Необходимост от непримиримост

Граждански протест

© Георги Кожухаров

Граждански протестСтанислав Кирилов е роден в София, завършил е право в Брюксел и от две години работи в кантора там.


Настоящият текст е политически само доколкото касае основите на обществото, без значение от географското положение и конкретната ситуация. Универсалните заключения, които извежда, са приложими напълно към България, но не се ограничават до нея. Текстът няма стремежа да каже нещо радикално ново, а да бъде дестилат на мислите на човек, който живее в чужбина достатъчно дълго, за да може да балансира емоционалната си привързаност с ясен и необременен поглед към проблемите на собствената си страна.


Държавата в най-общ смисъл е съвкупността от гражданското общество, институциите, отделните граждани и техните сдружения.
Следователно опорочаването, което засяга институциите, заразява и разболява задължително също така гражданите индивидуално и колективно и засяга самото понятие за общество. Отправната точка на всеки дебат за корупцията в статуквото трябва да бъде констатацията, че тя отдавна е спряла да бъде заплаха – тя е ежедневна реалност.


Какво е корупцията? Социално явление, при което властта, идваща от народа суверен, не се връща обратно към него.


Систематичната корупция на всеки етаж от общественото здание институционализира тираничен метод на управление. Тя превръща всеки гражданин в деспот спрямо нисшестоящия и в роб спрямо висшестоящия. Заради нея страда нематериалното чувство за справедливост на общността, което е пряко свързано с чувството за солидарност.


Корупцията създава двупосочна връзка между финансови възможности и власт: властимащите забогатяват и богатите се овластяват.


Корупцията разделя обществото на паралелни икономически светове


тъй като нейната логика е да разделя и да владее. Солидарността между отделните социални групи изчезва. Жертва на това изкуствено разделение стават всички граждани и цялата социална тъкан независимо от мястото и възможностите им. Нейна жертва са също така и институциите, защото заедно със солидарността изчезва и вярата в тях, без значение за коя от трите власти става дума.


Нито този, който подкупва, нито този, който приема да бъде подкупен, страдат от корупцията. Прокурорът не страда от търгуването с влияние срещу власт. Подкупилият не страда от оневиняването му. Пострадалият от корупционната схема е всяко трето лице, тъй като тя ощетява гражданските му права. Корупционната схема е нов тип сделка - сделка във вреда на всички трети лица. Корупцията създава два паралелни обществени съответни реда: неписани и писани правила. Първите действат в пряка полза на определени лица, а вторите остават за простосмъртните граждани. Участващите в корупционните схеми възприемат Закона през призмата на привилегията. Те виждат формалност там, където гражданинът вижда задължение. Ето защо статуквото е безразлично спрямо последствията от действията си, доколкото те остават безнаказани от правото.


Отпор на статуквото не може да дойде от актуалните политически актьори, защото те нямат никакъв интерес от каквато и да е реална промяна. Тяхната реалност е сведена до бруталност, те се страхуват единствено да не бъдат пометени от стихиен гняв. Следователно тяхната цел е Обществото да приравни политическо на партийно, за да бъде удавен всеки евентуален опит за истински политически дебат. Партиите са организми, които се грижат за собственото си оцеляване в една дълбоко прогнила система, която те самите са покварили. За партията има един-единствен момент и той е сега.


Обещанията винаги започват от утре. Утре е винаги след изборите


Политическото в най-широк смисъл означава грижа за общността. Означава сблъсък на политически визии и аргументи. В момента има само една господстваща визия – на вечно прераждащото се мъртвородено статукво. То избирателно задава въпросите пред обществото. То създава умишлено конфликти, и ограничава възможните отговори. То превръща политиката от движение на идеи във взрив от моментни случки. Поддържа се ситуация на постоянна криза, за да може половинчатите мерки да се продадат като нужен минимум и по този начин да изместят качествената промяна. Винаги се действа в ситуация на спешност, докато грижата за оцеляването напълно измести грижата за живота.


Удължаването на живота на това статукво е престъпление, извършвано от всички, които участват в него активно и спомогнато чрез бездействието на обществото. Гражданите не просто имат право да протестират и да защитават позициите си срещу тези, които се опитват да ги направят по-малко граждани и да омаловажат правата им. Това е задължение към обществото и неизпълнението му води самовъзпроизвеждане на статуквото до безкрайност и до загуба на гласността при изразено недоволство в по-късен момент.


Статуквото трансформира мълчанието, което априори е неутрално, в своя защита


защото в присъствие на угнетен и угнетяващ наблюдателят е съучастник. Обществото е жив организъм и волята му за промяна назрява и угасва в зависимост от колективната чувствителност. Неговите възможности се определят също така и от историческия контекст. Тоест, възможностите на обществото също се самозасилват: първо, чрез себеосезаването за необходимостта от активно гражданско участие и чрез овладяване на различните механизми и стратегии; второ, чрез осъзнаване от политическите актьори за последствията.


Невъзможно е да има застой в едно общество: то се движи във всеки един момент по силата на различни противодействащи си сили. Движението по инерция дезинтегрира и разпада обществото. В такива случаи загива едно политически слабо общество, тъй като е изчезнала способността му да разбира и оценява смисъла от съвместно съществуване. Никой няма право да отлага осъществяването на належащи реформи с нови 25 години, тъй като никой няма право да обезсмисли времето, живота и бъдещето на поколения свои съграждани.


Общественият отговор може да се случи на няколко нива


Първото и последното е гласът на гражданина, който не се изчерпва чрез неговия вот. Гласовете на гражданите, макар и равни по значение, не са равни откъм отзвук и легитимност. Председателят на Върховния касационен съд е гражданин, също както и министърът на правосъдието. Те са способни да изразят кратко и ясно натрупаното напрежение на обществото и да го превърнат в градивна енергия за промяна, а не да го удавят в евтина имитация на реформи, каквито са прийомите на поддръжниците на статуквото. Институциите не се ограничават само до членовете им, но все пак са свързани с тях. Със своето действие или бездействие личностите могат да създадат или разрушат институции.


Реакцията на обществото не поставя край на конфликта, а негово начало - той продължава, докато не излезе победител. Паметниците на корупцията ще направят всичко необходимо да настроят органите на реда и на публичността, тъй като това е техният инстинкт за оцеляване. Инструментите на статуквото са два: делегитимиране на личностите и на институциите, както и създаване на изкуствено чувство за страх от неизвестност. Едновременно с това обществената енергия се пренасочва към постоянна имитация на промяна, която не нарушава ничий интерес, освен обществения, или чрез обещания за бъдещо истинско подобрение, което остава в царството на утрешния ден. Изреждат се думи – реформа, ремонт, реорганизация, които остават без смисъл, защото промяната може да дойде само отдолу нагоре. Гневът се превръща в омерзение и апатия, а надеждата заменя желанието за промяна с примирение и отчаяние.


Това превръща всички членове на общността в еднакво нещастни и недоволни граждани и ги принуждава да търсят изворите на нещастието си навсякъде другаде, но не и в системата. По този начин агресията, нещастието и напрежението се увеличават, но те намират отдушник в насилие между хората. Междувременно истинските отговорници наблюдават със задоволство.


Обществото се разделя на индивиди, които трябва сами да се изправят срещу системата и неизбежно губят, защото системата работи срещу тях.


Това напрежение, погрешно насочено към другите граждани, в съчетание с безучастието и незаинтересоваността, увеличават чувството за несправедливост и удължават живота на несправедливостта. От това страдат всички поотделно и заедно.


Тези конфликти умишлено не се разрешават по правен път най-често, а правноразрешените конфликти се потулват. Напротив, корупцията прави прилагането на закона да изглежда като бездушно-техничарска дейност, в която отсъства каквото и да е усещане за справедливост. Дори тя да не е афектирала всеки индивидуален процес, тя снема ореола на естественост на правото и го превръща в изключение или парадокс в очите на публиката. По този начин обществото не просто загубва своите ориентири, но забравя, че ги е загубило. Моралът става безсмислен при отсъствие на мирно разрешение на междучовешките неизбежни сблъсъци. Това последствие издига нуждата за право, обвързано със справедливост, над всички останали потребности, защото то е крайъгълният камък на обществото.


Предвид гореизброеното е


илюзия да се вярва, че без натиск корупцията ще предаде свободно своята власт


Безсмислено е да се смята, че тя ще отмине или че нейните сили ще отслабнат с течение на времето и на поколенията. Корумпираната власт никога не се е интересувала от гражданското общество, защото тя като негова антитеза никога не е вярвала в съществуването му. Няма никаква причина да започне да вярва нито сега, нито когато и да е. Тя ще продължава да оперира по този начин, защото не познава друг, и ще се възпроизвежда върху идните поколения, които познават само статуквото.


Ето защо е задължително отговорът на гражданското общество да е не единичен, а перманентен. При неспазване на гласа му, обществото може само да ескалира. Първата стъпка е гражданско неподчинение, по имитация на скорошните институции, които успешно заявиха и защитиха желанията си чрез отказ за изпълнение на длъжност. Отделните индивиди, институции и граждански сдружения са ключови, защото гражданското неподчинение е инструмент на малцинството. Първо, защото всеки отказ за изпълняване на задълженията включва риск. Второ, защото то се случва, докато проблемите са все още на концептуално ниво и последиците са предвидими, но ненастъпили, следователно мнозинството не се чувства засегнато. За сметка на това, неговата ефикасност е по-силна, защото е мирен инструмент, който предизвиква по-малко хаос, и защото е навременен, тоест позволява корекция преди пълните последствия да ударят гражданина.


Гражданското неподчинение е погрешно пренебрегвано като инструмент както от гражданите, така и от институциите


Погрешно, защото то е легитимен начин властта да се завърне при тези, които са я отдали по силата на социалния договор и само те могат да я връчат обратно. Институциите служат на обществото и са отговорни пред него. Гражданското неподчинение е основният инструмент на борбата срещу статуквото, защото корупцията засяга всички косвено, а само някои индивиди и при това в различен момент от времето – директно. Тоест липсва повод, който да обедини всички граждани едновременно. Нещо повече, всички други методи, включващи употреба на сила, единствено увеличават страданието и несправедливостта.


Институциите изчерпаха съдържанието на принципите, върху които се гради обществото. Тези принципи трябва да се изпълнят с ново съдържание. В противен случай причините за съществуването на обществото изчезват, а след това изчезва и самото общество.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (46)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 1975 Весело

  Ох, милото! В какъв ад живее! 🙏

 2. 2 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 442 Неутрално

  До коментар [#1] от "Lemmy":

  Ти да не мислиш че е лесно да си ЕнтелектаУец???...вечно вкиснат
  Извън шегата - Има добри прозрения за обществото и държавата човека.

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 3. 3 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3601 Любопитно

  Държавата в най-общ смисъл, е съвкупността от гражданското общество, институциите, отделните граждани и техните сдружения.
  ==============
  Къде е това ?
  Останаха ли още такива държави ?

  Bukalemun
 4. 4 Профил на opt_02
  opt_02
  Рейтинг: 442 Разстроено

  Добра статия. И какво от това? Обществото иска злободневие, иска кого да хвали, още повече кого да хули, но НЕ ИСКА да му показват истината, особено пък - неприятна; а да го накарат да мисли - виж - това направо откровено мрази...

 5. 5 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3413 Неутрално

  Получил се дестилата.Дестилат от кошмари.Това е света в който живеем.Систематичната корупция на всеки етаж от общественото здание институционализира тираничен метод на управление. Тя превръща всеки гражданин в деспот спрямо нисшестоящия и в роб спрямо висшестоящия."Това го знаем,но не се вижда лечението.

 6. 6 Профил на gullwing
  gullwing
  Рейтинг: 652 Неутрално

  Толкова много се говори за корупцията, а не се знае какво е това. Поради което много енергия се харчи напразно.

  Корупцията е осребряването на властта.

  И проблемът с нея е преди всичко цивилизационен. Защото преди появата на капитализма осребряването на властта не е били престъпление, а начин на живот и на организация на обществото. Големият феодал не е плащал на по-малките заплата, а им е раздавал земи, села, дори градове. И това векове наред е формирало обществения манталитет и обичаи.

  България по своето нево на цивилизационно развитие все още не е завършила прехода от феодално към капиталистическо общество. При нас корупцията е все още начин на живот. И затова е трудно да се пребори. Ето един цитат от статията "Руската сила" на Иван Д. Стоянов:

  "При руснаците, точно както и при българите, съществува огромно разминаване между копираните отвън демократични атрибути и възможностите на самото общество. Руското обществено съзнание, точно както и българското обществено съзнание, са много близо до феодалното и това определя състоянието на тези държави.

  Най-очевидното, всекидневното доказателство за това е корупцията. При феодализма тя не е престъпление, а начин за организация на обществото. По цялата стълбица по-силният феодал раздава на по-малките не заплати, а градове, земи, доходни служби. Цялата йерархия открито живее от осребряването на властта и цялото общество се наглася към това. В изостаналите общества търговията с власт, нейната покупко-продажба и днес си остава масова, общонародна практика. Такава е реалността в Русия, в България и в много други страни. Всеки с парченце власт - от редови катаджия до министър се стреми да печели от нея. И масовото им съзнание го приема за нормално, защото такава е самата народна маса."

  Това е. А самата "Руска сила" може да се прочете на няколко места в нета, включително и тук: https://ids777.wordpress.com/

 7. 7 Профил на Долен лев педал
  Долен лев педал
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Написал е верни неща,и какво от това!?
  Неща които всички знаем,и какво от това!?
  Политическата класа е толкова прогнила, че вони,и какво от това!?
  Духът си е отишъл от Европа,затова статуквото не се променя!

  Когато един глупак върши нещо,от което се срамува,той винаги твърди,че това е негов дълг.
 8. 8 Профил на Непукистка
  Непукистка
  Рейтинг: 2463 Весело

  "...дестилат на мислите на човек, който живее в чужбина достатъчно дълго, за да може да балансира емоционалната си привързаност с ясен и необременен поглед към проблемите на собствената си страна."

  Какъв ти дестилат! Това си е истинска нашенска боза.

  "Моралът става безсмислен при отсъствие на мирно разрешение на междучовешките неизбежни сблъсъци."

  Хахахах... Правото, съчетано със справедливост, било "крайъгълен камък на обществото"?!
  Като прочетох, че е учил и работи в Брюксел, си помислих, че е написал нещо за непримиримостта към недостатъците на самото общество заради общата опасност от тероризма на Москва... Излъгала съм се. По комунистически маниер, другарят Кирилов ни дава нови рецепти за... революция. Премахване на институциите и тържество на "справедливостта" (кой както я разбира). Марксистко-ленински постулат за разтурване на държавата?! Кошмари на недоучил и недочел човечец с амбиция да се издигне и да погледне отвисоко? Или... нищо от това. Просто празни приказки със смехотворен резултат.

  “You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time.”― Abraham Lincoln
 9. 9 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 768 Неутрално

  Постоянното говорене за корупцията е част от самобичуването за българите и държавата ни като най-лошите възможни в света.Естествено на високо политическо ниво корупция има и то наистина сериозна.Но в ежедневният живот нещата не стоят така.Аз съм на 40 години и досега не съм дал и един лев подкуп за каквото и да е.Моите близки също.Приятелите ми и те.Дори и толкова обсъжданата корупция в болниците е преувеличена.През 2014г лежах няколко месеца в различни болници и никъде не ми поискаха и една стотинка.Платих си само две операции,които бяха по официална тарифа на болниците и бяха поносими суми-500 и 300 лева.Не знам каква е тази народопсихология да се оплюва всичко българско.

 10. 10
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 11. 11 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2592 Весело

  [quote#7:"Краде ми се мили мой!"]Политическата класа е толкова прогнила, че вони,и какво от това!?
  Духът си е отишъл от Европа,затова статуквото не се променя! [/quote]
  Абе пълно е такива дето са учили право в Брюксел със стипендия от Сорос и казват ,че гражданското не подчинение е хубаво ама само ако е такова:
  https://www.youtube.com/watch?v=jZzl0hmklBQ
  Ако видите нещо като долното това не е демократично , то е погрешно, защото то е легитимен начин властта да се завърне при тези, които са я отдали по силата на социалния договор :
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/30/Pegida_Demonstration_in_Dresden_am_05.01.2015_%2816084446507%29.jpg/1280px-Pegida_Demonstration_in_Dresden_am_05.01.2015_%2816084446507%29.jpg


  Libertarianism is just anarchy for rich people
 12. 12 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3232 Неутрално

  [quote#9:"mushashi"]Не знам каква е тази народопсихология да се оплюва всичко българско.[/quote]
  тежък комплекс е не народопсихология , виж коментарите

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 13. 13 Профил на noemis
  noemis
  Рейтинг: 328 Неутрално

  Точно описание на боковата държава.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 14. 14 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2592 Неутрално

  До коментар [#9] от "mushashi":
  У нас е най-важното да ни се вменява ,че нашите политици са корумпирани! То това е вярно ама кой плаща за това?
  Излязоха някакви вести за Българтабак и го затвориха ? Ако така се правеше американската и ЕС администрация само да напише в търсачката :
  Tobacco Companies corruption and smuggling
  после ще трябва да затвори бизнес за стотици милиарди на година! Ама против корупцията не се работи така!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 15. 15 Профил на Долен лев педал
  Долен лев педал
  Рейтинг: 225 Неутрално

  До коментар [#10] от "oporna_to4ka":

  Ми убуо!
  Тогава да живее Брюкселската администрация!Пусть всегда будет солнце!

  Когато един глупак върши нещо,от което се срамува,той винаги твърди,че това е негов дълг.
 16. 16 Профил на matera
  matera
  Рейтинг: 660 Неутрално

  До коментар [#5] от "chicago514":
  Лечението: ако не си помогнем сами и Господ да слезе няма да ни помогне!

 17. 17 Профил на vaboman
  vaboman
  Рейтинг: 421 Неутрално

  Това ми прилича на компилиран интернет плагиат. Голи фрази, натряскани една след друга, звучащи като лозунги. Крайният резултат е някаква необолшевишка схоластика.

 18. 18 Профил на gotze
  gotze
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Коментарите по-горе потвърждават напълно текста!
  Герберастията не може да мисли, тя е проста, посредствена, самоуверена и с големи амбиции!

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 19. 19 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 577 Неутрално  ...............Гражданското неподчинение е погрешно пренебрегвано като инструмент, както от гражданите, така и от институциите...............

  и аз така мисля.
  започнал съм поетапно гражданско неподчинение.
  да видим.

 20. 20 Профил на volarok
  volarok
  Рейтинг: 2083 Неутрално

  Наблюденията на автора са правилни, но за едно западно общество. Протестите и гражданското неподчинение няма да помогнат съществено у нас. Причината е, че хората трябва да се оплакват от институциите и политиците пред ... тях самите. Трябва да признаем - посткомунистическата система за разграждане на обществото и за разграбване на богатствата му /амалгама от номенклатура и ченгета, превърнали се в олигарси, с помощта на верните си мутри и зависими политици/ у нас се оказа по-силна от самото общество. То няма друг избор, освен да преболедува и да залинее в достатъчна степен, така че паразитите да го напуснат. Тъкмо това се случва в момента. Основен показател за оздравителния процес са конфликтите и роенето сред политическата класа и олигархията, което е признак за свито жизнено пространство и намаляваща хранителна среда. Процесът е бавен, но неотменен. Всяка външна помощ е добре дошла. Друг положителен показател е, че фигурите от задкулисието продължават да са същите вече 27 години, макар и доста поодъртели - те не могат да намерят достойни заместници, които да продължат пъкленото им дело.

 21. 21 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 870 Весело

  До коментар [#9] от "mushashi":

  просто мода да се говори на темата корупция... мода въведена от Лостов в 1999, и той не знае защо я въведе, за беля най вероятно....
  Полза от претакането на тема корупция няма разбира се!!!

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 22. 22 Профил на volarok
  volarok
  Рейтинг: 2083 Неутрално

  П.П.
  Проблемът у нас не са политиците, а тези които им дърпат конците, т.е. задкулисието. Срещу него модерната политическа мисъл на запад все още не е измислила ефективни протести. Предлагам на автора да поразсъждава в тази насока. Ще му подам жокер: посткомунистическа България е минипроекция на постъветска Русия - олигарси, ченгета, мутри. Санкциите срещу тези среди в Русия вършат работа - Путин си прибра пушкалата от Украйна и Сирия и е склонен на преговори. Ерго, режимът на санкции срещу България трябва да бъде затегнат. На Баце, ако само за една година му спрат еврофондовете /обществото няма да пострада съществено - те и без друго се крадат/, ще стане пределно мек и сговорчив. Протестите тогава ще направят процеса по-бърз и неотменим.

 23. 23 Профил на zzatke
  zzatke
  Рейтинг: 279 Неутрално

  челентано каза 'добър вечер!'...

  reddit.com/r/The_Donald/
 24. 24 Профил на opt_02
  opt_02
  Рейтинг: 442 Разстроено

  [quote#18:"gotze"]Герберастията не може да мисли, тя е проста, посредствена, самоуверена и с големи амбиции!
  [/quote]
  ... и на всичкото отгоре се явява основен градивен "мат,рял" на съвременното българско управление...

 25. 25 Профил на Михаил Маринов
  Михаил Маринов
  Рейтинг: 497 Неутрално

  Съгласен съм с всичко отразено в статията.Корупцията не само разделя хората,тя им отнема възможността да живеят пълноценно и обезсмисля ролята на законите.
  Както е казал големият Тодор Колев: "..и след мъглата..А!Мъгла..."

  marinov1018
 26. 26 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7623 Неутрално

  "Обещанията винаги започват от утре. Утре е винаги след изборите"

  Типично за Борисов.През първия мандат не свърши нищо,втория се преполови и все още живеем в сферата на обещанията ,и чакаме най-после да се промени нещо към по-добро.

 27. 27 Профил на Stewie
  Stewie
  Рейтинг: 890 Неутрално

  "Удължаването на живота на това статукво е престъпление, извършвано от всички, които участват в него активно и спомогнато чрез бездействието на обществото"

  българинът е обречен на комунизъм ,и не че някой му го налага насила ,просто демокрацията е нещо напълно неясно непригодно и нежелано от него ,или поне от болшинство ,клише е но всеки народ заслужава съдбата си

 28. 28 Профил на tak40309320
  tak40309320
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Ако си мислиш че ще ти чета тъпата статия...

  има хора с много профили, има и профили които се ползват от много хора
 29. 29 Профил на zfm52680934
  zfm52680934
  Рейтинг: 497 Неутрално

  Виждам че някой ни убеждават че едва ли не проблема на управлението на държавата е Борисов.
  Имам въпрос към тези хора:Абе вие да не би да сте живели в някаква друга паралелна реалност преди Борисов да започне да управлява в първия си мандат?Да разбирам ли че сте били много доволни от всички управления и корупция преди Бойко,които ни съсипаха и ни направиха най бедната държава в ЕС??????
  Бойко може да е много неща,но се вслушва в това което иска ЕС и гражданското общество.Може да не се справя с някой неща,но поне се опитва.Не виждам някой преди него даже и да се е вслушвал в това което говорят медиите.Всички преди него си правеха каквото искаха,а медиите не бяха фактор в управлението,както сега!
  Колкото и лош да е Бойко според вас,всички видяхме какво направи Олигарски само за една година,върна ни с пет назад!

  sdg
 30. 30 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 395 Неутрално

  [quote#7:"Краде ми се мили мой!"]Духът си е отишъл от Европа,затова статуквото не се променя!

  Европа е като един старец, който е преживял всичко и вече чака краят на дните си. Преживяла е завоевания, войни, метежи, възстания и революции. Сега изпитва трудности да се справя с пришълците, със собствената си демография, със съществувеащото статукво и с липсата на хъс и желание за реформи и радикални промени.

 31. 31 Профил на Прокопи педераст
  Прокопи педераст
  Рейтинг: 388 Разстроено

  "Държавата в най-общ смисъл е съвкупността от гражданското общество, институциите, отделните граждани и техните сдружения."

  Глупости! Толкова е и учила тази брюкселска зелка..
  Държавата преди всичко е ТЕРИТОРИЯ.

 32. 32 Профил на pro_bono
  pro_bono
  Рейтинг: 1180 Неутрално

  Тази статия е не просто дедукция на съвременното обшество,а тя е диагноза.Тя показва,че липсват лидери,които да канализират обществената енергия в правилната посока.А коя е правилната посока-морал,закон,издигане в култ на общочовешките ценности.И образование и просвета на всички нива.Да дадем правото на най-достойните да водят."За чиста и свята република".

 33. 33 Профил на tily_lily
  tily_lily
  Рейтинг: 593 Неутрално

  До коментар [#10] от "oporna_to4ka":

  Не, твоят стандарт в троленето е ненадминат.

  Да млъкнеш поне веднъж, а? Е, ще загубиш малко хонорар.
  настроение - саркастично-презрително

 34. 34 Профил на tily_lily
  tily_lily
  Рейтинг: 593 Любопитно

  До коментар [#31] от "abdul15":

  А-а, я пак?!
  Значи "държава" и "територия" са едно и също, и просто за по-интересно на тиквите като теб има два отделни термина, с различно съдържание?
  Леле.

 35. 35 Профил на rde32513083
  rde32513083
  Рейтинг: 225 Неутрално

  До коментар [#17] от "vaboman":

  Ти поне разбра че са нео..., а аз не разбрах нищо - много думи, усукани мисли, мухлясали идеи! Няма нищо интересно по света ли, та ни се предлага...вкисната боза?

 36. 36 Профил на rde32513083
  rde32513083
  Рейтинг: 225 Неутрално

  До коментар [#26] от "Роси":

  И да се тревожиш, Роси, тая си е. Звучи по оруеловски:"Всичко започва от утре! А утрето е след изборите"! С тази подробна "философия" авторът се опитва да ни убеди, че "маняна" е всеобщ подход към решаването на световните и нашите проблеми!

 37. 37 Профил на Прокопи педераст
  Прокопи педераст
  Рейтинг: 388 Любопитно

  До коментар [#34] от "tily_lily":

  Не разбира се! Държавата е територия, над която определен човек или група хора, избрани демократично или пък не, имат право да налагат правилата (законите), чрез легитимно насилие. Гражданското неподчинение, особено когато е от въоражени, се категоризира по-скоро като тероризъм.
  Признаци на държавата понякога са общи ценности и физиологични белези като история, цвят на кожата и др. културни особености, но тези неща са доста далеч от дефиницията за държава.
  А трол ще викаш на баща си. Аз още не съм ти е*@л майката..

 38. 38 Профил на tily_lily
  tily_lily
  Рейтинг: 593 Весело

  Ще подмина нескопосания опит да се измъкнеш в стил "Ама аз исках друго да кажа...", щото тук не е първа група детската градина.

  А забележката с троленето беше отправена към oporna_to4kа, а не към abdul15, но така става като човек троли от няколко профила - обърква се...

 39. 39 Профил на nebido
  nebido
  Рейтинг: 922 Любопитно

  Няма какво да се лъжем!
  Българският народ е прост народ. Дълго време въздишаше и търсеше Бай Тошо. Е, намери го в лицето на Бойко Рапона.
  Но нали сме в Европейския съюз!
  Защо лидерите на ЕС позволиха на един престъпник от прехода да узурпира една държава от техният съюз?
  Повечето ще ми отговорят, че това е суверенно и демократично право на един народ да си избира кой да го управлява.
  Но аз се чувствам предаден от тези европейски лидери, които се прегръщат, целуват и наричат свой приятел една неграмотна, некадърна, нагла, сикаджийска мутра и простак.
  Още повече, че тези европейски лидери много добре са запознати с миналото на Боко Тиквата.
  ДОВЕРИЕТО, драги ми Смехурко, ДОВЕРИЕТО!
  ПС: Ако утре случайно се гътне Краля-Слънце, какво ще се случи с Боковата хунта?

 40. 40 Профил на volarok
  volarok
  Рейтинг: 2083 Неутрално

  До коментар [#29] от "Svetlio":
  "Виждам че някой ни убеждават че едва ли не проблема на управлението на държавата е Борисов. "

  Борисов е най-малкото зло - той щеше да е един комичен, Бай-Ганьовски сюжет от родната политическа среда, ако си нямахме Библиотекари, Сараи, Пеевски, Монтерейци, олигарси, ченгета и мутри. Задкулисието е обрамчило българското общество, държавата и икономиката, а срещу него все още няма открити ефективни протести, както вече казах. Подавам тема за размисъл на автора.

 41. 41 Профил на sokrat41
  sokrat41
  Рейтинг: 279 Неутрално

  Кротко, ще ти стане нещо, бре човече! "Боковата хунта" дълго ще мъчи такива като теб..., а народът си го харесва и пак така...

 42. 42 Профил на volarok
  volarok
  Рейтинг: 2083 Неутрално

  [quote#39:"nebido"]ПС: Ако утре случайно се гътне Краля-Слънце, какво ще се случи с Боковата хунта? [/quote]Е, няма нужда да се гъта, достатъчно е зорлем да го натирят за президентин, каквито подавки има напоследък.

 43. 43 Профил на bretschneider
  bretschneider
  Рейтинг: 809 Неутрално

  Много добър текст, който има акъл нека разбира, който няма, нека плюе!

 44. 44 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 660 Неутрално

  Констатациите на статията са долу-горе верни. Но единственото заключение, представящо гражданското неподчинение като панацея за справяне с проблема, е абсолютно неадекватно. По две причини.

  Първо, хората и социалните групи, които прибягват към гражданското неподчинение, не винаги са прави. И много често не са прави. Така например към тази форма на борба преминаха така наречените ЗАЩИТНИЦИ НА ПРИРОДАТА, както и техните опопенти, бизнесмените, чийто бизнес е свързан с туризма, спорта или нещо друго, свързано по някакъв начин с природата. А нали няма как и двете страни в един спор да са прави? А какво основание имат да обявяват гражданско неподчинение хора или организации, които не са прави в своите искания? И кой (и кога) ще реши, дали този, който си е присвоил правото за гражданско неподчинение, е наистина прав и има право да го използва?

  Преди няколко дни например софийските таксиджии обявиха гражданско неподчинение и блокираха Орлов мост. Имаха ли право на това?

  Второ, при така нареченото гражданско неподчинение обикновено се блокират пътища и улици или се прави нещо друго подобно, КОЕТО НЕ ПРЕЧИ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ в почти нищо, НО ПРЕЧИ НА ДРУГИ ГРАЖДАНИ, които нямат никаква вина по случая, но техните граждански права, например правото за свободно движение по улиците и по пътищата на държавата, са жестоко нарушавани.

  Всъщност гражданското неподчинение много прилича на тероризма. Разликата е само във вида на прилаганото насилие. Защото иначе и в двата случая се прилага насилие върху хора и социални или обществени групи, които нямат никаква вина за нищо, и които поради това не могат да направят нищо, за да удовлетворят насилниците. А целта насилието на насилниците е по този начин да бъдат заставени властимащите да направят нещо, което насилниците искат да бъде направено. Което е сравнително трудно да се реализира, защото решават властимащите, а тях насилието над невинните граждани не ги засяга лично, а често не ги заяга или не им пука и като управляващи.

 45. 45 Профил на Манол Глишев
  Манол Глишев
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Чудесен текст. Може би малко дълъг, но това не е пречка. Бездруго троловете реално не четат. Най-смислената част е към края. Поздравления за автора.

  "За своето милеем."
 46. 46 Профил на Стела Николова
  Стела Николова
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Поздравления за автора!Страхотен текст! Нека българите най-сетне да осъзнаят ролята си на суверен и че без да се интересуваме и следим, без да протестираме и се борим, промяна няма да се случи!
  Недоволното малцинство движи света!
  Мълчаливото мнозинство вегетира в състоянието на електорат!
  Недоволните да са живи!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK