Защо исторически Русия се противопоставя на Запада

Защо исторически Русия се противопоставя на Запада

© Sergei Karpukhin, ReutersНе е нужно да се измисля това, което не е било. Никаква велика история Русия не е имала. Създателите на митовете за историята на Русия са Петър Първи и Екатерина Втора. Цивилизацията в блатата и горите на Московията се е появила през XIII век, с идването на християнските проповедници от цивилизования Киев. Но още във времето на Петър Първи московските боляри неистово са се съпротивлявали на новото, като представяли като аргумент своето невежество - не искаме киевски проповедници, те там в Киев всички са книжни плъхове, при тях даже жените им четат."


академик Дмитрий Лихачов


"Има две Русии. Първата - Киевска Рус, има своите корени в световната, а минимум в европейската култура. Идеите за доброто, честта, свободата, справедливостта в тази Рус се разбират така, както се разбират и в целият западен свят. Но има и втора Рус - Московската. Това е Русия на тайгата, монголска, дива, зверска. Тази Русия направи свой национален идеал кървавата деспотия и дивата ярост. Тази Московска Рус отдавна е била, е и ще бъде пълно отрицание на всичко европейско и заклет враг на Европа."
Алексей Толстой


Известно е вековното (поне от три века насам) разграничаване на Русия от Европа. Може да се приеме, че това разграничаване и противопоставяне започва от момента, в който Московското царство (бившето угрофинско Москвалско княжество, по-късно за три века улус на Златната монголо-татарска орда) завоюва съседните славянски и не само славянски земи в Източна Европа, а по-късно и цяла Северна Азия. Присвоявайки си името на Киевска Рус (в която са обединени днешните украински, белоруски и западноруски земи), тази вече империя от 1723 г. започва да се нарича Россия или Российская империя.


Овладяването на огромните източноевропейски и северноазиатски пространства става основа за по-късното създаване на


три особени нови идентичности
на бившата Московия


- православна (наследник на византийското православие), славянска (присвоена от по-близките и по-далечни славянски народи) и евразийска (обединяваща всички народи, които живеят в огромното евразийско пространство). Тези идентичности си взаимодействат във времето по особен начин, но в крайна сметка днес се сливат в представата за Русия като евразийска цивилизация със своите православни културни корени и славянско етническо наследство.


Покоряването на съседните славянски племена и разширяването на Московската империя на запад (в днешните западноруски, белоруски, украински и полски земи), а също и в литовски, латвийски, естонски, финландски, волго-български, молдовски и други европейски територии не преосмислят обаче тази империя като европейска, като част от европейската цивилизация. Макар от времената на Петър Първи да започва европеизиране и модернизиране на империята, това е по-скоро имитация, отколкото реален процес на отхвърляне на както на монголо-татарския деспотичен модел на управление, така и на средновековното суеверие, което се отъждествява погрешно с наследството на византийското православие.


Обхващайки източната част от Европа и цяла Северна и Средна Азия, Русия се отделя не само в географски смисъл, но и в културно и религиозно отношение от европейската цивилизация. Тя застива в своето цивилизационно развитие, оставайки външно европейска, но всъщност


псевдоевропейска, европейско-азиатска
или, както я определят по-късно, евразийска държава


Това винаги е поставяло въпроса за източната граница на Европа, за определението на това "докъде се простира Европа" не само в ценностен, но и в политически и геополитически смисъл. Всъщност аксиологическото и геополитическото разграничение се оказват съвместими в един общ цивилизационен смисъл. Ако в географско отношение е прието, че Европа се простира на изток до Урал, то европейските геополитически източни граници съвпадат с цивилизационно-културните граници на разпространението на европейските ценности. Тези ценности не са дадени веднъж завинаги, а се формират в хода на изграждане на европейската първо антична, после християнска и накрая либерална цивилизация. Тази цивилизация от европейска става евроатлантическа, за да се превърне в ерата на глобализацията постепенно в световна цивилизация. Ценностите на тази цивилизация стават универсални, защото очевидно имат общочовешки смисъл.


Всъщност исторически особено руските славянофили, консерватори и съвременни национал-комунистически (Генадий Зюганов) и национал-социалистически автори (Александър Дугин) оспорват универсалния характер на европейските ценности. Така става възможно Русия отново да се отдели и противопостави на цивилизования свят. Нова идеологическа основа след проваления комунизъм в днешна Русия става сместа между


три обновени авторитарни идеологии –
евразийската, нацифицирания сталинизъм и православния фундаментализъм


Тази взривопасна политическа смес прави възможно възстановяването на днешния руски авторитарен режим в новите исторически условия, който на практика открито обяви (засега само ценностно-идеологическа) война на световната цивилизация.


Но защо европейските ценности са така омразни на евразийските фундаменталисти? Какви нови ценности те предлагат?


Отговорът е много прост – те се противопоставят на ценностите на световната цивилизация, защото тези ценности са противоположни на тиранията, самовластието и диктатурата. Равенството пред закона, правото на самоопределение, правовата държава, свободата за тях наистина са смъртна опасност.


Затова дори в ХХІ век от Русия ни се предлага смес от средновековен фанатизъм, неограничена власт на държавата, отхвърляне на пазара, частната собственост и демокрацията, установяване на състояние на "свещена война" против ценностите на съвременната цивилизация.


Никой не може да отрече, че съвременната световна цивилизация има за своя основа ценностите, утвърдили се първо в Европа. Това никак не е случайно. Европейската цивилизация възниква върху основата на античното елинско и римско културно наследство. През Средновековието това наследство се асимилира в християнската цивилизация. Постепенно тя придобива две основни културни разклонения латинско-католическо и византийско-православно. Раждането на модерната европейска цивилизация става на основата на християнското наследство в Западна Европа поради специфични исторически, икономически и културни причини. Постепенно в тази цивилизация се формират и основните либерални ценности, които днес наричаме европейски и евроатлантически. Тези ценности постепенно се разпространяват в целия свят. Основна тяхна характеристика е концепцията за свободно общество, в което държавната власт е ограничена, а властовият произвол - премахнат. Това става с помощта на няколко основни идейни концепции – идеята за политически и идеен плурализъм, идеята за разделение на властите, идеята за свободно от държавата общество и за правова държава, в която се реализира икономическата, политическа, религиозна и информационна (медийна) свобода. Тези идеи не възникват самоцелно и изведнъж, а в период на дълъг и неравномерен исторически процес, характеризиращ се и със забягвания напред, и с връщания назад.


Но на Изток разпространението на европейската цивилизация среща сякаш непреодолими пречки. От три века насам източна граница на Европа винаги е била западната граница на Руската (Съветската) империя и страните, които са били под неин политически контрол. Така е било и по време на Наполеон, и по времето на Първата, и по времето на Втората световна война, и по времето на студената война. Така става и след 2001 г. Впрочем още преди век и половина автори като Николай Данилевски и Константин Леонтиев смятат същото. А авторът на "Война и мир" започва своя знаменит роман не с "Наполеон или Франция нападна Русия", а с "Европа нахлу в Русия".


Но всъщност как Европа "нахлува" в Русия
и остава ли изобщо там?


Исторически, в културно и цивилизационно отношение без всякакво съмнение първата държава, дала по-късно името Русия, а именно Киевска Рус, е част от Европа още от покръстването си през Х век. Византия покръства киевските князе, а съседна България също оказва културно влияние чрез постепенното налагане на българската писменост и език във викингско-славянска държава.


Киевска Рус разпространява православието, българска писменост и българо-славянския език към още по-далечните покрайнини на Европа - в далечното угро-финско, по-късно монголо-татарско княжество Мос-ква (мътна, блатна вода на угрофински език). По-късно това княжество става империя, като завоюва съседните славянски, волго-български и монголо-татарски земи. Тази империя си присвоява името на Киевска Рус и от 1723 г. бившият улус на Златната орда започва да се нарича Российская империя.


Налагането на старобългарския език (неслучайно "преведен" като "църковно-славянски" в Москва!) като богослужебен и официален език, ролята на българските и киевските духовници и архиереи, на внесената старобългарска църковна и друга литература водят до присвояване и на старото българско културно влияние.


Така например Цар-Симеоновият Съборникъ от Х век - един забележителен ръкопис върху пергамент, е преправен (фалшифициран) като "Изборник князя Святослава". Това проличава от надписа на посвещението, където вместо "в чест на великия между царете Симеон" е преправено на "в чест на великия между князете Святослав" .


Дори идеята за "Третия Рим", която вдъхновява търновските царе след Калоян, бива присвоена от Московското царство!


Така това, което днес се нарича Русия, става само външно част от европейската цивилизация. В своята интерпретация на православната византийско-българска традиция, това, което след 1723 г. започва да се нарича Россия, привнася много елементи на източно суеверие и азиатския деспотизъм на монголо-татарите. В геополитическо отношение Русия става едновременно и най-източната държава, прилепена към християнската Европейската цивилизация и едновременно с това


истински наследник на Златната орда


което става част от нейното евразийско държавно-политическо наследство. В този смисъл Киевска Рус безусловно е в границите на Европа, но това не може да се каже за Московското царство и особено за Руската и наследилата я Съветска империя. Московската империя, изглежда, завинаги ще остане в геополитически смисъл антипод на европейската цивилизация. Това проличава особено силно в съветския период и след 2001 г.


Разграничението между Запада (Европа) и Русия (Евразия) не е цивилизационно и не е вечно. То е по-скоро противоречие между съвременната цивилизация и неизживяното варварство и деспотизъм на Изток. Но нито културните и цивилизационните различия са предопределени и непреодолими, нито неограничената власт е вечна и неизбежна. Съдбата на народите не е предопределена. Примерът с Русия показва, че фундаменталистката интерпретация на цивилизационните ценности, господството на олигархия и авторитарният режим са пречки за истинско приобщаване към съвременната цивилизация. Те възпират необходимите реформи за постигане на просперитет за всички, не само за шепа олигарси.


Властта на олигархията в Русия, колкото и да изглежда непоклатима, може да доведе само до катастрофа. Затова говорят ескалацията на политически екстремизъм, великодържавна реторика и външната военна експанзия на режима на Путин. Но на този свят няма нищо вечно. Развитието не може да бъде спряно, дори от най-реакционните режими. Ролята на държавата не може да остане завинаги решаваща, поданиците могат да осъзнаят, че е по-добре да станат граждани. "Интимната анатомия" на промяната, движещите фактори в обществото не могат да останат неподвижни и застинали. Дори в страна като Русия. Може би не толкова скоро, но неизбежно…


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (476)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на mtmvb1111
  mtmvb1111
  Рейтинг: 418 Неутрално

  да се обяснява колко невежи са в Москва и колко са учени в Киев е наивно, ако не и смешно, но при всички случаи е невярно....
  По-сериозно към темата...

  Руското влияние убива България! "Дневник" също....
 2. 2 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 1891 Весело

  Не се препоръчва за мурзилки със слаби сърца.

 3. 3 Профил на Emergen-C
  Emergen-C
  Рейтинг: 213 Неутрално

  от завист

  няма нищо по-тъжно от големи амбиции без покритие

  #KOЙ номинира бокова!
 4. 4 Профил на Р. Дражев
  Р. Дражев
  Рейтинг: 418 Любопитно

  Путиновата Рус, наистина е блато!

  Happy face says, adios !
 5. 5 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  За наличието и пропагандирането на руският православният фундаментализъм в нашите форуми няма спор. Появиха се доста странни коментари от руските мразилки, с които се оспорват правата на жените, в тях се поставят в неравностойно положение физическите лица от женски пол спрямо физическите лица от мъжки пол, отрича се наличието на интелект у жените, пропагандира се , че принадлежността към православието замества етническото българско самосъзнание...Нека се има предвид, че този начин на мислене отдавна не вирее сред българското общество- поне от едно 80 години.За това бях доста учудеа, че в началото на 21 век се въздига този призрак от миналите векове...

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 6. 6 Профил на Доналд Радев
  Доналд Радев
  Рейтинг: 411 Любопитно

  [quote#1:"mtmvb"]По-сериозно към темата... [/quote]
  А каква е темата?

  "Америка преди всичко" означава "Майната му на останалия свят"
 7. 7 Профил на Obongo
  Obongo
  Рейтинг: 418 Неутрално

  АЗ СЪМ РУСКИЯТ ОКУПАТОР!

  Здравейте. Аз съм руският окупатор!
  Просто такава ми е професията. По исторически причини.

  Аз окупирах Сибир.
  Сега там добиват нефт, газ, алуминий и още купища полезни неща. Сега там има градове с многоетажни блокове, детски градини, топла вода и болници. Сега там не може жена да бъде продавана за връзка самурени кожи, както е било, преди да дойдат руснаците.

  Аз окупирах Прибалтика.
  Построих там заводи и електространции. Вместо техните колиби със сламени покриви. Прибалтика по мое време произвеждаше качествена радиотехника и автомобили, беше прочута с парфюмите и кремовете си.
  Но ме помолиха да си отида от Прибалтика.
  Сега там правят консерви шпроти, а по-голямата част от трудоспособното население чисти клозетни чинии в Европа.

  Аз окупирах Средна Азия.
  Построих там канали, заводи, космодруми, болници и стадиони. По мое време там строяха космически ракети и самолети, нефтогазово и химическо оборудване, добиваха мед, нефт и злато, отглеждаха пшеница и памук за целия Съветски съюз.
  Помолиха ме да си отида от Средна Азия.
  Сега там получават американски заеми, отглеждат коноп и опиумен мак, а половината от трудоспособното население дойде да работи като портиери или по строежите на бившите окупатори.

  Аз окупирах Украйна.
  Там също построих заводи и електростанции, мостове и фабрики, мини и университети. Украйна произвеждаше авиационни двигатели, кораби, танкове и автомобили.
  Помолиха ме да си отида от Украйна.
  Сега там произвеждат майдани в индустриални количества. Друго вече нищо не произвеждат, но са уверени, че Европа ги чака с разтворени обятия.
  Обаче знаете ли какво?
  Омръзна ми да се извинявам, че съм окупатор. Според някои аз съм окупатор. Такъв съм роден. Зная по-добре устройството на автомата "Калашников" от устройството на агрегата за доене. Аз, според някои, съм агресор и кръвожаден изрод. Ами, тогава: страхувайте се! За това имате следните причини.

  Аз 300 години живях под монголо-татарска власт - но къде са сега монголо-татарите?
  Аз изгорих Москва, за да не я оставя на Наполеон Бонапарт - но какво се случи после с Бонапарт?
  Аз бях в окопите при Волоколамск, в Сталинград и горях в танк под Курск: и разбирах, че е невероятно трудно, почти невъзможно да спрем немците, обаче няма друг изход: е, къде са сега онези немци, къде е техният насран Хитлер?
  Аз съм окупатор, но в цивилизованата Европа явно не знаеха това, затова при мен идваха всички, на които им хрумнеше. Турци, англичани, поляци, немци, французи... Земя имаше за всички - по 2,5 квадратни метра за всеки. Вярно, американците ги е страх да дойдат, надяват се на ракетите си и на петата колона, но ние имаме земя за всички, и още хартиса.
  Аз бях, съм и ще бъда руски окупатор.

  Чуждо не ми трябва, но своето няма да дам никога и никому.
  Не ми трябва вашата лицемерна "свобода", която се свежда до освобождаване от човешкото у себе си. За да бъда човек, не ми трябва вашата гнила демокрация, чужди са ми вашите двулични понятия и всичко онова, което вие наричате "западни ценности: педерастията, травеститите, педофилията и всякакви подобни извращения, пороците, измамата и безкрайната алчност.
  Аз имам други интереси. За руския човек са по-интересни космосът, образованието, медицината, науката и развитието на творческите способности на всеки човек.
  На руския човек му харесва да изгражда.
  Вежливо предупреждавам за последен път!
  Не заставайте срещу мен - защото аз строя мир, обичам мира, но умея да воювам по-добре от всички!
  Аз съм руснак! Аз се изморих!
  Изморих се да се извинявам, да нося измислена отговорност, изморих се да се срамувам, да ме клеветят и да си мълча!
  За какво да се извинявам?
  За това, че премахнахме робовладелския строй в Азия?
  За това, че Латвия, Литва и Естония бяха привилегировани в сравнение с всички останали?
  За това, че докато отбранявахме Порт-Артур, загубихме 15 хиляди войници, а японците - 110 хиляди?
  Затова, че докато отбраняваха Петропавловск-Камчатски през 1854, 1000 опълченци загубиха 40 души и отблъснаха атаката на 3 пъти по-многоброен враг, изпратиха в гроба или в болници 400 противници, а техният командир - англосакс, се застреля?
  За това, че освободихме Кипър, Гърция и България от турско робство?
  За това, че не позволихме на турците да довършат сърбите?
  За това, че в Афганистан се сражавахме срещу терористи, организирани и финансирани от САЩ, загубихме 15 хиляди и ликвидирахме 200 хиляди от същите терористи, срещу които сега воюват и самите Щати?
  За това, че 90 десантници не позволиха на 2500 терористи да превземат кота 776 - и там загинаха 84 руснаци, но ликвидираха 400 терористи?
  За това, че 2 батальона джихадистки наемници в Грозни не успяха да унищожат един-единствен отряд от майкопската бригада?
  За това, че Съветската армия освободи Европа от нацизма?

  Може би трябва да се извиня за Баязет?
  За Брестката крепост?
  За "атаката на мъртъвците"?
  За ескадрения миноносец "Новик"?
  Или за лидера "Ташкент"?
  А може би трябва да се извиня на монголците, защото сме се освободили от тяхното иго?
  Или заради Александър Невски, защото потопил европейските рицари на дъното на Чудското езеро?
  Заради това, че руската княгиня Анна Ярославна през 12-ти век научила Европа да използва вилица и успяла да я накара да се къпе поне един път месечно, а не веднъж на половин година?

  Може би трябва да се извиня за 9-та парашутно-десантна рота на 345-ти гвардейски отделен парашутно-десантен полк, която защитаваше кота 3234 в Афганистан?

  Въобще, за какво аз, като руснак, трябва да се извинявам?
  За това, че независимо от всичко, ние, за разлика от Запада, сме запазили своята чест, гордост и човеколюбие?
  За това, че нашите управляващи не позволяват да бъдем принизени до нивото на Сомалия, каквато е целта на Запада?
  За това, че моите прадеди изхвърлили японците и американците от Далечния Изток?

  Аха, разбрах...
  Трябва да се извиня за това, че немитата, затънтена и необразована Русия даде на света Толстой, Херцен, Горки, Гогол, Достоевски, Тургенев, Куприн, Булгаков, Пушкин, Лермонтов, Репин, Шишкин, Айвазовски, Ломоносов, Чернишевски, Гагарин, Корольов, Циолковски, Крилов и т. н.!
  Така е, изморих се. Аз съм руснак и се изморих да се извинявам, че съм руснак. За това, че съм наследник на онези, които са си заковавали щита върху портите на Константинопол, които са разрушили Римската империя, които са усвоили 1/6 от земната суша, които са спасили Европа от татаро-монголите и фашистите, които са превземали веднъж Париж, Виена, Будапеща, Варшава и три пъти Берлин, чиито бойни кораби са спасили САЩ от Британия (да, и това го има!)...

  Още много може да се изброява. Всяка държава има страници в историята си, с които може да се гордее, но, кой знае защо, само Русия трябва да се притеснява от своята история и да посипва главата си с пепел! И то пред кого? Пред Европа, която унищожила инките, ацтеките, маите и северо-американските индианци, изгаряла живи хора, изклала половината Африка, а другата половина продала в робство?!

  Просто повече няма да се извинявам. Време е да се научим да се гордеем, че сме такива, каквито сме!
  Аз съм руснак и искам моите деца да се гордеят със страната, в която са родени!
  С уважение: руският окупатор!

 8. 8
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 9. 9
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 10. 10 Профил на Plamen Shopov
  Plamen Shopov
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Абсолютната истина.......Мос-ква!Айде самоварите,възбуждайте се!Ха хах

 11. 11 Профил на otg46594191
  otg46594191
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Много точен анализ. Русия е някакъв своеобразен инат, който не се вписва не само в европейските ценности, но и в азиатските. Китай и Япония са цивилизации в сравнение с Русия.

 12. 12 Профил на traveler1
  traveler1
  Рейтинг: 713 Неутрално

  "Защо исторически Русия се противопоставя на Запада?"

  Защо ли? Може би защото винаги е искала да е като запада, но уви никога не и се получава поради обективни и субективни причини.
  Затова и остава само едно-да се конфронтира до тогава докато излезе удачен случай да го заграби на готово, досущ както Сталин смяташе да го направи преди началото на ВСВ, "за да възтържествувал социализма на повече от едно место".
  И всичко това за да се отклони вниманието от вътрешните проблеми и пълната импотентност на властимащите в кремъл за решаването им.
  Зер нормален живот, работа, чистота, инфраструктура и прочие човешки достижения НИКОГА не могат да се случат в Россия, защото видите ли била огромна територия и нямало смисъл да се инвестират толкова много пари за хората, въпреки че същите тези пари са изкарани от същите тези хора.
  Но за бомби и оръжие, винаги пари се намират!!!

  ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
 13. 13 Профил на Алф
  Алф
  Рейтинг: 1089 Гневно

  Да пишат тези неща, да показват историята. До гуша ми дойде да слушам всеки ден за величието на Русия, за това как всичко са измислили и направили сами и как са недоразбрания месия за съседите си.

  Ако още ме помниш, значи си от последното поколение, което си играеше на двора.
 14. 14
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 15. 15 Профил на Chavo64
  Chavo64
  Рейтинг: 367 Неутрално

  Автора е постигнал нещо много ценно. В кратък текст и простички фрази да предаде истинските геополитически проблеми между Русия и Европа. Браво.

  chavo64
 16. 16 Профил на civis_eu_sum
  civis_eu_sum
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Барем като публикувате неща на доц.д-ри напишете един ред за това какви са, къде преподават, нещо друго да са написали...Преписването от Икономист и други сайтове поне трябва да има някакво облагородяващо влияние и да се прихванат "западни" мурафети, деа.

  ЕС не е пансион за социално слаби от третия свят, нито благотворителна организация.
 17. 17
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 18. 18 Профил на mahjongg
  mahjongg
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Путин уж е роден в европейската част на Русия, но явно семето му е отвъдуралско.

 19. 19 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4303 Неутрално

  Всичко им е фалшиво (Лада - фалшив Фиат) или откраднато от някъде (ядрено оръжие и не само)!

 20. 20 Профил на Plamen Shopov
  Plamen Shopov
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар [#7] от "Obongo":

  Руския окупатор,не е построил абсолютно нищо!Построили са го поробените народи,със цената на милиони животи!А ти ,спри да постваш тия простотии!Вече за не знам си кой път!Заминавай за Сибир,ще ти дадат колиба ,с печка в средата,на която да спиш!

 21. 21 Профил на trifo_pl
  trifo_pl
  Рейтинг: 265 Неутрално

  Айде другарЕ, давайте сега опорните точки.
  ....славянски братя...
  .... Освободители.....
  ....православни братушки...
  .... Велика култура....
  .... Не можем пребоядиса само заводите....
  И накрая да не забравите да споменете фалическите символи на които се кланяте- искандери,тополи и прочее тотеми.

  ЦацаRatУрааааааааа!
 22. 23 Профил на Доналд Радев
  Доналд Радев
  Рейтинг: 411 Любопитно

  Име БАДЖАКОВ, МОМЧИЛ ДОЙЧЕВ

  1989-2001 – НАУЧЕН СЪТРУДНИК В ИНСТИТУТА ЗА ФИЛОСОФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – СОФИЯ

  1984-1989 –ДОКТОРАНТ В СУ СОФИЯ

  1982-1984 ИНСПЕКТОР В ТУ СОФИЯ

  1975-1977 – ВОЕННА СЛУЖБА
  ----
  Интересно какви философски изследвания е правил доц. Момчил Дойчев Баджаков по време на зрелия социализъм?

  "Америка преди всичко" означава "Майната му на останалия свят"
 23. 24 Профил на iak
  iak
  Рейтинг: 844 Неутрално

  Защо един диктатор иска да стане диктатор?

  И най-глупавия руски трол не би заменил, най-бедната част от Европа, за което и да е място в Русия. И в същото време - несъзнателно, прави всичко възможно България да прилича на примитивната и деградирала Русия.
 24. 25 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 1967 Неутрално

  “Ценностите на тази цивилизация стават универсални, защото очевидно имат общочовешки смисъл.”

  Пълни глупости - разбирай водата е мокра!
  Ценностите на една цивилизация стават универсални, след като се наложат над ценностите на друга цивилизация. Обикновено това се случва със сила. Който е по-силен доминира. Така е в природата, с известни уговорки така е и при нас...

  I Want To Believe
 25. 26 Профил на stanislavdi
  stanislavdi
  Рейтинг: 1021 Неутрално

  "Отговорът е много прост – те се противопоставят на ценностите на световната цивилизация, защото тези ценности са противоположни на тиранията, самовластието и диктатурата. Равенството пред закона, правото на самоопределение, правовата държава, свободата за тях наистина са смъртна опасност."

  Всичко друго е излишно

 26. 27 Профил на Vili Jambov
  Vili Jambov
  Рейтинг: 1638 Неутрално

  [quote#11:"dombi"]Много точен анализ. Русия е някакъв своеобразен инат, който не се вписва не само в европейските ценности, но и в азиатските. [/quote]

  Не се вписва, да. За сега. Историята и е направо трагична. Съгласен обаче и с извода накрая на статията. Това няма да е вечно.

 27. 28 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 3964 Любопитно

  [quote#8:"12345"]Интересно е кой Запад се има предвид - Италия на Мусолини, Франция на гилотините и анархията след Френската Революция, Германия на Хитлер, Белгия с касапницата в Конго по време на колониализма, Англия с търговията с робите....? На кой Запад коя Русия?[/quote]

  Да, прав си за това. Като говорим за възвишените европейски ценности, а те днес наистина са такива според мен не трябва да забравяме и за европейците Хитлер, Мусолини, Наполеон.... тези тримцата няма нищо общо с християнските и европейски ценности за свобода, демокрация и солидарност.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 28. 29 Профил на harbinger
  harbinger
  Рейтинг: 370 Неутрално

  Руския окупатор здравата се разпени от ярост, че пропагандата за която се плаща тук въобще не се харчи.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 29. 30 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 1164 Любопитно

  Дали със съветската окупация от 1944 год. не са се опитали да унищожат културните си корени?Говори се че България си е била една уважавана европейска държава преди тези да я окупират.

 30. 31 Профил на foxa5
  foxa5
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Но има и втора Рус - Московската. Това е Русия на тайгата, монголска, дива, зверска. Тази Русия направи свой национален идеал кървавата деспотия и дивата ярост. Тази Московска Рус отдавна е била, е и ще бъде пълно отрицание на всичко европейско и заклет враг на Европа."

  Русия на Путин.

 31. 32 Профил на ijj
  ijj
  Рейтинг: 983 Неутрално

  "Разграничението между Запада (Европа) и Русия (Евразия) не е цивилизационно и не е вечно."

  В това авторът е прав. То си личи по факта, че гениалните руски творци в областта на изкуството, науката и философията предизвикват интерес и в Западна Европа. В този смисъл те (както всички гении) сигурно са изпреварили общото развитие, но със своя пример показват какво може да бъде бъдещето. Русия е всъщност може би най-яркото потвърждение на мисълта, че потенциалът на един народ е нещо различно от това, което човек може да види всеки ден на улицата или като наблюдава текущата политика.

 32. 33 Профил на Plamen Shopov
  Plamen Shopov
  Рейтинг: 418 Неутрално


  До коментар [#23] от "Ze Roberto":

  Айде сега,опровергай Лихачев и Толстой!Изкарай им досиетата!Ха ха

 33. 34 Профил на Emergen-C
  Emergen-C
  Рейтинг: 213 Неутрално

  [quote#11:"dombi"]Китай и Япония са цивилизации в сравнение с Русия.[/quote]
  Китаи и Япония са древни цивилизации. Това, което днес нарича себе си русия не е цивилизация, никога не е била. Там някакви хора в една голяма територия, без много общо помежду си.

  #KOЙ номинира бокова!
 34. 35 Профил на forum_terrorist
  forum_terrorist
  Рейтинг: 521 Любопитно

  До коментар [#1] от "mtmvb":

  Къде го прочете това за сегашна Русия? Толстой го е описал много хубаво, но той говори за създаването на "империята". Толко па да е трудно...

  You can fool some people sometimes, But you can't fool all the people all the time!
 35. 36
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 36. 37 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 6747 Неутрално

  "Така например Цар Симеоновият Съборникъ от Х век - един забележителен ръкопис върху пергамент е преправен (фалшифициран) като "Изборник князя Святослава".
  Още оттогава са започнали да присвояват всичко наше.Дори и архивите на държавата ни са присвоили.

 37. 38 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Гневно

  "...Така например Цар Симеоновият Съборникъ от Х век - един забележителен ръкопис върху пергамент е преправен (фалшифициран) като "Изборник князя Святослава"...Дори идеята за "Третия Рим", която вдъхновява търновските царе след Калоян бива присвоена от Московското царство!" Не знаех това, но след като го научих, се засилва много неприязънта ми към руснаците.Изобщо да не питат повече:"Ама какво сме ви направили на вас, българите, та имате повод да не ни обичате?"!

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 38. 39 Профил на angevins
  angevins
  Рейтинг: 1289 Неутрално

  Статията е написана добре. Но не ми хареса пасажа с умаловажаването на ролята на Византия в т. нар. Западна цивилизация. Трябва ли да се уточнява че много от нещата в правото, икономиката и дипломацията са наследство от Византия !!

  ...ЕвОлЮцИЯ а Не РеВоЛюЦиЯ...
 39. 40 Профил на civis_eu_sum
  civis_eu_sum
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Няма да коментирам цялата статия, но ще задам един реторичен въпрос - една от основните тези на автора е, че Русия отхвърля "универсалните" "евро-атлантически" ценности и култура, в именто на някаква своя хибридна псевдоевразийска /неква-никва иначе казано/ самобитност.

  Въпросът ми е, какво от това и защо фактът че Русия отказва да бъде "евроатлантическа" предизвиква такъв шум? В крайна сметка нито Китай, нито Близкия Изток, нито дори демократични Индия, Япония, Корея, Малайзия и т.н. приемат идеята за универсалността на "евроатлантическата"/направо Европейска/ цивилизация. В крайна сметка, на нас не ни пука, че Китайците и Индийците няма да бъдат като нас. Дори южноамериканците няма да бъдат. Защо идеята, че Русия прави алтернативен избор в културно отношение, или поне се опитва, винаги предизвиква такова "надървяне" в западните /вкл. български/ интелектуални среди?

  ЕС не е пансион за социално слаби от третия свят, нито благотворителна организация.
 40. 41 Профил на Plamen Shopov
  Plamen Shopov
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар [#22] от "Beyond":

  А сега,дайте биографията на другаря СерГей Дмитриевич!Къде аджеба е роден!?В Украина,СССР или Дубай!Аман от чекисти бре!

 41. 42 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#21] от "trifo_pl":
  +++++++++++++++

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 42. 43 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1422 Неутрално

  Дрън, дрън та пляс. До болшевишкия преврат Русия е част от Европа. Имперска по това време, дори и в републиканска Франция. А от болшевишкия преврат не е минал още и един век.

  Covid live matter. Stop the genocide.
 43. 44 Профил на civis_eu_sum
  civis_eu_sum
  Рейтинг: 521 Неутрално

  "Но на този свят няма нищо вечно. Развитието не може да бъде спряно"

  В това число и либералната демокрация не е вечна. Апропо - промяната наистина не може да бъде спряна, но развитието като позитивна величина е просто опция, не неизбежност.

  ЕС не е пансион за социално слаби от третия свят, нито благотворителна организация.
 44. 45
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 45. 46 Профил на Consumer
  Consumer
  Рейтинг: 2977 Весело

  До коментар [#7] от "Obongo":

  Къде е Мерцедес, БМВ, Ауди... и къде Москвич, Лада и Волга?

  Every time you spend money you're casting a vote for the kind of world you want
 46. 47 Профил на YankoNach
  YankoNach
  Рейтинг: 424 Весело

  До коментар [#7] от "Obongo":

  Е, ти ме развесели, наистина! Благодаря, окупаторе! А също и: "Мос-ква (мътна, блатна вода на угрофински език)"

 47. 48 Профил на Emergen-C
  Emergen-C
  Рейтинг: 213 Любопитно

  [quote#12:"traveler1"]Затова и остава само едно-да се конфронтира до тогава докато излезе удачен случай да го заграби на готово, досущ както Сталин смяташе да го направи преди началото на ВСВ[/quote]
  Аз винаги съм се питал следното: ако русия беше завладяла цяла Европа, откъде след това щяха да внасят всичко - от тоалетна хартия до автомобили за правителствтото.

  #KOЙ номинира бокова!
 48. 49 Профил на Чарли
  Чарли
  Рейтинг: 1725 Неутрално

  [quote#14:"Ze Roberto"]Доц. д-р Момчил Дойчев - "Институт за свободен капитализъм"
  http://atlas-bg.eu/dots-momchil-doichev
  ---
  Грантовете трябва да се оправдават....[/quote]

  До коментар [#14] от "Ze Roberto":

  Като истински комунист-русофил "громиш вестоносеца", нали?
  Кажи нещо за историята, която носи вестоносеца. И викаш и тези двама велики руснаци грешат:
  [quote#0:"Академик Дмитрий Лихачов"] Не е нужно да се измисля това, което не е било. Никаква велика история Русия не е имала. Създателите на митовете за историята на Русия са Петър Първи и Екатерина Втора. Цивилизацията в блатата и горите на Московията се е появила през 13 век, с идването на християнските проповедници от цивилизования Киев. Но още във времето на Петър първи, московските боляри неистово са се съпротивлявали на новото, като представяли като аргумент своето невежество - Не искаме киевски проповедници, те там в Киев всички са книжни плъхове, при тях даже жените им четат.
  [/quote]

  [quote#0:"Алексей Толстой"] Има две Русии. Първата - Киевска Рус има своите корени в световната, а минимум в европейската култура. Идеите за доброто, честта, свободата, справедливостта в тази Рус се разбират така, както се разбират и в целият Западен свят. Но има и втора Рус - Московската. Това е Русия на тайгата, монголска, дива, зверска. Тази Русия направи свой национален идеал кървавата деспотия и дивата ярост. Тази Московска Рус отдавна е била, е и ще бъде пълно отрицание на всичко европейско и заклет враг на Европа.[/quote]

  Путин kiss май ЕС! ----- wwww . ДЕНьГИ .ru.net :-)
 49. 50 Профил на bora bora
  bora bora
  Рейтинг: 1012 Неутрално

  [quote#1:"mtmvb"]По-сериозно към темата... [/quote]

  Какво по сериозно искаш от думите на Толстой! Истина прозряна и изживяна преди толкоз години!
  "Тази Русия направи свой национален идеал кървавата деспотия и дивата ярост. Тази Московска Рус отдавна е била, е и ще бъде пълно отрицание на всичко европейско и заклет враг на Европа."

  Не го ли усещаш и по техните отрочета в ългария /БКП-БСП/
  Дойдат ли на власт, все към евразия ни теглят!

 50. 51 Профил на Свинчуга
  Свинчуга
  Рейтинг: 1235 Неутрално

  До коментар [#1] от "mtmvb":

  Скарай му се на Толстой, тоя нищо не разбира от дълбоката руска душа и история.

  Обичам да грухтя и плюскам.
 51. 52 Профил на tamplierr
  tamplierr
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Бойци на терористичната организация Ислямска държава (ИД) са взривили християнския храм "Св. Георги Победоносец" и прилежащите сгради в иракския град Мосул, съобщиха световните агенции. Храмът е един от най-големите и най-почитаните от християнската общност в Мосул. Според очевидци той буквално е изличен от лицето на Земята. Сградата на храма е построена от Асирийската източна църква през 10 в., а по-късно е превърната в семинария, пише в. "Телеграф". "Настоящият манастир е построен върху древни асирийски руини. Той е значим археологически обект, който показва развитието на обществото ни. ИД провежда културна и етническа чистка на територията на ИРАК", коментира археологът Ниневех Яку. Заедно с него джихадистите са разкопали с булдозер намиращото се в комплекса християнско гробище. Само преди 2 дни ислямистите разрушиха с булдозери историческия град Хатра, чиято възраст е над 2000 г.

  Уновундобългарин -Закон за защита на държавата ЗЗД .Цецка Цачева ”Невинаги корупцията е престъпление”Отбор три Шушани-Бойко,Цацаров,Пеевски .Лудоста е пътят към ВЕЛИЧИЕТО
 52. 53 Профил на Бат Димо
  Бат Димо
  Рейтинг: 424 Неутрално

  Много ефтино, бе!
  Такива статии са по-подходящи за отпечатване в Македония или Украйна.
  Точно с такива пасквили македонистите промиват главите на македонските българи. За тях ние сме монголо-татари.
  Сега сатанистите ще се опитат да резделят руснаци и украински руси. Щото руснаците са угро-фински монголо-хуни или нещо друго, но не и братя на украинците.

 53. 54 Профил на chuggun
  chuggun
  Рейтинг: 367 Неутрално

  ''Една крачка дели руските князе от идеята да управляват Православната империя и тя е направена с брака на Иван трети и племенницата на последния византийски -Зоя Палеологина.Заедно с нея в Русия идва византийският имперски дух.Москва в съзнанието на съвременниците е,,третият Рим'' и четвърти няма да има.Пътищата на Римската църква на Изток са окончателно затворени'' Смятам че автора на статията иска да напише нова история за пари, дано успее

 54. 55 Профил на Огнян Тодоров
  Огнян Тодоров
  Рейтинг: 213 Неутрално

  До коментар [#7] от "Obongo":

  Браво,много добре!Това че децата Ви се гордеят със Русия няма нищо лошо все пак им е Родина,ние също като Вас пък се гордееме с България.

 55. 56 Профил на С С К
  С С К
  Рейтинг: 616 Неутрално

  "Може би не толкова скоро,но неизбежно" приключва Доц.д-р
  Дойчев много точния и верен анализ.
  ===========================================
  Надявам се,тази промяна да настъпи по-бързо.
  Тук някой спомена,че анализът не е препоръчителен за мурзилки
  със слаби сърца.
  Може и да има със здрави или слаби сърца,но стопроцентово
  всички са със слаба най-горна част на телата си,по-точно,раз
  хлопана.

  По-добре да си здрав и богат,отколкото беден и болен.
 56. 57 Профил на Skydiver
  Skydiver
  Рейтинг: 633 Неутрално

  То по тази логика и българите са народ от тюркски произход, "присвоили си" славянска културна идентичност и православие.
  Този "анализ" за Русия е на същото ниво като анализите на македонски учени за България.
  Има нещо сбъркано в днешна Русия, пък и не само в днешна, но руснаците не са обречени исторически това винаги да е така.

 57. 58 Профил на Emergen-C
  Emergen-C
  Рейтинг: 213 Неутрално

  [quote#40:"civis_eu_sum"] Защо идеята, че Русия прави алтернативен избор в културно отношение, или поне се опитва, винаги предизвиква такова "надървяне" в западните /вкл. български/ интелектуални среди?[/quote]
  Защото русия има претенции и е правила (неуспешни) опити да разсее заразата си (руский мир) в това, което те смятат за 'своя сфера на влияние', затова.

  #KOЙ номинира бокова!
 58. 59 Профил на civis_eu_sum
  civis_eu_sum
  Рейтинг: 521 Неутрално

  [quote#34:"Emergen-C"]Япония са древни цивилизации[/quote]

  Япония не е никаква древна цивилизация. Била е до преди няколкостотин години сравнително бедна, малка и не особено развита островна страна, която е взаимствала по-голямата част от културата си от Китай, с история започваща грубо казано от 6-7 век сл. хр.

  ЕС не е пансион за социално слаби от третия свят, нито благотворителна организация.
 59. 60 Профил на hhhuuunnnn
  hhhuuunnnn
  Рейтинг: 514 Неутрално

  Елитът на руската империя в периода на разцвета ѝ през 19 век е разговарял помежду си само на френски и порядко на немски, но никога на руски. На което се дължи и разцветът. Това се отнася и за най-добрите им писатели и поети.
  Статията е отлично обяснение и обосновано предупреждение за предстоящия неминуем конфликт. Западът трябва да избира меду две лоши възможности - имплозия на Московската деспотия с последващ вътрешен разпад, хаос, много жерти и неясна съдба на ядрените оръжия, или открит военен конфликт, който няма да може да се ограничи в рамките дори на голяма Украйна. Третата възможност - постепенно цивилизоване на руснаците - вече е почти непостижима след години нацистка пропаганда, направила от голямото мнозинство хора там зомбирани полуидиоти, мразещи човека, чистотата и доброто и готови да умрат, но да унищожат колкото се може повече хора, чистота и добри неща.

  нищо не прилича повече на Работническо Дело от Дневник
 60. 61 Профил на civis_eu_sum
  civis_eu_sum
  Рейтинг: 521 Неутрално

  [quote#58:"Emergen-C"]Защото русия има претенции и е правила (неуспешни) опити да разсее заразата си (руский мир) в това, което те смятат за 'своя сфера на влияние', затова. [/quote]

  Ми и арабите са го правили, турците също, китайците спрямо други азиатски държави. Не съм чул някой да се е затръшкал тъй щото дръпнатите и чалмалиите няма прегърнат европеизма.

  ЕС не е пансион за социално слаби от третия свят, нито благотворителна организация.
 61. 62 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3315 Неутрално

  "... те се противопоставят на ценностите на световната цивилизация, защото тези ценности са противоположни на тиранията, самовластието и диктатурата."

  Абсолютно! Свободата на личността (т.е. личната отговорност) е нещо непознато, подозрително и враждебно за руския манталитет. Личността не съществува - има народ, който е длъжен да бие глава в краката на "государя", а като свирне тръбата, да умре за него, без да пита защо.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 62. 63
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 63. 64 Профил на eli.quinn
  eli.quinn
  Рейтинг: 213 Неутрално

  " Тази цивилизация от европейска става евроатлантическа, за да се превърне в ерата на глобализацията постепенно в световна цивилизация."

  минус Китай, минус Индия, минус арабски и ислямски държави, минус Африка ... и какво остана от "световната" цивилизация?

  Вместо да си кажат направо - мразим Русия щото ни е трън в очите и не прави каквото ние искаме и не ни дава да и гепим суровините и пазарите, те разтягат локуми без връзка с реалността.

 64. 65 Профил на sashobal
  sashobal
  Рейтинг: 640 Неутрално

  До коментар [#8] от "12345":

  Този с който Сталин е съюзник и заграбват Полски територии.
  Този без чиято финансова и логистична подкрепа,сега в Маскве щяха да говорят немски и да са значително по-добре
  Понимаеш?

  Никога повече комунисти и отрочетата им във властта!!!
 65. 66
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 66. 67 Профил на misho73
  misho73
  Рейтинг: 1086 Неутрално

  Без съмнение един от НАЙ-ДОБРИТЕ текстове по темата защо Русия е Азия и има ли край това положение. Мимоходим се обяснява крбажбара на писменост, език и т.н. от нас, българите. Не само дунавските, но и Волжките.
  Русия е едно менте на Българкста империя и ще си умре като менте. Всъщност в Русия всичко е менте. Истински са само простотията и нефта.

  Какво могат Балканите заедно: https://youtu.be/8yuxnj1AWFk
 67. 68 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2547 Неутрално

  "Никой не може да отрече, че съвременната световна цивилизация има за своя основа ценностите, утвърдили се първо в Европа. "
  мдааа ................

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 68. 69 Профил на bobhunter
  bobhunter
  Рейтинг: 800 Неутрално

  А БЕ ТОЗИ, КАКВИ ТЪПОТИИ РЪСИ! На кого и за какво разправя и обяснява кава е Русия и какви са руснаците! Ние сме обикаляли надлъж и нашир в Русия; общували сме с руснаците; изучавали сме години наред руския език и руската литература. В оригинал! Русия винаги е била "земя на прицел" откак свят светува. Винаги нея са нападали и опитвали да владеят! Иначе Русия е изцяло ЕВРОПЕЙСКА. ИЗЦЯЛО, ПО ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ НАЧИНИ ПРИНАДЛЕЖИ НА ЕВРОПА. Но! Но! Не ясно на кого принадлежи и чии интереси защитава, авторът на гадориите.

 69. 70 Профил на Billy Bob Montana
  Billy Bob Montana
  Рейтинг: 8 Разстроено

  Боже, колко некадърност има по тоя свят ,Боже!

 70. 71 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2254 Неутрално

  Аз имам по-просто обяснение.
  Русия е последната колониялна държава днес. Няма ги Бринатската, Испанската и другите колониялни империи. Цял Сибир е завладян точно когато Британия завладява отвъд морските си територии.
  Всички колониялни империи страдаха, когато освобождаваха колониите си. Ще припомня войната на французите в Алжир.

  подпис
 71. 73 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3315 Неутрално

  [quote#60:"hhhuuunnnn"]Третата възможност - постепенно цивилизоване на руснаците - вече е почти непостижима след години нацистка пропаганда...[/quote]

  ... а преди това комунистическа, което е кажи-речи едно и също.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 72. 74 Профил на Български патриот
  Български патриот
  Рейтинг: 691 Неутрално

  [quote#8:"12345"]Поредния пропаганден анти-руски текст в Дневник.[/quote]

  На москалите винаги историческата истина им се струва пропаганда. Айде, куфара, гарата и към Москва.

  Да бъде проклета оная минута, когато е стъпил руски крак в нашата земя, когато се е произнесла за първи път думата освободителка и покровителка!...З.Стоянов
 73. 75 Профил на idianata
  idianata
  Рейтинг: 646 Неутрално

  Радвам се да видя подобен текст, публикуван в малко или много, официална медия! Ще ми се да се говори и дискутира много повече по темата. Жалко е, че сме толкова неграмотни относно събития свързани пряко с историята ни. Мисля, че добре знаем причините за тази неграмотност.

 74. 76
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 75. 77 Профил на sashobal
  sashobal
  Рейтинг: 640 Неутрално

  До коментар [#40] от "civis_eu_sum":

  Всички изброени от теб страни не претендират да са Европейски.
  Ако се биеш в гърдите,че си европеец,трябва и да имаш такова мислене и ценности

  Никога повече комунисти и отрочетата им във властта!!!
 76. 78 Профил на shilliew
  shilliew
  Рейтинг: 455 Неутрално

  Ще го кажа по-просто: как най-лесно се управлява тълпа от хора? С нечовешко-религиозни порядки. Православието няма своя "Ренесанс". (България е много любопитно изключение). В следващия ми коментар съм написал дълго обяснение, в което съм описал как са стигнали нещата дотам.

 77. 79 Профил на shilliew
  shilliew
  Рейтинг: 455 Неутрално

  След зверствата по време на т.нар. "Кръстоносни походи" и особено след 1204 година става разкола между две Европи - католическа и православна. С течение на времето само за около два века православният свят губи войната срещу два врага - френско-немския католицизъм плюс скандинавците и поляците, който с Инквизицията стига до своя нечовешки апогей (испанско-португалският католицизъм е малко отделен случай, като Англия стои настрана) и османско-монголския ислям (в добавка с арабите и персите) (волжките българи са почти унищожени от монголите, които по ирония на съдбата приемат исляма по-късно-те днес се наричат татари). За Европейския Запад днешните ценностти се появява с възникването на Протестантството, което отхвърля Папската власт-тоест избира светското пред религиозното. Но в Източна Европа са загубени 4-5 века. Там влиянието на средноазиатските ценности се е въплитило в местните народи. Ироничното е, че единствено България и южните руси-Украйна предпочитат да поемат пътя на Западноевропейския Ренесанс, който в общи линии съвпада с Българо-Византийската култура преди Османското нашествие.

  Московска Рус става полицейска държава по времето на Иван Грозни (този е първообразът на "Дяво Иван". Той и неговите наследници (без Петър I и Екатерина) гледат как османците и монголите управляват и на тях им харесва. Избират пътя на жестокостите и сатрапията. Руснаците бързо се обявяват за стожера на православно-славянските ценности и изграждат идеология, който включва най-жестоки методи. Само че държавата им е само на два века и няма дълъг управленски опит (за разлика от китайците, затова комунизмът там е успешен). Та и затова копират или по-скоро плагиатстват всичко от Европа, като докарват нещата до абсурд. Светското мислене бързо се забравя, тъй като то е несъвместимо с религиозните порядки, чрез които най-лесно се управлява маса народ.

 78. 80 Профил на Emergen-C
  Emergen-C
  Рейтинг: 213 Любопитно

  [quote#69:"bobhunter"]Ние сме обикаляли надлъж и нашир в Русия; общували сме с руснаците; изучавали сме години наред руския език и руската литература.[/quote]
  а кои сте "вие"?

  #KOЙ номинира бокова!
 79. 81
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 80. 82 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 3964 Любопитно

  [quote#53:"Бат Димо"] Щото руснаците са угро-фински монголо-хуни или нещо друго, но не и братя на украинците.[/quote]

  Да, това е доста интересно... значи Руското княжество е наследник на угро-финските народи, които според автора са някакви варвари, някакви не европейци.... това не стана много ясно. Но, една от най-цивилизованите и европейски държави днес са финландците, които са си типични угро-финци.

  Относно монголо-татарите.... те вярно правят правят васал за известно време Московското княжество, но също така правят васал Киевска Рус (или по-точно княжествата, които наследяват тази държава), правят васал за десетки години и нашата родина България, както Грузия и Армения и още доста други европейски държави от това време. Ние варвари ли сме, заради това, че сме им били техни васали!? Дали и ние сме наследник на Златната орда, затова, че татарите са ни владеели и контролирали за известен период от време!? Даже са имали цар на нашия престол, който си е бил татарин... казва се Чака, ако не се лъжа.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 81. 83 Профил на Доналд Радев
  Доналд Радев
  Рейтинг: 411 Неутрално

  Давам половин кралство и един кон, който ми посочи първоизвора на "публикациите" на Алексей Толстой и акад. Дмитрий Лихачов. Няма такива пасажи в техните творчества. Това е една измислица циркулираща в руското интернет пространство от преди няколко години. не е трудно да се досетим защо циркулират такива измислени писания.

  "Америка преди всичко" означава "Майната му на останалия свят"
 82. 84 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 1098 Любопитно

  "Петър Първи и Екатерина Втора. Цивилизацията в блатата и горите на Московията се е появила през 13 век, с идването на християнските проповедници от цивилизования Киев."

  И да припомним, че Киев е основан от Шамбат, братът на Кубрат. И че българските духовници, книжовници и строители цивилизоваха Киев. Те построиха църквата Св.София, както го направиха в Охрид, Сердика и Цариград...

 83. 85 Профил на Доналд Радев
  Доналд Радев
  Рейтинг: 411 Любопитно

  [quote#82:"Иво"]Да, това е доста интересно... значи Руското княжество е наследник на угро-финските народи,[/quote]
  Фините са финладците, а пък угрите са унгарците... Интересно...

  "Америка преди всичко" означава "Майната му на останалия свят"
 84. 86 Профил на lekapoleka
  lekapoleka
  Рейтинг: 213 Разстроено

  В статията има много истини, но за съжаление те се губят под скудоумна пропаганда и безвъпросна вяра в универсалността на западния либерализъм, която е безкрайно наивна и едностранчива (ах, как естествено се разпространили тези идеи по целия свят, без помен от мирис на барут!)
  Подобни плоски четива, с такава наивна аргументация, само наливат вода в мелницата на българските рубладжии. На Кремъл трябва да се противостои по интелигентен начин!

 85. 87
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 86. 88 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Гневно

  [quote#57:"Skydiver"]То по тази логика и българите са народ от тюркски произход, "присвоили си" славянска културна идентичност и православие. [/quote]Само тук не пипайте, защото ще си изгорите крадливите и лъжливи руски ръчички!
  http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=772582
  Екип от български и италиански учени разбиха вековния мит, че българите са от тюркски произход. Резултатите от мащабно проучване на антропо-генетичната идентичност на българския народ сочат, че ние сме "особен вид славяни", като най-близки до нас са гърците и северните италианци. Освен това народът ни нямал нищо общо с турското население.Изследването обхваща 855 българи и българомохамедани, като техни проби са били сравнени с тези на други популации. "Особен" тип означава, че сме между славяни и средиземноморци, обясни в следобедния блок на Дарик акад. Ангел Гълъбов, директор на Института по микробиология към БАН: "Отдалечени сме от тюркските страни с тюркско население в света, хората, които са не само от жълтата раса, но и други тюркски страни с тюркско население". "Българи и турци са живели заедно, но не са се смесвали. Може да са отвличали български жени, може да е имало еничари българи, но това е влияело на популацията на днешна Република Турция. Ние не сме крали турски моми. Не е имало такива бракове, едва сега има", каза акад. Гълъбов.
  "Проучването е публикувано в американски научни списания и вече се очакват коментарите на историците", обясни още акад. Гълъбов.

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 87. 89
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 88. 90 Профил на eli.quinn
  eli.quinn
  Рейтинг: 213 Неутрално

  [quote#40:"civis_eu_sum"] В крайна сметка, на нас не ни пука, че Китайците и Индийците няма да бъдат като нас. Дори южноамериканците няма да бъдат. Защо идеята, че Русия прави алтернативен избор в културно отношение, или поне се опитва, винаги предизвиква такова "надървяне" в западните /вкл. български/ интелектуални среди? [/quote]

  изпреварил си ме, колега

  плюсче от мене

 89. 91 Профил на Свинчуга
  Свинчуга
  Рейтинг: 1235 Неутрално

  До коментар [#84] от "palav_nik":

  Лоша идея, не е трябвало да го правят. За благодарност, по време на голямата патаклама с Византия, киевска Рус начело със Светослав ни напада в гръб, нахлува в Търново и избива всички боляри. След което падаме за 2 века под византийско...

  Обичам да грухтя и плюскам.
 90. 92
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 91. 93 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 3964 Любопитно

  И какво е това "по-късно монголо-татарско княжество Мос-ква"!? Нали беше угро-финско!? Някои ще даде ли повече подробности!?

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 92. 94 Профил на civis_eu_sum
  civis_eu_sum
  Рейтинг: 521 Неутрално

  [quote#77:"sashobal"]Всички изброени от теб страни не претендират да са Европейски.
  Ако се биеш в гърдите,че си европеец,трябва и да имаш такова мислене и ценности [/quote]

  Сори, но ЕС няма монопол върху европеизма като такъв. В крайна сметка историята и културата на Европа предшестват и най-вероятно ще надживеят съюза и сегашните му нагласи. Русия е европейска, просто не е "нашата" Европа.

  Още повече, аргументите и в случая и иначе не са, това което казваш. Авторът не обвинява Русия, че претендира за европейска, а напротив - че си измисля някаква неевропейска същност, някаква никаква евразийска такава и се противопоставя на "неизбежният ход на историята" /перефразирам/ вместо да прегърне универсалната евроатлантическа култура, към която кой знае защо принадлежи само 1/5-та от човечеството.

  ЕС не е пансион за социално слаби от третия свят, нито благотворителна организация.
 93. 95 Профил на гошо
  гошо
  Рейтинг: 486 Неутрално

  До коментар [#4] от "Р. Дражев":

  Да ти кажа една от причините да яде бой всеки който е решил да се проба на Русия е и подобни писаници на такива като този автор

  гошо
 94. 96 Профил на Emergen-C
  Emergen-C
  Рейтинг: 213 Неутрално

  [quote#94:"civis_eu_sum"]Русия е европейска[/quote]
  НЕ Е. Никога не е била, няма и да бъде.
  русия в момента едностранно отрича европейската цивилизация и нейните ценности.

  #KOЙ номинира бокова!
 95. 97 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 3964 Любопитно

  До коментар [#85] от "Ze Roberto":

  Да, точно така.... москвоците са лоши, защото не са европейци, а унго-фини. Тогава днешните унгарци и финландци и те ли не са европейци. И те ли са азиатци!?

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 96. 98 Профил на Emergen-C
  Emergen-C
  Рейтинг: 213 Неутрално

  [quote#68:"deribeev"]Никой не може да отрече, че съвременната световна цивилизация има за своя основа ценностите, утвърдили се първо в Европа. "
  мдааа ................[/quote]
  а кои ценности има за своя основа световната цивилизация?

  #KOЙ номинира бокова!
 97. 99 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 1098 Весело

  [quote#87:"Ze Roberto"]Четеното на алтернативна история е противопоказна за Вашето здраве.[/quote]
  Ами напротив.
  Не е зле човек да сравнява и анализира различни извори, вместо да повтаря до откат мухлясали догми, без никаква логика...

 98. 100 Профил на Доналд Радев
  Доналд Радев
  Рейтинг: 411 Неутрално

  [quote#88:"logika"]Екип от български и италиански учени разбиха вековния мит, че българите са от тюркски произход. Резултатите от мащабно проучване на антропо-генетичната идентичност на българския народ сочат, че ние сме "особен вид славяни"[/quote]
  Глупости на търкалета... Прабългарите са турко-монголски народ идещ от степите на Азия.

  "Америка преди всичко" означава "Майната му на останалия свят"
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK