"Неунищожителният" доклад

"Неунищожителният" доклад

© Георги Кожухаров"Дневник" публикува  анализа на Любомир Авджийски от Седмичния бюлетин на Института за пазарна икономика. 


За девета поредна година Европейската комисия публикува своя мониторингов доклад за правосъдието и вътрешната сигурност в България като част от Механизма за сътрудничество и проверка. Целта е да бъдат коментирани най-тежките проблеми и ключовите събития, свързание с темата "Правосъдие" през годината. Отговорен за мониторинга и за годишните доклади е екипът на Първия заместник-председател на ЕК и бивш външен министър на Холандия Франс Тимерманс.


Открояват се две основни разлики между настоящия и миналогодишния доклад на Комисията. Първата е засилената критика към дейността на Висшия съдебен съвет до степен на съмнение, че този орган може да се справи с функциите и отговорностите, които са му възложени от Конституцията и от българското законодателство. За разлика от предишни години са изброени подробно множество конкретни случаи, в които Съветът не е изпълнил своите функции по защита независимостта на съдебната власт и по управление на човешките ресурси в системата. Засегнати са също и конкретните скандали, които през годината самите членове на ВСС генерираха – като например Яневагейт и политическото влияние върху съвета. По-надолу в статията сме изброили 10-те основни критики към Висшия съдебен съвет в настоящия доклад на ЕК.
Втората сериозна разлика с миналогодишния доклад е изтъкването на неспособността на прокуратурата да води ефективна борба с корупцията и организираната престъпност. В миналогодишия доклад бе даден кредит на доверие поради някои изразени през 2014 г. намерения на главния прокурор да бъде започната ефективна борба с корупцията. "Прокуратурата създаде малка специализирана структура с персонал от прокурори и следователи от ДАНС, чиято задача е по-ефективно разследване на корупцията". Там се посочва също, че "Моделът на специализираните структури за борба с корупцията изглежда постига известни начални резултати, но действителният тест ще бъдат повече дела за корупция на високо ниво"[1]. Като цяло в доклада от 2015 г. прокуратурата не е критикувана сериозно - явно, за да се даде възможност на ръководството й да изпълни заявените намерения за сериозни разследвания и стъпки в борбата с корупцията.


За разлика от миналогодишния толеранс, в настоящия доклад критиките спрямо прокуратурата са остри и директни: "Необходимостта от по-задълбочена реформа на прокуратурата се потвърждава от продължаващата липса на солидни резултати по дела за корупция и организирана престъпност по високите етажи на властта и си остава основна тема в дебатите между независимите наблюдатели в България." Също така се цитира изрично Становището от 2015г.[i] на Европейския съд за правата на човека:"Вече в над 45 свои решения срещу България, /съдът/ е установил, че българските власти не са изпълнили задължението си за провеждане на ефективно разследване и счита, че тези повтарящи се недостатъци разкриват съществуването на системен проблем". Самата комисия допълва, че "Макар това очевидно да е въпрос, който засяга правоприлагането като цяло, ясно е, че проблемите се коренят в прокуратурата и съдебната система."


Освен критиките към Висшият съдебен съвет и прокуратурата, в Доклада се открояват и няколко похвали или изтъкване на положителни тенденции. Едната от тях е положителната оценка към активната позиция на председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов – "Новият председател се изказва открито в подкрепа на реформите и видимо се ползва с уважение сред магистратите".Друга положителна оценка Европейската комисия е дала на  съдиите, които изразиха своите позиции чрез отделни писма и символично излизане пред Съдебната палата в знак на протест срещу състоянието на съдебната система: "По отношение на независимостта на съдебната власт, обнадеждаващо е, че българските съдии се изказват публично в подкрепа на реформата на съдебната система. Това е здравословен знак за навлизането на нова култура на по-голяма увереност сред българските магистрати."


Очевидно е, че отговорността за неосъществената досега съдебна реформа и за състоянието на съдебната система не може да бъде приписана единствено на органите на съдебната власт - Висшия съдебен съвет, съда и прокуратурата. Напротив, всяка една от критиките в доклада следва да се разбира и като критика към законодателния орган и липсата на гаранции и инструменти за правилното функциониране на съдебната власт. Ето защо основната инициатива за излизане от дълбоката криза в правосъдието следва да дойде от Народното събрание и съответно – от правителството, от което се очаква да бъде координатор по изпълнението на Стратегията за съдебна реформа.


В следващите редове сме групирали основните критики и позитиви, които екипът на Европейската комисия е посочил в доклада, публикуван на 27 януари 2016г.


КРИТИКИ


Критики към ВСС


1. Недоверие на обществото в съдебната власт: "Съветът освен това представлява съдебната власт пред обществото и следователно има централна роля в оформянето на обществените нагласи към съдебната власт като цяло. Общественото доверие в съдебната власт продължава да е ниско."


2. Висшият съдебен съвет е твърде политизиран: "В българския контекст, където голям брой от членовете на ВСС са политически назначени, сегашният модел поражда особено безпокойство по отношение на независимостта на съдебната власт и на възможността за оказване на натиск върху съдиите." Непрозрачно назначаване на съдии и прокурори: "При все това обаче други решения на ВСС във връзка с назначенията продължиха да пораждат опасения относно липсата на прозрачност и евентуално упражняване на неправомерно влияние"; "Не съществуват ясни критерии за преценка при назначенията, което води до съмнения относно обективността на процедурите за назначаване."


3. Необективни и непоследователни дисциплинарни производства: "При все това проблемите в тази област /дисциплинарните производства/ се коренят по-дълбоко, като общата нагласа сред магистратите е, че решенията на ВСС не са нито прозрачни, нито обективни."


4. Неспособност за решаване на проблема със случайното разпределение: "Липсата на последващи действия във връзка с опасенията за възможно манипулиране на случайното разпределение на делата в съдилищата…"; "Липса на подведени под отговорност…"; "Дисциплинарни действия бяха предприети значително по-късно, след като министърът на правосъдието се зае с някои от случаите."


5. Политическо влияние върху ВСС: "Към това се добави и щекотливата тема за оказването на политическо влияние върху ВСС."


6. Липса на проверки за корупция и търговия с влияние:"Във връзка със сериозните твърдения за корупция и търговия с влияние в съдебната система, действия са били предприемани само след вътрешен и външен натиск, като органите са неспособни или нямат желание да започнат разследвания по своя инициатива….При все това ВСС показа нежелание да реагира на твърденията за сериозни нарушения, допуснати от водещи съдии в Софийски градски съд." 


7. Неразрешен проблем, свързан с натовареността на органите на съдебната власт: "През 2015 г., както и през предходни години, ВСС се опита да се справи с неравномерната натовареност в съдилищата чрез разкриване на нови длъжности в по-натоварените съдилища и закриване на длъжности в други съдилища с по-малка натовареност. Досега обаче този подход е постигал само незначителен ефект."


8. Нужда от качествено електронно правосъдие. "Необходимо е да се гарантира правилното функциониране на електронното правосъдие, включително в области като защита на данните и сигурността.Тази препоръка идва тъкмо в момент, в който новият председател на Софийски градски съд – Калоян Топалов, внесе доклад за анализа на състоянието на поверения му съд, в който бе констатирано, че информационните системи на съда не са били защитени и е имало сериозна опасност от неправомерен достъп до информационните масиви на съда. /виж повече в самия доклад на председателя на СГС/.


Критики към Прокуратурата


1. Неефективно водене на разследването е системен проблем. "Необходимостта от по-задълбочена реформа на прокуратурата се потвърждава от продължаващата липса на солидни резултати по дела за корупция и организирана престъпност по високите етажи на властти и си остава редовна тема в дебатите между независимите наблюдатели в България." 


2. Недостиг на инициативност и прекомерна йерархичност на прокуратурата.; Недостиг на отчетност; Ниско обществено доверие: "Ключовите цели в тази насока ще включват насърчаването на по-голяма инициативност и чувство за отговорност чрез по-слабо изразена йерархичност, както и укрепване на отчетността и общественото доверие в прокуратурата като цяло."


3. Липса на резултати в борбата с корупцията: "България редовно се нарежда сред държавите – членки на ЕС, в които има най-засилено усещане за наличие на корупция."…." Институциите, създадени с цел борба с корупцията, са определяни като фрагментирани, некоординирани и несъответстващи на сериозността на предизвикателството."


4. Неефективни разследвания в борбата с организираната престъпност и сериозно засилване на поръчковите и публични убийства: "…липсата на солидни резултати по дела за корупция и организирана престъпност по високите етажи на властта си остава редовна тема в дебатите между независимите наблюдатели в България."; "Голям брой поръчкови убийства през последните години остават нерешени.";"Бавният напредък по дела за корупция по високите етажи на властта или по дела за организирана престъпност и несигурната реакция и последващи действия спрямо конкретни будещи недоумение събития като тези свързани със Софийски градски съд през 2014г., продължават да подкопават общественото доверие в способността на българските органи да гарантират правосъдие".


5. Некоординираност на институциите за борба с корупцията: "Институциите, създадени с цел борба срещу корупцията, са определяни като фрагментирани, некоординирани и несъответстващи на сериозността на предизвикателството." 


6. Невъзможност да се защити сигурността на свидетелите по ключови дела от обществен интерес. – "Продължават да са налице признаци за осуетяване на дела чрез драстично сплашване на свидетели." Тук отговорността не е само в ръцете на прокуратурата, но и на Главна дирекция "Охрана" към Министерството на правосъдието, но по време на досъдебното производство по конкретно разследване прокуратурата е онази, която следва да прецени нуждата от специална защита на значимите за производството и застрашени свидетели.


ПОХВАЛИ


1. За изготвената стратегия за съдебна реформа през 2015 г. от Министерството на правосъдието: "След одобрението на стратегията от Народното събрание през януари 2015г. правителството предприе конкретни последващи действия в редица области, в които Министерството на правосъдието разполага с преки правомощия."


2. Проект на Закон за съдебната власт след широко обществено обсъждане – "Както бе отбелязано по-горе, изготвен е пакет от изменения на Закона за съдебната власт, който понастоящем следва да е готов бързо да бъде внесен в Народното събрание. В него се съдържат изменения в различни области, с които се цели подобряване на различни аспекти от управлението на съдебната система. Много от предложенията са насочени към предоставяне на повече правомощия на редовите магистрати с цел повишаване на прозрачността и засилване на независимостта. Други изменения имат за цел да въведат необходимите подобрения в уредбата на кариерното развитие или в правилата относно професионалното обучение на магистратите. Трети съдържат изменения, необходими за въвеждането на нови технологии с оглед повишаване на прозрачността, качеството и ефикасността/електронно правосъдие/. През изминалата година тези предложения бяха подложени на широко обсъждане сред магистратите. Способността на България да напредне в приемането на тези промени ще бъде подложена на важен тест през 2016г."


3. За изготвената стратегия за борба с корупцията: "През 2015г. тези проблеми бяха в крайна сметка признати от българските власти, като правителството прие нова всеобхватна национална стратегия за борба с корупцията."; "Повторното внасяне и приемането на този закон, както и последващото създаване на новата институция ще бъдат ключов тест за решимостта на България през 2016г." В няколко свои статии от Института за пазарна икономика сме изразявали своята критика към тъй наречения Антикорупционнен закон. Приветстваме създаването на единен орган по интегритет, каквато е същността на предложения от г-жа Кунева орган, но считаме, че следва да се създаде независим орган за борба с корупцията в самата прокуратура, който да има не административни, а правомощия по Наказателно-процесуалния кодекс по примера на Румънската дирекция "Антикорупция". /виж статията "Антикорупционна бюрокрация"/ 


За активната позиция на съдиите от последните месеци. "По отношение на независимостта на съдебната власт, обнадеждаващо е, че българските съдии се изказват публично в подкрепа на реформата на съдебната система. Това е здравословен знак за навлизането на нова култура на по-голяма увереност сред българските магистрати."[1] По-късно се разбра, че спецзвеното, чийто работа и състав дълго бяха забулени в мистерия, се състои от 9 прокурори и 4 следователи, което само по себе си изключва една евентуална разгърната борбата с корупцията. За сравнение в Румъния сходното звено - Дирекция "Антикорупция" в Прокуратурата, е съставено от 135 прокурори, 187 разследващи полицаи, 199 специалисти/предимно финансови, правни и технически експерти/, 50 души обща администрация. Източник: Доклад за дейността на Антикорупционната дирекция за 2014г.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (123)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 409 Неутрално

  След август 2009 година Борисов и Цветанов наводниха Съдебната Система и цялата Администрация с Калинки, Калинчовци и Харизановци.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 2. 2
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 3. 3 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 3420 Гневно

  Критики, критики, ...приказки...!
  Ако ЕС беше стабилна федерация , а не говорилня - нямаше да има доклад, а щяха да дойдат ''федералните'' и да опандизят Цацаров,умниците от ВСС, Яне Янев и няколко прокурора - другите щяха да си вършат работата, а не да се обясняват по медиите !

  [email protected]
 4. 4 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 409 Неутрално

  СДСто раздели и разсипа през 90те години и при Правителството на Костов Държавността в независими от никого и неотчитайки с пред когото и да било комисийки, агенцийки, институцийки и прочие, превзети от специфични частни интереси.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 5. 5 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 409 Неутрално

  До коментар [#3] от "karabastun":

  Днес се вижда ясно, че ЕС е недъгава конструкция, създадена от Западния Елит / Западната Олигархия в защита на интересите на 1ия Процент!

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 6. 6 Профил на meh
  meh
  Рейтинг: 1537 Неутрално

  Авторите на доклада могат със същия успех да си създадат акаунти в Дневник и да си пишат и тук на воля, ефектът ще е приблизително същия.

 7. 7 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1218 Неутрално

  До коментар [#2] от "socialen":
  Другарю "социален", комунистите като Вас приватизираха ресурсите на страната, но се оказаха неспособни да ги управляват. Порочната комунистическа приватизация и демокрацията с подставени ДС политически опоненти правят невъзможно ефективната работа на либералния модел. Заотова изходът е енергийна независимост от Русия и пълна лустрация. Едва тогава може да отчитаме как работи либералния модел.

 8. 8 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Либертарианецът от ИПИ не е против дясната, асоциална, антихуманна, корумпирана, олигархична и фасаднодемократична с-ма, а иска само да замени едни хора с други в нея, за да е сигурен, че тази система ще продължи да съществува.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 9. 9 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 409 Неутрално

  До коментар [#7] от "авторът":

  Това е Класическият Пазарен Либерализъм!

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 10. 10 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 409 Неутрално

  До коментар [#6] от "oos19355380":

  Ще ги блокират веднага.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 11. 11 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1218 Неутрално

  До коментар [#4] от "socialen":
  Изводът ти е напълно неверен:
  1) СДС се дирижираше от ченгета от ДС
  2) Бившите комунисти приватизираха ресурсите от ТКЗС, земята, остатъците от военната индустрия, енергийните доставкии пр.
  Тогава кой е разсипал икономиката през 90-те години?

 12. 12 Профил на bgmusquetaire
  bgmusquetaire
  Рейтинг: 352 Неутрално

  Похвалите са само стратегии на книга и проекти на закони. За съжаление.. Действията са важни, привеждането на стратегиите в дела.. Но кога, дали, а политическа и институционална воля?

 13. 13 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1218 Неутрално

  До коментар [#10] от "socialen":
  Няма нужда да отговоряш писмено на трола от съседното бюро.

 14. 14
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 15. 15
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 16. 16 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 3187 Весело

  "предприе конкретни последващи действия в редица области" - при повсеместните стратегии защо се пъчат да внасят от ЕС наблюдателни съветници? Последващите действия ще са все в познатата посока - към заобикалянето на правия, по-лесен път, заради вечните, свързани интереси, във всички области. Така е в държава, в която се надат на червено конче, "дискретно" завързано на ръката.

  Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
 17. 17 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3542 Неутрално

  Другаря Сотир се направи на ни чул ни прочел и обвини основния заподозрян Иван Костов,както и Радан Кънев.Сякаш Иван и Радан са го писали този доклад.

 18. 18 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1218 Неутрално

  До коментар [#14] от "socialen":
  До коментар [#15] от "socialen":
  Очевидно друг фактор в историята, освен пролетариат, не знаеш. А пристрастията ти са към комунистическият пролетариат и властта, която го обяздва. Размахвай сърпа и чука и дерзай в цинизма на комунизма.

 19. 19 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3859 Неутрално

  Т.е. единственият положителен факт в съдебната система е позицията на съдиите. Останалите 3 точки от "похвалите" са за намерения и "документи", които не струват хартията, на която са написани.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 20. 20 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3859 Неутрално

  [quote#18:"авторът"]Очевидно друг фактор в историята, освен пролетариат, не знаеш.[/quote]

  Не хранете форумните тролове и не дразнете лудите.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 21. 21 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1289 Неутрално

  Прокуратурата и ВСС явно четат друг доклад, като се има предвид наглото им поведение

 22. 22 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3637 Неутрално

  До коментар [#2] от "socialen":
  Стига плещил манипулативно!
  Сякаш твоите хубавци от БСП/ДПС още преди ГЕРБ не "бяха наводнили Съдебната Система и цялата Администрация" с техни слуги и съидейници от ДС!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 23. 23 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1218 Неутрално

  До коментар [#17] от "chicago514":
  По това как се отнасят към оценката на проблема можеш да разбереш как са създали този проблем. Разчистване на междуличностни отношения, преследване на лични интереси и от време на време декларации за "независимост" на съдебната власт.

 24. 24 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3072 Неутрално

  Критики за действия и похвали за намерения.Ние сме много добри в стратегии на книга.Хартиени пигри.

 25. 25 Профил на meh
  meh
  Рейтинг: 1537 Неутрално

  До коментар [#13] от "авторът":

  Аз ли съм "трола от съседното бюро" и по какъв начин по-точно "троля", тъй като аз последствия от този доклад освен традиционния медиен шум, който обикновено продължава около седмица-две след излизането му и след това бива изместен от поредния скандал с нулеви последствия за когото и да било, не съм видял досега.

 26. 26 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3072 Неутрално

  До коментар [#18] от "авторът":

  Губиш си времето.С радио и флашка не се спори.

 27. 27 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3637 Неутрално

  [quote#7:"авторът"]Затова изходът е енергийна независимост от Русия и пълна лустрация. Едва тогава може да отчитаме как работи либе[/quote]
  Абсолютно!
  А на разни самозвани социални провокатори трябва да им се направи проверка на придобитото имущество след 1989-та!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 28. 28 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#3] от "karabastun":

  Че защо реши, че ЕС трябва да е универсална тоалетна хартия за нашия посран задник??? Или айде да го кажем, хапчето против разстройство?

  ЕС си е просто инструмент, средство за свободно движение на хора и капитал. Който има акъл го ползва и печели, който не - брои мухите и си търси виновници.

  Ако това ще те успокои, далавери се правят и в белия свят, да ти припомням ли един италиански премиер, на който съдебните саги са безкрайни, а милиардите му неизборими? Или за един немски канцлер, който след сдаване на поста изведнъж се оказа ръководен кадър в Газпром??? За делата за корупция на бивши френски премиери? Които както винаги свършват в нищото?

  Въобще ЕК праща по някой такъв доклад за да го ползва за натиск, но само в посока интересите на самата ЕК.

  Спасението на давещите се е дело на самите давещи се!

 29. 29 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#27] от "Храбър":

  Хора, проявете малко мисъл, лустрацията имаше смисъл преди 20 години. След още 10 пък няма да има и кого да лустрирате.

  Пеевски с лустрация ли ще го отстраните???

  Най-доброто което може да се направи е пълно отваряне на досиетата. Без коментар и условности. Просто да се знае. И толкова. Но това даже любимия ви Костов не посмя да го направи, а на тях лустрация им се прищяло.

  Само за протокола, една евентуална лустрация към днешна дата е силно вероятно да бъде блокирана първо от конституцията на държавата и след това в съда за правата на човека. Живеем в прекалено "правдив" свят.

 30. 30 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#17] от "chicago514":

  Би ли цитирал, къде Цацата е обвинил в нещо Костов?

  Въобще що продължавате зорлем да му разнасята политическите кокали на човека на показ? Костов отдавна е фактор с нулево значение в БГ политическия живот.

 31. 31 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1735 Неутрално

  До коментар [#5] от "socialen":


  Интересно, що страните в тая недагъвост са сред най-желаните за миграция и с най-висок стандарт.  [quote#29:"niakoi_si"]Хора, проявете малко мисъл, лустрацията имаше смисъл преди 20 години[/quote]

  Обичайното клише от ченгетата...

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 32. 32 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1735 Неутрално

  До коментар [#17] от "chicago514":

  Ти нещо си се объркал. Цацата вече отново е от добрите герои за гербавите и всяка атака срещу него ще бъде приемана на нож.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 33. 33 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#31] от "Darth Plagueis":

  Обичайния залинял мозъчен напън в елитарната прослойка на София.

 34. 34 Профил на Нинов
  Нинов
  Рейтинг: 2441 Неутрално

  До коментар [#2] от "socialen":

  Амчито България в момента също има "Ню Дийл" само, че се казва "Еврофондове".
  Българският "Хувърдам" се нарича "Цанков камък"

 35. 35 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#31] от "Darth Plagueis":

  И пак да питам, черния демон на българската демокрация Пеевски по каква линия ще го лустрирате? А Цацаров? А Станишев? А Сидеров?

  Лозунга "кой не скача е червен", отдавна се свръзва само с смях и подигравки.

 36. 36 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1218 Неутрално

  До коментар [#29] от "niakoi_si":
  Лустрацията има и друг (винаги актуален) смисъл: пълно изследване на ролята на ченгетата от ДС и техните агенти в приватизирането на богатството и контролирането на партиите. Само тогава подставени лица като "социален" няма да могат да размахват клишетата, с които БСП и нейните производни - ДПС, АТАКА и АБВ манипулират електората и се задържат в политическия процес.

 37. 37 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1735 Неутрално

  До коментар [#35] от "niakoi_si":

  Въпросният демон, експерте, го създаде Илия Павлов. Който пък беше ченге. В последствие го лансира Доган. Който също е ченге. Нещо неясно?

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 38. 38 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7996 Неутрално

  Днес и френския посланик каза,че ние нямаме прокуратура,а само главен прокурор,на когото всички са подчинени.
  Само ,какво мисли Борисов не можахме да чуем.Мълчи за доклада и се занимава с образованието,сякаш и от него много разбира.

 39. 39 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1218 Неутрално

  До коментар [#35] от "niakoi_si":
  Всички те (Доган, Станишев, Пеевски, Сидеров, Цацаров и сие) са "великани", стъпили върху пирамида, изградена от мрежите на ДС. Не гледай на този процес само като разкриване на нечие лично участие в ДС, а на влиянието на ДС върху властовото и и имущественото издигане на едни или други лица.

 40. 40 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3637 Любопитно

  [quote#29:"niakoi_si"]Хора, проявете малко мисъл, лустрацията имаше смисъл преди 20 години. След още 10 пък няма да има и кого да лустрирате. [/quote]
  Защо тогава от БСП така нагло излязоха да се борят срещу търсенето на връзка между служители на ДС и сегашните червени олигарси и презабогатели?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 41. 41 Профил на russian78
  russian78
  Рейтинг: 572 Весело

  До коментар [#8] от "socialen":

  Колективист, който обвинява либертарянството в антихуманност е като хищтник, който обвинява тревопасните в прекомерна употреба на месо.

  "Squash is a sport that represents the future, not the past." - N Ramachandran (President of WSF)
 42. 42 Профил на Schopenberg
  Schopenberg
  Рейтинг: 638 Неутрално

  Предлагам на уважаемите съмишленици във форума да игнорираме тотално socialen. Той очевидно оценява и минусите, като вид диалог и внимание. До колко това е клинично отклонение, нека преценят специалисти по здравна пътека

  С риск да сте го чели вече, препоръчвам фундаменталното интервю на Радан Кънев пред Медияпул. Казано е всичко необходимо по всички актуални теми от един очертаващ се национален, политически лидер:

  http://www.mediapool.bg/radan-kanev-ochakvam-es-da-zapochne-efektivno-da-pomaga-na-razsledvaniyata-u-nas-news244892.html

  Navigare Necesse Est
 43. 43 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#39] от "авторът":

  Лустрация! Ключовата дума. С лустрация можеш да засегнеш само конкретна личност участвала пряко в процесите!

  Не можеш с лустрация да засегнеш някой, защото баща му бил такъв или онакъв. Никой съд няма да ти го позволи и с право!

  Това имах предвид, като казвах, че лустрацията е все по-безмислена с времето. Вече почти не останаха кадри на ДС които да са на държавна служба. Имено тях би преследвала една лустрация, ако въобще би могла да се прокара законово.

 44. 44 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3637 Неутрално

  [quote#39:"авторът"]Не гледай на този процес само като разкриване на нечие лично участие в ДС, а на влиянието на ДС върху властовото и и имущественото издигане на едни или други лица.
  [/quote]
  Затова трябва да се вижда разликата между БСП/ДПС/АБВ/ДС и хора (разбира се не всички и не само там) от РБ и най-вече в ДСБ.
  Докато от ДСБ защитават интересите на цялата страна и обикновените хора, БСП/ДПС/АБВ/ДС вече защитават само собствените си интереси!
  В ГЕРБ болшинството са на страната на гореизброените мафиоти! Те не случайно ги подкрепиха при гласуване орязването на конституционните промени!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 45. 45 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3637 Неутрално

  [quote#43:"niakoi_si"]Вече почти не останаха кадри на ДС които да са на държавна служба.[/quote]
  Това не е вярно!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 46. 46 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#40] от "Храбър":

  По същия начин аз мога да те питам, що Костов не направи лустрацията, когато тогава държеше цялата власт в държавата?

  Дай да не вадим прашасали кокали - БСП са ясни, никой не иска да му извадят насраните гащи на показ. Аз затова и казвам - пълно разсекретяване на миналото, без глупости като лустрация (глупаво е към ден днешен, защото няма как да се случи, а и е безмислена).

 47. 47 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#45] от "Храбър":

  Давай примери. Аз се сещам за единични случаи, които максимул след 5 години, също няма да са налични. Един лустрационен закон ще отнеме минимум 10 години със съдебните протакания, а вероятността да мине през съд е нулева.

 48. 48 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1218 Неутрално

  До коментар [#43] от "niakoi_si":
  Лустрацията става все по неизбежна във времето, защото тя ще отвори цялата истина за тумора "ДС" като явление, олицетворило политиката на комунистическата партия, истината за онези, който се маскират като "социални" и "леви", защото, разбирате ли, се грижат за обикновените хора. Това е необходимо за освобождаване на мисленето и превръщането на социалистическите труженици в граждани.

 49. 49 Профил на caoxxx
  caoxxx
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#7] от "авторът":
  Двайсет и шеста година вече се избърсвате с някакви ''комунисти'' и оправдавате с някакво ДС, които отдавна измрели или пенсионирани.
  При положение, че държавата е изцяло подчинена институционално, законодателно, административно, финансово, военно и политически на запада.
  Нито едно решение, нито един закон, нито една стъпка не може да бъде извършена без тяхно решение, одобрение, позволение.
  Истината е, че България бе превърната в колония. Умишлено и целенасочено обезправена, деиндустриализирана и обезкървена от лицемерни егоисти

 50. 50 Профил на miroslavb
  miroslavb
  Рейтинг: 287 Неутрално

  До коментар [#34] от "Ф.Нинов":

  Цанков камък само изостри апетита. Чакаме още южни потоци, газов хъб, ограда с гърция. Плюс това и магистралите напоследък рязко поскъпнаха.

 51. 51 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#37] от "Darth Plagueis":

  Ами айде сега си размърдай мозъка и ми обясни, как лустрацията би засегнала някой, "създаден" от някой ДС-ар? Обяснявам просто и ясно:

  С лустрация би могъл да засегнеш (от изброените) Доган като депутат. Към днешна дата Доган не е е депутат (т.е. спрямо него въвеждане днес на лустрация е безмислено). Лустрацията е неприложима към Пеевски (защото той няма агентурно минало поради възрастта си) и спрямо Павлов, защото той не е заемал държавна длъжност, а и е малко поумрял.

  Та с глупавия пример който даде по никакъв начин не доказваш, че лустрация към днешна дата би имала смисъл. Да 1997г. например тя би имала своя смисъл, но тогава защо не се е случила можеш да питаш Костов.

 52. 52 Профил на Нинов
  Нинов
  Рейтинг: 2441 Неутрално

  До коментар [#50] от "miroslavb":

  Значи говорим за "Меганюдийл" в България.

 53. 53 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1218 Неутрално

  Наблюдение: "социален" изчерпи възможностите си да влияе на форума и неговият пост се зае от "някой си" - малко по- аргументиран, симулиращ мислене, приемащ "някои слабости", но целящ същото: да покаже безсмислието да се рита срещу "червения ръжен" с неговото богатство и влияние.

 54. 54 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1735 Неутрално

  До коментар [#51] от "niakoi_si":

  Ти продължаваш да не схващаш. С лустрация днес не можеш да премахнеш сегашните, но ще спреш възможността им да се възпроизвеждат. Т.е., примерът ми е глупав само за някое ченге, което си търси повод да оплюе лустрацията.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 55. 55 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3637 Весело

  [quote#49:"Сашо Безушанов"]Двайсет и шеста година вече се избърсвате с някакви ''комунисти'' и оправдавате с някакво ДС, които отдавна измрели или пенсионирани.
  При положение, че държавата е изцяло подчинена институционално, законодателно, административно, финансово, военно и политически на запада. [/quote]
  Абе умнико!
  Затова ли една обикновена промяна на конституцията ( с която да се постави основата на по-справедливо съдебно производство) бе толкова лесно окастрена не от друг, а от ужпартиите подчинение на Русия и дори все още назоваващи се социалистически? Защо точно АБВ/ДПА/БСП/ДС гласуваха за окастряне на промените в конституцията?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 56. 56 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#48] от "авторът":

  Мисля, че нещо ви се губи правния смисъл на думичката "лустрация"!

  Лустрацията е рестриктивен метод ограничаващ достъпа на бившите ДС кадри до държавана власт към настоящия момент. Лустрацията не значи изваждане на истината за ДС на бял свят. Двете са съвсем различни процеси. Аз никъде не съм твърдял, че разсекретяването на истината би било лошо - напротив. Обаче твърдя, че лустрацията като чисто правен и административен инструмен е безмислена към ден днешен, а освен това и трудно реализируема, поради правните си проблеми.

 57. 57 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1218 Неутрално

  До коментар [#49] от "Сашо Безушанов":
  1. Виждаш колко е подчинена държавата на Запада. Имаме един критичен доклад за прапоохранителните и правозащитните органи и последните използват доклада да си бършат дупетата.
  2. Комунизмът е манталитет, пари и власт, лумпени, които го подкрепят и пр. Накратко: залогът за наследниците на старите комунисти и ченгета е огромен и проблемът няма как да намалее.
  Целта на този конгломерат от свързани с комунизма интереси е блокиране на истината и справедливостта.

 58. 58 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3637 Неутрално

  [quote#53:"авторът"]неговият пост се зае от "някой си" - малко по- аргументиран, симулиращ мислене, приемащ "някои слабости", но целящ същото: да покаже безсмислието да се рита срещу "червения ръжен" с неговото богатство и влияние.[/quote]
  Нещо повече.
  Той има наглостта да прехвърли всички несполуки на лошите западняци, независимо че именно мафиотите от БСП/ДПС властваха през цялото време на фалшифицираната от тях демокрация.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 59. 59 Профил на Jessika
  Jessika
  Рейтинг: 1588 Неутрално

  Този път докладът "с превод" - на прост език е обаснено всичко, да не каже после някой, че "не бил унищожителен".

  Виктор Юго: „Общество, което не иска да го критикуват, прилича на болен, който не разрешава да го лекуват.”
 60. 60 Профил на caoxxx
  caoxxx
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Модерните либерасти-мошенници са в пъти по-нагли и по-крадливи от крадците отпреди трийсет години.
  Кой ще лустрира съвременните измамници?

 61. 61 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1218 Неутрално

  До коментар [#56] от "niakoi_si":
  Ограничаването на достъпа на ченгетата но държавна власт е и премахване на преградите до достъпа до информация са тях.

 62. 62 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#55] от "Храбър":

  1. Ако направиш една простичка справка, ще видиш, че в изброените от теб партии, доказаните агенти на ДС не са повече от няколко процента.

  2. Лустрацията като правен механизъм не може да ограничи някого да бъде депутат. Това, че някой е бил служител на оня държавен апарат от преди промените не го прави автоматично престъпник, трябва да се докаже в съд. Лустрацията където се случи, ограничава правото на бившите ченгета да заемат държавни постове в изпълнителната власт. Даже и в Германия , една от малкото държави, която проведе ефективна лустрация, до ден днешен има дърти комунисти в бундестага.

  Та забравете тая лустрация - няма да се случи по две причини:

  1. Все по малко хората се интересуват от нея. Днешното поколение даже не знае какво се крие зад абривиетурата ДС.
  2. Правно е много сложна за реализация и лесно би се осъществила само в сравнително смутно време и ако е налична много силна обществена енергия (каквато вече уточнихме че няма).
  3. Като цяло вече е безмислена, защото ползата от нея, към днешна дата няма да е голяма, а след няколко години, тотално ще е безмислена.

 63. 63 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1218 Неутрално

  До коментар [#60] от "Сашо Безушанов":
  Елитът на съвременните измамници е създаден от елита на комунистическите такива. Питай Саша Безуханова.

 64. 64 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#61] от "авторът":

  Нека сме конкретни - разсекретяването на историята е необходимо условие за да се случи лустрацията. Но:

  1. Разсекретяването не води до лустрация автоматично!
  2. Разсекретяването на истината е истински важното нещо. Лустрацията е просто чесане на езиците!

 65. 65
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 66. 66 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1218 Неутрално

  До коментар [#62] от "niakoi_si":
  Както виждам, ти се интересуваш невероятно много от лустрацията и по-точно, от това да не се извърши. Защо си се загрижил да ни пестиш енергията, която влагаме в усилията да се проведе?! Отгоре съм ти дал отговора, но ти се правиш на разсеян. Обявяването на лустрацията е акт на осъждане на комунизма, на позата "ляв" и "социален" само защото е свързан с комунизма, разкриване на истината за подменената демокрация и приватизация, за това - защо недостойните хора доминират във висшите органи на съдебната и другите власти. Като смяташ това за маловажно, заеми се с дружи важни теми, така ще покажеш, че си последователен и говориш от свое име.

 67. 67 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#57] от "авторът":

  Комунизмът е една идеология. Добра или лоша историята вече доказа, едно е сигурно - тя е нефелна форма на обществено развитие, прекалено утопична и като цяло невъзможна да съществува.

  Да наричаш с "комунисти" една сбирщина от ченгета, интриганти, престъпници, убийци и какви ли още не е факт, който недвусмислено показва, че не желаеш да видиш, още по-малко да решиш проблема. Просто скачаш, за да не те класифицират като "червен".

 68. 68
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 69. 69 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#66] от "авторът":

  Не се интересувам от лустрацията, защото както казах е невъзможно да се случи и няма да се случи.

  Просто се опитах да ви го обясня. А това, че вие не го приемате си е ваш проблем. Можете да призовавате за лустрация в следващите 50 години, ако това ви носи душевна наслада, но аз не намирам за умно да се напъва човек за глупости.

 70. 70 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1218 Неутрално

  До коментар [#67] от "niakoi_si":
  Тази сбирщина от интриганти, мошеници, ченгета и пр. е субпродукт на комунистическата власт с параметрите, заложени от комунистическата идеология. Неслучайно същата сбирщина се обединява винаги и действа като един, когато става дума за руските енергийни проекти и интереси изобщо, за интереси на олигархията, ограничаване на гражданските инициативи и пр. Мислиш ли или напротив?!

 71. 71 Профил на caoxxx
  caoxxx
  Рейтинг: 237 Неутрално

  На никой не му пука за тъпия ви доклад.
  Хората се интересуват от битието си.
  На никой не му пука от доклад, писан от метрополията с лични користни цели, маскирани под лицемерна загриженост.
  Минаха много години, откакто наивно повярвахме, че на олигархичния елит му пука за българския народ.
  Виждаме вече какво причинява на народите и в Европа.
  Спирайте с лъжите и лицемерито.
  Една нищожно малка част от обществото притежава всичко и манипулира по отвратителен начин останалите.
  Спирайте с глупостите. Не сме нито комунисти, нито рубладжии, нито леви, нито десни....
  Бяхме по студентски стачки през 90-те , с чисти сърца и наивни души.
  Мина достатъчно време за да разберем истината. И няма да сменим една лъжа с друга, още по-мазна.

 72. 72 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#54] от "Darth Plagueis":

  Отговори де - с какво лустрацията днес би навредила на Пеевски???

  Всъщност посочи ми една значима фигура, която би пострдала от лустрацията ако се въведе утре.

 73. 73 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1735 Неутрално

  [quote#69:"niakoi_si"]Не се интересувам от лустрацията, защото както казах е невъзможно да се случи и няма да се случи.
  [/quote]
  Разбира се, че е невъзможно да се случи. Ченгетата са се погрижили за това.  [quote#62:"niakoi_si"]Лустрацията като правен механизъм не може да ограничи някого да бъде депутат[/quote]
  Ти у ред ли си бе?


  [quote#56:"niakoi_si"]Лустрацията не значи изваждане на истината за ДС на бял свят.[/quote]

  Верно ли? А да не би, за да има лустрация, задължителна стъпка преди това е да се осветлят и хората, които ще бъдат лустрирани? Т.е., всички области, в които ще се проведе лустрация трябва да бъдат осветлени?

  Що не започнеш да мислиш малко, или не са ти дали такава задача?

  А агенти днес създават ли се?

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 74. 74 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#70] от "авторът":

  Ти говориш с празни лозунги. Никъде досега не доказа с точен и ясен факт, как лустрацията (прочети внимателно правния смисъл на този термин!) би навредил на някой в политическия елит към днешна дата.

 75. 75
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 76. 76 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1735 Неутрално

  До коментар [#72] от "niakoi_si":

  Отговорих ти достатъчно ясно, но за теб е трудно. Нека опитам пак - Лустрацията много трудно може да попречи на силните на деня към ден днешен. Но може тотално да им попречи да се самовъзпроизвеждат. Защото както ДС създаде Илия Павлов и Доган, а те Пеевски, така и към момента подобни създават следващия подобен. Защото Пеевски не е вечен, напротив, вече е пътник.
  Лустрацията е, за да няма следващи.

  А ето ти и една пряка зависимост - ако имаше лустрация, ДПС нямаше да ги има.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 77. 77 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1735 Неутрално

  [quote#76:"Darth Plagueis"]А ето ти и една пряка зависимост - ако имаше лустрация, ДПС нямаше да ги има. [/quote]
  ... и Герб също.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 78. 78 Профил на caoxxx
  caoxxx
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#63] от "авторът":
  Вие сте новите болшевики.
  Същите лицемери, но с хастара навън.
  Всеки, който не иска да слуша лъжите ви за вас е трол, враг, комунист, рубладжия....
  А в същото време точно вие сте тролове и храненици на разни фондации, обслужващи еднопроцентния ''елит''

 79. 79 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 918 Весело

  Поредното преливане от пусто в празно..... обтекаеми фрази които нищо не значат на практика.....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 80. 80 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#73] от "Darth Plagueis":

  Лустрацията не работи против депутати! Даже и в бившата източна Германия и до ден днешен има бивши комунисти във законодателната власт!

  За да ограничиш някого като депутат той трябва да има обвинение доказано в СЪД! В Германия съдиха и осъдиха шефовете на ЩАЗИ!

  Лустрацията може да ограничи някого само в изпълнителната власт или администрацията. Правото да си депутат не може да се обвързва с миналото ти (ако не е доказано в съд, че е престъпно), ако ще да си комунист, сектант или необразован ром! Това е записано в конституцията на всички бели държави (дали е добре е тема на друг разговор).

 81. 81 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#77] от "Darth Plagueis":

  Ти разлика между минало, настояще и бъдеще правиш ли? Някъде да съм казал, че лустрацията ако беше направена преди време щеше да е нещо лошо? Мисля, 100 пъти вече повторихме, че е безмислена ДНЕС.

  Да, ако любимеца ти Костов я беше направил (лустрацията) сигурно нямаше да има ГЕРБ днес. Защо не я е направил, не обвинявай мен. Ясно, че него не можеш да го обвиниш ,против канона в сектата ви е

 82. 82 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1735 Неутрално

  До коментар [#80] от "niakoi_si":

  Лустрацията, мозъко, работи точно така, както я оформиш нормативно и публикуваш. Не ми обяснявай как е в Германия.

  Лустрацията може да ограничи точно каквото поиска законодателят, стига да срещне необходимата подкрепа.

  За какъв съд ми говориш, когато говорим за лустрация, а не за престъпление, не знам, но толкова ти е грамотността.

  Лустрация на някои места може да се въведе дори без нито един нормативен акт. Не е трудно. Само малко мисъл трябва.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 83. 83 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1735 Неутрално

  До коментар [#81] от "niakoi_si":

  Костов е единственият, правил лустрация у нас. Останалото са гербави хленчове и отказ от лустрация.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 84. 84 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#76] от "Darth Plagueis":

  Как ще им попречиш да се възпроизвеждат с лустрация? Ще ги кастрираш ли днес?

  Лустрацията може да засегне точно определен човек, заради миналото му. Не може да засегне децата му!

  Новите силни на деня, ВЕЧЕ не подлежат на лустрация. Техните наследници също не подлежат на лустрация. КРАЙ! Изпуснат е момента. Свърши.

 85. 85 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1735 Неутрално

  До коментар [#81] от "niakoi_si":

  Да ти припомня и една новина от 2012:

  "Народното събрание отхвърли законопроекта за лустрацията, предложен от сини депутати, който предвиждаше ограничение за лицата - бивши служители Държавна сигурност да заемат ръководни постове в държавната и общинска администрация."

  Тогава също ли беше късно за лустрация, мозък?

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 86. 86 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1735 Неутрално

  [quote#84:"niakoi_si"]Новите силни на деня, ВЕЧЕ не подлежат на лустрация. [/quote]

  Верно ли? Цялата група на ДПС са слаби значи? Ти си мноооого умен!

  А ако ограничиш правото им да участват в обществени поръчки?

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 87. 87 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1218 Неутрално

  До коментар [#78] от "Сашо Безушанов":
  Саша, говори с факти. Докажи какви са предимствата на руския начин на живот и пр. Идеологическият ти репертоар го знаем.

 88. 88 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1218 Неутрално

  До коментар [#84] от "niakoi_si":
  Като е свършил този момент, защо се занимаваш с него. Ние се занимаваме, защото мислим, че не е свършил.

 89. 89 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#83] от "Darth Plagueis":

  Е толкова добре я е направил Костов лустрацията явно. Затова днес продължавате да циврите.

 90. 90 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#88] от "авторът":

  Ами провокирам ви да се замислите и да си насочите енергията в полезна посока. Друг е въпроса дали и това би имало смисъл при хора явно не желаещи да свалят капаците от очите си.

 91. 91 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1735 Неутрално

  До коментар [#89] от "niakoi_si":

  Е в пъти по-добре, отколкото вие я направихте. Да ти припомня, и че я отменяхте.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 92. 92 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3637 Весело

  [quote#67:"niakoi_si"]Да наричаш с "комунисти" една сбирщина от ченгета, интриганти, престъпници, убийци и какви ли още не е факт, който недвусмислено показва, че не желаеш да видиш, още по-малко да решиш проблема. [/quote]
  Искаш да кажеш, че Брежнев, Ленин, Живков, Лилов и всички техни другари са сбирщина от интриганти, ченгета, престъпници, убийци и т.н.
  Съгласен съм с теб!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 93. 93 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#86] от "Darth Plagueis":

  От цялата група на ДПС в момента, можеш ли да извадиш доказаните агенти на ДС? Ей тъй за спорта.

  Щото Доган вече не е в парламента, а Местан не е в ДПС. ДПС активно извършват подмладяване на елита си, сегашния им състав са втора пройзводна на ДС, която лустрацията чисто правно не може да засегне

 94. 94 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#92] от "Храбър":

  Ами би трябвало да си съгласен, защото това са си факти. Както е и факт, че лустрацията днес би била безмислена.

  Но за теб лустрацията днес е смислена, а Брежнев, Ленин и Живков са си комунисти. Понякога прозираш фактите и се сългасяваш с тях, но като цяло ти е по-лесно да припознаваш врага като комунисти и да ги бориш с имагинарни лустрации.

 95. 95 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#91] от "Darth Plagueis":

  Как я отменихме? Кой сме ние е съвсем друг въпрос, на който не искам отговор от теб

  Та ако сте я направили като хората, никой след вас не би трябвало да може да я отмени. Нищо не сте направили

 96. 96 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 409 Неутрално

  До коментар [#31] от "Darth Plagueis":

  Защото не са опустошени от нея като нас.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 97. 97
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 98. 98 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1735 Неутрално

  До коментар [#95] от "niakoi_si":

  Ами лесно я отменихте. Създадената комисия по досиетата, царчока отмени като съществуване веднага след идването си на власт. Щото и тогава беше безсмислена. И понеже е безсмислена, последва силен еврошамар, и я възстановиха отново.

  А вие е един събирателен образ на плявата, която гласува за силния на деня - СДС, после НДСВ, после Герб. Плява, без собствена мисъл, собствени умения и собствени постижения.
  Не виждам нито една причина, да те разграничавам от тази плява.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 99. 99 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 409 Неутрално

  До коментар [#22] от "Храбър":

  Видя ли, че сам ме потвърди!

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 100. 100 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 409 Неутрално

  До коментар [#34] от "Ф.Нинов":

  Няма такова нещо! Еврофондовете, които са пари на Данъкоплатеца, не отиват в Народа, а в сметките на Олигархията / Елита!

  Демек, откриха с Еврофондовете пак начин за трансфериране на държавни пари в частни джобове.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK