наниз от палиативни мерки, които няма да постигнат нищо!
  Необходима е наистина радикална реформа при значително свиване на солидарния модел до гарантиран минимум за доказано бедни и деца. Само това - от държавата, всичко друго според личните вноски и пазарът да регулира!
  Но тези промени няма да станат от лекари, а от специалисти по социално управление в пазарни условия!
  А най - лошото е, че политиците не искат такива промени, защото ще им се спрат кражбите и демагогията с електората!

 27. 27 Профил на aeiou
  aeiou
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Едно различно остойностяване на медицинските услуги, което отговаря на реалността и на нуждите на населението от такива - вече е измислено. За съжаление ние сме доста изостанали в развитието си и все още "кърмим" 25 годишен див капитализъм без да мислим за ефективност или диверсификация на финансирането. Защо, след като много болници знаят и искат да се въведе този друг модел. Сигурно защото още кръгът е отворен и не са отворили всички болници на всички фондове на койчо и койка и техните племенници (апропо - голямо натискане за нови разрешителни имало в края на 2014).

  Който първи прекрачи границата, губи.
 28. 28 Профил на aeiou
  aeiou
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Нека Проф Давидов и министър Москов най-накрая назоват, това което не бива да се назовава. Иначе изглежда все едно гледат на боб.

  Който първи прекрачи границата, губи.
 29. 29 Профил на rodriguez henrietta
  rodriguez henrietta
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Здравейте,
  Това е да се информира широката общественост, че г-жа Rodriguez, частен заем заемодателят има отвори финансова възможност за всеки, който се нуждае от никаква финансова помощ. Ние даваме заем при 2% лихва за физически лица, фирми и компании по ясен и разбираем начин и състояние. свържете се с нас днес, по електронна поща на адрес: (rodriguezhenriettaloan@hotmail.com)

 30. 30 Профил на Lina Fernanda
  Lina Fernanda
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Здравейте, аз съм г-жа Лина Фернанда, а частните заеми кредитори, които дава време живот възможности заеми. Имате ли нужда от спешен заем, за да изчисти дълговете си или имате нужда от капитал заем за подобряване на вашия бизнес? сте били отхвърлени от банки и други финансови агенции? Имате ли нужда от консолидация заем или ипотека? Търсене по не повече, тъй като ние сме тук, за да направи всички ваши финансови проблеми е нещо от миналото. Ние кредитни фондове, за да се лица, нуждаещи се от финансова помощ, които имат лоша кредитна или се нуждаят от пари, за да плащат сметките, да инвестират в бизнес в размер на 2%. Искам да използвам тази среда да ви информирам, че ние прави надежден и бенефициент помощ и ще бъде готов да ви предложи заем. Така се свържете с нас днес по електронната поща на адрес: (fortunesloanfirm@outlook.com)

 31. 31 Профил на Andre Mark
  Andre Mark
  Рейтинг: 5 Неутрално

  Вие сте в нужда от заем, за да плати на сметките си, купи кола или къща, за да се срещнат с нуждите на семейството или да остане финансово подем? Имате ли нужда от заем за започване на проект или за инвестиция? Ако отговорът е да се свържете с нас днес, ние предлагаме заеми при 2% на годишна база се върнем към нас на имейл като davidpetersonloanfirm1@outlook.com и ние ще бъдем наистина се радвам да ви помогне.

 32. 32 Профил на Steven Williams
  Steven Williams
  Рейтинг: 5 Неутрално

  В момента предлагаме плаващ заем с лихвен процент от 2% с подходящ валиден документ за самоличност.
  Можете да изпратите заявката си за заем за всяка сума, която ви е необходима.
  Ние предлагаме кредити, вариращи от $ 5,000.00 USD Мин. $ 50,000,000.00 USD Макс.
  Ние дългосрочно кредит от пет (пет) до петдесет (50) години максимум.
  Предоставяме следния вид заем: Заем за заеми, Заем за рефинансиране, Бизнес инвестиционни заеми, Автомобили или превозни средства Заеми, Студентски кредит, консолидиране на дълг, жилищно кредитиране, Лични заеми, пътни и ваканционни заеми,
  Нашата компания също се нуждае от лице, което може да бъде представител на нашата компания във вашата страна.
  Свържете се с нашия офис на STEVEN WILLIAMS ФИНАНСОВА КРЕДИТНА ФИРМА по имейл: stevenwills0001@gmail.com

  Ако се интересувате от нашето финансово предложение и искате да получите заем от нас, свържете се с нас и ни дайте подробностите по-долу и това ще е необходимо, за да се инициира
  съответно сумата на заема.

  Име: ___________________________
  Име: ____________________________
  Пол: _______________________________
  Семейно положение: _______________________
  Адрес за контакт: ______________________
  Град / пощенски код: ________________________
  Държава: ______________________________
  Дата на раждане: ________________________
  Сума, необходима като заем: ________________
  Продължителност на кредита: ________________________
  Месечен доход / годишен доход: _________
  Професия: ___________________________
  Цел на заема: _____________________
  Телефон: ________________________________
  Факс: __________________________________

  Като признание за тези данни ще бъдат изпратени добре изчислени Общи условия, включително споразумението.

  Благодаря ви за патронажа!

  С Най-Добри Пожелания,
  ФИНАНСОВА ФИНАНСОВА ФИНАНСОВА ЗАЕМА
  Имейл: stevenwills0001@gmail.com

 33. 33 Профил на Martin Laura
  Martin Laura
  Рейтинг: 8 Весело

  Здравейте,

  Имате финансови проблеми / усложнения, които се чувстват свободни да се свържете с MARTIN LAURA FINANCE FIRM за вашето надеждно и приемливо кредитно придобиване. В момента предлагаме заем от какъвто и да е вид, за да задоволим финансовите ограничения на нашите клиенти по целия свят, независимо от вашето състояние, вариращи от $ 5,000. до $ 500,000,000.00 с по-нисък лихвен процент от 2%, без обезпечение, лош кредит приет. Размерът на кредита е по договаряне, Услугите за доверие, които предоставяме. Кандидатствайте за всеки заем по избор при нас, моля, компетентно заявление само чрез (martinlaurafinancefirm@gmail.com) Успех всички.

  С Най-Добри Пожелания!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK