Висшето образование - диагноза и лечение

Софийският университет

© Георги Кожухаров

Софийският университетВ приетата от Народното събрание Стратегия за развитието на висшето образование до 2020 г.  в повечето случаи е направен коректен анализ на причините за не­ефек­тивното използване на държавната субсидия, отделена за формирането на високо квалифи­ци­рани специалисти, необходими за икономическото развитие на страната. В същото време се пред­лагат частични и често нерационални реформи за усъвършенстване на висшето образование у нас въпреки острите критични бележки и препоръки в докладите на Световната банка и Евро­пей­ската комисия.


Преди всичко става дума за това каква част от БВП се отделя за тази цел. Обичайната практика у нас при подготовката на годишния държавен бюджет е средствата в раздел "Обра­зование и наука" да са оскъдни и да са първите, които подлежат на рестрикции, като често за финансовата година се изплащат само 90% от заплануваните средства. Тази констатация е на­пра­вена и в "Стратегията", като се предвижда "постепенно увеличаване на ресурса за сек­то­рите образование и наука", което обаче едва в края на периода трябва да достигне


до 6% от БВП
както е в повечето европейски страни.


От друга страна много важен аспект е правилното разпределяне на заделените за нуждите на образованието средства между отделните висши училища. В "Стратегията" сега действа­щият модел е охарактеризиран като неефективен, като "ахилесовата пета на цялата система", а субсидирането фактически става на принципа на уравниловката. За съжаление обаче предлага­ни­те реформи за решаване на този проблем трудно могат да доведат до съществе­ни положителни резултати.


В доклада на Световната банка "Укрепване на висшето образование в България" (3.20.2012 г.) е направена основната констатация, че броят на държавните висши учи­лища у нас (наречени погрешно всичките "университети") е ненормално увеличен (вече 37) и не отговаря на европейските норми – средно едно висше училище на 800 хил. души население (напр. 66 ми­лион­на Франция има 83) докато у нас се пада на около 140 хил. души. Този голям брой е в пълно несъответствие и с ниския процент от БВП (около 1.5%), който се отделя за образованието, с намаляването на темпото на икономическото развитие в страната и конкретните обществени нужди от дадени по вид и квалификация специалисти с висше образование, както и с демограф­ската криза у нас.


Местата за студенти за следващата учебна година надминават 70 хил., докато завършващите средно образование потенциални кандидат-студенти са малко над 58 хил. Съобразно препоръките на Световната банка броят на висшите училища в България трябва да се намали 4-5 пъти чрез сливане, преобразуване и обединяване на сродните, съобразно с центровете за регионално раз­ви­тие на страната. Този факт е отразен в "Стратегията", но за съжаление не са предвидени ни­какви конкретни мерки за решаването на проблема. А това може да стане само чрез приемането на


нов закон за висшето образование


За тази цел е необходимо преди всичко висшите училища да се разделят на Университети с поливалентни направления на обучението и на специализирани в дадена научна област, както е в другите европейски страни (Германия – Hoch Schule , Франция – Ecole Superieure , Великобри­та­ния – High school ) . Всичките висши училища трябва да се превърнат в


национални центрове за обучение и на­учни изследвания


със съвременна материална база , в които преподавателската работа се съче­та­ва с научноизследователска дейност, приоритетно ориентирана към решаване на конкретни про­из­водствени проблеми. Основните структурни единици – факултетите, да бъдат изградени от катедри, отговарящи за високоефективното провеждане на учебния процес, а Катедрите – от научни лаборатории, в които се провеждат научните изследвания в тематичната научна рамка на Катедрата. Към тези изследвания трябва най-тясно да бъдат привлечени и студентите, особено тези от магистърската степен, която трябва да завършва с дипломна работа.


По този начин ще се създадат условия за устойчиво професионално научно развитие на преподавателите, които непре­къснато ще повишават квалификацията си, а получените от тях конкретни научни резултати ще бъ­дат в основата на тяхната персонална оценка и кариерно развитие. В същото време студентите ще получат по-висококвалифицирана подготовка, ще се развият креативните им способности и ще се създадат условия за оформянето им като добри специалисти. Чрез Лабораториите висшите училища безпроб­лем­но ще могат да се включват в състава на съответните High-Tech паркове или да участват в рабо­­тата по национални или международни научно-приложни проекти. Всички, в които няма условия за провеждане на научни изследвания поради липса на съвременна материална база, от­съствие на изследователски капацитет на преподавателите или отказ от работа по научно-при­лож­ни проекти, е необходимо  автоматически да се закрият.


Необходимо е


да бъдат премахнати местни филиали,
"центрове за изнесено обучение", "учебни
центрове"


както и филиали на световно "неизвестни" висши училища от други страни - всички изкуствено създадени форми на ниско ква­ли­фикационно образование, тъй като в тези псевдо-образователни звена се създава възможност в учебния процес да бъдат привличани за преподаватели неподготвени професионално кадри. Особено важно е също пре­цизирането на статута, основните задачи и профила на подготвяните специалисти в т.нар. ко­лежи, които под­готвят специалисти с т.нар. в миналото "полувисше образование", като се наме­ри по-подходящо название от погрешно използваното сега "професионален бакалавър". То дава възможност за мно­го спекулации "за подготовка на бакалаври за 3 г.", което противоречи на сега действащия Закон за висшето образование.


В приетата Стратегия за развитието на висшето образование е констатирано и едно друго особено вредно явление –


т.нар.  прелитащи професори и доценти 


намиращи се в тру­до­ви правоотношения едновременно с две или повече висши училища. За съжаление и тук е пред­ложено половинчато решение на проблема – "такива преподаватели да се броят като контин­гент само на едно място", тъй като по този начин фактически се разрешава такова "прелитане". Така например се узаконява възможността учени от научните организации (напр. от Институтите на БАН) да бъдат назначавани на втора щатна бройка в университет. Решението е просто –  "прелитащите преподаватели"  , вкл. и учените от научните организации и държавни предприятия или фирми с държавно участие над 50% да могат да заемат изобщо само една щатна бройка, докато препода­вателската работа в други институти да се извършва като хонорувана дейност. Уместно би било и време­то, което преподавателите използват за хонорувана дейност, да се счита като неплатен от­пуск, тъй като в това време те не могат да се занимават с преките си служебни задължения на щат­ното мя­сто – контакт със студентите извън лекциите, научни изследвания, ръководство на дипломанти и докторанти и др. По този начин "фантомните университети" няма да могат да изпълнят изиск­вания от Закона минимален брой хабилитирани преподаватели и ще отпаднат автоматически. Така и ще се разкрият и щатни бройки за млади преподаватели, които ще се моти­вират да търсят кариерно развитие у нас. Ще се прекрати и стремежът за получаване на лесни доходи от заплати в няколко места за сметка на пренебрегване на основната преподавателска и науч­но-изследова­тел­ска дейност.


Половинчат характер има и предложението за начина, по който трябва да става субсиди­рането на отделните висши училища. Въпреки острата критика относно използваната сега система на уравни­ловката 


"парите следват студента"


този принцип остава, макар и модифициран в различно съотношение – 50:50 или 40:60. Този начин на разпределение е крайно неуместен. От една страна необходимите средства за обучение на студентите в отделните специалности варират в много широки граници и могат да се различават в пъти. От друга страна бройка­та студенти става много важен и решаващ фактор за субсидирането на висшите училища. Поради това още от началото на календарната година започват приемните кандидат-студентски изпити, за да могат максимално да се запълнят всички места по държавна поръчка, като се прини­зяват изпитните критерии. По същата логика стремежът е да се запазят всички студенти, вкл. и тези със слаб успех, и поради това се въвеждат многократни поправителни и ликвидационни изпитни сесии или преминаване в следващата учебна година с невзети изпити от предходната с единст­ве­ната цел да не отпаднат студенти поради слаб успех, което в крайна сметка води до "дипломи­ра­ни" специалисти с ниска професионална квалификация. Този формален подход за разпределяне на държавната субсидия представлява типичен пример за т.нар. "макдонализация" на образо­ва­телния процес.


Тъй като подготовката на висококвалифицирани специалисти за нуждите на икономиката, здравеопазването, селското стопанство и другите области на обществения живот е основно задъл­жение на държавата, именно тя трябва да поеме отговорността да осигури средствата за тяхната подготовка по прозрачен и справедлив начин. Основните критерии за субсидирането трябва да бъдат рейтингът на висшето училище и методическият и научният потенциал на преподавателите (какви научни степени притежават, колко от тях са хабилитирани), както и професионалната реа­лизация на студентите след завършването на обучението им. Въз основа на тези критерии финан­сирането от държавата трябва да се осъществи целево чрез


делегирани бюджети

в които са включени средствата за възнагражденията на фиксирания минимален ака­де­мичен състав, необходим за провеждане на пълноценно обучение по дадена специалност, както и средствата за осигуряване на необходимата съвременна материална база и консумативи за обучението на сту­дентите и за научни изследвания по вътрешноуниверситетски проекти. В този бюджет трябва да са предвидени и средства за развитието на академичния състав (придобиване на научни степени и звания), мобилност на преподавателите и студентите, както и средства за социално подпома­га­не на студентите (вкл. стипендии за отличен успех), за културни и спортни мероприятия и др.


Очевидно е, че подготвяните специалисти не отиват само и изключително в дър­жав­ни учреждения и организации, а се ползват в голяма степен и от частния сектор. Така че би следвало да се очаква и интерес от частния сектор да се включи в инвестирането на средства в образователния процес било чрез предоставяне на съвременна техника и програмни продукти, било чрез организиране на практики и специализации на студентите. В същото време компаниите могат да се мотивират да извършват подобна меценатска дейност като им се предостави правото да подбират необходимите им кадри измежду практикувалите при тях студенти след завършване на образованието си или чрез специален закон предоста­вените средства да се изключват от облагаемите доходи на стопанските организации. За да се реализира по-добре едно такова сътрудничество с бизнеса може би е уместно у нас да се създаде  централен орган на национално ниво, както е напр. във Франция, с участието на представители на академичните среди, различните браншови организации и на експерти от министерството. Този орган ще регулира сътрудни­чест­вото между висшите училища и бизнеса, както и нормирането на необходимия брой специалисти в дадена об­ласт чрез определяне на броя на студентите "по държавна поръчка"  на изхода на обучението . През този орган могат да се разпределят и средствата от бизнеса за разработката от висшите училища на научно-приложни проекти на грантов принцип.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (72)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2428 Неутрално

  Очевидно е, че подготвяните специалисти не отиват само и изключително в дър­жав­ни учреждения и организации, а се ползват в голяма степен и от частния сектор.
  ___________
  Германия,САЩ и Канада също може се включат във финансирането , така и така добиват човешки ресурси тук а на местните данъкоплатци вече това им е в тежест !

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 2. 2 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2916 Неутрално

  Картината е плачевна.
  Безброй университети с лавина от "професори", раздаващи дипломи за "више" !
  С просто око се вижда – страхотно стригане е необходимо за нормализиране на броя на университетите в България!

 3. 3 Профил на raven
  raven
  Рейтинг: 782 Весело

  До коментар [#1] от "comandante vs либерални ентусиасти&корпократи":
  [quote#1:"comandante vs либерални ентусиасти&корпократи"]Германия,САЩ и Канада също може се включат във финансирането[/quote]

  Няма да стане. Ти не си одобрен, затова си дреми където си...

 4. 4 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 864 Весело

  Е така е, "преход", кое на прехода му е наред, та сте се вторачили във виШОто образование?

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 5. 5 Профил на tokkay
  tokkay
  Рейтинг: 728 Неутрално

  Университетите - удобен пристан за пенсионирани политици.

  No Pain No Gain
 6. 6 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1280 Неутрално

  Без коментар: ....В доклада на Световната банка "Укрепване на висшето образование в България" (3.20.2012 г.) е направена основната констатация, че броят на държавните висши учи­лища у нас (наречени погрешно всичките "университети" е ненормално увеличен (вече 37) и не отговаря на европейските норми – средно едно висше училище на 800 хил. души население (напр. 66 ми­лион­на Франция има 83) докато у нас се пада на около 140 хил. души. Този голям брой е в пълно несъответствие и с ниския процент от БВП (около 1.5%), който се отделя за образованието...

 7. 7 Профил на carwindwrclir
  carwindwrclir
  Рейтинг: 506 Неутрално

  [quote#2:"Alexander97"]С просто око се вижда – страхотно стригане е необходимо за нормализиране на броя на университетите в България! [/quote]

  Премиерът реже, реже предимно лентички. Толкова наряза, че все му е къс бюджета!

  And so something which I thought I was seeing with my eyes is in fact grasped solely by the faculty of judgement which is in my mind.
 8. 8 Профил на malart
  malart
  Рейтинг: 821 Неутрално

  Би било добре да се погледне и опитът на западните държави в смисъл - за кои професии там не се изисква виШо и защо у нас за много от тях се иска? Кое налага в чужбина да се преминава едногодишен курс, а у нас да се учи 4 години, за да упражняваш същата професия?

  malart.blog.bg
 9. 9 Профил на ostin22
  ostin22
  Рейтинг: 682 Неутрално

  Интересно защо на България са и нужни по един милион юристи,икономисти, психолози и публична администрация.. Та даже и държавата, тоест ние плащаме на университетите да ги произвежда.. Напълно сбъркан подход!

  There is no way to happiness, happiness is the way!
 10. 10 Профил на carwindwrclir
  carwindwrclir
  Рейтинг: 506 Неутрално

  [quote#7:"carwindwrclir"]Премиерът реже, реже предимно лентички. Толкова наряза, че все му е къс бюджета! [/quote]

  Защо рязането да започва от образованието, като големите източвания и нахалство са в други сфери?

  And so something which I thought I was seeing with my eyes is in fact grasped solely by the faculty of judgement which is in my mind.
 11. 11 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1280 Гневно

  " използваната сега система на уравни­ловката "парите следват студента" - Тази система я въведе Дани Вълчето и тотално ликвидира нашето средно и висше образование. Интересно защо тази система не се използва в другите браншове? Примерно, по малко население - по малко чиновници!...................

 12. 12 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 948 Неутрално

  До коментар [#6] от "dobrich":

  Преподавателите във " вишите" заведения вече приемат студенти по домовете. Само и само да запълнят бройката.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 13. 13 Профил на carwindwrclir
  carwindwrclir
  Рейтинг: 506 Неутрално

  [quote#9:"ostin22"]Интересно защо на България са и нужни по един милион юристи,икономисти, психолози и публична администрация.. Та даже и държавата, тоест ние плащаме на университетите да ги произвежда.. Напълно сбъркан подход! [/quote]

  Холивуд надделява над Дискавъри чанел, засега. Все пак има баланс, защото развитите икономики произвеждат достатъчно инжинери за целият Свят. Такава е тенденцията, а на сила нищо не става. Щом са решили да учат това...............................

  And so something which I thought I was seeing with my eyes is in fact grasped solely by the faculty of judgement which is in my mind.
 14. 14 Профил на полувишис
  полувишис
  Рейтинг: 284 Неутрално

  До коментар [#4] от "boby1945":

  за 25 години преход, ДПС и БПС имат мин. 14 години собствени правителства и поне 5 години общо съжителство.

  вие сте тези, които доведохте до провал прехода.

  вие сте тези, които сте ректори на УниБИТ, ЮЗУ и Стопанска Академия. вие сте тези, които назначихте паразити като Стати Стаев в УНСС, ВИНС и други паразитни структури, наречени университети...

  но какво да очакваме от вас, които за 45 години провалено управление, не можете да си признаете и една грешка.

  http://labs.capital.bg/201601/agentite-dnes
 15. 15 Профил на carwindwrclir
  carwindwrclir
  Рейтинг: 506 Неутрално

  [quote#12:"tribiri"]Преподавателите във " вишите" заведения вече приемат студенти по домовете. Само и само да запълнят бройката. [/quote]

  Не е голям проблем, ако са в хуманитарните науки, но медицина, инжинерни специалности, архитектура, военни, ................. - там грешките се наказват жестоко, а последствията са непредвидими.

  And so something which I thought I was seeing with my eyes is in fact grasped solely by the faculty of judgement which is in my mind.
 16. 16 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1280 Неутрално

  [quote#14:"полувишис"]вие сте тези, които доведохте до провал прехода[/quote]
  Така е, но ГерБорисов ни обеща да затвори повечето "вузове" още в първия си мандат....

 17. 17 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 864 Весело

  До коментар [#14] от "полувишис":

  "Преходът" го провалиха рИформите на некадърните правителства на ФД-то, ИК-то, деди и подобни..... реститути.....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 18. 18 Профил на ostin22
  ostin22
  Рейтинг: 682 Неутрално

  До коментар [#13] от "carwindwrclir":

  Абе те може да искат да учат и за вампири и ламаринени хора,ама защо държавата да го подкрепя? Поне да са спецалности с които може да се реализират в чужбина, а то..

  There is no way to happiness, happiness is the way!
 19. 19 Профил на tokkay
  tokkay
  Рейтинг: 728 Неутрално

  До коментар [#15] от "carwindwrclir":

  ИнжЕнер. Запомни!

  No Pain No Gain
 20. 20 Профил на prirodata
  prirodata
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#14] от "полувишис":

  Защо ли имам спомени, че вратата за ширещата се в момента посредственост в образованието бе широко отворена от един египтолог.
  Чий министър беше той?
  А Сашо Добрев си е Сашо Добрев. Кратко, точно и ясно е представил картината в момента.

 21. 21 Профил на ostin22
  ostin22
  Рейтинг: 682 Неутрално

  До коментар [#19] от "tokkay":

  Абе то в името на чуждицата най-правилно е да се казва Енжинир..

  There is no way to happiness, happiness is the way!
 22. 22 Профил на carwindwrclir
  carwindwrclir
  Рейтинг: 506 Неутрално

  [quote#19:"tokkay"]ИнжЕнер. Запомни! [/quote]

  Благодаря!

  And so something which I thought I was seeing with my eyes is in fact grasped solely by the faculty of judgement which is in my mind.
 23. 23 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 782 Неутрално

  Уместно би било и време­то, което преподавателите използват за хонорувана дейност, да се счита като неплатен от­пуск,
  ==================================
  Сульо и Пульо взима хонорари в "тази държава", както казват либералите. Кой свършил нещо, кой не, хонорарите за консултации вървят, хората взимат заплати и по няколко хонорара . Авторът с претенции за професор обаче предпазливо и политкоректно предлага на учените с най ниски заплати - тези в БАН, да им ги вземели, че им било много, щото взимали понякога по още 50 лв на месец хонорар. Е това са то "реформите".

 24. 24 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1280 Неутрално

  [quote#20:"prirodata"] един египтолог.
  Чий министър беше той?[/quote]
  Вина за катастрофата в образованието имат всички министри на Мон от времето на Сендов насам. Защото това бяха политически лица, които нямаха никаква представа какво е реалното положение в бранша. Но разбира се първенци в тази черна класация са Дани Вълчето и Серж Игнатов. Който беше декларирал, че "къмту" 2020 г. ние ще настигнем Финландия. Която е първа в ЕС по образование, ние сме последни...

 25. 25 Профил на finlip
  finlip
  Рейтинг: 235 Неутрално

  Еми на премиера капацитета едва стига за магистралите та камо ли за образованието хеле па висшето!

 26. 26 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1073 Любопитно

  До коментар [#19] от "tokkay":

  А трябва да е "ЕнжИнер" от "engine/engineer".
  Ама нали у нас всичко е терсене...

  Апокалипсисът апокалиптичен
 27. 27 Профил на aralambi
  aralambi
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#9] от "ostin22":

  "Интересно защо на България са и нужни по един милион юристи,икономисти, психолози и публична администрация."
  Защото по-лесно се завършват от точните науки.

 28. 28 Профил на tokkay
  tokkay
  Рейтинг: 728 Неутрално

  До коментар [#26] от "Bulgarische Motoren Werke":

  Думата у нас е дошла от френския вариант – ingénieur.

  No Pain No Gain
 29. 29 Профил на newgenerations
  newgenerations
  Рейтинг: 625 Гневно

  Аз, като все още страдаща от висшОто ни образование, /шест години семестриално, още една за правоспособност/ в "най-елитното" ни учебно заведение, уж в най-елитния факултет....мога да кажа, че такава пародия няма в държавата ни. Държавната администрация може само да се учи на дебелокожие, наглост и безсърдечие от университетската клика.

 30. 30 Профил на kirsner
  kirsner
  Рейтинг: 893 Неутрално

  През 1998г. се направиха промени на Закона за висшето образование в частта за висшите учебни заведения ( по-точно тяхното атестиране). Това отвори възможността за рязко нарастване на броя на университетите, специализираните висши училища и колежите.
  В края на 2005 г. беше въведена системата на т.н. делегирани бюджети, което доведе до възможността на рязко покачване на броя на студентите в България.
  В края на 2009 бяха направени промени в Закона за развитие на академичния състав, което отвори възможността за рязко покачване на броя на носителите на звание д-р и на професорите.

 31. 31 Профил на Captain Shakespeare
  Captain Shakespeare
  Рейтинг: 574 Неутрално

  До коментар [#4] от "boby1945":

  Ами Висшето Образование е според IQ-то.

  Правильно говорил Гоголь "В России две беды — дураки и дороги" причём первых ну очень много!!
 32. 32 Профил на newgenerations
  newgenerations
  Рейтинг: 625 Неутрално

  До коментар [#27] от "aralambi":

  Категорично не съм съгласна. Спънките са не по-малко, а всеки човек има склонност към различен тип науки и различни неща са му по-лесни. А и ситуацията в отделните учебни заведения не е една и съща. В Бургаския свободен университет предполагам не е много трудно да завършиш каквото и да е.

 33. 33 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1073 Неутрално

  До коментар [#28] от "tokkay":

  А, така може.

  Апокалипсисът апокалиптичен
 34. 34 Профил на prirodata
  prirodata
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#24] от "dobrich":

  Хайде да спрем с общата вина и размиване на отговорноста. В този случай си има конкретни виновници и това са египтолога, и партията която го крепеше. Лошото е, че скоро го слушах да се хвали, колко прогресивни били реформите проведени от него.

 35. 35 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1280 Любопитно

  [quote#34:"prirodata"] египтолога[/quote]
  В интерес на истината не е виновен само най добрия египтолог между боксьорите. Впрочем, какви рИформи бил правил?

 36. 36 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2916 Неутрално

  До коментар [#34] от "prirodata":

  Никак не се забравя най-дългата стачка на учителите, която завърши с "разтуряме седенката" /Дани Вълчето, орехчето/! и помощта от вечната Янка Такева!!! Унизителното заплащане продължава, колкото и да бият тъпана, че заплатите са повишени! Така е и с началните заплати и на започващите преподаватели във ВУЗовете. Как да дойдат качествените млади ?

 37. 37 Профил на prirodata
  prirodata
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#35] от "dobrich":

  Как какви реформи?
  Парите следват учиника/студента.
  Вузовете хабилитират по техни критерии.
  Пример:
  - Можеш ли да пр?днеш?
  - Да, мога.
  - Ставаш за доцент.

  После, много били вузовете. Като им ограничиш достъпа до хабилитираните преподаватели, при атестация те ще загубат акредитация.
  В България се гледа имаш ли диплома, рядко питат по какво и почти никога от къде.

 38. 38 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1739 Неутрално

  [quote#29:"newgenerations"]Държавната администрация може само да се учи на дебелокожие, наглост и безсърдечие от университетската клика. [/quote]

  До коментар [#29] от "newgenerations":

  Държавната администрация създаде тази клика със закона за автономията на Университетите и изборният принцип на заемане на пекторска длъжност. В резултат Софийски Университет се превърна в социално убежище за преподавателите, които с факултетски клики държат ректора в подчинение. Има факултети, в които няма студенти, но има преподаватели в изобилие -физически факултет например, който от две десетилетия смуче пари от другите факултети. Твърдението, че този и природните факултет са стълб на класацията на СУ се оборва от факта, че СУ заема място около числото 800 в света. Университетите трябва да се управляват от съвет на попечителите, а ректора да се назначава от този съвет. Подобно е и положението в БАН.
  Липсата на принципи и морал в обществото правят реформата на университетите безнадеждно начинания в момента. Най-качествените кадри отдавна са напуснали страната. Останалите са затънали в мизерията на университетите, породена от всеобщата мизерия в страната. Допълнителен утежняващ фактор е пълната липса на промишленост, което създава вакуум около университетите и БАН. Броят на носителите на званието доцент и професор не е важен фактор. Заплащането е мизерно - 800 за доцент, 1000 за професор в СУ. Тежко е положението с асистентите, които получават средната за страната заплата и при това положение асистенсткият стол е интересен главно за майки с деца, които си гледат децата или за хора работещи по съвместителство на друго място.
  Държавата може да ограничи субсидирането на студентите или на бройките и така да подтикне някои университети към закриване или редуциране на броя на преподавателите. Грубу административни мерки са нежелани, понеже науката и висшето образование, както и промишленността и селското стопанство имат много голям период на възстановяване след срив, както всички можахме да се убедим през последите 35 години, тъй като кризата в България започна около 19890, а не през 1989 като се опитват да не убедят болшевиките.

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 39. 39 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1280 Неутрално

  [quote#36:"Alexander97"]Унизителното заплащане продължава[/quote]
  В този бранш трябва да има сериозни преструктурирания, за да се повиши нивото и заплащането. Пълно е с "хаджи генчови" училища. Вече и в градовете, не само в селата. Ще дам пример от моя град - има три техникума с общо....300 деца, някои от които са мъртви души!? В различни сгради, горят парно, раздават дипломи..

 40. 40 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 864 Весело

  До коментар [#31] от "Captain Shakespeare":

  Да, ама НЕ..... виж kirsner какво пише по въпроса

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 41. 41 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1280 Гневно

  До коментар [#38] от "vxa15365434":

  Никой не иска да оздрави системата!?

 42. 42 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 864 Весело

  До коментар [#30] от "kirsner":

  И после казваш приемът за виШО с 15000 места повече от завършилите средно....

  Така се получава когато реститути правят преход...

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 43. 43 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 864 Весело

  До коментар [#41] от "dobrich":

  Що никой да не иска, точно обратното, кой от къде дойде иска, виж сам:
  [quote#30:"kirsner"]През 1998г. се направиха промени на Закона за висшето образование в частта за висшите учебни заведения ( по-точно тяхното атестиране). Това отвори възможността за рязко нарастване на броя на университетите, специализираните висши училища и колежите.
  В края на 2005 г. беше въведена системата на т.н. делегирани бюджети, което доведе до възможността на рязко покачване на броя на студентите в България.
  В края на 2009 бяха направени промени в Закона за развитие на академичния състав, което отвори възможността за рязко покачване на броя на носителите на звание д-р и на професорите.[/quote]

  На това ако му викаш "Никой не иска!" ......

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 44. 44 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1280 Неутрално

  До коментар [#43] от "boby1945":

  Не очаквай от мене партийна пристрастност, защото нещата в образованието и останалата държавна сфера са наистина трагични....

 45. 45 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 948 Весело

  До коментар [#14] от "полувишис":

  Ей! Полувишис та му лесно! Кара го само на филинг щото до смятане не е стигал!
  Димитър Попов 1 година
  Ф. Димитров 1 година
  И. Костов 4 години
  Сакскобургодски 4 години
  Борисов 3+1 година

  Общо ... Знам чее трудно, ама дай всичко от себе си!

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 46. 46 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1739 Весело

  Колеги, за да видите какво стои зад реформите, прочетете внимателно този текст! Само сзс закони и без пари - НЕ СТАВА!

  Лидерът САЩ не изненадва никого в научните среди, където е прието да се смята, че ако си умен и амбициозен, отиваш в Америка. Все пак какво освен изтичането на мозъци поражда драстичната разлика между САЩ и останалия свят? На първо място това е традицията, обществената ангажираност и подкрепа. Да си учен в САЩ е престижно и добре платено за разлика от останалия свят. Държавните инвестиции в науката са огромни: САЩ отделят за нея повече пари от цяла Европа. За сравнение - научният бюджет на САЩ за 2007 г. е 137 млрд. долара, докато целият на ЕС за периода 2007 - 2013 г. (Седма рамкова програма) е 54 млрд. евро. Разбира се, европейските национални донори допълнително увеличават тази сума, но във всички случаи тя е много по-ниска от инвестираната отвъд океана.

  Филантропската подкрепа, която е почти непозната в останалия свят, също има огромно значение в САЩ. Там е прието богатите да даряват огромни суми за наука. Традицията датира от времето на благотворители като Джон Хопкинс (с чиито пари е основан едноименният университет), Андрю Карнеги (Carnegie-Mellon University) или Хауърд Хюз (Howard Hughes Medical Institute, HHMI), които раздават огромните си богатства още приживе. Всяка година частни лица, като например кметът на Ню Йорк Майкъл Блумбърг, даряват стотици милиони долари на изследователите. Бюджетът на неправителствения HHMI за 2007 г. е над 16 млрд. долара. Учените допълнително са подкрепени от връзката между индустрията и университетите. Университетите непрестанно разработват технологии за корпорациите, които се превръщат в патенти. Не е чудно, че множество американски учени са милионери, а университетите - милиардери. В останалия свят като цяло изследователите са доста зле платени, макар също да са умни и квалифицирани.

  Американската наука дължи успеха си и на образованието, което е много по-гъвкаво и практично от европейското. Както и на привличането на мозъци от целия свят. Подобно неравновесие в силите и липса на конкуренция обаче не е от полза за никого както икономически, така и културно. Време е Европа да се събуди и усилията за промяна на статуквото да не бъдат локализирани само в няколко държави.

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 47. 47 Профил на andreas_hofer
  andreas_hofer
  Рейтинг: 1006 Любопитно

  Много от коментарите и самата статия описват добре проблемите на българското висше образование, но нереалистично очакват радикални промени. Радикални промени са необоходими, но те няма да се случат. Очаквайте само козметични реформи, защото всички тези университети отдавна вече не са комунистически или седесарски, а са се обвързали с всички партии. Много депутати, кметове и други хора с влияние, както и техни близки имат дипломи от Благоевград, НБУ, УНСС, ВСУ, БСУ, Свищов и други подобни центрове на просветата. Е, как да очакваме реформа тогава?! Образованието е бизнес и то за съжаление не само от нас. Единствено пазарът на труда се надявам поне донякъде да накаже кадрите на подобни университети.

  Комунизмът и неговите мутации са проклятието на съвременна България
 48. 48 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1739 Неутрално

  [quote#47:"andreas_hofer"] Образованието е бизнес и то за съжаление не само от нас. Единствено пазарът на труда се надявам поне донякъде да накаже кадрите на подобни университети. [/quote]

  До коментар [#47] от "andreas_hofer":

  ++++++++++++++++ от мен!

  И аз мисля така! Пазарната икономика лекува подобни заболявания. А и конкуренцията на европейските и американски университети.

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 49. 49 Профил на ISTORIK
  ISTORIK
  Рейтинг: 1025 Неутрално

  Подробен рейтинг на университетите по света

  https://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2015/world-ranking/detailed#/sort/0/direction/asc

  За съжаление няма български университет(и) в тази класация.

  Ето сайта с класацията на българските университети. Те са дадени по азбучен ред. Трябва да съзадете класацията сами - по различни критерии.

  http://rsvu.mon.bg/rsvu3/#UniFilterPlace:

  Ако мислиш за 1 година напред, посей ориз, ако мислиш за 10 години напред, засади дърво, а ако мислиш за 100 години напред - образовай населението!!!
 50. 50 Профил на Morbias
  Morbias
  Рейтинг: 1030 Неутрално

  Образованието така както го знаем тези дето сме търкали банките в аудиториите и ходили на упражнения и заверки и изпити е на практика мъртво и причината е, че живеем на земя с интернет, която реално е доста различна планета от тая без.

  Но както всички институции, така и университетите са тромави и с голяма инерция структури и вероятно в рамките на нашия живот ще продължи да ги има, а нарастващ брой от излизащите от тях ще са обект на присмех, както сега са трайно безработните или бачкащи нископлатено и неквалифицирано бачкане 'висшисти', завършили неадекватни на пазарната реалност специалности

  The Morbias Station is a transport hub that focuses all traffic passing through Taryd's jumpgates
 51. 51 Профил на venelingeologia
  venelingeologia
  Рейтинг: 1104 Неутрално

  Оборудването на една лаборатория в сектора на не-хуманитерните науки до прилично ниво би глътнало бюджета на няколко наши "университета". Аналогично - с оборудването на институт в БАН по геонауки (геология, геофизика, география, геохимия). А пък за да стане науката ни престижна в очите на народа, тя трябва да се превърне в доходоносен за икономиката на страната занаят... Но докато сме в период на либерализация ще има експлоатация на желаещите да притежават "виша документация". Не става без регулация.

 52. 52 Профил на Raf
  Raf
  Рейтинг: 8 Неутрално

  "Великобри­та­ния – High school"

  Винаги е добре нещата на нас да ни се казват на английски, за да ни стане ясно колко напред е авторът. А това, че high schools са в системата на средното образование, са дребни подробности.

 53. 53 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4516 Неутрално

  Статията има доста добри моменти в критиката, но явно не е писана от специалист по сравнително образование. Колегата би трябвало да знае, че германската система с прехода към Болоня преименува своите "Хохшуле" в "университети по приложни науки", "педагогически университети" и т.п. Идеята е че "класическият университет" подготвя на ниво бакалавър, магистър и доктор докато "приложният университет" - на ниво "бакалавър" с практическа насоченост. Подобна е ситуацията с термина от Британската система, забелязана от РАФ #52 и т.н.
  Какви са реалните нужди на страната от специалисти с висше образование (квалификацията "висококвалифицирани специалисти" е едно пожелание за момента)?
  По инженерните науки: и ние като доста други бивши соц. страни произвеждаме бъдещи емигранти, т.е инвестираме в чужд национален доход. Разбира се има ИТ специалности по които и в България се предлагат сносни условия, но доколко?
  В областта на естествените науки произвеждаме безработни или емигранти. Сред медиците катината е интересна и така нататък. У нас остава малък дял от най-доброто, плюс млади хора с ненужни дипломи. Явно имаме нужда от:а)стратификация на финансираната от държавата подготовка спрямо националните потребности и перспективните направления, с фокус на развитието на системата са приложно следсредно образование; б) адаптиране на канадския модел, по скоро този на Квебек: масата завършили средно образование задължително минава през свободния прием на двегодишните колежи и само можещите правят прехода към вузовски специалности; в) регулиране на извънинституционализираната дейност на преподавателския състав. В САЩ преподавателите са на 10-месечен договор и през този период могат да работят извън институцията си само в обема на една месечна работна заплата, при това с разрешение. През летния сезон могат 1. да работят с нов договор за летния семестър срещу заплашане което не превишава 2.5 месечни заплати и 2. Да си провеждат договорната дейност в два варианта: с използване на университетско оборудване (тогава договорът е санкциониран от звеното за НИРД и университетът има право на ройали) или по места. Може още да се пише, но и това стига.

 54. 54 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2759 Неутрално

  Основната слабост на предложеното решение е, че то не е дуракоустойчиво и няма никакъв механизъм на саморегулация. Не виждам какво ще се промени, ако МГИ-то и Лесо-то си заковат отгоре една табела "Политехника" вместо "Университет". Не виждам и с какво професорите ще поумнеят, или ще дойдат свежи попълнения, ако им забранят да мигрират между университетите. По-вероятният ефект е да си загубят сериозна част от доходите и да се изтеглят, с което някои специалности съвсем ще я закъсат.

  Единственият работещ, дуракоустойчив, саморегулиращ се механизъм е този:

  - дялът от националния бюджет, предвиден за висше образование, да бъде закован. Примерно, винаги 3% от БВП

  - общата тенджера вече е ясна, сега как да я разпределим? Разпределение: пропорционално на осигурителния доход на абсолвентите 5 до 10 години след завършването на специалността. Без да изпадам в подробности, смисълът трябва да е такъв: с колко качва предоставеното от Вашия ВУЗ висше образование заплатата на абсолвентите спрямо тази на средностатистическия среднист на същата възраст? Т.е. да измерим смисъла от вас!

  Така ВУЗ ще имат две възможни тактики: или масово образование в специалности с нескъпо обучение, или образование в претенциозни професии с високи доходи. И в двата случая обаче целта ще е по-високата средна заплата, защото ако падне под тази на среднистите, няма да взема от бюджета нищо повече и ще пусне кепенците.

  Ето това е механизмът, останалото са конкурси по красота и ораторско майсторство.

  Гяурбаджийски, червени и "патриотични" евнуси на Сараите, развейте бялото знаме! Ако нямате бял плат, събуйте си гащите! Под тях нямате нищо за криене!
 55. 55 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 838 Неутрално

  [quote#54:"cinik"]Не виждам и с какво професорите ще поумнеят, или ще дойдат свежи попълнения, ако им забранят да мигрират между университетите.[/quote]

  няма да поумнеят, но ще се избегне елементарния конфликт на интереси. например, ако работя в ИТ индустрията, например в HP, не мога да предоставям еквивалентна услуга към Dell или IBM, пък било то дори и във времето на неплатения си отпуск. сиреч, няма да е възможно човек заради престижа да е на щатно място в СУ и в същото време да "докарва некой лефф" в НБУ. което е нормалното състояние на нещата.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 56. 56 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2759 Неутрално

  До коментар [#55] от "abdelhaqq":

  Законът е длъжен да защитава обществения интерес, който в случая гласи, че знанието трябва да се предаде на максимално голяма аудитория. Ако СУ смята, че го използват за трамплин, тогава да дава достатъчно хорариуми, за да няма преподавателят време, пък и финансова мотивация, да ходи на втора работа. Това отново са оперативни проблеми, не може държавата да променя закони заради частни случаи.

  Гяурбаджийски, червени и "патриотични" евнуси на Сараите, развейте бялото знаме! Ако нямате бял плат, събуйте си гащите! Под тях нямате нищо за криене!
 57. 57 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2759 Неутрално

  [quote#55:"abdelhaqq"]Ако работя в ИТ индустрията, например в HP, не мога да предоставям еквивалентна услуга към Dell или IBM,[/quote]

  Достатъчно е да погледнеш рубриката с фирмените новини и ще прочетеш, как всички нови заводи за авточасти у нас произвеждат за .... и тук следват едни списъци с по 10 марки наведнъж.

  Гяурбаджийски, червени и "патриотични" евнуси на Сараите, развейте бялото знаме! Ако нямате бял плат, събуйте си гащите! Под тях нямате нищо за криене!
 58. 58 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 838 Неутрално

  [quote#56:"cinik"]Законът е длъжен да защитава обществения интерес, който в случая гласи, че знанието трябва да се предаде на максимално голяма аудитория. [/quote]

  това не е абсолютна максима. и това е проблем, защото интерпретирано по този начин, създава конфликт на интереси. не, СУ няма как да "дава достатъчно хорариуми", защото тогава преподаването би трябвало да бъде 24х7 плюс добро заплащане (на което СУ е откровено неспособен), за да гарантира "силово". тези неща на запад отдавна са си регулирани...като чист конфликт на интереси. и именно защото това не е възможно "оперативно", това не е "частен случай", това е принципно, т.е. регулирано законово положение.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 59. 59 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 838 Неутрално

  [quote#57:"cinik"]нови заводи за авточасти у нас произвеждат за .... и тук следват едни списъци с по 10 марки наведнъж.[/quote]

  това е съвсем друго - случай на "управление на доставчиците", не случай на "конфликт на интереси".

  но! не бива да е възможно един човек от този завод да работи за ТОЗИ завод и за НЯКОЙ ДРУГ едновремнно. има разлика в принципното положение.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 60. 60 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4516 Неутрално

  До коментар [#54] от "cinik":
  С текста " И в двата случая обаче целта ще е по-високата средна заплата..." ми припомняте казаното от Акад. Балевски за преподавателите в техническите въз навремето: "и по 1,000 лева заплата да им дадеш на месец, те пак ще гледат към 100-те лева които могат да изкарат допълнително". Разбира се осигуряването на нормално заплащане е важно, но как се осигурява то? На база генерирани контактни часове/студенти в рамките на държавна поръчка или на костуема цена при пълно заплащане от обучаваните?

 61. 61 Профил на Ментор
  Ментор
  Рейтинг: 782 Неутрално

  има едно много просто и ефективно решение на всички проблеми на 'вишето' - да стане изцяло платено.
  (естествено трябва да има някаква форма на поощрение - примерно на първите 5% по успех да им се връща таксата за семестъра)
  Тогава студентите ще учат, вместо да блеят 4 години, ще избират специалности, които им дават добри шансове за намиране на работа, т.е. от които икономиката има нужда, и ще избират ВУЗ-ове които ще им дадат качествено образование. Всякакви там прелитащи професори, пернишки университети, каспичански юридически факултети, филиали на Оксфорд и Кембридж и пр. ще изчезнат в рамките на 1-2 години, просто защото никой не би хвърлил собствените си пари там.

 62. 62 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4516 Неутрално

  До коментар [#58] от "abdelhaqq":

  Това е особено актуално за инженерно-техническите вузове, както и някои специалности от естествените науки, и техните възможности за интелектуален продукт с комерциализационни възможности. Въпросът за доходи от роялти от регистрирани патенти и технологии, както и амортизацията/подновяването на оборудването са сериозни финансови и правни въпроси за съществуването на съвременния университет. Средно парите от учебните такси в по-сериозните университети на САЩ покриват 15-20 % от общото финансиране, останалите са приходи по договорни отношения. Даренията са съвсем отделно по линия на университетските фондации, макар че впоследствие могат да бъдат използвани както за учебни, така и за изследователски цели (особено в хуманитарните науки които не могат реално да генерират контрактни приходи).

 63. 63 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4516 Неутрално

  До коментар [#61] от "Ментор":

  Не мисля че това е разумно. Реално си представете това: бедно момче/момиче със силен интелект няма пари за таксата и не може да заеме пари. Ако погледнете практиката на водещите частни университети, те са изключително активни по отношение търсенето на водещите интелекти и за тях прилагат схемата "плащаш колкото можеш", до пълна издръжка ( Харвард редовно приема на пълна стипендия около 270-290 такива студенти). Инвестицията в креативен интелект е, и все повече става главен капитал на корпорациите.

 64. 64 Профил на Ментор
  Ментор
  Рейтинг: 782 Неутрално

  До коментар [#63] от "daskal1":

  реално "силен интелект" няма как да страда от липса на възможности.
  През последните 15-20 години има драстичен спад в средното ниво на населението, защото комунистите принудиха огромна част от умните, образованите и мислещите да напуснат страната.
  На практика в момента има такъв жесток недостиг на способни да мислят хора, че е абсолютно невероятно някой от тях да не може да се реализира.
  Оставени сами на себе си, ВУЗ-овете ще станат активни по отношение на откриването на интелекти. Нищо не пречи да им предлагат пълна издръжка за своя сметка, от полза е и за двете страни. Активни са и много фирми, защото намирането на специалисти в определени области е изключително трудно - поради това най-изгодния вариант за мислещите в перспектива е да издържат студенти - стипендианти.
  Платеното образование не е абсолютно никаква пречка за умните.

 65. 65 Профил на janeausten
  janeausten
  Рейтинг: 409 Неутрално

  До коментар [#2] от "Alexander97":

  +++
  Но няма да го направят
  Изисква се политическа воля да се издържи на дву-тримесечно протестиране по всички медии на засегнатите няколко десетки местни феодали - ректори и обръчи - и няколкостотин преподаватели със засегнати хонорарни интереси при закриване на 30 от 50-те ВУЗа Задължително с опит да се въвлекат студенти - на които им е по-удобно-спокойно-евтино да кесят за диплома в академията Сан Марино в Карлово
  Нито реформаторският министър- нито Бойко ще искат да се скарат с феодалите Само като чуят студентска стачка и лет ит би - и ще бият отбой Така че - да живей халтурата и във ВУЗ

 66. 66 Профил на janeausten
  janeausten
  Рейтинг: 409 Неутрално

  До коментар [#10] от "carwindwrclir":

  Защото след 5-10 години няма да има никой който да знае и може нещо полезно и търсено - след завършване на един от 55-те ВУЗ у нас
  А като няма българи с квалификация - търсена от пазара- компаниите търсят да наемат другаде - или от другаде
  Включително българските
  Можем после да ревем колкото си искаме колко са ниски заплатите и как у нас няма предлагане на свестни работни места

 67. 67 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 2112 Весело

  [quote#54:"cinik"]И в двата случая обаче целта ще е по-високата средна заплата, защото ако падне под тази на среднистите, няма да взема от бюджета нищо повече и ще пусне кепенците. [/quote]
  Всъщност ще е по-хубаво. Като усетят че кинтите намаляват, ще си защитят заплатите като започнат лесно да наемат реално работещи асистенти, които да вдигат нивото, но да имат и външен доход, като ще го правят от части за авторитет. От там обучаваните ще имат досег до новостите. Другата линия ще бъдат самите преподаватели, да си допълват дохода от външни (смислени и от там реални за икономиката към момента) задания и разработки. Така самите преподаватели ще обучават на ниво "настоящ момент", а и няма да имат излишно време да преписват стари учебници...
  "Колкото повече, толкова повече" действа в двете посоки.

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 68. 68 Профил на carwindwrclir
  carwindwrclir
  Рейтинг: 506 Неутрално

  [quote#66:"janeausten"]Защото след 5-10 години няма да има никой който да знае и може нещо полезно и търсено - след завършване на един от 55-те ВУЗ у нас
  А като няма българи с квалификация - търсена от пазара- компаниите търсят да наемат другаде - или от другаде
  Включително българските
  Можем после да ревем колкото си искаме колко са ниски заплатите и как у нас няма предлагане на свестни работни места [/quote]


  Означава ли, че сте намерили пазарна ниша и ще произвеждате български специалисти, които са конкурентни и ще останат в родината си, евентуално, защото ще им предложите разумни условия(незнам как ще го направите, но Ви пожелавам успех)!

  And so something which I thought I was seeing with my eyes is in fact grasped solely by the faculty of judgement which is in my mind.
 69. 69 Профил на Batezuzi
  Batezuzi
  Рейтинг: 570 Неутрално

  Доста частни сертифициращи организации за специализиран тридневен курс взимат колкото годишна такса в държавен университет, но фирмите плащат тези обучения за служителите си. Да, част от трзи курсове са спуснати задължително от международните партньори и това може и да вдига цената, но и фирмите слагат в трудовите догови условия за възстановяване на тези средства от служителите си, което означава, че все пак курсовете биха имали значение на пазара на труда. Та няма нужда да откриваме топлата вода. Достатъчно е в университет да може да влезе всеки, но с диплома да излизат само най-добрите. Отговорността на държавата я виждам в осигуряване на условия за образование, което за мен означава всеки студент да има осигурено общежитие, стол, пералня, библиотека и т.н. така че като отиде да учи да не му се налага да работи почасово. Съответно ако прекали с дискотеките приключва образованието си без диплома и загубена година-две от живота си. Държава може и да поеме риска по субсидиране на незавършващи студенти, но и може да изисква възстановяване на тези средства от завършилите и отишли веднага в чужбина без да работят поне 4-5г в страната.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 70. 70 Профил на gigabyte
  gigabyte
  Рейтинг: 680 Неутрално

  До коментар [#46] от "vxa15365434":

  "Всяка година частни лица, като например кметът на Ню Йорк Майкъл Блумбърг, даряват стотици милиони долари на изследователите."
  - У нас всяка година частни лица задигат каквото могат, за да си купуват къщи в чужбина, най-новия модел Майбах/Ламборджини/... или да загробят големи суми в някоя фалирала банка. Различен манталитет, въпрос на дълбоки културни различия.
  Друг е въпросът, че американските студенти задлъжняват за цял живот.

  master
 71. 71 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1810 Неутрално

  [quote#69:"Боян Дуков"]Достатъчно е в университет да може да влезе всеки, но с диплома да излизат само най-добрите. [/quote]
  В инженерните ВУЗ като че ли го има, при нас от 25 завършват 6-8. На Запад е същото, нормално завършват 30-40%. Проблемът е, че отпадат не защото не стават и ние ги късаме /има го и това все пак/ а защото просто ги мързи и не им се учи. Отделно ужасяващото ниво с което идват от средното образование.

  Така че само отсяването не е достатъчно, трябва да се сложи някаква летва за нивото на този на който се дава диплома под която да не се пада. Желателно е външен контрол, например от професионалните общности.

  Обаче това означава финансиране отделено от броят обучавани и прословутият принцип "парите следват студента, иначе се получава класически конфликт на интереси.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 72. 72 Профил на aleksandarit
  aleksandarit
  Рейтинг: 5 Неутрално

  Ще си позволя малко хумор, но това е истина.

  Наблюдавам нашите висши училища от зората на демокрацията и изпадам в див възторг от стремежа, българският народ да бъде поголовно образован . Виждам как се превръщат в достоен заместник на родната казарма в която всички влизаха задължително(чудя се защо и по отношение на работата не е така?! , но това е друга тема), но с тая разлика ,че в казармата влизахме само мъже. Оооооо професорите като по - умни и напредничави са готови да приютят абсолютно всички, от бебе до баба. много чевръсто се опитват да приобщят хора от цялата скала на ниво на интелигентност и познания, срещу съответното заплащане. Естествено като не забравят да усвоят и средствата отпускани от държавата , която като една любяща майка им ги отпуска без да и мигне окото.

  Родните ни университети , колежи.... и бог знае още какво, са изключително предприемчиви и по отношение на дислокацията си из цялата страна , водени от най - добри подбуди - да налеят ум в главите български, срещу съответното заплащане разбира се. Това ми напомня на един похват на банките, които имаха свой клон във всяка махала и паланка, с алтруистичното намерение да се погрижат за спестяванията на българина ...и наистина се погрижиха подобаващо.

  Да не вземе някой да си помисли, че нашите висши училища не се развиват, напротив развиват се като луди - обогатяват се с най- невероятни специалности и специализации.Създават програми за пенсионери, създават гъвкави програми на обучение, организират курсове всякакви. В унисон със съвременните постижения на електрониката, в ерата на интернет използват и дистанционни форми на обучение. Има прекрасни оферти " Продължителността на курса е три дни по 6 часа само за 350 лв. Курсът ще се проведе само при набиране на минимум 20 курсисти. Поканете всички близки и приятели за нас ще бъде удоволствие".

  Тези юнаци си знаят цената, само ми е трудно да разбера защо ние им я плащаме като хипнотизирани. Предполагам, че тая мания или истерия, все повече започва да се осъзнава като спекулативна от все повече хора.

  Разбираем е стремежа на Българина да образова децата си. Да им бъде по-лек и смислен живота - без тежък и слабо платен труд. Живота показва, че това е вярно далеч не във всички случаи.

  Народните представители трябва пак да се замислят за връщане на старата практика да се приемат само толкова студенти, колкото ще са необходими на нашата икономика, на нашата страна. Това разбира се изисква в днешно време по-добра комуникация между управляващи и бизнес. И стига сме си опорочавали образователната система. Стига сме произвеждали ненужни кадри. Така губим времето на нашата младеж, семействата им хвърлят сериозни средства..... и накрая остават излъгани надежди!!.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK