Не поправки, а нов закон за висшето образование

Откриване на учебната година в Софийския университет

© Георги Кожухаров

Откриване на учебната година в Софийския университетЗаконът за вис­шето образование, приет през 1995 г. и поправян 44 пъти, включително и през 2014 г., съдържа редица погрешни постановки и остарели концепции и на практика не е ефективен. Затова през юни мини­стер­ството на образованието и науката внесе проект за промени, а в последно вре­ме в Комисията по образованието и науката в Народ­ното събрание депутати от различни парламентарни групи депозираха още няколко законо­проекта. Всичките те имат за цел да променят само някои отделни текстове, които поначало не са добре и яс­но написани. Редакциите, които се предлагат, обаче в повечето случаи не могат да решат кардиналните проблеми. Очевидно е назряла необходимостта от разработването на един изцяло нов закон, който да трасира методиката за устой­чиво развитие на образователния процес и подготовката на необходимите специалисти с креативен начин на мислене.


Важен аргумент за това е как да се нормира и субсидира


научно­изследо­ва­тел­ската работа във висшите училища
като ефективна съставна част от тяхната дейност. В сегашния закон е посочено, че предмет на дей­ността на вис­шето училище е подготовка на специалисти, способни да развиват и прилагат научни знания, повишаване квалификацията им и развитие на науката, културата и инова­цион­ната дейност.


Но не е прецизирана връзката с академиите и научните институти. Вероятно поради това в един от предложените проекти се предлага създаването на "научноизследователски университети" с институти, в които е концентрирана научната дейност. Работещите в тях преподаватели се занимават активно с научни изследвания и могат да бъдат осво­бождавани от преподавателски занятия дори до 5 години, докато траят изследванията. В същото време те получават търговски права да продават получените от тях научни резултати на па­зара.


Вероятно това предложение се основава на погрешно разбран модел, съществуващ в САЩ и в някои европейски страни, при който научни институти са включени към университетски центрове. В нашия случай обаче внесеният проект никак не съответства на фиксираната в закона същност на висшите училища като школа за подготовка на високо­квали­фи­ци­рани специалисти в различните области на науката, културата и стопанството. Поради това той и не минава в Народното събрание, тъй като загърбва основната характеристика на успешните университетски форми в развитите страни –


пълно съответствие между преподаване и научни изследвания


Именно на тази база трябва да се разработи този проблем и в нов закон.


Сега е необходимо най-вече университетите с поливалентни направления на обу­че­ние да се отделят от специа­ли­зи­раните в дадена научна област, както е в редица евро­пейски държави. Съвсем правилно ексминистър Танев определи, че "не е възможно да има уни­вер­­ситет по "едно не­що" и това състояние на хаос "е доста добре използвано от редица печа­тар­ници на дипломи". От друга страна кандидат-студентите по-лесно ще се ориентират към же­ланата специалност като знаят в каква научна и стопанска област дадено висше училище под­готвя квалифицирани спе­циа­листи.


За да се повиши нивото на образователния процес е много по-важ­но превръщането на всички висши училища


в национални цен­­тро­ве за обу­че­­ние и научна дейност


В тях препода­ва­тел­ската ра­бо­та се съчетава с на­уч­ни из­следвания, фундаментални или при­ори­тет­но ориен­тирани към ре­ша­ване на конкретни про­из­вод­­стве­ни проблеми. В резултат на това пре­ди всичко ще се съз­да­­дат условия за устойчиво професионално научно разви­тие на пре­подава­телите. А те ще запознават студентите с най-новите научни по­стижения в съответните специалности. В същото време ще може по-пълно да се използва и техният научен по­тенциал за решаване на реди­ца важни и актуални за страната при­ложни проблеми. Неслучайно Нобеловите награди за световни научни постижения в повечето случаи се присъждат на преподаватели.


За да се постигне тази цел обаче висшите училища трябва да бъдат сериозно ре­орга­ни­зи­ра­ни и предметът на тяхната дейност строго определен. Това може да стане най-добре чрез един нов закон. Основните струк­тур­и трябва да бъдат фа­кул­те­тите, ориентирани към дадено научно направ­ление, характерно за висшето училище, а необходимият за учебния процес мини­ма­лен брой преподава­те­ли заемат щатни бройки във факултетите, където те извърш­ват и своята пре­пода­вателска и научна дейност. Там се провежда и обучението на студентите по различ­ните спе­циалности, свойствени за научното направление на дадения факултет.


Самите Фа­кул­­тети трябва да бъдат изгра­де­ни от ка­тедри, които отго­ва­рят за органи­за­цията и про­вежда­нето на учеб­ния про­цес. От своя страна ка­тедрите трябва да бъдат образу­вани от научни лаборатории, в рамките на които преподавателите про­веждат на­уч­но-изследователска работа в тематичното направление на катедрата. Чрез тях ще се разкрие и възможността университетите активно да участват в ра­ботата по научно-при­ложни проекти съвмест­но с други сто­пан­ски и научни организации (напр. инсти­тутите на БАН), както да се включват и в състава на High-Tech пар­кове или да формират посочените в законопроекта модни клъстери и по този начин да получават и проектно финансиране на грантов принцип, без да е необходимо да създават търговски дружества. От друга страна образованието не е стока и при обучението не могат да се използват пазарните принципи. Пре­връщането на студен­тите в клиенти, които искат да получат по най-лесния, най-евтиния и с най-малко усилия търговски продукт – дипломата, е харатерният белег на макдона­лизацията на образователния процес.


Кариерното раз­ви­тие на препода­ва­те­лите


във висшите училища и университетите за­дъл­жително трябва да става въз основа на постиг­на­тите от тях кон­крет­­ни научни ре­зултати и след оцен­ка (вкл. и от студентите) на преподавателската им работа – педа­гогически умения, разработени учебни програми, написани учебни пособия и др.


Много е важно в на­учните изследвания да бъдат привле­чени и сту­ден­ти­те


най-вече тези от ма­ги­стърската сте­пен, като обуче­нието им за­дъл­жи­тел­но да за­върш­ва с дип­ломна работа с ори­ги­нални науч­ни при­носи. Така студен­тите ще по­лу­чат по-добра под­го­товка като спе­циа­листи в научната си област и ще се развият креативните им способно­сти. Това ще доведе и до по-добри условия за по-бързото израст­ва­не на млади­те кадри, което ще намали стремежа на младите специалисти да на­пускат стра­на­та и те ще могат успешно да се реа­лизират про­фе­сио­нал­но у нас.


Всички висши училища, в които няма условия за научни изследва­ния по­ра­ди лип­са на съвременна материална база, отсъствие на изследователски капацитет на пре­по­­да­вателите или отказ от работа по научно-изследователски проекти с приложен харак­тер автома­тически трябва да отпаднат от системата като по този начин безпроблемно ще се намали и ненор­мал­но големият брой на университети у нас.


Авторът проф. д-р Александър Добрев е от факултета по химия и фармация на Софийския университет "Св. Кл. Охридски"


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (50)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Хи-хи
  Хи-хи
  Рейтинг: 1889 Неутрално

  По-голяма макдолизация от явлението "герб" няма. Трета ръка и пето качество комунисти. Ще "усвоят" някой лев от писането на поредния закон и ще ни дръпнат още 30 год. /досега са ни върнали в 90-те/

 2. 2 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2817 Неутрално

  Изказани "принципни съображения"

  ГЕРБ е ДПС-то на етническите българи.
 3. 3 Профил на дедо Андро
  дедо Андро
  Рейтинг: 422 Любопитно

  Абе какво се целите отново по върховете, във висшето?! Не виждате ли, че основното образование е онова, което произвежда некачествен човешки "потенциал" (да не го нарека мат'риял).

  Пич Незнам Как Да Ти Обесна Че Несъжелявам За Недостика На Некой Уникални Изразни Сретства По Български.
 4. 4 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 982 Неутрално

  Системата, в която съществуват и университети, и БАН, е СЪВЕЦКА !!!
  Ако някога изобщо е работила, то е било по съвецко време, което към днешна дата означава само, че не може да работи ... и да, прав е дядо Андро - какви университети, щом кандидат-студентите пишат имената си с грешки ?!

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 5. 5 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1326 Неутрално

  Без добро средно образование, няма добро висше образование. Каквито и закони да се приемат....Бюрократите от МОН много добре знаят за какво иде реч, но и в това министерство водеща е далаверата. Да оправят първо отсъствията, след това дисциплината и тогава да се надяват на качествени ученици, които стават добри студенти...

 6. 6 Профил на хм
  хм
  Рейтинг: 1211 Весело

  то щото основното и средното стават, та затов явно висшето е проблема.

  реално основната учителска дейност не се извършва в училище - там урокът се изпява и кой откъде е.

  после частна занималня, частния учител и ученето вкъщи - това са новите средища на просвета.

  училището е за други неща и там за учене просто не остава време.

 7. 7 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 925 Весело

  Аман от мераклии да пишат нови закони на "новите" закони в образованието...
  От 1957 насам, кой от къде се пръкне "рИформира" образованието, в резултат 45% от даскалите неграмотни... а 20% въобще не "минават" през училище, да не се омърсят случайно!!! Най важното "бизнеса" плачка за квалифицирана, но еФтинка работна ръка!!!

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 8. 8 Профил на scholar144
  scholar144
  Рейтинг: 8 Неутрално

  По принцип университет в който само се преподава, но не се върши никаква изследователска дейност, не е истински университе, той не би трябвало да носи такова име, а напр. ‘колеж’, в който програмите могат да бъдат само до ,бакалавър’, но не и по-висши – за ‘магистър’ и ‘доктор’. На практика, идеите на автора се свеждат до това всичките университети у нас да се издигнат до нивото на ‘истнски университи’, което е много трудно осъществимо. В този смисъл отделянето на 5-6 истински ‘изследователски университети’ с по-особен статут е уместно.

 9. 9 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 1197 Неутрално

  Нов закон? Може би. Само погледнете съществуващия закон. Прилича на колаж от кръпки - от ДВ-бр.112/27.12.1995 до ДВ-бр.17/1.3.2016, близо 50 промени, а образованието е на дъното. Горното говори, че близо четвърт век, с материята са се занимавали некадърници. И нов да е законът, ако отново се прави от хора, които явно не разбират от материята, резултатът ще е същия, ще гоним не само "призово" последно място в Европа, но и ... световното дъно.

 10. 10 Профил на tily_lily
  tily_lily
  Рейтинг: 581 Весело

  Да бе, със стари %^&* нов бардак не става.

  Къде беше първото посещение на Кунева, след като я "сложиха" за министър - в пасольството, щото то руските КДС кадри определено от образование най-разбират.

  Тъпото подчинение на външни примитивни, зловещи фактори няма да роди никакъв нов закон. Само ще затвърди статуквото.

 11. 11 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1169 Неутрално

  Четиво и коментарии за наивници! В САЩ за висше образование и за научно-изследователска дейност са се заделяли около 140 милиарда долара годишно!
  Как искате да има качествено образование и наука с това финансиране в най-бедната страна на ЕС! При наличието на университетски мафии!

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 12. 12 Профил на tunlas
  tunlas
  Рейтинг: 312 Неутрално

  Господинът прави художествен преразказ на състоянието по живково време когато университетите бяха половин дузина. Смяната на закони няма да помогне, трябва подмяна на чипа, пълно ремоделирае. Не подменяйте "конкурентен" с "пазарен" ("базар", в смисъл капалъ чарши), принцип!

 13. 13 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 9260 Неутрално

  Ако се намали броя на университетите поне наполовина,тогава за останалите ще има ,ако не достатъчно,то поне повече средства,както за обучение,така и за научни изследвания.Няма държава в света със 7-милионно население и с над 50 университета.

 14. 14 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1326 Неутрално

  [quote#13:"Роси"]Няма държава в света със 7-милионно население и с над 50 университета. [/quote]
  Няма държава в света с поговорка - Учи мама, да не работиш".

 15. 15 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1169 Неутрално

  Силни Университети има само в страни със силна индустрия! Университет без тесни двупосочни връзки с индустрията няма шанс за истинско развитие!
  Трагедията на българските Университети не е само липсата на държавно финансиране и бедни студенти, а и липсата на подкрепа от индустрията и бизнеса.

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 16. 16 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1169 Неутрално

  До коментар [#14] от "dobrich":


  [quote#14:"dobrich"]Няма държава в света с поговорка - Учи мама, да не работиш". [/quote]

  Това е мантра от комунизма! Вече не важи!

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 17. 17 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 1324 Неутрално

  проблемът е, че финансирането на
  бюджета на висшите учебни заведения
  става на база един студент. за да има
  достатъчно финансиране се приемат
  колкото се може повече студенти.
  когато няма толкова кандидати се намалява
  критерия. и така със такива изкуствено занижени критерии
  си кютаме студенти, които влизат с две и полвина и остават така до края. по този начин няма да се държи високо качество
  на образование.

 18. 18 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4191 Неутрално

  Явно се смесват няколко концепции, основно тази за широко отворените врати към висшето образование (за съжаление контролът на учебния процес вътре в системата е субективизиран, оттам податлив на влияния и корупция ), за съчетаването повсеместно на учебна и научно-изследователска дейност на преподавателите в различни по тип и стандарти институции, значителна част от които не могат да си позволят, а и не се интересуват от НИР, и спор за основното академично звено - катедра, колеж, научен център, факултет и т.н.
  Пропуска се виждането на висшето образование като система на след средното образование, съчетаваща професионални двугодишни и тригодишни форми с възможност за преминаване на способните в следващите степени на университетската система, както и функционалното профилиране на самите университети в зависимост от ресурси и капацитет на дейност.

 19. 19 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 2764 Неутрално

  "макдона­лизацията на образователния процес"
  Страхотен израз, показващ какво представлява образованието у нас.

  Интересно е какво следва да се случи в хуманитарните специалности. И не приемам аргументи от типа "това за какво ни е"
  За природните науки съм съгласен с професора.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 20. 20 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 753 Неутрално

  Това са глупости. Поредното преливане от пусто в празно. Като искате наука и образование платете за него! Нали сме уж пазарна икономика! Частниците само реват, че нямало кадри, ама да видят какви заплати предлагат на инженер у нас и в Европа. Затова колкото и да обучаваме кадри ползата ще е за богатите европейски страни, а не за нас.

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 21. 21 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1504 Неутрално

  До коментар [#20] от "kihano":
  "Частниците само реват, че нямало кадри, ама да видят какви заплати предлагат на инженер у нас и в Европа"

  Е, аз съм мръсен частник! И рИва, че нема инженери! Ама то нема, щото думата "инженер" се среща в сегашния закон за висше образование точно НУЛА пъти!
  Явно не знаете, че в България завършващите т.н. "технически" университети са бакалавъри или магистри.... Проверете значението на думата "инженер" и ще схванете защо не се става инженер в университет...
  И защо едно от най-престижните учебни заведения в света си остава институт. Вярно, масачузетски но институт. Що ли?

 22. 22 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 753 Неутрално

  До коментар [#21] от "mrx10354190":

  Дрън дрън. Важно е не какво ти пише в дипломата, а какво знаеш. Няма нужда в закона да пише такива работи. Аз съм инжинер и поснавам други такива почти всички са в чужбина, а тия които са тук работят други неща или за по-добър доход или по други причини. Малцината които са се нагърбили тук под частническото издевателство за сумите, които тук предлагате, масово недоволстват и се оплакват.

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 23. 23 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1326 Неутрално

  До коментар [#19] от "Gopeто":
  ....какво следва да се случи в хуманитарните специалности....В Германия 80% от гимназиите са с техническа насоченост. У нас е обратното!?....В хуманитарните науки ни трябват няколко стотин специалиста на академично ниво. Не повече!

 24. 24 Профил на galapagas
  galapagas
  Рейтинг: 1182 Неутрално

  Уважаемият професор би ли обяснил къде по света има катедри.

 25. 25 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1504 Неутрално

  До коментар [#22] от "kihano":
  Склонен съм да се обзаложа за две неща:
  1. Вие не сте инженер, а магистър (бакалавър).
  или
  2. Ако сте инженер, то отдавна не работите по професията си.

  Причини: безумен правопис, характерен за младото поколение "инженер-магистри" ...

  Освен това не е зле да се информирате какви заплати се предлагат на хора с инженерно образование или познания. Палачинката отдавна се обърна. За съжаление сегашната система не е в състояние да произведе качествени кадри, а за некачествените не се плаща.

 26. 26 Профил на janeausten
  janeausten
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#15] от "vxa15365434":

  Трагедията на нашите университети е халтурата
  Държавата издържа - на глава студент - преподавателският състав избира ректора който да разпределя издръжката
  Затова е блато - нито е пазарно нито е контролируемо от издържащата страна - тоест държавата
  Мечтата на късния социализъм - интелигенцията се самоуправлява - държавата осигурява парите и потребителите на продукцията

 27. 27 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1169 Неутрално

  До коментар [#26] от "janeausten":
  +++++
  Така е! Но нали знаете - не е виновен този който изжда зелника, а онзи, който му позволява това!

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 28. 28 Профил на olimpipanov
  olimpipanov
  Рейтинг: 1228 Неутрално

  Освен нов закон за ВО трябва да се напише и НОВ закон за научни степени и звания както беше преди, че там батакът е пълен.

  Да не говорим как вече има море от достъпни книги в нета вкл. по природоматематическите дисциплини, но не малка част от преподавателите четат знания от времената на Лагранж.

  За оборудването в лабораториите да не говорим.

  Трябва да останат няколко университета, в които се прави и наука, а всичкото друго печатници на дипломи да си наляга парцалите и поне да не се нарича у-ситет и да не лапа субсидия.

 29. 29 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 1087 Неутрално

  До коментар [#21] от "mrx10354190":

  Ами като търсиш инженери, напиши какви точно търсиш, щото един е инженер строителство, друг двг, трети електро и т.н.

 30. 30 Профил на gavrilov
  gavrilov
  Рейтинг: 548 Неутрално

  Заплатата на младия учен до края на миналата година е била 380 лв., т.е. 342 лв. нетни.

  Какви университети бе, другари? Какви пет лева? Това са висши училища, не са университети.

 31. 31 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2436 Неутрално

  [quote#20:"kihano"]Частниците само реват, че нямало кадри, ама да видят какви заплати предлагат на инженер у нас и в Европа. [/quote]
  И какви средства отделят там фирмите за развойна дейност. Като процент от бюджета нашите фирми отделят 10-15 ПЪТИ по-малко средства за R&D от западните фирми. А преведено в пари е вече стотици пъти по-малко.

  Професора напълно загърбва въпросът за финансирането на развойната дейност. Именно развойна, не научна защото на нас ни трябват R&D /Research and Development/, те дават новият продукт от който фирмите да печелят, не Science /наука/ към която непрекъснато натискат хората с титли. Иска световни постижения но това е все едно да участваш в състезание на Формула 1 качен на магарешка каручка.

  Не говоря въобще за грешно поставеният фокус, да говориш за качествено висше образование при съвременният батак в средното образование е все едно да строиш небостъргач в блато. Те са функционално неграмотни, четат но не разбират прочетеното той иска от тях дипломни работи със сериозен научен принос. Пълни фантазии в стил "Дайте да дадете" в който се загубват няколкото умни мисли.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 32. 32 Профил на himler
  himler
  Рейтинг: 465 Неутрално

  Не точно Пръмовица, но такива като нея навремето бяха казали в ЕС, че на България не и трябват пари за наука! От бюджета се заделя под 0.5% за наука (с тахова алкохолно съдържание бирата се смята за безалкохолна). От Тях над 60% отиват в БАМ, а останалите в близки хора (като например бившия ректор на ХТМУ). Едно време правителството на Иван Костов искаше да обедини вузовете, но съпротивата от преподавателската олигархия беше жестока! При бате Бойко откриха Пернишкия (с хубавата абревиатура), който фалира след 1 година освен това библотекарски университет! Ами вземете ВСУ Суходол и УАЦГ, първият е копирал по-престижните специалности на втория! Има логика да има конкуренция, но нека това училище се измести във Варна, Русе или Пловдив!

 33. 33 Профил на aglikka
  aglikka
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#13] от "Роси":

  Напротив, има! Финландия има 49 ВУЗ-а при 5 млн. население. Същото е и в Дания, която дори е с още по-малко население от Финландия. Статията е много точна - със сегашните промени в закона за висшето образование целта е да се затворят всички поливалентни университети извън София, а да останат само тези в столицата. Основно интересът за това е на правните и икономическите факулултети на СУ и УНСС. Не случайно този професор е от химическия факултет на СУ и критикува промените в закона - химиците също са застрашени от закриване, нищо, че са в София.

  За България е важно да се инвестира повече в образование, като университетите станат и научни иснтитути, а преподавателите са подпомогнати в участието в научни проекти. От ЕС може да се получи някакво финансиране, но то не е достатъчно, за да се постигне напредък. Трябват сериозни инвестиции от бюджета. Другата осн. цел е да станем център на висше образование и наука в региона чрез инвестиране в специалности на чужд език. Всеки университет да има поне 1/3 от специалностите преподавани на чужди езици (не само на английски). Така ще се привличат чуждестранни студенти от трети страни, а това носи приходи. Освен това ще се привличат студенти и от ЕС, което ще реши проблема с недостига на български студенти. Образованието ни трябва да се отвори към глобалния пазар на образователни услуги. Самият факт, че у нас има ужасно малко чуждестранни студенти в сравнение с други страни членки, дори съседни нам, говори много зле за системата у нас.

 34. 34
  ****

  Коментарът беше изтрит по желание на неговия автор.

 35. 35 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1530 Неутрално

  До коментар [#8] от "scholar144": Съгласен съм с мнението ти. Но между него и статията няма противоречие. "УНИВЕРСИТЕТ" следва да е вуз, който има научна дейност. Ако няма научна дейност и то УНИВЕРСАЛНА (т.е. не само един сектор от науката, напр. икономика), нека се нарича "Колеж", "Институт" или каквото там искат, но не и "УНИВЕРСИТЕТ".

  След 10-ти у нас всички вуз-ове изведнъж се само-обявиха за университети без да се е променила същността им. Няма смисъл от подобни ментета. За университет може да претендира само СУ и, може би, още 1-2 вуз-а. Останалото са институти и колежи.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 36. 36 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1530 Неутрално

  [quote#15:"vxa15365434"]Трагедията на българските Университети не е само липсата на държавно финансиране и бедни студенти, а и липсата на подкрепа от индустрията и бизнеса.[/quote]Става малко като кокошката и яйцето - първо университетите ли следва да станат силни или първо следва да получат подкрепа от бизнеса? Бизнеса си търси интереса - т.е. университетите трябва да са силни в приложната наука за да станат интересни за бизнеса. А те не са.

  Но проблемът не е само в университетите. И държавата нито създава предпоставки, нито изисква от университетите да извършват научна дейност - субсидията и преди и сега се дава според държавната поръчка, т.е. няма изобщо никакви критерии по отношение на науката.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 37. 37 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1530 Неутрално

  [quote#33:"aglikka"]За България е важно да се инвестира повече в образование, като университетите станат и научни иснтитути, а преподавателите да са подпомогнати в участието в научни проекти. [/quote]ВУЗ-овете ни от над 10г могат да кандидатстват в европейски проекти. И знаете ли колко средства са привлекли? Преди година гледах и СУ беше лидер с около 200 хиляди евро общо за последните 5 години (!). А бюджетът на един проект често е в милиони евро. Но за да спечелиш проект трябва да се кооперираш със силни европейски университети. Проблемът е, че силните университети гледат да се кооперират със силни, не със слаби като нашите. И така нашите не могат да спечелят европейско финасиране. И накрая резултатът е, че по отношение на научната дейност БГ е реално донор - вноската ни в бюджета за наука на ЕС е в пъти по-голяма от това, което успяваме да спечелим по проектите.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 38. 38 Профил на newgenerations
  newgenerations
  Рейтинг: 607 Гневно

  А ще има ли адекватни оценки на преподавателските кадри ? Кой ще следи спазват ли се нормите ? Какви ще са санкциите за нарушителите ?

  Основен проблем във висшето ни образование са хората, работещи в университетите, преподавателите, администрацията...

 39. 39 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2436 Неутрално

  [quote#35:"Николай Николов"]"УНИВЕРСИТЕТ" следва да е вуз, който има научна дейност. Ако няма научна дейност и то УНИВЕРСАЛНА (т.е. не само един сектор от науката, напр. икономика), нека се нарича "Колеж", "Институт" или каквото там искат, но не и "УНИВЕРСИТЕТ". [/quote]
  Не е точно така. MIT (Massachusetts Institute of Technology) e "само" институт но има 85 нобелови лауреати, т.е. наука на най-високо ниво. Впрочем в Уикипедия го водят университет.

  Според мен "университет" е нещо политематично с предимно хуманитарна насоченост и естествено с научна и изследователска дейност. В БГ за мен университет е СУ, може би още 2-3 от провинцията и край, повече няма.

  Нашите старите инженерните вузове спокойно могат да се върнат към "институт" независимо че в тях ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да се развива научна дейност но с приложен характер т.е. R&D (Research and Development). След като MIT може да е "институт" значи и за ТУ няма да е унизително отново да стане ВМЕИ.

  Крайно време е висшето образование да се обърне с поглед към практиката, това "наука" което се слага наляво и надясно няма да ни дигне икономиката на крака както обещават някои. Защото науката става продукт който се произвежда, създава работни места, носи висока принадена стойност и замогване едва СЛЕД като се минат етапите Research, Development, Design, чак тогава влиза в производството и почва да носи печалба.

  Науката е нещо фундаментално, общочовешко, за по-далечното бъдеще, ние трябва да си решаваме днешните проблеми. Според мен за научна дейност, публикации, индекс на цитирания и т.н. натискат хора с титли които си гледат научната кариера а не това държавата да се замогне.

  Понеже отминалите 25г показват че нещата няма да станат доброволно явно трябва да се понатисне. И двете страни, и вузовете и фирмите.

  Основното са не административните реформи които представляват местене от единият... в другият, а финансиране тясно обвързано с практически задачи. Т.е. не пари на калпак а за конкретна задача от полза за някоя фирма или отрасъл. За целта то ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да се обвърже с фирмите, те да определят задачите и дават примерно 2/3 от финансирането.

  Примерен механизъм на финансиране е държавата да допълва с 1 лв на всеки 2 лева инвестирани от фирмата за развойна дейност. Като фирмите се задължават да отделя някакъв процент (примерно 2% от оборота) за развойна дейност, ако не го направят някакви удръжки които държавата вече решава къде и за какви разработки да ги даде.

  Естествено фирмите ще поискат сами да решават за какво да се използват парите за развойна дейност и ще потърсят вузовете, те пък ще имат огромен интерес да идват при тях тези пари и ще търсят фирмите за съвместна дейност.

  Така както го предложих за 2% от БВП. И още 1% от държавата на вузовете да развиват самостоятелно перспективни направления, разпределян според тези 2% който са привлекли от фирмите. Така излизаме на средното световно ниво 3% от БВП финансиране за наука. За да наваксаме изоставането би трябвало да е 5-6% но нека се започне по-умерено.

  Основното предимство на предложената схема е, че задачите и контрола за изпълнението е от фирмите. Те имат интерес изследванията да са полезни за тях а не самоцелни публикации за да вземе някой поредната професорска титла. Практиката много бързо ще отсее надутите балони от истински полезното. А същевременно научна кариера ще направят хората с качества, с некадърниците никой няма да сключва договори.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 40. 40 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2436 Неутрално

  [quote#37:"Николай Николов"]Но за да спечелиш проект трябва да се кооперираш със силни европейски университети. Проблемът е, че силните университети гледат да се кооперират със силни, не със слаби като нашите.[/quote]
  Този проблем го усетих на собствен гръб още 1995г. Испански университет предлагаше да разработим съвместно много перспективно направление, имахме какво да предложим като знания и опит, нещо повече бяхме по-добри от тях в тази област. ОБАЧЕ съвместна работа означава и съвместно финансиране, какво можехме да намерим като финансиране ние 1995г, помните ги онези години. И не приехме предложението.

  Отново повтарям, всякакви реформи които са само административни по своят характер няма да доведат до нищо полезно. Проблемите са във фундамента на сградата не в надстройката. Финансиране обвързано с практиката, това е решението.

  РЯЗКО, в пъти увеличаване на финансиране за конкретни задачи на конкретният отрасъл и производство. Така ще се осигури вдигане на нивото ни, обзавеждане на лаборатории, квалификацията на кадрите, визитна картичка която ще можем да покажем на чуждестранният партньор. Студентите ще се учат върху реални задачи, фирмите още докато следват ще видят кой от тях става.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 41. 41 Профил на mils5656
  mils5656
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Закон образование не прави ! Няма рационалност във всяко нещо излезнало от НС като закон ! Имаме повече университети от Китай и САЩ но образование нямаме ! Въпреки това изнасяме достатъчно качествен потенциал в западните държави които разбират и от образование и от бизнес !Докато ние произвеждаме висшисти които попълват армията безработни или работят за социални помощи, то на Запад който и да е отишъл веднага бива оценен по достойнство ! Точно това е невъзможно у нас ! Няма голяма полза от почти всички институции у нас ! Да ги закриваме и да разчитаме на подобните в ЕС !

 42. 42 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1530 Неутрално

  [quote#39:"Fred"]MIT (Massachusetts Institute of Technology) e "само" институт но има 85 нобелови лауреати, т.е. наука на най-високо ниво. [/quote]Което е още по-силен довод срещу лепенето на университетски етикет на ВУЗ-ове, които са по същество институти - каквито бяха повечето български висши училища преди 10-ти.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 43. 43 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2436 Неутрално

  http://www.faktor.bg/obshtestvo/ulicata/70455-teodosiy-teodosiev-maturite-u-nas-sa-zona-na-organizirana-prestapnost.html
  Теодосий Теодосиев: Матурите у нас са "зона на организирана престъпност"

  [quote#0:"Теодосий Теодосиев"]По думите на Теодосиев проблемите във висшето образование се коренят още от гимназиалния етап. Според него учениците много често имат училището за нещо съвсем формално.

  Преподавателят по физика бе категоричен, че много от учениците нямат нужните знания, но получават дипломи за средно образование.

  "В България матурите са зона на организираната престъпност. Със съдействието на учителите си преписва поголовно. Това е подсъдно. Голяма част от нас, учителите, сме за затвора, защото издаваме документ с невярно съдържание - диплома за средно образование. За сравнение - мой възпитаник, който работи в Германия, каза, че в едно частно училище в Германия, където богати родители са си пратили децата, една година от един цял випуск нито един не е получил диплома за средно образование, просто не покрива нормативите", допълни учителят.[/quote]

  И да напомня какво написах:
  [quote#31:"Fred"]Не говоря въобще за грешно поставеният фокус, да говориш за качествено висше образование при съвременният батак в средното образование е все едно да строиш небостъргач в блато. Те са функционално неграмотни, четат но не разбират прочетеното той иска от тях дипломни работи със сериозен научен принос. [/quote]

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 44. 44 Профил на ck
  ck
  Рейтинг: 537 Неутрално

  Съкратете с поне 50% университетите. Така ще има по-високо качество на преподаване и по-качествени висишсти. От десетилетия се знае, че българия няма качествени кандидат-студенти за този голям брой факултети и университети. Освен това същите пари ще осигурят на останалите след съкращението достатъчно средства за обучение и за изследователска работа. Вече 20 - 30 години се налива от пусто в празно.

 45. 45 Профил на ck
  ck
  Рейтинг: 537 Неутрално

  В постинг 44 да се чете: "вишисти" и "България". Досадни грешки!

 46. 46 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 2764 Неутрално

  До коментар [#23] от "dobrich":Аха-а, викаш да ходим в другата крайност - да произвеждаме само инженери. Може и неграмотни. Това вече се случи преди 1989 -та. И по-добре ми спести глупостите, че няма нужда от филология, философия, история.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 47. 47 Профил на acd30520326
  acd30520326
  Рейтинг: 638 Неутрално

  До коментар [#43] от "Fred":

  Фред, погледнете Фактор.бг с допълненията за образованието във Финландия в същата статия, която поствате и кажете мнението си, моля.

  "Ти какво пожертва, за да има и утре България?" ИЛИЯ МИНЕВ
 48. 48 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2436 Неутрално

  До коментар [#47] от "Ани":

  Не го виждам приложимо в България. Твърде идеалистично, твърде непригодно за българската психика и реалност. И ще бъде мигновено изкористено, щом няма оценки значи няма и нужда да се натяга човек, такава е българската психика.

  Аз съм инженер което значи човек реалист. Когато поискат от мен да направя устройство се съобразявам с това което има в склада и наличните машини. Не започвам с искането да ми построят на голо поле завод с най-съвременните машини. /впрочем и такъв опит беше правен при социализма, завода в Дебелт който погълна милиарди и остана недовършен/. И получавам реален резултат а не красиви проекти останали на хартия.

  Така че финландският опит ако искат да направят 1-2 експериментални училища и да гледат резултата. По-далеч от експеримента според мен няма да отиде. Най-малкото защото трябва да се преобърне съзнанието на огромна маса хора, на цял народ. Социализмът се опита да го направи и видяхме резултата от експеримента по създаването на "новият човек". А на нас ни трябват не експерименти а резултати.

  За да видите каква е реалността просто се върнете отново към Теодосий Теодосиев. Човекът чийто ученици печелят международни олимпиади и ги приемат в най-престижните чуждестранни университети. И за това как родителите го бяха подгонили, искаха уволнението му защото давал прекалено много знания, да намалял изискванията!

  Огромната маса ученици и родители просто искат не знанията а ТАПИЯ. Тя дава успехът в живота в нашата действителност, не знанията и способностите. А училищата и университетите просто отговарят на това искане, на пазарното търсене. Там търсете причините.

  http://offnews.bg/news/Интервю_66/Теодосий-Теодосиев-Има-инфлация-в-българското-оценяване-част-1_551622.html

  http://offnews.bg/news/Interviu_66/Teodosij-Teodosiev-Ne-iskam-da-podgotviam-slugi-a-gospodari-chast-2_551662.html

  http://offnews.bg/news/Obshtestvo_4/Uchiteliat-Teo-Teodosiev-nezhelan-ot-roditeli-pishel-trojki_527185.html

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 49. 49 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1326 Неутрално

  [quote#46:"Gopeто"] да произвеждаме само инженери[/quote]
  Да произвеждаме хора които могат да работят в заводи с техника. Пък който става за инженер да учи!.........Аз съм против раздаването на дипломи...

 50. 50 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2436 Неутрално

  [quote#44:"ck"]Съкратете с поне 50% университетите.[/quote]
  Има желание но то си трябва и смелост. Не трябва да се забравя, че те тези всичките новоизлюпените с нечия протекция са се появили, здрав гръб имат. Затова като дойде до съкращаване и все към техническите ВУЗ посягат да ги направят политехника, за икономическите и подобните нароили се псевдо университетчета са им къси пръстчетата.

  http://offnews.bg/news/Obshtestvo_4/Zam-prosvetniiat-ministar-Studentite-u-nas-triabva-da-sa-2-pati-po-m_626698.html?ref=recomend
  Зам. просветният министър: Студентите у нас трябва да са 2 пъти по-малко

  [quote#0:"Имитация на университети"]Според бившия ректор на УНСС, проф. Борислав Борисов, в България до 1990 г. е имало 3 икономически ВУЗ-а, а в момента те са 38, а 12 университета учат юристите. Броят на студентите е нараснал с 2,2 пъти, а на преподавателите - с 1,2 пъти.

  Проблемът се дължал на начина на финансиране, който е според броя на студентите. В последните години моделът е започнал да се променя, като се акцентира и върху качеството, но е необходима по-сериозна реформа.[/quote]

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK