Преподаватели от Софийския университет за болните въпроси и новата политика

Ректоратът

© Георги Кожухаров

Ректоратът"Дневник" публикува поредица от статии на учени и преподаватели за промените, от които се нуждае Софийският университет "Св. Климент Охридски". Предстоящият избор на ректор предизвиква обсъждания в университетските среди. Преподаватели от различни факултети огласиха преди дни 13 искания към бъдещия ректор. Редакцията представи краткия вариант.    
Днес помества разширения вариант заради важността на предложенията и заради писмото до "Дневник" по повод обвинения към авторите на исканията в анонимност (писмото вижте в карето накрая). Пълният вариант на исканията:


Уважаеми колеги,


В първите дни на септември 2015 и в началото на новата кандидатректорска кампания група колеги от университетската общност реши да формулира най-важните проблеми, пред които е изправен нашият Университет. Между тях има спешни, има и стратегически – има и такива, които, не без основание, сме нарекли болни. Предложенията на групата бяха фокус на интензивно електронно обсъждане в рамките на 15 дни в мрежата на Преподавателите, подкрепили студентските протести (но се включиха и доста съмишленици, които не принадлежат формално към нея) – чрез критики, уточнения и допълнения оформихме настоящите 13 точки в кратък и разширен вариант.
Ние виждаме в тези точки не просто въпроси към бъдещия ректор. В нашите очи те са настоятелни искания, базирани върху консенсус относно острите нужди, очевидни за всички в Софийския университет. Убедени сме, че в този си вид те биха били подкрепени не само от участниците в обсъждането (над сто колеги), но и от много по-широка общност от преподаватели и служители на СУ, чийто реакции очакваме. Бихме искали да ги обсъдим и с кандидатите за ректорски пост и да чуем техните становища, както и степента, в която те са готови да поемат ректорска отговорност за разрешаването на проблемите, заедно с предложенията им за конкретни, неотложни мерки.


Общото мнение на всички, участвали във формулирането на тези точки, е че те трябва да бъдат споделени и с цялата университетска общност, ето защо ги публикуваме на сайта на Софийския университет. Ще се радваме на всички коментари и бележки.


Неформалната мрежа, формулирала исканията, се представлява от контактна група в състав проф. Адриана Григорова-Тафрова, Химически факултет, проф. Анна Пройкова, Физически факултет, проф. Александър Кьосев, Философски факултет, проф. Георги Димитров, Философски факултет, доц. Кристиян Таков, Юридически факултет, главен асистент Ружа Смилова, Философски факултет и доц. Гергана Герова, Физически факултет.


След обсъждане с кандидат-ректорите ще се определи дата за публично обсъждане през октомври 2015 г. с кандидатите, което да е отворено за всички желаещи да участват преподаватели, студенти, докторанти и служители.


Спешни искания


1. Цялостна финансова ревизия и оценка на финансовата политика на СУ в последните 12 години:


- Новият ректор следва да поеме отговорност за провеждане на назначената от него ревизия в конкретни срокове – тя трябва да е завършила и да е анализирана преди първото Общо събрание, не по-късно от една година след поемането на ректорския мандат;


- Резултатите от ревизията следва да бъдат публикувани във вътрешноуниверситетската мрежа преди Общото събрание, за да могат бъдат обсъдени на него;


- Ректорът следва да извести университетската общност за реалното финансово състояние на СУ след ревизията и за мерките, които следват от ревизията.


2. Реалистичен план за излизане от финансовата криза, свързан с:


- Оптимизиране управлението на имотите и минимализиране разходите по поддържането им;
- Съкращаване на преподаватели "мъртви души";
- Съкращаване на администрацията; въвеждане на почасова административна работа за студенти;
- Привличане на повече кандидат-студенти;


- Кандидатстване за целево финансиране за ремонти на сгради-паметници на културата;
- Механизми за разсрочено плащане на дълга, договаряне с държавните и общински институции, частните фирми.


Стратегически инициативи


3. Приемане на цялостна стратегия (с образователна, изследователска и институционална част) за развитие на Софийския университет и поемане на ректорска отговорност за реализирането й. Стратегията трябва да е съобразена с капацитета на СУ, изискванията на пазара на труда, изискванията на държавата, изискванията на преподавателите и студентите и да включва:


- Дългосрочна визия за системното научно развитие на преподаваните в университета дисциплини и интердисциплинарни полета, съобразено с развитието им в световен план;


- Дългосрочна визия за образователна политика;


- Дългосрочна визия за кадрова политика и политики по развитие на институционалната структура на СУ;


- План за действие и работещи инструменти, отговорно звено, което работи по стратегията;


- Създаване на звено за анализи и прогнози за устойчиво развитие.


- Идеи и мерки, които да доведат до подобряване позицията на СУ в световните рейтингови системи.


4. План за нов тип управление на СУ. Представяме си, че той трябва да включва следните основни положения


- Разделяне на административния и финансов мениджмънт от управлението на научните и образователни процеси;


- Въвеждане на длъжност "главен мениджър";


- Нов тип бюджетно планиране, свързано с отчитане на реалните приходи и разходи на звената; публично обсъждане на бюджета и неговите приоритети на общо събрание.


- Децентрализиране на финансовото управление;


- Децентрализация на проектната дейност;


- Нова кадрова политика, привличаща млади преподаватели;


- Нов, ефективен тип отчетност и контрол на управлението; идеи за конкретни инструменти;


- Мерки по засилване ефективността на промотирането и разпространяване на научните продукти на СУ;


- Осигуряване на ефективност на звената и инструментите за индивидуална атестация, както и много по-ефикасно използване за управление на външната атестация на звената. И акредитацията, и атестацията трябва да играят ролята на нов механизъм за отчетност на научни звена, преподаватели и служители; от тях реално трябва да зависи съдбата на научните звена (финансиране, кадрово и материално осигуряване и пр.), заплащането и кариерното развитие на преподаватели и служители.


Конкретни болни въпроси на Софийския университет


5. Диференциране на заплащането на преподавателския труд въз основа на изследователските постижения.


- Разработване на обща система за кариерно развитие въз основа на академичните резултати;


- Превръщане на индивидуалната атестация в реално действащ инструмент за оценка на изследователските постижения;


- Разработване на механизъм за сравнимост между изследователските постижения в различни научни области;
- Повишаване заплащането за преподаване на английски език.


6. Нова политика за развитие на магистърските програми, предлагани от СУ, свързана със:


- SWOT анализ на съществуващото положение с тях, оценка на рисковете – съществуват опасения, че при сегашната политика е възможно "скъсване" на междинното звено между бакалаври и доктори и превръщането на СУ постепенно в "бакалавърски" университет;


- Оценка на това кои програми имат стратегическо значение за Софийския университет;


- Нов механизъм за отпадане на "мъртви" програми;


- Намаляване на отчисленията от магистърската степен за Ректората, общо университетския бюджет и факултетните бюджети; реалистични бюджети на самите програми (а не настоящите имитации), базирани върху техните реални приходи и разходи;


- Нормативни механизми за намаляване на опасността от "приватизиране" на магистърски програми;


- Създаване на университетски фонд "Развитие на магистърски програми" с ясен статут за кандидатстване. Този фонд да има изработена визия, мисия и стратегически задачи, свързани с визията за развитието на дисциплините и интердисциплинарните полета, разработена в Стратегията;


- Кадрова политика по осигуряване на магистърските програми; откриване на възможност за назначаване на преподаватели, които попълват своя хорариум само (или главно) в магистърска степен;


- Допълнителни материални стимули за кандидатстващите магистри (понастоящем приетите магистри трябва да работят, за да се издържат и плащат таксите си, което води до спад на качеството на магистърското образование);


- Лобиране и борба пред МОН за нова държавна образователна и финансова политика към ключовата за висшето образование магистърска степен, промяна в ЗВО, увеличаване на държавното субсидиране на студент-магистър (в момента то е равно на това на бакалаврите), цялостно държавно субсидиране не само на двусеместриален, но и на трисеместриален учебен процес в магистърските програми;


- Контрол на протичането на учебния процес, поемане на категорична преподавателска отговорност за неговото качество и регулярност.


7. Разработване и приемане на нова политика за докторантската степен; легализиране на статут "постдокторант"


- Внимателна оценка на реализираните и отпаднали докторанти, анализ на причините;


- Разработване на специален отдел на стратегията, който да има научна визия за приоритетите, по които се обявяват докторантури и се приемат кандидати;


- Разработване на постоянни дисциплинарни и интердисциплинарни докторантски училища, семинари, ателиета. Обсъждане на техните учебни планове, правилник на тяхната дейност; създаване на условия за устойчивост;


- Приемане на постдокторантски статут, създаване на правилник на пост-докторантската научна и преподавателска степен;


- Създаване на университетски фонд, който я поддържа;


- Създаване на административно звено, което я обслужва, под ръководството на един от зам.-ректорите;


- Механизми за стимулиране на факултети и катедри, които въвеждат постдокторанти в изследователския и учебен процес.


8.Откриване на нова колежанска степен на образование от типа Artes Liberales на английски език, предназначена за увеличаващия се брой чужди студенти (на бежанците е необходимо да се осигури свободен достъп до нея)


- Поощряване на създаването на магистърски и бакалавърски програми на английски с нова финансова и управленска политика към тях.


9. Разработване, приемане и практическа реализация на нова политика за продължаващо образование в СУ.


- Маркетингово проучване за това, къде би имало търсене на образователни цикли, свързани с life long leаrning;


- Съвместни работни групи с българския бизнес, които да проучат нуждите на пазара, производството и обслужването.


- Разработване на примерни учебни планове-образци;


- Нови правила за този тип обучение.


10. Лобиране за промяна на закона и въвеждане на обучение по втора специалност, (следващо логиката на разграничение между познатите и разпространени в цял свят major и minor programs)


- Създаване на работна група;


- Картографиране на добри практики;


- Оценка на търсенето и на възможностите на СУ;


- Разработване предложение до МОН


11. Разработване, приемане и реализиране на комуникативна и лобистка стратегия на СУ


- Тя трябва да осигурява добра видимост и информация, промоция и реклама на Софийския университет, да осигурява неговите активни връзки с обществеността;


- Все по-наложителен става добрият тайминг на медийните и рекламни кампании;


- Предвиждане проактивни кандидатстудентски кампании, обхващащи важни гимназии и училища в София и страната;


- Ново лого, визитки и пакет рекламни материали;


- Ревизия на сайта на СУ, превод на английски eзик.


- Създаване и поддържане на електронен регистър на alumni, чрез който - от кръга на известни възпитаници на Софийския университет - постепенно да се създаде лоби от влиятелни поддръжници и застъпници на СУ пред българското общество, институциите и бизнеса.


- Да търси канали и форми, с които да се обърне към чужди кандидат-студенти, искащи да следват в България.


12. Доизграждане и пускане в експлоатация на интегрирана система "Е-университет" на СУ. Това включва:


- Електронен прием на кандидат-студенти: информация, попълване на всички необходими документи и формуляри, анкети, електронно поддаване на документи за кандидатстване;


- Електронно обучение: текуща учебна работа, текуща проверка на знанията, тестове, електронен изпит;


- Електронен паспорт за всеки преподавател и студент;


- Вътрешно университетска система за достъп до информация и документооборот;


- Бази данни за всички основни звена в СУ с актуализиращи се показатели за тяхната дейност;


- Социално-битова система;


- Финансова и счетоводна система;


- Публикувани данни, анализи, прогнози;


- Университетска телевизия онлайн;


- Онлайн библиотеки и информационни бази данни.


13. Нови правила за публично управление на собствеността на Софийския университет, включително нова политика и правила за управление на сградата на Ректората.


- Цялостно и спешно оптимизиране на управлението на всички имоти;


- Разработване на политики и конкретни мерки, балансиращи изискванията за достъпност и сигурност;


- Дългосрочно планиране на мерките за поддържане и ремонт; реалистично планиране на капиталовите разходи;


- Отварянето на Ректората към града (при съвременен режим на достъп и охрана);


- Създаване на фронт-деск и информационна система за посетители във фоайето пред Аулата;


- Ремонт на "Яйцето" и превръщането му в мултифункционален комплекс; цялостно оптимизиране на използването на архитектурния ресурс и ключовото място на сградата на Ректората.До редакцията на вестник "Дневник"


Уважаеми дами и господа,


Документ на група преподаватели от Софийския университет – 13 точки, адресирани до бъдещите кандидат-ректори с искания за сериозни реформи - се появи в своя кратък вариант по страниците на вашия вестник, за което ви благодарим. Понеже беше подписан само "от група преподаватели", във форума бяхме прибързано обвинени в страхливост и анонимност.


Всъщност точките открито бяха обсъждани дълго време във вътрешноуниверситетски среди, като в този процес се включиха около стотина колеги, всеки с името си. Накрая изчистихме всички разногласия, документът беше колективно финализиран (в кратък и разширен вариант), качен на вътрешната електронна страница на Софийския университет, а излъчена контактна група се срещна вече с двама от кандидат-ректорите, за да уговори отворена за всички преподаватели, студенти, докторанти и служители университетска дискусия по формулираните искания (тя се планира да бъде в края на октомври).


При подобна откритост е повече от нелепо да се говори за анонимност, но въпреки това решихме да уважим читателите на в. "Дневник" и да им пратим имената си. Настоящият незавършен и растящ списък включва около 50 преподаватели от различни факултети на Софийския университет, хуманитарни и природонаучни – това са само тези, с които успяхме междувременно да се свържем след публикацията във в. "Дневник" (трябваше да реагираме бързо и не успяхме да достигнем до всички, реално участвали в обсъждането, всъщност имената трябваше да бъдат много повече).


Но това няма особено значение – ние сме убедени, че независимо колко души са подкрепили формално последния вариант на документа, на тези искания им предстои да спечелят много по-широка подкрепа сред университетската общност. Просто защото сме формулирали по ясен начин болни въпроси на Софийския университет, очевидни проблеми, които всеки, който работи или следва в него, знае - защото му се налага да ги усеща в практически план.


Изпращаме ви и разширения вариант на 13-те точки с молба да го публикувате: той е значително по-конкретен и задълбочен от краткия.


Контактна група:  проф. Адриана Тафрова-Григорова, проф. Александър Кьосев, проф. Ана Пройкова, проф. Георги Димитров, доц. Гергана Герова, доц. Кристиян Таков, гл.ас. Ружа Смилова 


Участвали в обсъждането на точките и подкрепящи исканията: Професорите Александър Кънев,  Веселина Вълканова, Георги Каприев, Елена Хаджиева, Илиана Мирчева, Калин Янакиев, Лиляна Деянова, Майя Грекова, Майя Стойнева, Миглена Николчина, Недялка Видева, Николай Найденов,Огнян Минчев, Радка Влахова, доцентите Бойко Пенчев, Георги Жечев, Даниела Колева, Даниел Смилов, Дилян Николчев, Елена Вълканова, Милена Якимова, Невена Панова, Петя Кабакчиева, Райна Гаврилова, Светлана Божилова, Светлана Иванова, Стефан Попов, Цвета Пашова, Цветелин Степанов, главните асистенти Анета Димитрова, Боряна Петгринска, Весела Чергова, Галина Гончарова, Гергана Динева, Екатерина Търпоманова, Стоян Асенов, Христо Христев, асистентите Емануела Свиларова и Яна Шишкова, хонорувани: проф. Пепка Бояджиева, гл. ас. Теодора Цанкова, ас. Антоан Божинов.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (47)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на polux
  polux
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Като гледам имената на подписниците, май Америка за България се е напънала да овладее и Софийския университет на предстоящите избори за Ректор....

 2. 2 Профил на М.Георгиева
  М.Георгиева
  Рейтинг: 449 Весело

  Хайде и вие, какво искате. Днес е света Петка.

 3. 3 Профил на THE CONCEPTUAL PENIS AS A SOCIAL CONSTRUCT
  THE CONCEPTUAL PENIS AS A SOCIAL CONSTRUCT
  Рейтинг: 506 Весело

  А кандидат ще излъчат ли?

  #killwhitey
 4. 4 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 927 Неутрално

  Номенклатурният кадър Иван Илчев се издъни отсякъде

 5. 5 Профил на Goblin
  Goblin
  Рейтинг: 516 Неутрално

  До коментар [#1] от "polux":

  Защо според теб тоя интерес към СУ? Единствената институция, в която отровата А за Б не се е разпространила. Идеята е да се сложи някой послушко на стипендия от А за Б, който да "оптимизира", "модернизира" образованието и оттам да се бълват послушковци, които да обичат сащ с цялото си сърце и да громят мръсните врагове на демокрацията, в лицето на поредния неудобен на американските чиновници.

 6. 6 Профил на polux
  polux
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#5] от "Alkizeer":

  Разбира се. И сега е най-удобният момент за това.

  СУ - новият "Музейко" - с подкрепата на АзаБ.

 7. 7 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 838 Неутрално

  а, "дневник" коригират нескопосния си "материал" от преди дни. това беше новината, която трябваше изначално да се появи.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 8. 8 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 838 Неутрално

  До коментар [#1] от "polux":

  това не смятам, че е лошо. по съвпадение, може би, будните преподаватели, тези, които гледат-четат-публикуват-пътуват навън, са противници на настоящето статукво.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 9. 9 Профил на Додо
  Додо
  Рейтинг: 963 Неутрално

  До коментар [#7] от "abdelhaqq":

  Сега изглежда наистина по-ясно и по-логично. Скептичен съм относно това, дали е възможно да бъдат приложени всички тези идеи, но определно са добра възможност да ги има и да се иска да бъдат приложени, без значение кой е новият ректор.

 10. 10 Профил на tvi63
  tvi63
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Доколкото виждам, в повечето от исканията прозира липсата на студенти и начина те да бъдат набавени, второ висше, постдок, и т.н. но проблема с липсата на студенти тепърва започва, и може са се окаже че в българия всички сме доктори, но това не ни прави нито по умни нито по богати! Продължавам да считам, че докато българия не развие икономика на производството, и бизнеса не започне да търси кадри сред студентите, положението ще се влошава, и каквито и реформи да се правят те няма да доведат до подобрение!

 11. 11 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 838 Неутрално

  До коментар [#9] от "Додо":

  и аз съм скептичен - много, и то относно начина на прилагане на всяко едно от исканията. но, освен че задават посока отсред видимо по-будния колегиум, тези изисквания, мисля че също и слушат като вид "дисклеймър" пред новия ректор, който и да е той: един вид, казахме ви какво искаме, от какво смятаме, че СУ има нужда, да няма после не съм чул, не съм разбрал, увил съм се с килима в ректорския кабинет и не мога да мръдна, да си отпуша ушите и т.н.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 12. 12 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 838 Неутрално

  До коментар [#10] от "tvi63":

  този проблем е отчасти в домейна на средното образование. СУ могат да регулират брой на приема (което ще определи и субсидията на бройка студент, т.е. приходи, което пък ще е свързано с намаляване на разходи и персонал, прозаично казано, сиреч до поредната бюджетна дупка за наваксване, например), но не могат да регулират притока на готови за студенти среднисти, както и тяхното качество, това, че не могат да пишат, пък отиват "в академията" и пр. сиреч, СУ да си оправят тяхната копанка, пък за средното да мислят от министерството. нормално.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 13. 13 Профил на Додо
  Додо
  Рейтинг: 963 Неутрално

  До коментар [#10] от "tvi63":

  Това с икономиката на производството граничи с невъзможното. Тоест, не в тази посока развитието. Може и да ни се иска, но няма как да стане.
  Първо, нямаме традиции в прозводство на конкуретни стоки. Не сме и достатъчно големи, за да имаме добър пазар, вътрешен. Нямаме и богати съседи, който да изнасята прозводство у нас, за да намалят себестойност / Унгария, Чехия и т.н./ По-скоро, имаме бедни съседи, с който се съсзетазаваме за някакви проект. Като тези проекти, в повечето случаи идват в България, защото тук им предлагат огромни отстъпки, не заради друго. Може би ще идват и заради това, че все още имаме евтина работна ръка, но и това вече се изчерпва. Например, Ямбол вече не може да предложи повече рабтона ръка и Язаки прави завод другаде.
  И още и още.
  Тоест, това с прозводството просто няма да се получи. Българите прават молове и магазини, тук там услуги, чужденците ги няма.

 14. 14 Профил на Додо
  Додо
  Рейтинг: 963 Неутрално

  До коментар [#11] от "abdelhaqq":

  Да, предполагам, че няма да види два мандата следващият ректор, ако има провал по повечето точки
  Което, мисля , е добре.

 15. 15 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4327 Неутрално

  До коментар [#14] от "Додо":

  Може би е време да се вземе нещо от американския опит, след като тенденцията за усъвършенстване на финансово-икономическото управление на университета е стигнала до главен менаджер. Това обаче изисква отказ от сегашната формула "господство на академичните барони" и двумандатни ръководни кабинети.
  Американският университетски ръководител (най-често президент, в английската система вице-канцлер) е и СЕО, главен изпълнителен ръководител. Преподавателският Сенат е отделна структура, в която се членува по избор, а не по академичен ранг. Университетският президент носи административно-правна отговорност пред попечителския съвет и пред назначилия го държавен орган (за публичните институции), в сучая Министерството на Образованието. Действа системата на вътрешен (институтски) и външен (държавен) аудит. Първия зам-ректор отговаря за цялостния академичен процес (обучение, програми, научни изследвания), назначаването и уволняването на преподаватели, административният зам. ректор за финансово-стопанската дейност. По дизайн магистърските и бакалавърските програми финансират докторските.

 16. 16 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 838 Неутрално

  До коментар [#14] от "Додо":

  да. сега поне има с какво да се съизмерва посоката, която малко по-будни академични кадри задават, естествено, с препоръчително-информативен характер. естествено, следват обвиненията в "сороиди" и пр. червени клишета. но пък голям праз.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 17. 17 Профил на galapagas
  galapagas
  Рейтинг: 644 Неутрално

  Общо взето добри идеи, с някои забележки. 1) Част от идеите не са от компетенциите на Ректора, а на МОН. 2) Постдокторантите по цял свят се финансират от проекти, не от университетите. 3) Слаба е точка 7 за докторантите, нищо конкретно няма за мъртвите докторантски души (които носят субсидия, получават стипендия, но никога не защитават), превърнати в бизнес в някои хуманитарни факултети (може би защото много от подписалите са от Философския ф-т, който е безспорен шампион в това). 4) Нищо ново за конкурсите за нови преподаватели, например може да се помисли да се въведе задължително условие един конкурс да е валиден само ако са се явили поне 3 кандидати. Както и условие кандидатите за постоянна позиция задължително да имат постдокторантски престой поне Х години в друг университет.

 18. 18 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1933 Неутрално

  Има доста смислени предложения, но всички предложения исискват поне две десетилетия работа.

  Най-съществените са

  1. Цялостна финансова ревизия и оценка на финансовата политика на СУ в последните 12 години

  2. Децентрализиране на финансовото управление;

  3. Нов механизъм за отпадане на "мъртви" програми;

  4. Съкращаване на преподаватели "мъртви души";

  И моята препоръка е непрекъснат натиск и дори бунт, а не само кампанийни прояви по случай смяната на Ректора.

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 19. 19 Профил на mitko11
  mitko11
  Рейтинг: 2157 Любопитно

  Никъде не виждам предложение за лустрация на агентите и доносниците на ДС. И за декомунизация на преподавателския състав или поне за деполитизация.
  Така както продължава, май ще сме свидетели на следващата конференция за делото на Людмила Живкова.

  Да чукаш, преди да влезеш, е въпрос на възпитание.Да чукаш, след като си влязъл - е въпрос на възможности!
 20. 20 Профил на wwwwww
  wwwwww
  Рейтинг: 514 Разстроено

  >> (на бежанците е необходимо да се осигури свободен достъп до нея)

  Какво значи това ? Как не ви е срам..

  Да кажем не на педерастията!
 21. 21 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1933 Неутрално

  При създалото се положение, единственният изход е преподаватели никога повече да не стават ректори и декани на Софийския Университет. Ректорите и деканите да са мениджъри и да се назначават пряко от министъра на просветата по препоръка на съвет на попечителите на Университет. Преподавателската и научна дейност да се координира от научни секретари, които да са преподаватели, но назначаеми, а не избираеми.
  По-тежкото решение е разделянето на Университета на автономни части с автономно ръководство, което е много белезнено, трудно за администриране, но много ясно и еднозначно за министерски и публичен контрол.
  При всички случаи автономията на ВУЗ следва да се отмени, за да не се стига до печална развръзка като гореописаната. Списъкът на предложенията показва, че Софийски Университет е в несъстоятелност. Държа да отбележа, че от десетина години предупреждавах, че това състояние ще настъпи. Основата на изводите ми бяха 40 годишен преподавателски стаж като асистент и доцент в същия Софийски Университет, чийто възпитаник съм.

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 22. 22 Профил на scifiction
  scifiction
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Прави впечатление, че с изключение на няколко имена, основният
  массив от подписали писмото са уманитари, включително
  силно ангажирани политически, известни НПО грантояди и/или
  гранторазпределители...

  А всъщност силната страна и международното признание на СУ идва от природо-математическите факултети - не виждам името на нито един известен учен от тези факултети сред подписалите...

 23. 23 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 834 Неутрално

  Рейтинга на университетите се изготвя въз основа на редица показатели, един от най-важните от които е реализацията на кадрите след завършването. По този показател СУ едва ли може да попадне на по-предна позиция, защото именно това куца. Образованието не трябва да съществува заради самото образование, а да има чисто практическа полза от него. Иначе да създаваме бармани и продавачки с висше образование си е чиста загуба за обществото.

 24. 24 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 838 Неутрално

  До коментар [#22] от "scifiction":

  много просто. хуманитарите генерират ценности. и не виждам абсолютно нищо нередно в тяхната афилиация към извън-академични изразители на тези ценности. част от академичната автономия е, която определя и независимост от държавната линия, партия, власт, конюктура.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 25. 25 Профил на m_style
  m_style
  Рейтинг: 706 Неутрално

  До коментар [#1] от "polux":

  Не знам какво визираш в "Америка за България", но по-важното е кои са отсъстващите - няма нито един професор от редиците на ДС на Историческия факултет. Очевидно е, че има досада от влаченето по течението на абсолютно о номенклатурното управление!

 26. 26 Профил на Додо
  Додо
  Рейтинг: 963 Неутрално

  До коментар [#15] от "daskal1":

  Това, което си написал показва, че знаеш за какво става дума и споделяш много ценен опит. За което поздравления!
  Обаче, това е научна фантастика. Имам предвид, да се приложи нещо такова в български университет. НБУ може би да, но СУ, това ако го видя, честно, просто няма да го повярвам. Първо, това ще срешне такъв отпор, че ще има сигурно нова окупация. Тоест, вътрешната съпротива ще бъде огромна. Без значение, че това, в дългоспрочен план е в по-малка или в по-голяма степен, единственият вариант за този университет, за да върви напред. Защото, той сега върви назад.
  Да не говорим, че българският университетски ръководител, на една такава позиция, ще получва невиждано висока заплата за България. Напълно заслужена, разбира се, ако СУ е в топ 100 на университите в света и има много студенти и е на печалба. Но, България е бедна държава с бедни хора и тук, 15-20 000 лева е заплата, която може да ти докара огромни главоболия, а ако пък взимаш 50 -80 000 лева, да речем, общо взето, голяма охрана ти трябва. Но, тава да е проблема. Имаоще много измерения една такава заплата в България. За съжаление. А не виждам как човек, който управялава такива огромни активи, ито добре, ще го прави за 1000 лева заплата...

  Не зная, много тромав е този университет. И не виждам кой преподавател от СУ ще може да направи такива радикални неща. А и не виждам , поне на този етап, как ще делигират толкова много власт на външен човек.

 27. 27 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 838 Неутрално

  До коментар [#25] от "m_style":

  аха. не го казах, за да спазя добрия тон. липсващите са също толкова показателни. playing safe, keeping a low profile и пр.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 28. 28 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 838 Неутрално

  [quote#26:"Додо"]Обаче, това е научна фантастика. Имам предвид, да се приложи нещо такова в български университет.[/quote]

  да, същото си помислих и аз: БГ трудно може да се съизмерва с толкова далечни академични традиции, камо ли да ги внедрява, противно на досегашната практика. и ако една корпорация може да се преструктурира, ако и бавно, защото целта й е друга ("максимизирането на профита", "удовлетворението на акционерите", по дефиниция академичната среда е тромава, мудна, консервативна, не търпи външни влияния и трудно се реорганизира. важно е обаче поне да се формулира и настоява на ясен критерий. а не да ми се обяснява как "пазете статуквото, защото тези, които настояват за промяната му, са "политически обвързани" в някакви имагинерни теории на конспирацията, в които радетелите за статуквото отстояват лицемерна аполитичност, в която, в крайна сметка, изразяват...чисто политическа позиция.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 29. 29 Профил на Додо
  Додо
  Рейтинг: 963 Неутрално

  До коментар [#16] от "abdelhaqq":

  Аз очаквам с интерес да прочета платформите на кандидатите. Ако се спазва традицията, ще ги качат на сайта на СУ. И разбира се, ако се спазва традицията, ще има много бисери в тях. Така беше миналият път. Безумни неща имаше в програмите им. Да не говорим, че пишеха и предлагаха неща, които са толкова общи, толкова неадекватни, че се чудя, как не ги беше срам, да излязат ида седят пред колегите си и да им говорят такива глупости.

 30. 30 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 838 Неутрално

  До коментар [#29] от "Додо":

  е нищо, ще четем, ще видим, ще си скубем косите, колкото са ни останали, ще се веселим, и накрая - пак по старому. ще си казваме, "ех, как можеше да бъде", ще минаваме покрай ректората, ще влизаме в дворчето за едно кафе в евтина пластмасова чашка и...когато пътуваме в чужбина по някоя работа, ще минаваме покрай тамошните университети и ще си казваме: това не е онова, и обратното, дончо форгет.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 31. 31 Профил на Johnnie
  Johnnie
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Без да принизявам дискусията на преподавателите, само да попитам те трезви ли са или не?

  А за бъдещия ректор на СУ има едно единствено, но изключително необходимо изискване - да е доносник! И такова изискване има за шеф на телевизията, на радиото, на спорта, на културата, на науката, та до патриарха и президента.

  Честито!

  -Тате, какво трябва да продаваш за да си купуваш скъпи коли, яхти, хотели? -Родината, сине, родината...
 32. 32 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4327 Неутрално

  До коментар [#26] от "Додо":

  Сигурно си прав. Предимството на посочената от мен организационна структура е че лесно се уволняват ректори на които липсват ръководни умения. Доста добре познавам ситуацията в СУ, дори машинациите около т.н. подмяна на прозорците, и не виждам как нещата ще се променят в така построения лабиринт на ентропията.

 33. 33 Профил на scifiction
  scifiction
  Рейтинг: 229 Неутрално

  [quote#24:"abdelhaqq"]хуманитарите генерират ценности. и не виждам абсолютно нищо нередно в тяхната афилиация към извън-академични изразители на тези ценности.[/quote]
  "Ценностите" , които въпросните конкретни уманитари (да не обиждаме хуманитарите) действително генерират, имат съвсем определено материално изражение

  Бедата на СУ е, че преобладават количествено уманитарите - те и избират ректорите.

 34. 34 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1564 Неутрално

  До коментар [#1] от "polux":
  Правиш свободни съчинения. Сегашният ректор и по съвместителство номенклатурен кадър Илчев е просто безхаберен за академичните дела и "хаберен" само по ЗОП.

 35. 35 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1564 Неутрално

  До коментар [#21] от "vxa15365434":
  Проблемът не е, че преподавател е ръководител на университета, а че това не е преподавател (Илчев е всичко друго, но не и загрижен за преподаването). Това е институция, която произвежда образование и никъде по света не се ръководи от мениджър!!! Провостът в американските университети е подчинен на ректора.

 36. 36 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1564 Неутрално

  До коментар [#22] от "scifiction":
  Изненадва ли те, че преподавателите от социалните науки са по-инициативни по социалните въпроси!? А знаеш ли, че природните науки нямат студенти и лежат на гърба на "уманитарите" (комунистическото презрение към интелектуалците), макар и да дават известен рейтинг с публикациите си?

 37. 37 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1564 Неутрално

  До коментар [#31] от "Johnnie":

  Нетрезвите професори от ДС не са обсъждали тези предложения.

 38. 38 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1933 Неутрално

  До коментар [#35] от "авторът":


  [quote#35:"авторът"]Това е институция, която произвежда образование и никъде по света не се ръководи от мениджър!!! [/quote]

  Ректорът на СУ няма елементарни познания по стопанско управление. При това положение той се ръководи от препоръките на администрацията, която пък злоупотребява с властта и влиянието си. Освен това ректорът е избран и е зависим от преподавателските клики, които дирижират Общото Събрание. Така че ректор всъщност няма при сегашното положение, което ясно и категорично се потвърждава от резултатите.

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 39. 39 Профил на gavrilov
  gavrilov
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Забелязвам, че всички говорят за Ректора, но никой не му казва името. Казва се ИВАН ИЛЧЕВ, не трябва да му забравяме името. Тук помествам едно отворено писмо де него, на което той все още не е отговорил. Сигурно няма какво да каже:
  http://perso.math.univ-toulouse.fr/gavrilov/2014/11/29/letter-to-the-president-of-the-sofia-university/

  Yours Sincerely,

  Iana Anguelova, Associate Professor, College of Charlston

  Victor Atanasov, Associate Professor, Sofia University

  Yuri Berest, Professor, Cornell University

  Marcin Bobienski, Assistant Professor, University of Warsaw

  Oleg Chalykh, Lecturer, University of Leeds

  Vladimir Dobrev, Professor, Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy,
  Bulgarian Academy of Sciences

  Vladimir Dragovic, Professor, University of Texas at Dallas

  Iain Gordon, Professor, Head of School of Mathematics, University of Edinburgh

  Dimitar Grantcharov, Associate Professor, University of Texas at Arlington

  Alberto Gr\ »unbaum, Professor, University of California, Berkeley

  Hristo Dimov, Associate Professor, Sofia University

  Luc Haine, Professor, Catholic University of Louvain

  Gerard Helminck, Associate Professor, University of Amsterdam

  Loek Helminck, Professor, Head of Department of Mathematics,
  North Carolina State University

  Iliya Iliev, Professor, Institute of Mathematics, Bulgarian Academy of Sciences

  Yulij Ilyashenko, Professor, Cornell University, President of the Independent University of Moscow

  Stefan Ivanov, Professor, Sofia University

  Vassil Kanev, Professor, University of Palermo

  Pavao Mardesic, Professor, University of Burgundy

  Todor Milanov, Project Assistant Professor, University of Tokyo

  Dmitry Novikov, Professor, Weizmann Institute of Science

  Valentina Petkova, Professor, Corresponding Member, Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy, Bulgarian Academy of Sciences

  Emma Previato, Professor, Boston University

  Radoslav Rashkov, Professor, Sofia University

  Tudor Ratiu, Professor, Head of the Chair of the Geometric Analysis, Swiss Frederal Institute of Technology Lausanne, Director of the Bernoulli Center

  Robert Roussarie, Professor Emeritus of Mahematics, University of Burgundy

  Tsvetana Stoyanova, Assistant Professor, Sofia University

  Doychin Tolev, Professor, Sofia University

  Ivan Todorov, Professor, Member of the Bulgarian Academy of Sciences, Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy, Bulgarian Academy of Sciences

  Pierre van Moerbeke, Professor, Brandeis University and Catholic University of Louvain, Member of Royal Academy of Belgium, Chief-Executive, Francqui Foundation

  Alexander Varchenko, Ernest Eliel Professor, University of North Carolina

  Alexander Veselov, Professor, Loughborough University

  Sergei Yakovenko, Professor, Head of Department of Mathematics, Weizmann Institute of Science

  Yosef Yomdin, Professor, Weizmann Institute of Science

  Henryk Zoladek, Professor, Head of Section of Dynamic Systems, University of Warsaw

 40. 40 Профил на scifiction
  scifiction
  Рейтинг: 229 Неутрално

  [quote#36:"авторът"]А знаеш ли, че природните науки нямат студенти и лежат на гърба на "уманитарите" (комунистическото презрение към интелектуалците), макар и да дават известен рейтинг с публикациите си? [/quote]

  Да, знам,че нямат студенти - причината е, че и държавната политика се прави от пишман-уманитари, от неолиберални икономисти до бивши НПО активисти...
  та вместо да се развива наука и индустрия, се бълват хиляди уманитарни головодници - за тях има "реализация"

  Не "известен", а целият рейтинг на СУ се дължи на нивото на науката правена в СУ - ако не беше това международно признание - публикации в списания с висок имапкт фактор, цитати, най-накрая - подготвени студенти, които правят успешни кариери в европейски и американски университети и институти, СУ щеше да дели място с ментето НБУ в международните класации...

  "Презряните от комунистите " прекрасно ги обслужваха идеологически, а днес почти същите обслужват новите си работодатели

  А Вие май не съзнавате, че и хората занимаващи се с точни науки са "интелектуалци"

 41. 41 Профил на scifiction
  scifiction
  Рейтинг: 229 Неутрално

  [quote#39:"gavrilov"]Тук помествам едно отворено писмо де него,[/quote]

  Професор Хорозов беше незаконно пенсиониран не по лично решение на ректора Илчев, а по решение на Академическия съвет на СУ , ето ги тези хора, "отървали" СУ от учен на световно ниво, но позволил си да се опълчи срещу СУ-съучастниците в корумпирането на фонда за наука

  https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administrativna_struktura/akademicheski_s_vet

 42. 42 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1933 Неутрално

  [quote#40:"scifiction"]Да, знам,че нямат студенти - причината е, че и държавната политика се прави от пишман-уманитари, от неолиберални икономисти до бивши НПО активисти...
  та вместо да се развива наука и индустрия, се бълват хиляди уманитарни головодници - за тях има "реализация"
  [/quote]

  До коментар [#40] от "scifiction":

  Колега,

  Преди всичко да видим какъв е рейтингът на СУ благодарение на физиката, химията и др. Отговорът е много прост - СУ е под рейтинга, около 800 място!!!! При това положение твърденията са Ви чисто нагло нахалство! Кои са признатите учени от тези факултети.
  А Университета бълва хуманитари, поради две причини. Първата е че гимназиите дават такава насока на зрелостниците си, а втората - липса на индустрия в България, която да приеме природните и инженерните науки. Третата причина е, че например Физическият Факултет вместо да развива практически инженерни направления (нещо което Химическия и отчасти математическия с Информатиката направиха) си гони хигс бюзоните и прочие абстрактни неща, които обаче са на космическа височина над нивото и лабораториите на Физическия. Е, студентите не са идиоти! Или не записват или учат 1 година и заминават на запад за по-добра съдба!
  То и мои бивши студенти от ФМИ пращат през сина ми поздрави от Масачузетския Институт по Технологии, Бостън, но аз не съм толкоз глупав и нахален да твърдя, че това е станало благодарението на лекциите ми по програмиране. Просто са били начетени и предприемчиви, а и са знаели английски, който повечето преподаватели от ФМИ не знаят.

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 43. 43 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1933 Неутрално

  До коментар [#41] от "scifiction":

  Проф. Хорозов бе законно, но немарално уволнен. Законът не позволява преподаватели над 65 години във ВУЗ, но за професорите срокът се удължава с три години, а това не бе направено. Проф. Хорозов бе в тежък конфликт с кликите във ФМИ, а те не прощават.
  Ето един пример>

  From: [email protected] <[email protected]>
  Subject: [FMI] Относно решението на ФС
  To: [email protected]
  Date: Sunday, November 22, 2009, 12:59 PM
  Уважаеми колеги,

  Обръщам се към вас по повод
  отказа на Факултетния Съвет на
  ФМИ да повиши
  ас. Светлин Георгиев от катедра
  "Диференциални уравнения" в
  длъжност
  "главен асистент" и последвалото
  оттегляне на проф. Емил Хорозов
  от
  Факултетния Съвет и комисии към
  него.

  Известни са ми следните факти:

  1) Преди няколко години ас.
  Георгиев е бил уволнен
  дисциплинарно от ФМИ.

  2) След съдебен спор е бил
  възтановен на предишната си
  длъжност.

  3) След повторното си постъпване
  на работа във ФМИ ас. Георгиев не
  е имал
  дисциплинарни наказания,
  изпълнявал е стриктно
  задълженията си като
  преподавател и е публикувал
  научни статии.

  4) Болшинството от членовете на
  катедра "Диференциални
  уравнения", а също
  и нейният ръководител проф.
  Хорозов, подкрепят повишаването
  на ас.
  Георгиев.

  5) Ас. Георгиев притежава
  научната степен "Доктор".

  Въпреки наличието на горните
  обстоятелства, Факултетният
  Съвет на ФМИ
  отказва да повиши ас. Георгиев в
  длъжност "главен асистент". Това,
  на
  практика, означава, че:

  - ФС оспорва съдебното решение
  за възтановяването на ас.
  Георгиев на
  работа във ФМИ.

  - ФС игнорира мнението на
  болшинството от членовете на
  катедра
  "Диференциални уравнения" и
  оспорва правото на проф. Хорозов
  да я
  ръководи.

  Ще спомена още веднъж, че според
  съдебното решение ас. Георгиев е
  бил
  уволнен неправомерно. Но дори и
  за момент да допуснем, че той
  наистина е
  имал сериозно провинение и
  уволнението му е било правилно,
  то със
  съвестната си работа след
  възстановяването на предишната
  длъжност, ас.
  Георгиев е доказал, че може да
  бъде полезен за Факултета. А
  това, че
  характерът и поведението на ас.
  Георгиев не се харесват на
  всекиго не е
  основателна причина за отказ за
  повишаването му.

  Освен това, настоящото решение
  на ФС е в очевидно противоречие с
  обявените
  наскоро правила за атестация на
  преподавателите от ФМИ, които ФС
  е
  изготвил и гласувал. При това
  положение как можем да бъдем
  сигурни, че
  предстоящата атестация на
  всички преподаватели от ФМИ ще
  бъде проведена по
  честен и обективен начин?

  Оттеглянето на проф. Хорозов от
  ФС е следствие на горепосочените
  нелогични
  действия. Както стана известно
  от изпратеното от него
  съобщение, той не е
  обявил решението си на Общото
  Събрание на ФМИ, тъй като Деканът
  го е
  помолил да изчака, с надеждата,
  че въпросът ще бъде решен. Сега
  обаче е
  ясно, че въпросът не е решен и, че
  конфликтът се задълбочава още
  повече.

  При тези обстоятелства, бих
  искал да поставя отново този
  въпрос за
  обсъждане от академичната
  общост на Факултета. Вярвам, че
  болшинството от
  колегите ще се съгласят, че
  причините за това са от
  първостепенна важност:

  1) Нарушено е правото на
  професионално израстване на наш
  колега.

  2) Нарушени са основните
  принципи, залегнали в правилата
  за атестация.

  3) Проф. Хорозов е изтъкнат учен и
  преподавател и оттеглянето му
  от
  активна административна
  дейност несъмнено ще бъде вредно
  за Факултета.

  Надявам се също, че поне част от
  членовете на ФС, макар и не
  веднага, ще
  разберат какви сериозни
  последствия за Факултета има
  отказът им за
  повишаване в длъжност на ас.
  Георгиев и, в крайна сметка, ще
  преосмислят
  решението си.

  С уважение,
  Дойчин Толев

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 44. 44 Профил на scifiction
  scifiction
  Рейтинг: 229 Неутрално

  [quote#43:"vxa15365434"]Проф. Хорозов бе законно, но немарално уволнен.[/quote]
  и неморално, и незаконно -
  забравяте, че Емил Хорозов е и член-кореспондент на БАН, законовата възрастова граница за такива като него е 70 г.

  за приноса на българските учени в експериментите и обработката на данните по "гоненето" на хигс "бюзоните" (?!) очевидно и хабер си нямате...

  а всъщност участието ни в ЦЕРН е едно от малкото неща , задържащи млади хора в науката у нас

 45. 45 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1933 Неутрално

  [quote#44:"scifiction"]Емил Хорозов е и член-кореспондент на БАН, законовата възрастова граница за такива като него е 70 г.
  [/quote]

  Неодобрявам уволнението на проф. Хорозов, но и мен ме уволниха и си намерих веднага друга работа. Що се отнася до цитираната от Вас възрастова граница от 70 г. тя важи само за БАН, но не и за ВУЗ. Хорозов не е уволнен от БАН. Лошият закон за ВУЗ развързва ръцете на кликите при навършване на 65 години. И по въпроса за уволнението на Хорозов мисля че следва директно да обвините проф. Недю Попиванов - топ интриганта на ФМИ! И Хорозов няколко пъти преминава от БАН във СУ и обратно - нещо което не се случва често. Изглежда му е било неуютно навсякъде.
  По отнощение на хигс бюзона и ЦЕРН - по-добре е да си мълчите. И двете неща са се случили далеч извън България. Но отдавна съм забелязал, че по-големи нахали от физиците в СУ няма ... сериозно, още от 70-те години!

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 46. 46 Профил на Додо
  Додо
  Рейтинг: 963 Неутрално

  До коментар [#32] от "daskal1":

  Абсолютно съм убеден, ч това, което пишеш е нещо много добро. Но, аз съм имам доста представа как функционира СУ и мога да те уверя, че това, което го предлагаш, за съжалние, в нашият живот няма да го видим приложено на практика. Малко песимистично стана, но за съжаление, място за оптимизъм в тази посока просто липсва.

 47. 47 Профил на scifiction
  scifiction
  Рейтинг: 229 Весело

  [quote#45:"vxa15365434"]По отнощение на хигс бюзона и ЦЕРН - по-добре е да си мълчите. И двете неща са се случили далеч извън България. [/quote]

  малко инфо, че не е редно един математик да е толкова тесногръд...

  http://www.bnews.bg/article-85250
  http://cmvirtualvisit.weebly.com/105910951072108910901085108010941080.html
  http://abcdar.com/events.php?id=133
  http://bnr.bg/radiobulgaria/post/100227399/bylgarskata-marka-v-proektite-na-cern
  http://cern2011.blogspot.bg/2011/09/blog-post.html

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK