Планираните промени в пенсионното дело: оценка на потенциалните ефекти

Планираните промени в пенсионното дело: оценка на потенциалните ефекти

© Красимир ЮскеселиевПубликуваме анализа на Института за пазарна икономика.


РЕЗЮМЕ Замисълът на този доклад на Института за пазарна икономика, иницииран и финансиран от КС2, е да запълни - доколкото е възможно - липсата на обсъждане на ползи и разходи, рискове и последици от промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО), приети през декември 2014 г. В него са взети предвид и предложенията на допълнителни промени в КСО, разпространени от министерството на финансите през януари т. г.


Обща оценка на "реформата"
Промените в КСО бяха гласувани от законодателното събрание в необичайно кратки срокове – както от гледна точка както на здравия разум, така и според изискванията на традицията и закона за нормативните актове (ЗНА).[1] Следващите идеи за промени във вече направените изменения и допълнение на КСО, разпространени от министерството на финансите, също не стъпват върху някакъв правен или икономически анализ.  Обществените обсъждания са хаотични и често тънат в маловажни детайли.


Пропагандираният и наложен "избор" в пенсионното дело е фалшив и равносилен на отказ от спестявания. От гледище на Конституцията и действащия модел на пенсионна система (допълващи се, а не конкуриращи се стълбове) този "избор" променя характера на средствата - от лични и частни те стават солидарни и държавни. Същото важи и за предполагаемите, но засега недействителни, възможности за многократен избор между солидарния и личния стълб. Те биха имали някакво значение, ако декемврийската "реформа" бъде отхвърлена от Конституционния съд и те бъдат представени като алтернативна уредба.


Ефектите за осигурителните лица, невъзпротивили се на внасянето на техните пенсионни отчисления в НОИ, са противопоказни на общата цел за подобряване на пенсионния модел, в т.ч. на обявената цел на "реформата": ограничаване на дефицита в солидарния стълб и осигуряване на адекватна пенсия. Възможността за прехвърляне на средства от частните фондове към солидарния стълб подкопава смисъла на пенсионния модел, лишава направилите този избор от втора пенсия и увеличава дефицита на НОИ в дългосрочен план. Рискът от последващи промени в пенсионното дело, които да застрашат личните партиди и на тези, които нямат желание да ги местят в солидарната система, също не може да бъде пренебрегван.


Оценката на състоянието на пенсионната система и на направените промени и предложения показва, че идеята за прехвърляне на средства от личните партиди в солидарния стълб по никакъв начин не решава проблемите на пенсионната система в страната.


Вътрешно-присъщи рискове на двата стъбла


Рисковете, присъщи на двата стълба на задължителното пенсионно осигуряване, са с коренно различен характер. Бъдещата пенсия от първи стълб е под влиянието на следните основни рискове, свидетелства за които могат да се намерят в близката история на пенсионното дело в България: политически и демографски рискове, макроикономически и фискални рискове, морално-етически проблеми.


Рисковете, на които са изложени бъдещите пенсии от втория стълб, са основно пазарни, макар и при тях да присъства политическият риск (от непостоянство на паричната и разточителна социална, дългова и разходна политика). Съществува риск от непостоянна положителна доходност, но тя исторически у нас е по-скоро следствие от промяната на регламентите за портфейлите на универсалните пенсионни фондове. Хипотетичният провал на пенсионни дружества правно не може да доведе до фалит на управляваните от тях фондове и загуба на частни спестявания.


Състояние на първия стълб


Реалният дефицит във фонд "Пенсии" трябва да се изчислява като нетна стойност (т.е. като се извади от него 12-процентната вноска на държавата като трети осигурител), която всъщност представлява част от трансфера от републиканския бюджет[2] към фонд "Пенсии".


Изчислен по този начин, дефицитът във фонд пенсии за 2013 г. е равен на 4,27 млрд. лева или 57,4% от разходите на фонда. Т.е. приходите във фонд "Пенсии" – основно от осигуровки – покриват едва 42,6% от разходите за пенсии от ДОО.  Останалото се поема от централния бюджет посредством споменатата 12% вноска на държавата (от 2009 година насам) и ежегодния трансфер за покриване на дефицита. Т.е. по-голямата част от разходите за пенсии се финансират не от осигуровки, а от други данъчни и неданъчни приходи в централния бюджет.


Трупането на дефицити не зависи от общото състояние на икономиката, започва преди кризата от 2009 г. и продължава с пълни темпове след нея. Трансферите от централния бюджет като процент от БВП системно надвишават в пъти икономическия растеж след 2008 г. Те нарастват тройно в периода между 2003 г. и 2013 г. – от 12,8% от всички разходи по републиканския бюджет през 2003 г. до 37,5% през 2013 г. Т.е. тежестта на дефицита в ДОО за бюджета на централното правителство нараства три пъти между 2003 и 2013 г., което илюстрира повече от ясно бремето на разходопокривната система за бюджета.


Отношението на дефицита в ДОО към БВП също нараства значително в периода 2003-2013 г., от 2,5% до 5,9%. Дори и в годините на висок икономически растеж до 2008 г. трансферите от републиканския бюджет към бюджета на ДОО достигат около 3% от БВП, а след 2009 г. те се увеличават двойно като съотношение към БВП. Т.е. дефицитът в държавното обществено осигуряване расте далеч по-бързо от възможностите (растежа) на икономиката, което илюстрира неговата неустойчивост в дългосрочен план.  Последните години той превишава значително дефицита по консолидирания бюджет, който през 2013 г. достигна 1,8% от БВП, а през 2014 г. – 3,7% от БВП.


Състояние на втория стълб


След дълги спорове се изясни, че за периода 31.03.2002 г. – 30.09.2014 г. реалната доходност на УПФ е 0,5%. Ако се сравни доходността на Сребърния фонд и тази на УПФ, се вижда, че номиналната доходност на първия е по-ниска, от което следва, че и реалната му доходност ще е по-ниска, още повече като се има предвид, че от 2012 г. доходността на Сребърния фонд е 0%.


Потенциалното прехвърляне на средства от лична сметка в УПФ към Сребърния фонд лишава осигуреното лице от доходност по натрупаните средства, като в същото време реалната стойност на натрупаните средства ще намалява при инфлация.


Без спестяване пенсията ще е по-ниска – пенсионният модел на България е такъв, че по дефиниция получаваната пенсия от двата задължителни стълба (солидарен и капиталов) е по-висока спрямо пенсията на тези, които са само в солидарния стълб. Не бива да забравяме, че докато работим, това, което получаваме от НОИ, не е информация за спестени пари, доходност или нещо подобно, а едно празно обещание – в бъдеще ще намерим пари за твоята пенсия. Демографията и пазарът на труда съвсем не са в подкрепа на това обещание. В момента, според промените в КСО от декември м.г., отказът от личната партида е на практика равносилно на дарение за солидарния стълб.


Конституционни проблеми


Решение 7 на Конституционния съд от 2011 е прецедентно, който предопределя съдбата на едно ново конституционно дело по повод измененията в КСО от декември 2014 г.  Тогава основанията за обявяването за неконституционно на прехвърлянето на около 100 млн. лева от професионалните пенсионни фондове в НОИ през 2010 г. бяха следните:


 • Собствеността върху натрупаните суми е на осигуреното лице;
 • Прехвърлянето променя характера на средствата, а волеизявлението е ключово;
 • Държавата нарушава Конституцията;
 • Прехвърлянето на средства е антипазарна мярка;
 • Подобни промени крият риск от бъдещи грешни стъпки;
 • Солидарният и частният стълб се допълват, а не са конкуренти.
Фискални и стопански ефекти


Ефектът от преместените партиди (евентуално в Сребърен фонд) би бил в рамките на максимум 330 млн. лв., което е равностойността на 5% от натрупаните до момента 6,6 млрд. лева в частните фондове.


По-вероятно е тази сума да бъде доста по-ниска, около 200-250 млн. лв., тъй като е логично подобен избор да направят лицата с по-малки партиди. Те биха търсили по-висока пенсия от солидарната система, поради малко натрупвания по личната си партида.


Освен преместването на партидите ще последва и насочване на бъдещите вноски на преместилите се към НОИ. Ефектът в рамките на една година от евентуалния избор на тези 170 хил. лица би бил в рамките на 70 млн. лв. допълнителни приходи в НОИ. Това е около 1% от бюджета на НОИ за изплащане на пенсии в рамките на една година, т.е.  положителният ефект за дефицита на НОИ (равен на близо 5 млрд. лева), дори в краткосрочен план, е незначителен.


От управляваните в универсалните пенсионни фондове 6,9 млрд. лв., депозитите са 0,42 млрд. лв. или 6,26%, дълговите книжа - 3,8 млрд. лв. (56,2%), а дяловите участия - 1,8 млрд. лв. (27,3%). Поставянето под риск дори само на част от тези активи ще влоши управлението на целия портфейл и най-вероятно ще мотивира допълнителни регулации и надзор.


Здравият икономически смисъл предполага, че най-вероятно ще се натрупват следните трудно-изчислими въздействия:


 • —Загуба на ресурс за банки, бюджет и капиталов ресурс;
 • Недостатъчност на средствата за покриване на дефицитите в ДОО, нарастване на тези дефицити;
 • Разширяване на трансферите от централния бюджет и двойното финансиране на НОИ от гражданите;
 • Обратна селекция на "спестителите" в НОИ;
 • Изтласкване на пазарните и господство на (предимно) политически рискове в пенсионното дело;
 • Преоценка на номиналния и имплицитния държавен дълг;
 • Загуба на спестявания и инвестиции.

Какво може да се направи


Без претенция за изчерпателност, смятаме за важно да се предприемат следните политически действия:


 1. Очевидно се налага преосмисляне на промените от декември 2014 г.
 2. В солидарния стълб на дневен ред би трябвало да са ограничаването на ранното пенсиониране, покачването на пенсионната възраст, преглед и промени по отношение на инвалидните пенсии и т.н.
 3. Преглед на процедурите за отчетност, запис и деклариране по КСО с цел ограничаване на стимулите за злоупотреби;
 4. Подобряване на връзките между системите на фиска и НОИ, както и на записите по индивидуалните вноски на поколението, родено преди 1960 г. (за да се доизяснят причините на сегашното състояния и действителните дефицити на първия стълб);
 5. По отношение на втория стълб и частните фондове важните въпроси са свързани с даването на възможност за поемането на различен риск спрямо профила и избора на осигурените лица (т. нар. мултифондове), намаляване на таксите, ясно дефиниране на фазата на изплащане и т.н.
 6. Не на последно място, необходими са международни сравнения, съобразяване с международния опит и съвети от МВФ, Световната банка и ЕС и полагане на усилия да не се повтарят грешките на Унгария и Полша. Например статистиката на пенсиите в страните от ОИСР показва, че брутният коефициент на пенсионно заместване при тях е 54,5%, а нетният (т.е. с отчитане на данъчното облагане преди и след пенсиониране) този коефициент е 66%. Пак според ОИСР за България тези стойности са съответно 84,5% и 108%. Тези данни означават, първо, че в системата има резерви, и, второ, че коефициените могат да се пресмятат по-коректно.
Това са важните въпроси, които стоят пред първия и втория стълб на пенсионната система и които следва да бъдат взети предвид, ако някой изобщо иска да бъдат решени проблемите на НОИ и на пенсионното дело като цяло.


[1] Чл. 28, ал. 2, т. 3 и 4 налагат обсъждания и оценка на въздействията ("финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба" и "очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива").  В интерес на истината трябва да кажем, че при желание тези изисквания могат да се тълкуват двояко, защото § 6 от ЗНА казва, че въпросният член (заедно с цялата глава трета) "не се прилагат за законопроектите за бюджета и за обществено-икономическото развитие на страната".  Всъщност под "обществено-икономическо развитие на страната" може да се подведе всеки проектозакон.  Според нормалните подобни изисквания и според здравия икономически смисъл точно тези проекти и политики изискват по-детайлен анализ на въздействията, "очакваните резултати".


[2][2] Централен бюджет след влизането в сила на новия Закон за публичните финанси от 2014 г.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (21)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на doker
  doker
  Рейтинг: 434 Неутрално

  резултата винаги е само един, ограбване на народа

 2. 2 Профил на lout66
  lout66
  Рейтинг: 687 Неутрално

  Крайно време е да се даде на хората право на избор , искат ли да се осигуряват и да получават жълти стотинки срещу дадени хиляди левове през годините или да не се осигуряват и да решават бъдещето си сами .
  Има два начина за да остане НОИ стабилно и да плаща пари за пенсии, първият е вдигане на възрастта за пенсиониране в зависимост от продължителността на живот на българите, с цел по малко хора да доживеят до пенсия а тези щастливци доживели да получат пенсия да я получават по малко години .
  И вторият начин е да се насърчава имиграцията на млади и образовани хора във България чрез зелени карти , за много хора от бившите страни на СССР ние сме привлекателни с това че сме членове на ЕС , и с условията на живот и диктатурите в техните държави.

 3. 3 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 1857 Неутрално

  Цитат:" Според нормалните подобни изисквания и според здравия икономически смисъл точно тези проекти и политики изискват по-детайлен анализ на въздействията, "очакваните резултати"."

  "Трудно се обгръща баобаб", е основния извод от тези анализи!
  Палиативните мерки на всички правителства, със и без анализ, водят до загробване на пенсионното и здравно осигуряване! Това е истината! А когато се "обърне колата, пътища много"!

 4. 4 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1380 Неутрално

  "След дълги спорове се изясни, че за периода 31.03.2002 г. – 30.09.2014 г. реалната доходност на УПФ е 0,5%."

  Работещите в системата на отбраната са осигурявани не от 2002, а от 2004 година. Нещо у ред има ли в нашата държава се чудя...

 5. 5 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1239 Неутрално

  Изманипулирано от ИПИ.

 6. 6 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Типичен анализ на либертарианците от ИПИ.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 7. 7 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2933 Неутрално

  Не може цялата осигурителна система да виси на 2 млн осигуряващи се.Държавата не внася своите вноски за лемурите, а те се пенсионират най-рано и взимат най-големи пенсии.

 8. 8 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1747 Неутрално

  Общо взето съм на мнението на №2 , тъй като няма как без да има приход, да се правят разходи, а вече сме на 50% затънали. Т.е. ако искаме да съществува така наречената солидарна система, трябва да внасяме повече и по-дълго за да може и днешните и утрешни пенсионери да получават по-прилични пенсии.
  Разбира се основния въпрос е икономиката да върви нагоре, БВП да расте и по най-естествения начин приходите в НОИ да растат.
  Една от възможностите е да се намаляват и редуцират сиво-черната икономика - да изчезнат, няма как да се случи.
  До голяма степен приемам и изброените от ИПИ мерки/точки, те са съвсем разумни.
  И остава въпроса за втория т.н. стълб, който е поставен под угроза според ИПИ, но няма как да не е грижа и на правителството, доколкото вече имаме опита с професионалния фонд, където се оказа, че средствата не достигат за нормално възнаграждение (пенсия) на хората и те...увиснаха не пред съответните фондове, а пред МС и..държавата, т.е. ние, чрез бюджета ги осигуряваме и до днес.
  В този смисъл, понеже все пак сме в РБългария, където може да изчезнат 4.5млрд, не виждам какво пречи, някой не съвсем честен Изпълнителен директор и целокупен съвет, па бил и надзорен, да "изчезне" някой и друг милион/милиард от втория стълб и после ще си говорим по форумите, но ще (пак) плащаме през бюджета.
  Затова, аз нямам нищо против, всеки избор на отделния човек (говоря за личен избор), да си остава за негова сметка, а не след като сме направили някого неприлично богат, да платим втори път сметката, когато този човек, пък бил и юридическо лице ги открадне. В тази връзка, за да не си играем на тука има, тука няма, който иска да си вкара парите в НОИ и да получи, макар и по-малко, отколкото хич. Обратно, смелите и сполучили вносители в частните фондове, да имат право и на избор на рисков профил и..като спечелят, да почерпят.

 9. 9 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7912 Неутрално

  Ниски заплати,малко вноски в НОИ,ниски пенсии.Останалото е приказки.

 10. 10 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  Кога ще имам право удържаните ми по - високи осигурителни вноски за ІІ - ра категория труд след 28.02.1991 година до 31.12.1996 година да си ги преместя от НОИ в Пенсионно Осигурително Дружество ? / тези вноски не са за ДОО а за положен труд в рискови условия в различни сектори на икономиката /
  от 01.10.1979 год. до 28.02.1991 год. са 30 % за всички категории./ Този стаж какво и как ще се смята като с този на чиновника ли ? /
  от 01.03.1991 год. до 28.02.1996 год. са 50 % за І-ва, 45 % за ІІ-ра, 35 % ІІІ-та.
  от 01.03.1996 год. до 30.06.1999 год. са 52 % 47 % 37 %
  от 01.07.1999 год. до 31.12.1999 год. са 50.7 % 45.7 % 35.7 %
  От 01.01.2000 година вече са в Професионален Пенсионен Фонд и ги има в сайтовете на ПОД.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  Цацарoff - Оставка ! >:-)
 11. 11 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  Опс грешка :
  "след 28.02.1991 година до 31.12.1996"
  Да се чете след 28.02.1991 год. до 31.12.1999 год.
  След като нагледно се убедих, че НОИ не желае да признава законосъобразен осигурителен стаж след съдебно Решение даже за какво става дума !
  Пишат, всевъзможни неща даже, че съм работил в определен период в несъществуваща фирма която още не е регистрирана и в вписана в Търговския Регистър само и само да защитят НЕКОРЕКТЕН И ОСЪДЕН РАБОТОДАТЕЛ да не внася осигурителни вноски за категория труд а от там и наказателни глоби и лихви за просрочие. :-0
  Назначават проверка на несъществуваща фирма с чужд ЕИК. :-0
  Уважаеми г-н Бисер Петков защо ги защитавате ?

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  Цацарoff - Оставка ! >:-)
 12. 12 Профил на Карамазова
  Карамазова
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Правото не избор не трябва да включва задължителен НОИ. Самата дума задължителен показва, че правото е отнето. Ако някой иска частен фонд, нека да се осигурява само там, а ако не иска, и въобще да не се осигурява, но да си нови съответните рискове.

 13. 13 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1451 Неутрално

  Поредната доза откровени лъжи на ИПИ. Отново любезно популяризирани от Дневник. Но интересно е как нищоправците от ИПИ твърдят, че дела от вноските плащан от държавата требело да се разглежда като доплащане от бюджета, но пропускат да отбележат, че основната част от трансферите от бюджета към НОИ са за покриване на социални плащания които по същество нямат нищо общо с пенсионната система. Като в това влизат например минимална пенсия, социалните и т.н. Що не направихте тоз анализ бре? Нъл и без друго нищо не работите. И що не посочвате от какво се издържате. Доста полезна информация за ориентиране на четящите ви.

  Covid live matter. Stop the genocide.
 14. 14 Профил на bawarec
  bawarec
  Рейтинг: 434 Неутрално

  <Например статистиката на пенсиите в страните от ОИСР показва, че брутният коефициент на пенсионно заместване при тях е 54,5%, а нетният (т.е. с отчитане на данъчното облагане преди и след пенсиониране) този коефициент е 66%. Пак според ОИСР за България тези стойности са съответно 84,5% и 108%.>
  Това е ясно доказателство, че заявените заплати, върху които се начисляват пенсионните осигуровки, са измислица.

 15. 15 Профил на bawarec
  bawarec
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Авторът си разбира от работата!

 16. 16 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1778 Неутрално

  Много думи и увъртания от ИПИ за да избягнат от няколко елементарни истини:
  1. Първият стълб е за изплащане пенсиите на сегашните пенсионери, за никаква доходност не може да става дума защото тези пари не се влагат никъде. Не може и да се говори за отменяне, отказ или бягство от това задължение защото за да ги изплаща тези пенсии държавата ще ги вземе тези пари от работещите, няма от кой друг. Дали ще е чрез вноски в НОИ или чрез данъци няма никакво значение.

  2. Вноските във вторият стълб по сегашната схема е абсолютен бандитизъм. От ИПИ съзнателно насочват разговора към икономическите параметри на този стълб и бягат от важното. А то е:
  А. Използва се държавната ПРИНУДА за да се наливат пари в частно дружество.
  Б. Тези пари се вземат от вноските в първият стълб и така се ограбват сегашните пенсионери /по-малко пари за пенсиите им в НОИ/ и самите вносители /по-малки бъдещи пенсии защото са внасяли по-малко/.

  Докато не се престане с този държавно узаконен грабеж значително надминаващ по размерите и последствията си КТБ всякакви разговори са излишни.

  А решението е елементарно - премахва се задължителният характер на вноските във вторият пенсионен стълб. Всеки си внася пълната вноска в НОИ за сегашните пенсии и за да няма илюзии се нарича "пенсионен/социален данък". А който иска отделя колкото иска и за допълнителната си пенсия от вторият стълб но от собствените пари. Не държавата насила да бърка в джоба му за да пълни гушите на частни фирми.

  Само че това никога няма да го чуете от ИПИ защото отдавна е ясно, че те са платени лобисти на едрият капитал. Същите назначени капиталисти със съмнителен произход които в България се занимават единствено с това да изтръскват джобовете ни.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 17. 17 Профил на kos
  kos
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Защо трябва задължително да ми вземат парите и да ги дават на частни лица да си правят бизнес и пълнат джобовите.Аз мога да ги спестявам,да ги влагам в акции ,имоти и т. н. Това е ограбване на милиони работещи от мошеници с помоща на държавата.

 18. 18 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 648 Неутрално

  Не зная защо продължават споровете. ИПИ, като всеки нормален мозъчен тръст от подобен вид, е доказал, че се бори за интересите на богатите капиталисти, а не за бедните осигурявани. Затова най-вярната стратегия е: Слушай и чети какво казват и пишат от ИПИ и прави точно обратното.

  Апропо, забележката, че държавата финансирала пенсионното дело чрез бюджета. Но нали точно такива специалисти, като тези от ИПИ, натискаха и натискат да се намалят пенсионните вноски, за да могат по този начин да се увеличат печалбите на бизнеса?

  Всъщност системата на пенсионните фондове няма как да бъде особено печеливша и сигурна. Защото частният управител на фонда винаги ще прави така, че основната част от ползите от парите на фонда да станат негова печалба. И съответно ще управлява фонда по този начин. А контролът на държавата върху начина, по който фондът се управлява, няма как да бъде ефективен в тази посока. Допълнително той става още една ниша, която предоставя прекрасни възможности за корупция на контролните органи, независимо дали те са държавни или са също частни, каквато е тенденцията на развитие на неолиберализма.

  Така че ако ще има частно пенсионно дело, то много по-сигурно, по-лесно и дори по-доходно е вместо в частни пенсионни фондове, вноските да се правят в банки с определено от държавата минимално ниво на лихвите. И със забрана за изтегляне на парите от пенсионните вноски преди да е дошло времето – така, както е сега в частните пенсионни фондове.

  Но дори и тогава нещата са несигурни. Защото стратегическият принцип на неолиберализма в тази насока е: Минимални, чисто символични лихви по депозитите, които често са под нивото на реалната инфлация, и максимални лихпи по кредитите. А от друга страна държавата целенасочено стимулира инфлацията (ръстът на инфлацията всъщност е нещо като необявен данък, който се плаща от обществото и от който полза има преди всичко държавата, а след нея и бизнеса, а загубите са основно за сметка на хората, които работят на заплата). Поради което на практика осигуряващият се, ако ползва парите си веднага, без да ги внася в какъвто и да било фонд, за да си купи нещо, ще може да си закупи сумарно повече неща, отколкото с парите от пенсионния си фонд.

  Те частните пенсионни фондове точно затова са и измислени. Иначе идеологическите кондотиери от ИПИ нямаше така самоотвержено да ги защитават.

 19. 19 Профил на Иван55
  Иван55
  Рейтинг: 381 Неутрално

  "Публикуваме анализа на Института за пазарна икономика."

  Пак същата дъвка. И естествено нищо за мотивите и аргументите да бъдем вкарани в униката "допълнително-задължително". Летоброенето започва от конституирането на ДЗПО, а самото ДЗПО е "божа работа" и не подлежи на обсъждане.

  Към "Власт власт възпира" чрез пряка демокрация.
 20. 20 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1778 Неутрално

  [quote#18:"glog"]Поради което на практика осигуряващият се, ако ползва парите си веднага, без да ги внася в какъвто и да било фонд, за да си купи нещо, ще може да си закупи сумарно повече неща, отколкото с парите от пенсионния си фонд.[/quote]
  И аз стигнах до този извод. Като огромен успех с много финансови пируети го докараха до реална доходност 0.5% за десетина година. Казано с други думи, ако съм внесъл парите за един хладилник след 10 години с колкото ми дадат пак ще мога да си купя един хладилник. Е, не е ли по-добре да си го купя сега и да си го ползвам 10 години вместо да чакам да ми ги върнат на практика същите пари?

  Примерът е много условен но мисля разбирате идеята. Естествено, че е хубаво човек да се погрижи за старините си и нещо да отделя за тях. Но мисля, че всеки разумен човек го прави и без частните фондове които насила му натрапват. Българинът обикновено набляга на жилището което е една много добра инвестиция, не си губи от цената а и доходи от наем дава, сега с тази пазарна икономика и нови възможности за инвестиции се откриват.

  Основното е да се махне задължителният характер на вторият пенсионен стълб защото единственият резултат от това са прекрасните възможности за крадене от частните фондове. Което впрочем е и целта на създаването им.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 21. 21 Профил на yorddj
  yorddj
  Рейтинг: 697 Неутрално

  Зад каквито и трудно разбираеми фрази гербавите икономисти да се опитват да скрият истинската цел на промените, сянката на големия грабеж лъсна.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK