Какво ни трябва? Повече индивидуализъм

Какво ни трябва? Повече индивидуализъм

© Велко АнгеловЧесто говорим, че на българина не му достигало това или онова, говорим за българска дезорганизираност, за българска проклетия, за българска нетърпимост към успеха на другите. Наистина, има много поводи за такива изказвания, но да не забравяме, че всички народи откриват свои отрицателни национални черти.


Съществуват доста сравнителни изследвания на националните култури, обобщаващи много данни за голям брой нации. Много популярни са класификациите на холандския социален психолог Герт Хофстеде, който сравнява нациите по света по тяхното отношение към социалното неравенство, към ред и законност, както и по степента на колективизъм и индивидуализъм. Оказва се, че един от неговите показатели, а именно степента на индивидуализъм, кореспондира твърде добре с техническия прогрес в съответната страна, с жизнения стандарт и степента на "цивилизация" на хората в нея. Оказва се всъщност, че нарастването на индивидуализма в едно общество е резултат на икономически напредък, модернизация и цивилизация. Стига се до извода, че съзнателното промотиране на индивидуализъм спомага обществото да осъществява по-бърз икономически напредък и да достига по-висок стандарт.


Основни ценности за индивидуализма са свободата и независимостта

а за колективизма – груповата хармония и консенсусът. Колективизмът сплотява за постигането на една или друга цел, той улеснява политиците в управлението на държавата. Балансът между колективизъм и индивидуализъм, обаче, исторически се измества в полза на последния. Степента на индивидуализъм се движи между 0 и 100, но на практика не може да съществува нация със 100% индивидуализъм или пък с 0% (т.е. 100% колективизъм). Според Хофстеде, страната с най-висок индивидуализъм са САЩ (91%), следвана от Австралия. А с най-нисък - изключително бедните страни на Централна Америка (като например Гватемала с 10%). Този показател за България е 30%, а за Белгия - страната с най-близък показател до средния за западните европейски страни - 75%. Т.е, в Белгия хората са 2.5 пъти по-индивидуалистично настроени, отколкото в България.
Показателят за индивидуализъм се основава на данни за отношенията, които съществуват между индивидите и социалните групи в дадена страна. И се оказва, че тези отношения са определящи за научно-техническия прогрес, модернизацията, урбанизацията и формирането на голяма "средна класа".


Когато едно общество не се съпротивлява, а обратно - подкрепя самоизявите на хората, индивидуалното независимо мислене, възможностите за личен избор - тогава това общество се характеризира с висока степен на индивидуализъм. Индивидуализмът насърчава също конкуренцията между хората.  Индивидуализмът се проявява в етиката на междуличностните отношения, в разбирането за демокрация, за правата на човека, за патриотизъм/национализъм, във възпитанието на децата. Индивидуализмът предполага нещата да се изучават извън, или минимално свързани, с техния социален контекст.


Може би парадоксално, но


страните с високо развит индивидуализъм
не се характеризират с висока степен на социално неравенство


Това е защото индивидуализмът предполага гарантиране на еднакви права и възможности за всеки. Индивидуалистичните общества не само признават правото на индивида на личен избор и независимост - те организират защитата на това право. При тях индивидуалните права не могат да бъдат обект на гласуване. Индивидуалистите ценят новите идеи и допускат, че колективната преценка за тях може да бъде грешна, допуска се подкрепа на индивидуална идея, въпреки неодобрението й от колектива.


Докато за колективиста колективизмът звучи хуманно, а индивидуализмът - егоистично, за индивидуалиста колективизмът е форма на експлоатация на по-способни от по-неспособни. Индивидуалистът разчита преди всичко на себе си и при неуспех търси причината преди всичко в себе си. В индивидуалистичните общества връзкарството и щуробаджанащината имат много по-малко място.


Доколкото българската общественост осъзнава, че интеграцията в Европейския съюз изисква някои промени в разбиранията, в ценностната система на българите, тези промени могат да се обобщят с една дума - повече индивидуализъм.


Връзката между жизнения стандарт и степента на индивидуализъм


фактически показва защо социализмът (теория и практика на много форми на колективизъм) в края на краищата завършва или с икономически упадък и разруха, или пък с тоталитаризъм - и в двата случая се стига до някакъв вид революция и "прекрасният" комунизъм (примитивна форма на колективизъм) практически никога не може да бъде постигнат.


Груповата психология на колективизма генерира враждебност към тези, които остават извън групата - малцинства  или други етнически общности. Фашизмът и расизмът почиват на колективистичното поставяне на интересите на една общност над тези на други. В обществата с повишен индивидуализъм представата за патриотизъм е по-друга, отколкото в колективистичните общества. Колективистите са склонни да приемат и защищават безрезервно националната история, традициите и обичаите, националната идентичност. Индивидуалистът се отнася критично към тях и взема предвид възможните чужди контрааргументи.


Критичното преразглеждане на националните истории е в интерес на световното разбирателство, защото националните държави не са вечни, съхраняването на националната идентичност изменя смисъла си в условията на икономическа и културна глобализация.


За индивидуалиста различните форми на групиране са допустими само ако е налице съгласие, че правата на индивида няма да се накърняват. Наистина, оригиналната демокрация може да се разглежда като продукт на колективизма на едно общество. Но да не забравяме, че съвременната демокрация включва и правата на човека. Съвременната демокрация не е толкова налагане на волята на мнозинството, колкото защита на правата на малцинството. Трябва да бъдем много внимателни когато коментираме случки, правилници, проектозакони, или пък правим предложения, базирани на защита на "обществения интерес", като отчитаме дали тази защита няма да наруши интереса и правата на отделни индивиди. Например, практиката на използване на "колективен трудов договор" трябва да се прилага само при пълното съгласие на работодателите и на всички включени в колектива. Колективни органи на оперативно управление не бива да се допускат защото ‘колективна отговорност’ не съществува - отговорността може да бъде само индивидуална.


Хората на науката и културата, заедно с медиите, са в състояние да промотират промени в ценностната система на индивидите. Най-ефективно, обаче, индивидуализъм може да се внедрява в дългосрочен план с образованието на младото поколение. В една страна с образователна система, основана главно на държавни училища,


промотирането на индивидуализъм
може да бъде включено в принципите и методологията на обучението


За съжаление, у нас нещата стоят твърде зле в това отношение. Родители, учители, образователни методолози, дори чиновниците и политиците от Министерството на образованието и науката, не разбират добре и в такъв аспект необходимите промени в училищното обучение, тенденциите залегнали в документите на Европейския съюз. Наблюдаваме изключителен консерватизъм към всякакви промени в учебните програми, особено в тези по история и литература. Учебните програми, начинът на преподаване и изпитване на учениците по такива предмети като история и литература, се оказва болезнено остарял, непродуктивен, затънал в колективистичното блато на отминалия социализъм и не спомагащ за развитието на младите хора като свободно мислещи граждани.


Образователната методология в нашето училище трябва да се преустроява с оглед стимулиране на учениците към самостоятелна работа и лични постижения; развиване на независимо мислене и собствен поглед върху нещата, свобода на учениците да изразяват собствено мнение, и елиминиране на социалния контекст на събития и явления при тяхното изучаване. Особено по литература, учениците у нас не само че са принудени да изучават готови "сдъвкани" мисли и оценки, но често изказването на собствено гледище от тяхна страна се приема за "неовладяване на материала". Старата, изключително колективистка, Пантелей Заревска линия в българското литературоведство е все още залегнала в учебниците и, за съжаление, в нашето училище е важно да се заучи готов анализ от такъв тип, а не да се прочете произведението и да се мисли и разсъждава независимо върху него. Лирични и други произведения, обогатяващи възможностите и илюстриращи красотата на българския език, са отстъпили почти напълно място на изучаването на т.нар. революционна поезия.


Отговаряйки на изискванията и методиките в българското училище, учениците са намерили за най-практично да запаметяват готови развити "теми". Обществото като че ли не си дава сметка че това може да бъде дори вредно. Небходима е не само промяна на учебните програми, промяна на учебниците, но и промяна на начина на преподаване и изпитване.


Разширените контакти и културни сблъсъци неминуемо ще повлияят на преобладаващо колективистичния дух на българската нация.  Не само пари, а индивидуализъм трябва да се стремим да получим ние в европейското семейство. В исторически план това е най-ценно.


Авторът е доктор на химическите науки, бивш Хумболтов стипендиант, работил в няколко американски университета, основател и модератор на сайта bulgarianscienceproblems.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (81)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Dr.Jotker
  Dr.Jotker
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Въпросът е каква част от склонността към индивидуализъм или колективизъм е вродена и каква може да се придобие.

 2. 2 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Това, е едно абсолютно измислено изследване.
  Как удобно изпуснаха Япония, а също и Китай, страни, които са прословути с липсата на индивидуализъм по историческа традиция в едната и подтискан като смъртен грях десетилетия от политическата доктрина в другата, което изобщо не им пречи да са проспериращи.
  Не е верно, че на българите им липсва индивидуализъм, точно обратното е.
  Ние сме пословивични с неспоспособността си да работим в колектив, именно поради индивидуализма си, който може и да е много добре прикрит, но съществува.
  Поговорките:
  "- Я не знам как е, ама и така не е""
  и
  "Много вождове и малко индианци" не са измислени и не съществуват у нас просто ей така.
  Съвсем друг е въпросът, è индивидуализмът у нас не е от инициативния вид, а дълбоко опортюнистичен, който тихо и подмолно саботира всяко решение на колектива, па било то и добро, просто защото част от членовете му не са съгласни с него.

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 3. 3 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 2008 Неутрално

  Стига се до извода, че съзнателното промотиране на индивидуализъм спомага обществото да осъществява по-бърз икономически напредък и да достига по-висок стандарт."За да има индивидуализъм,трябва да има и правосъдие за всеки,то това е фактически носене на индивидуална отговорност пред закона.Обаче ние сме свикнали да се крием за колективната безотговорност на трудовия колектив.

 4. 4 Профил на fpyyh
  fpyyh
  Рейтинг: 1988 Неутрално

  сигурно ли е, че индивидуализмът предизвиква просперитет, а не обратното - при вече проспериращите нации той е по-често срещан?

  за да разберете всичко за белодробния рак, продължавайте да пушите
 5. 5 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 1094 Неутрално

  Ние,либералите,разбираме за какво иде реч.И подкрепяме.

 6. 6 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 2008 Весело

  Това изследване е философско,а се сетих за думите на корифея на порно индустрията-Рон Джеръми - Там където има силно развити порно цивилизации,има и проспериращи нации.Човека си ги обяснява тези сложни философски изследвания от неговата си камбанария.

 7. 7 Профил на objektivist96
  objektivist96
  Рейтинг: 470 Неутрално

  "... отговорността може да бъде само индивидуална."
  Той и животът е само,и единствено индивидуален,но големи маси хора го разбират,когато се зададе онази с косата.И то не всички.Може би,защото едни хитри хора,много дълго време са им промивали мозъците с всевъзможни колективистични и алтруистични мантри,и продължават да го правят.Процесът е от векове.Е,някъде са започнали да се осъзнават и да ги отхвърлят,някъде още не са.Това е дълъг и труден процес.И е личен.Като живота.

 8. 8 Профил на baba_zozolana
  baba_zozolana
  Рейтинг: 726 Весело

  До коментар [#2] от "rapidfire":

  Освен Япония и Китай, Сингапур също е колективистична култура http://geert-hofstede.com/singapore.html. Тайван също: http://geert-hofstede.com/taiwan.html. И изобщо азиатските общества са по-скоро колективистични, но това не пречи да са изградили живот, който ги устройва. А тезата, че индивидуализмът водел до просперитет, пък колективизмът - не, бая издиша.

  I used to walk into a room full of people and wonder if they liked me... Now I look around and wonder if I like them.
 9. 9 Профил на tuco.ramirez
  tuco.ramirez
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Това е едно безсмислено философстване. Българинът е прекалено голем индивидуалист, до степен на отчуждение, а глупостите за свободи и пр. либерастки клишета нема и да ги коментирам.
  Проблемът на България е много прост и се състои в следното. У нас никой не си е на местото и почти всеки прави това от което не разбира и за което нема дарба и талант, а и желание. Много природно интелигентни и комбинативни българи се опитват да спечелят чрез измами и далавери, чрез престъпни деяния у нас или в чужбина, чрез схеми, и насочват целото си време и енергия към това. Сбъркана представа за успех и начини за постигане на успех, т.е. ниската капиталистическа култура пречи, а не липсата на индивидуализъм. В България стана срамно да работиш и да уважаваш работата си, тука парадират със скатаване и липса на умения.
  Българите осъзнават, че животът е една непрестанна борба между отделните индивиди - за по-добро работно место, за пари, за жени, за всичко, но не разбират методите как това да стане. За да успееш да избуташ останалите требва да се уповаваш не на късмета или връзките, а да имаш истински аргументи, да си по-учен, по-кадърен, по-мотивиран. Требва да си експерт и виртуоз в дадена област, да се ограмотяваш и усъвършенстваш ежедневно, каквото и да правиш.

 10. 10 Профил на SML
  SML
  Рейтинг: 572 Неутрално

  До коментар [#1] от "Busy":

  Нищо вродено няма... вродени са ти единствено ръста и цвета на очите и косата Характера и мисленето се изграждат до голяма степен от средата в която израстваш. За съжаление в България образованието по никакъв начин не стимулира развитието на индивидуалните способности и таланти на децата. Това изражда в разбирането, че всеки успял човек задължително го е направил с връзки или измама... въпреки многобройните примери за обратното.

  One should be free to do whatever he wants, as longs this does not interfere with the equal right of everybody else to do the same.
 11. 11 Профил на tuco.ramirez
  tuco.ramirez
  Рейтинг: 8 Неутрално

  [quote#10:"FvH"]Характера и мисленето се изграждат до голяма степен от средата в която израстваш[/quote]
  Не е така. За криминална физическа антропология чувал ли си нещо, има достатъчно изследвания. Характерът и манталитетът са част от антропологичния профил на един индивид, наред с външните физически белези. Нема как немец и скандинавец от една страна и арменец, евреин и ливанец от друга, да имат еднакви черти в характера, бидейки представители на две различни антропологични групи. Това разделение го има както на ниво народи, така и на ниво личности - всичко е наследствено до голема степен.

 12. 12 Профил на Батков-вън
  Батков-вън
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Много добър текст, който синтезира всички проблеми в БГ. Това, което трябва по-добре да се дефинира са термините , за това и някои коментиращи по-горе не са разбрали текста. Всъщност, под индивидуализъм се разбира само едно - разбирането, че животът ти си зависи от тебе самия. Това разбиране е томно това, което изследването мери и точно това, което в България липсва.
  Това, което коментиращите наричат колективизъм и дават за пример япония - това е силна общност. В Япония, Англия или Холандия има силна общност, но тя е изградена от индивуалисти, които знаят че сами са отговорни за живота си. Всъщност, индивидуализмът винаги създава силна общност, защото основните ценности на индивидуализма са демокрация, върховенство на правото, равноправие - все неща, които се нуждаят от здрава общност за да съществуват. Това липсва в България - уважение към другите индивиди около теб и то е именно резултат от неразбирането на значението на индивида. Тази връзка не е интуитивна и за това много от коментиращите горе не я разбират

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 13. 13 Профил на SSmart
  SSmart
  Рейтинг: 1321 Неутрално

  На българина точно индивидуализма му е проблемът! Ни се води , ни се кара, няма респект ни към авторитет , ни към власт , винаги друг му е виновен разбира от всичко и дава акъл за всичко , а когато тръгне някаква обществена инициатива гледа да не се прецака! И най- го е страх да не настине и да не се мине!

 14. 14 Профил на gullwing
  gullwing
  Рейтинг: 616 Неутрално

  Има един фактор, който определя качество на живота във всяка една страна. Това е качеството на човешкия й потенциал.

  В България той обективно не е висок - най-вече защото значителна част от населението обективно стоят на най-ниското стъпало на интелектуално и културно развитие. Това са селяните.

  Не може, никога не е имало и няма да има държава, която да е едновременно развита и селска. Така че това е голямата пречка днес.

  Вече нейни производни са негативизмът, простотията, недостатъчен индивидуализъм, неспособност към обществена самоорганизация и т.н.

  Ако някой се интересува, мога да препоръчам две интересни статии на подобна тема: "Съвременният български патриотизъм" и "Силата на българския негативизъм".

  И двете могат да се намерят на https://ids777.wordpress.com/

 15. 15 Профил на tuco.ramirez
  tuco.ramirez
  Рейтинг: 8 Неутрално

  [quote#12:"Батков-вън"]Всъщност, под индивидуализъм се разбира само едно - разбирането, че животът ти си зависи от тебе самия[/quote]
  В България никой не смята че животът му зависи от некой друг. Просто тука методите за издигане са сбъркани, както написах и в горния ми коментар. Да вложиш енергия за да намериш връзки, чрез които да пробиеш, това е индивидуализъм също както и да вложиш енергия в придобиването на умения, които некой да одобри. Да си служиш с манипулации, клевети, мръсни номера, за да изпревариш другия, това е индивидуализъм. Да верваш на глупави модерни философии че късметът ти може да се предизвика чрез определени действия и мислене и съответно да се оповаваш на късмета в живота си - това също е индивидуализъм, защото става чрез твои действия (макар и наивни и глупави). Всичко е индивидуализъм и българинът е много тежък индивидуалист за съжаление, по-голем и от западняците, дори егоист. В общества като нашето, изпълнени с индивидуалисти, липсва всекаква солидарност. У нас солидарността е най-големия дефицит. Липсва и елементарен колективизъм - дребният ни бизнес например страда най-вече от това, че не може да се кооперира като на Запад. У нас колкото хора, толкова мнения, не сме отборни играчи. Липсват ни християнските ценности, затова сме на дъното.

 16. 16 Профил на baba_zozolana
  baba_zozolana
  Рейтинг: 726 Весело

  До коментар [#12] от "Батков-вън":

  Изобщо не е важно как ние разбираме колективизма, а как Хеерт Хофстеде го разбира, защото се обсъждат негови данни, получени с негова методика. Та според Хофстеде:
  "индивидуализмът може да се определи като предпочитание към хлабава социална мрежа, в която от хората се очаква да полагат грижи единствено за себе си и непосредственото си семейство. Неговата противоположност - колективизмът, представлява предпочитание към сплотена мрежа в обществото, в която хората могат да очакват техните роднини или членовете на определени техни групи да се грижат за тях в замяна на безрезервна лоялност. Позицията на обществото по тази дименсия е отразена в това, дали представата на хората за себе си се определя от гледна точка на "аз" или на "ние".
  http://geert-hofstede.com/national-culture.html
  Между другото, пак според неговите данни Словения е с резултат по индивидуализъм 27, Хърватия е с 33, Румъния е с 30, България е с 30.

  I used to walk into a room full of people and wonder if they liked me... Now I look around and wonder if I like them.
 17. 17 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2648 Неутрално

  До коментар [#14] от "gullwing":

  Между гражданите и селяните съществува един жизнено необходим и за двете класи антагонизъм. Здравата основа на най – развитата страна САЩ е селячеството в Средният Запад. Както и свежата кръв на емигрантите,които в болшинството си са селяни.
  Попадайки в града,човек буквално се откъсва от ЗЕМЯТА и става космополит,(без патриотични и семейни ценности),и...пролетарии – тоест,човек който повече взима,отколкото дава.

  Аз пък препоръчвам (и на Иван Стоянов),"Залезът на Запада",от Освалд Шпенглер

 18. 18 Профил на Никола Йорданов
  Никола Йорданов
  Рейтинг: 1425 Неутрално

  До коментар [#8] от "baba_zozolana":
  До коментар [#2] от "rapidfire":
  И Южна Корея - 18, Сингапур 20, Япония 46 ...
  Наистина, не може толкова пряко да се търсят зависимости като се вземат само 1-2 фактора, пък били те и много важни.
  Спомням си 1991 един американски професор на лекция в СУ каза "нужна е демокрация, за да има просперитет." Аз веднага се сетих, че Сингапур не е много демокрация, но си имат просперитет. До скоро и Тайван, Хонг Конг и Южна Корея също не бяха съвсем демокрации, още повече либерални - с голям акцент върху индивидуалните свободи. За Китай въобще да не говорим.

  Никола Йорданов
 19. 19 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2648 Неутрално

  По време на световното по футбол през 1994г. в Щатите,Йохан Кройф отбеляза,че българският отбор НЕ е отбор,а сбор от крайни индивидуалисти,които случайно постигат успехи,и че такъв "отбор" няма бъдеще. Историята го потвърди...

 20. 20 Профил на Никола Йорданов
  Никола Йорданов
  Рейтинг: 1425 Неутрално

  За да станат хората индивидуалисти, трябва сравнително дълъг период от време, поне 20 години пак според Хофстеде.
  Индивидуализмът - или нещо друго - става ценност, едва след като дълго време работи като механизъм, който дава добри резултати за повечето хора. От механизъм става правило, после принцип и накрая - ценност.
  За да станат хората индивидуалисти - или предприемачи, да речем - не е достатъчно да има лекции в училище и речи от политици.
  Трябва хората да видят ясни ползи от това да си индивидуалист (или предприемач) без да има големи рискове. Например, да останеш сам на старини или пък да си "отритнат" от обществото.
  В днешно време в науката трудно може да направиш нещо, ако си индивидуалист.
  Има определени бизнеси и роли в бизнеса, в които е добре да си индивидуалист.
  Но в съвременното управление екипната работа е все по-важна. Без да намалява значението на индивидуалното, критично и творческо мислене.

  Никола Йорданов
 21. 21 Профил на Никола Йорданов
  Никола Йорданов
  Рейтинг: 1425 Неутрално

  И последно:
  Още преди няколко години професор Снежана Илиева представи едно изследване, в което се вижда, че младите в България не са нито колективисти, нито индивидуалисти. Държат се според ситуацията. Което на мен ми се вижда много добро.
  Ако погледнете данните на страницата на Хофстеде за България, ще видите една звездичка до името - значи данните не са от негови преки изследвания, а от други изследвания, екстраполации и "експертни мнения." Т.е., трябва да имаме едно наум дали резултатът е точно 30. Може да е и по-малко, но може и да е повече.

  Никола Йорданов
 22. 22 Профил на sorosoidnapravda
  sorosoidnapravda
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Това са типични неолиберални шарлатански рецепти. Взема се един удобен на нас показател от всички и му се вменява магическо въздействие. Същото преди десетина години беше с плоския данък. Е, цъфваме и връзваме, нали? И Раша тоже, нали? Точно по тази схема целият свят беше излъган, че черния шоколад бил полезен, като това беше направено целенасочено от нарочно учреден за това институт, за да се покаже псевдоекспертността на научната журналистика.

 23. 23 Профил на gullwing
  gullwing
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#17] от "deaf":

  Може би "Залезът на Европа"? Тази книга е 98 години и съм предлагал вече тук да се подготвим към 100 годишния й юбилей, преминал при значително изгряване на същата тази Европа.

  Що се отнася до селяните, то в САЩ въобще няма такива и практически никога не е имало. Както и във всяка развита държава днес селяни не съществуват. изглежда не разбирате разлика между селянин и фермер.

  Успехове в просветата!

 24. 24 Профил на tuco.ramirez
  tuco.ramirez
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#23] от "gullwing":

  Имаш много комплексарско форумно-виртуално клиширано и жълто долнопробно-медийно разбиране за това що е то селянин. Селянин значи човек с традиционни семейни и християнски ценности, трудолюбие. У нас вече почти нема селяни, по селата останаха само пенсионери.

 25. 25 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2648 Неутрално

  До коментар [#23] от "gullwing":

  Залезът на Запада ще продължи няколко столетия. Не е казано веднага още през 20 – ти век! Един от белезите,че една цивилизация е в прецъфтяващият си,краен стадии,е абсурдният лукс в който живее.


  [quote#23:"gullwing"]Що се отнася до селяните, то в САЩ въобще няма такива и практически никога не е имало. [/quote]

  Прочетете Уилям Фокнър и тогава ще говорим дали е имало селяни в Щатите.

  Вие НЕ разбирате разликата между цивилизована,("развита",както Вие я наричате),и културна държава!? Пръв Ницше посочва смъртоносната борба между Културата и Цивилизацията.


  [quote#23:"gullwing"]изглежда не разбирате разлика между селянин и фермер. [/quote]

  "Сега само този,който има пари е силен."– Шпенглер
  Фермерът е този с парите...Селянинът е със земята си...

 26. 26 Профил на gullwing
  gullwing
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#25] от "deaf":

  Демонстрирате поразително съчетание между начетеност и анти-аналитичност. Това се случва при интелектуалците.

  Разликата между селянин и фермер, която сочите, е повърхностна и е само последица от същинската разлика, която май не забелязвате.

  Селянин е човек, който живее от собственото си стопанство, като продава на пазара излишъците - ако и когато ги има.

  Фермерът е предприемач, който работи в сферата на селското стопанство. Той от самото начало търси рентабилност, той е капиталист. Той е на много по-високо ниво от селянина, който не може да конкурира с него.

  А днес все повече и самият фермер окончателно се превръща в едър бизнесмен, за когото работят селскостопански работници - работници, а не селяни и не фермери.

  Фокнър е хубав писател, но средата на неговото творчество днес е 100 години пред нас. Не ми се вярва да е добър ориентир.

 27. 27 Профил на Georgi Milev
  Georgi Milev
  Рейтинг: 367 Неутрално

  [quote#19:"deaf"]По време на световното по футбол през 1994г. в Щатите,Йохан Кройф отбеляза,че българският отбор НЕ е отбор,а сбор от крайни индивидуалисти,които случайно постигат успехи,и че такъв "отбор" няма бъдеще. Историята го потвърди...[/quote]
  Не съм съгласен с теб,Приятелю.Ние Българите не сме индивидуалисти.Мнозинството от нас мислят на принципа „Моето си е мое,а чуждото е общо„ и сме повече народ от комплексирани „селски„ хитреци,възпитавани в колективизъм.

 28. 28 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2648 Неутрално

  До коментар [#26] от "gullwing":

  Уф,селянинът притежава НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ,докато фермерът само пари. Собствеността формира основно човека.
  Просто си купете къща с двор в някое село,(може и до София),и заживейте в нея,...и тогава може би ще усетите...

  За мен няма значение,че днес е еди какво си! Аз живея (не)своевременно...

 29. 29 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2648 Неутрално

  До коментар [#27] от "bulamerican":

  Той българинът може и да е възпитаван в колективизъм,но принципа който го води,"Моето си е мое,а чуждото е общо.",убива моменталически дори идеята за колективизъм.

 30. 30 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1297 Неутрално

  Индивидуалистичните общества не само признават правото на индивида на личен избор и независимост - те организират защитата на това право.
  ..............
  Бе, ти учи децата в училище , че са роби, набивай им тиквите любоф към Россия, внуши им , че са никой, да не си повярват случайно, да не се правят на различни,
  пък после чакай индивидуалисти...

  nemo malus felix, minime corruptor.
 31. 31 Профил на tuco.ramirez
  tuco.ramirez
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#27] от "bulamerican":

  Колективизъм значи спазване на йерархия, значи солидарност, доверие. Българинът не притежава нито едно от тия качества. Комунизмът не беше за нас, никога не е имало комунисти в България, затова и се провали - всеки гледаше да открадне каквото може и да скатае, не се мислеше за общото благо. Това е идеология, която вирее сред други народи - испанци, гърци, турци, латиноамериканци и пр., не и сред славяните и българите. Нито пък християнството е пуснало силни корени тука.

 32. 32 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7130 Неутрално

  "страните с високо развит индивидуализъм
  не се характеризират с висока степен на социално неравенство"
  Ние тука сме възпитани в стадно чувство.Страхуваме се да се отделим от него,за да не пропаднем.

 33. 33 Профил на fortunes
  fortunes
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Докато за колективиста колективизмът звучи хуманно, а индивидуализмът - егоистично, за индивидуалиста колективизмът е форма на експлоатация на по-способни от по-неспособни. Индивидуалистът разчита преди всичко на себе си и при неуспех търси причината преди всичко в себе си. В индивидуалистичните общества връзкарството и щуробаджанащината имат много по-малко място.

  Всичко това е едно дълбоко невярно клише и генерализация на човек, който явно е чел само Айн Ранд през целия си живот и е гледал САЩ през уестръните на Джон Уейн...

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 34. 34 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 726 Неутрално

  Тези дълбоки расъждения на Лазаров, как се съотнасят с принципите на главния съюзник на САЩ и "свободния свят" - Саудитска Арабия, този факел на индивидуалната свобода и пример за толерантност към индивидуалните предпочитания на ЛГБТ активните ( и пасивните).

 35. 35 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 2259 Неутрално

  В България индивидуализъмът или ''всеки играе за себе си и срещу всички'' е изконна традиция ! За какво говориме ?

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 36. 36 Профил на russian78
  russian78
  Рейтинг: 477 Неутрално

  До коментар [#8] от "baba_zozolana":

  Колективизмът и свободното сътрудничество между индивидите са две различни и взаимоизключващи се неща. В статията не са представени ясно термините и това създава объркване. Това, че в едно общество индивидите свободно си сътрудничат за постигане на общи цели не го прави колективистично. Механичното сборуване на хората според раса, пол, социален статус, нация и каквото още се сетите е колективизъм. Това механично сборуване се оправдава с алтуистични причини. Т.е. ти си член на групата, заради общото и благо, а не заради себе си. Това е порочно и стои в основата на всяка позната форма на колективизъм - фашизъм, комунизъм, расизъм, социализъм, национализъм и т.н. Колективът в тези случаи придобива свръх интереси, които се поставят над интересите на отделния индивид, на когото му се промива мозъка, че алтруизмът е хубаво нещо и той трябва да пожертва себе си в името на колектива. Трудно може да се открие нещо по-жалко. Свободното сътрудничество между индивидите се основава на егоизма и не изисква от членовете на групата да жертват личните си интереси за общото благо. Точно обратното е, хората си сътрудничат, защото това им е лично изгодно.

  "Squash is a sport that represents the future, not the past." - N Ramachandran (President of WSF)
 37. 37 Профил на Красимир Чолаков
  Красимир Чолаков
  Рейтинг: 5 Неутрално

  Първо искам да отговоря на нещо, което ме впечатли, че въобще се пише в този форум - за "криминалната физическа антропология". Нарича се френология и отадвна е призната за псевдонаука, също като астрологията. Толкова по този въпрос. Това е расистка теория, напълно отречена от съвременната наука.

  А относно Хофстеде - чел съм изследването, то е сравнение между хора, които работят в различни страни за структурите на IBM, обединени са от обща корпоративна култура и ги отличават само националните особености. Изследването е изключително любопитно, но в никакъв случай не възвестява на света, че индивидуализмът е пътят към просперитета.

  Уменията за работа в екип са едно от основните изисквания при кандидатстване за работа в западни корпорации. Отхвърлян съм на подобно интервю с аргумента - страхотен професионалист сте, но сте прекален индивидуалист сте, не можете да работите в колектив, ние търсим друг вид хора. Аз съм си намерил мястото, не беше беда това, но от тогава знам това. А компанията е мултинационална, огромна, всепризната.

  Така че авторът е напълно в тон с неолиберализма, проповядван от този вестник, но това не е последна инстанция. Иначе текстът е интерес и предизвиква размисли, но още повече и по-интересни и по-различн размисли предизвиква оригиналният текст на Хофстеде.

 38. 38 Профил на Hafen der Wahrheit
  Hafen der Wahrheit
  Рейтинг: 316 Неутрално

  [quote#2:"rapidfire"]

  Това, е едно абсолютно измислено изследване. [/quote]

  Много ясно,че статията е в стил "свободно съчинение".

  Не само Япония и Китай, ми и Германия (която основава, заедно с Япония модела на управление насочен към персонала)
  са ярък пример за колективен прогрес!

  Авторът е доктор на химическите науки, бивш Хумболтов стипендиант, работил в няколко американски университета, основател и модератор на сайта bulgarianscienceproblems.

  На другият полюс в управлението, са Англия и САЩ, където мениджмънта е насочен предимно, към ръководството. И той затова съди така.
  Знаем, че е много важно да има колективен дух в каквото и да е било начинание! Без това разбира се да "убива" индивидуализма и креавитета.

  Да направиш добро е толкова лесно- просто се усмихни!
 39. 39 Профил на Hafen der Wahrheit
  Hafen der Wahrheit
  Рейтинг: 316 Неутрално

  [quote#35:"'ΕΡΕΒΟΣ"]В България индивидуализъмът или ''всеки играе за себе си и срещу всички'' е изконна традиция ! [/quote]

  А пък в Гърция, колективно си мързелуват, и са не в гладна, а в лежаща стачка!

  Да направиш добро е толкова лесно- просто се усмихни!
 40. 40 Профил на Georgi Milev
  Georgi Milev
  Рейтинг: 367 Неутрално

  До коментар [#36] от "russian78":

  Поздравления,Приятелю!Много точно си описал,това,което мисля и аз,но не мога да го изкажа така,смислено и разбираемо..☺

 41. 41 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 746 Неутрално

  Индивидуализмът в науката, особено в природните науки е невъзможен! Самият автор в своите работи, е съавтор с други учени! Aко се разделят неговите публикации на броя на съавторите, дали би било достатъчно за да е доктор! За мен е интетесно как индивидуализма може да се противопостави на фирми като кока кола и самсумг да речем!

 42. 42 Профил на russian78
  russian78
  Рейтинг: 477 Неутрално

  До коментар [#41] от "ban":

  В науката първото и най-важно нещо е да се дефинират термините, за да може да се говори "на един език". Вие, авторът и аз използваме термините "индивидуализъм" и "колективизъм", но влагаме по три различни значения за всеки от двата термина. Това поражда неразбиране на тезите на другата страна. Вашият "колективизъм" аз наричам "свободно сътрудничество между индивиди", което е точно обратното на "колективизма" като механичен сбор от хора, групирани по някакакъв признак - пол, религия, социален произход, нация. В този смисъл аз съм напълно съгласен с Вас, че хората постигат повече, когато си сътрудничат, както е във Вашия пример с научните публикации или пък с големите корпорации. Съгласен съм и с автора, че хората постигат по-малко, когато са групирани по национален признак във вижданията си за историята, примерно или пък са групирани около "правилната" и "неправилната" интерпретация на едно литературно произведение. Т.е. наличието на колективна правда, като антитеза на личното, индивидуално мнение е проблем.

  "Squash is a sport that represents the future, not the past." - N Ramachandran (President of WSF)
 43. 43 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1291 Весело

  ""Съгласен съм и с автора, че хората постигат по-малко, когато са групирани по национален признак във вижданията си за историята""

  Хехехе това го кажи на японци, китайци и евреи.

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 44. 44 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  P.S.

  И трите нации живеят с идеята че са богоизбрани, а всички останали са варвари и/или неверници.

  Което според мене е и причината за просперитета им. Нищо не помага повече на един народ от самочувствието и единомислието по отношение на историята му.

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 45. 45 Профил на biss Mark
  biss Mark
  Рейтинг: 1725 Неутрално

  Или Герт Хофстеде разбира нещо различно под "индивидуализъм" от мен или това е едно много тъпо изследване.

  Crede quod habes, et habes. Sed etiam melior, puto.
 46. 46 Профил на tuco.ramirez
  tuco.ramirez
  Рейтинг: 8 Неутрално

  [quote#37:"Красимир Чолаков"]Това е расистка теория, напълно отречена от съвременната наука.[/quote]
  Отречена поради политически, а не поради научни причини. В съвременното евроатлантическо общество има много силни перверзни табута по определени теми, в които ако се разчовъркаш ще свършиш я в затвора, я в лудницата, в най-добрия случай в бюрото по труда. Толкова за свободата на словото.
  Всеки човек има вродената способност да разпознава характера на хората по външния им вид. Хвани 10 затворници-рецидивисти и ги омешай между 10 учители по литература. Ако характерът не е вроден, то не би требвало да има разлика между едните и другите. Но има и всеки ще ги разпознае.

 47. 47 Профил на Georgi Milev
  Georgi Milev
  Рейтинг: 367 Неутрално

  [quote#42:"russian78"] "колективизъм" аз наричам "свободно сътрудничество между индивиди", което е точно обратното на "колективизма" като механичен сбор от хора, групирани по някакакъв признак - пол, религия, социален произход, нация.[/quote]
  И аз го разбирам по този начин.Съревнованието,конкуренцията според мен са вид сътрудничество,"колективизъм" във вида, в който свободни по дух " индивидуалисти" си сътрудничат за да се развиват.Не напразно някои компании едва ли не си отглеждат конкуренция,за да израстват,защото Природата не ни е създала еднакви или с равни възможности

 48. 48 Профил на Мария
  Мария
  Рейтинг: 1421 Весело

  "Може би парадоксално, но страните с високо развит индивидуализъм
  не се характеризират с висока степен на социално неравенство"
  =====================================================

  Авторе, чувал ли си за т.нар. "Закон на Янте" с десетте му правила?

  1. You're not to think you are anything special.
  2. You're not to think you are as good as we are.
  3. You're not to think you are smarter than we are.
  4. You're not to convince yourself that you are better than we are.
  5. You're not to think you know more than we do.
  6. You're not to think you are more important than we are.
  7. You're not to think you are good at anything.
  8. You're not to laugh at us.
  9. You're not to think anyone cares about you.
  10. You're not to think you can teach us anything.

  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Law_of_Jante  ”За мен България си остана един вечен мираж. В който и свят да съм, винаги ще я нося като ранена птица в сърцето си." (Никола Манев)
 49. 49 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#14] от "gullwing":

  човешкият потенциал у нас може и да не е висок, но то е щото образованието е кофти, а не щото хората са селяни.
  най-го мразя този измислен снобизъм на такива като вас

 50. 50 Профил на EP
  EP
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар [#37] от "Красимир Чолаков":

  Отречена е защото е расистка, а не защото е невярна.

  Точно поради тази причина изследванията за интелигентността на отделните нации се неглижират. Не им е приятно на толерастите, че израелците, японците и китайците са най-интелигентните народи на планетата, това някакси не се вписва в догмата, че всички са равни.

  There are no coincidences, Delia... only the illusion of coincidence.
 51. 51 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#48] от "gallnare":

  и аз това си мислех

 52. 52 Профил на Syzygy
  Syzygy
  Рейтинг: 844 Весело

  Моята собствена хипотеза е, че осъзнатият нарцисизъм е екстра.

  Аз съм яко нарцисче, обаче тва означава, че си давам сметка, че и другите в някаква степен са такива (само дето не го осъзнават) и се кефя на уменията им и даже понякога уча, което в крайна сметка парадоксално ме прави добър екипен играч.

  Fortunately, I didn’t know any experts and so I did it anyway
 53. 53 Профил на baba_zozolana
  baba_zozolana
  Рейтинг: 726 Весело

  До коментар [#45] от "biss Mark":

  След като е толкова голям почитател на теорията на Хофстеде, г-н Лазаров би следвало да е запознат, че една от книгите му е издадена на български език още през 2001 г. и името му е поуляризирано с холандското произношение Хеерт. Иначе остава привкус на големия патос на човек, който за пръв път попада на някаква нова информация и смята, че е бил привилегирован с някакво Божие откровение.
  https://goo.gl/osRKFR

  I used to walk into a room full of people and wonder if they liked me... Now I look around and wonder if I like them.
 54. 54 Профил на pro_bono
  pro_bono
  Рейтинг: 1095 Неутрално

  Българина,или дори Балканеца е друго животно.Вижте само колко партии има.В старите демокраций са или две или се броят на пръсти.Но това не е най-важното.Най-важното е в интелектуалното ниво и перцепцията за света.Моят баща(РИП) казваше-човек вижда това което знае.А колкото повече знаеш толкова повече виждаш.В основата е знанието.А то започва от семейството,минава през училището и продължава в професията.Тогава зрелия колектив ще прецени кой е индивида да ги води.Затова развитите общества са развити, а ние не сме.

 55. 55 Профил на accidental
  accidental
  Рейтинг: 1047 Неутрално

  Повече индивидуализъм! Българите са индивидуалисти и дори бих казал малко тимерути. Много често като се опиташ да научиш българин на умение, получаваш нещо от типа, "абе, аз ще си го правя така както аз зная".
  Липсата на способност да не сме съгласни един с друг и да работим заедно е по-скоро проблема, т.е. толерантност към чуждият индивидуализам.

 56. 56 Профил на Мария
  Мария
  Рейтинг: 1421 Неутрално

  До коментар [#51] от "owen":

  Мда, явно му е по-лесно да не забелязва забранения ярък индивидуализъм & неприлично големия просперитет на скандинавските страни.

  ”За мен България си остана един вечен мираж. В който и свят да съм, винаги ще я нося като ранена птица в сърцето си." (Никола Манев)
 57. 57 Профил на ZanzibarHero
  ZanzibarHero
  Рейтинг: 213 Неутрално

  [quote#0:"допискта"]... страните с високо развит индивидуализъм
  не се характеризират с висока степен на социално неравенство...[/quote]Ха-ха-ха че САЩ са признат шампион на социално неравенство...

  Авторът явно не прави разлика между идеологически деклариран индивидуализъм и реални индивидуални права ...

 58. 58 Профил на els_g
  els_g
  Рейтинг: 470 Любопитно

  До коментар [#22] от "sorosoidnapravda":

  [quote#22:"sorosoidnapravda"]Точно по тази схема целият свят беше излъган, че черния шоколад бил полезен, като това беше направено целенасочено от нарочно учреден за това институт, за да се покаже псевдоекспертността на научната журналистика.[/quote]

  Виж ти! Това откъде го научи - можеш ли да дадеш линк?
  Както и да е, като стана модерно да се яде черен шоколад, аз обявих на всеослушание, че много се радвам на новината, защото тогава може би млечният шоколад ще стане по-евтин, тъй като снобите ще почнат да консумират черен, докато аз се кефя на вкусния.
  Много се дразня от промотиране на диети, здравословни храни, които нямат вкус и заклеймяване на вкусни храни като вредни. И най ми е чудно, че хората за толкова години не успяха да разберат и да се доверят на себе си. Собственият ти организъм най-добре знае от какво има нужда и непрекъснато ти го казва - яде ти се определена храна, защото организмът ти има нужда от някакви вещества, които от опит "знае", че се съдържат в тази храна; спи ти се, защото си преуморен; скучно ти е, защото 1) се занимаваш прекалено дълго време само с едно нещо и натоварваш определени сфери, а други бездействат - така че трябва да се поразходиш например или да поговориш с приятели, или 2) ПРИНУДЕН си да се занимаваш с нещо, което не харесваш или не разбираш, а щом отношението (оценката) ти е отрицателна, това нещо те натоварва, а не ти се отплаща със знание, опит, радост.

  Отрицанието не може да дефинира истината, но е работен инструмент за ограничаване зоната на търсенето й.
 59. 59 Профил на els_g
  els_g
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Първата част на статията горе-долу се ядва, ама втората авторът съвсем я е оплескал. Което е съвсем естествено, защото иска да изманипулира народа и да го убеди, че глобалистите са най-най-правдивите и умни (сигурно и красиви, ха-ха!) и единствено успешни хора. И следователно, за да сме модерни и напредничави, трябва да се откажем от патриотизма в литературата и историята и да прегърнем мулти-култи бъркоча (който всъщност е псевдо-колективизъм).
  Ако иска да се запознае с положителната характеристика на индивидуализма, по-добре човек да прочете "Светът на Не-А" на Алфред ван Вогт. Там не само тя е описана много добре - като се набляга на творческата й същност, ами се дава и диалектичната връзка на индивидуализма и колективизма.

  Отрицанието не може да дефинира истината, но е работен инструмент за ограничаване зоната на търсенето й.
 60. 60 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2088 Неутрално

  [quote#2:"rapidfire"]Не е верно, че на българите им липсва индивидуализъм, точно обратното е. [/quote]
  Съгласна съм, че ни липсва колективизъм, но според мен това е последствие от липсата на индивидуализъм. Човек, който се е осмилил като индивид, уважава индивидуалността у другите и умеее да е солидарен с тях като с индивиди. У нас има някакъв грозен конформизъм. "Ако на мен не ми е позволено/ако не съм аз способен и т.н., и на теб не трябва да ти е позволено."

  Мисля обаче, че авторът е прав, че образованието ни е сбъркано. Родителите недоволстват с право от системата, а после записват децата си на частни уроци при учители от системата, но не за да ги научат да мислят, а за да успеят според критериите за успех на системата. Далеч съм от мисълта, че всички учители са конформисти, но за неконформистите всеки ден е борба на нерви с инерцията и бюрокрацията.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 61. 61 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2088 Неутрално

  [quote#8:"baba_zozolana"]А тезата, че индивидуализмът водел до просперитет, пък колективизмът - не, бая издиша.[/quote]
  Съгласна съм. Авторът може и да е прав, че САЩ е най-индивидуалистичната страна, но САЩ не е страната с най-висок стандарт.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 62. 62 Профил на bokoto
  bokoto
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Цялата статия е доста манипулативна, като започнем от заглавието. Понеже индивидуализмът е поставен в центъра, ще подхвана основно него.
  А) Авторът се опитва да вмени на корелацията между индивидуализъм и просперитет причинност т.е. 1-вото е причина за 2-рото. Както дурги форумци тук са забелязали, 1-то не е нито необходимо, нито достатъчно условие за 2-то (да не говорим че явно никой не успорва обаче, че ни е нужен просперитет, ако някой твърди обратното, е анатемосан).
  Б) Авторът (нарочно вероятно) не засяга темата за индивидуализма като разрушител на много социални системи и морални норми. Съвременните евангелисти на просперитета се интересуват единствено и само от него, така че какво значи тук някакъв си социум. САЩ като най-индвидуалистични се нареждат в челни места показатели като престъпност, насилие, разпадане на малките общности, психически заболявания и т.н. - това естесвено удобно се пропуска. По тази тема може да потърси нещо написано например от Бари Шварц, Фред Хирш или Ричард Уилкинсън.
  В) Човекът като най-социалното животно е най-мотивиран и постига най-добри резултати ако работи в група. Вдъхновението на най-добрите майстори идва от това да направят най-доброто на което са способни ЗА другите, не просто за себе си. Питайте който и да е, който е постигнал нещо значимо, или просто разгледайте върха на пирамидата на Маслоу за потребностите. Хората имат потребност да бъдат полезни на другите, не просто само за себе си.
  Митовете за единаците-гений са просто митове ...
  Г) В училищата няма нужда от повече индивидуализъм, а от различен подход от сегашния, папагалския. Но ако си мислите че това е само в БГ, много се лъжете, това е навсякъде. То идва от натиска отгоре (правителства, бизнес) все по-бързо да се изкарват интелигенти и креативни работници на пазара, просто щото бизнеса се нуждае все повече от такива, а е не от роботизирани полу-идоти, просто работа за такива се (и ще се) намира все по-рядко. Въпрса е, че се само 2 аспекта от развитието на ученика се развиват в сегашното у-ще, а именно - знание(повторямост на записаното) и дисциплина, други като емоционална и социална зрялост, изобщо или много слабо се засягат, просто последните 2 не са нужни на бизнеса.
  Затова и днешните общества където индивидуализма се насърчава, западат във почти всички социални насоки.

 63. 63 Профил на ivanchoLA
  ivanchoLA
  Рейтинг: 1291 Весело

  тая концепция е неразбираема в клоаката тъи като единственото важно е съседа да е зле и да завиди ...

  #notmypresidentAmericans strive for excellence, Europeans for mediocrity ... да не би цоциализъм играло, не би чудо видяло (c) ivanchoLA2012
 64. 64 Профил на lechevalier
  lechevalier
  Рейтинг: 420 Неутрално

  Авторът бърка думите "индивидуалност" и "индивидуализъм".

 65. 65 Профил на Emil Dimov
  Emil Dimov
  Рейтинг: 213 Неутрално

  "Не е вярно, че на българите им липсва индивидуализъм, точно обратното е. Ние сме пословични с неспособността си да работим в колектив, именно поради индивидуализма си, който може и да е много добре прикрит, но съществува. Съвсем друг е въпросът, че индивидуализмът у нас не е от инициативния вид, а дълбоко опортюнистичен, който тихо и подмолно саботира всяко решение на колектива, па било то и добро, просто защото част от членовете му не са съгласни с него."

  "Я не сакам на мен да ми е добре, а сакам на Вуте да му е зле!" - максимата на шопа!!!! Ето това сме ние и скоро няма да се оправим сами????

 66. 66 Профил на plb234
  plb234
  Рейтинг: 367 Неутрално

  По наште краища вече окончателно и задълго се настани идиотизЪма, като господстваща нагласа за световъзприемане, стратегия за поведение, общуване и успех.

 67. 67 Профил на ungeheuer
  ungeheuer
  Рейтинг: 525 Неутрално

  До коментар [#31] от "tuco.ramirez":

  изброените от вас народи не са много по-напред от нас, а тези, които са, е единствено заради по-развитата търговия, т.е. обратното на комунизма.

 68. 68 Профил на dodi7
  dodi7
  Рейтинг: 5 Неутрално

  Тази статия ми отвори очите,
  Благодаря на автора , благодаря на "ДНЕВНИК"

 69. 69 Профил на bilkata
  bilkata
  Рейтинг: 477 Неутрално

  Малко мешавица от тези на Фукуяма и други. Преди десетина години Юлиян Генов (Прософт, ако помни някой) написа дебела книга защо ние, българите, толкова малко успяваме и там цитира Хофстеде в този смисъл. Статията не казва нищо ново и оригинално, но е много добре често да се публикуват статии в този смисъл. Разбира се, най-добре е да се работи в посока повече индивидуализъм, особено в училищата... мечти!

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  Power is like being a lady... if you have to tell people you are, you aren`t. M.Thatcher
 70. 70 Профил на kirsner
  kirsner
  Рейтинг: 829 Неутрално

  Изключително манипулативна статия! Удобно се натъманяват "примери", като обаче съзнателно се пропускат факти.

  1.Страните с висок колективизъм са и сред най-развитите страни в света - Япония, Южна Корея, Сингапур, Тайван ( също може да се добави най-бързо развиващата се голяма икономика в света Китай).
  2.Защо не се покажат данни каква е пръстъпността в развитите страни с най-висок индивидуализъм спрямо развитите страни с по-висока степен на колективизъм като Япония, Сингапур, Тайван, Южна Корея и т.н.
  3. Каква е степента на масовите убийства в развитите страни с най-висок индивидуализъм спрямо страни като Япония, Тайван, Южна Корея, Сингапур и пр.?
  4. Защо т.н. мултикултурализъм вирее в развитите страни с развит индивидуализъм, а не в такива страни като Япония, Тайван, Сингапур, Южна Корея и пр.??
  5. Индивидуализмът предполага създаването на нехомогенни общества, изтъкани от противоречия. Там се случват именно и мултикултуралистичните експерименти. Япония е много развита държава, но голямата част от бедните имигранти от този район бият път до чуждата им Западна Европа, а не търсят благополучие в близката като дистанция и култура Япония.

 71. 71 Профил на kirsner
  kirsner
  Рейтинг: 829 Неутрално

  А тезата, че точно на България като и липсвал индивидуализъм, е толкова лека и несериозна, че не си струва да и се отделя толкова много внимание.
  Та нали всичките ни многобройни олимпийски титли са в строго индивидуални спортове, когато на олимпиадите до преди четвърт век бяхме една от водещите сили.
  Факта, че години наред не може да се създаде някаква стройна и ефективна система за управление на етажната собственост, е също показателен.
  Те самите ни политически партии са подчинени строго преди всичко на индивидуални, а не на колективни авторитети.

 72. 72 Профил на bodysoft
  bodysoft
  Рейтинг: 8 Неутрално

  "развиване на независимо мислене и собствен поглед върху нещата, свобода на учениците да изразяват собствено мнение, и елиминиране на социалния контекст на събития и явления при тяхното изучаване"

  абе, лазаринчо, я кажи как да изучаваме априлското въстание или концлагерите без социалния контекст?
  я, моля ти се, не се занимавай с колективни въпроси като образованието и си гледай индивидуално колбите!...

 73. 73 Профил на Emil Dimov
  Emil Dimov
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Преди десетина години Юлиян Генов (Прософт, ако помни някой) написа дебела книга "Защо ние, българите, толкова малко успяваме"!

  Да помним го и от преди Прософт и трябва да е благодарен на роднините си от преди 10 ноември дето му осигуриха възможността да "пътува" по широкия свят и дебели книги да "напише" за успелите българи на прехода и не само....!!!!

 74. 74 Профил на Батков-вън
  Батков-вън
  Рейтинг: 470 Неутрално

  До коментар [#16] от "baba_zozolana":

  Цитираният от вас текст казва точно това - индивидуалистите приемат пълната отговорност за себе си, докато колективистите очакват други хора да се грижат за тях.

  Резултатът е, че за всеки личен проблем българинът обвинява външни фактори - държавата, общината, роднините, все тая. Това води до ситуация, в която българинът мрази всички наоколо защото самият той не живее добре и смята , че обществото е виновно за това.

 75. 75 Профил на Батков-вън
  Батков-вън
  Рейтинг: 470 Неутрално

  До коментар [#15] от "tuco.ramirez":

  Напротив, изброените от теб неща са точно заради липса на индивидуализъм. Индивидуалистът знае, че ако работи усърдно и полага усилия рано или късно ще постигне това, което иска. За това и въобще не му пука за връзки, далавери, държава. Единственото, което очаква от обществото е да не му пречат да работи, тоест някакво елементарно равноправие. Индивидуалистът уважава обществото, защото разбира, че само в общество, където има взаимно уважение може да преуспееш с честен труд.

  Колективистът смята, че животът му зависи от колектива, тоест от обществото - от държавата и всички институции. Той смята , че държавата трябва да създава работни места, че трябва да вдига доходите (някак си), да му предоставя здравеопазване и образование без значение той какво предоставя в замяна и т.н. И когато не получава това, което очаква от живота - вместо да работи по-усърдно, той започва да мисли как да надхитри системата – връзки, далавери и т.н. И респективно да мрази "държавата", защото не му осигурява животът, който иска.

  Е - към коя от двете групи спада българинът според теб?

 76. 76 Профил на baba_zozolana
  baba_zozolana
  Рейтинг: 726 Неутрално

  До коментар [#74] от "Батков-вън":

  Това, което описвате, в психологията се нарича локус на контрола (locus of control): къде поставя човек контрола - вътре в себе си или навън, в някакви фактори от средата. Доколкото съм чела, няма окончателно съгласие дали вътрешният локус на контрола е неизменно свързан с индивидуализъм (например https://goo.gl/LLWIBI и https://goo.gl/AVB7UY), а някои изследвания установяват, че благополучието е свързано с вътрешен локус на контрола, но не е свързано с индивидуализма или колективизма (http://goo.gl/K8PWtN). Съгласна съм, че много българи са с външен локус на контрола, но пък това може да се свърже и с друга концепция - тази за заучената безпомощност. Както е посочил по-долу един от коментиращите, животът щеше да е песен, ако нещата бяха толкова прости и се свеждаха единствено до колективизъм или индивидуализъм, както се опитва да ни внуши тази статия.

  I used to walk into a room full of people and wonder if they liked me... Now I look around and wonder if I like them.
 77. 77 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2374 Неутрално

  До коментар [#76] от "baba_zozolana":

  Локус на контрола зависи от възпитанието.Затова демокрация и просперитет има само в образовани общества, където човек сам знае къде му е границата.

 78. 78 Профил на baba_zozolana
  baba_zozolana
  Рейтинг: 726 Неутрално

  До коментар [#77] от "hodounski":

  И вярно, и невярно. Вярно е, че локусът на контрола се учи, но пък ако средата е враждебна и не откликва на усилията и потребностите на човека, вътрешният локус много бързо може да се промени на външен. Сложна работа и както каза 4-годишната племенница на моя приятелка с твърде разочарован глас: "Няма свят без хора!"

  I used to walk into a room full of people and wonder if they liked me... Now I look around and wonder if I like them.
 79. 79 Профил на Батков-вън
  Батков-вън
  Рейтинг: 470 Неутрално

  До коментар [#78] от "baba_zozolana":

  Нещата не са прости, защото това не се променя лесно. Даже много трудно - ако първите годинки станеш един човек, после промяната е почти невъзможна, а с възрастта става още по-трудна.

  Но средата е еднаква за всички, а аз много ясно виждам два типа българи , с които общувам. Едните въобще не им дреме за средата, фокусират се върху себе си и постигат всичко с лекота, че и живеят щастливо. Другите все псуват някой и дори когато имат добри доходи пак не са истински щастливи - денят им минава предимно в негативизъм към този или онзи.
  Първите са малцинство - в София не са повече от една четвърт от населението, а извън София още по-малко... но все пак има ясно изразена група

 80. 80 Профил на Батков-вън
  Батков-вън
  Рейтинг: 470 Неутрално

  До коментар [#70] от "kirsner":

  изброените страни, вкл. Япония, са много далеч от стандарта на европейските. Япония даже е в над 20-годишна стагнация, тоест вече 25 години хората стават все по-бедни. А в Китай две трети от населението живее в тотална мизерия

 81. 81 Профил на kirsner
  kirsner
  Рейтинг: 829 Неутрално

  До коментар [#80] от "Батков-вън":

  "изброените страни, вкл. Япония, са много далеч от стандарта на европейските"
  Я проучи въпроса и пробвай пак.Ето ти един линк:
  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Human_Development_Index
  А ти удобно си подбрал Китай, за който аз казах, че е най-бързо развиващата се сред водещите икономически сили, а не че е сред страните с най-висок стандарт. Иначе въпрос на не много време е Китай също да достигне стандарта на най-развитите страни. Просто това е фабриката на света!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK