Сериозно за робството, историята и Маркс

Сериозно за робството, историята и Маркс

© Георги КожухаровДневник публикува текста на Даниел Смилов от портал "Култура".


Спасяването на "турското робство" чрез смяна на министър има и комична, и сериозна страна. Комичната би трябвало да влезе в нова книга на историка Румен Даскалов със заглавие "Чудният свят на днешните българи".(Това ще е книга за съзнателна и подсъзнателна злоупотреба с историята за партийни цели и патриотарски емоции.)


Сериозната страна опира до употребата на ключови понятия в историческата наука. Историята – освен познание на фактология – е и тяхната концептуализация, вкарването им в понятийна рамка. А тази понятийна рамка може да дойде само в диалог с другите науки – като сравнителната политология, политическата теория, езикознанието и т.н. У нас такъв диалог почти няма и е редно да се попитаме защо.
Един обичаен заподозрян за това нерадостно състояние на нещата е Маркс или по-скоро превръщането на марксизма в теоретична ортодоксия за всяка обществена наука по времето на социализма. Цялата наша история всъщност е била списвана в марксистки или марксоидни схеми и никой не е инвестирал мисъл и време за изясняване на понятийната й основа. Тази основа е била зададена, образно казано, по закон. След 1989 г. историците бяха "освободени" от тези идеологически "окови", но промяната на начина на мислене отнема време. При нас явно десетилетия, защото за мнозина свободата от идеология означава просто свобода пак да не мислиш за методология и понятия. Методологическите и понятийните проблеми като цяло се пренебрегват от корифеите, а с подобни въпроси по правило се занимават по-млади учени. Които затова много често биват автоматично обвинявани в "ревизионизъм" и опити за "пренаписване" на историята. А всъщност тя има нужда от пренаписване: не за да се подменят фактите, а за да се осмисли и направи логична теоретичната им рамка.


Един външен поглед – например на политолог и човек, изкушен от политическата и правната теория – би се натъкнал на множество чисто концептуални проблеми по повод на разгорялите се дебати за "робството" и замяната му в учебниците с "владичество". Въпросът е дали след цялото говорене децата ще се научат да правят поне следните понятийни дистинкции:


1) "Робство" и "владичество" са категории от различен характер, които описват различни феномени и в този смисъл не може просто да се "замени" едната с другата. "Владичеството" е всъщност поетичен синоним на понятието "власт". (Нека да допуснем, че историците са си в правото да поетизират езика си.) "Робство" е понятие за правния статут на човека в дадено общество. Робът е човешко същество без никакви (или силно ограничени) права, който е собственост на друг. Другият може да се разпорежда с него, така както сметне за добре;


2) Робство – в техническия смисъл – е съществувало като институт в Османската империя, но е било по-скоро маргинално като обществен феномен (с изключение на първите десетилетия след падането на българската държавност). Огромната част от българите не са попадали в тази категория, нито пък само българи са попадали в нея;


3) Властта е, просто казано, асиметрично отношение, при което едната страна е в позиция да определя поведението на другата. Властта и властовите отношения са присъщи на всяко едно общество, независимо от това дали в него има робство или не. Абсолютната, неограничена и безконтролна политическа власт може да се реализира и в общества, в които няма робство. В този смисъл абсолютната политическа власт и робството нито се предполагат взаимно, нито се изключват – връзката между тях не е логически необходима;


4) Политическата теория използва понятия за различни форми на режими, различни начини на осъществяване на властта. Така например, управлението може да е монархия (абсолютна или конституционна), република, демокрация, олигархия, тирания и т.н. Поне в два случая в световната история имаме демокрации, при които съществува института на робството – в древна Атина и САЩ до 1865 г.;


5) "Османско владичество" е неутрален термин, който не ни казва нищо за политическата уредба/управление на османската държава. А всъщност тя може да бъде категоризирана доста по-точно като абсолютна, неограничена от конституция монархия, която също така е била ислямска теокрация. Тази религия може да е толерирала в определени граници другите основни монотеизми, но решително им е отрязвала всякакъв път към равнопоставеност. По този начин ясно се създават две касти от граждани на религиозен принцип, едната от които по дефиниция е дискриминирана, а другата привилегирована. Но дискриминацията не е същото като робството – паралелът е по-скоро с положението на друговерци и еретици в Европа преди Реформацията. Тоест – властта може да потиска и дискриминира групи и без института на робството. В САЩ дискриминационната сегрегация остава до 1954 г., например – почти век след отмяната на робството;


6) Интересно е, че историците с националистически уклон не са се спряли на друг термин, за да отправят политическото си послание – "тирания" (дума, която възрожденците са използвали). Тиранинът – според Аристотел – е някой, който управлява изключително в свой интерес (управлява полиса, все едно че е негова собственост). Въпросът би бил: дали за българското население османската власт може да се разглежда като "тирания" в този технически смисъл, а не просто като метафора за потисническо и дискриминационно управление. Тук аргументи могат да бъдат представяни и за двете позиции, но все пак в рамките на османската власт е бил създаден доста сериозен български елит – чорбаджии, интелигенция, държавни служители – чиито интереси са били защитени в голяма степен. Що се отнася до народа – селяните – тяхното положение би трябвало да се сравнява с това на хората в други подобни абсолютни монархии (Русия, Франция преди революцията и т. н.) От подобна гледна точка българският селянин не е изглеждал по-експлоатиран и обезправен от руския крепостен, да речем;


7) Историците са в правото си да "кръщават" определени периоди в българската история. Като неписано правило обикновено "етикетите" са свързани с характеристики на държавата. "Първа българска държава", "Византийска власт", "Втора българска държава", "Османско владичество", "Трета държава", "Социалистическа власт", "Демократично управление"… Прави впечатление, обаче, че някои етикети описват и характера на политическия режим, а други – не. Какъв е принципът и има ли такъв?;


8) Това, че държавната власт е била българска в определени епохи обаче не трябва да се бърка с идеята, че българите са се самоуправлявали. Самоуправлението е късен идеал от XVIII век, който достига у нас през Европа. Средновековните ни държави са били всичко друго, но не и българско самоуправление. Първоначално "прабългарски" династии са управлявали по същия начин, както викингите по-късно са основали Киевска Рус – като завоеватели. Но дори и когато приемането на християнството и славянския език създава у нас един по-хомогенен народ, не може да се твърди, че той се е "самоуправлявал" чрез поредица от собствени династии (във вените на които между другото е течала най-различна кръв – от българска до куманска, сръбска, гръцка, татарска и т.н.) А проблемът не е в кръвта на владетеля, а в неговата богопомазаност – тя е която му е давала легитимност, а не някаква етническа, религиозна, расова или културна връзка с народа. Затова и Борис I, и Калоян лавират между Папата и Константинопол и са готови да "изтъргуват" вярата (собствена и на народа) срещу формална легитимация на престола;


9) Това че сме имали държави през средновековието не означава, че това са били суверенни държави. Идеята за суверенитет просто е много по-късна: тя се реализира в Европа след Вестфалския мир от 1648 г. и означава пълна външна независимост и монопол на контрола вътре в границите на дадена държава. След този мир започват да съществуват държави, които от юридическа гледна точка са равнопоставени. Дотогава структурата на международните отношения е имперска и пирамидална: най-отгоре по статут на Запад е стоял папата или съответно василевсът/султанът на Изток, а по-надолу са се разполагали останалите владетели в много сложна феодална йерархия на зависимости, трибути и т. н. Затова, например, някои от нашите владетели са имали и титли от византийския двор: Тервел е бил "кесар", да речем. А пък цар Петър е трябвало да изпрати синовете си в Константинопол – друга демонстрация на сложните зависимости в рамките на йерархията. Това не е означавало, че останалите владетели винаги и за всичко са се подчинявали на висшия по статут или пък че не са се опитвали с войни и други средства да го отслабят и да увеличат собствената си мощ. Когато други владетели са ставали много силни – като цар Симеон Велики – те всъщност са започвали да се стремят към константинополския престол. Симеон не се е задоволявал с едно богато и силно царство с център в Преслав, а е искал да стане василевс в Константинопол. Той много добре е знаел, че константинополският престол е върховата властова позиция в нашата част на света: че това е позицията на наистина неограничена легитимнавласт и пълен "суверенитет" (ако този анахронизъм е позволен). Докато в средновековния свят и в Източна, и в Западна Европа е имало само по една такава позиция, след 1648 г. се получава за първи път плурализирането на суверенитетите – съсъществуването на напълно равнопоставени юридически държавности;


10)  В средновековието суверенитетът не е бил възможен и поради липсата на пълен вътрешен контрол на владетеля в рамките на неговите граници. Градовете в Тракия например са преминавали към България или Византия в зависимост от това чий владетел е в момента на поход или поне има готовност за поход със сериозна войска. В общия случай тези градове са отваряли вратите си, плащали са определена сума и така са избягвали оплячкосването си. Имало е и такива, които са се сражавали – къде успешно, къде не. Но това състояние на нещата трудно може да бъде описано в модерни категории като монопол на средствата за насилие (Веберовата характеристика за държавност).


Марксизмът като ортодоксия е отчасти виновен за конфузиите около "робството". И то не толкова марксизмът като теория, а като подсъзнателни остатъци, определящи мисленето на много хора у нас. Тези остатъци карат мнозина да смятат, че политиката е епифеномен – надстройка – която обслужва базови икономически отношения (собственост върху средствата за производство). Затова марксизмът категоризира историческите епохи не чрез политическата власт (Римска империя, Византия, Първа българска държава и т.н.), а чрез икономическите отношения в "базата": "робовладелски период", "феодализъм", "капитализъм" и пр. От тази гледна точка, "турското робство" е референт за една изостанала държавност, в която феодалната икономическа база е запазила и много елементи от робовладелския период. Ако марксистките схеми са "дълбоката теория", с която днес общественици и население мислят историята, не е чудно, че "робството" може да се окаже водещата характеристика на цяла епоха.


И накрая, едно размишление за езика. Понятията са устойчиви конвенции, утвърдени "езикови игри". "Турското робство" е такава утвърдена конвенция в българския език и тя не може да бъде унищожена с изваждането й от учебника по история. Нещо повече, самата тази конвенция е важна част от българската история и трябва да бъде в учебниците. Въпросът е как да присъства, че да не подвежда децата и да не ги обърква.


Под "турско робство" от Възраждането до наши дни се разбира "липса на политическа свобода", а също така "липса на български, народен суверенитет". В този смисъл, за българина "турското робство" се е превърнало в метафора за обратното на суверенитета и на републиканския идеал за самоуправление: двете централни политически идеи на Просвещението и нашето Възраждане. Такава е била употребата от Вазов и Ботев на думите "иго" и "робство" например. Един добър учебник по история трябва да обясни на децата как се е използвала конвенцията "турско робство" и какъв смисъл се влага в нея.


Тогава веднага ще стане ясно, че "робството" не е нито научно описание на формата на управление на Османската империя, нито е референт за юридическия статут на българите в нея. То всъщност е било метафора, използвана за мобилизация на народа да се бори за своето самоуправление и суверенитет – "за българско царство" или "за чиста и свята република". Разбира се, имало е и има хора, които правят езикови грешки, които използват конвенциите като влагат друг, собствен смисъл в тях. Децата трябва да бъдат подготвени и за това. Ако могат да правят верните понятийни различия, може би няма да се връзват като пораснат на манипулациите на национал-популистите от рода на "вземат ни робството".


Историците имат право на методологически избор. Някои от тях сигурно биха предпочели марксисткия анализ за теоретична рамка на своя разказ – това е напълно легитимно. Изборът трябва да бъде открит, осмислен и защитен с аргументи, обаче – а не да е подсъзнателен остатък от миналите времена. Иначе опасността е да се приемат определени понятия като безвъпросни и неизбежни, да се смесват категории, да се стигне до теоретичен и мисловен турлю-гювеч. Което също е може би устойчива конвенция в българската история.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (199)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 6548 Разстроено

  Цялата какафония на реформаторите, където с триста зора смениха в учебниците по история турското робство с толерантни измислици, целта беше само и само ,за да свикнат нашите деца да ''съжителстват'' с роми и бежанци...!

  [email protected]
 2. 2 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2034 Любопитно

  Сериозно за робството, историята и Маркс
  _______
  Кой се обажда за геноцида над българите от Османската Империя е марксист или как?

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 3. 3 Профил на Goblin
  Goblin
  Рейтинг: 545 Неутрално

  Видя ли Даниел Смилов и разбирам гледната точка на американците по някой въпрос.

 4. 4 Профил на choKo
  choKo
  Рейтинг: 527 Неутрално

  Не сме имали възможност да поемеме глътка въздух дето се вика. Османско робство векове наред непосредствено след това идват комунистите. Не сме имали късмет и това е. Важното е никога повече да има война, защото войната само води до омраза, расизъм, ксенофобия и тн.

 5. 5 Профил на Бенефициенто Корупционе
  Бенефициенто Корупционе
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Идеята за размиване етническото съзнание на бъгарина чрез образованието, и за превръщането му в безродници обслужва конретни НЕевропейски евро-атлантически държави! Които искат "повече турция на Балканите"-най-буквално! И по-малко България!

 6. 6 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2034 Неутрално

  [quote#1:"karabastun"]целта беше само и само ,за да свикнат нашите деца да ''съжителстват'' с роми и бежанци...! [/quote]
  Ако беше само това целта щяха ли в часовете по музика да премахнат българските патриотични песни да ги карат да учат наизуст "ГЕЛЬ БОРДА ЯНИМА" и "Джелем, джелем"
  Положението е много сериозно а наемници либерални ентусиасти и толерантни ентусиасти трябва да поне малко реално да преценяват какво предизвикват защото вече чашата взе да прелива!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 7. 7 Профил на Reveal
  Reveal
  Рейтинг: 853 Весело

  Къде беше Русия при битката при Никопол през 1396 г.? Къде беше Русия при битката във Варна 1444 г.? Къде?

  Някой си харесал името Б Ъ Л Г (А Р) И Я, че е подходящо за тукашната територия,

  защото няма много латински знаци и почнал да се гаври със съзнанието на хората и да си прай държава. Срамота!

  "Да се махаш от тази банка веднага миличка. Шефа й е параноик и измъчва момчето само защото чело някакви си книги и филми за обири" из Призрачния град
 8. 8 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2813 Неутрално

  Така де,децата да учат в часовете по история за османско владичество,а в часовете по литература–за турско робство. Какъв е проблемът?

 9. 9 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 1039 Весело

  [quote#0:"статиа"].цели и патриотарски емоции. [/quote] ти отиди в САЩ и наречи присъединяването на Тексас, Калифорния, Ню мексико невада и флорида за "патриотарски емоции" и после да видим последващите реакции!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 10. 10 Профил на shileto
  shileto
  Рейтинг: 1134 Неутрално

  Какво е общото между турското робство и марксизма? Как се пънат предатели и безродници да ни объркват за да угодят на чуждите си господари

 11. 11 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 1039 Неутрално

  До коментар [#8] от "deaf": [quote#8:"deaf"]Така де,децата да учат в часовете по история за османско владичество,а в часовете по литература–за турско робство. Какъв е проблемът[/quote] Особено ако на госпожа Кастрева някоя фондация с Америка в името, и' е плащала стотици хиляди по грантове!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 12. 12 Профил на полувишис
  полувишис
  Рейтинг: 289 Неутрално

  статията е написана толкова грамотно, с примери и обяснения, с исторически препратки и с връзки с литературата.

  а в коментарите отново комунетата не разбрали, не осмислили, държат си на робството и на страха от турците и това си е. държат и руснаците да идват да ги освобождават периодично и да сменят цариградския султан с кремълски султан...

  http://labs.capital.bg/201601/agentite-dnes
 13. 13 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2034 Неутрално

  [quote#10:"Хайлето"]Какво е общото между турското робство и марксизма? Как се пънат предатели и безродници да ни объркват за да угодят на чуждите си господари [/quote]
  Либертарианските наемници от отчаяние са се захванали да пишат всякакви глупости а по Босфор ТВ денонощно им дават думата!
  Такива новини е коректно да се тиражират с гриф - за рекламни съобщения или платена публикация!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 14. 14
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 15. 15 Профил на angelpetrov
  angelpetrov
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Сори Майкъл, пардон Смилов, но след като си на западна хранилка си ясен. Хайде тези, които философстват по темата да покажат данъчните си декларации примерно за последните пет години и да видим източниците на техните доходи. До един получават пари от чужбина. Като Смилов.

 16. 16 Профил на stoiank
  stoiank
  Рейтинг: 1492 Любопитно

  Ако приемем теорията, че марксизмът е виновен за термина робство, тогава е интересно какво е пишело в учебниците по история до 1945 година.
  Не знам защо не се цитира примерно Вазов, във всичките доводи на образователното министерство. Живял е по онова време и е бил министър на образованието в някакъв период, да видим какво е мислел той тогава за периода от 500 години.

 17. 17 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 821 Весело

  Безсмислено е да се занимаваме с неща от първи и втори век преди Бойко.Само си отклоняваме вниманието.

 18. 18 Профил на Репей
  Репей
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Мили "Дневник", огледайте се малко наоколо като пауза от пропагандните задачи. В четвъртък през нощта в Кьолн една жена е изнасилена от 17-годишен "бежанец" от Афганистан, белгийска журналистка била опипана по "гръдната обиколка" в същия град докато е правила репортаж за карнавала в същия град.
  Вчера пък партньорската ви агенция "Ройтерс" съобщи, че Иран е сключил договори за продажба на петрол и газ с френската "Total", руския "Лукойл", испанските "Cepsa" и "Litasco". Разбирам, че от два месеца вече водите война против ГЕРБ и Борисов, откакто костоваците и "Америка за България" бяха опраскани през ръчичките в опитите им да кадруват в съдебната система, но все пак не обръщате окончателно сайта си на Раданиада и Смилосоида.

  Тук вече банват и със задна дата: "Вашият достъп до форумите на Икономедиа е автоматично ограничен за 24 часа (до 12:05 часа на 18 Мар)."
 19. 19 Профил на zero_day
  zero_day
  Рейтинг: 529 Неутрално

  До коментар [#1] от "karabastun":

  Да, Америка за България и лично Сорос е измислил този план, за да може да свикнат децата да съжителстват с бежанците, които разбира се Америка нарочно праща в Европа. Гениални размишления, признавам!
  Я кажи ти къде видя опита за подмяна на робство, иго и т.н. със съжителство, за да се посмея малко...

 20. 20 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7809 Неутрално

  Никой не може да ти попречи да се чувстваш роб.Това е състояние на духа.

 21. 21 Профил на Големи яйца:)
  Големи яйца:)
  Рейтинг: 542 Неутрално

  В Италия този период се описва като "opressione" - потисничество. Тези векове са описани като "ristagno" - застой в развитието на България. И откъсване от европейските процеси и явления.
  Смилов, със здраве да си харчиш сребърниците.

 22. 22 Профил на angelpetrov
  angelpetrov
  Рейтинг: 458 Неутрално

  [quote#18:"Репей"] четвъртък през нощта в Кьолн една жена е изнасилена от 17-годишен "бежанец" от Афганистан, белгийска журналистка била опипана по "гръдната обиколка" в същия град докато е правила репортаж за карнавала в същия град. [/quote]

  Ама Мурманск не е Кьолн:

  http://www.blitz.bg/news/article/391140

 23. 23 Профил на Репей
  Репей
  Рейтинг: 402 Неутрално

  [quote#18:"Репей"]Вчера пък партньорската ви агенция "Ройтерс" съобщи, че Иран е сключил договори за продажба на петрол и газ с френската "Total", руския "Лукойл", испанските "Cepsa" и "Litasco".[/quote]

  ДОГОВОРИТЕ СА В ЕВРО, НЕ В ДОЛАРИ. Това е голямата новина.

  Тук вече банват и със задна дата: "Вашият достъп до форумите на Икономедиа е автоматично ограничен за 24 часа (до 12:05 часа на 18 Мар)."
 24. 24 Профил на razlichen123
  razlichen123
  Рейтинг: 571 Неутрално

  Уф, писна ми да го публикувам,ама ето ви го пак!

  ----------------Тука големи страсти и всеки вади ""факти"" да доказва и оборва.

  Един малко по-различен поглед на нещата.

  Коя държава и КОЙ народ през миналите 2-3 хиляди години не е бил поробван в Европа?? Това какво означава? Че Европа е робска? И хората от тези държави нямат правото на самочувствие и самоуважение?

  И пак въпроса. Какво толкова лошо има , да осъзнаем, че за един определен период от време прародителите ни са били роби?
  И не е ли по-важно да се гордеем, че след 500 години робство, с наше участие и много кръв, сме се освободили. А много други народи са затрити. Че единствената държава в Европа носеща името си, от създаването си е България и не и е сменяно, променяно и преиначавано. Това вече едни 1340-50 години.
  Коя друга държава е успяла да направи същото и нейният народ. Че за този период сме си запазили религията, езика, обичаите, самосъзнанието. Кой друг го е направил.
  И не по -малко важното. След освобождението ни, тези същите поробители сме ги били като мече у дирек, де що ги срещнем на бойното поле! И сме показали на целият свят, какво означава военна стратегия, тактика и изпълнение. И след това цяла Европа и света са изучавали тези нови приоми.
  Не осъзнавате ли, че човек бил роб, много по-лесно може да осъзнае ценността на получената свобода и да я оцени, отколкото някой който винаги е бил ""свободен"". ------------

 25. 25 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 1039 Весело

  До коментар [#20] от "Роси": [quote#20:"Роси"]Никой не може да ти попречи да се чувстваш БЕЗРОДНИК [/quote] Това също
  [quote#20:"Роси"]състояние на духа. [/quote] Все едно дали на Русия, СССР, Турция или САЩ. И винаги някой пропагандатор може да ти намери "аргументи"

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 26. 26 Профил на pc
  pc
  Рейтинг: 226 Неутрално

  Историята е курвенска наука, която се променя според политиката. Факти, факти, и само факти на очевидци, на преживели събитията и документирали ги. Останалото е свободни съчинения на ентусиасти. Нерде Стамбул, нелде Маркс... дрън, дрън ярина.

 27. 27 Профил на razlichen123
  razlichen123
  Рейтинг: 571 Неутрално

  До коментар [#20] от "Роси":

  ---------------""Никой не може да ти попречи да се чувстваш роб.Това е състояние на духа. ""--------------------------

  Както и никой не може да ти попречи да се чувстваш СВОБОДЕН, нищо че си РОБ!

 28. 28 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  "... А тази понятийна рамка може да дойде само в диалог с другите науки – като сравнителната политология, политическата теория, езикознанието и т.н.." А правото къде го забравихте, м? Да не би формите на собственост в една държава да са исторически, а не юридически термини? А формата на държавно управление- пак е политологичен , а не юридически термин, а? Ма много ги обичате всички синкретични нАуки, само дето за правото много си мълчите и изобщо не го включвате в списъка!

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 29. 29 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3510 Неутрално

  У нас такъв диалог почти няма и е редно да се попитаме защо."Ами защото духът на вечната дружба с СССР е още жив.Агентите на ДС още управляват държавата,чрез подставени лица.

 30. 30 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  ".... Цялата наша история всъщност е била списвана в марксистки или марксоидни схеми и никой не е инвестирал мисъл и време за изясняване на понятийната й основа. “.." Дрън- дрън, дрън-дрън! Да не би някой да е създал умишлено фалшиви исторически извори, а? И онези, записвали събитията от Старозагорското клане от 1877г.- и те са били марксисти, така ли?! Абе да вземе човек една сопа, че да маха наред към всяка псевдонаучна куха кратуна, макар, че- бий магаре- по-магаре....

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 31. 31 Профил на caoxxx
  caoxxx
  Рейтинг: 233 Неутрално

  смиловчета, кириякстефчовци и тем подобни е имало преди, по време, и след съжителството.
  Ако не беше така, нито щяхме да паднем под съжителство, нито да съжителстваме почти пет века, нито да чакаме друг някой да ни освободи от него.

  Но, освен смилов и стефчов сме имали още Бенковски и Ботев.

 32. 32 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  "...Робът е човешко същество без никакви (ИЛИ СИЛНО ОГРАНИЧЕНИ) права.." Аааа- ПРИЗНАХТЕ СИ ИСТИНАТА най- накрая! Робът МОЖЕ ДА ИМА СИЛНО ОГРАНИЧЕНИ ПРАВА, но пак да бъде роб! Всичко ще си кажете вие, хем без бой Сега остава да споменете и за пекулия в римското частно право....

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 33. 33 Профил на Петър Самсонов
  Петър Самсонов
  Рейтинг: 3940 Неутрално

  «Русия е име, узурпирано от московците. Те не са славяни и въобще не принадлежат към индо-германската раса. Те са натрапници, които трябва да бъдат прогонени на изток от Днепър и по-далече.»
  Карл Маркс до Фридрих Енгелс, писмо от 1865.

  Та това е общото между Маркс и историята за "освобождаването" на България от Русия...
  Днес всеки русоблиз смята, че марксизмът е съветската доктрина на Вовка Путин, а всичко, което ѝ противоречи, включително и днешната статия на Даниел Смилов, е плод на юдо-американски империалистически сатанизъм...

  “Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
 34. 34 Профил на Петър Самсонов
  Петър Самсонов
  Рейтинг: 3940 Неутрално

  [quote#32:"Логика"]Сега остава да споменете и за пекулия в римското частно право....[/quote]
  Ти па много искаш! Какво е допринесъл робът Стих в патримониума и какво е родила робинята Порция...

  “Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
 35. 35 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1465 Весело

  [quote#28:"Логика"]А правото къде го забравихте, м? [/quote]

  За да има право, трябва да има изградена правна система и тя да е публично известна и да се спазва. Остава да научим каква е била Османската правна система. Изглежда е била заместена от указите и ферманите на оня с многото хубавици ... Или с моментните му хрумвания

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 36. 36 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  "...2) Робство – в техническия смисъл – е съществувало като институт в Османската империя...Огромната част от българите не са попадали в тази категория, нито пък само българи са попадали в нея.."Въпроси: 1. Имали ли са българите право на частна собственост в османската империя, имали ли са официални писмени документи, с които да доказват правото си на собственост/ в древноримския смисъл на понятието- usus, fruktus, abusus/ 2. Имали ли са право българите на прехвърлителни сделки по отношение на собствеността си в османската империя? 3. Българите имали ли са равни права с мюсюлманите в османската империя? Чакам отговор на ТЕЗИ въпроси!

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 37. 37 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2813 Весело

  До коментар [#33] от "Депутат 241":

  "...и чистачка може да управлява държавата."–Ленин.

  Така руснаците "разбираха" марксизмът! Добро де,Ленин е евреин. Руски...

 38. 38 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2145 Неутрално

  Ох, не мога да разбера как безправните крепостни селяни, нямащи никаква собственост, от Раша са дошли да освободят българите /имащи земя, производство, образование,обществени постове/ от нещо наречено сега робство?
  1916-18 г когато руските военни кораби са обстрелвали Варна и Балчик от какво са ни освобождавали? Добре че е имало две съюзнически немски подводници и няколко турски военни кораба, които са разгонили "освободителите"!

  Русия- проказата на планетата Земя.
 39. 39 Профил на caoxxx
  caoxxx
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Модерните кирякстефчовци в желанието си да угодят и изпълнят поръчка на новите господари стигнаха твърде далеч.
  Посегнаха да ровят, маскарят и подкопават последната българска здрава основа.
  Това, или ще им изяде на тях самите главата,
  или ще заличи окончателно този народ,
  превръщайки го от рая в гои.

 40. 40 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1416 Весело

  До коментар [#34] от "Депутат 241": Искам, я Като е гарга, нека да е рошава Да видим сега дали поне един политикан ще ми отговори на 3те въпроса от коментар № 36 Много ми е интересно как неюристите разбират съдържанието на мюлк-а и какви "права" материализира той

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 41. 41 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1465 Весело

  И за да не се превърнем в Османисти (учени изучаващи Османската Империя, а не неоОсманисти - Логика да не се радва!) мисля, че трябва да приемем термина Османско Робство.
  Османско е важно прилагателно! Разликата между Османско Робство и Американско Робство например е толкова голяма, колкото е и разликата в класите на г-ца Пиронкова и г-ца Серена Уилямс, както и в размерите на приходите им! Щастливото обстоятелство е, че няма яростни наследници на Османската Империя, които да са мнооооого засегнати ...

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 42. 42 Профил на rumata
  rumata
  Рейтинг: 564 Неутрално

  [quote#12:"полувишис"]статията е написана толкова грамотно, с примери и обяснения, с исторически препратки и с връзки с литературата.

  а в коментарите отново комунетата не разбрали, не осмислили, държат си на робството[/quote]
  Комуне, ти като чете, какво разбра!!
  Виж какво ти хортува др. Смилов;

  [quote#0:"Смилов"]"Турското робство" е такава утвърдена конвенция в българския език и тя не може да бъде унищожена с изваждането й от учебника по история. Нещо повече, самата тази конвенция е важна част от българската история и трябва да бъде в учебниците. Въпросът е как да присъства, че да не подвежда децата и да не ги обърква.

  Под "турско робство" от Възраждането до наши дни се разбира "липса на политическа свобода", а също така "липса на български, народен суверенитет". В този смисъл, за българина "турското робство" се е превърнало в метафора за обратното на суверенитета и на републиканския идеал за самоуправление: двете централни политически идеи на Просвещението и нашето Възраждане. Такава е била употребата от Вазов и Ботев на думите "иго" и "робство" например. Един добър учебник по история трябва да обясни на децата как се е използвала конвенцията "турско робство" и какъв смисъл се влага в нея.[/quote]
  Научи се да четеш бе, КЬОПЕК!!

  Според Козяшката прислуга, на Шипка, РУСКИ АГРЕСОРИ И БЪЛГАРСКИ СЕПАРАТИСТИ ВЛЯЗОХА В БОЙ СЪС ЗАКОННАТА ОСМАНСКА ВЛАСТ.
 43. 43 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1416 Весело

  [quote#41:"vxa15365434"]И за да не се превърнем в Османисти[/quote] Знам много добре за какво става въпрос Медиевисти, османисти- все изучават един и същ времеви период

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 44. 44 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2145 Неутрално

  До коментар [#36] от "Логика":
  Бях потресен преди дни четейки документите от разпитите, делото, присъдите на Димитър Общи, Левски и рев. комитети! Значи Д Общи отива при местния кмет, плаща такса и разменят /нотариално един вид/ документи при покупка на кон!!! Имали са тескерета, заверявали са ги при пресичане на държавната граница!!!

  Русия- проказата на планетата Земя.
 45. 45 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2292 Неутрално

  "Робство" е понятие за правния статут на човека в дадено общество. Робът е човешко същество без никакви (или силно ограничени) права, който е собственост на друг. Другият може да се разпорежда с него, така както сметне за добре;"


  Ами разбира се! Българите никога не са били роби! Нито на турците, нито на комунистите! Всеки що-годе грамотен човек е наясно с това. Днес в Гугъл може да се намерят стотици справки за това що е то роб! Най-смешното в цялата история е, че "националистите" са първи сред кандидатите да се наричат
  роби! Ако комунистическият агент на ДС - Каракачанов си иска робството, да си го взема и да си го носи където ще! На моите деца съм обяснил отдавна, че българите НИКОГА не са били роби. Ако някой твърди това, значи е или неграмотен или лъжец.

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 46. 46 Профил на blagoj
  blagoj
  Рейтинг: 704 Неутрално

  Въпреки че понятието "турско робство" е утвърдено, това не следва да е пречка за неговата замяна - то не само не е точно, но и невярно. Впрочем на едно място автора посочва крепостничеството в Русия, но не го нарича с истинското му име - робство. Парадокс е, но България е освободена от "робство" от държава, в която съвсем скоро преди това с указ на царя освободител е премахнато робството. Ако трябва да сме точни историческия периода на турското "робство" е период на робство в Русия. А където е имало робство е имало и пазар на роби, имало е и внос на роби (по-евтино е отколкото да се чака робите да се възпроизвеждат). По тази причина много българи са били поробени, но от руснаци - нещо за което е писал и Раковски в една своя статия.

 47. 47 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1416 Любопитно

  "...А всъщност тя може да бъде категоризирана доста по-точно като абсолютна, неограничена от конституция монархия, която също така е била ислямска теокрация..." Брее- БРАВО- открихте топлата вода А сега да видим какво друго ще откриете- колелото, може би?

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 48. 48 Профил на нихилист
  нихилист
  Рейтинг: 289 Неутрално

  До коментар [#24] от "razlichen123":

  Г-не поздравявам ви за вашето мнение. Категотично заставам зад вашите думи.

  Казана дума, хвърлен бумеранг. От в. Стършел
 49. 49 Профил на zegi
  zegi
  Рейтинг: 634 Любопитно

  "Робство" и "владичество" са категории от различен характер, които описват различни феномени и в този смисъл не може просто да се "замени" едната с другата.
  Владичество, владетел, господар.
  Господар - роб.
  Смилов - глупак. Това, последното не е антитеза.

 50. 50 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  "...3 Пълна частна собственост - мюлк. Разделена собственост - поземленият мюлк е първата конкретна форма на разделената собственост в османската империя Титуляри на вещните права били 1. -турската феодална държава, която си запазвала правото на върховна собственост: 2.-отделни частни лица /мюлк-сахиби/, на които поради големи заслуги държавата предавала земи с правото на полезна собственост.." Та- КОЛКО НА БРОЙ БЪЛГАРИ са притежавали качеството "мюлк- сахиб"? Много или единици или нито един?
  http://www.referati.org/istoriq-na-bylgarskata-dyrjava-i-pravo/50062/ref/p15

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 51. 51 Профил на нихилист
  нихилист
  Рейтинг: 289 Неутрално

  ...Категорично...
  Грешка.

  Казана дума, хвърлен бумеранг. От в. Стършел
 52. 52 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2145 Неутрално

  [quote#35:"vxa15365434"] Остава да научим каква е била Османската правна система. [/quote]
  Ами научи, зорлем с фуния не може да ти се налее! Дори знаеш ли защо бързо расте броя на българските училища? Има го в протоколите от разпитите по комитетските дела. Един се жалва- султана ни даде екзархия, вече имаме свои владици, карат ни да отваряме училища.... Защо Хаджи..... дарява много пари за училище? Защото дареното му се приспада от данъка, който дължи на падишаха!!! И пак с любимото ми заяждане- кой е дал парите за построяването на Рилския манастир? Руския цар или Султана?

  Русия- проказата на планетата Земя.
 53. 53 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3338 Неутрално

  Ето още едно доказателство че историята много трудно може да се нарече наука.По скоро фентъзи което се опитва да тълкува това което се представя за факти.
  Сега сериозно вече казвам че статията е много точна и обоснована за съжаление се вижда от коментарите че няма смисъл от подобни неща щото така или иначе ние си знаем нашето!

  klimentm
 54. 54 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1416 Весело

  "...Зависимите селяни - непосредствени производители, титуляри на вещното право на владение /тасаруф на зависимите селяни/, чието икономическо съдържание се изразява в присвояването на необходимия продукт..."
  http://www.referati.org/istoriq-na-bylgarskata-dyrjava-i-pravo/50062/ref/p15 Та- българите имали СОБСТВЕНОСТ И ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ в османската империя, а?

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 55. 55 Профил на spek
  spek
  Рейтинг: 428 Неутрално

  [quote#10:"Хайлето"]Как се пънат предатели и безродници да ни объркват за да угодят на чуждите си господари [/quote]

  Ето това уважавам в ченгесарската писменост--че езикът е все-същия независимо от епохата. Дали е 1920-та, дали е 1960-та, дали е 2016-та, словоредът, изборът на думи, автоматичният щампован патос--няма мърдане.

  И сега покрай това как някакви циганьори пипали цици по немските улици и после пикали в храстите (о зверове, туй в България нивга!), отново стана актуална и темата "неминуемото скорошно загниване на империастическия запад"--направо старите клишета извират от пръстите сами по себе си.

  Щрака бойко клавиатурата, 'безродници слугуващи на загниващия запад' фърчат на самотек, и рубли родни и Лада Калина и дори е по-готина, защото сега корекомите са на всяка крачка и може да се купват готини неща за левове.

 56. 56 Профил на blagoj
  blagoj
  Рейтинг: 704 Неутрално

  До коментар [#36] от "Логика":
  1. Българите са имали право на собственост. Нали си чувала за българи - чорбаджии.
  2. Подминавам второ, не разбирам въпроса.
  3. Не, не са имали равни права. Но неравноправието не е робство.
  Дали има робство се определя просто - по формата на собственост. Когато човек може да е собственост на друг човек както предмет или домашно животно и това е легално има робство. Такова например е имало в Русия. Ето пример от една статия на Захари Стоянов в която описва какво е робство.
  „У Никола Морскаго се продават банкетни пишкири, покривки за маси, две момичета учени и един селянин (мужик).” „Продава се двадесетгодишен човек белберин и една крава от добра породица.” ,,Хубави кученца се продават и 7 човека с най-умерена цена.”...

 57. 57 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  [quote#56:"blagoj"]1. Българите са имали право на собственост. Нали си чувала за българи - чорбаджии. [/quote]
  "...Новата система има и ново форми на поземлена собственост, след отмяната на военнопленната система през 1834 г.:
  1. Пряка държавна собственост /мирие/ - обработваеми земи на държавата – мирийски земи. Титуляри са държавата и непосредствените производители. Придобива се чрез оригинерни /първични/ способи – с административен акт.
  2. Чифликчийска собственост – обработваема земя /не се включват селяните – с тях отношенията са не вещноправни, а облигационноправни/. Има неслужебен характер. Дава се тапия. На практика безсрочни и наследими права. Неограничен размер на поземлено земевладение. Титуляри са държавата; чифликчии и селяни /не са титуляри при наемнотрудовата форма..."
  http://pravoto.net/material/predmet_metod_i_periodizaciq_na_istoriqta_na_bylgarskata_dyrjava_i_pravo/52508/p12

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 58. 58 Профил на blagoj
  blagoj
  Рейтинг: 704 Любопитно

  Лично за мен е интересно ако е имало турско робство, имало ли е и комунистическо робство в България?

 59. 59 Профил на Петър Самсонов
  Петър Самсонов
  Рейтинг: 3940 Неутрално

  Някой ще ми обясни ли защо в най-старите ни народни песни пише как Крали Марко "освободил три синджира роби"?
  Откъде неграмотните селяни от 15-ти век са знаели за робството и за начина на транспортиране на робите?
  Ами я да погледнем пътешественици от 16-19 век как описват пазарите на роби в Османската империя...
  Робството в Римската империя не е равно в юридически, икономически и политически смисъл на робството в Османската империя, както демокрацията в древна Елада не е равна на демокрацията в съвременна Гърция.

  “Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
 60. 60 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1465 Неутрално

  До коментар [#52] от "chichka":

  да, прав си за Фермана за правата на Рилския манастир. Аз съм го гледал. Масивен документ! И много нелицеприятен за любителите на робството!

  Аз не напразно поставих въпроса за правната система. Както владичеството, така и правната система са се променяли през тези 500 години. Не вярвам османците през 1396 да са носили със себе си и сборник закони. Всичко е минало през много фази и промени и затова не може да се генерализира така просто. Комитетските дела за вече през 19 век и тогава Османската Империя е била друга. Факт е, че е имало заможни чорбаджии с огромна поземлена собственост. Иди ги наречи роби ... Ама как да го обясниш това на Логика! Врещи си - искам си робството! Умният човек ще й отговори - обясних ти, но щом си го искаш - на ти го! Само че го наричай Османско! Защото робство е имало Римско, Гръцко, Английско, Френско, Американско, Съветско-комунистическо (чиста форма на робство - нека Логика ми обясни как при османците мога да имам колкото мога къщи и ниви, а при комунистите нямам право на втори апартамент, ако първият ми е голям ми слагат насилствено наематели, за нивите ги .... за фабриките няма да говоря, там и затвор и убийства е имало. Добри Желязков построява 1834 в Сливен първата тъкачна фабрика в България под носа на Султана. Как е владеел фабриката! На Султана ли е била! А какво казват комунистите по въпроса - национализация! .... плюс затвор ... концлагер ... децата вън от Университета! ) Иди сега спори за Османското Робство! Комунистите искат да е само Робство и негласно слагат зад него атрибутите на Римското, Гръцкото, Американското робство. А Османското робство не е било от този тип. Разликата е колкото междз Пиронкова и Серена Уилямс! Пък и съдбата на бившите роби е интересна в този ракурс ....

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 61. 61 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  С 2 думи - едва СЛЕД 1834 г. се появява чифликчийството и правото на някои българи да имат право на собственост! Защо тогава не се коментира в периода 1396-1834г. българите имали ли са право на собственост? Руснаците, дошли да ни "освобождават", заварили градини и цъфтящи имоти именно заради промените от 1834г.! От 1834 до 1878 г. са 44 години- за това време, едно българско семейство може да превърне и парче от пустинята в рай! Обаче- ПРЕДИ 1834г- т.е. около 438 години!!! българинът НЯМА ПРАВО НА ЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ в османската империя! Разбирате ли го?

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 62. 62 Профил на Петър Самсонов
  Петър Самсонов
  Рейтинг: 3940 Неутрално

  До коментар [#58] от "blagoj":
  Прочети коментар 59 и ще получиш положителен отговор на въпроса си!
  Всяко неправомерно ограничаване или отнемане на права е вид робство!

  “Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
 63. 63 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1465 Неутрално

  До коментар [#58] от "blagoj":

  100% сигурно е имало! Със съответните правни норми, чийто апетеоз е бил Член 1 на Конституцията от 1971!


  [quote#58:"blagoj"]Лично за мен е интересно ако е имало турско робство, имало ли е и комунистическо робство в България?[/quote]

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 64. 64 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  [quote#61:"Логика"]44 години-[/quote]т.е. 34 години- грешка на клавиатурата...

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 65. 65 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  [quote#60:"vxa15365434"]Факт е, че е имало заможни чорбаджии с огромна поземлена собственост. [/quote]"... През този период се приемат редица закони: Закон за земите – 1858 г., действа в България до 1904 г. Дава характеристика на 3 вида поземлени собствености – държавна /мерие/, вакъф, частна /мюлк/, а също определя 5 вида земи – мирийски, метруке, меват, вакъф и мювк...Раята има право на владение – заем или аренда срещу задължението за обработване и плащане на данък – харадж и десятък. Тези земи не се продават, даряват или дават като гаранция. Върху тях не могат да се издигат постройки без разрешението на държавен служител. Ако 3 години не се обработват се дават на друго лице. При смърт се наследяват по равно от мъжки и женски наследници...
  Мюлк – всички земи, които са били лична частна собственост, а останалите са държавни...
  http://pravoto.net/material/predmet_metod_i_periodizaciq_na_istoriqta_na_bylgarskata_dyrjava_i_pravo/52508/p13

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 66. 66 Профил на Петър Самсонов
  Петър Самсонов
  Рейтинг: 3940 Неутрално

  До коментар [#61] от "Логика":

  То точно затова трябва да се учи ТУРСКОТО РОБСТВО, за да се разбере кога, как и защо е започнал Танзимата.

  “Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
 67. 67 Профил на kukam
  kukam
  Рейтинг: 289 Неутрално


  Авторът заявява, че България не е била никога суверенна държава освен може би от 1908 до 1941 и от 1989 до 2007. С други думи зачеркваме 1300 години история и се пишем на 50.

  С едни гърди бием Македония , ама засега. Защото ако не я приемем скоро в ЕС, тя ще стане по-дълго съществувала суверенна държава от нас - по критериите на автора.

  Заслужава ли си, господине, за да сте нахранен до края на живота си да пробутвате такива тези?

 68. 68 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1465 Неутрално

  [quote#61:"Логика"]От 1834 до 1878 г. са 44 години- за това време, едно българско семейство може да превърне и парче от пустинята в рай![/quote]

  Там е работата, че не може! Всеки, който е тръгнал от нулата като мен, знае, че солиден имот, поземлена собственост се изгражда от поне няколко поколения! С натрупване и надграждане! И ако те не са владеели тази земя и тези активи преди това, не им стигат 34 години. Нима през 1834 Добри Желязков е прочел новите закони на Османците, плеснал се по челото и казал - я сега да основа аз една фабричка - ето я банката отсреща. Имал е натрупано състояние, опит и предприемачески дух!

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 69. 69 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2145 Неутрално

  До коментар [#60] от "vxa15365434":
  + от мен, драго ми е, че мислимеднакво.
  Има и куриози. В учебник по история някъде 40-те години дори автора пише, че до 1396 г селяните са бил роби на местния, цар, боляр, закрепостени към земята... и с приобщаването ни в Отоманската империя... с времето придобиват право на собственост, да учат, да пътуват...затова за тях султана се явява освободител!
  А не е виц как едно детенце в 3-4 клас някъде 60-те години на въпрос исторически етапи в развитието на българия отговаря: византийско-гръцко-турско-фашистко-комунистическо робство!
  Някъде до 50-те години термина робство винаги е имал литературен образ, метафора....гръцко духовно робство преди екзархията.... "Турско робство" се налага като част от патриотичното възпитание-психологическа подготовка... защото ние сме Варшавски договор, срещу нас е Турция- НАТО!

  Русия- проказата на планетата Земя.
 70. 70 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  До коментар [#66] от "Депутат 241": Съгласна!

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 71. 71 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2145 Неутрално

  [quote#59:"Депутат 241"]Някой ще ми обясни ли защо в най-старите ни народни песни пише как Крали Марко "освободил три синджира роби"? [/quote]
  Ей тва е проблема!!!! Когато се бърка Историята като наука и историческите факти като Истина... с художествените произведения!!!

  Русия- проказата на планетата Земя.
 72. 72 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  [quote#68:"vxa15365434"]Всеки, който е тръгнал от нулата като мен, знае, че солиден имот, поземлена собственост се изгражда от поне няколко поколения! [/quote] Поколенията ги има, но има коренна промяна в системата на поземленото право в османската империя- това поне разбирате ли го?[quote#68:"vxa15365434"] С натрупване и надграждане! И ако те не са владеели тази земя [/quote] Владеене НЕ Е РАВНО НА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ! Правото на собственост обичайно включва и възможността да се НАСЛЕДЯВА, ПРЕХВЪРЛЯ, ПРОДАВА, ДАРЯВА една собственост- това, което българите НЕ СА ИМАЛИ КАТО ПРАВО 438 години от 500 години османско робство!!!!!!!

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 73. 73 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2145 Неутрално

  [quote#56:"blagoj"]3. Не, не са имали равни права. Но неравноправието не е робство. [/quote]
  Българите са плащали един данък повече на падишаха!

  Русия- проказата на планетата Земя.
 74. 74 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1465 Неутрално

  До коментар [#69] от "chichka":

  И аз се радвам на твоето мнение! Аз съм изживял комунистическото робство открай до край ... И съм чел Захари Стоянов, Иван Хаджийски, запознат съм с това кой умишлено е предал документите на БРЦК на съда на Левски и кого точно гони Стефан Стамболов и лишава от пенсия за това деяние ... Милица, жената на Каравелов ...

  Но по-смешното е, че защитниците на Османското робство крещят с пълна сила - искаме си Робството и думичка не обелват за комунистическото робство - софийско жителство, изходна виза, собственноста се свежда до 1 жилище и 1 вила, дискриминация при постъпване в Университет, концлагери, масови убийства и ЧЛЕН ПЪРВИ - цялата власт принадлежи на БКП! Все едно че такова нещо не е имало! Халюцинирам ... дрогиран съм ....

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 75. 75 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2145 Неутрално

  [quote#18:"Репей"] В четвъртък през нощта в Кьолн една жена е изнасилена от 17-годишен "бежанец" от Афганистан, белгийска журналистка била опипана по "гръдната обиколка" в същия град докато е правила репортаж за карнавала в същия град. [/quote]
  За това не плащат! Виж ако афганистанеца беше купувал гласове за ГЕРБ...обезателно щеше да има статия!

  Русия- проказата на планетата Земя.
 76. 76 Профил на kukam
  kukam
  Рейтинг: 289 Неутрално

  До коментар [#69] от "chichka":

  За Вас това, че българският селянин през 19 век е получил някакви права на собственост в повече спрямо 14 век е изключително и трябва да целуваме петите на Ердоган в знак на благодарност.

  А това, че сме пропуснали всичко в развитието на Европа от Ренесанса през Свобода, Братство, Равенвтсво до Индустриалната революция, е маловажно за вас!

  ПОЗОР!

 77. 77 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1465 Весело

  До коментар [#72] от "Логика":

  Давам ти правото да го наричаш Османско Робство! Честито! Със здраве да си го спомняш!

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 78. 78 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  [quote#74:"vxa15365434"] и думичка не обелват за комунистическото робство[/quote]Много е просто- темата е: Правното положение на българите в османската империя е или не е робство. Темата НЕ Е за комунистическото робство- за него си имаме действащ закон -ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН
  Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г Чл. 1. (1) Българската комунистическа партия (тогава именуваща се Българска работническа партия /комунисти/) идва на власт на 9 септември 1944 г. с помощта на чужда сила, обявила война на България, и в нарушение на действащата Търновска конституция.
  (2) Българската комунистическа партия е отговорна за управлението на държавата във времето от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г., довело страната до национална катастрофа. и т.н.- http://lex.bg/laws/ldoc/2134920192

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 79. 79 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2145 Неутрално

  До коментар [#72] от "Логика":
  Е добре де, при Цар Иван Шишман българите имали ли са нотариални актове и купували/продавали ли са земи, къщи, фабрики, дюкяни! Хлъзгаш се в аргументите си.

  Русия- проказата на планетата Земя.
 80. 80 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2145 Неутрално

  До коментар [#76] от "kukam":
  Не ме разбрахте правилно!

  Русия- проказата на планетата Земя.
 81. 81 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  [quote#68:"vxa15365434"] Нима през 1834 Добри Желязков е прочел новите закони на Османците, плеснал се по челото и казал - я сега да основа аз една фабричка - ето я банката отсреща. [/quote] Май не сте наясно- АКО османските закони през 1834г. не са били реформирани, а са останали тези, които са били до 1834г., НЯМА КАК Добри Желязков да основе фабрика, ако ще да се скъса! Сори- това е голата истина! Все едно сега в България да искате да купите сградата на Парламента. Ако ще да сте милиардер- гений, пак НЕ МОЖЕТЕ да я купите, защото законите на Р. България не Ви дават правото да я купите - тя има по-различен правен режим!

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 82. 82 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1465 Неутрално

  [quote#76:"kukam"]А това, че сме пропуснали всичко в развитието на Европа от Ренесанса през Свобода, Братство, Равенвтсво до Индустриалната революция, е маловажно за вас!
  [/quote]

  А това че сме пропуснали всичко в развитието на западната индустриализация, наука, образование и просперитет в периода 1944 та досега ... И сме като фалирали като държава поне три пъти - 1960, 1979, 1990 и 1996 .... ПОЗОР!

  Няма да говоря за свобода, братство, равенство, 6-ти отдел и много други отдели, кльон, изходни визи, застрелване на границата, концлагери, убийства, дискриминация по имотен и партиен признак, ограничаване на частната собственост, недопускане до Университета ... понеже сигурно халюцинирам!

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 83. 83 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1465 Неутрално

  А истината е, че Крали Марко е бил слуга на турците и е воювал срещу маджарите рамо до рамо с османлиите!


  [quote#71:"chichka"]Някой ще ми обясни ли защо в най-старите ни народни песни пише как Крали Марко "освободил три синджира роби"? - цитат на коментар #59 от “Депутат 241”
  Ей тва е проблема!!!! Когато се бърка Историята като наука и историческите факти като Истина... с художествените произведения!!!  Русия-мръсната бомба на Земята.  -
  +

  !


  Оценка[/quote]

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 84. 84 Профил на kukam
  kukam
  Рейтинг: 289 Неутрално

  До коментар [#82] от "vxa15365434":

  Когато се спори за Средновековие , 19 век или за рецепти за свинско с грах, не вкарвайте пак темата за комунизма - тя си е напълно ясна. Тази идеология и практиката й е най- човекомразната и е донесла дори по -големи нещастия на света от нацизма. Но това не значи да говорим и мислим само за нея,нали.

 85. 85 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1465 Неутрално

  До коментар [#84] от "kukam":

  И вие не спекулирайте! Османската империя е пропуснала Индустриалната Революция, но целукупно! Т.е. не е лишила българите от правото да се индустриализират. И Добри Желязков се е възползвал от възможността да внесе тъкачни станове. Който е искал, разбирал, могъл - го е направил! А общо погледнато сте прав. Османският Гювеч е тъжна и ретроградна страница от Историята на България и никой не оспорва това. Но това е съдбата на всички източни народи. И тенденцията е наследена и продължена от следващото азиатско робство. България си е все така изостанала и днес, 6 февруари 2016 година! Основната причина е нарушеното право на частна собственост и политическото инженерство на обществото в неправилна посока - апетоз на некадърността!

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 86. 86 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1465 Неутрално

  И кой е казвал, за Бога, че трябва да целуваме петите на Ердоган! Кой е изразил такова мнение, къде и кога ...
  Вие имате някакви видения или натрапчиви страхове ...

  Да не би да четете речта на Ахмед Доган ...

  [quote#76:"kukam"]трябва да целуваме петите на Ердоган в знак на благодарност.
  [/quote]

  До коментар [#76] от "kukam":

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 87. 87 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  [quote#85:"vxa15365434"] И Добри Желязков се е възползвал от възможността да внесе тъкачни станове. Който е искал, разбирал, могъл - го е направил! [/quote] Пълни глупости! Из уики:"...Добри Желязков бил сливенски абаджия, известен с това, че постоянно се опитвал да оптимизира процеса на производство на аба. След края на Руско-турската война през 1830 г., заедно с хиляди други българи, страхувайки се от репресии, напуснал родния си град и емигрирал в Русия. В Севастопол се захванал с търговия и скоро успял да натрупа прилично състояние. Оженил се за Марийка Янакиева, на следващата година се родил синът им Иванчо, но мисълта за собствено тъкачно предприятие не му давала покой и през 1833 г. се преселил със семейството си в Екатеринослав, където имало голяма текстилна фабрика. За кратко време Добри Желязков успял да изучи целия процес на производство, а чрез подкупи - да се сдобие с точни образци на доста от машините. През следващата 1834 г. се завърнал в Сливен и в къщата на жена си в Мангърската махала открил собствена работилница, в която внедрил голяма част от наученото в Русия. Благодарение на познанията му и механизирането на по-голямата част от процеса работата му потръгнала, но това предизвикало недоволството на част от старите абаджии, които се оплакали от него. Вестта, че един неправоверен поданик започнал да тъче сукно като европейското скоро стигнала до султан Махмуд II, който цял живот се борил за "низам-и джедид" ("нов ред" и в това видял още една възможност за обновление на империята. Добри Желязков бил поканен да представи продукцията си в двореца и на 16 февруари 1836 г. султан Махмуд II подписал ферман, с който се узаконява първата българска фабрика в Сливен - на Добри Желязков:

  „Такива лица, намиращи се в империята ми, като него, са заслужили моето императорско благоволение - най-първо той е освободен от данък и други подобни тегоби в държавата ми... следователно внимавайте, щото от 1251 (1836 г.) да не искате от него никакъв данък и други подобни даждия, за която цел е обнародван настоящият ми ферман...“Султанът отпуснал 2 млн. гроша, а Добри Желязков участвал с познания, опит, труд и 80 000 гроша. От Русия били внесени една част от необходимите машини, а други били изработени на място по образците, които Желязков вече притежавал. Фабриката заработила още същата година, а на следващата султанът отпуснал още 56 000 гроша за модернизиране на производството..."

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 88. 88 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  До коментар [#85] от "vxa15365434": Сега, кажете: ако ги нямаше всички описани събития в цитата от коментар № 87, как щеше да се появи фабриката на Добри Желязков в османската империя? Как може да сравнявате екстремални ситуации с обичайни ситуации? Ако го нямаше фермана на султана за УЗАКОНЯВАНЕ на първата българска фабрика в Сливен - на Добри Желязков и за ОСВОБОЖДАВАНЕТО МУ ОТ ВСЯКАКВИ ДАНЪЦИ, + 2те милиона гроша, отпуснати от СУЛТАНА/ а не личен капитал на Добри Желязков/, дали щеше да има фабрика на Добри Желязков през 1834 г.?!

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 89. 89 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1465 Неутрално

  До коментар [#87] от "Логика":

  Което напълно потвърждава и обогатява с допълнителни детайли написаното от мен за дейносттта на Роб Добри Желязков и неимоверната жестокост на Султана, подсилено с изостаналост и липса на визия за индустриалните нововъведения ... Този гяурин Добри Желязков е трябвало да бъде разследван какво е търсил в Русия ... и пратен в Диарбакър за назидание на раята ...

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 90. 90 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1416 Весело

  До коментар [#89] от "vxa15365434": Дрън-дрън- не искате да видите очеизваждащото, а то е: [quote#88:"Логика"]Ако го нямаше фермана на султана за УЗАКОНЯВАНЕ на първата българска фабрика в Сливен - на Добри Желязков и за ОСВОБОЖДАВАНЕТО МУ ОТ ВСЯКАКВИ ДАНЪЦИ, + 2те милиона гроша, отпуснати от СУЛТАНА/ а не личен капитал на Добри Желязков/, дали щеше да има фабрика на Добри Желязков през 1834 г.?! [/quote]

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 91. 91 Профил на kukam
  kukam
  Рейтинг: 289 Неутрално

  До коментар [#86] от "vxa15365434":

  Точно това имах предвид - че фактът, че султанът ни е отуснал през 19 век някакви права ,които са били една нищожна част от правата на хората, живеещи по това време в Европа, която не е имала нещастието да попадне в рамките на Османската империя, не е никакъв повод да сме благодарни или както Давутоглу намеква, че трябва да се гордеем, че сме били част от прекрасната им сатрапия.

 92. 92 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4278 Неутрално

  До коментар [#53] от "klimentm":

  Според мен статията страда от една сериозна слабост, а именно тертирането на въпроса и от учени, и от медии в периода между двете войни, без марксистката идеологизация. Поднася ни се една своеобразна "пица" ( е, по-добре е от дъвка) в която липсва цял един исторически етап. Не искам да съм прекалено всизкателен и да посоча как се е променяло отношението към понятията "робство", "владичество" и "иго" в периода слд Освобождението и до първата световна, прекалено много кръв и емоции.

 93. 93 Профил на Климент Горанов
  Климент Горанов
  Рейтинг: 558 Любопитно

  До коментар [#24] от "razlichen123":

  Може ли да ме дефинираш робство, да покажеш с факти че българите са били роби в османската империя?
  И също кажеш коя религия сме запазили 1300 години?

 94. 94 Профил на Xumpomo name
  Xumpomo name
  Рейтинг: 627 Неутрално

  До коментар [#58] от "blagoj":

  не, имало е период на освобождение от частна собственост, освобождение от право за свободно придвижване, освобождение от право да пътуваш зад граница и редица други освобождения, започнали с освобождението от национална независимост през 1944

  Birds of a feather flock together.
 95. 95 Профил на Xumpomo name
  Xumpomo name
  Рейтинг: 627 Неутрално

  да не забравяме и няколкото хиляди освободени от земни мъки от "Народният Съд"

  Birds of a feather flock together.
 96. 96 Профил на Xumpomo name
  Xumpomo name
  Рейтинг: 627 Весело

  До коментар [#93] от "Климент Горанов":

  под турско робство една година се брои за две

  Birds of a feather flock together.
 97. 97 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3338 Весело

  До коментар [#92] от "daskal1":

  Според мен приятелю по важно е как ще тълкуваме въпроса днес,но ние нямаме еднозначно такова за нещо станало вчера ,камо ли за неща случили се преди 200 години.

  klimentm
 98. 98 Профил на petyo9
  petyo9
  Рейтинг: 810 Неутрално

  Една много често употребявана дума също е метафора - "капитализъм". Капитализмът често е представян като антипод на социализма без обаче да дава никаква, и най-малка представа за държавното устройство на дадена страна. Той само означава, че в дадена страна има плурализъм върху собствеността на средствата за производство, тоест освен държавни, те вече могат да бъдат и частни. Но само по този признак е невъзможно да се определи една "капиталистическа" държава дали е парламентарна република, конституционна или абсолютна монархия, военна или тоталитарна диктатура или каквато и да била друга. Въпреки това сме свидетели колко често (много по-често от "робството" се използва думата "капитализъм", "капиталистически" и т.н. и като че ли няма голямо объркване. Така е и с "робството", но прав е г-н Смилов, че е необходимо да се изяснява неговото метафорично значение.

 99. 99 Профил на Xumpomo name
  Xumpomo name
  Рейтинг: 627 Неутрално

  До коментар [#98] от "petyo9":

  в съветският (конц)лагер, нацизъм и национал-социализъм не се употребяваше много, по вървежно е фашизъм
  понеже евразииците станаха капиталисти, сега лошите са неолиберални

  Birds of a feather flock together.
 100. 100 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4278 Неутрално

  До коментар [#87] от "Логика":

  Много валиден аргумент за условията: необходимост от намеса на върховната власт в икономическия процес на място за реализация на една бизнес инициатива в един от градовете на огромната империя. Май и до днес чакаме султанът да реши, а междувременно статус кво-то се оплаква от искащите модернизация.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK