Седем мита за Освобождението

Паметникът на Цар Освободител в София

© Велко Ангелов

Паметникът на Цар Освободител в СофияВие хубаво ни освободихте от турците, но от вас кой ще ни освободи?"


Екзарх Антим Първи


Един от най-тежките митове в българското национално съзнание и до днес е свързан с Освобождението. "Освободителният мит" се основава на елементарната представа, че е възможно някой друг да ни освободи, без сами да сме отговорни за свободата си. Този мит обилно се подхранва повече два века. Негова опора е помощният мит за "освободителните мисии" на Русия на Балканите и в частност по отношение на България. Този мит е дълбоко вкоренен в съзнанието на българина и се крепи най-малко на два фактора - мощна многовековна руска пропаганда от епохата на Възраждането до днес и незнанието и незаинтересоваността на голяма част от българите да научат историческите факти и събития от своето минало, за да ги анализират и да направят своите изводи за истинската същност на руската политика към България.
Този мит се основа на комплекс за малоценност, дълбоко внедрен в българското историческо съзнание. Този комплекс създава и пагубния фило-фобски комплекс по отношение на Турция, Русия и Европа. Особено пагубно се оказа русофилското суеверие, както точно го определя Димитър Благоев – предпоставка за националните погроми на България през ХХ-ти век. Комплексите за малоценност все пак произтичат и от исторически реалности. Те не възникват в резултат само от националните погроми през ХХ-ти век, а много по-рано. Вазовите чичовци прекрасно илюстрират тези български комплекси. Образно и геополитически казано те се изразяват в това, че сме в "чрево адово" – това населявано от нас място, което е обект на завоевателните мераци на две евро-азиатски империи и на всичките ни съседи.


В този аспект усилието на Апостола на Свободата изглежда трагично. Защото той се бори за вътрешно и външно освобождение със собствените сили на народа, а не чака друг да ни завладее и освободи от грижата за собствената ни свобода. Пробуждането на народа се оказа задача непосилна дори след повече от свободен век. Наистина само заспали народи имат нужда от будители… Именно това дава основание на Стоян Михайловски да пише, че българите са освободени, но не и свободни – в началото на ХХ-ти век, а бихме казали и до днес.


Първи мит – Освобождението е еднократен акт, състоял се с подписването на Сан-Стефанския предварителен договор за мир


Освобождението не е еднократен акт, а процес, който продължава десетилетия. Всъщност ние като народ сме изстрадали свободата си достатъчно много сами. И сме направи нещо немаловажно за своето освобождение. Пътят на българите към Освобождението е дълъг и труден: минава през борбите за създаване на независима българска църква, през Априлско въстание, решенията на Цариградската конференция, участието в Руско-Турската война, Съединението и Сръбско-българска война, Обявяване на българската независимост, Балканските войни, първата и Втората световни войни та до днес...


Националната митология на всеки народ е неизбежна част от неговото национално съзряване. "Въобразяването", т.е. самоосъзнаването на всяка нация е дълъг исторически процес. "Въобразяването" на българската нация започва сравнително късно – чак към края на ХVІІІ-ти и началото на ХІХ –ти век, ускорява се бързо през 60-те и 70-те години, минава през възстановяването на независима българска църква, за да се достигне до изграждането на новата българска държава след 13 юли 1878 г.


Процесът на освобождение не спира с този етап. Следващият етап е двуединен – освобождаване и на станалите под турска власт българи – около една трета от българския народ остава в пределите на Османската империя и след Съединението.


Пряко свързан с освобождението е и въпросът за независимостта на държавата. Една освободена страна не значи, че е независима. Обявяването на българска независимост на 22 септември 1908 г. е само формален акт. Формално България е васално на султана княжество, но фактически то е много по-малко зависимо от Османската империя, отколкото от своята "Освободителка" – Руската империя. В този смисъл борбата за независимост придобива двояк израз – като стремеж към премахване на формалния васалитет (който пречи на страната да бъде равноправен субект в международните отношения) и към постигане на фактическа независимост - икономическа и политическа от Великите сили и най-вече от Русия.


Втори мит – Българската държава възкръсва на 3 март 1878 г.


Юридически България се възстановява като държава на 13 септември 1878 г. с подписването на Берлинския договор. Но възкръсването на българската национална държава не означава: пълноправно освобождение; пълна независимост; възстановяване на суверенитета върху всички български земи, признати с референдума за учредяване на Българска Екзархия и с решенията на Цариградската посланическа конференция. Интересите на империите по това време, на всички без изключение, е да не се създаде голяма независима държава на Балканите. В резултат на недалновидна политика, патриотарски илюзии и митове настъпват националните погроми през 1913 г. и 1919 г. Битката за освобождение на националното етническо пространство завършва с провал. А през 1944 г. настъпва краят на независимата българска държава със съветската окупация и окончателния отказ от бленуваното национално обединение. Това поражда не само дълбока покруса, но и силни негативистки комплекси, които се проявяват особено силно днес.


Трети мит - Руските войски "са освободили целокупна България", но "лошият" Запад нарушил Свети-Стефанския договор


Резултатите от руско-турската война към деня на подписването на предварителния мир в Сан Стефано – фактическо примирие са следните:


Руската армия, заедно със съюзните румънски войски са окупирали Северна централна България. В Южна България са окупирани само Софийския санджак до Горна Джумая, долината на Марица до Одрин и пътя от Одрин до Сан-Стефано. В Черно море господства османският флот и от крайбрежието е окупиран само Бургас. В Западна България Сърбия е окупирала българските градове Ниш, Бела паланка, Пирот, Враня, Кула, Цариброд и Трън. До сключеното в Одрин примирие Русия не е окупирала Видин и цяла Североизточна България, а в крепостите Русе, Силистра, Шумен и Варна са останали силни турски гарнизони.


Следователно цяла Македония, Беломорието, Родопите, цяла Североизточна България и част от Северозападна България, цялото черноморско крайбрежие с изключение на Бургас са останали под османо-турски контрол.


Затова и прелиминарният договор е фактическо примирие, което цели турските войски да се изтеглят без бой и тези територии да бъдат изтъргувани на истинските мирни преговори през юли в Берлин. Никой окончателен мирен договор не може да даде на победителката повече земи, отколкото тя е окупирала по време на войната. Това е закон, който не може да бъде отменен по никой начин. Например по време на Френско-пруската война от 1870-1871 г. Пруската армия стига до Париж, но към обединена Германия не е присъединена окупираната Североизточна Франция, а само Елзас и част от Лотарингия.


При това положение, особено когато не са окупирани Македония и Беломорието, а и цяла Североизточна България, не може да се очаква новосформираното българско княжество да е разположено в българските етнически граници. Впрочем тайните уговорки на Русия с Австро-Унгария и Великобритания изключват това предварително.


Разпространеният от русофилско-комунистическата пропаганда мит, че Западните сили са извечни "врагове на България", защото са предотвратили създаването на велика Сан-Стефанска България и до днес участва в хибридната война против опитите ни да създадем европейска, свободна и независима България. Сан-Стефанска България не е свободна и независима, а васално княжество, което трябва да остане под контрола на Русия на практика докато тя прецени, че положението "се е стабилизирало". В тайните руски документи тази България се обозначава като "Балканска област" и "отвъддунавска територия".


Сан-Стефанска не е целокупна историческа България, защото Русия отнема от България Северна Добруджа за себе си и по-късно я разменя с Румънска Бесарабия. Нишко и долината на Българска Морава са предадени по прелиминарния договор на Сърбия. Но Сърбия е окупирала и български територии чак до Драгоман и Трън, както и Кула на северозапад. Едва с Берлинския договор тези земи – Цариброд, Трън и Кула се връщат на България. Благодарение на Великобритания и Германия в Берлин останалите под турска окупация Варна и цяла Североизточна България, както и Софийски санджак се дават на княжество България.


Признатата от всички Велики сили на конференцията в Цариград естествена и разумна българска етническо-конфесионална граница на Екзархията (наистина без Беломорието, в което българите са конфесионално разделени – патриаршисти, екзархисти и мюсюлмани!), но за сметка на това с цяла Добруджа и с целия Нишки санджак е в интерес на българските национални интереси, защото е въпрос на време присъединяването на Беломорието. Тончо Жечев пише, че в основата на освобождението е било очертаването на народността, езика и вярата в границите на Българската екзархия и че тъкмо руската намеса е предотвратила естествения път към освобождението и независимостта на българите в рамките на и без това разпадащата се Османска империя.


Сан-Стефанската граница е начертана с оглед на руските геополитически интереси. С всичките си противоречащи на българските интереси клаузи Берлинският договор предпоставя едно уравновесяване между пълното влияние на Русия върху българското княжество и интересите на останалите европейски велики сили, които го възпират.


Ролята на Русия в българската нова и най-нова история е или фалшифицирана, или най-малкото превратно представена. Защото българското освобождение, постигнато в резултат и на руската експанзия към топлите морета ни е донесло много повече отрицателни, отколкото положителни последици. Това произтича от факта, че руският фактор се е проявявал най-вече като военно-окупационен, диктаторско-политически и духовно-догматически. Да не говорим за днешната му енергийно-икономическо-политическа роля. Най-често намесата на Русия в българските работи е била военно-политическа – от войните за наследството на Османската империя до повторното "освобождение" през 1944 г., и догматично-идеологическа – подготовката на българската интелигенция и особено духовенството за ролята, които им се отрежда, съобразно руските интереси.


Истинската роля на Русия се проявява най-ярко при борбите на българския народ за църковна (духовна) самостоятелност, за национално освобождение и за истински независима българска държава. И в трите случая официалната руската политика са противоположна на българските национални интереси – Русия подкрепя Цариградската патриаршия, а не българските църковни дейци, всячески е пречела на българите самостоятелно да се освободят и води борба след като ни е "освободила" против българската независимост.


Особено важно е да се разбере ролята на Русия за нашето освобождение и независимост. Русия се бори не за освобождението на православните братя-славяни, а за да си осигури геополитически плацдарм за превземането на Цариград и контрол над Проливите. Последното, което Русия би желала, е да се постигне една обединена, независима и силна България в нейните естествени етнически, исторически и геополитически граници. Както се изразява един руски дипломат през 1914 г. "това е кошмар за интересите на Русия". Русия като велика сила се стреми към постигане на едно уравновесяване между България, Сърбия и Румъния, които, разбира се, смята за своя "естествена придобивка".


Картата представя границите на България според решенията на Цариградската конференция 1876/1877 г.

Картата представя границите на България според решенията на Цариградската конференция 1876/1877 г.


Директорът на Азиатския департамент (тайната полиция на Руската империя) Мелников пише през 1881 г. до руския консул в Русчук дълго писмо за политиката на империята спрямо Княжество България и текущите задачи на агентите. В него между другото се казва: "Вие говорите, че не сме воювали за някакъв си принц Батенберг? Аз съм съвършено съгласен с това, но още по-малко сме воювали заради някакви си Петко, Драган и Степан. Под секрет ще ви кажа, ме не е било заради някакви си братушки. Нашата задача беше да прочистим пътя до известен пункт, в косвен смисъл ние постигнахме това, но в Берлин ни преградиха този път, следователно сме длъжни да го постигнем с други средства..."


Още по-парадоксално е, че ни освобождава държава, която държи в робство не само десетки други народи, но и собствения си народ. Когато пристигнали в България обикновените руски бойци се дивели от какво освобождават своите братя – българите имат собствени общини, църкви, училища. Те притежават собствени къщи, имат своя частна собственост – поземлени имоти, добитък, а някои занаятчийски и дори промишлени предприятия. За всичко това руските селяни могат само да мечтаят – та доскоро те са били продавани като добитък от своите господари помешчиците. Свидетелства не друг, а Ф. Достоевски:


"...Помня, че още преди обявяването на войната бях чел в наши най-сериозни вестници предвиждания за шансовете в предстоящата война и за необходимите разходи и излизаше, че безспорно, "навлизайки в България, ще бъдем принудени да изхранваме не само нашата армия, но и умиращото от глад българско население"... та с така изградена представа за българите ние тръгнахме от бреговете на Финския залив и на всички руски реки да проливаме кръвта си за тях – поробените и изтерзаните, и изведнъж видяхме китните български къщички с градинки около тях, цветя, плодове, добитък, обработена земя, която богато се отблагодарява за грижите, и като връх на всичкото по три православни църкви на всяка джамия — и ще се бием за вярата на поробените! "Как смеят!" — кипнаха мигновено оскърбените сърца на някои освободители, лицата им пламнаха от обида. "Ами ние сме дошли да ги спасяваме, значи те трябва да ни посрещат едва ли не на колене. Да, ама те не коленичат, те ни гледат накриво, даже май не ни се и радват! Не ни се радват на нас! Вярно е, посрещат ни с хляб и сол, ама гледат накриво, накриво!…"


Сан-Стефанският мит и "русофилското суеверие"


Сан-Стефанският мит и до днес омагьосва сърцата на наивните българи, които смятат, че "Велика Сан-Стефанска България" е била волята на "Освободителката". Разбира се, за Русия "Сан -Стефано" е блъф за вътрешно-руско и най-вече за българско ползване. "Не можеше Александър Втори да въодушеви своя народ за войната с Турция като разкрие истинската цел на Империята – завземането на Цариград и контрола над Проливите – не – той облече действителната задача на войната в идеологически одежди – освобождението на жестоко потиснатия православно-славянски народ", пише през 1939 г. философът Димитър Михалчев.


Руската дипломация умело създава един прекрасен мит, за да формира, както се изразява Димитър Благоев онова "русофилско грубо политическо суеверие", което ще доведе до национални погроми, но и досега омагьосва много патриотарски и крайно националистически настроени българи.


До сключването на Берлинския договор Русия изобщо не разглежда България като бъдещ политически субект. За нея това е окупирана в резултат от войната територия. По правило Русия първо "освобождава", а после присъединява завоюваните територии и народи под една или друга форма към империята – такава е съдбата на Крим, Украйна, Полша, Финландия, Грузия, Армения, Средна Азия. В руските дипломатически документи от онова време "отвъддунавската територия" никъде не се нарича България.


Пети мит - Русия иска да има велика и независима Сан-Стефанска България


Договорът в Сан-Стефано за Русия няма реално значение. Той има само идеологико-пропаганден смисъл.

Има руски защитници в България,
пише социалистът Кръстю Раковски през 1895 г., които вярват, че Русия иска създаването на една велика България. Но тези руски защитници имат голям недостатък - те не четат руските вестници. . . Действителното желание на руската дипломация е да не види никой път България една силна и независима държава. Такава една България не влиза в интересите на Русия, защото тогава тя не ще има влияние над нея... Наопаки - една слаба и разпокъсана България - ето идеала на руската дипломация".


Шести мит - стремежът на Русия към Цариград и Проливите е в интерес на България


Даваме думата отново на Кръстю Раковски: "Пътят на Русия към Цариград значи за нас политическа смърт. . . ако русите влязат още веднъж в България, под един или друг предлог, то те вече не ще излязат. Ний трябва да разберем, че опасността за нас иде от Русия и към нея трябва да водим една систематическа отбранителна политика, като се опираме на всички враждебни ней елементи. В разбирането на тази политика е спасението на България и рано или късно тази политика ще бъде политиката на голямото мнозинство на българския народ. Колкото повече ний напредваме в политическото си развитие и се проникваме с духа на независимостта и свободата, толкова повече у самия народ ще се усилва желанието да се освободим от всяко покровителство, било то руско или друго".


Седми мит - Българското освобождение не само е безкористно, но и безплатно


В брой № 2 на Държавен вестник от 10. 01. 1884 г. е публикуван следният Указ № 1144. "Ний Александър І С Божията милост и народна воля княз на българите Провъзгласяваме: Народното събрание прие, Ний утвърдяваме следующата КОНВЕНЦИЯ за изплащане от България на Русия разноските по окупацията на Княжеството от Руските Импер. Войски, съгласно с определението на Берлинский договор". В пълния текст се описват размера и сроковете за заплащането, където "безкористната" помощ е определена на 10 680 250 книжни рубли и 43 копейки, което по онова време се равнява на 32,5 тона злато.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (675)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1528 Неутрално

  Освобождението не е еднократен акт, а процес, който продължава десетилетия.

  Перфектно и много силно казано. Благодарен съм за пролята кръв по нашите земи, но ние като народ сме пролели най-много кръв за нашата свобода и много моля никоя отрепка да не омаловажава този факт

  15.02.1989 - 07.02.2018
 2. 2 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4610 Неутрално

  ще попитам автора дали би било възможно освобождаването от турско робство и възстановяването съществуването на България БЕЗ Руско-турската война?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 3. 3
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 4. 4 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 2768 Неутрално

  Митове, легенди, спомени, всичко е лесно за анализиране, след като е минало. Настоящето е трудно, ако се вглъбяваме в детайлите от историята, без да осъзнаваме, че жертвите са били само и единствено за по-добър живот на българите. Движещи са българите, желаещи бъдещето на децата си, са българите, без патриотизма и любовта на българите, никой, който е следвал интересите си, не е и няма да го бъде в България. А България е и ще пребъде заради и единствено от желанието на българите да бъдем себе си - помнещи, знаещи, можещи, отворени към света и даващи му, всичко, заради което са на тази земя, заради това, че са обречени да следват съдбата си, заради райското място - БЪЛГАРИЯ.
  Честит празник на всички СВОБОДНИ българи!!!

  Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
 5. 5 Профил на gbj06554106
  gbj06554106
  Рейтинг: 551 Неутрално

  Няма начин да се наруши българската традиция - днес в, деня на нашето Освобождение с решаващата помощ на Русия да не се излее лъжата, фалшификациите, опитите за пренаписване на историята породени от получените грантове, , теснопартийни интереси, или мерака за 5 минути слава.
  На тях , още преди много години, народният трибун и Патриарх, пазителя на родовата ни памет е отговорил достойно:

  "Нека носим йоще срама по челото,
  синила от бича, следи от теглото;
  нека спомен люти от дни на позор
  да висне кат облак в наший кръгозор;
  нека ни отрича исторйята, века,
  нека е трагично името ни; нека
  Беласица стара и новий Батак
  в миналото наше фърлят своя мрак;
  нека да ни сочат с присмехи обидни
  счупенте окови и дирите стидни
  по врата ни още от хомота стар;
  нека таз свобода да ни бъде дар!
  Нека. Но ний знаем, че в нашто недавно
  свети нещо ново, има нещо славно,
  що гордо разтупва нашите гърди
  и в нас чувства силни, големи плоди;
  защото там нейде навръх планината,
  що небето синьо крепи с рамената,
  издига се някой див, чутовен връх,
  покрит с бели кости и със кървав мъх
  на безсмъртен подвиг паметник огромен;
  защото в Балкана има един спомен,
  има едно име, що вечно живей
  и в нашта исторья кат легенда грей,
  едно име ново, голямо антично,
  като Термопили славно, безгранично,
  що отговор дава и смива срамът,
  и на клеветата строшава зъбът."

 6. 6 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1528 Неутрално

  Силно казано - общо взето Русия непрекъснато се опитва да втълпи, че ние сме роби и всичко което сме получили е дар. Само дето да си роб е състояние на духа, а не на държавата.
  Аз, моите деди и повечето от българите не сме роби. Пролята е много кръв, която ни прави всичко друго не и роби.

  А това, че няколко отрепки като Д. Благоев. Гошо Тарабата, Тодор Цървула, Болен Сидеров и др. като тях са такива и бидейки роби не могат да разберат нищо друго освен робския мироглед си е ИЗЦЯЛО ТЕХЕН ПРОБЛЕМ

  Мен и моите предци никой не ни освобождавал. На нас ни помогнаха да се освободим. За вас не знам

  15.02.1989 - 07.02.2018
 7. 7 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1528 Неутрално

  До коментар [#3] от "ЕвразиецЪТ":

  Не, бе ушанка - означава, че който ни освободи, той ще ни пороби. Означава, че сме благодарни за това, че Русия помогна за освобождението ни, но НИЕ имаме най-голям принос за него. То нито започва, нито завършва на 03.03.1878

  15.02.1989 - 07.02.2018
 8. 8 Профил на name.mg.forum
  name.mg.forum
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Статията е класически пример за манипулация.
  На всеки позитив за БЪлгария е намерен някакъв негативи свързани с позитива, и тези нагативи са изведени като основни и най-важни.
  Позитивите за БЪлгария се минимизират и омаловажат.

  Накратко: абе верно България се е създала като независима държава, ама това не е чак толкова добре, я вижте и колко други лоши работи са се случили заедно с това ... например БЪлгария е била под силно руско влияние например ...
  а бе то не е ли било по-добре тогава да сме или бси останали в Турция?

 9. 9 Профил на volgin
  volgin
  Рейтинг: 279 Любопитно

  Питам се, ако ни бяха освободили англичаните, какви хвалебствия щеше да има днес?

 10. 10 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4610 Неутрално

  В пълния текст се описват размера и сроковете за заплащането, където "безкористната" помощ е определена на 10 680 250 книжни рубли и 43 копейки, което по онова време се равнява на 32,5 тона злато.

  само два въпроса - какъв е срокът на плащане и колко от тези пари са платени или опростени ?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 11. 11 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1969 Неутрално

  ""безкористната" помощ е определена на 10 680 250 книжни рубли и 43 копейки, което по онова време се равнява на 32,5 тона злато."

  Де сте бе русолизци?!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 12. 12 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1528 Неутрално

  До коментар [#9] от "volgin":

  Питам се, ако

  Ако баба ми имаше х*й, щях да и викам дядо. Учителката ми по история от френската гимназия пишеше директна двойка за "ако", защото тази дума няма място в историята

  15.02.1989 - 07.02.2018
 13. 13 Профил на Читателят
  Читателят
  Рейтинг: 489 Неутрално

  Пропуснахте само да посочите представителя на Русия на Берлинския конгрес. Това е княз Горчаков - франкофон и франкофил. По това време Франция е съюзник на Турция.
  А познайте чии интереси е защитавал.
  Освен това е интересна позицията на Англия - те предлагат свободна и единна България, но отстъпват пред натиска на другите сили. Политика.

  Попътен вятър в главите!
 14. 14 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2878 Разстроено

  Според демитологизаторът Момчил Дойчев днес вместо Освобождението на България би трябвало да отбелязваме нейната окупация от Русия. Не знам само как можеш да окупираш държава която не съществува на картата на Европа вече пет века. Не стига това ами окупацията ни не била пълна и затова Русия била виновна че близо една трета от българските земи останали под турско. Абе авторче ти в ред ли си? Всяка война се води за победа а не за окупиране на цялата територия на противника. Дори и Русия да беше заела цялата етническа територия на България Берлинският конгрес щеше да я раздели по абсолютно същия начин. Значи хем ревем че Русия преследвала единствено користни интереси и целяла заробването и окупацията ни хем сме недоволни че окупацията и заробването не обхванали всички български зами?!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 15. 15 Профил на sashobal
  sashobal
  Рейтинг: 676 Неутрално

  Браво!
  Честит празник на всички българи!
  А на русофилите ...... те си знаят!

  Никога повече комунисти и отрочетата им във властта!!!
 16. 16 Профил на name.mg.forum
  name.mg.forum
  Рейтинг: 388 Неутрално

  ЗАпадните велики сили, и през 1978 и сега играят против РУсия.

  И понеже виждат в православните държави етноси и някакви най-малкото симпатизанти на Русия, а понякога и съюзници, съответно играят и против тях, най-вече Сърбия, БЪлгария, Черна Гора, донякъде Гърция.
  Нищо лично - просто реална политика.

  Затова беше и разгромена Югославия.
  Не че някои му пука много за албанците и дали сърбите ги мачкат, а за няма потенциален голям съюзник на РУсия.

 17. 17
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 18. 18 Профил на Lazarus
  Lazarus
  Рейтинг: 1203 Неутрално

  Показателно за правата теза на статията е скорошната реакция на руската говорителка на тяхното МВнР. Че българите трябвало и досега да са коленопреклонно благодарни за многото "освобождения".

 19. 19
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 20. 20
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 21. 21
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 22. 22 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4610 Неутрално

  До коментар [#17] от "sashobal":

  ще помоля за НЯКАКВИ доказателства и ако може без обиди ! Доколкото знам дългът е опростен.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 23. 23
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 24. 24
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 25. 25 Профил на sashobal
  sashobal
  Рейтинг: 676 Неутрално

  До коментар [#22] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Колкото е изплатено, е изплатено. Дали има опрощаване е друг въпрос. Важното е,че се опитват да ни натрапват,че всяка тяхна инвазия е абсолютно безкористна и безплатна.
  Златото след окупацията през 44' е около 20 тона,ако не ме лъже паметта

  Никога повече комунисти и отрочетата им във властта!!!
 26. 26 Профил на bogdan.filov
  bogdan.filov
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Нагли, нахални, високомерни азиатски джуджета! Ние българите винаги сме били и ще бъдем много по свободни от вас! Защото вашето вътрешно робство си го носите в монголските душици генетично! И защото никога не сте имали Левски и Ботев !!!!

 27. 27 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 1951 Неутрално

  “Всяко тържество на България е смърт за Русия”, пишеше в един брой на “Русь” покойний екзалтиран славянофил Аксаков, за когото се проляха толкова сълзи в Софийското книжевно дружество. “Какви са тия Крумовци, Симеоновци и Борисовци? Разве не можеше и без тях?”… пишеше същий тоя Аксаков на княжеската прокламация към българските солдати, в която се казваше: “Вие, синове и потомци на Крума и пр.” Виждате доколко е жесток бил горещий славянофил. Негова милост желаял, щото ние да се не обърщаме към нашето минало, да заместиме името на Крума, и Симеона с Иван Грозний и с Екатерина Вторая."“Като народ ние можем да се гордеем, че всичките ни народни деятели и патриоти: Г.Раковски, Л.Каравелов, В.Левски, Хр.Ботйов, А.Кънчев, П.Волов, Г.Бенковски и проч., са биле против официална Русия....
  Но днес да дадем почит за всички които са се били за свободата ни рамо до рамо с българите-руснаци,финландци,румънци,далматинци и така нататък.Тези хора са си давали живота не за политиката на руската империя,а срещу турските войски за свободата на България.

 28. 28 Профил на Бенк-Бенк
  Бенк-Бенк
  Рейтинг: 852 Весело

  [quote#2:"КМЕТ В СЯНКА"]ще попитам автора дали би било възможно освобождаването от турско робство и възстановяването съществуването на България БЕЗ Руско-турската война?[/quote]
  -Питай Автора, ама ....Каква е тази ,,Руско-турска война''? В нея изобщо участвала ли е Русия, че тя да се нарича така. В тази война, както откри г-н Президентът в речта си по случай 3 Март през 2012 година руски войски не са участвали. Тогава той заяви:
  ,,„В този ден сме обeдинени в своята признателност и почит към хилядите войни – румънци, финландци, украинци, литовци
  и други войни, загинали в освободителната Руско-турско война. Подвигът им няма да бъде забравен и българския народ винаги ще се прекланя пред тяхната саможертва”.
  Плевнелиев не спомена, че трябва да се отдаде почит към воините „руснаци“ и ги нарече „и други“. Президентът заяви още и че България се била освободила не от турско робство или османско владичество, а от „вековно забвение„.''

 29. 29
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 30. 30
  Кремълски дребосък
  Рейтинг: 1251 Неутрално

  Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако въпреки това желаете да го видите, натиснете тук.

 31. 31 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 672 Неутрално

  Добре е да има такива статии, може пък на някой да му се отворят очите. Разбира се, Русия си е гледала интересите, имало е яка пропагандистка подготовка за войната, но нещата са се развили по неочакван за победителите начин. От цялата работа са спечелили българите, и то не веднага.

  "Свободата започва там, където свършва невежеството." Виктор Юго.
 32. 32 Профил на sashobal
  sashobal
  Рейтинг: 676 Неутрално

  До коментар [#22] от "КМЕТ В СЯНКА":

  26 тона, извинявам се за неточността

  http://www.vsekiden.com/178654

  Никога повече комунисти и отрочетата им във властта!!!
 33. 33 Профил на divide_et_impera
  divide_et_impera
  Рейтинг: 326 Неутрално

  Не осем, 888 мита и легенди не могат да отменят факта, че именно победата в ОСВОБОДИТЕЛНАТА за нас българите Руско-турска война е първопричината за да я има днес България.
  България на българите... а не да сме в положението на кюрдите - без държава, гонени и избивани от турците и днес в 21-век.
  Не осем, 888 мита, философии и мътни води, носени от сто кладенеца няма да отровят днешния празник на нас българите и радостта ни от освобождението от турската власт.
  Така, че всуе се морите.
  И потите.

  ПЪХНИ ДОСАДНИКА НА ОТБЯГВАНЕ И ГО ДОКАРАЙ ДО СЪСТОЯНИЕ - САМ ДА СИ ПРИКАЗВА И ДА ПРИРИТВА ЗА БАН
 34. 34 Профил на volgin
  volgin
  Рейтинг: 279 Любопитно

  Защо 500 години, не намерихме сили и време да се освободим сами?

 35. 35 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2757 Неутрално

  Има нещо нахално в повтарянето на митовете за освободителната роля на Русия! Никакви факти не помагат на слепите да прогледнат. Групичка мурзилки продължават да повтарят техните си мантри - "без Русия ни няма"!!! Статията не е прочетена - направо е игнорирана!
  Дори сегашното ни унизително положение на най-бедна страна в ЕС, не им отваря очите, а това е плод на неспиралото руско икономическо и политическо влияние на Русия от преди "освобождението", та до наши дни.
  Ботев и Левски, Антим и късния Вазов, Стамболов и Захари - това са някакви англофили, соросоиди, с две думи анти-българи!
  Нямате срам, предатели на българския интерес!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 36. 36 Профил на Иван К.
  Иван К.
  Рейтинг: 279 Неутрално

  Айде престанете с тези глупости, без Русия нямаше да се освободим , това е неоспорим факт , вероятно това щеше да се случи чак след разпада на Османската Империя след ПСВ. Относно мотивите на Русия , естествено, че си преследва целите , а не да добрува на българите , трябва да се знае , че на елита на му пука за собственият руски народ , камо ли за българите , по това време крепостничеството е отменено в Русия , но това е по скоро формално , в общи линии си е чиста робия и там, чак до 1990 година , когато поне получават шанса да избягат в по нормална страна. А призателността към Русия трябва да я има , но само на 3ти Март , в останалите 364 и 365 дни в годината , никакви сантименти.

 37. 37 Профил на foxa5
  foxa5
  Рейтинг: 551 Неутрално

  Съгласен съм с всичко в статията. Това не означава че е нямало обикновенни руснаци които са се жертвали за свободата на България. Не трябва да се залита от едната крайност в другата.

 38. 38 Профил на stanislavdi
  stanislavdi
  Рейтинг: 1164 Неутрално

  Точно на място в точния ден. Физически българите са свободни, духа на българите е робски. С такива статии, с повечко документи бавно но сигурно робското мислене ще бъде изкоренено

 39. 39 Профил на name.mg.forum
  name.mg.forum
  Рейтинг: 388 Неутрално

  [quote#11:"lz2"]""безкористната" помощ е определена на 10 680 250 книжни рубли и 43 копейки, което по онова време се равнява на 32,5 тона злато."
  [/quote]

  Превеждам "подмолната" идея: я в ижте колко скъпо ни е струвало издръжката на руската воиска, която е разгромила турската воиска съзздала независима БЪлгария - цели 10 680 250 рубли !!!!

  Подсъзнателното внушение: ами то май по-добре да сме си ги спестили тези пари, и да сме си останали под турско робство , не ли?

 40. 40 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3515 Неутрално

  С други думи - днес една част от българите (условно казано) "празнува" една историческа фалшификация и си иска робството, за да й е по-весело на "празника".

  А от ТЯХ кой ще ни освободи?

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 41. 41
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 42. 42 Профил на Бенк-Бенк
  Бенк-Бенк
  Рейтинг: 852 Неутрално

  [quote#22:"КМЕТ В СЯНКА"]До коментар [#17] от "sashobal":

  ще помоля за НЯКАКВИ доказателства и ако може без обиди ! Доколкото знам дългът е опростен.[/quote]
  -Доказателства няма. Този дълг, който се споменава винаги от русофобите, е част от задълженията наложени на Османската империя от Берлинския конгрес. Част определена за ВАСАЛНОТО на Империята, Княжество България и Източна Румелия. През 1908/ 1909 год. , всъщност Русия заплаща за независимостта на България, на Османската империя.

 43. 43 Профил на name.mg.forum
  name.mg.forum
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Втори мит – Българската държава възкръсва на 3 март 1878 г.

  ----------

  Ето това е основното послание на статията

  Създаването на независима дъжава България 1878 година - мит

  И тъсене под вола на теле: що е то " независима" държава, ама какво точно е "независима" държава,... , ама как е правилно да се тълкува това "независима" държава ... обаче ... ама то .... но нали пък ...

 44. 44 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2757 Неутрално

  "Вие говорите, че не сме воювали за някакъв си принц Батенберг? Аз съм съвършено съгласен с това, но още по-малко сме воювали заради някакви си Петко, Драган и Степан. Под секрет ще ви кажа, ме не е било заради някакви си братушки. Нашата задача беше да прочистим пътя до известен пункт, в косвен смисъл ние постигнахме това, но в Берлин ни преградиха този път, следователно сме длъжни да го постигнем с други средства..."
  Директорът на Азиатския департамент (тайната полиция на Руската империя) Мелников пише през 1881 г. до руския консул в Русчук дълго писмо за политиката на империята спрямо Княжество България !

  Мурзилаж, това го прескачате, както и всеки друг факт!
  Задунайска територия, "освободена", за да бъде усвоена.

 45. 45 Профил на sashobal
  sashobal
  Рейтинг: 676 Неутрално

  До коментар [#41] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Отворко татин,
  Браво,че родът ти е от Копривщица и дядо ти е бил на Шипка. Това какво общо има с руснаците бе?
  Да не се опитваш да кажеш,че имат участие и в Априлското възстание?
  Шипка е държана от български опълченци,а не от азиатски "освободители"
  Ти кажи къде е златото. Да не би да са го върнали? хахаха

  Никога повече комунисти и отрочетата им във властта!!!
 46. 46
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 47. 47 Профил на stanislavdi
  stanislavdi
  Рейтинг: 1164 Неутрално

  До коментар [#39] от "ЕвразиецЪТ":

  Евразия, това, че Освобождението ни ни струва конкретна цифра автоматично отпада твърдението, че трябва "много поколения българи да са ни благодарни". Руснаците сами остойностяват войничетата си. Те ги превръщат в стока за която трябва да си платим. Подарък не се заплаща.

 48. 48 Профил на volgin
  volgin
  Рейтинг: 279 Любопитно

  Защо 500 години, не намерихме сили и време да се освободим сами?

 49. 49 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1249 Неутрално

  Има ощеедин неприятен комплекс у българите. Неред с русофилията имаме и сърбофилия!? Особено в Западната част на Отечеството. Това преклонение пред сръбството се подхранва от русофилите, защото Сърбия не е в НАТО и ЕС. Тоест, не са със Западна Европа. Крайно време е да се освободим веднъж завинаги от това чуждопоклонство към държава, чиито съвременни икономически и други показатели са по лоши от нашите...Сърбославия вече не съществува и никога няма да я бъде!!!!..........

 50. 50 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 1281 Весело

  Много истина има в този материал,и,естествено,както е казал онзи мислител,истината озлобява хората.Лъжата може само да ги разочарова или разсърди.

 51. 51
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 52. 52 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1249 Неутрално

  До коментар [#48] от "volgin":
  Поради геополитическото ни положение - хинтерланд на Истанбул, голямо турско население, стремежите на Русия към Проливите....

 53. 53 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2757 Неутрално

  [quote#41:"КМЕТ В СЯНКА"]отворко мамин- първо днес не е денят и второ като толкова знаеш я кажи КЪДЕ Е БЪЛГАРСКОТО ЗЛАТО СЕГА !!! [/quote]

  Нима не се сещаш?
  През Златев, Лукойл и пак в Русия!
  Защото Лук работи безкористно и на загуба, само и само да да можеш да димиш с таралясника си.

 54. 54 Профил на gbj06554106
  gbj06554106
  Рейтинг: 551 Неутрално

  Нека всички непризнателни и комплексирани неродолюбци да дойдат в този час, тук, в този прекрасен ден, на завършения през 1934 год паметник на
  "някой див, чутовен връх,
  покрит с бели кости и със кървав мъх
  на безсмъртен подвиг паметник огромен..."

  И да види стотиците хиляди истински българи и тяхната истинска признателност и любов към кого е насочена

 55. 55 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3656 Неутрално

  До коментар [#2] от "КМЕТ В СЯНКА":
  ще попитам автора дали би било възможно освобождаването от турско робство и възстановяването съществуването на България БЕЗ Руско-турската война?
  ========
  Точен отговор на този въпрос не може да се даде , разбира се ,но в този период , Османската империя е отивала към своя разпад , а и Априлското въстание е показвало достатъчно ясно ,че българите , са съградили в в съзнанието си една друга визия , която не е в рамките на империята. Трудно е да се гадае , но до 1915 година , при всички случаи щеше да има българска държава и тя щеше да бъде между две морета.

  Bukalemun
 56. 56 Профил на bgkurshum
  bgkurshum
  Рейтинг: 607 Неутрално

  Точно на 3-ти март ли намерихте да публикувате тази помия?

  На 11.07. да изринем сикаджията и мутренската му шайка! Този път завинаги!
 57. 57 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4610 Неутрално

  До коментар [#45] от "sashobal":

  Аз каквото имах да кажа го казах а ти нямаш НИКАКВи аргументи а днес златото на България не е в Русия златото ни се КРадЕ ВСЕКИ ДЕН ОТ един крокодил с подписите на националните предатели !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 58. 58
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 59. 59 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2757 Неутрално

  [quote#43:"ЕвразиецЪТ"]Създаването на независима дъжава България 1878 година - мит[/quote]

  Явно не си чел Санстефанския договор. Прочети го и виж къде е написано нещо за създаване на "държава България".
  Чети!!!

 60. 60 Профил на Бенк-Бенк
  Бенк-Бенк
  Рейтинг: 852 Весело

  [quote#35:"Alexander97"]плод на неспиралото руско икономическо и политическо влияние на Русия от преди "освобождението", та до наши дни.[/quote]
  -Заради това неспирало ,,руско икономическо и политическо влияние на Русия'', ли през двете световни войни България, е съюзник на враговете на Русия? През ПСВ, включително БГ е съюзник и на Османската империя?

 61. 61
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 62. 62 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1249 Неутрално

  [quote#16:"ЕвразиецЪТ"]беше разгромена Югославия[/quote]
  СФРЮ беше изкуствено създадена държава и разпада и беше предопределен. Хървати, словенци, албанците във федерацията, голяма част от бошнаците никога не са били русофили.

 63. 63 Профил на dedoliben
  dedoliben
  Рейтинг: 1410 Любопитно

  БРАТЯ БЪЛГАРИ ПРОЧЕТЕТЕ НАЙ СЕТНЕ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА ДА РЕШИТЕ САМИ КАКВО Е РЕШЕНО.
  НЯМА СВОБОДА ТАМ БРАТЯ А САМО ПЛАЦДАРМ ЗА КЪМ ПРОЛИВИТЕ.

  Санстефански мирен договор,
  сключен между Русия и Турция на 19 февруари/3 март 1878 г.
  Негово величество руският император и Негово величество императорът на Отоманите, въодушевени от желанието да дадат и осигурят на своите страни и на своите народи ползите на мира, както и да предпазят всяко ново усложнение, което може да ги заплаши, назначиха за свои пълномощници със задача да уговорят, сключат и подпишат прелиминариите на мира:
  Негово величество руският император, от една страна - граф Николай Игнатиев, генерал-адютант на Негово императорско величество, генерал-лейтенант; член на имперския съвет, награден с ордена "Св. Александър Невски" с брилянти и с много други руски и чуждестранни ордени, и господин Александър Нелидов, шамбелан на императорския двор, действителен държавен съветник, награден с ордена "Св. Анна", l-ва степен с мечове, и с много други руски и чуждестранни ордени.
  И Негово величество императорът на отоманите, от друга - Сафвет паша, министър на външните работи, награден с ордена "Османие" с брилянти и с ордена "Меджидие", l-ва степен, и с много чуждестранни ордени, и Саадулах бей, посланик на Негово величество при германския императорски двор, награден с ордена "Меджидие" от l-ва степен и с ордена "Османие" от вторастепен и много други чуждестранни ордени.
  Които, след като размениха своите пълномощия, намерени в добра и надлежна форма, уговориха следните постановления:
  Чл. 1. За да се тури край на постоянните спорове между Турция и Черна гора, границата, която разделя двете страни, ще бъде поправена според тук приложената карта, без посочените по-долу резерви, по следния начин:
  От планината Добростица границата ще следва линията, посочена от Ца¬риградската конференция, до Корито, през Билек. Оттам новата граница отива в Гадско (Метохия-Гадско ще принадлежи на Черна гора) и при сливането на Пива и на Тара, като възлиза на север по Дрина до сливането и с Лим. Източната граница на княжеството ще следва тази последната река до Приеполе и ще се отправи през Рострай до Суха планина (оставяйки Бихор и Рострай на Черна гора), като включва Ругово, Плава и Гусине; граничната линия ще следва планинската верига през Шлиб, Пъклен и по протежение на границата на Северна Албания през билото на планините Копривник, Бабавръх, Бор връх до най-високия връх Проклети. От тази точка границата щесе направлява през върха Бискашик и ще отиде по права линия до езеротоИжичени-Хоти. Като разделя Ижичени-Хоти и Ижичени-Кастрати, тя ще пре¬мине Шкодренското езеро, за да достигне до р. Бояна, като следва нейния талвег до морето. Никшич, Гадско, Спуже, Подгорица, Заблиак и Антиварище останат на Черна гора.
  Една европейска комисия, в която ще бъдат представени Високата порта и черногорското правителство, ще бъде натоварена да определи окончател¬ните граници на княжеството, като нанесе на мястото в общата линия ония изменения, които тя ще намери необходими и справедливи от гледище нареспективните интереси и на спокойствието на двете страни, на които тя щедаде с тоя факт необходимите и признати равноценности.
  Понеже плаването по р. Бояна е повдигало винаги спорове между Високата порта и Черна гора, то ще бъде предмет на един специален правилник, който ще бъде изработен от същата европейска комисия.
  Чл. 2. Високата порта признава окончателно независимостта на княжество Черна гора.
  Едно споразумение между руското императорско правителство, отоманското правителство и княжеството Черна гора ще определи за в бъдеще ха¬рактера и формата на отношенията между Високата порта и княжеството, особено касателно установяването на черногорски агенти в Цариград и в някои места на Отоманската империя, където необходимостта от тях ще бъде призната, предаването на престъпници, избягали в едната или другата територия и подчинението на черногорците, които пътуват и пребивават в Ото¬манската империя, на отоманските закони и власти според началата на меж¬дународното право и установените обичаи за черногорци.
  Едно съглашение ще бъде сключено между Високата порта и Черна гора, за да се уредят въпросите, които засягат отношенията между жителите на покрайнините на двете страни и военните работи върху същите покрайнини. Въпросите, по които не ще може да се постигне съгласие, ще бъдат разрешени по арбитраж от Русия и Австро-Унгария.
  За в бъдеще, ако изникнат спорове или стълкновения с изключение случаите на нови териториални искания, Турция и Черна гора ще предоставят уреж¬дането на своите спорове на Русия и на Австро-Унгария, които ще решаватарбитражно по общо съгласие.
  Войските на Черна гора ще бъдат задължени да опразнят територията, която не се включва в посочените по-горе граници, в течение на десет дни от подписването на прелиминариите за мир.
  Чл. 3. Сърбия се признава за независима.
  Границата, посочена в тук приложената карта, ще следва талвега на Дрина, като оставя Малък Зворник и Закар на княжеството и като продължава ста¬рата граница до изворите на потока Дезево до Стоилак. Оттам новата линияще следва течението на този поток до реката Рашка, а после нейното течениедо Нови пазар. От Нови пазар, като върви нагоре по течението на потока, който минава до селата Мекине и Търговище, до неговия извор, граничната линия ще се отправи през Божур планина в долината на Ибар и ще слезе по потока, който се влива в тая река при селото Рибаник. След това тя ще следва течението на реките Ибар, Ситница, Лаб и потока Батинце до неговия извор (върху Грапашница планина). Оттук границата ще следва височините, които разделят водите на Крива и на Ветърница и ще достигне по най-късата линия тази последната река при вливането на потока Миоватска, за да се изкачи по неговото течение, да премине Миоватска планина и да слезе към Морава при селото Калиманци. от тази точка границата ще слезе по Морава до реката Влосина при селото Стайковци, като възлиза по течението на тази река, както и по това на Люберазда и потока Кукавица, ще мине през Суха планина, ще следва потока Врило до Нишава и ще слезе по казаната река до селото Крупец, отгдето тя ще стигне по най-късата линия старата сръбска граница югоизточно от Караул-Баре и ще я следва до Дунава.
  Крепостта Ада-кале ще бъде изпразнена и разрушена. Една турско-сръбска комисия ще установи на мястото в присъствието на един руски комисар окончателното трасе на границата в течение на три месеца к ще уреди окончателно въпросите относно островите на Дрина. Един бъл¬гарски делегат ще вземе участие в работите на комисията, когато тя ще се занимае с границата между Сърбия и България.
  Чл. 4. Мюсюлманите, които притежават собственост в териториите, анексирани към Сърбия, и които биха желали да установят своето местожителство вън от княжеството, ще могат да запазят своите недвижими имоти, като ги дават под наем или ги управляват чрез други лица.
  Една турско-сръбска комисия в присъствието на един руски комисар ще бъде натоварена да решава суверенно в течение на две години всички въпроси, отнасящи се до устано¬вяване на недвижимата собственост, когато биха били засегнати мюсюлманските интереси. Тази комисия ще бъде също натоварена да уреди в срок от три години начина за отчуждаването на имотите, принадлежащи на държавата или на благотворителните фондации (вакъфи), и въпросите относно интере¬сите на частните лица, които могат да бъдат там засегнати. Докато се сключиедин пряк договор между Турция и Сърбия, който ще определи характера иформата на отношенията между Високата порта и княжеството, сръбските поданици, които пътуват или пребивават в' Отоманската империя, ще бъдат третирани според общите начала на международното право.
  Сръбските войски ще бъдат длъжни да изпразнят територията, която не е включена в по-горе посочените граници, в срок от петнадесет дни от деня на подписването на прелиминариите за мир.
  Чл. 5. Високата порта признава независимостта на Румъния, която ще пре¬дяви своите права за едно обезщетение, което ще бъде уговорено между двете страни.
  До сключването на един пряк договор между Турция и Румъния румънските поданици ще се ползуват в Турция от всички права, гарантирани на подани¬ците на другите европейски сили.
  Чл. 6. България се издига в автономно, поданно княжество, с християнско правителство и народна милиция.
  Окончателните граници на княжеството ще бъдат определени от една особена руско-турска комисия преди изпразването на Румелия от руската императорска войска. Тази комисия ще държи сметка в тези си работи за промените, които трябва да направи на мястото на главното трасе, за принципа на народността на болшинството жители на покрайнините според основите на мира, както и за топографските нужди и за практическите интереси на съобщенията на местното население.
  Пространството на българското княжество е определено в общи черти върху тук приложената карта, която ще трябва да служи за основа на окончателното разграничение. Като се отделя от новата граница на сръбското княжество, граничната линия ще следва западната граница на Вранянската каза до планинската верига Карадаг. Като завива на запад, линията ще следва западните граници на Кумановската, Кочанската и Тетовската каза до планината Кораб; оттам - по реката Велещица до вливането и в Черни Дрин. Като отива на юг по Дрин И след това по западната граница на Охридската каза към пла¬нината Лина, границата ще следва западните граници на казите Корча и Старово до планината Грамос. След това през Костурското езеро граничнаталиния ще стигне до реката Мъгленица и след като следва нейното течение и мине южно от Яница (Енидже Вардар), ще се отправи през устието на Вардар и през Галико към селата Парга и Сарайкьой; оттам - през средата на езерото Бешикгьол към устията на Струма и Места и по морския бряг до Буругьол; по-нататък, вземайки североизточно направление към планината Чалтепе, през Родопската планинска верига до планината Крушово, през черните Балкани (Карабалкан), през планините Ешеккулачи, Чепелион, Кара¬колас и Ишиклар до реката Арда. Оттам граничната линия ще бъде трасирана по направление на гр. Чирмен и като остава на юг гр. Одрин, през селата Сюгюлю, Карахамза, Арнаутчени, Акарджи и Енидже до реката Теке Дереси. Като следва течението на Теке Дереси и на Чорлу Дереси до Люлебургаз и оттам през реката Суджакдере до селото Сергюен, граничната линия ще отиде през височините направо към Хаким Табияси, гдето ще достигне Черно море. Тя ще остави морския бряг при Манкалия и следвайки южните граници на Тулчанския санджак, ще достигне Дунава над Расово.
  Чл. 7. Българският княз ще бъде свободно избран от населението и по¬твърден от Високата порта със съгласието на силите. Никой член от цару¬ващите династии във великите европейски сили не може да бъде избран забългарски княз.
  В случай на овакантяване на достойнството на княз на България изборът на нов княз ще стане при същите условия и същите форми.
  Едно събрание на първенците (нотабилите) на България, свикано във Филипопол (Пловдив) или Търново, ще изработи преди избирането на княза под надзора на един руски императорски комисар и в присъствието на един турски комисар организацията на бъдещото управление според правилата, установени през 1830 г. след Одринския мир в Дунавските княжества.
  В места, където българите са смесени с турци, гърци, власи (куцовласи) и други, ще се държи справедлива сметка за правата и интересите на тези населения в изборите и при изработване на органическия правилник.
  Въвеждането на новото управление в България и надзорът за неговото упражнение ще бъдат поверени за две години на един руски императорски комисар. След изтичането на първата година от въвеждането на новото управление и ако по тоя въпрос се постигне съгласие между Русия и Високата портаи европейските кабинети, те ще могат да прибавят към руския императорски комисар и специални делегати.
  Чл. 8. Турска войска не ще има вече в България и всички стари укрепления ще бъдат съборени за сметка на местното правителство.
  Високата порта ще има правото да разполага по своя воля с военния материал и други предмети, принадлежащи на отоманското правителство и които биха останали в крепостите на Дунава, вече изпразнени по силата на примирието от 19/31 януари, както и с тия, които биха се намерили в Шуменската и Варненската крепост.
  До пълното създаване на местна милиция, достатъчна да поддържа реда, сигурността и спокойствието и чийто брой ще бъде определен по-късно с едно съглашение между отоманското правителство и руския императорски кабинет, руски войски ще заемат страната и ще подпомагат комисаря в случай на нужда.
  Тази окупация ще бъде ограничена също за един срок приблизително от две години.
  Ефективът на руския окупационен корпус, съставен от шест пехотни дивизии и две кавалерийски, който ще остане в България след изпразването на Турция от императорската армия, не ще надминава петдесет хиляди души. Той ще бъде издържан за сметка на окупираната страна. Руските окупационни войски в България ще запазят своите съобщителни връзки с Русия не само през Румъния, но също през пристанищата на Черно море - Варна и Бургас, където те ще могат да организират, докато трае срокът на окупацията, необходимите депозити.
  Чл. 9. Размерът на годишния данък, който България ще плаща на сюзеренния двор, като го внася в банката, която Високата порта ще посочи по¬късно, ще бъде определен по съгласие между Русия, отоманското правителствои другите кабинети в края на първата година от дейността на новата организация.
  Този данък ще бъде установен върху средния приход от цялататеритория, която ще съставлява княжеството.
  България ще замести императорското отоманско правителство в неговите тежести и задължения към железопътната компания Русе- Варна след съглашение между Високата порта, правителството на княжеството и управлениетона тази компания. Уреждането на другите железни пътища, които минават през княжеството, ще стане също по съглашение между Високата порта, установеното в България правителство и управлението на заинтересованите компании.
  Чл. 10. Високата порта ще има право да си служи с българските пътища за превоз през определени пътища на своите войски, муниции, хранителни припаси в областите, разположени зад княжеството, и обратно.
  За да се избягнат мъчнотиите и недоразуменията в упражнението на това право, като се гарантират военните нужди на Високата порта, един специален правилникще определи условията за това в срок от три месеца след ратифициранетона настоящия акт по едно съглашение между Високата порта и управлениетона България.
  Разбира се, че това право ще се простира само до редовните турски войски и че нередовните, башибозуцitте и черкезите, ще бъдат изцяло изключени от него.
  Високата порта си запазва също правото да прекарва през княжеството своята поща и да поддържа там една телеграфна линия. Тези два въпроса ще бъдат също уредени по горепосочените начини и време.
  Чл. 11. Собствениците мюсюлмани или други, които биха установили своето лично местожителство вън от княжеството, ще могат да запазят своите недвижими имоти в него, като ги дават под наем или управляват чрез други лица.
  Турско-български комисии ще заседават в главните населени центровепод надзора на руски комисари, за да се разрешат суверенно в срок от двегодини всички въпроси относно установяването на недвижимите собствености, в които мюсюлмански или други интереси биха били ангажирани.
  Подобни комисии ще бъдат натоварени да уредят в течение на две години всички въпроси относно начина на отчуждаването, експлоатацията и използуването за сметка на Високата порта имотите на държавата и на благотворителните фондации (вакъфи).
  След изтичането на поменатия по-горе двегодишен срок всички имоти, които не са били потърсени, ще бъдат продадени на публичен търг и сумата, която ще бъде събрана от тях, ще бъде употребена за поддържане вдовиците и сираците, както мохамедани, така и християни, жертви на последните събития.
  Чл. 12. Всички крепости на Дунава ще бъдат съборени.
  За в бъдеще не ще има никакви крепости по бреговете на тая река, нито военни кораби във водите на княжествата Румъния, Сърбия и България с изключение на упот¬ребяваните стационери и леки кораби, предназначени за нуждите на речнатаполиция и митн~ческата служба.
  Правата, задълженията и прерогативите на международната комисия на Долния Дунав си остават непокътнати.
  Чл. 13. Високата порта поема да възстанови плавателността на Сулинския канал
  и да обезщети частните лица, чиито имоти са пострадали от факта на войната и от прекъсване на плаването по Дунава, като даде за тия двойни разходи една сума от петстотин хиляди франка от тези, които и се дължат от Дунавската комисия.
  Чл. 14. Веднага ще бъдат въведени в Босна и в Херцеговина европейските предложения, съобщени от отоманските пълномощници в първото заседание на Цариградската конференция, с промените, които ще бъдат направени по общо съгласие между Високата порта, руското правителство и това на Австро-Унгария.
  Плащането на недоборите не ще се иска и текущите приходи на тези провинции до първи март хиляда осемстотин осемдесета година ще бъдат употребявани изключително за обезщетяване семействата на бежанците и на жителите, жертви на последните събития, и то без разлика на раса и религия, както и за местните нужди на страната. Сумата, която ще се дава ежегодно след тоя срок на централното правителство, ще бъде определяна в бъдеще в специално съглашение между Турция, Русия и Австро-Унгария.
  Чл. 15. Високата порта се задължава да приложи скрупулъозно в остров Крит органическия правилник от 1868 г., като държи сметка за изразените вече желания на местното население.
  Един подобен правилник, приспособен към местните нужди, ще бъде също така въведен в Епир, Тесалия и другите части на Европейска Турция, за които не е предвидено една особена организация в настоящия акт.
  Особени комисии, в които местният елемент ще има широко участие, ще бъдат натоварени във всяка провинция да изработят подробностите на новия правилник. Резултатът от тези работи ще бъде даден за проучване от Високата порта, която ще консултира императорското руско правителство, преди да ги тури в изпълнение.
  Чл. 16. Тъй като оттеглянето на руските войски от областите, които те са окупирали в Армения и които трябва да бъдат върнати на Турция, може да предизвика конфликти и усложнения, вредни за добрите отношения на двете страни, Високата порта се задължава да осъществи без повече бавене подоб¬ренията и реформите, изисквани от местните нужди в областите, обитаваниот арменци, и да осигури тяхната сигурност срещу кюрдите и черкезите.
  Чл. 17. Високата порта дава пълна и обща амнистия на всички отомански поданици, компрометирани през последните събития, и всички лица, задър¬жани по тоя случай или изпратени на заточение, ще бъдат веднага пуснати на свобода.
  Чл. 18. Високата порта ще вземе под сериозно внимание мнението, изказано от комисарите на силите-посредници по повод владението на гр. Котур, и се задължава да извърши работите по окончателното разграничение на турско-персийската граница.
  Чл. 19. Военните обезщетения и загуби, причинени на Русия, които Н. В. руският император рекламира и които Високата порта се задължава да му заплати, се състоят от:
  а) деветстотин милиона рубли военни разходи (поддържане на войската, доставка на материали, военни поръчки),
  в) четиристотин милиона рубли загуби, нанесени на южните брегове на страната, на износната търговия, на индустрията и на железните пътища;
  с) сто милиона рубли вреди, причинени в Кавказ вследствие нашествието;
  d) десет милиона рубли вреди и загуби на руските поданици и институти в Турция.
  Всичко: хиляда четиристотин и десет милиона рубли.
  Като взема в съображение финансовите мъчнотии на Турция и в съгласие с желанието на Н. В. султана, руският император се съгласява да замени плащането на най-голямата част от изброените суми в предшествуващия параг¬раф със следните териториални отстъпки:
  а) Тулчанския санджак, т.е. окръзите (кази) Килийска, Сулинска, Махму¬дийска, Исакчанска, Тулчанска, Мачинска, Бабадажка, Хърсовска, Кюстен¬джанска и Меджидийска, както и островите на Делтата и Змийския остров. Не желаейки да си присъедини тая територия и островите на делтата, Русия си запазва правото да ги размени срещу частта от Бесарабия, откъсната по Парижкия договор от 1856 г. и ограничена на юг от талвега на Килийския ръкав и устието на Стари Стамбул. Въпросът за разделната водна линия и за риболовството ще бъде уреден от една руско-румънска комисия в течение на една година след ратифициране на мирния договор.
  в) Ардахан, Карс, Батум, Баязид и територията до Зоганлуг (следва опи¬сание на границата).
  с) Териториите, упоменати в параграфи а и в, се отстъпват на Русия като равностойност за сумата един милиард и сто милиона рубли. Колкото се отнася до остатъка от обезщетението без десетте милиона рубли, дължими на руските интереси и институции в Турция, или триста милиона рубли, начинът за изплащането на тази сума и гаранцията, която ще се даде за нея, ще бъдат уредени по съгласие между руското императорско правителство и това на Н. С. султана.
  d) Десетте милиона рубли, искани като обезщетение за руските поданици и институции в Турция, ще бъдат платени, след като исканията на заинте¬ресованите бъдат проучени от руското посолство в Цариград и предадени наВисоката порта.
  Чл. 20. Високата порта ще вземе ефикасни мерки да уреди по приятелски начин всички спорни въпроси на руските поданици, висящи от много години, да обезщети тези последните, ако за това има основание, и да разпореди да се изпълнят незабавно издадените съдебни решения.
  Чл. 21. Жителите на отстъпените на Русия места, които биха пожелали да установят своето местожителство вън от тези земи, ще бъдат свободни да се изселят, като продадат своите недвижими имоти.
  За тая цел им се дава един срок от три години, начиная от ратификацията на настоящия акт. Щом мине тоя срок, жителите, които не са се изселили от страната и продали своите недвижими имоти, ще останат руски поданици.
  Недвижимите имоти, които принадлежат на държавата и на религиозни учреждения, находящи се вън от посочените местности, ще бъдат продадени в същия тригодишен срок по начин, който ще бъде уреден от една особена руско-турска комисия. Същата комисия ще бъде натоварена да определи на¬чина, по който турското правителство ще изтегли военния материал, мунициите, хранителните припаси и други предмети, принадлежащи на държавата, и които биха се намерили в укрепленията, градовете и местата, отстъпени на Русия и още незавзети от руски войски.
  Чл. 22. Руските монаси, поклонници и духовни лица, които биха пътували или пребивавали в Европейска и Азиатска Турция, ще се ползуват от същите права, предимства и привилегии, с каквито се ползуват духовните лица, принадлежащи на другите държави.
  Правото на официално покровителство епризнато на императорското посолство и на руските консулства в Турция както по отношение на гореказаните лица, така и на техните притежания, религиозни, благотворителни и други заведения в светите места и другаде.
  Монасите в Атон (Св. гора) от руски произход ще запазят своите владения и минали облаги и ще продължават да се ползуват в трите манастира, които им принадлежат, и във всичко, което зависи от тези последните, със същите права и прерогативи, каквито са осигурени на другите религиозни заведения и манастири вАтон.
  Чл. 23. Всички договори, конвенции и задължения, сключени в миналото между двете високо договарящи страни относно търговията, подсъдността и положението на руските поданици в Турция и които бяха паднали поради войната, ще влязат в действие с изключение на ония клаузи, които биха били отменени от настоящия акт.
  Двете правителства ще бъдат заместени взаимно за всички задължения и търговски и други отношения в същото положение, в каквото са се намирали преди обявяването на войната.
  Чл. 24. Босфорът и Дарданелите ще бъдат отворени както във военно, така и в мирно време за търговските кораби за неутралните държави, които идват от руските пристанища или отиват в тях.
  Високата порта се задължава сле¬дователно да не установява в бъдеще за пристанищата на Черно и Азовскоморе фиктивни блокади, които не са в съгласие с духа на декларацията, подписана в Париж на 14-16 април 1856 г.
  Чл. 25. Пълното изпразване от руската армия на Европейска Турция с изключение на България ще стане в срок от 3 месеца след сключването на окончателен мир между Н. В. руския император и Н. В. султана.
  За да се спечели време и да се избегне продължителното задържане на руските войски в Турция и Румъния, една част от императорската войска ще може да бъде насочена към пристанищата на Черно море или тези на Мра¬морно море, за да бъде натоварена на кораби, принадлежащи на рускотоправителство или наети за случая.
  Изпразването на Азиатска Турция ще стане в срок от шест месеца от датата на сключването на окончателния мир и руските войски ще имат възможността да бъдат натоварени в Трапезунд, да се завърнат през Кавказ или Крим.
  Опразването ще трябва да започне веднага след размяната на ратификациите.
  Чл. 26. Докато руските императорски войски пребивават в места, които според настоящия акт ще бъдат върнати на Високата порта, управлението и редът на нещата ще останат в същото положение, както след окупацията. Високата порта не може да взема никакво участие там, докато трае това време и докато не се оттеглят всички войски.
  Отоманските войски не ще могат да влязат в местата, които ще бъдат върнати на Високата порта, и последната не ще може да упражнява там своята власт, докато за в.сяко място и област, които са изпразнени от руските войски, комендантът на тези войски не съобщи за това на офицера, назначен за тая цел от страна на Високата порта.
  Чл. 27. Високата порта поема задължение да не наказва по никой начин, нито да остави да бъдат наказани ония турски поданици, които са били компрометирани поради сношения с руската армия през време на войната.
  В случай, когато някои лица биха пожелали да се оттеглят със своите семейства, следвайки руските войски, отоманските власти не ще се противо¬поставят на тяхното заминаване.
  Чл. 28. Незабавно след ратификацията на прелиминариите за мир военнопленниците ще бъдат взаимно предадани с грижите на особени комисари, назначени от едната и другата страна, и които за тая цел ще се отправят в Одеса и в Севастопол.
  Турското правителство ще заплати всички разноски за поддържането на пленниците, които ще му бъдат върнати, в осемнадесет равни срока в течение на шест години според сметките, които ще бъдат направени от гореказаните комисари.
  Размяната на пленниците между отоманското правителство и правител¬ствата на Румъния, Сърбия и Черна гора ще стане на същите основи: катовсе пак се извадят в сметките, които ще установят числото на пленниците, върнати от турското правителство, от числото на пленниците, които ще му бъдат върнати.
  Чл. 29. Настоящият акт ще бъде ратифициран от техни императорски величества руския император и императора на отоманите и ратификациите щебъдат разменени в петнадесет дни и по-скоро, ако това е възможно, в Санкт Петерсбург, където ще се уговори също мястото и времето, когато постановленията на настоящия акт ще бъдат облечени в обичайните тържествениформи на договорите за мир.
  Разбира се във всеки случай, че високите до¬говарящи страни остават да се смятат като формално свързани чрез настоя¬щия акт от момента на неговата ратификация.
  В удостоверение на което респективните пълномощници облякоха настоя¬щия акт със своите подписи и сложиха там своите печати.
  Направен в Сан Стефано на деветнадесетия февруари (трети март) хиляда осемстотин и седемдесет и осма година.
  Окончателен параграф на чл. 11 на прелиминарния акт за мир, подписан днес 19 февруарий (3 март) 1878 г., който параграф е бил пропуснат и който трябва да прави неразделна част от казания член:
  Жителите на българското княжество, които ще пътуват или ще пребивават в другите части на Отоманската империя, ще бъдат подчинени на отоманските закони и власти.

  Сан Стефано, 19 февруари (3 март) 1878 г.

  (п) Граф Н. Игнатиев (п) Нелидов

  (п) Сафвет (п) Саадулах

  Ратификациите на този договор бяха разменени в Санкт Петерсбург през м. март 1878 г.


  "Моите министри са англофили, моите генерали са германофили, моят народ е русофилски, само аз останах българофил". Цар Борис III
 64. 64 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2757 Неутрално

  До коментар [#56] от "bgkurshum"Точно на 3-ти март ли намерихте да публикувате тази помия?

  Факти, които наричаш помия!!!

 65. 65 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1249 Весело

  [quote#53:"Alexander97"]През Златев, Лукойл и пак в Русия! [/quote]
  Румен Овчаров, представител на държавата в Лукойл, ги следи да не го правят!?

 66. 66 Профил на stanislavdi
  stanislavdi
  Рейтинг: 1164 Неутрално

  До коментар [#60] от "Бенк-Бенк":

  И о чудо, турски полк помага на България да си върне земите в северна Добруджа през ПСВ. При това срещу руски,румънски и сръбски войски.

 67. 67 Профил на mr.lottalove.
  mr.lottalove.
  Рейтинг: 1202 Неутрално

  " Освобождаването " на България от Русия не е безкористно, с това ще се съгласят и най- отявлените русофили!

  Що за "освобождаване " е това, да поставиш "освободения" под друга/ своя зависимост?

  За това трябва да с разбиват русофилските митове и"освобождаването" да е винаги в кавички!

  В моя чуден свят всеки сън е толкова реален!
 68. 68 Профил на Бенк-Бенк
  Бенк-Бенк
  Рейтинг: 852 Неутрално

  ,,"Има четири неща, господин Памукчиев, които са свети за всеки българин. И ако видиш някой, че ги засяга, че ги обижда, убий го – грях няма.
  - Кои са те?
  - Аз ги казах вече... Първо майката, второ родината, трето армията, българската армия, и четвърто Русия. Без Русия ние сме роби. Турция ни има зъб и ще ни изяде. Защото и петата й колона работи тихо, подмолно и ни минира отвътре. Ето защо казвам – който не обича Русия - независимо какво управление има тя – той е враг на България. А който говори лошо за войската ни – заслужава удар в тила и смърт... Армията е гаранция за живота на народа ни. Няма значение какво знаме развява – червено или зелено, трикольор или оранжево знаме – но щом е армия, тя е светиня, като майката, като родината."
  /Атанас Буров- банкер, дипломат, царски министър/

 69. 69 Профил на Доналд Радев
  Доналд Радев
  Рейтинг: 435 Неутрално

  Този мит се основа на комплекс за малоценност, дълбоко внедрен в българското историческо съзнание. Този комплекс създава и пагубния фило-фобски комплекс по отношение на Турция, Русия и Европа.
  ----
  Личи си, че доц. Дойчев е дълбоко комплексиран. Русофобията му изпълзява като въшка на челото.

  "Америка преди всичко" означава "Майната му на останалия свят"
 70. 70
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 71. 71 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4610 Неутрално

  До коментар [#61] от "ggbg_minko":

  нещо истината ви е неудобна. такива са фактите.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 72. 72 Профил на Доналд Радев
  Доналд Радев
  Рейтинг: 435 Любопитно

  [quote#67:"mr.lottalove."]Що за "освобождаване " е това, да поставиш "освободения" под друга/ своя зависимост? [/quote]
  Уточни - за всегда или за две години?

  "Америка преди всичко" означава "Майната му на останалия свят"
 73. 73 Профил на titan2011
  titan2011
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Честит 3-ти март на всички Българи!

  На прощаване

  Не плачи, майко, не тъжи,
  че станах ази хайдутин,
  хайдутин, майко, бунтовник,
  та тебе клета оставих
  за първо чедо да жалиш!
  Но кълни, майко, проклинай
  таз турска черна прокуда,
  дето нас млади пропъди
  по тази тежка чужбина
  да ходим да се скитаме
  немили, клети, недраги!
  Аз зная, майко, мил съм ти,
  че може млад да загина,
  ах, утре като премина
  през тиха бяла Дунава!
  Но кажи какво да правя,
  кат си ме, майко, родила
  със сърце мъжко, юнашко,
  та сърце, майко, не трае
  да гледа турчин, че бесней
  над бащино ми огнище:
  там, дето аз съм пораснал
  и първо мляко засукал,
  там, дето либе хубаво
  черни си очи вдигнеше
  и с онази тиха усмивка
  в скръбно ги сърце впиеше,
  там дето баща и братя
  черни чернеят за мене!
  Ах, мале майко юнашка!
  Прости ме и веч прощавай!
  Аз вече пушка нарамих
  и на глас тичам народен
  срещу врагът си безверни.
  Там аз за мило, за драго,
  за теб, за баща, за братя,
  за него ще се заловя,
  пък каквото сабя покаже
  и честта, майко, юнашка!
  А ти, га чуеш, майнольо,
  че куршум пропей над село
  и момци вече наскачат,
  ти излез, майко питай ги,
  де ти е чедо остало?
  Ако ти кажат, че азе
  паднал съм с куршум пронизан,
  и тогаз, майко, не плачи,
  нито пък слушай хората,
  дето ще кажат за мене
  Нехранимайка излезе,
  но иди, майко, у дома
  и с сърце сичко разкажи
  на мойте братя невръстни,
  да помнят и те да знаят,
  че и те брат са имали,
  но брат им падна, загина,
  затуй, че клетник не трая
  пред турци глава да скланя,
  сюрмашко тегло да гледа!
  Кажи им, майко, да помнят,
  да помнят, мене да търсят:
  бяло ми месо по скали,
  по скали и по орляци,
  черни ми кърви в земята,
  земята, майко, черната!
  Дано ми найдат пушката,
  пушката, майко, сабята,
  и дето срещнат душманин
  със куршум да го поздравят,
  а пък със сабя помилват
  Ако ли, майко, не можеш
  от милост и туй да сториш,
  то га се сберат момите
  пред нази, майко, на хоро
  и дойдат мойте връстници
  и скръбно либе с другарки,
  ти излез, майко, послушай
  със мойте братя невръстни
  моята песен юнашка
  защо и как съм загинал
  и какви думи издумал
  пред смъртта си и пред дружина
  Тъжно щеш, майко, да гледаш
  ти на туй хоро весело,
  и като срещнеш погледът
  на мойто либе хубаво,
  дълбоко ще ми въздъхнат
  две сърца мили за мене
  нейното, майко, и твойто!
  И две щат сълзи да капнат
  на стари гърди и млади
  Но туй щат братя да видят
  и кога, майко, пораснат,
  като брата си ще станат
  силно да любят и мразят
  Ако ли, мале, майноле,
  жив и здрав стигна до село,
  жив и здрав с байряк във ръка,
  под байряк лични юнаци,
  напети в дрехи войнишки,
  с левове златни на чело,
  с иглянки пушки на рамо
  и с саби-змии на кръстът,
  о, тогаз, майко юнашка!
  О, либе мило, хубаво!
  Берете цветя в градина,
  късайте бръшлян и здравец,
  плетете венци и китки
  да кичим глави и пушки!
  И тогаз с венец и китка
  ти, майко, ела при мене,
  ела ме, майко прегърни
  и в красно чело целуни
  красно, с две думи заветни:
  свобода и смърт юнашка!
  А аз ще либе прегърна
  с кървава ръка през рамо,
  да чуй то сърце юнашко,
  как тупа сърце, играе;
  плачът му да спра с целувка,
  сълзи му с уста да глътна
  Пък тогаз майко, прощавай!
  Ти, либе, не ме забравяй!
  Дружина тръгва, отива,
  пътят е страшен, но славен:
  аз може млад да загина
  Но стига ми тая награда
  да каже нявга народът:
  умря сиромах за правда,
  за правда и за свобода!

 74. 74 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4610 Неутрално

  До коментар [#69] от "je suis Радан Кадиев":

  парите си имат цена!!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 75. 75 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 660 Неутрално

  В тази статия, предложена ни за коментар, има много истини, но и една откровено нвалагана, макар и само намекната неистина, която напълно оправдава поговорката, според която НА ЕДНА КАЦА МЕД ЕДНА ЛЪЖИЦА КАТРАН СТИГА, за да бъде този мед изпортен и негоден за употреба.

  Първо, истина е, че Санстефанският договор между Русия и Турция не е мирен договор, а е договор за примирие. Поради което не ТРЕТИ МАРТ е датата на официалното освобождаване на България от турско робство и нейното възстановяване като държава. Истината е, че първият договор за примирие е подписан в Одрин и че договорът в Сан Стефано е подготвян като окончателен мирен договор, макар да се знае предварително, че след него ще има конгрес на Великите сили, които ще вземат окончателното решение. Тоест, вярно е, че любимата за много Българи Санстефанска България на практика не е съществувала реално нито една наносекунда, а самият договор от Санстефано е една огромна целенасочена лъжа, която трябва да осигури на Русия незаслужено големи почит и уважение от страна на българския народ.

  Вярно е, че войната на Русия с Турция тогава на практика започва не за освобождаването на България, а за запазването на Сърбия, воюваща срещу Турция и търпяща поражение след поражение, от репоробване. И, което е още по-важно, за отмяната на ограничителните клаузи на Парижкия трактат от времето на Кримската война, който ограничава насочената на юг-югозапад експанзия на Русия. Че Русия е била срещу Апролското и въобще срещу всякакво възстание, защото един освободил се от робство чрез въстание народ няма да има защо да бъде благодарен на Русия, на която благодарността на българския народ тогава е била необходима поради нейните планове за завоюване на Проливите.

  Вярно е, че още преди да започне истинска подготовка за война, Русия с подписаната от нея конвенция с Австро-Унгария в Райхщадт предвижда и се съгласява при победоносна война с Турция да се създадат две български държавички, едната северно, другата южно от Балкана, както и се решава после окончателно на Берлинския конгрес. Вярно е, че преди започването на този конгрес Русия прави опит да осигури на него България да бъде създадена такава, каквато е по Санстефанския договор за примирие. Вярно е, че получава подкрепата на Германия, но само ако Австро-Унгария или Англия я подкрепят. Вярно е, че преди конгреса Русия води предварителни сепаративни преговори най-напред с Австро-Унгария, която е съгласна на това само ако самата тя получи реална възможност да излезе на Егейско море при Солун, после с Англия, която пък изобщо не е съгласна. Вярно е, че на тези сепаративни преговори Англия и Русия подписват сепаративен договор, който после е наложен на конгреса, за създаването на Княжество България и Източна Румелия.

  Вярно е и това обаче, което руснаците заобикалят и за което българските политици и държавници не се сещат. Руснаците винаги в тая война са поставяли в центъра на проблема за войната битката за Плевен. А всъщност проблемът кой ще спечели войната, Русия или Турция, се решава на Шипка. Защото ако Шипка падне, войските на Сюлейман паша могат да деблокират Плевен, след което цялата руска армия попада в такова критично положение, от което трудно би могла да излезе без поражение. Приблизително същите последици би имало и съединяването на войските на Сюлейман паша с турските войски в Североизточна България, макар че тогава ползите за Турция не биха били чак толкова безспорни. Така че без героизма на българските опълченци на Шипка поражението на Русия във войната става почти сигурно.

  Така че нека не преувеличаваме суперлативите си към една държава, която не е имала намерение да ни освобождава, намесва се в кризата, а после и започва войната, с други цели, но на края без да иска ни освобождава. Но нека и да не преувеличаваме и негативите на политиката на тази държава. Защото без тази война на Русия с Турция ТОГАВА България нямаше да бъде освободена. И никой не знае какви биха били следващите политически събития в тази област.

  И изобщо: Една държава никога за нищо не дължи преклонение пред друга. Защото когато една държава прави нещо, което е много полезно за друга, тя го прави не защото много обича тази друга държава, а защото такива са нейните собствени интереси. Но по същата тази причина и една държава никога не трябва да демонизира друга, ако другата при защитата на собствените си интереси е пренебрегнала нейните интереси. А точно това правят сега нашите прекалено западнофилски политици и идеолози. Което е почти такъв кретенизъм, какъвто е и издегането в култ на една държава, която без да иска при провеждането на своята политика е освободила от робство друга държава.

 76. 76 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2757 Неутрално  До коментар [#41] от "КМЕТ В СЯНКА":
  Моето име е на Шипка -защото прадядо ми , на който с гордост нося името, се е сражавал там за свободата на Майка България а родът ми е от Копривщица и е дал много пари и кръв за Априлското въстание

  Моят дядо, твоят дядо...
  И моят дядо е броил жълтици! За освобождението на Македония, нарочно отделена от Майка България.
  Познай от коя "Освободителка" и по какво причина!

 77. 77 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 2651 Неутрално

  Руснаците са искали попречат на България да се освободи сама и затова са разигравали руско-турски войни.Добре, че англичаните са ги ударили през ръцете, когато са посегнали към Цариград - ако го бяха взели Фердинанд даже нямаше и да мечтае за него.

  [email protected]
 78. 78 Профил на quatro_4x3
  quatro_4x3
  Рейтинг: 1290 Неутрално

  До коментар [#8] от "ЕвразиецЪТ":

  И за тебе пише в статията и добре е написано!!!

  Нямам такъв дворец, не е кичозен и мебелите в него са красиви!!!
 79. 79 Профил на herbaltea
  herbaltea
  Рейтинг: 1154 Любопитно

  До коментар [#34] от "volgin":

  Ти към българите ли се причисляваш? Според мен си в голяма грешка.
  И нали не мислиш, че отговорът на този тъй невинно зададен въпрос се изчерпва с 2 изречения?

 80. 80 Профил на dedoliben
  dedoliben
  Рейтинг: 1410 Неутрално

  3-ти март е велика дата за България. На 03.03.1918 година Русия капитулира пред Царство България и подписва Брест-Литовския мирен договор
  На 03.03.1918, България макар и за кратко е победител. Русия е унизена и наказана за вероломното нападение в Добруджа.
  Брест-Литовският мирен договор от 3 март 1918 г. между Четворния съюз (Германия, Австро-Унгария, България и Османската империя) и Русия слага край на руското участие в Първата световна война.
  Претърпяла поражение, скоро след Октомврийската революция Русия е принудена да сключи мир с цената на значителни териториални, демографски и стопански загуби. В резултат на Брестския мир Полша, прибалтийските страни и Финландия са трайно, а Украйна, Беларус и Кавказ – временно, откъснати от Русия и преминават за няколко месеца в германската сфера на влияние.

  "Моите министри са англофили, моите генерали са германофили, моят народ е русофилски, само аз останах българофил". Цар Борис III
 81. 81 Профил на mimeto71
  mimeto71
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Честит 3 март на всички българи,дори и на русофобите по-горе,без Русия и нейната решаваща помощ нямаше да могат да леят и те злоба на този прекрасен ден за България.

 82. 82 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 2651 Любопитно

  До коментар [#75] от "glog":

  '' Русия или Турция, се решава на Шипка. ''
  А Сюлейман защо като е видял, че има войска на Шипка -а че е доста стръмно - всеки знае, простичко не е заобиколил и преминал Балкана през по - лесния Хаинбоаз/''прохода на Републиката''/ - ????

  [email protected]
 83. 83
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 84. 84 Профил на Yotce
  Yotce
  Рейтинг: 1086 Гневно

  Ето такива гнусни статии дават после отражение в учебниците като "османско съжителство", "присъствие" и подобни.
  Позорно е точно на 3-ти март да публикувате подобно нещо.
  Очаквам догодина да организирате дискусия, трябва ли 3-ти март изобщо да е национален празник, или ден на траур.

 85. 85 Профил на stanislavdi
  stanislavdi
  Рейтинг: 1164 Неутрално

  До коментар [#75] от "glog":

  За това говорим.
  И да, благодарни сме на Русия за онази война. Но толкова. Не може 140 години по-късно руски чиновник (Захариева) да излезе и нагло да каже "още много поколения българи са ни длъжни да ни обичат"

 86. 86 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2757 Неутрално

  [quote#72:"je suis Радан Кадиев"]Уточни - за всегда или за две години? [/quote]

  Ами като гледаме колко пари, пардон - рубли се сипят в Атака, БСП, други отровни деривати, очевидно руснаците ни смятат за длъжно/благодарни за всегда.

 87. 87 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 768 Неутрално

  Всъщност с най голям принос за Освобождението са САЩ, които водят напълно безкористни войни по цял свят и истинската независимост започва с присъединяването на България към НАТО, което както знаем е напълно безплатно. До тогава България е под руско царско - комунистическо робство а Момчил Баджаков Дойчев пише с отвращение възхвали и пее песни за Ленин, Горбачов, Русия и СССР в Института по маркс - ленинска философия .

 88. 88 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1257 Гневно

  До коментар [#7] от "Позитаник потъна. RIP 1903-2015!":

  " който ни освободи, той ще ни пороби."

  -Не бе, мильо,
  сега ни поробват, без да са ни освобождавали, подпомагани от таквиз като тебе.

 89. 89 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2321 Неутрално

  Поздравления за автора на статията МОМЧИЛ ДОЙЧЕВ!

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 90. 90 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 2651 Неутрално

  До коментар [#80] от "dedoliben":

  3 март е три пъти свят, защото Господ обича троицата
  1- Сан -Стефано 1878
  2- Брест -Литовск, когато реално границите на България почти напълно съвпадат с границите на българската екзархия
  3- да не забравяме Букурещ 1886 - където се сключва мир м/у България и Сърбия и Великите сили признават Съединението.
  Три пъти трети ден трети месец !!!

  [email protected]
 91. 91 Профил на keen
  keen
  Рейтинг: 1538 Неутрално

  Руските войници при всяко нахлуване в България са се изпълвали със завист и дори омраза към местното население. Защото българското население е било по-богато, по-културно и по-образовано от руското.
  Руските политици винаги са търсели помощта на местни продажници, за своята пропаганда. За съжаление такива ниско стоящи хора има при всеки народ...

  Отнемане на имуществото на всеки, който не е жигосан с COVID "ваксина"!
 92. 92 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 768 Неутрално

  [quote#80:"dedoliben"]На 03.03.1918, България макар и за кратко е победител.[/quote]
  Тя е победител но никой не знае това, само привържениците на "синята идея", която сама по себе си означава победа на България над самата себе си.

 93. 93 Профил на lynyrdS
  lynyrdS
  Рейтинг: 489 Неутрално

  Ние не сме криви че от две западнали и мърляви империи - Руска и Османска, Руската се оказа по - жестока и по неспособна да се приспособи към модерния свят...

 94. 94 Профил на mr.lottalove.
  mr.lottalove.
  Рейтинг: 1202 Неутрално

  Поклон пред загиналите в руско- турската война от 1878 г. руснаци, украинци, финландци, румънци, поляци и др.!
  Поклон пред българските опълченци!

  Поклон пред българските войници, загинали в защита на България по полетата на Добруджа и довели до Брест- Литовския мирен договор!

  Вечна им памет и признателност в нашите души!

  В моя чуден свят всеки сън е толкова реален!
 95. 95
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 96. 96 Профил на lynyrdS
  lynyrdS
  Рейтинг: 489 Неутрално

  И стига сме избивали комплексите на руснаците...тия нещастници няма с какво друго да се похвалят пред света ../поне от 1917 насам/... та се налага с ей такива глупости..освобождавали - глупости...кого са освободили руснаците и кога..

 97. 97 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1256 Неутрално

  ДОЛУ ССССРОССИЯ извечен окупатор на български земи стремил се да наложи Имперските си фундаменти на управление, губернаторски и помешчиски налози, на още един народ, прибавяйки го във веригата на свои крепостни.

 98. 98 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2737 Неутрално

  [quote#49:"dobrich"]Има ощеедин неприятен комплекс у българите. Неред с русофилията имаме и сърбофилия!? [/quote]


  До коментар [#49] от "dobrich":

  В това няма почти нищо вярно! Аз съм от Западна България и не познавам българин,който дори малко от малко да харесва сърбите. А че доста хора,(като шопът Бойко Борисов),слушат сръбска музика,не ги прави автоматично сърбофили. Вярно е,че по време на комунистическият режим имаше някакви симпатии към сърбите,но те бързо се изпариха след отварянето на границата и последвалото опознаване на сръбските простаци. Имам предвид обикновените сърби,а не техният елит.

 99. 99 Профил на keen
  keen
  Рейтинг: 1538 Неутрално

  [quote#84:"Yotce"]трябва ли 3-ти март изобщо да е национален празник[/quote]
  Според мен не трябва да е национален празник.
  Истински национални празници са 24-ти май, 6-ти септември, 22-ри септември. Всяка от тези дати е стотици пъти по-достойна да ни бъде националниЯТ празник.

  Отнемане на имуществото на всеки, който не е жигосан с COVID "ваксина"!
 100. 100 Профил на Бенк-Бенк
  Бенк-Бенк
  Рейтинг: 852 Весело

  [quote#66:"stanislavdi"]И о чудо, турски полк помага на България да си върне земите в северна Добруджа през ПСВ. [/quote]
  -И о чудо, благодарение и на тази помощ за БГ,Войната е изгубена, а в резултат на подписаните впоследствие договори страната е принудена да изплаща милиони франкове репарации на страните-победителки. България преживява нова национална катастрофа.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK