Искането за мажоритарност - скрита носталгия по двуполюсния модел

За изцяло мажоритарни избори се обяви Лютви Местан - лидерът на ДПС, партията, която обича ролята на балансьор на властта

© Юлия Лазарова

За изцяло мажоритарни избори се обяви Лютви Местан - лидерът на ДПС, партията, която обича ролята на балансьор на власттаПолитическата трансформация на посттоталитарната политическа система след 1990 г. породи множество противоречия и парадокси. Един от тях е свързан с появата и утвърждаването в продължение на 10 години на двуполюсен партиен модел, въпреки действащата пропорционална избирателна система – както е известно тя обикновено води до партиен плурализъм.


Общите причини за несъответствието между избирателна система и партиен модел в България през периода 1990-2001 г могат да се сведат до:


Липсата на истински демократичен консенсус за необходимата политическа и икономическа промяна, чийто продукт е Конституцията от 1991 г. В посткомунистическите условия в България се утвърди формален демократичен консенсус, който не реши нито едно същностно противоречие на прехода и породи фасадна демокрация, раздирана и до днес от три основни кливиджа /конфликтни възли/: А) По отношение на комунистическото минало – за или против него; Б) по отношение на бъдещото развитие - към демократичен социализъм, или към демократично гражданско общество; В) по отношение на геополитическата ориентация – към Европа и НАТО, или в "сивата зона" на Изток от тях.
В крайна сметка сблъсъкът на силите на промяната и тези на статуквото взаимно се неутрализираха и въпреки външната победа на "промяната". След 2001 г., преходът се проточи в интерес на посткомунистическото статукво. Закономерен резултат от това бе изчерпването на партийната система и постепенното навлизане след 2001 г. в ситуация на "нормализация" – съответствие между избирателна и партийна система. Но тази "нормализация" също бе измамна – при нея силите на промяната постепенно се маргинализираха, докато силите на статуквото, минаха фактически в стратегическо настъпление, особено между 2005 г. и 2009 г. и особено след Февруарския метеж и Костинбродския преврат на олигархичния посткомунизъм през 2013 г.


Рязкото разделение на мненията и сблъсъкът в самото общество между просоциализъм и прокапитализъм нулира предимствата на "прехода" и доведе към днешна дата до представата, че той е "неуспешен". Причините за това се търсеха в двупартийния модел /или две плюс една партия, която от 1992 г. е стратегически съюзник на "червения полюс"/. Той успешно бе сатанизиран като причина за неуспехите на прехода.


Относителната слабост, разделение и конфронтация вътре в силите на промяната, или в продемократичната общност от 1990 г. до днес доведе до нейната относителна слабост и половинчатост на необходимите реформи. Обратно – единството и силата на партията/ите на статуквото доведе до тяхната фактическа доминация през по-голяма част от времето на "прехода".


Липсата на ясна стратегия за действителна капиталистическа трансформация породи и
фактическото превръщане на части от бившата номенклатура в квазикапиталистическа олигархия и плутокрация. Демокрацията се оказа фасада на политически практики, които на практика са несъвместими с нея. В хода на т.нар. преход за това също бе обвинен "конфронтационният" двуполюсен политически модел, който предимно ляволиберални и центристки сили представиха като първопричина за недостатъците на "прехода". Тяхна цел бе разбиването на този модел и създаването на многополюсна партийна система (в която да остане важно място за тях като "балансьори"). Това съвпадна с желанията на нововъзникващата квазикапиталистическа олигархия за размиване на политическата отговорност и формирането на идейно-неясни, популистки и като цяло слабоотговорни правителства.


По-късно това се свърза и с налагането на един псевдопазарен ултралиберален икономически модел, който, заедно с непреодолените социалистически практики, наследени от миналото, чудесно създава условия за политическа система, изгодна изключително за тесния посткомунистически политико-икономически елит.


Но след 2001 г. твърде скоро се разбра, че смяната на "двуполюсния" с "плуралистичен" модел не доведе до разцвет на демокрацията и пазарната икономика. Двупартийната конфронтация лесно се изроди в "многопартийна", при това на популистка основа, което влоши, вместо да подобри ефективността на партиите в парламента.


С други думи се разбра, че "плурализмът" съвсем не е панацея, а напротив, създава нови конфликтни точки и проблеми. Само че веднага се потърси нова панацея, която се откри във въвеждането на мажоритарни избори.


По този начин скрито се прояви и носталгия по модела през 90-те години като по-ясен и предвидим. Редица автори в медиите пропагандираха недостатъците на пропорционалната система и пледираха за замяната и с мажоритарна.


Така те имплицитно търсеха възможност за връщане към двуполюсен политически модел, който да възстанови политическата отговорност чрез избор на изявени политически личности, а не на "партийци". С други думи в условията на българският популистки Zeitgeist, нашия популистки политически климат, отново се подмени средството, чрез което да се излезе от "омагьосания кръг" на "прехода".


Тук трябва да е ясно, че мажоритарност означава връщане към частичен или пълен двупартиен модел. Само че протагонистите му няма да са същите, както през 90-те години. По-скоро има опасност той да породи не идейно-политическо, а етно-религиозно противопоставяне с всички произтичащи от това последици.


На този фон предимствата на двуполюсния политически модел, свързани с ясната политическа отговорност на управляващи и опозиция, ще изглеждат твърде повърхностни. А, особено в състояние на раздробеност, характерна за настоящия политически момент, това може да доведе не до нарастване на политическата активност, а до ново отчуждение и апатия сред избирателите. Вече би трябвало да е ясно, че в хода на политическата промяна господстващата комунистическа номенклатура се трансформира в квазикапиталистическа олигархия, която целеше запазването на властта си именно чрез размитата политическа отговорност на елита като цяло – не само на партийния, разбира се!


Предимство на двупартийната система е ясното очертаване на силите на промяната и силите на статуквото. Постига се яснота какви реформи възнамеряват да правят основните политически сили. Но преодоляването на олигархичния модел едва ли може да стане само с реформа на избирателната система, водеща фактически до двуполюсен партиен модел. Напротив – ако при многополюсен модел олигархичните групи трудно могат да "пазаруват" цели партии, сега може би много по-лесно те ще "пазаруват" отделни кандидати за публични длъжности.


Двупартийността предполага основните партии да провеждат умерена политика, която да привлича избиратели от центъра. Но връщането към двуполюсен модел в България неминуемо би било свързано (поне в настоящия политически момент) с формирането на безпринципни междупартийни коалиции преди избори, които биха размили отговорността в името на властта.


Двуполюсният модел предполага премахване на чувството за несигурност за административния апарат. Предвидимостта при всяка смяна на управляващи и опозиция предполага това. Макар и сега да изглежда парадоксално, при този модел може да се гарантира в много по-голяма степен независимостта и самостоятелността на съдебната власт – нещо от изключителна важност при неяснотата и размитата отговорност, която гарантират коалиционните управления. Но връщането неминуемо към еднопартийно управление би създало отново опасност при липса на съответни гаранции за узурпиране на административна, съдебна и медийна власт от управляващите партии.


Мажоритарният избор съкращава дистанцията между избирателя и избраника . С други думи се предполага, че се избира на основата на личностни качества, а не на партийни пристрастия и принадлежност. Това размива идейната отговорност и политическа принадлежност и се получава особено при наличието на ясни олигархични тенденции в общественото развитие. Но макар да избират личности, а не партии, избирателите отново ще изберат партийни представители и това множеството досегашни мажоритарни избори за президент и кмет нееднократно го доказват.


В заключение – няма модел панацея, ако не са създадени гаранции за върховенство не на (много)партийна воля, а на закона.


Предимства и недостатъци


Мажоритарианизъм и двуполюсен модел
 
Пропорционализъм и плуралистичен модел
 
Създава стабилни правителства, но стабилността им се подрива от фактори като господстваща олигархична връзка, влияние на пробили антисистемни партии и пр.
 
Отчитат се по-добре обществените нагласи, постига се по-голяма представителност на политически мнения, но това води и до безпринципни коалиции след избори
 
Ясна политическа отговорност, но тя се размива при липса на демократични гаранции и при неефективна правоохранителна и съдебна система
 
Плурализмът създава повече възможности, но размива често политическата отговорност
 
Стимулира умереност при двете основни партии. При пропорци-онална система и в условия на доминиращи популистки нагласи тази умереност става мит
 
Плуралистичният модел създава възможност за конкуренция на противоположни политически идеи но и за процъфтяване на демагогията и популизма
 
Предвидимост и приемственост при смяна на управлението. Но превъртането във властта превръща двете основни партии в две страни на една и съща монета
 
Честата ротация и циркулация на партийни елити води до разширяване на участието във властта, но и създава условия за непредвидимост в политиката на следващите мнозинства.
 
По-добри условия за взаимен контрол, който гарантира и независимост на другите власти – особено на административната, съдебната и медийната
 
Плуралистичната партийна система спира опасността от еднопартиен диктат и узурпиране на власт, но води и до политически назначения, които торпилират ефективността на системата
 
Възможност за натрупване на управленски опит и експертиза на политическите елити, но опасност от "преяждане с власт".
 
Преодолява се възможността за "преяждане с власт", но това често става за сметка на компетентността на често сменящите функционери
 
Много по-ясен идеологически профил на партиите, но по-малка обществена отговорност на хората в листите
 
Зависимост на избраните в партийните листи от обща политическа стратегия, но и отблъскване с това на избирателите.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (37)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 2851 Неутрално

  Стига теории,изборите ще покажат.

 2. 2 Профил на angevins
  angevins
  Рейтинг: 616 Неутрално

  Не стигнах да прочета цялото четиво. Но това определено е в 10та:

  Липсата на ясна стратегия за действителна капиталистическа трансформация породи и
  фактическото превръщане на части от бившата номенклатура в квазикапиталистическа олигархия и плутокрация.

  ...ЕвОлЮцИЯ а Не РеВоЛюЦиЯ...
 3. 3 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3027 Неутрално

  И двете системи работят при демократични правила и развито гражданско общетво.При все по-беден и неграмотен мат'рал и феорализирани общини нищо не помага.Ще трябва да минат 40-те години, а може и повече.Аз съм за пропрционална система със задължителна преференция.

 4. 4 Профил на sospecha
  sospecha
  Рейтинг: 560 Неутрално

  Мажоритарния вот е вот на демокрацията и избирането на можещите и знаещите.Не се ли направи това то ще продължаваме да затъваме а парламента ще се превърне в пожизнено право на всеки един издигнал се депутат като водач на листа макар и хората да не го харесват и желаят.На нито един депутат не му се иска това да стане защото ще се скъса нишката на подкупите и присвояванията които си правят за сметка на народа който страда от техните виждания за лично забогатяване.

 5. 5 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 903 Неутрално

  Толкова празни приказки отдавна не бях чел. И това нещо го е писал доцент? Баамааму!
  От цялото това четиво ми пролипсва желанието за нов морал и незабавна ЛУСТРАЦИЙ, за да бъде завършено.
  Останалият пълнеж за борбата срещу мафията, олигархията, статуквото и задкулисието си го има

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 6. 6 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 1131 Весело

  ДПС не подкрепи конституцията и може да я критикува без да се притеснява.Но не го прави.А тя постави/по-скоро съхрани/ фундамента на комунистическата власт в България.
  Закачките от рода на "Обявяване на комунистическия режим за престъпен",само развеселяват,защото не предвиждат отмяна на нормативните актове на този престъпен режим.

 7. 7 Профил на SS
  SS
  Рейтинг: 3203 Неутрално

  Като се въведе , да не е завинаги ?

  Както се е въвело , така ще се премахне !

  Важното е да се изчистят намножените партийни шлаки тип 1 човек + няколко роднини = партия !!!

 8. 8 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 1387 Неутрално

  "смяната на "двуполюсния" с "плуралистичен" модел не доведе до разцвет..."

  Двуполюсният модел по същество Е плуралистичен!
  Вече повече от 20г. Ползите от т.нар. разбиване на двуполюсния модел са все по-спорни! Освен за този който успя да го разбие...

  I Want To Believe
 9. 9 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3027 Любопитно

  До коментар [#8] от "2.5":

  Лъжлив дедо?

 10. 10 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 952 Неутрално

  Г-н Дойчев, писна ни от сегашната система на безконтролни и безотговорни пред своите избиратели депутати, някои от които вече 25 години търкат банките в парламента с цел лично облагодетелстване и не се интересуват от нищо друго, защото са отговорни само пред своите партийни босове, а не пред Народа. Искаме мажоритарно избрани депутати, които да носят отговорност пред своите избиратели в избирателните си райони, с опция за отзоваване и пълен контрол над тяхната работа, с възможност само за два последователни мандата, щото иначе се ояждат...

 11. 11 Профил на nenad
  nenad
  Рейтинг: 450 Весело

  Да, мажоритарният вот ще намали броя на парламентарно представените партии до 3-4. Преведено - от активния политически живот ще изчезнат разните Атаки, НДСВ-та, Национални фронтоваци, Бюреци, Гергьовски евророми и пр. паплач.
  Пред тази перспектива авторът рони искрени и много жални сълзи.
  Комедия марка "доцент д-р"!

 12. 12 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7554 Неутрално

  Всичко това щеше да е вярно,ако не ставаше дума за България.

 13. 13 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Мажритарно или пропорционално - все е представителна уждемокрация, прикритие на олигархичен режим.
  Истинска демокрация е само ПРЯКАТА, чиито структури и механизми са съвсем различни от тези на представителната демагопрактика, и чиито елементи НЕ РАБОТЯТ в чужди им условия - така референдуми при представителната са просто още един начин за манипулация, машина за илюзии.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  властта ражда паразити
 14. 14 Профил на bawarec
  bawarec
  Рейтинг: 453 Неутрално

  След като и двете системи не са идеални, може да се търси съчетание от тях, каквато е германската. При нея с праг от 5% в НС влизат 4-5 партии.

 15. 15 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1675 Неутрално

  Далече по-важно електронното гласуване, което ще доведе до отчитане на гласа на българите в чужбина.

 16. 16 Профил на ostin22
  ostin22
  Рейтинг: 676 Неутрално

  Искането за мажоритарност с която много по-малко от гласоподаватели ще бъдат представени в парламента е пълна глупост и крачка назад от демокрацията към авторитаризъм и тоталитаризъм. Жалкото е безкрайната наивност и заблуденост в гласоподавателите които са готови да я родкрепят.. Още по тъпо е че го правят преобладаващо заради насадената им грешно идея че така щяло да има по малко депутати от Дпс.. Глупаво,нерационално поведение.

  There is no way to happiness, happiness is the way!
 17. 17 Профил на marsena
  marsena
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  Двуполюсният модел и мажоритарността имат една предимство- ще се знае кой носи отговорност- и за управлението, и при гласуването в НС. Няма да има оправдания, че видите ли едните искали да направят нещо прекрасно, ама коалиционният партньор ги спъвал , но ще си стоят на власт, щото суверенът им я е дал.
  Лошото е, че няма да въведат начин за отзоваване на депутати, ако нарушат предизборните си обещания.

 18. 18 Профил на Tru Soulja
  Tru Soulja
  Рейтинг: 675 Неутрално

  Добре нали има преференция , като са мажоритарни кандидатите нали пак са издигнати от политическа партия , какво ще се промени?Ние доказахме на парламентарните избори , че не можем дори и да гласуваме като хората , а пък искаме демокрация.

  Най-добрият съвет, който съм получавал, е да избягвам банките. Те ти дават чадър, но, когато завали, ти го вземат
 19. 19 Профил на чобанмахала
  чобанмахала
  Рейтинг: 729 Неутрално

  Статийката е пълна с разни клишета,които са основополагащи за афтора. Като тази:"Липсата на ясна стратегия за действителна капиталистическа трансформация породи и
  фактическото превръщане на части от бившата номенклатура в квазикапиталистическа олигархия и плутокрация.
  Ми те,бившата номенклатура затова направи преврата- да направи такава капиталистическа трансформация,в която да се превърне в олигархия. И ако афторът не го вижда,си е негова работа,ама хората ги виждат.
  И друга блестяща "мисъл:" въпреки действащата пропорционална избирателна система – както е известно тя обикновено води до партиен плурализъм."
  Тя може и някъде да води до плурализъм,ама в България бе избрана в края на ВНС от бившия елит на номенклатурата и малкото "нови" успели да се приобщят към тях,именно за да управляват те чрез привидния избор на пропорционалната система.В системата,в която до управлението се допускат само тези,които "елитът" иска. В тая система няма нова партия с идеи,която да пробие. Пробиват само тези,които са "разрешени" и "водени".
  Като цяло един"нов" глас в подкрепа на досегашната мутроолигархия. И поредното предупреждение,че без нея/мутроолигархията/, едва ли не, светът за българина ще се свърши.
  Точно обратното,без мутроолигархията, светът ще се покаже в цялото си разнообразие за обикновения българин. Но до мажоритарната система само със заклинания няма да се стигне.

 20. 20 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1519 Неутрално

  Мажоритарния избор има предимство, което пропорционалния никога няма да има - всеки отделен депутат може да бъде подложен на предсрочни избори. Такава възможност (т.н. recall) я има в много щати в САЩ.

  При пропорционален избор предсрочни избори за отделен депутат са невъзможни и личната отговорност се размива. Това прави възможно търгуването на гласове и странните метаморфози - едни депутати биват избрани от една партия, а впоследствие се присъединяват към друга или сформират трета. При мажоритарен избор такива депутати биха могли да бъдат принудени да се явят на предсрочен избор за да защитят новото си политическо кредо пред избирателите. А сега избирателите нямат никакъв контрол над това какво правят техните избранници в Парламента.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 21. 21 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1519 Весело

  [quote#16:"ostin22"]Искането за мажоритарност с която много по-малко от гласоподаватели ще бъдат представени в парламента е пълна глупост и крачка назад от демокрацията към авторитаризъм и тоталитаризъм.[/quote]Уау! По тази логика САЩ и Великобритания са авторитарни и тоталитарни държави. От кой низов партиен клуб Ви пратиха?

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 22. 22 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1519 Любопитно

  [quote#3:"hodounski"]Аз съм за пропрционална система със задължителна преференция.[/quote]Ко правим ако повечето матр'ял не избере преференция (както и става)? Обявяваме гласа за невалиден? Или просто затвърждаваме статуквото - остава подредбата така както са я направили партийните централи?

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 23. 23 Профил на dorn
  dorn
  Рейтинг: 939 Неутрално

  В самата основа на парламентарната демокрация е пряката връзка и взаимната лична отговорност между избирателя и избираемия. Така работи мажоритарната система, затова тя е естествена, разбираема и непроменена в най -устойчивите демокрации . Пропорционалната система е ГМО изобретение от начото на XX век за нуждите на левичарски и националистически партии чиито смахнати лидери никога не биха събрали 50% от гласовете за да влязат в парламента. Без пропорционалната система Европа щеше да си спести много от нещастията сполетели я през миналия век, а и България би била едно много по добро място за живеене.
  Ако автора прочете това което е написал в някои английски или американски университет за няколко минути ще остане без слушатели.

 24. 24 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 1387 Неутрално

  До коментар [#9] от "hodounski":

  Онзи с барбекюто!
  Дедото е негов продукт, затова и ползите му бяха "по-ограничени"

  I Want To Believe
 25. 25 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1519 Неутрално

  [quote#23:"do.r.n"]Основата на демокрацията е пряката връзка и отговорност между избирателя и избираемия. Така работи мажорит. система, затова тя е естествена, разбираема и непроменена в най -устойчивите демокрации.[/quote]В 10-ката! Нека погледнем страните с най-големи демократични традиции:

  САЩ: мажоритарни избори на щатско и федерално ниво

  Англия: мажоритарни избори на национално ниво, смесена за местни парламенти

  Швейцария: мажор. избори на кантонално ниво, префер. система на федерално

  Мажоритарните или смесените системи преобладават всред устойчивите демокрации.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 26. 26 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1519 Неутрално

  [quote#18:"Няма дясно в България"]като са мажоритарни кандидатите нали пак са издигнати от политическа партия , какво ще се промени?[/quote]На мажоритарни избори може да се кандидатира и непартиен кандидат. На пропорционалните - не може.

  Погледни къде са единствените успешни непартийни кандидати в България - на кметско ниво. Защо? Ами просто изборите за кмет са мажоритарни. На такива силна личност може да се пребори с партия - на пропорционални шансът на непартийните кандидати е нулев.

  Пропорционалната система превръща всички ни в заложници на партиите.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 27. 27 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1519 Неутрално

  "За изцяло мажоритарни избори се обяви Лютви Местан - лидерът на ДПС, партията, която обича ролята на балансьор на властта"

  Местан се обяви ПРОТИВ мажоритарни избори понеже знае, че основният губещ ще е ДПС. Едва след като удари на камък, изведнъж си смени мнението и поиска изцяло мажоритарна система. Защото си прави сметка, че РБ и другите малки партии са против и така идеята за мажоритарни избори ще бъде по-лесно отхвърлена.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 28. 28 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 2522 Неутрално

  Не прочетох няколко много важни предимства на мажоритарната система:
  - Дава възможност за отсвирване на нелицеприятни и втръснали на обществото кандидати. От години се мъчим да се отървем от Болен Лидеров, който нямаше да помирише парламент ако не стоеше начело на листи.
  - Дава възможност за отзоваване на кандидати които са загубили доверието на избирателите.
  - Засилва хигиената в партиите защото трябва да търсят избираеми кандидати. Дава пряк поглед върху издигането на кандидатите по места и ограничава спускането на парашутисти.
  - Дава възможност за пречистване на партиите след избори и за естествена смяна на лидерите им които не са популярни. Няма как проваленият лидер да скрие неуспеха си в общата листа.
  - Принуждава партиите да търсят сходства и разбирателство за общи кандидати обрано на партийните разпади при пропорционалната система където всеки се надява на заветните 4%

  Най-важното е че от 25 години пропорционалната система нищо не ни донесе. Парламентите са с най-нисък рейтин сред институциите. Какво друго ни остава да пробваме?

  ТОВА КОЕТО ХРИСТО И РАДАН НЕ МОЖАХА ДА ГО СВЪРШАТ С ГЕРБ СЕГА ЩЕ ГО ПРОБВАТ 5 ГОДИНИ ПО-КЪСНО С БСП, СЛАВИ ТРИФОНОВ И МАЯ МАНОЛОВА. НАСЛУКА.
 29. 29 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 2145 Неутрално

  [quote#28:"emil (НА БАС ЧЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРТЯТ ЗА РЕФЕРЕНДУМА)"]- Дава възможност за отзоваване на кандидати които са загубили доверието на избирателите.[/quote]

  Тук проблемът не е в избирателната система, а в Конституцията - тя не разрешава отзоваване на депутат. Нещо повече, според Конституцията всеки депутат представлява целия народ, а не своите 20-30 хил. избиратели. И за капак - има абсолютен измунитет, сиреч безотговорност. Както, обаче виждаме, не тези пороци в основния закон тревожат матряла. ВСС и прокуратурата били по-важни.

 30. 30 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 2145 Весело

  Авторът кърши пръсти как мажоритарният вот можел да "породи не идейно-политическо, а етно-религиозно противопоставяне с всички произтичащи от това последици". Като забравя да спомене, че за избягването на подобен модел е необходимо здраво бъхтене в леглото между женски крака, нежели писане на безсмислици по газетите.

 31. 31 Профил на 4i4oti
  4i4oti
  Рейтинг: 728 Неутрално

  "Искането за мажоритарност - скрита носталгия по двуполюсния модел"
  Още при първите 3 реда от доклада на доц. д-ра осъзнах, че това писание е неадекватно и банално. Нека тази хабилитирана глава предложи как вместо партийно удобни слагачи управлението да се води от изявени и доказали се личности.

 32. 32 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 573 Разстроено

  Драги Авторе,
  Дължиш ни обяснение на понятието за Отговорност на субектите в политиката и управлението на социалните системи ...
  Сетне си ги хмоделирай, колкото искаш ...

 33. 33 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 838 Неутрално

  "От Доц. Д-р.."

  точно тук спрях да чета. след като се смята, че е това е важна част от името на автора и някак добавя стойност към казаното.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 34. 34 Профил на gogo2011
  gogo2011
  Рейтинг: 506 Неутрално

  До коментар [#27] от "Николай Николов":

  В грешка си. Местан се усети, че 100% мажоритарен вот ще вкара вероятно само ГЕРБ и ДПС в парламента. Оставят другите да се пъчат, че управляват, а те усвояват с две ръце.

 35. 35 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Да се внушава : "1. Симеон Кобурготски разби двуполюсния модел. 2 Три, четири... Н - полюсние модели са по добри от двуполюсния модел. "! Тролчета изр***мои, битката в БГ-то е крадците да баламосат обществото да им даде достъп до обществените активи (властта), та модела не се е променял вече 25 години и той е - крадците срещу народа.

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 36. 36 Профил на mara71
  mara71
  Рейтинг: 556 Неутрално

  До коментар [#32] от "dimko":

  Според мен отговорността на политическите субекти е дали ще се отместват за да осигуряват свободното падане на мулито с дисагите, в които Койчо е оставил дребни трохи за този слугинаж. А тези слуги ще се борят за запазване на сегашното положение, защото просто нямат друг ход. Нашата мафия не е умна. Тя се движи в правилната посока-обратно на часовниковата стрелка и за разлика от другите мафии, тя сглупи като завладя държавата и като територия-прекалена алчност. А алчността показва и пътя на мулето и къде се складира плячката. Показва и какво има в дисагите-земя, слънце и вода. За да тръгне му трябва само енергия. Мулето е кръстоска между кобила и магаре със здрав гръб и твърди копита. Прекалено тежко е за да върви по права линия. А правата линия се пречупва под натиск и тя става крива. Кривата линия води мулето под върховете на пирамидите на земята, слънцето и водата. От там си проправя път с твърдите копита. А пирамидата без връх става неустойчива. Единствената устойчива за сега е западната-на вятъра. Там мулето намира закрила и от там няКой му удря тоягата за поредната обиколка.

 37. 37 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 573 Весело

  До коментар [#36] от "mara71":

  Карай по вятъра, Марийке и по-бодро - стигане да нямаш ...

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK