Изобретяването на "родопска" раса

Село Галата, 2009 г.

© Анелия Николова

Село Галата, 2009 г.Статията на Нурие Муратова "Пряк потомък на славяните и траките, а сега вече и на прабългарите /Етническата антропология и възродителния процес в България/" е публикувана в научното списание "Балканистичен форум". "Дневник" я препечатва с разрешението на автора. Направени са значителни съкращения. Заглавието е на редакцията


Нова, "родопска" раса "открива" за световната наука антропологическо изследване през 1980-1981 г. Целта е да се докаже българският произход на помаците и турците. Органите на БКП и на държавата трябва да се въоръжат "с нови средства и методи за по-нататъшното укрепване на морално-политическото единство и социалистическа съзнателност на родопското население". На това служи Националната комплексна програма "Родопи" в Благоевградски и Смолянски окръг, в рамките на която е направен въпросният принос.


В края на 70-те и началото на 80-те години т.нар. възродителен процес сред помашкото население в двата окръга вече е минал и започва подготовка за промяната на имената и доказване на българския произход на турското малцинство. Това са и години на възход на комунистическия държавен националистичен проект, чиято кулминация са големите чествания на 1300 годишнината на българската държава и науката е ангажирана пряко в "доказването" на хомогенността на нацията.
Програмата "Родопи" започва по решение на ЦК на БКП през 1970 г. и пряко ангажира редица институти от Българската академия на науките с доказване на произхода на общности, които комунистическият режим припознава като заплаха за единната българска нация. На археолози, езиковеди, етнографи, историци, икономисти и др. е възложено "да изяснят проблемите на етногенезиса, културното, политическото и икономическото развитие на родопското население" от древността до наши дни.


Програмата има и антропологически компонент. Палеоантропологичните данни показват заселване на прабългари в планината още от 9-10 в., което според твърдения на изпълнителите на проекта, е нещо ново и особено важно за науката до този момент. Предвидени са и антропологични изследвания "върху живото население от двата окръга - Благоевградски и Смолянски (Западната му част)". Перспективата е проучването да се разрасне до централната и източната част на Смолянски окръг, както и да обхване Кърджалийски окръг.


През 1980 г. е сключен договор между Института по морфология – БАН, Секция по етническа антропология и местните исторически музеи. Изследователската група от Българската академия на науките се състои от 7 души с ръководител ст. н. с. д-р Петър Боев. За целта са осигурени 5 400 лв. за проучването в Благоевградски окръг (4000 лв. отпуска ОНС, а 1400 – Дирекция "Културно-историческо наследство), а за Смолянски окръг – 20 000 лева.


Съветският пример и грузинският случай


Изследването се опира на съветския опит, но съветската наука напълно пропуска отказа на световната наука от понятието "раса", предизвикано от противоречивите данни, които тези методи дават, както и от антихуманното използване на расовата теория при нацистите. Тъй като Съветският съюз отрича да е имал лошо отношение към евреите, не успява да отчете и дискредитирането на "расата". В нашия случай е използвана сталинската постановка: езикът и културата не винаги имат връзка с произхода, но пък антропологичните характеристики носят със себе си език и култура. Обявено е, че "антропологията може сама да решава въпросите на историята и да има доминиращо значение", особено когато липсват или са оскъдни данните от другите науки.


Едно от изследванията, които предхождат българското от 1980 г., е направено през 50-те години на ХХ век в Аджарската автономна съветска социалистическа република. То е извършено с цел изследване на етногенетични въпроси и изясняване етногенезиса на Аджарската АССР – чрез използване на данните от антропологията, етнографията, историята, археологията и езикознанието. Там целта е да се докаже родственост между две съседни грузински групи - аджари и гури. Аджарите са мюсюлмани и в продължение на 300 години до 1878 г. са част от Османската империя, а гурите са християни и са част от грузинските общности, които са в рамките на Руската империя още от началото на XIX век.


Съветската наука в този случай се стреми да докаже насилственото ислямизиране на аджарите и се опитва да омаловажи преселвания на кюрди, юруци и други тюркски елементи на територията на Аджария.


... и прабългарите на Кубер


В Благоевградски окръг изследването цели да проучи по антропологически път наличния костен материал от археологически разкопки и от костници в църкви и манастири в двата окръга и да проведе измервания на живото население. Предвидено е от всички етнографски райони на окръга да се изследват минимум 1000 души, а при нужда от по-качествено изследване - и на повече. След това "расовите типове от скелетния материал да се сравнят с расовите типове на живото население", за да се установи движението на расовите типове и характерът на тяхната еволюция – дали е в резултат на миграционни процеси или на еволюционни ("епохални еволюционни изменения"). Конкретно се очаква да се отговори на въпросите за съдбата на тракийския етнос през римско и византийско време; кога се появяват прабългарите на Кубер /брат или братовчед на Аспарух/, "участието им в произхода на населението от окръга", участие на славяните в същия процес, значение на прабългарите за етногенезиса на окръга, какви миграционни процеси има от и към Беломорието, миграции от други части на България и Югославия, и покрай това и да се установи и произходът на турците и "ислямизираните българи".


В Смолянски окръг изследването е доста по-мащабно – отделени са 20 000 лв. и са изследвани 5400 души. Там работата започва 3 месеца по-рано от Благоевград – на 2 януари 1980 г. Възложител е Окръжен народен съвет – Смолян в лицето на Дирекция "Културно-историческо наследство" – Смолян.


Проучванията са подкрепени много активно от партийните и държавни органи и на двата окръга – в лицето предимно на Комитета за култура и историческите музеи, както и партийни, административни и отечественофронтовски активисти по места.


За отчет на проучването е написан труд от 262 страници, който не е издаден. Препоръчва се "в духа на досегашните традиции да се представи на конференция в местата с наследници на ислямизираните българи", които се провеждат в Благоевград и Смолян и резултатите от изследването са включени в програмата за провеждането на "възродителния процес".


Бяла или леко мургава кожа ...големи ушни размери


При експеримента в края на 1980 г. е "открит" нов вариант на динарската раса у нас, разпространен главно около масива на връх Перелик, "който може да се нарече или Перелишки вариант на динарската раса или по-кратко Родопски вариант. Това доказва участие на прабългарите на Кубер в етногенезиса на родопското население".


Според Петър Боев динарската раса се отличава с бяла или леко мургава кожа, права кестенява коса и кафяви очи, големи ушни размери, средношироки или тесни устни. Среща се предимно в планинските райони – Балканите, Кавказ, Апенините и Пиренеите. Понеже най-типичните представители са в Динарските Алпи, затова е наречена така. Особено важно е, че австрийският антрополог Лебцелтер описва в началото на века (!) и светъл вариант на динарската раса, срещащ се в Хърватия и Словения.


Изследването обхваща 90% от жителите на три високопланински села (над 1000 м надморска височина) – Гела, Стикъл и Солища – и трите около връх Перелик. Там е открит тип с характерни особености на лицевата конструкция, който не се среща на другите места – широко и плоско лице с големи скули, които обаче не са силно вдигнати напред, както при монголоидната раса. Тоест, според изследването, това е "псевдомонголидна раса", което до този момент е заблуждавало науката, защото всъщност около масива Телерик се е оформила "локална вариация" на динарската раса, а не монголоидна.


Изследването показва, че в Благоевградски окръг около ¼ от българите са от средиземноморската раса, като процентът намалява при помаците и при турците. Това на пръв поглед е противоречие с крайния извод, но се обяснява с факта, че помаците и особено турците са различни от типа турци в Мала Азия, защото имали изключително много съдържание на северна раса в себе си (около 1/3), както е и при българите. При помаците обаче (за разлика от българите и турците) се срещала много по-често динарската раса, което ги правело преки потомци на траките.


Установява се, че монголоидните елементи са всъщност внесени от прабългарите.


За Смолянски окръг резултатите показват някои особености. Установява се, че българите там са си местно население, за разлика от Благоевградски окръг, където са предимно преселници от Беломорието. "Доказан" е и безспорно българският произход на хората от няколко села в окръга, населени с турци – Дъбница, Хвостяне и Блатска (Гоцеделчевско) и Яворница и Камена (Петричко). Помаците са наследници предимно на славяните, по-малко на прабългарите и най-малко на траките, а в етногенезиса на българите – предимно славяни и траки и чак накрая прабългари.


Основният извод е, че всички изследвани групи – българи, помаци, турци, наследници на преселници от Гърция и Югославия, казалбаши - всъщност са формирани от трите компонента – траки, славяни и прабългари – с различни локални вариации, които са причина за различията между тях. Прабългарският елемент е не от Аспаруховите прабългари, а от Куберовите. За помаците – различават се само в етнографско отношение от българите, но тази разлика постепенно се заличава от социалистическия начин на живот. Те са по-местно население от българите и са преки наследници на траките, славяните и прабългарите (заради по-малкия процент средиземноморска раса при тях).


Расовата типология е представена като единствено средство за установяване на наличието на различни етноси в отминалите хилядолетия. "При правилно и умело използване на антропологичните данни, историята може да разреши някои етногенетични въпроси само с тяхна помощ". Следва изводът:


"Убедително се опровергават твърденията на някои чужди учени, че монголоидните елементи в някои области на страната, специално в Родопите, били донесени от османските турци и другите тюркски племена, дошли с тях (напр. юруците)."


"Антропологическото изследване" на населението от Родопите е направено всъщност с цел да "затвърди" българския произход на помаците и да "присъедини" към него и турците в България, като покрай това решава и други въпроси – за преселниците от Беломорието, за произхода на казалбашите и др.


"Доказването" на родопска раса показва как от една страна помаци, турци и други "различни" всъщност са еднакви с българите, а различността им е обяснена с локални "расови" обстоятелства.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (98)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Р. Дражев
  Р. Дражев
  Рейтинг: 458 Весело

  За нуждите на партията-всичко е позволено!

  Happy face says, adios !
 2. 2 Профил на ШпекСаламНароден
  ШпекСаламНароден
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Айде,стига с този възродителен процес !Стига ми ,че всеки ден гледам по телевизиите антипата Местан и съпартийците му. Какво,виновен ли да се чувствам,че съм българин?!

 3. 3 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2331 Неутрално

  Всъщност това, че какъв се възприемаш не е водещо за това какъв си е т.нар. "френска школа", не е измислено нито в СССР, нито от Сталин.

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 4. 4 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3254 Неутрално

  И Хитлер е правил антропологични проучвания.Комунистите вървят по утъпкани пътеки.

 5. 5 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3254 Неутрално

  До коментар [#2] от "ШпекСаламНароден":

  Комунистите се опитват да натоварят всички с вината си, ама не им се получава.Местан услужливо им приглася.

 6. 6 Профил на Magen David
  Magen David
  Рейтинг: 832 Неутрално

  "помаците и особено турците са различни от типа турци в Мала Азия"
  =================
  Такава раса като турската няма! Има тюрки, понятие за много сродни народи и племена. А името турци е искуственно. И днес в Турция, т.н. турци са сбор от много различни народи говорещи един език.

  Не казвай не мога. Действай! За да успееш, първо трябва да поискаш.
 7. 7 Профил на Valeria
  Valeria
  Рейтинг: 817 Любопитно

  "Целта е да се докаже българският произход на помаците"

  Нима българският произход на помаците изобщо е бил под въпрос някога????

  https://goo.gl/8NG90J
 8. 8 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 8155 Неутрално

  Принципът ''Разделяй и владей '' е по- стар от измислените теории за раси , нации и народи и всъщност е основен политически принцип на властта като нейна основна същност..

  [email protected]
 9. 9 Профил на Gordon Freeman
  Gordon Freeman
  Рейтинг: 571 Неутрално

  Карл Маркс:
  “Класите и расите, които са прекалено слаби за да се справят с новите условия трябва да бъдат отстранени. Те трябва да загинат в революционния Холокост.”

  Ceterum censeo Russianem esse delendam
 10. 10 Профил на lout66
  lout66
  Рейтинг: 831 Неутрално

  Тъпите комунисти да бяха погледнали как се прави асимилация на българите в Гърция , Сърбия , Турция и Македония .
  Щяха да научат ,че няма нужда от насилствена смяна на имената .

 11. 11 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 807 Неутрално

  Нали прабългарите не са тюрки (монголоиди) а са от арийската раса. Това твърдят всички новопатриотични изследователи. И БАН пак правят генетични (расови) изследвания с които показват че не сме славяни, а някакъв друг расов тип, наречен примерно средиземноморски. Какво се възмущава Муратова.

 12. 12 Профил на joro4900
  joro4900
  Рейтинг: 815 Весело

  "Изследването обхваща 90% от жителите на три високопланински села (над 1000 м надморска височина) – Гела, Стикъл и Солища – и трите около връх Перелик...."
  Спокойно беее, селата вече ги нЕма...е и хората също, та напразни са вълненията Радини...

 13. 13 Профил на sophia_gr
  sophia_gr
  Рейтинг: 469 Неутрално

  "Конкретно се очаква да се отговори на въпросите за съдбата на тракийския етнос през римско и византийско време; кога се появяват прабългарите на Кубер /брат или братовчед на Аспарух/, "участието им в произхода на населението от окръга"

  Боже, Божеее! Ето до това водят комунистическите теории, че сме дошли от нейде си, а не сме били винаги тук.
  Някой да ми каже какъв е смисълът на тази статия и какво точно иска да каже авторката и с нея?

 14. 14 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 1619 Любопитно

  Цялата ни история е окепазена и фалшифициране. Такова животно "прабългарин" в историческите извори нема. Навсякъде пише -БЪЛГАРИ, които са потомци на тракийските племена. А конкретно тези в Родопите на племето беси. От същото това племе е император Лъв Първи Бес, поставил началото на Тракийската династия...

 15. 15 Профил на Депутат 241
  Депутат 241
  Рейтинг: 5903 Неутрално

  Два пъти прочетох статията и... нищо не разбрах. Че в генезиса на "помашката нация" няма прабългарски елемент ли? Или че помаците не са ислямизирани българи, а са тюркски турци с монголоидни белези? Или че БКП са имали специални интереси към женското население на с. Гела?
  Нищо не разбрах...

  “Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
 16. 16 Профил на sophia_gr
  sophia_gr
  Рейтинг: 469 Неутрално

  "Помаците са наследници предимно на славяните, по-малко на прабългарите и най-малко на траките, а в етногенезиса на българите – предимно славяни и траки и чак накрая прабългари."

  Ще припадн! На малоумни ли ви приличаме? Кои са тези "прабългари"? Покажете скелети на "прабългари" от онова време, когато уж са дошли тук, дайте генетичен материал, покажете, че са чужди и диви, че са различни. Няма, нали? Ама най-хубаво да делим българите на "славяни, трак ии прабългари" и като папапгали да повтаряме написаното в учебниците ни от безродници!

 17. 17 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2318 Неутрално

  [quote#4:"hodounski"]И Хитлер е правил антропологични проучвания.Комунистите вървят по утъпкани пътеки. [/quote]
  Всъщност либерастите и техните НПО измислиха вече стотици етнически течения за произхода на населението на Балканите!
  Но нали вече учени проведоха задълбочени проучвания с ДНК анализи и се оказа ,че на балканите няма турско ДНК няма а пък в Турция има доста наше ДНК което е в следствие на 5 вековното плащане на кръвен данък и насилственото отнемане на момчета за еничари и момичета изнасилвания и домашни робини!
  Ако видиш в Турция някой с хубави европеидни черти значи е с българско ДНК.
  Родопска нация няма и никога не е имало в историческите сведения от 1400 години на сам !  Libertarianism is just anarchy for rich people
 18. 18 Профил на Чарли Мишкин
  Чарли Мишкин
  Рейтинг: 2417 Любопитно

  [quote#7:"Valeria"]Нима българският произход на помаците изобщо е бил под въпрос някога[/quote]

  До коментар [#7] от "Valeria":

  Ако си помак, би могла да потвърдиш, ако не, как стигна до този "извод"? На база документите от проучването на ОНС Смолян или така ти се иска?
  Остави хората да се самоопределят.

  Путин kiss май ЕС! ----- wwww . ДЕНьГИ .ru.net :-)
 19. 19 Профил на sophia_gr
  sophia_gr
  Рейтинг: 469 Неутрално

  И не разбрах какви "монголоидни елементи" са намерили при българите от Родопите?

 20. 20 Профил на Gordon Freeman
  Gordon Freeman
  Рейтинг: 571 Неутрално

  До коментар [#11] от "Каишков - Гласът на Америка":
  Тюрките не са монголи, а генетичните изследвания не са расови.

  Ceterum censeo Russianem esse delendam
 21. 21 Профил на Хи-хи
  Хи-хи
  Рейтинг: 1651 Неутрално

  Офф, нема нищо по-лошо от недоучил идиот.

 22. 22 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1416 Весело

  [quote#11:"Каишков - Гласът на Америка"]Нали прабългарите не са тюрки (монголоиди) а са от арийската раса.[/quote]

  Не са.
  Цървените шебеци от ЦК на БКП казаа:
  - Българите са Пеко - Таки, Мако - Даки и малко Траки.

  Цацарoff - Оставка ! >:-)
 23. 23 Профил на Депутат 241
  Депутат 241
  Рейтинг: 5903 Неутрално

  [quote#14:"palav_nik"]Навсякъде пише -БЪЛГАРИ[/quote]
  А къде оставяш славянските "братя"?

  Ония, които са дошли от северната тундра с "високата" си култура, унищожили са траките, асимилирали са прабългарите и създали Старо-, Ново-, Бело-, Черно- и Велико-Русия?
  Никой БАНски старец (и бабек) няма да се съгласи с теб и с автохтонната теория...

  “Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
 24. 24 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1416 Весело

  Стига сте дудянли хайде на въздух времето е супер.

  Цацарoff - Оставка ! >:-)
 25. 25 Профил на pixela
  pixela
  Рейтинг: 571 Любопитно

  До коментар [#2] от "ШпекСаламНароден":

  Не се чувствай виновен, както и Нурие не трябва да се чувства!

  freedom is another word for nothing else to lose
 26. 26 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 1619 Весело

  [quote#19:"sophia_gr"]И не разбрах какви "монголоидни елементи" са намерили при българите от Родопите?[/quote]
  Никакви.
  И не само там, ами и на територията на сегашна България. Това е скалъпена теория, която е имала нужда от доказателства. Само, че последните генетични изследвания доказаха, че населението на България е на около 8000 години. Най-старото в Европа и е с 92% европейски произход. Останалите са ясни...

 27. 27 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2318 Неутрално

  [quote#18:"Чарли българоФИЛ"]Остави хората да се самоопределят.[/quote]
  Е нали сме ги оставили записват децата в родопски талибански училища и ги учат на всякакви ислямски учения!
  Вече има такива които искрено вярват ,че Родопа е свещена земя на Мохамед а те самите са там от времето когато пророка е минал да ги озари с праведността !


  Libertarianism is just anarchy for rich people
 28. 28 Профил на Gordon Freeman
  Gordon Freeman
  Рейтинг: 571 Весело

  [quote#23:"Депутат 241 - Майдан в Москве'2015"]Ония, които са дошли от северната тундра с "високата" си култура, унищожили са траките, асимилирали са прабългарите и създали Старо-, Ново-, Бело-, Черно- и Велико-Русия? [/quote]
  «Русия е име, узурпирано от московците. Те не са славяни и въобще не принедлежат към индо-германската раса (днешния термин е «индо-европейци», бел. на преводача). Те са натрапници, които трябва да бъдат прогонени на изток от Днепър и по-далече.» Карл Маркс до Фридрих Енгелс, писмо от 1865.

  Ceterum censeo Russianem esse delendam
 29. 29 Профил на sophia_gr
  sophia_gr
  Рейтинг: 469 Неутрално

  До коментар [#28] от "G-man":

  Съвременните руснаци са смес от балти и угро-фини.

 30. 30 Профил на calypso
  calypso
  Рейтинг: 495 Неутрално

  А сега, съвременни факти. Имам ДНК анализ. Потомка съм на българи планинци от Търновския и Преславски балкан.
  И резултатите са:
  75% тракийски гени /от около 5000 год./.
  5% кавказки
  3% /неандерталци/
  2,8 % викинги
  останалото средиземноморски Италия, Испания/?/, Гърция
  около 1.5 други неидентифицирани
  Лабораторията е швейцарска
  Най- близко генетично сме с Румъния. Учудването ми беше голямо, но после си дадох сметка че те са тракийско племе /даки/
  У нас в тази връзка работи една дама генетичка-. Изводите й са интересни и близки до моите резултати. А българските учени от онова, пък и от сегашно време....

 31. 31 Профил на Gordon Freeman
  Gordon Freeman
  Рейтинг: 571 Весело

  [quote#29:"sophia_gr"]Съвременните руснаци са смес от балти и угро-фини. [/quote]
  Просто два пъти цитирах Маркс, първоучителят на нашите комунисти, нали се кълнат в неговото учение, та не е чудно какво са ги вършили.
  Какви още ги е редил дедо Маркс, не е за вярване.

  Ceterum censeo Russianem esse delendam
 32. 32 Профил на rkirov
  rkirov
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#12] от "joro4900":
  Е селата ги има още ( и не само тези три -около Перелик).Дълго време са били изолирани и са си менкали генетичен материал помежду си .

  Все по-хубаво става :)
 33. 34 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 8155 Неутрално

  До коментар [#15] от "Депутат 241 - Майдан в Москве'2015":

  Честно казано трудно е да се разбере нещо поднесено ''със значителни съкращения'' и не е ясно защо изобщо го пускат този материал , освен ако някой не иска да повдигне нов дебат за ''Помашкия етнос'' с всички произтичащи от това последствия.....
  А ДАНО ДА НЕ Е ТАКА...
  А иначе аз доколкото разбрах от статийката , авторите са направили откритие , че по високите планински села населението не е така смесено , както в равнините...Нещо такова..

  [email protected]
 34. 35 Профил на sophia_gr
  sophia_gr
  Рейтинг: 469 Неутрално

  [quote#34:"karabastun"]Честно казано трудно е да се разбере нещо поднесено ''със значителни съкращения'' и не е ясно защо изобщо го пускат този материал , освен ако някой не иска да повдигне нов дебат за ''Помашкия етнос'' с всички произтичащи от това последствия..... [/quote]

  Мен ако питаш, някой пак ръчка. Да не забравяме и няколко хаактеристики на Дневник: често са трибуна на Хелзинския комитет, финансират се от САЩ (Америка за България), макар да се правят на демократи, непрекъснато пробутват левичарски идеи като интернационализъм и мулти-култи (обожават имигранти, цигани, обратни и освен това, когато едни левичари от Германия искаха да събарят мижавата ограда на границата с Турция, те доста им симпатизираха). Та, да. Дневничето не се знае какви точно интереси застъпва.

 35. 36 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 1619 Весело

  [quote#30:"nonsens2"]Най- близко генетично сме с Румъния. [/quote]
  Ами нормално.
  Виж картите на средновековна България и сичко ти става ясно. До 18в. сме едно цяло, след което фанариотите започват да работят по създаването на измислената румънска нация. Инак и оттатък Дунава се е говорило и пишело на български език и почти всички топоними са български, особено тези в Седмиградско...

 36. 37 Профил на Млад овчар
  Млад овчар
  Рейтинг: 402 Неутрално

  До коментар [#35] от "sophia_gr":

  Аз мисля, че статията не казва нищо конкретно, но какво иска да внуши става пределно ясно! И защо в навечерието на 3ти март? Защо не се публикува на 19 февруари или 13 март?А имайки впредвид, че Дневник е сериозен грантополучател от чуждо правителство, известно със създаването, обучението и поддръжката на ислямисти, разпалването на въоръжени конфликти на етническа основа...умисъла е явен!
  После ни питат с престорена почуда какво толкова имаме против медии да се финансират с грантове!

  Аз не получавам грант!А ти?
 37. 38 Профил на sophia_gr
  sophia_gr
  Рейтинг: 469 Неутрално

  [quote#37:"Млад овчар"]Аз мисля, че статията не казва нищо конкретно, но какво иска да внуши става пределно ясно! И защо в навечерието на 3ти март? Защо не се публикува на 19 февруари или 13 март?А имайки впредвид, че Дневник е сериозен грантополучател от чуждо правителство, известно със създаването, обучението и поддръжката на ислямисти, разпалването на въоръжени конфликти на етническа основа...умисъла е явен!
  После ни питат с престорена почуда какво толкова имаме против медии да се финансират с грантове! [/quote]

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++

  Това ми беше мисълта!

 38. 39 Профил на Радио Плутон
  Радио Плутон
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Българските турци очевидно имат един и същ произход с българите. Това става ясно на всеки, който види турчин от Турция!

 39. 40 Профил на Радио Плутон
  Радио Плутон
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#11] от "Каишков - Гласът на Америка":

  Тука всъщност си ироничен нали? Прабългарите са от хунската група племена -по-точно кутригури, утигури и оногури. За съжаление, в условията на безпросветност, каквато цари в България, всякакви плеволяци и треволяци процъфтяват

 40. 41 Профил на Радио Плутон
  Радио Плутон
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#37] от "Млад овчар":

  И от мен плюс, но.
  Нека внушават каквото си искат. Българският народ (да не използвам комунистическия термин нация) по определение не е от една кръв, а от смесване на коренно различни племенни общности, основно три - българи, славяни и старо балканско население. Тъй че каквото и да пишат, то не може да докаже нищо.
  А най-гениалният български държавник е Борис І, следван от Йоан Асен ІІ ...

 41. 42 Профил на Magen David
  Magen David
  Рейтинг: 832 Любопитно

  До коментар [#30] от "nonsens2":

  За кавказките и викингските гени е ясно. Интересно ми е обаче, от къде е взет прототип на тракийските гени за сравнение?

  Не казвай не мога. Действай! За да успееш, първо трябва да поискаш.
 42. 43 Профил на legio
  legio
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Всъщност, ако се търси "тракийска" връзка, тя по на запад. В Албания. Има теория, че в албанския език, някои топонимите идват от тркийските езици.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  Who dares wins!
 43. 44 Профил на Радио Плутон
  Радио Плутон
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Ако не почнеме да правиме деца като албанците скоро ще сме от индийската група на индоевропейските езици с афгански примеси

 44. 45 Профил на Радио Плутон
  Радио Плутон
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#43] от "legio":

  Със сигурност албански има връзка с румънски. Румънският е зле научен народен латински. От друга страна албанският няма собствена лексика за морски неща (риби например), а основно заема гръцки такива. Собствената лексика на албански е свързана с животновъдството и планинските обиталища.

 45. 46 Профил на Радио Плутон
  Радио Плутон
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#42] от "Magen David":

  Най-лесният отговор: от албанците!

 46. 47 Профил на Радио Плутон
  Радио Плутон
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#33] от "nonsens2":

  ДНК анализът показва произхода на лицата, съставящи определен народ, но не и произхода му. Така ако се направи ДНК анализ на турците, няма да се открият много монголоидни гени, въпреки това произходът им е от Сибир и Монголия.

 47. 48 Профил на Magen David
  Magen David
  Рейтинг: 832 Неутрално

  До коментар [#46] от "механозавър":

  Има такава теория че албанците са потомци на тракийците. За сега обаче това е само хипотеза, неподкрепена с доказателства. Затова подобно генно изследване, не може да се възприеме сериозно.

  Не казвай не мога. Действай! За да успееш, първо трябва да поискаш.
 48. 49 Профил на Радио Плутон
  Радио Плутон
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#14] от "palav_nik":

  Откога чакахме да се родиш ти, пророче, и да се изявиш на людете си (прости ми за чисто славянския ми език)!!!

 49. 50 Профил на Радио Плутон
  Радио Плутон
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#48] от "Magen David":

  Във всеки случай са местен балкански народ. Паралелите между албански и румънски го доказват. Румънците също са потомци на езиково романизирано балканско население. Дори езикът им свидетелства как са живели - в планините, занимавайки се с животновъдство, защото няма запазена романска градска лексика.

 50. 51 Профил на Радио Плутон
  Радио Плутон
  Рейтинг: 458 Неутрално

  [quote#48:"Magen David"]Има такава теория че албанците са потомци на тракийците.[/quote]
  Даже има теория, че са потомци на бесите, изселени от родопските им обиталища по неизвестна причина. Бесите пък са имали превод на Библията на своя език, а нищо чудно в манастирите в Синай (докато не ги е запалил някой) да се намери нещо и днес !!!

 51. 52 Профил на Magen David
  Magen David
  Рейтинг: 832 Неутрално

  [quote#50:"механозавър"]Във всеки случай са местен балкански народ.[/quote]
  Сигурно е така. На този кръстопът обаче, който не е минал, той и не е оставил гени те си. От тук, до тракийския въпрос обаче, е много далече. Траките са изчезнал народ преди много, много време. Сега е доста модно да се спекулира с тях, а явно и с техните гени.

  Не казвай не мога. Действай! За да успееш, първо трябва да поискаш.
 52. 53 Профил на sophia_gr
  sophia_gr
  Рейтинг: 469 Неутрално

  Албанският има няколко процента своя, наследена от индо-европейския лексика, всичко останало е замка от гръцки, латински, славянските езици, после турски, както и думи, чиито произход не може да се определи.
  А съществуват доста думи, които се срещат само в български, албански и румънски, напр. "катеря". Друг е въпросът, че съвременните албанци нямат много общо с населението, населявало тези земи преди 2000 години, примерно. Те неслучайно се самонаричат "шиптери".

 53. 54 Профил на Алф
  Алф
  Рейтинг: 1438 Неутрално

  До коментар [#31] от "G-man":

  Бе на тях Маркс им отърва, ако подкрепя линията на последния конгрес на Партията и каквото каза партийния секретар. Останалото е мълчание....

  Ако още ме помниш, значи си от последното поколение, което си играеше на двора.
 54. 55 Профил на naydenman
  naydenman
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Траките са наши прадеди.

 55. 56 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8152 Неутрално

  Те комунистическите простотии нямаха граници.

 56. 57 Профил на calypso
  calypso
  Рейтинг: 495 Неутрално

  До#42

  Малко ли разкопки има в Европа. Останки от хора, пък и гладиатори в Рим...Траките според Страбон са били най- многолюдните племена в древността. Мен ме изненадаха по скоро викингите. Но пък около 1000 година те са прекосили цяла Европа. А Дунав и тогава е бил плавателна река.

 57. 58 Профил на ariel28
  ariel28
  Рейтинг: 571 Неутрално

  [quote#4:"hodounski"]И Хитлер е правил антропологични проучвания.[/quote]
  Какво лошо има в антропологическите проучвания?

  'Let light surround you' Dream Theater
 58. 59 Профил на ariel28
  ariel28
  Рейтинг: 571 Неутрално

  [quote#11:"Каишков - Гласът на Америка"]И БАН пак правят генетични (расови) изследвания с които показват че не сме славяни, а някакъв друг расов тип, наречен примерно средиземноморски.[/quote]
  Българите сме: 48% траки, 20 и няколко процента прабългари (които са индоевропейци) и 8% "славяни" (в кавички, защото този етноним е измислен).

  'Let light surround you' Dream Theater
 59. 60 Профил на ariel28
  ariel28
  Рейтинг: 571 Неутрално

  [quote#13:"sophia_gr"]Някой да ми каже какъв е смисълът на тази статия и какво точно иска да каже авторката и с нея?[/quote]
  Смисълът е, че по неясни все още за мене причини в последните седмица-две "Дневник" публикува втора протурска и антибългарска статия. Под благовидното "осъждане на Възродителния процес". Но нищо не се пише за това, че милите ни анадолски братя не са никак емоционално ттравмирани, когато ВЗЕМАТ БЪЛГАРСКИ ИМЕ И ПАСПОРТ, ЗА ДА ШЕТАТ ИЗ ЕВРОПАТА...

  'Let light surround you' Dream Theater
 60. 61 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1865 Неутрално

  До коментар [#2] от "ШпекСаламНароден":

  Не виждам какви притеснения имате да се чувствате българин и защо пък свързвате Местан, Доган и Ко с нещастията сполетели съвсем непредизвикано голяма част от нашия народ, който е съставен от български турци, помаци и сигурно и не съвсем определили се хора.
  Не сме и слава Богу, ние българите, средно статистическия човек планирали и/или изпълнили т.н. възродителен процес и нека неговите идеолози, плановици и изпълнители се притесняват от говоренето и писането по въпроса.
  За върхушката на ДПС няма и какво особено да се каже, те се опитват, за съжаление с известен успех, да яхнат и използват натрупаните мъки и изпитания и затова е наша грижа и задължение да разсеем тези заблуди и нещата в страната да си дойдат на място, а "повелителя на обръчите" да бъдат както му е реда разследвани и наказани.

 61. 62 Профил на ikar_01
  ikar_01
  Рейтинг: 880 Неутрално

  До коментар [#7] от "Valeria":

  Да, за съжаление. В Турция имаше организация на Дунавските и Родопски турци (може и още да съществува), които твърдяха, че на Балканите е имало мюсюлмани още преди идването на турците и когато те дошли тук, местното население викало" помагай, помагай" и оттам се е получило помак. Самите турци наричат помаците ахряни /ахрени/.

 62. 63 Профил на pinkpearl
  pinkpearl
  Рейтинг: 507 Неутрално

  [quote#10:"lout66"]Тъпите комунисти да бяха погледнали как се прави асимилация на българите в Гърция , Сърбия , Турция и Македония .
  Щяха да научат ,че няма нужда от насилствена смяна на именат[/quote]

  Грешите, и там е имало и още как!

 63. 64 Профил на pinkpearl
  pinkpearl
  Рейтинг: 507 Неутрално

  Много добре, че са правени антропологични изследвания. Не е хубаво само дето са правени с предпоставена теза, както го представя авторката на статията.

 64. 65 Профил на Лео
  Лео
  Рейтинг: 1157 Неутрално

  Дневник, защо вадите скелетите от гардероба и то точно преди 3-ти март?

 65. 66 Профил на pinkpearl
  pinkpearl
  Рейтинг: 507 Неутрално

  [quote#62:"ikar_01"]Самите турци наричат помаците ахряни /ахрени/.[/quote]

  То е от едно старо име на Родопите - Ахрида.

 66. 67 Профил на olexander
  olexander
  Рейтинг: 1166 Неутрално

  [quote#10:"lout66"]Тъпите комунисти да бяха погледнали как се прави асимилация на българите в Гърция , Сърбия , Турция и Македония .
  Щяха да научат ,че няма нужда от насилствена смяна на имената .[/quote]
  + x 100
  Само дето в Гърция , Сърбия , Турция и Македония никога не е върлувала едрата червена чума. За да изпревара роптането - Тито беше комунист от иди ми дойдими. Ако сме честни единствено при него сърбите успяха да получат няколкото си минутки слава - този Югославия (или Велокосърбия) коато си блянуват още от 15 век.

  Победителите първо печелят, а след това отиват на война; победените първо отиват на война, а след това търсят начин да я спечелят.
 67. 68 Профил на pinkpearl
  pinkpearl
  Рейтинг: 507 Неутрално

  [quote#39:"механозавър"]Българските турци очевидно имат един и същ произход с българите. Това става ясно на всеки, който види турчин от Турция![/quote]

  Някои - да, други - не. Мешани са.

 68. 69 Профил на raylight
  raylight
  Рейтинг: 973 Неутрално

  А според вас помаците, с идентичния език и обичаи с българите, от луната ли са, госпожо Муратова?

  Истината е висша ценност
 69. 70 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 571 Неутрално

  До коментар [#69] от "raylight":

  Утре ще ги сетим на манифестацията по случай 3-ти март ...

 70. 71 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 571 Неутрално

  До коментар [#68] от "gogaroga":

  Говориш, гаче имаш резултати от независимо изследване...
  Имаш ли ги, позови се на тях и докажи "мешаното" ...

 71. 72 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  До коментар [#68] от "gogaroga":

  Да им направян изследване. Прота работа. Както по ДНК се установи, че изобщо нямаме нищо общо с някакви ираноезични и нинам кви племена - турски, цигански, арабски и секаква друга паплач. Ние сме дошли от Франция или Италия, както сочи ДНК. Затова сме толкова красиви, с много добри антропологични белези, като отстъпваме единствено на хърватите..

 72. 73 Профил на marij57
  marij57
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Дали Муратова ще се съгласи публично, пред камери да даде ДНК тест, за да се определят нейните гени? Защото ако го направи тайно няма да й вярвам, че не крие и лъже за резултатите, както турците непрекъснато покриват "ВЪЗРОДИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС" който те турците са осъществили в Турция срещу кюрдите и непрекъснато говорят за този унизителен факт у нас, както и никога не говорят какви доходи имат днес българските мюсюлмани, ръководени от ДПС.

 73. 74 Профил на pinkpearl
  pinkpearl
  Рейтинг: 507 Неутрално

  [quote#71:"dimko"]Говориш, гаче имаш резултати от независимо изследване...
  Имаш ли ги, позови се на тях и докажи "мешаното" ...[/quote]

  По начало сте прав, че изследване не се прави "на око".
  На все пак прави впечатление, че в България има много турци, които ни по цвят, ни по черти си приличат с турците в Истанбул. В Севлиевско има руси турци, свръхруси и бели със сини очи и ситни, правилни черти, един мой приятел им вика "руснаците, които се преструват на български турци". По език и самосъзнание са турци, съселяните им със същата външност - българи.

 74. 75 Профил на agl52316780
  agl52316780
  Рейтинг: 515 Весело

  До коментар [#53] от "sophia_gr":

  какаться? Или е в руския през български

 75. 76 Профил на атанас
  атанас
  Рейтинг: 1684 Неутрално

  74,

  Светло кестеняв със светли очи и нисък ръст е типичното описание на османлия. Турците в Истанбул в наши дни са тотално омешани с много гръцки(Фанер е бил гръцкия квартал на държавните служители. Да, странно, но в Османската империя султанът е бил син на робиня, везирът- роб еничар, основата на армията- еничари и мамелюци, администрацията- роби.). Траките са описвани като високи, руси. Славяните и те са описвани като светли. Да не забравяме, че Аспарух идва с 20-30000 човека при море от славяни тук. Но пък във вековете минават кръсноносци, османлии, турци... Днешна Турция е кръстопът и на араби, кюрди търговия с Изтока... И днес има куп арменци, евреи, роми по Балканите и мешавицата е тотална.

  Изобщо, антропология и гени какво помагат и за чий се спори? Вяра и самоопределяне са право на личен избор и трябва да се уважават. Търсене на произход, за да оправдаеш насилствена смяна на самосъзнание, е идиотщина. Всички знаем, че сме едни и същи хора, затова и расова омраза и неприемане на останалите почти никога е нямало на Балканите, а малзинствените обности

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 76. 77 Профил на атанас
  атанас
  Рейтинг: 1684 Неутрално

  като цяло живеят спокойно. Та... Глупави са споровете.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 77. 78 Профил на LK
  LK
  Рейтинг: 527 Неутрално

  До коментар [#42] от "Magen David":За кавказките и викингските гени е ясно. Интересно ми е обаче, от къде е взет прототип на тракийските гени за сравнение?

  А мен ме тревожат също и викингските, и кавказките гени... За тях пък как са намерили прототип? Бодигардовете на византийските императори, които идвали от Северна Европа, са си били доста поомешани - с келти-мелти и пр. Къде ги тези генетични чистотии, мили потомци на пра-пра-пра-старите европейци?

  Mt
 78. 79 Профил на LK
  LK
  Рейтинг: 527 Неутрално

  До коментар [#76] от "атанас":Изобщо, антропология и гени какво помагат и за чий се спори? Вяра и самоопределяне са право на личен избор и трябва да се уважават. Търсене на произход, за да оправдаеш насилствена смяна на самосъзнание, е идиотщина.

  Напълно се съгласявам! Последното изречение обаче за "хармония" на Балканите ми се вижда пресиленичко!

  Mt
 79. 80 Профил на sophia_gr
  sophia_gr
  Рейтинг: 469 Неутрално

  [quote#75:"agl52316780"] какаться? Или е в руския през български [/quote]

  Тази дума значи "кая се". Какво общо има с "катеря се"?

 80. 81 Профил на Мавродинов
  Мавродинов
  Рейтинг: 707 Неутрално

  До коментар [#18] от "Чарли българоФИЛ":
  Същността на помаците е определена от самите тях, от техните прабаби и прадядовци, баби и майки, които предават българския език и песните от поколение на поколение. Предателството на българските политици допусна арабските и турски пари да насаждат турски и арабски език и всякакви антибългарски теории.

 81. 82 Профил на sophia_gr
  sophia_gr
  Рейтинг: 469 Неутрално

  [quote#80:"sophia_gr"]какаться? Или е в руския през български - цитат на коментар #75 от “agl52316780”
  Тази дума значи "кая се". Какво общо има с "катеря се"? [/quote]

  Извинявам се, прочетох "каяться". Все пак думата, която си дал, сигурен ли си, че има общо с "катеря се", на мен ми прилича на една друга, която дечицата използват, когато им се прави нещо.

 82. 83 Профил на Magen David
  Magen David
  Рейтинг: 832 Неутрално

  [quote#78:"Martina"]А мен ме тревожат също и викингските, и кавказките гени... За тях пък как са намерили прототип? [/quote]
  Четох че поради изолираност жителите на Исландия нямат почти никакъв примес на чужди гени. Така че те биха могли да бъдат прототип на викингските гени. Не чак такова, ама подобно може би е и положението в отдалечените села по изолираните високопланински долини на Кавказ. Да се говори обаче за тракийски гени, според мен е една голяма глупост.

  Не казвай не мога. Действай! За да успееш, първо трябва да поискаш.
 83. 84 Профил на Мавродинов
  Мавродинов
  Рейтинг: 707 Неутрално

  До коментар [#27] от "comandante vs либертарианци и корпокративисти":
  Прав си! Дедите им ще се обърнат в гроба, ако могат да видят, как се отричат от българския си език и зубрят турски и арабски.

 84. 85 Профил на nenad
  nenad
  Рейтинг: 458 Весело

  Изобретяването на "родопска" раса
  ................................

  Чудесен текст, като за 3 март!
  Поздравявам редакцията за добрия вкус!

 85. 86 Профил на sophia_gr
  sophia_gr
  Рейтинг: 469 Неутрално

  [quote#76:"атанас"]Траките са описвани като високи, руси. [/quote]
  Хубаво е да посочиш въз основа на какво го определяш това, понеже, ако им погледнеш гробниците, общо взето се виждат брюнети.
  [quote#76:"атанас"]Да не забравяме, че Аспарух идва с 20-30000 човека при море от славяни тук. [/quote]
  Дай исторически извор (снимка на него, не препис в книга), а не сведения от учебника по история за трети клас, в който пише точно това, което ти си написал: че някакви "прабългари" идват от някъде си, че са 30 000 човека и че тук ги чака море от славяни. Съветвам те да не търсиш, защото няма да намериш.

 86. 87 Профил на sophia_gr
  sophia_gr
  Рейтинг: 469 Неутрално

  [quote#85:"nenad"]Чудесен текст, като за 3 март!
  Поздравявам редакцията за добрия вкус!
  [/quote]

  Надявам се това е ирония.

 87. 88 Профил на nenad
  nenad
  Рейтинг: 458 Весело

  [quote#87:"sophia_gr"]Надявам се това е ирония.[/quote]
  Като не разрешават псуването, сал иронията ни остава...

 88. 89 Профил на sophia_gr
  sophia_gr
  Рейтинг: 469 Неутрално

  Оказа се, че Нурието и тя в свързана с НПО по етнически въпроси: Участие на Нурие Муратова в управлението на НПО
  "Балканско общество за автобиографистика и социално общуване"
  Регион: Благоевград
  Тип: Сдружение
  Сфера на дейност: Етнически въпроси; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
  http://www.ngobg.info/bg/organizations/5711-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5.html

 89. 90 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 571 Неутрално

  До коментар [#78] от "Martina":

  Има си метод, Колега - под "тракийски" корен, се разбира гена на "местните", еднакъв за тях и различен от кавказкия, на викингите и пр. "кръстъпътни смешения" ...

 90. 91 Профил на атанас
  атанас
  Рейтинг: 1684 Неутрално

  До коментар [#86] от "sophia_gr":

  На какво? Като цяло описанието на траките от съвременниците им елини е такова.

 91. 92 Профил на атанас
  атанас
  Рейтинг: 1684 Неутрално

  До коментар [#79] от "Martina":

  Е, айде за хармонията. Като изключим ромския проблем, който е по-скоро от няколко десетилетия, къде има проблеми хора с различен произход да живеят? Не говоря за насилие от страна на държавата, войни с неясни подбудители, а за живот извън гето на малцинствата и приемане в обществото. Колко сърби, гърци, арменци, евреи има в градовете ни и имат ли грам проблем да живеят тук? Някой да е отказал работа на Агоп или Аврам? Някой да говори за проблеми на гръцки общности по произход в Асеновград, по черноморието? В Истанбул освен с техния еквивалент на ромите- кюрдите да има етнически проблеми? В България да е имало проблем за етнически турци от страна на съседите им? В Пловдив, в центъра на града, съм израстнал сред няколко еврейчета, десетки арменци, гърци. Никога никой не съм чул да каже нещо за тях освен обичайните шеги. Колко арменски ателиета и магазини са били някога нападани с расистки подбуди? Колко евреи и турци са били бити? Колко арменски, еврейски, гръцки читалища има още от след освобождението? Колко български, гръцки църкви и читалища има в Истанбул? Ако външна сила не ръчка нещата, като цяло нямаме грам ексцесии за разлика от Западна Европа. Да не говорим кога са били последните за Запада химически кастрации на роми, изселвания и т.н.- далеч след времето на нацизма.

  В САЩ има повече етнически проблеми, а те са пример за толерантна към етносите страна, където всеки етнос е приет, а човек просто трябва сам да си работи за успеха. Там има квоти за чернокожи в училища и държавни институции от страх да не откажат работа заради кожата ти. На Балканите Айше туркинята в България, Иван в Истанбул, Агоп и Аврам без квоти успяват наравно с другите и още от деца са просто едни от всички.

 92. 93 Профил на doneva_a
  doneva_a
  Рейтинг: 515 Неутрално

  До коментар [#16] от "sophia_gr":

  Ще си позволя да кажа какво разбрах аз от статията. Може и да бъркам, но според мен авторката не прави никакви твърдения относно произхода или антропологичния тип на обсъжданото родопско население, а просто ни разказва за безумните и псевдонаучни гимнастики от епохата на зрелия тоталитаризъм, чиято цел е да се търси под вола тЕле и да се докаже някаква "благоприятна" етническа/антропологична чистота, при наличието на смущаващи тогава за властите религиозни и културни особености.

  "Цар Самоил во Скопје за 1,5 милиони евра, а во Софија за 50 000 евра и свети!"
 93. 94 Профил на sophia_gr
  sophia_gr
  Рейтинг: 469 Неутрално

  До коментар [#91] от "атанас":

  Все пак им погледни рисунките в гробниците, мисля, че те се определят по-добре от идеализирания образ, който са им построили гърците.
  Има много малко костен материал, защото траките са изгаряли мъртавците си, но от намерения се вижда, че те са били най-близо до средиземноморския тип. Имаше на времето бурни дискусии дали са руси, синеоки, както ги е описал Омир, и т.н. Това са митове. Според запазените черепи, с които разполагаме, те са били предимно кръглоглави южняци. Бюстът на цар Севт, открит от покойния Георги Китов, дава точна представа за това. По намеренето стъпало от бюста може да се определи чрез антропометрични методи и височината му и тя е ок. 175 см.
  Това е мнението на проф. Йорданов.

 94. 95 Профил на атанас
  атанас
  Рейтинг: 1684 Неутрално

  При среден ръст според доспехите от Средновековието 150-160см 175 са си висок човек. Иначе избягахме от основната теза, че извън безумия на властта спорове за антропология и етнос на Балканите са по-скоро безсмислени, защото тук чисти гени почти няма, а хората много по-отдавна от всички хелзинци, американци и т.н. живеят в разбирателство със съседа си от друг етнос. Е, войни за земя и т.н. е имало, но омраза към турчина, който оре съседната нива, не. Ние не сме си дали евреите да са в гета или изселвани по лагери, никога е нямало побои над хора с друг цвят преди отскорошните инциденти с пишман националисти, дето пак едва ли са на брой близо до този в една Германия или Франция на глава от населението. Разните му правжзащитници постоянно забравят това в рева си, но защо Франция гони циганите тогава, а оревава тук да не плащат ток, да строят незаконно, да не плащат данъци, да не ги "дискриминират" с арести за престърления?

  Заради двуличието в говоренето по етнически теми статии и дискусии под тях като тази са по-скоро обида за българите и всички етноси, с които живеем мирно от край време.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 95. 96 Профил на kirsner
  kirsner
  Рейтинг: 909 Неутрално

  "Помаците са наследници предимно на славяните, по-малко на прабългарите и най-малко на траките.."

  Това може да се установи и без задълбочени научни изследвания - достатъчно е да отидеш в няколко помашки села и ще видиш преобладаващо сетлооки и светлокоси хора, близки от излъчването на едни словенци например...

 96. 97 Профил на Голямото прочистване
  Голямото прочистване
  Рейтинг: 289 Неутрално

  Траките били изчезнал народ ? Как така, огромен народ, населявал земите около Босфора, горе до Азовско море на запад до Хърватия, 8000г пр.Христа, ще изчезне в 5-6-ти век ? Тия измишльотини комунистически ... Просто никакви славяни не е имало, Аспарух от никъде не е дошъл, а е разширил границите на вече съществуващата България. По това време вероятно България да е обединение на тракийските племена над Дунав, свободни от Римската империя. Всъщност битките между България и Източна римска империя(Византия), са си битки между траки, две държави един народ. Другите измишльотини за "море от славяни", покорени от малка дрипава орда са смешни. Явно са измислени , за да не се размирисва, кой е дал езика и християнството на Русия, кой е покръстил и половин Европа.

 97. 98 Профил на Голямото прочистване
  Голямото прочистване
  Рейтинг: 289 Неутрално

  Колкото за българския ген из Турция, не е състоятелно, че е заради отвличания и кръвен данък, които са с принос на гени 1:2000. Просто след като и там са живели траки,просто пришълците от изток са докарали още различни от тракийския ген. Там си е имало сериозно смесване.
  Югоизточна Румъния, Сърбия, Македония, черноморската част на Украйна са си все траки.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK