Възкръсналият Лазар

Възкръсналият Лазар

© ПорталТекстът е от портала "Култура"


Историята на възкръсналия Лазар, която ще се чете в църквите тази събота преди Цветница, e сред най-енигматичните евангелски разкази. Това е случаят на "чудото във Витания" (Иоан. 11:1-44).


Разболява се някой си Лазар от този град, който е сред най-верните следовници на Иисус от Назарет, заедно със сестрите си Марта и Мария. Ала докато сестрите му проводят пратеници при Учителя, та да известят, че Лазар е тежко болен, той умира. Учениците настояват Иисус да не тръгва обратно за Иудея, където иудеите искат с да го убият с камъни. Ала Той е твърдо решен. Тогава Тома Близнак, наречен по-късно Неверни, заявява: "да идем и ние да умрем с Него". Когато пристигат във Витания, научават, че Лазар е от четири дена в гроба. Сестра му Марта Го посреща скръбна с думите: "Господи, да беше тук, нямаше да умре брат ми". Иисус, като вижда сестрите заедно с други хора да плачат, смутен, се разтъжава духом. И дори – за първи път според Писанието – се просълзява. Тъгувайки, Иисус дохожда при гроба: пещера, на която отгоре е спуснат камък. И нарежда: дигнете камъка. Сестрата на умрелия Марта, смутена, възразява: "мирише вече; защото е от четири дена". Учителят е непоколебим: ако повярват, ще видят славата Божия. Вдигат камъка. Иисус отправя молитва към Отца и извиква с висок глас: "Лазаре, излез вън!". Умрелият излиза с повити ръце и нозе в погребални повивки, а лицето му е забрадено с кърпа. Тогава Иисус нарежда: "разповийте го и оставете го да ходи".
Такава накратко е притчата за възкръсналия Лазар, както ни е дадена в Евангелието на Йоан. Ала тя поставя много въпроси.


Защото с просто око е видно, че историята на Лазар предхожда тази на Иисус. Става дума за истинско възкресение посред бял ден, в присъствието на тълпа от свидетели. Разтърсващо е чудото с възкресението на Лазар, то е обръщане на неумолимия ход на смъртта. Без Иисус, Лазар е обречен на разтление. Възкресен от Него обаче, той, живото доказателство за победата на живота над смъртта, ненадейно се изличава в по-сетнешния евангелски разказ.


Което е повече от странно, да не кажем смущаващо, с оглед на значимостта на случилото се: за първи път обикновен човек се измъква от ледените прегръдки на смъртта.


Ясно е, че възкресението на Лазар се разполага в линията на една друга история – тази на Иисус, Който върви към смъртта Си, мигом прибрала и Лазар.


Смъртта на Лазар е физически факт, тя някак "буквално" опровергава думите на Иисус, че "тая болест не е за умиранe", като малко по-късно разбираме, че е "за слава Божия". Нима всичко е било решено предварително?


Какво е тълкуванието на историята на Лазар? Традиционната интерпретация вижда в нея най-вече "чудо в чудото". В някакъв смисъл тук имаме самият разказ за Възкресението, но като че ли даден ни в "подвид" – в историята на Лазар от Витания.


Ала странното е, че тъкмо тук този разказ свършва, сякаш нищо не се е случило, сякаш извършилото се не бележи пролом в историята на човешкия род след Адам, сякаш смъртта отстъпва ей така.


Лазар не се появява повече, освен само веднъж – на пира във Витания, шест дни преди Пасха, където е заедно с Иисус. Хората се стичат не само заради Иисуса, но и заради Лазар: те искат да го видят, защото е възкресен от мъртвите.


Друго не знаем за него, освен че според заповедта на Иисус е бил "оставен да ходи" (ὑπάγειν). Ала накъде е поел той, какво става с първия обикновен човек, върнал се от смъртта в историята, евангелският разказ не обелва нито дума. Празнота в разказа, която зейва до степен, че съвременни богослови като Юг Гарсия, в опит да запълнят зейналата пролука, прибягват даже до литературни аналогии. Като ето това описание от романа на финландския писател Мика Валтари "Тайната на Царството" (1959):


"Наближавайки селото, срещнах човек, седнал в сянката на една смоковница. Загърнат в наметката си в землист цвят, той бе тъй безмълвен, че ме стресна, та се спрях и започнах да го разглеждам Мъжът се извърна към мен. Лицето му бе изсушено като пергамент, а очите му дотолкова наподобяваха стъкло, та отначало реших, че си имам работа със слепец. Бе гологлав, а косите му бяха съвсем бели, макар жълтеникавото му лице да не бе лицето на старец От устата му излизаше неясен брътвеж, все едно че не може да говори Неясните му слова и стъклени очи ме изпълниха с ужас, стори ми се, че някакъв леден дъх достига от него към мен Струваше ми се, че принадлежи по-скоро на мъртвите, отколкото на живите. Забелязах още, че се движи с мъка, все едно че не контролира напълно членовете си. Всеки срещнал го, без да знае нищо за него, би сметнал, че това е най-странното същество".


Литературната аналогия е интересна в опита ни да си представим Лазар, излязъл от прегръдката на смъртта, ала все пак, по липсата на други свидетелства, може би е по-добре да се вгледаме в значението на всяка една от малкото евангелски думи, изречени за него в самия край на разказа.


А това са двете заповеди на Иисус, които се превръщат в един вид движеща сила на по-сетнешната му съдба: "Разповийте го и оставете го да ходи."


1. Много е писано по цялото това "разповиване на Лазар" по заръката на Иисус "Разповийте го"(λύσατε αὐτὸν). Тълкуватели настояват на многото други значения на глагола спрямо употребата му в Евангелието на Йоана, доколкото той още означава и "отклонявам се, унищожавам, развалям, плащам". Впрочем някои от другите му употреби са налице, например те препращат към изцерението, което Иисус извършва в събота, унищожавайки шабата, сиреч Моисеевия закон (Иоан. 7:23). В пасхален контекст същият глагол λύειν обозначава вече не "разповиването" (на Лазар от смъртта), не дори конкретния случай, а нещо повече и то в двояк смисъл: унищожаването на "старото" в полза на новото, в случая бихме могли да кажем – на "стария" Лазар в името на "новия". В този смисъл "разповиването" идва да покаже чудодейния път на Иисус през развалата на плътта и победата над смъртта до истинското Възкресение.


2. Още по-интересна и наситена със смисли е употребата на ὑπάγειν, което означава не само "оставете го да ходи", но и "да продължи по пътя си", "да продължи да живее". С тези свои думи Иисус очертава жизнената траектория на Лазар, в което, нека пак да кажем, се съдържа и предзнание за собствената Му съдба. Става дума за сложното описание на едно нeпълно движение, за някаква недостатъчност; за нещо, което е само в началото си; за период от време, който все още не е изпълнен; за каузално действие, което тепърва ще има въздействието си върху личности или обекти.


Така и Лазар продължава по пътя си, ала ние вече нищо не знаем за него; физическото му възкресение превръща неговата вяра в очевидност на откровението и той би трябвало да е по този начин "посочен" сред останалите Иисусови ученици. Ала в Евангелията не откриваме нито дума за това.


Онова, което тутакси се набива в очи, е образният паралелизъм на двата разказа. Може дори да се каже, че тези две истории на Възкресението се съотнасят помежду си като негатив към позитив.


И тъй: Лазар излиза от гроба си, тъй както Иисус влиза в своя, сиреч с повити ръце и нозе в погребални повивки. В този смисъл колебанията на сестрите на Лазар напълно съответстват на поведението на Йосиф Ариматейски и Никодим, обвили по същия начин тялото на Иисус с благовония, което явява и тяхното неверие във Възкресението.


Но тук разказът се преобръща. Влизането на Иисус при учениците Му е напълно противоположно на излизането на Лазар от гроба: Иисус влиза там, "дето се бяха събрали учениците Му, стояха заключени", докато при Лазар е дигнат камъка от гроба, за да може да излезе.


През цялото време се налага определен "образ на съвпадението" между съдбата на Лазар и Иисус. С Лазар се случва онова, което готвят и на Иисус. Дверите на смъртта се разтворени и към двамата персонажи, вече подготвени за нея. Единият разказ е "знак" за другия. Иисус физически се подготвя за смъртта, споходила Лазар, ала се готви да надделее над нея.


Иисус е приел смъртта; той обаче е "жив мъртвец", чийто Живот вечен дава живот на разказа, докато Лазар е "жив мъртвец", възкръснал и все пак "някак" мъртъв, заличен от разказа.


Лазар, "мъртвият жив", заема особено, изключително място в евангелския разказ.


Лазар е "оня, когото Иисус обича" (11:3). С това, дори чисто наративно, той става особено близък до "любимия ученик", до "един от учениците, когото Иисус обичаше облегнал се на гърдите Иисусови".


Защо тогава не разполагаме с историята на неговата вероизповед след едно от най-големите чудеса в човешката история – това на "мъртвия жив"?


Остава нещо неизказано, нещо, което въвежда историята, без да я завърши.


Това прави все по-вероятна хипотезата, че Лазар, скрит след завръщането си към живота, подготвя появата на "любимия ученик".


Как иначе да си обясним "мълчанието на Лазар" в следващите глави, липсата му, както и ненадейната поява на "любимия ученик" (свързван с евангелиста Йоан), която идва сякаш да запълни тази празнота.


Кой би могъл повече от "възкръсналия Лазар" да бъде по-любящ и по-любим на Иисус?
Кой би могъл да го замести в сърцето Му и то по пътя, по който сам Иисус е знаел, че ще поеме?
Кой друг би могъл да свърже в такава степен зейналата пропаст между смъртта и живота?
Кой по-добре от Лазар би могъл да познава тайната на "празната гробница"; нали само той знае какво се е случило.


Лазар е "идеален тип" на "любимия ученик", който не просто извървява пътя си, но и подготвя пътя на Иисус – път от времето към свършека на времената, по който е "оставен да ходи".


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (41)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Grizacha ot Razgrad
  Grizacha ot Razgrad
  Рейтинг: 594 Любопитно

  Най сетне се появи нещо и за днешния празник.

 2. 2 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1225 Неутрално

  Интересно, какъв е бил по-нататъчния живот на Лазар

 3. 3 Профил на Das Territorium
  Das Territorium
  Рейтинг: 1407 Весело

  Историята на първото зомби

  Не бъдете сдухани религиозни киселяци, забавлявайте се!

  Честит имен ден на именниците!

  A lie can run round the world before the truth has got its boots on. Terry Pratchett
 4. 4 Профил на Thoth
  Thoth
  Рейтинг: 594 Разстроено

  Абсолютни глупости!
  Идеята за "възкресяването" е "взаимствана" от египетският мит за Хор(слънцето), който възкресява Озирис(Асар; Ел Асар, съзвездието Орион) и така го прави владетел на подземното царство(Дуат, зимните месеци).

  “Religion is regarded by the common people as true, by the wise as false, and by the rulers as useful.” - Seneca
 5. 5 Профил на Koba Stalin
  Koba Stalin
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  [quote#2:"daam"]Интересно, какъв е бил по-нататъчния живот на Лазар [/quote]

  И аз се питам същото. Добре, възкръснал е. Христос му е казал, "Лазаре, стани и ходи!". Ами ако се е гътнал отново, 15 минути след това? Важното е че множеството е останало със зяпнала уста. Електоратът винаги очаква "чудеса", колкото и безсмислени да са. Всички Библейски разкази са нещо като "Залъгалки за дечица малки". Да народът е прост, но трябва ли величието на Божиите дела да бъде принизявано до скудоумието на простолюдието, за да бъдат разбрани по-добре. Та това е подигравка с Бога!

  /не се чете/
 6. 6 Профил на Долен лев педал
  Долен лев педал
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Не вервам, Лазар да е възкръстнал!
  Вероятно е бил в кома,и Христос използвайки некои билки е успял да го спаси!

  Когато един глупак върши нещо,от което се срамува,той винаги твърди,че това е негов дълг.
 7. 7 Профил на Долен лев педал
  Долен лев педал
  Рейтинг: 221 Неутрално

  До коментар [#5] от "Тони Шнайдера":

  Религията е приказка за възрастни!

  Когато един глупак върши нещо,от което се срамува,той винаги твърди,че това е негов дълг.
 8. 8 Профил на shileto
  shileto
  Рейтинг: 1074 Неутрално

  До коментар [#2] от "daam":
  Почнал да пише в Дневник

 9. 9 Профил на rurade
  rurade
  Рейтинг: 221 Неутрално

  До коментар [#2] от "daam":
  Заради възкресението му много иудеи повярвали в Иисус Христос,че е чакания Месия и затова първосвещениците искали да го убият!
  Живял още 30 години и станал епископ на гр.Китим на остров Кипър!Тъй като бил престоял в ада ,докато Иисус Христос го възкреси 4 дни той никога повече не се усмихвал и не се е смял до края на земния си живот-толкова тежък бил спомена за този престой в ада!Всъщност засмял се само веднъж като видял как една жена краде една глинена делва.Виждайки тази безумна постъпка свети Лазар като се засмял казал:"Калта краде кал!".
  Според книга Битие на Свещеното писание Господ сътворил тялото на първия човек Адам от земна пръст,а душата му по свой образ и подобие!
  "7. И създаде Господ Бог човека от земна пръст и вдъхна в лицето му дихание за живот; и стана човекът жива душа." Битие гл.2
  През 898 г. светите мощи на епископ Лазар,които дотогава се намирали на остров Кипър в мраморен ковчег, на който пишело "Лазар Четверодневни,приятел Христов" били пренесени по заповед на византийския император Лъв Мъдри(886-911) в Константинопол и положени в храма Праведни Лазар.

 10. 10 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Тези притчи са съчинени много отдавна, когато хората са били доста по-наивни и по-прости. Сега е смешно да вярваш в тези легенди,може би църквата трябва или да ги осъвремени, или да не ни залъгват с подобни глупости.

 11. 11 Профил на Koba Stalin
  Koba Stalin
  Рейтинг: 1341 Весело

  [quote#7:"Краде ми се мили мой!"]Религията е приказка за възрастни! [/quote]

  В ранното Християнство е имало течение на Гностиците. Те са проповядвали по-философски и задълбочен поглед над религията. Докато последователите на Св. Апостол Павел са масовизирали вярата. Оказали са се по-добри търговци. Срещу бутиковото магазинче на гностиците, те са отворили религиозен МОЛ, носещ огромни печалби за Борда на Директорите, а оттам и за персонала. Гностиците са угаснали като фас в локва, защото да се търси разум сред народите е мисия невъзможна. Хората искат да бъдат утешавани и приласкавани и точно такава трябва да бъде Светата Църква. За другото са Университетите.

  /не се чете/
 12. 12 Профил на Koba Stalin
  Koba Stalin
  Рейтинг: 1341 Весело

  [quote#10:"proza"]Тези притчи са съчинени много отдавна, когато хората са били доста по-наивни и по-прости. [/quote]

  Абе като гледам как днешните масово гласуват за ГЕРБ, едва ли са поумнели много.

  /не се чете/
 13. 13 Профил на Гочо Гопин
  Гочо Гопин
  Рейтинг: 221 Неутрално

  До коментар [#11] от "Тони Шнайдера":

  Аха, а апостолите пък са си дали живота, за нещо в което не са вярвали, за да се направи търговийка, така ли? Искаш ли да те одерем жив, като са одрали апостол Вартоломей, в името на това след теб да се създаде доходен бизнес, от това ?

 14. 14 Профил на charlesdegaulle
  charlesdegaulle
  Рейтинг: 848 Весело

  Един от най-хубавите ни празници. Възкресението на Лазар дава надеждата и веселието ни. Не случайно има толкова хубост и веселие в младите лазарки!
  Честито на именяците!!

 15. 15 Профил на Koba Stalin
  Koba Stalin
  Рейтинг: 1341 Весело

  [quote#13:"Гочо Гопин"]Аха, а апостолите пък са си дали живота, за нещо в което не са вярвали, за да се направи търговийка, така ли? [/quote]

  Гочо, всяка идея има своите мъченици. Навремето братчеда Радой Ралин беше написал, "Първите паднаха в кърви, "вторите" станаха "първи". Айде вдигни малко летвата, ако искаш да разговаряме сериозно.

  /не се чете/
 16. 16 Профил на blaf
  blaf
  Рейтинг: 630 Неутрално

  До коментар [#11] от "Тони Шнайдера":

  Повечето Светии в Християнството са достигнали до Гностицизма независимо от повърхностността на църквата. Гностицизмът наистина има много повече общо с Бог, отколкото църковното Християнство.

 17. 17 Профил на Koba Stalin
  Koba Stalin
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  [quote#16:"blaf"] Гностицизмът наистина има много повече общо с Бог, отколкото църковното Християнство. [/quote]

  ++++++++Нямам какво да добавя.

  /не се чете/
 18. 18 Профил на Гочо Гопин
  Гочо Гопин
  Рейтинг: 221 Неутрално

  До коментар [#16] от "blaf":

  Пълни глупости са това. И чие е това "гениално откритие"? Можете ли да се позовете на някой голям духовен авторитет. За предпочитане е да е светец. Св. Киприян Картагенски или пък св. Йан Рилски Чудотворец май са на коренно различно мнение от вас.

 19. 19 Профил на Гочо Гопин
  Гочо Гопин
  Рейтинг: 221 Неутрално

  До коментар [#15] от "Тони Шнайдера":

  Всяка идея може да си има своите мъченици, но вие хулите апостолите, че те са знаели, че проповядват лъжа. Дайте ми пример за някой, който е станал мъченик за нещо, в което не вярва.

 20. 20
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 21. 21 Профил на blaf
  blaf
  Рейтинг: 630 Неутрално

  До коментар [#18] от "Гочо Гопин":

  Който и Светец да хванеш, концепцията му за Бог, когато се премахнат Аврамистичните митове, се превръща в чистата гностична концепция за Бог - монизъм.

  Аврамистичните митове са изключително зловредни за човечеството, това са египетски и еврейски приказки, които нямат нищо общо с истинския Бог.

  Можеш да си представиш Гностицизма като Християнство без Аврамистични митове.

 22. 22 Профил на kilgore
  kilgore
  Рейтинг: 548 Любопитно

  В песента Dig!!! Lazarus Dig!!! на Ник Кейв се поставя много правилния въпрос, дали Лазар е искал да бъде вдигнат от гроба...
  Никой не го е попитал...

  'It's not wise to violate rules until you know how to observe them' - T.S. Eliot, interview with The Paris Review (Issue 21, 1959)
 23. 23 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4172 Неутрално

  Много хубава статия...

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 24. 24 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4172 Неутрално

  Много заблудени атеисти са писали под тази статия...

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 25. 25 Профил на grantmidai
  grantmidai
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Марксисто-либеругите пак са изпаднали в истерични антихристиянски пристъпи. Не коментирайте неща, които не разбирате.

 26. 26 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1225 Неутрално

  До коментар [#10] от "proza":

  То, сега са много умни, защото/хората/.Като чета писанията ти - надали

 27. 27 Профил на kumcho___valcho
  kumcho___valcho
  Рейтинг: 525 Неутрално

  До коментар [#4] от "Thoth":
  [quote#4:"Thoth"]Абсолютни глупости!
  Идеята за "възкресяването" е "взаимствана" от египетският мит за Хор(слънцето), който възкресява Озирис[/quote]
  Пълни глупости - това сигурно си го прочел в някой от сайтовете, които си обясняват християнството с египетската митология или орфизма, като сглобяват различни парчета от стотиците версии в пълен безпорядък, добавят си нещо и накрая с изненада с откриват пълно съвпадение.
  Въпреки безбройните версии на мита за Озирис, е безусловно, че Хор се ражда след временното възкресението на Озирис (всъщност в повечето митове е заченат точно тогава). Изида открива парчетата на Озирис (в повечето версии без пениса му) и успява да го съживи в плът, но само за кратко и Озирис се връща в царството на мъртвите.
  А възкресения са описани още в Стария Завет. В Новия Завет има и други възкресения, извършени от Христос, а впоследствие и от апостолите.

 28. 28 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3573 Неутрално

  Тези притчи са съчинени много отдавна, когато хората са били доста по-наивни и по-прости.
  ====4===
  Атеистите , поне днес не се доказвайте. Трудно ли е ? До коментар [#10] от "proza":

  Bukalemun
 29. 29 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 659 Любопитно

  До коментар [#28] от "eti":

  Няма ли свобода на словото по време на религиозни празници??

  "Свободата започва там, където свършва невежеството." Виктор Юго.
 30. 30 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1381 Неутрално

  Ц-ц-ц, какво става като се приемат иносказанията буквално? Ами става чудо-вище (чудо + вижте).
  Между редове трябва да се чете тука. Ама не е за всеки тая задача.

  Икономиката икономична, светът светски, апокалипсисът апокалиптичен
 31. 31 Профил на borko_to
  borko_to
  Рейтинг: 499 Неутрално

  Тони Николов седнал на Цветница да се чуди къде бил отишъл Лазар след Възкресението си.....А какво е станало със сина на вдовицата от Сарепта Сидонска не го ли гложди либералния партизанин?

  Правите дървета в гората, първи се отсичат!
 32. 32 Профил на alexsilver
  alexsilver
  Рейтинг: 1192 Любопитно

  Гоненията и тормозът на ХРИСТИЯНИТЕ продължава и сега.
  Спомнете си за "евроатлантическите" ценности, включая гейбраковете и защитата на всякакви извратени "малцинства", и повече не ви е необходимо за да разберете що за лицемери и двуличници водят съвременна Европа към канализацията на историята. Защото упадъкът на нравите винаги предхожда падението на империите. Содом и Гомор какво бяха?

 33. 33 Профил на tak40309320
  tak40309320
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Поздравления за автора!
  Но не търсете живия при мъртвите. Моля.
  Ние виждаме това, но то не е толкова лесно (има преграда).

  има хора с много профили, има и профили които се ползват от много хора
 34. 34 Профил на Митко
  Митко
  Рейтинг: 853 Неутрално

  "Не съществува глупава идея, в която модерният човек да не може да повярва, стига така да избегне да вярва в Христос."

  Николас Гомес-Давила

  "горко ми! загинах! защото съм човек с нечисти уста, и живея сред народ с нечисти уста" Исая 6:5
 35. 35 Профил на Митко
  Митко
  Рейтинг: 853 Неутрално

  До коментар [#32] от "alexsilver":

  Аз пък си спомням как руският патриарх награди многократно ръководителят на сатанинския култ на трупа на Ленин - Генадий Зюганов - за заслуги към Православието.

  Деца и до ден днешен организирано се водят да гледат мумифицираното тяло на един от най-големите сатанисти за всички времена. И това е в центъра на столицата на "най-православната"( бивша "най-атеистична" страна в света.

  Можете ли да престанете с пропагандата поне докато свършат постите?

  "горко ми! загинах! защото съм човек с нечисти уста, и живея сред народ с нечисти уста" Исая 6:5
 36. 36 Профил на Митко
  Митко
  Рейтинг: 853 Неутрално

  [quote#15:"Тони Шнайдера"]"Първите паднаха в кърви, "вторите" станаха "първи". [/quote]
  Има разлика от небето до земята между комунягите и християните.

  Ранните християни не са получавали финансиране от Москва или откъдето и да е било. Никой от тях не е забогатял, от това че е бил християнин. Така че не са били добри търговци, както твърдиш - точно обратното - богати хора са жертвали имот и живот заради вярата си. Не им е било обещавано да властват над Рим. А и те самите не са се борили нито за власт, нито за пари, нито за равноправие, нито са вдигали каквито и да е било бунтове.

  Аз не знам друга религия, при която да не е имало никаква материална изгода нито за свещениците, нито за вярващите и в продължение на три века да е била преследвана масово, и въпреки това да е оцеляла. Ще съм ти благодарен, ако ми кажеш за друг такъв случай.

  Комунистите въпреки парите, за които пишеха стихове, точеха лиги и крадяха, се сгромолясаха като строй и сега се превърнаха в това, срещу което се бореха, но в много по-уродлив вариант. И това за по-малко от век.

  "горко ми! загинах! защото съм човек с нечисти уста, и живея сред народ с нечисти уста" Исая 6:5
 37. 37 Профил на Ivo Ivanov
  Ivo Ivanov
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Лазарус е бил 48 годишен, когато е починал от болест и е бил възкресен. Живял е още 48 години и умира на 96 годишна възраст. През останалата част на живота си не са го видели да се смее, защото е видял Преизподнята, с едно изключение , когато е бил свидетел на някой който краде грънци. Тогава се разсмял в ирония и казал: " Кал краде кал!"

 38. 38 Профил на Ivo Ivanov
  Ivo Ivanov
  Рейтинг: 488 Неутрално

  До коментар [#32] от "alexsilver":

  Емигрирах в САЩ преди десетилетия, за да се махна от комунягите, които забраняваха да се практикува православието сред младежта. Никой не безпокоеше православните в Америка по това време. Сега обаче, нещата се променят. Православните са единствените, които се опълчиха срещу еврейските банки и подкупност на политиците и също така срещу извращаване на понятията като брак и семейство. Това предизвика внезапен отлив от протестантсвото и католицизма към православието и вероятно ще предизвика гнева на Рим и също така на тукашните еретици-зализани пастори с мега църкви и заплати над $250,000 годишно. Православието вече започва да бъде характеризирано като ултраконсервативно, ултрадясно и противопоставящо се на т.нар. " либерални" ценности" , които разсипват Америка през последните 20 години. Въпрос на малко време е да видим как православната църква в САЩ ще бъде атакувана чрез Върховния съд, в който има вече 3 либерални, еврейски върховни съдии- Гинзбург, Каган и Сотомайор. Няма да се изненадам, ако държавата приеме закон, с който да задължи православните свещеници да "венчават" мъж с мъж и жена с жена. Те, разбира се ще откажат и с този си акт, православните църкви ще изгубят нестопанския си статус и ще бъдат облагани като бизнеси или като политически организации. Държавата ще ги скуби с пари, за да ги разсипе. Разбира се, еретиците -пастори ще се включат в тези наказателни, съдебни акции срещу православието, а може да се наблюдава и точно обратния ефект- много консервативни американци ще станат православни. Те са най-големите критици на политиката на САЩ в Либия, Ирак и най-вече в Сирия. Те открито критикуват Израел. Отнасят се много негативно към създадаването на конфликти зони в Близкия изток и заселването на Европа с мюмсюлмани .

 39. 39 Профил на Митев
  Митев
  Рейтинг: 886 Неутрално

  До коментар [#38] от "Ivo Ivanov":

  Изберете Тръмп, за да не се случат тези неща!

 40. 40 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1935 Неутрално

  До коментар [#38] от "Ivo Ivanov":

  Малко излизаме от темата, но наскоро един мой познат който живее в щатите, каза че доста американци започват да се интересуват от приемането на Православието.

  Panta rhei....
 41. 41 Профил на alexsilver
  alexsilver
  Рейтинг: 1192 Любопитно

  [quote#38:"Ivo Ivanov"]Това предизвика внезапен отлив от протестантсвото и католицизма към православието и вероятно ще предизвика гнева на Рим[/quote]
  Историческата среща на римския папа и главата на РПЦ показва друго - обединяване на усилията за промяната на този оскотял свят на пари и разврат...

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK