Промените за прокуратурата са такива, каквито ги иска главният прокурор

Главният прокурор Сотир Цацаров

© Велко Ангелов

Главният прокурор Сотир ЦацаровДнес Съветът за съдебна реформа обсъжда втория пакет промени на Закона за съдебната власт. Министърът на правосъдието Екатерина Захариева многократно каза, че няма да се откаже от промените в прокуратурата, записани в проекта, който следващата седмица ще бъде внесен в МС. Промените обаче - пише в статията си Петко Петков, са такива каквито главният прокурор ги е поискал, и не е останало почти нищо от проекта на предишния екип на Министерството на правосъдието. Главният прокурор все така е фигурата, която никой не може да разследва, прокурорите си остават все така професионално зависими от ръководителите си, отговорността - все така размита, но затова пък прокуратурата може да контролира всички сфери и лица. Заглавието и акцентите са на "Дневник".


Събитията около промените в Конституцията и Закона за съдебната власт показаха, че реформа ще има само ако главният прокурор е съгласен. А още в началото на миналата година стана ясно, че главният прокурор г-н Цацаров не подкрепя реформи в прокуратурата, които ограничават властовите му правомощия и дават повече свобода на редовите прокурори. Оказа се, че критичният доклад на Европейската комисия в частта за ръководената от него институция от януари 2016 г. и безапелационният анализ на състоянието й са с по-малко политическо значение от позицията на главния прокурор.


В същото време уредбата на обвинителната институция многократно и целенасочено е критикувана от Европейския съд по правата на човека (чрез решенията му), от Съвета на Европа и Европейската комисия (чрез докладите по Механизма за сътрудничество и проверка) заради свръховластената фигура на главния прокурор и почти безграничната му власт. 25 години след приемането на новата Конституция все още прокуратурата действа по начин, оставящ съмнение, че тя тенденциозно се използва за икономическа репресия, прикриване на определени лица от правосъдието и за политическо изнудване.
Миналата седмица излезе годишният доклад за работата на прокуратурата на Република България за 2015 г. Според него регистрираната в страната престъпност е намаляла, едновременно с нея и броят на осъдителните присъди, а разкриваемостта на престъпленията се е увеличила. Зад тези думи се очертават изводите, че хората все по-рядко сигнализират за извършени срещу тях престъпления, а


прокуратурата все по-често обвинява погрешния извършител или не може да събере доказателства срещу верния и губи все повече дела


Само за това в други държави главният прокурор и неговите заместници достойно биха се оттеглили. В България – заявиха,че са очертали тенденциите.


А фактите показват, че тенденциите са прокуратурата да не се реформира.


Промените за прокуратурата са такива, каквито ги иска главният прокурор


На 5.05.2016 г. Министерство на правосъдието публикува за обществено обсъждане втория пакет промени в Закон за съдебната власт, представляващ ревизиран вариант на обявения проект на предходния екип на Министерството. Това обаче е вярно с едно изключение –


частта, засягаща устройството и функционирането на прокуратурата, е единствената част, която няма нищо общо с изготвения от МП под мое ръководство по времето на Христо Иванов проект


Затова пък е почти напълно идентична с предложенията на главния прокурор за изменения на ЗСВ от края на 2014 г., които и сега могат да бъдат открити на интернет страницата на Министерство на правосъдието.


Новият проект беше анононсиран с гръмкото обещание, че ще премахне централизацията на прокуратурата, като на главния прокурор ще бъдат подчинени единствено административните ръководители на прокуратури. Прочитът на предложените от Министерство на правосъдието промени в глава 6 от ЗСВ, засягаща прокуратурата, обаче водят до друг извод – че са така премислени, че


създават приемлива фасада (премахната е думата "централизирана" от закона), зад която главният прокурор да не бъде лишен от нито един от властовите лостове, с които разполага в момента


Според действащата в момента редакция на Закона за съдебната власт всички прокурори и следователи в страната са подчинени на г-н Цацаров. Той разполага с правомощието, освен всичко друго, еднолично да измени или отмени всеки един прокурорски акт в страната.


Съгласно предложената промяна, която иначе има външната амбиция да представлява децентрализация на прокуратурата, (чл. 139, ал.2 от ЗИД на ЗСВ),


главният прокурор продължава да може да контролира всички постановления на обвинителната институция в страната


Предвидено е и изричното правомощие за главния прокурор лично или чрез определени от него обвинители да извършва "ревизии и проверки и контролира работата на всички прокурори и следователи".


При това положение е ясно, че заявената цел с проекта не е постигната – прокуратурата продължава да бъде все толкова централизирана, колкото е и сега, а редовите прокурори са зависими от върха на пирамидата при решаване на разследванията.


Отпаднали са предложенията горестоящият прокурор сам да извърши действията вместо да притиска долустоящия


В публикувания от нас преди година проект за изменение на ЗСВ беше заложена идеята за функционална независимост на отделните прокурори от горестоящите обвинители и в крайна сметка – от главния прокурор, което означава независимост на прокурорите по същество, при решаване на възложените им за разглеждане преписки. Предложено беше да се премахне възможността горестоящият прокурор да дава указания какви изводи да направи този под него, когато решава делото, и как да приложи закона. В случай на несъгласие с изводите или действията на долустоящия беше предвидено горестоящият прокурор да ги извърши сам, т.е. не да дава указания и да подменя вътрешното убеждение на по-нискостоящия в йерархията, а сам да поеме отговорност според своето. По този начин би се създала ясна гаранция за професионалната самостоятелност на редовия прокурор, но и основание за персонална отговорност при евентуален провал на разследването.


Тези предложения на предишния екип на Министерство на правосъдието са отпаднали тихомълком, с което успешно всичко си остава същото


включително основанията за подхранване на критикуваната прокурорска култура на зависимост и подчинение.


Ако редовият прокурор не бъде успешно пречупен чрез дотук очертаната картина, това неминуемо ще бъде постигнато чрез следващия елемент от свръхцентрализацията на прокуратурата – предвиденото правомощие главния прокурор, при определени предпоставки, да командирова всеки прокурор в страната, където си поиска, дори и без неговото съгласие(чл.147, ал.1, т.4 от проекта). Със сигурност дори и неговите автори помнят как не толкова отдавна главният прокурор Никола Филчев командироваше неудобните му прокурори без тяхно съгласие в Тутракан и Кърджали.


Оставена е предварителната проверка - инструментът на безконтролната прокурорска репресия


Проектът на сегашния екип на Министерство на правосъдието се е отказал и да обезоръжи един от механизмите за безконтролна прокурорска репресия – предварителните проверки.


В обявения проект за изменение на ЗСВ от преди една година бяха отменени предварителните проверки, при които не се събират годни доказателства, но затова пък могат да се тормозят хора или да потъват сигнали за престъпления.


Периодично в медиите изтича информация, макар и непотвърдена, за


стоящи с години "на трупчета" предварителни проверки срещу политици, министри, министър-председатели и други лица с управленски функции


Тяхното съществуване може да е и обяснението за странното на пръв поглед влияние на главния прокурор върху различни мнозинства в Народното събрание, нежеланието на изпълнителната власт да проведе задълбочена реформа в съдебната система, както и отказа на управляващото мнозинство да бъде създадена независима прокуратура по румънски модел от преди година.


Самите прокурорски проверки не са и не могат да бъдат от полза за наказателното производство, защото не съществува законен способ за приобщаване на събраната в тях информация като доказателство и извършените действия трябва да бъдат повторени, в случай че започне наказателно производство. Същевременно предварителните проверки не спират срока на давността за наказателно преследване (можем да си спомним как изтече давността в рамките на неколкократно удължавана предварителна проверка срещу бившия министър в кабинета Орешарски Иван Данов).


С настоящия проект единствената промяна в предварителните проверки е ограничаването им със срок. То обаче е само привидно, тъй като според предложението на Министерството срокът може да бъде "удължаван".


Върховната административна прокуратура не е пипната, нито са изчистени правомощията й


Без каквато и да било дискусия Министерство на правосъдието е загърбило и идеята за премахване на Върховната административна прокуратура и изчистване на правомощията на прокуратурата в административния процес съобразно Конституцията.


В изготвения от предишния екип на Министерството законопроект се предвиждаше структурното заличаване на Върховната административна прокуратура. Това не би отслабило защитата на държавния интерес, който по административните дела срещу гражданите се защитава освен това от многобройни административни органи – комисии, агенции и т.н.


Несъстоятелен е основният публично изразяван мотив за нейното запазване, че съгласно разпоредбата на чл. 126, ал.1 от Конституцията структурата на прокуратурата съответства на тази на съда, тъй като това отдавна не е така.


С въвеждането на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) бе изградена системата на административното правосъдие, което включва Върховния административен съд и още 28 административни съдилища. Тази промяна не доведе до промяна на организационната структура на създадената Върховна административна прокуратура и не бяха създадени прокуратури към всяко от 28-те административни съдилища. Тогава никой не се позова на чл. 126, ал. 1 от Конституцията, чийто смисъл е прокуратурите да следват системата на съдилищата, т.е. да не може да има прокуратура, която да не е съответна на съд, но не и задължително към всеки съд да има прокуратура.


Предложеното в предишния проект за изменение на ЗСВ премахване на Върховната административна прокуратура и предвиждането на структурни звена в рамките на общата прокуратура за участие на прокурори в административни производства целяха да се изчисти ролята на прокурора в административния процес. Фактически прокуратурата не участва в първоинстанционните съдебни производства по административни дела, с изключение на случаите, когато производството е образувано по протест на прокурор. АПК (член 153, ал. 1) и не включва прокурора като страна в съдебното административно производство.


Задължение за участие прокурорът има само в касационното производство (чл. 217, ал. 2 АПК). Доколкото обаче предмет на производството пред втората инстанция е решението на първоинстанционния съд, това поставя въпроса


каква точно е ролята на прокурора в това производство, тъй като прокуратурата няма конституционно правомощие да контролира дейността на съда


Така, под формата на конституционното правомощие на прокуратурата да участва в предвидените в закон случаи в административни дела, фактически се създава правомощие на прокуратурата, което не е предвидено в Конституцията (да контролира съда). Участието на прокуратурата в съдебните административни производства безспорно е важно, но това трябва да бъде участие, което е мотивирало прокурора да подаде протест срещу един акт или действие на административен орган, които счита за незаконосъобразни. Тогава прокурорът ще има всички права на страна в съдебното административно производство и тези права той ще използва, за да брани публичния интерес. Но когато прокуратурата не е установила и решила, че даден акт или действие са незаконосъобразни, не е участвала в първоинстанционното производство се поставя въпросът защо участва във второинстанционното и кого контролира?


Освен правомощието да участва в дела прокуратурата в административния процес има правомощие да предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове – чл. 127, т. 5 от Конституцията. Конституцията не уточнява изрично чии актове може да отменя, но тази разпоредба очевидно е реминисценция на разпоредбата на чл. 133, ал. 1 от Конституцията от 1971 г., която установяваше задължение на главния прокурор да осъществява "надзор за точното и еднакво изпълнение на законите от министерствата и другите ведомства, местните държавни органи, стопанските и обществените организации, длъжностните лица и гражданите".


Подобна разпоредба обаче в действащата Конституция няма, поради което и това правомощие (да предприема действия за отменя на незаконосъобразни актове)


противоречи на правомощието на съдилищата да осъществяват контрол за законност на актовете и действията на административните органи


по чл. 120, ал. 1 от Конституцията.


Неточността и повторението при определяне на правомощията на прокуратурата, освен че създават предпоставки за неефикасно използване на ресурса, с който тя разполага, поставят под съмнение такива основни принципи на правовата държава като съдебния контрол за законност на актовете и действията на административните органи и независимостта на съда.


Именно поради тези, може би трудни за разбиране извън кръга на юристите противоречия и неясноти, които обаче са от съществено значение за върховенството на правото предложихме преосмисляне на ролята на прокурора в административното производство, чрез нова система на прокурорските правомощия (чл.144, ал. 1), които в административния процес да ограничат ролята на държавните обвинители единствено до възможността да следят за спазване на законността.


Едновременно с функционалното преструктуриране предложихме и организационно, чрез премахване на самостоятелното съществуване на Върховна административна прокуратура


За осъществяване на конституционните правомощия на прокуратурата в гражданския и административния процес е напълно достатъчно към Върховната касационна прокуратура и окръжните прокуратури да се създават специализирани отдели, прокурорите от които в предвидените от процесуалните закони случаи да участват в граждански и административни дела. Освобождаването на прокуратурата от несвойствените й задачи, освен че елиминира опасностите от свръховластяване, й позволява да изпълнява основната си функция във връзка с осъществяването на наказателното производство – да ръководи разследването и да привлича към отговорност лицата, които са извършили престъпления, и да поддържа обвинението по наказателни дела от общ характер.


Правомощията на прокуратурата извън сферата на наказателното производство следва да бъдат сведени до минимум, доколкото такъв е разумът на текста на чл. 127 от Конституцията.


Очевидно е, че Министерство на правосъдието вече не стои за предложенията от предишния проект за изменения на ЗСВ за конкретните мерки за създаване на допълнителни гаранции за индивидуалната професионална самостоятелност на прокурора


при изпълнение на неговите правомощия и за повишаване на ефективността и отчетността в работата на прокуратурата, включително чрез отпадане на правомощията й по несвойствени с конституционните й функции задачи.


Това нямаше да е проблем, ако вместо тях бяха предложени други със същия ефект или още по-радикални. Предлагат се обаче мними промени, които за кратко може да заблудят обществото и европейските партньори. Дълго обаче няма да може да се скрие, че главният прокурор все така е фигура, която няма кой да разследва, прокурорите в работата си са професионално зависими от ръководителите си, отговорността е размита, но затова пък прокуратурата може да контролира всички сфери.


* Авторът е бивш заместник- министър на правосъдието по времето на Христо Иванов, ръководител на екипа, изготвил миналогодишния проект за ЗСВ.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (35)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Юмжагийн 7-балов
  Юмжагийн 7-балов
  Рейтинг: 328 Любопитно

  КОЙ-чо току-така ли ще си даде прокуратурата, перла в короната му? Пък и Христо Иванов е доволен, той сега работи на длъжност "светец и мъченик, неразбран пророк, и т.н"

 2. 2 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3082 Весело

  Сотир прави съдебни реформи,а пък между партиите има съгласие за съдебни реформи и страх от съдебни реформи.Затова каквото каже Сотир(който пък всяка седмица се отчита на Кабинета за напредъка в борбата.......с всичко)това ще е.У нас така се прави съдебна реформа,правосъдната система си пише реформата и законодателната власт след това натаманява законите.

 3. 3 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Наблюдаващите от Европа тук ли са? Наблюдават ли? Да не се разрешава на Цацаров да прави каквото и да било - да стои там и да взима заплата.

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 4. 4 Профил на theanalyser
  theanalyser
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  И Цацаров определено има кусури, но и самите прокурори обичат да играят по този начин, не мислите ли.
  Матриалът, както казваше един бивш и настояш премиер.
  Защото ще сменим и този прокурор и ще видим, че нещата не са се променили.

 5. 5 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 1982 Неутрално

  Съчувствам на г-на Петкова за фиаското на неговия съвместно с г-на Христо И. проект за овладяване на прокуратурата, но свършеният факт е безспорен и кахърните анализи са непотребни. Днес е необходим анализ защо огромно мнозинство народни представители споделиха другото мнение за реформата, а само една шепа подкрепиха антицацарските поправки. Без отговор на този въпрос всякакви други приказки остават в рамките на паважния патос.

 6. 6 Профил на azmatahari
  azmatahari
  Рейтинг: 640 Разстроено

  Отчайващо !
  Той затова си го е избрал !
  БГ ще продължава да бъде страна на беззаконието, подкрепяно от мълчаливото съгласие на всички нас.

 7. 7 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 434 Неутрално

  До коментар [#6] от "azmatahari":

  Матахари, не съм доволен от теб. Не е достатъчно обезукоражаващо и отчайващо. Засили лееко черното!

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 8. 8 Профил на Юмжагийн 7-балов
  Юмжагийн 7-балов
  Рейтинг: 328 Неутрално

  Кукловодите на Христо Иванов и компания изобщо не ги интересуваше никаква реформа в полза на обществото, а само прокуратурата да заработи за тях. Е, не стана, сори, да пробват пак.

 9. 9 Профил на Прост ГЕРБав ама чекмеджета са с евра
  Прост ГЕРБав ама чекмеджета са с евра
  Рейтинг: 509 Гневно

  П. Петков: Дълго обаче няма да може да се скрие, че главният прокурор все така е фигура, която няма кой да разследва, прокурорите в работата си са професионално зависими от ръководителите си, отговорността е размита, но затова пък прокуратурата може да контролира всички сфери.

  Тук коментарът, може да е само един.
  Това е "стабилността" и така ГЕРБавите осъществяват "европейското" и "развитието".
  България може (пак) и гарантирано от ГЕРБ - отново!!!
  Понеже, СИКаджийският "охранител" "си го избра" така наречения главен "прокурор" (уж защитник на дъжавата), се радваме на "реформи".

  Отвартителен ГЕРБав популизъм!!

  Чрез Д(п)С от "Вие сте прости и аз съм прост " до чекмеджета пълни с еврА - дет се вика "развитие"!
 10. 10 Профил на azmatahari
  azmatahari
  Рейтинг: 640 Весело

  До коментар [#7] от "oporna_to4ka":

  Цацаров е велик екзекутор на престъпността !
  ОК, подкрепих ли опорната ти точка ?

 11. 11 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 434 Неутрално

  До коментар [#10] от "azmatahari":

  Не те ли гложди съвестта? Поне малко? Нали знаеш какво причиняваш на хората?

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 12. 12 Профил на Прост ГЕРБав ама чекмеджета са с евра
  Прост ГЕРБав ама чекмеджета са с евра
  Рейтинг: 509 Неутрално

  Разбира се, ГЕРБавите и лично "охранителят" от СИК сега ще обясняват пак, оново и отново, как ТОВА нищоправене е "възможната реформа" и как Хр. Иванов е "виновен", че нищо от изискванията на ЕС и предложенията на Венецианската комисия не е направено в прокуратурата.
  "Реформата"на ГЕРБавите е ... ами НИЩО да не се променя.
  Защото на ГЕРБавите така им е изгодно.
  Затова и "си го избра" СИКаджията тоя главен "прокурор".

  Чрез Д(п)С от "Вие сте прости и аз съм прост " до чекмеджета пълни с еврА - дет се вика "развитие"!
 13. 13 Профил на Прост ГЕРБав ама чекмеджета са с евра
  Прост ГЕРБав ама чекмеджета са с евра
  Рейтинг: 509 Весело

  [quote#10:"azmatahari"]Цацаров е велик екзекутор на престъпността !
  ОК, подкрепих ли опорната ти точка ? [/quote]

  Позволявам си да се намеся и да добава още няколко точки.
  Освен, че Цацаров е велик борец с престъпността и реформатор, Цветанов е много умен законотоврец*, а Борисов е про-европейски и про-реформаторски почтен политик.
  В допълнение Хр. Иванов саботираше усилията на ГЕРБ да изпълнят изискванията на ЕС и поради това Борисов правилно го отстрани от поста, щом не се съгласява с ГЕРБ и Цацаров.


  * Според някой зли коментатори, той накара ГЕРБавите да си плюят на фасоните и да НЕ гласуват за съдебната реформа, следкато бе оправдан за незаконните си действия по подслушване.

  Чрез Д(п)С от "Вие сте прости и аз съм прост " до чекмеджета пълни с еврА - дет се вика "развитие"!
 14. 14 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2765 Неутрално

  До коментар [#3] от "oporna_to4ka":

  Боце каза: „Не пипайте цацата!“ И калинката изпълнява.Реформа по герберски- да променяме така ,че нищо да не се промени. ЕС и Венецианската комисия не пасат трева...

 15. 15
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 16. 16 Профил на Chavo64
  Chavo64
  Рейтинг: 381 Неутрално

  И такаа, в България главният прокурор стана законодател! Браво на таквиз дрОгарЕ!!!

  chavo64
 17. 17 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 2505 Неутрално

  А народецът се диви: я, какви хубави магистрали, и жп линии, и мост! А други: най-важно е да възстановим добрите отношения с братушките, да бъдем патриоти! Трети: а икономическият ни ръст какъв голяаам!

 18. 18 Профил на Lady Zeppelin
  Lady Zeppelin
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  "създават приемлива фасада (премахната е думата "централизирана" от закона), зад която главният прокурор да не бъде лишен от нито един от властовите лостове, с които разполага в момента."
  Още с отхвърлянето на Закона за съдебната власт на Христо Иванов стана ясно, че управляващите (всички парламентарно представени партии, с изключение на ДСБ) ще правят само имитация на съдебна реформа.

  Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
 19. 19 Профил на Free person
  Free person
  Рейтинг: 701 Неутрално

  Прокуратурата е част от задкулисието,имитация на действия,както и ДАНС,както и част от МВР.

  Tony
 20. 20 Профил на Das Territorium
  Das Territorium
  Рейтинг: 1654 Неутрално

  За сметка на това пък сме стабилни, не ли?

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  A lie can run round the world before the truth has got its boots on. Terry Pratchett
 21. 21 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7366 Неутрално

  Цацаров ще се окаже най-голямата мутра в държавата.

 22. 22 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 1574 Любопитно

  но пък и никой не се е съмнявал в Захариева, нали така

 23. 23 Профил на k_.ara
  k_.ara
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Всички партии, без ДСБ засега, са борци за статуквото. Без референдуми, те са противоконституционни, без реформи за да сме стабилни.

 24. 24 Профил на Индивидуален паметник на културата
  Индивидуален паметник на културата
  Рейтинг: 640 Весело

  Да обобщим - коалицията Цацаров, Цветанов, Борисов, герб, дпс, абв получава това което иска. За останалите музика. Както каза Кокинов на Борисов в тоалетното записче - "Не ми се смей, ти си го избра4

  А иначе милиционерите пети ден обясняват какъв лош човек е Радан Кънев, защото искал всички партии с европейска ориентация да се обединят зад кандидатура на Плевнелиев за президент.

  Мечтая за България, в която пожарникарите са просто пожарникари.
 25. 25 Профил на kvr59474551
  kvr59474551
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Един мъж, който умее да изслушва,изразява и реализира адекватно позициите си и намеренията си.Властта обича съжденията на Сотир Цацаров и смисъла на успешните реформи е приемлив за обществото ни.

 26. 26 Профил на Elena Dimitrova
  Elena Dimitrova
  Рейтинг: 968 Неутрално

  Голямо падение за Захариева! за Цаца е ясно.

  4itatel
 27. 27 Профил на mils5656
  mils5656
  Рейтинг: 434 Неутрално

  С подобна правосъдна система начело с такъв главен прокурор не знам колко африкански страни са останали по-назад от България по правосъдие и вътрешен ред ! С тези тогаджии заникъде не сме ! Който чака от тях реформа и истинско правосъдие е сбъркал държавата ! Тук само имитация и замитане под килима , после пак имитации и пак замитане и следва вой- колко много работят затова трябва да им се вдигнат заплатите ! Ей на търпелив народ случиха тези дебили които за нищо не стават , но никой не може да ги бутне - независими са , имунитет имат, на никого не са длъжни отчет да дават ! А бе комунистически номера в юридическо облекло до безкрай !

 28. 28 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5332 Неутрално

  Очевидно това решение следва искането на Борисов за евентуална реформа след края на мандата на Цацаров. вярва ли все още някой, че политическата класа иска да се самообвини и самовкара в затвора явно за да се постигне съществена снима на модела в правораздаванетто е необходим пряк натиск от поне 25000 разгневени граждани в продължение на достатъчен период с фокусирани искания. При управление за всекиго по нещо (тип Софиянски в Столична община и Б Борисов - пак там и начело на държавата) това в скоро време едва ли е възможно

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 29. 29 Профил на pro_bono
  pro_bono
  Рейтинг: 1522 Неутрално

  Цацаратурата е мозъчния тръст на съдебната реформа.Това звучи като черен хумор.Не от онзи английския......

 30. 30 Профил на Люси
  Люси
  Рейтинг: 221 Неутрално

  До коментар [#4] от "theanalyser":

  Мислим,че рибата се вмирисва от към главата.Пък и няма що да мислим,след като отдавна е измислено.И ако поне малко се разтресат телесата на милият ни главен прокурор,то и тези долу ще го усетят.Пък,може да вземат и да се замислят.Но,това са мечти.Гарантирано от ГЕРБ

 31. 31 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1341 Весело

  Ами , много добре написано и обяснено ,
  дори като за гербаджиии...))
  Е, Боко и Цв. няма и не могат и да го разберат,
  но те са съгласни с ..Цацаров :) ,
  докато ТОЙ, цацаров не се занимава с ..тях ...))

  BIG AL
 32. 32
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 33. 33 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1243 Неутрално

  Прокуратурата е определено най-беззъбата и неадекватна в целия ЕС, сигурно и в целия свят!!!

 34. 34 Профил на skorpion1980
  skorpion1980
  Рейтинг: 274 Неутрално

  "Промените" в прокуратурата са такива, че да се избегне висш пост в нея да заеме някой честен прокурор, който знае как да си опази ризите от кир и да стане опасен за властимащите. Специално на Цацаров, както и на предшествениците му, задачата му е именно нито един министър, депутат, едър бизнесмен със съмнителна репутация, ако щете и негов колега от съдебната власт, никога да не влезе в затвора с ефективна присъда.

 35. 35 Профил на zfm52680934
  zfm52680934
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Който го интересува съдебната реформа, да си направи труда да изгледа сутрешния блок от тази сутрин с мин.Захариева.
  Стига някаква знайни и незнайни "специалисти" да се опитват да манипулират общественото мнение с статии.
  А и 90% от четящите и коментиращи повечето неща,нямат понятие от материята,но след прочитането на такива статии,си мислят че вече са готови поне за съдия,и са по подготвени,от истинските съдии и прокурори.
  А спрете се малко!

  sdg
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK