Случаят Бююк: заговорът, който не оставя шанс

Скрийншот от предаването на Бююк на турските власти

© "Протестна мрежа"

Скрийншот от предаването на Бююк на турските властиПоради базисното значение на прецедента - предаването на турския гражданин Абдулах Бююк на турските власти в противоречие с решението на съда, "Дневник" публикува анализа на Петко Петков. Заглавието и част от акцентите са на редакцията.


На 10 август българската държава предаде на Република Турция преследван от нея заради политическата си дейност гражданин, който потърси убежище у нас. Повече от седмица след случая реакциите на участниците, анализът на известните факти и начинът, по който държавата упражни правомощията си, оставят впечатление, че


става дума за заговор
Макар много хора и институции да имат своята малка роля в него, той не би могъл да се реализира без участието на премиера Борисов, министъра на вътрешните работи Румяна Бъчварова и вицепрезидента Маргарита Попова.


Ако моралната позиция предполага зачитането на правните норми, бруталното погазване на Конституцията, законите и на Европейската конвенция за правата на човека прави квалификацията на действията им ненужна. Ако за недостойнство се присъждаше медал, в случая с Абдулах Бююк трябва да има няколко първи награди.


Няколко думи за правните норми
и за ролята на министъра на вътрешните работи


Процедурите, през които Бююк е преминал по време на престоя си в страната ни, са три:


- по екстрадиция;
- по искането му за предоставяне на убежище от президента;
- и по неговото експулсиране.


Независимо че те се развиват пред различни държавни органи и в хода им се изследват различни предпоставки, между тях съществува обвързаност, тъй като във всяка от тях се поставя


основният въпрос - дали е налице риск за Абдулах Бююк
в Турция да бъде съден заради политическите си убеждения


А точно по този въпрос останалите институции са обвързани от влязлото в сила решение на съда.


В началото на март югоизточната ни съседка е поискала Абдулах Бююк да бъде екстрадиран, тъй като е привлечен към наказателна отговорност по разследване на Анадолската главна прокуратура.


С влязло в сила още същия месец съдебно решение, искането на турските власти е отхвърлено на две съдебни инстанции – Софийски градски съд и Софийски апелативен съд. От мотивите на последния е видно, че "поисканата екстрадиция е политически мотивирана и има за цел преследване на исканото лице на основание политическите му убеждения " и че "твърденията на молещата държава, че Бююк споделя възгледите на Фетуллах Гюлен и с публично известния факт, че Фетуллах Гюлен е отявлен критик на управляващата партия в Република Турция, обосновават сериозни основания да се счете, че молбата за екстрадиция... има за цел преследване на исканото лице на основание политическите му убеждения".


Тези фактически констатации са обвързващи за останалите институции, а предаването на Бююк на Република Турция е изрично забранено по силата на чл. 33 от Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест (ЗЕЕЗА), според който не се допуска предаване на лице чрез трансфер, изгонване, препредаване на държавната граница или друг начин, който прикрива екстрадиция.


Този извод на съда е обвързващ за всичките държавни власти - до настъпването на момент, в който обстоятелствата се променят съществено, така че опасността от политическо преследване да отпадне.


За всеки информиран гражданин е очевидно, че политическата обстановка в Турция не се е подобрила след март. След неуспешния опит за преврат южната ни съседка суспендира действието на Европейската конвенция за правата на човека, арестува десетки хиляди души, затвори принудително училища, университети и фондации. Над 3 000 съдии са уволнени и задържани, за да могат делата срещу участниците в преврата, за какъвто е смятан и Бююк, да бъдат решавани от тези, които ще назначи президентът Ердоган. Турция вече не е несигурна държава, а опасна страна, където правата на гражданите и законността означават все по-малко.


Въведената в ЗЕЕЗА забрана не означава, че той не можеше да бъде експулсиран изобщо, а че законът забранява на българските власти да го предадат на Турция.


Това следва и от друга законова разпоредба - на чл.44а от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), според която в случаите, в които в някоя държава животът и здравето на експулсирания са застрашени, той не може да бъде предаден на нейните власти (а по този въпрос Министерството на вътрешните работи е обвързано от съдебното решение).


Казано по друг начин,


Бююк можеше да бъде експулсиран където и да било по света,
с изключение на Турция


а директорът на Дирекция "Миграция" в МВР г-н Николай Николов е бил длъжен да посочи това в заповедта си.


Според казаното именно от него по време на кризисната пресконференция, по този ред само през годината са отведени до границата няколко хиляди души, т.е. не може да се говори за непознаване на процедурата от страна на представителите на МВР, а за умишлено погазване на закона.


Няколко думи за ролята на вицепрезидента


Наред с Женевската конвенция от 1951 г., уреждаща правата на хората, избягали от собствената си страна да потърсят убежище, Конституцията на Република България предоставя на чужденците още един вид закрила - т.нар. убежище от президента.


Според чл.27, ал.2 от конституцията, Република България дава убежище на чужденци, преследвани заради техните убеждения или дейност в защита на международно признати права и свободи. Чл.98, т.10 от върховния закон предоставя това правомощие на президента, който с указ го е делегирал на г-жа Маргарита Попова. По своя обхват то е идентично със статута на бежанец и той се ползва от всички права на този статут. При това положение, от гледна точка на преследвания за политическа дейност Абдулах Бююк е било знаково да получи политическо убежище, тъй като това би било признание за дейността му и следващото от нея политическо преследване.


Дори едно лице да отговаря на условията да получи убежище обаче, държавният глава може да откаже да го предостави, тъй като това зависи единствено от волята и личното му усмотрение. Отказът на вицепрезидента не подлежи на обжалване, а за действията си тя не носи отговорност Това обяснява защо съдът е приел, че Абдулах Бююк е политически преследван, а г-жа Попова не се е съобразила с това.


За да съществува ред в процедурата, към администрацията на президентската институция е конституиран помощен орган - Комисията по убежищата. Тази комисия дава съвещателно мнение, т.е. г-жа Попова не е била длъжна да се съобрази със становището ѝ, че не са налице основания Бююк да получи убежище, а с обвързаността на поверената ѝ институция от съдебното решение.


Непренебрежим е и фактът, че вицепрезидентът е наказателен юрист с дългогодишен опит като прокурор и с опит в екстрадиционното производство. Без съмнение, на нея ѝ е било известно влязлото в сила съдебно решение, приемащо, че е налице сериозен риск основните права на Бююк да бъдат нарушени. Тя е била запозната и с масовото и системно погазване на политическите и гражданските права в Турция, тъй като е постановила отказа си след неуспелия опит за преврат.
Дори по-интересно е, че вицепрезидентът няма задължението да отговаря на гражданите по отправените до нея молби, тъй като тя не е част от държавната администрация, а държавен глава.


Вероятно тази особеност в случая е ключова и


Абдулах Бююк не е бил уведомен за отказа на г-жа Попова,
тъй като в противен случай би предприел незабавно действия,
да уреди статута си


За да разсее съмненията, че е участник в междуинституционален заговор, вицепрезидентът трябва да даде отговор на въпроса дали Абдуллах Бююк е бил уведомен за нейния отказ. А в случай, че не е - и в каква част от случаите през последните години президентът и вицепрезидентът не са уведомявали гражданите за решенията по подадените до тях молби.


Повече от всичко обаче дължи пред българските граждани отговор какви точно са мотивите за постановения отказ, но не бланкетно и неинформативно, а по начин такъв – че обществото да се увери в правотата на действията ѝ.


Отново за ролята на МВР


След влизане в сила на решението, с което му се отказва убежище, МВР е имало правомощието да експулсира Абдулах Бююк, но като се съобрази със забраната той да бъде предаден на турските власти. Също така е било длъжно да му предостави срок за доброволно напускане (между 7 и 30 дни с възможност да бъде удължен) - освен ако той представлява заплаха за националната сигурност.


Според наличната информация именно на това основание - че е заплаха за националната сигурност, не му е даден срок да напусне доброволно страната


МВР и президентът обаче - независимо от задълженията си да вземат предвид становищата на ДАНС - не са длъжни да се съобразят с тях, ако счетат, че опасността от заплаха е опровергана от други данни.


Не е ясно защо ДАНС е приела, че Бююк е заплаха за сигурността на страната ни. Становищата на ДАНС винаги са класифицирани поради често мнима заплаха за националната сигурност. При силният негативен отзвук по случая обаче, ако от това становище беше изводима реална заплаха, обществото отдавна щеше да е запознато с нейното естество.


Липсата на информация води до изводите, че неговата спекулативност лесно може да бъде прозряна, ако то - становището на ДАНС, стане обществено достояние


В практиката си и като съдия, и като заместник-министър неведнъж съм срещал примери, в които службите за сигурност отчитат заплаха за сигурността на страната от парадоксални твърдения - например, че лицето преди 30 години е забелязано да се движи в съмнителна (каквото и да означава това) компания. На такива становища самата г-жа Попова (чрез администрацията си) се е позовавала пред мен, в качеството ми на заместник-министър.


В същото време ЕСПЧ поставя ясни изисквания за начина, по който трябва да бъде обоснована заплахата за националната сигурност, и за възможността за съдебен контрол върху тази оценка.


Така например по делото "C.G. срещу България", съдът приема: "Физическото лице трябва да може да оспорва твърдението на изпълнителната власт, че е изложена на риск националната сигурност, а независимият орган или съд трябва да може да реагира в случаи, при които обръщането към тази идея няма разумна основа във фактите, или разкрива тълкуване за "национална сигурност", което е незаконно, противоречи на здравия разум и е произволно."


Ролята на премиера


Седмици преди събитието властите в Турция настоятелно съобщаваха, че в България има предател на режима (Бююк), който скоро ще им бъде предаден. Уповавайки се на наличните данни за отказана екстрадиция, всички счетоха думите на турския външен министър за политическо празнословие.


Самият факт, че това се случи, както и че турските медии очакваха "предателя" на държавната ни граница, в действителност показаха, че е имало тайна договорка за предаването на Бююк на всяка цена. Политическото ниво, на което подобно брутално погазване на върховенството на правото може да бъде договорено, и оправданията, в които премиерът изпадна при единствения си публичен коментар на случая, категорично изключват всяка възможност г-н Борисов да не е знаел за предстоящите действия на подчинените му служители в изпълнителната власт.


Повече от очевидно е, че предаването на турския гражданин е част от непублична договорка между двете страни, която като насрещни действия от страна на турските власти надхвърля бежанската криза. Последната - въпреки опита за насаждане на страх у българските граждани от страна на премиера, изглежда единствено като обяснение, което трябва да посочи разумното оправдание за действията на държавата. Едно е сигурно обаче - останалите неизвестни от тайното политическо уравнение между Борисов и Ердоган никога няма да излязат наяве.


Равнис. Мирно. Който е с нас - спешно на амбразурата


Ден след скандала МВР даде спешна пресконференция. Тези, на които беше възложено да дадат разумно обяснение за действията на министерството и да успокоят обществените притеснения, постигнаха точно обратната цел – затвърдиха съмненията за незаконните действия на институцията, а в очите на обществото изглеждаха смешни и жалки.


От пресконференцията научихме, че Абдулах Бююк има правото да обжалва заповедта за експулсирането си... от турския затвор. Да предположим, че тази заповед бъде обжалвана, тъй като той има адвокат в България. Също така да предположим, че тя бъде отменена. Как Министерството на вътрешните работи ще възстанови фактическото положение отпреди нейната отмяна?


И за представителите на министерството, и за обществото е ясно, че това е невъзможно, а даденото обяснение за възможността му да обжалва е нагло


Научихме също, че МВР е изпратило Абдулах Бююк при семейството му в Турция. Според слуховете обаче семейството му е в България. И от дома си в София неговата съпруга и децата му са научили, че държавата, от която са разчитали да получат политическа закрила, е изтъргувала техният съпруг и баща, обричайки го - ако не на смърт, то със сигурност на дълги години из турските затвори.


Научихме още, че МВР няма задължение да изпълнява закона - да уведоми омбудсмана и неправителствените организации за предстоящото експулсиране. По-скоро те е трябвало сами да се сетят.


Научихме, че не му е предоставена възможността да говори със защитника си. Съгласно разпоредбата на чл.72, ал. 5 от Закона за МВР, според Конституцията на Република България и Европейската конвенция за правата на човека, всяко лице, от момента на задържането си има право на защитник и това негово право не търпи никакви изключения.


В обобщение неизчерпателно могат да бъдат изброени 5 груби нарушения, допуснати от МВР, които дават основание за случилото да се говори


не като за полицейска акция, а като за покушение:


- Постановено е експулсирането на Абдулах Бююк в нарушение на забраната да бъде предаден на Турция (нарушение на чл.44а, ал.2 от ЗЧРБ);


- Експулсирането му прикрива неговата екстрадиция (нарушение на чл.33 от ЗЕЕЗА);


- Не му е дадена възможност да бъде защитен от адвокат (нарушение на чл. 72, ал.5 от ЗМВР, чл. 30, ал.4 от Конституцията и чл.6, т.3, б. "с" ЕКПЧ);


- Не са уведомени омбудсманът и неправителствените организации за предстоящото експулсиране (чл. 39, ал.2 от ЗЧРБ);


- Не е осигурено правото му на ефективна съдебна защита срещу заповедта за принудителното му отвеждане до границата (чл.5, т.4 от ЕКЧП, като за идентично нарушение държавата ни вече е осъждана по делото "Ал Нашиф срещу България")


Изводите


Никой в България не се съмнява, че погазването на конституцията и законите от страна на държавните органи не е изолиран случай.


Макар и обвързващо за всички институции, съдебното решение, като следствие от което Бююк не можеше да бъде предаден на турските власти, не е от значение за тях.


Вицепрезидент, премиер и министър с действията си и с дадените след случая обяснения показаха, че решенията на съда - така както и Конституцията, законите и международните договори, са само една досадна подробност, с която те не са длъжни да се съобразяват. И на която подробност като хора с власт могат да намерят "цаката" когато и както си искат.


Фактът, че МВР започна вътрешна проверка, чийто предмет се изчерпва единствено до начина, по който турският гражданин е влязъл в България, но не и за нарушенията, свързани с предаването му на Турция, ясно сочи, че никому няма да бъде търсена отговорност за пропиления човешки живот.


Изводите са, че


Абдулах Бююк не е имал никакъв шанс


– така, както никой от нас не би имал, ако държавата - с цялата си мощ, тайно и подмолно, се изправи срещу него.


Единствената му стратегическа грешка е, че той е смятал България за правова държава, която ще опази живота му и ще му гарантира правото на справедлив съдебен процес.
Напразно.


* Авторът е съдия в Софийския районен съд и бивш заместник-министър на правосъдието


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (50)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2766 Неутрално

  Единствената му стратегическа грешка е, че той е смятал България за правова държава, която ще опази живота му и ще му гарантира правото на справедлив съдебен процес.
  _______
  Според либералните туркофони Турция е правова държава която демократично съди всички които са казали нещо на криво срещу Султан Ердоган!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 2. 2
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 3. 3 Профил на barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  barcelonski-е-във-FAKTOR.BG
  Рейтинг: 1416 Неутрално  Екстрадиран е по съвсем друг казус
  а не поради и въпреки решението на Съда.

  Много писания за
  замазване и вменяване на вина.

  Бююк и неговите адвокати са "пропуснали" множество процедури и обжалване .....
  а и нередовните документи .... ???!


  обобщително заключително

  => БАЙ ГЪЗЗЗ е ТÈХНОТО ЗНАМЕ и ГИ ДОВЕДЕ В => КЛОЗÈТА !!
 4. 4 Профил на naskom44
  naskom44
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Лош късмет с България !

 5. 5 Профил на Юмжагийн 7-балов
  Юмжагийн 7-балов
  Рейтинг: 346 Неутрално

  Без одобрение на премиера, тази екстрадиция /да я наречем така условно/ нямаше да се състои. А премиерът ни е доказан страхливец и ПРОЧЕЕ. Ердоган вече купи ли му колело, или друг път?

 6. 6 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3177 Неутрално

  Случаят е беспорен и съм напълно съгласен с автора.

  Само бих опонирал за едно - че било имало междуинституционален заговор по случая конкретно с него.

  Ми не, не съм съгласен.
  Защото така си действа днешната властова система в България по същество, а не да се спретва и спешава за конкретен случай.
  Просто този е по-знаков, но по същество - нищо ново нито като "технология" на упражняване на властта, нито като отношение към Конституция, закон, отделната личност, която попада в мелачката на моментният властови интерес, (подчертвам - монентният!), нито към институционални функции и задължения, политическа "визия" и медийно-опаковаща "технология".
  Тортуга ...

 7. 7 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3177 Весело

  [quote#6:"xm..."]Случаят е беспорен[/quote]
  Опс!
  БеЗспорен, разбира се ...

  Пфуууу!
  Покрай писане за тия съвсем ще станем като тях

 8. 8 Профил на dolna4erti4ka
  dolna4erti4ka
  Рейтинг: 1011 Неутрално

  стига де-нередовни докименти,като е нередовен да го дадат на Румъния тогава.Или на Гърция.А да видим какво щяха да направят комшиите.Един среден пръст на рязаните карабини и дотам.

 9. 9 Профил на loy30529393
  loy30529393
  Рейтинг: 346 Неутрално

  Обективен анализ, разглеждащ казуса от всяка възможна позиция. Извод- ако са те нарочили, ще ти намерят цаката рано или късно.

  Какво се случва в момента с Бююк?
  Защо няма инфо за него от 10 май до сега?

 10. 10 Профил на Beyond
  Beyond
  Рейтинг: 1134 Неутрално

  Ще искажа моето особено мнение:

  1. С управляващите в Турция можем да се караме, само ако между нас и тях има вал като този в "Игра на тронове".
  2. Един държавник трябва да мисли на първо място за доброто (оцеляването) на собствения си народ. Да го пази на всяка цена.

  TAKE THE RED PILL!
 11. 11 Профил на mr.lottalove.
  mr.lottalove.
  Рейтинг: 1246 Неутрално

  Най- добрият анализ по темата!
  Браво на автора- ясно и обосновано.
  Позор за България.
  Борисов, Бъчварова и Попова! Наведени към Ердоган.
  Наведени и към Меркел, и към Путин.

  В моя чуден свят всеки сън е толкова реален!
 12. 12 Профил на Beyond
  Beyond
  Рейтинг: 1134 Неутрално
 13. 13 Профил на mr.lottalove.
  mr.lottalove.
  Рейтинг: 1246 Неутрално

  За голямо неудоволствие на Боко , случаят Бююк ще е част от предизборната кампания.
  Въпросът ще буха герберския кандидат по главата!
  На някои не им се вярва все още.

  В моя чуден свят всеки сън е толкова реален!
 14. 14 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 733 Неутрално

  [quote#13:"mr.lottalove."]

  За голямо неудоволствие на Боко , случаят Бююк ще е част от предизборната кампания.
  Въпросът ще буха герберския кандидат по главата! [/quote]
  Ти си живото диказателство за "мисия трол". Отвратена съм и съжалявам за всеки + и секунда време, което съм отделяла за да чета коментарите ти.
  Обръщай палачинката както ти е изгодно, щом все още можеш да се разпознаваш, гледайки се в огледалото.
  Няма случай "БЮЮК", а само дребни и продажни душици извъртащи фактите както им изнася в предизборен период.
  Бившият зам.министър Петков е достоен "работник" на бившия министър Христо Иванов. Реформатор до "реформатора".
  Бог да ни пази от Злото!

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 15. 15 Профил на mr.lottalove.
  mr.lottalove.
  Рейтинг: 1246 Неутрално

  [quote#14:"достатъчно"]Отвратена съм [/quote]

  Никой не те принуждава.
  Пак да обясня- партийна вярност от мен не чакай!
  Когато Боко и ГЕРБ действат правилно, получават от мен похвали.
  Когато се провалят, както в последните месеци- критики.

  Така че кой е партиен трол се вижда ясно.
  Не съм аз>

  В моя чуден свят всеки сън е толкова реален!
 16. 16 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3177 Неутрално

  [quote#10:"Beyond"]Ще искажа моето особено мнение:

  1. С управляващите в Турция можем да се караме, само ако между нас и тях има вал като този в "Игра на тронове".
  2. Един държавник трябва да мисли на първо място за доброто (оцеляването) на собствения си народ. Да го пази на всяка цена. [/quote]
  Снишаване, а?
  И с какво е особено, че и ваше?
  Други, при това най-видни другаре, също го изказаха, при това още на другия ден и от амвона на талавизуръ ...
  Нейсе ...

  А по същество - нима не разбирате, че искането на този от нас, на разни от Германия и от още половин Европа, че даже и за Гюлен от Щатите, са, както има един много удачен руски лаф - проба "на зуб"?
  Проба кой до къде би бил готов да клекне. Колко бързо.
  И срещу какво.
  А не някаква сериозна заплаха от конфликти и тутти кванти ...
  И Нашичкият клекна. Веднага, по всички фронтове и явно срещу нищо. Защото бежанците, с които уж се бил подплашил Нашичкият, ако ще ги праща Ердоган - ще ги праща срещу Европа. И решението ще зависи от взаимоотношенията му с Европа. А че ние сме по пътя нейде - голям праз!
  Когатос е запали голямата гора дребният храсталак по края никой не го слага в сметките ...
  Това по повод т.1 - за "вала" и заплахите.

  По т.2. - за "доброто" и "оцеляването" на народа.
  Явно за вас "оцеляването" е еднозначно и изпълва изцяло значението на термина "добро за народа".
  За народ от зелени еуглени със сигурност. Нейсе, запуши я!
  Само че - не става дума и въобще не е опряло до "оцеляване" на народа точно в тоя случай. Та да го "спасяват" с него.
  Даже наопаки - така, клякайки, се демонстрира, че на същия този народ може да му се пробва всичко. И управляващите го няма да се дърпат. Даже ще колаборират!
  Освен това на народ в нашата днешна ситуация спасението, най-големият шанс за "оцеляване" е да "играе в отбор".
  А Нашичкият със задруга направи точно обратното - отцепи се и показа, че е готов винаги да се отцепи от отбора Европа и са скимти и се снишава с подвита опашка.
  И не, това не гарантира "оцеляването" на народа.
  Евентуално само Неговото и на Пасмината. Ама и то е до време.

 17. 17 Профил на loy30529393
  loy30529393
  Рейтинг: 346 Неутрално

  [quote#9:"el__paco"]Какво се случва в момента с Бююк?
  Защо няма инфо за него от 10 май до сега? [/quote]

  "Август" имах предвид.

 18. 18 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 289 Неутрално

  Заключението на съда накратко: "Бююк е политически преследван, защото споделя възгледите на Гюлен".
  И тръгват едни въпроси
  - Движението на Гюлен политическо ли е?
  - Движението на Гюлен правило ли е опити да се регистрира като партия? Отказано ли му е?
  - Ако да - дайте гласност на отказа. Ако не, къде е политическото???

 19. 19 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 733 Неутрално

  [quote#15:"mr.lottalove."]
  Когато Боко и ГЕРБ действат правилно, получават от мен похвали.
  Когато се провалят, както в последните месеци- критики. [/quote]
  Аз съм една от малкото, която често критикува Борисов и ГЕРБ. Но никога не съм падала до подобно ниво!

  "Въпросът ще буха герберския кандидат по главата!"

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 20. 20 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 733 Неутрално

  [quote#18:"plebs"]
  - Движението на Гюлен политическо ли е?
  - Движението на Гюлен правило ли е опити да се регистрира като партия? Отказано ли му е?
  - Ако да - дайте гласност на отказа. Ако не, къде е политическото??? [/quote]
  ++++++
  Разбира се че не бива да очакваме конкретен отговор. Само да се появят инсинуации от рода на "ами как да поискат регистрация, той диктаторът Ердо няма да разреши", или "да не е луд Ердо да легитимира най-успешния си опонент"...и пр. пропагандни безмислици.
  А там зад кулисите в едни "сараи"/на българска територия/, един неЕРДО, но ДОГАН самодоволно потрива ръчички../"аферим, машалла петров, добре рабтиш"/.

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 21. 21 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  [quote#2:"oporna_to4ka"]Да се втълпява :" Премиера изпълнява указания на Анкара и Кремъл и случая Бююк е доказателство за това"![/quote]

  Това няма нужда да се втълпява, знае се от всеки що-годе мислещ (ама не с опорни точки) човек.
  Не знам колко още материала трябва да се напишат, където да се цитират точно законите и правилата, за да може да стане ясно, че с предаването на човека, България наруши всички от тях, също и конвенциите за права на човека и международните правила за екстрадация. Само върлите и заслепени гербери все още са на амбразурата, бранейки баце си.
  Пфу...

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 22. 22 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  Едната от трите форумни ердоганистки вече е на линия, чакаме и другите две да довтасат и да се метнат на амбразурата.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 23. 23 Профил на mr.lottalove.
  mr.lottalove.
  Рейтинг: 1246 Неутрално

  [quote#19:"достатъчно"]Аз съм една от малкото, която често критикува Борисов и ГЕРБ.[/quote]

  В конкретния случай ти подкрепи НАПЪЛНО Борисов, така че за теб явно нарушаването на законите е без значение- важно е да е в синхрон с ердоанистките ти възгледи!

  В моя чуден свят всеки сън е толкова реален!
 24. 24 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 289 Неутрално

  Още въпроси:
  -Кой организира подслушването, станало причина за корупционни скандали и протести в Турция през 2013-14г.?
  -Кой организира метежа?
  "Записите сами по себе си са шокиращи. Въпроси поражда обаче и начинът, по който са излезли наяве. Твърди се, че служители на администрацията от движението "Хизмет", водено от проповедника Фетхуллах Гюлен, тайно и незаконно са подслушвали хиляди телефони и са записали хиляди разговори. Вестниците, които подкрепят правителството, публикуват много подробности около шпионажа."
  Из "Който и да спечели битката за Турция, жертвата е демокрацията" в Дневник, което е и позицията ми, със забележката, че е временно.

 25. 25 Профил на rossen_stoyanov
  rossen_stoyanov
  Рейтинг: 233 Неутрално

  До коментар [#10] от "Beyond":

  Ще изкажа един елементарен въпрос към всички радетели за неприкосновеността на територията, по бащински загрижени за добруването на народонаселението и най-вече "здравомислещи" и "хайде-стига-с-този-идеализъм-на-принципите-и-правилата" привърженици на реал-политиката в международните отношения: Ердоган заплашва целия ЕС с отварянето на границите за бежанците - ergo - бежанците са един основен коз и лост за натиск в отношенията между Турция и ЕС - и така - Нима Ердоган ще "изгърми" този патрон в случай, че не му бяхме предали Бююк? - ИЛИ - Нима Ердоган няма да "изгърми" този патрон, в случай че прецени за целесъобразно, само защото сме му предали Бююк?
  Защото въпреки че както експлицитно (и може би неслучайно) каза в "интервюто" ББ, че пускайки бежанците Ердоган ги пуска не към ЕС, а към България, ние сме част от ЕС и това би било нарушение на споразумението. (не че това не може да се случи, просто тук предаването на Бююк няма никакво значение). И последно - Гърция да не би да е по-малко заплашена от отваряне на границите?

 26. 26 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3665 Неутрално

  Загаворът е отдавнашен и много по-широк.
  В него завалията Бююк е дребен щрих.

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 27. 27 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3665 Неутрално

  До коментар [#5] от "Циклонален вихър":

  Смел премиер с какво би оправил нещата?

  Политиците са фигуранти, зицпредседатели.

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 28. 28 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3665 Неутрално

  До коментар [#10] от "Beyond":

  1) или на друга планета да сме, нали?

  2) няма такива държавници извън детско-юношеската литература и пропагандните демаготомове на държавата.

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 29. 29 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3665 Неутрално

  До коментар [#11] от "mr.lottalove.":

  Защо да е позор за цялата страна?
  Позорът е за извършителите, те откога са цялата България?
  Срам и за тия, които са им дали легитимност на театрото избори.

  Стига с тия обобщения - един медал от олимпиада става "национална гордост", една мерзост на правителството - вина за всички.
  Такъв подход не мотивира към нищо, освен към лашкане от вайкане към надуване от "гордост".

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 30. 30 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2727 Любопитно

  [quote#6:"xm..."]Случаят е беспорен и съм напълно съгласен с автора[/quote]
  И как съдът е стигнал до мотивите, че "поисканата екстрадиция е политически мотивирана и има за цел преследване на исканото лице на основание политическите му убеждения"?
  Ползвал е експертизата на Австрийския съд както при чеченеца Ахмед Раджапович Чатаев, взривил летище Ататюрк? На съдията даден ли е подкуп или вещите лица/свидетели са лъжесвидетелствували? Защото обвинението на Анадолската прокуратура е от преди преврата, а самият преврат доказва наличието на "тайна организация, потъпкваща върховенството на закона". Как българсият съд е стигнал до заключението: коя е тайната организация и как Абдулах Бююк не членува/не е обвързан с нея? Проследени ли са поне финансовите потоци, които са преминавали през сметките на Бююк?
  И още:
  [quote#0:"Статия"]обвързващо за всички институции, съдебното решение,[/quote]
  Като е обвързващо това съдебно решение, в което се твърди, че Турция не зачита "евро-антлантическите ценности" на НАТО, НАТО защо не задейства процедурата за изключване на Турция от съюза? Явно не е задължително това решение, щом нито НАТО се е задействал, нито ЕС е прекратил кандидат-членството на Турция.
  [quote#0:"Статия"]г-жа Попова не е била длъжна да се съобрази със становището ѝ, че не са налице основания Бююк да получи убежище, а с обвързаността на поверената ѝ институция от съдебното решение.[/quote]
  Президентската институция не е страна по съдебния спор (има решение на ВАС, че страни без правен интерес се изключват от хода на съдебното дело), Съдът не е счел за необходимо да уведоми г-жа Попова и то с правото да може да обжалва съдебното решение така, че да се съобразява с него.
  ДАНС не е поканен от съда (като вещо лице), нито е включен в спора (с право да обжалва), така че няма как да се съобрази със съдебното решение. Още повече, че предходно съдебно решение за забрана на екстрадиция доведе до смъртта на стотици на летище Ататюрк.
  И още, Майкъл Чьорни беше експулсиран (като заплаха на националната сигурност) без някой магистрат (съдия) да е издавал решение. Защо Абдулах Бююк да бъде "дискриминиран", който също е гражданин на подобна демократична авторитарна държава?

 31. 31 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2727 Любопитно

  [quote#11:"mr.lottalove."]Позор за България. [/quote]
  За кое? Че българският съд не е разкрил тайната организация, извършила преврат в съседна приятелска (натовска) демократична държава? Или че българското правителство е изпълнило натовските си и евро-антлантически (международна полицейска заповед за арест) задължения въпреки взетото повърхностно съдебно решение?

 32. 32 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7545 Неутрално

  Каквото и да си говорим, Борисов го каза в прав текст. Ние не можем да откажем на Турция, защото се страхуваме от нейното изнудване, че ще пусне свободно бежанците. И се оказахме единствените страхливци, нищо че имаме най-якия министър председател.

 33. 33 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 902 Весело

  Нали г-н съдията не смята че Властта ще си разваля достлука с Турция заради един Бююк, в момент когато и в Турция и в Германия чакат бежанци за изселване, а в центъра на София се шляят повече от необходимото имигранти с неустановена самоличност?
  А и мрежата по границата с Турция още не е "готова"!!!!

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 34. 34 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 733 Неутрално

  [quote#30:"wanderer"]
  И как съдът е стигнал до мотивите, че "поисканата екстрадиция е политически мотивирана и има за цел преследване на исканото лице на основание политическите му убеждения"? [/quote]
  Някак е добре, че чат-пат попадам и на мислещи коментатори. Поздравления за точния коментар и изчистен анализ на фактите!

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 35. 35 Профил на Непукистка
  Непукистка
  Рейтинг: 2638 Любопитно

  "Единствената му стратегическа грешка е, че той е смятал България за правова държава, която ще опази живота му и ще му гарантира правото на справедлив съдебен процес.
  Напразно."

  Не само заради тези последни изречения, другарят Петков трябва да си хвърли оставката като съдия в СРС. За това, че е бил заместник на др. Иванов той не е виновен. Жалко, че в съдийските тоги се обличат всъщност... адвокати, които няма да имат шанса да додрапат до ЕСПЧ. Съдия, който твърди, че България не е правова държава, хахахах... Петков много ми заприлича на един руски генерал, който сега щял да ни става президент... Смешковци!

  “You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time.”― Abraham Lincoln
 36. 36 Профил на mnogoopak
  mnogoopak
  Рейтинг: 233 Неутрално

  До коментар [#3] от "barcelonski":

  И аз си мисля в тази посока! Преди години един го намериха чак на Аруба, щото бяха изчезнали едни неща!!! Та затова се чудя на този рев по форумите, без да се знае за какво става въпрос и какви са щетите!!! Що не търсят някой Чукумба в Африка!? Хайде сега, давайте! Искам двеста минуса!!!

 37. 37 Профил на shtukata
  shtukata
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Всички много знаят и много разбират ама другата страна на монетата е няма тук... А тя е дипломация, какво ще загубиш ако не предадеш турчина.... а мизата е доста висока...

 38. 38 Профил на Geoimg
  Geoimg
  Рейтинг: 742 Разстроено

  [quote#9:"el__paco"]Какво се случва в момента с Бююк?
  Защо няма инфо за него от 10 май до сега? [/quote]
  На годишно събрание на ТКЗС, Вуте, срамежливо от задните редове:
  - Дека(къде) е житото?
  На следващата година по същият повод, Нане пита:
  - Дека е Вуте?

  *Лауреат на Нобелова награда! ГРАЖДАНИН! БЕЗПАРТИЕН!!!
 39. 39 Профил на Nazlim S
  Nazlim S
  Рейтинг: 346 Неутрално

  Мерзост! Позор за България! Бисайдс, никой не е над закона, а били те Б.Б, Р.Б и М.П.

 40. 40 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 978 Неутрално

  Противозаконното и гьотференско поведение на изпълнителната власт и вицепрезидента е видно и несъмнено.Но не мога да не забележа неадекватното поведение на защитата на Бююк.Или са целяли и друго,освен оставането на Бююк в България.Мирише на активизъм,а не на защита на личните права на Бююк.Тази стратегия неминуемо вреди на защитата на личните права и интереси.Единствения начин за защита,който Бююк е ползвал,а именно искане на убежище от Президента изисква издаването на политически,а не на административен акт,при издаването на който Вицепрезидента би заявил,че дейността на Бююк в полза на организацията на Гюлен е дейност в защита на международно признати права и свободи,което твърдение е спорно и би било проблемно.Ако се беше възползвал от другите три начина за оставане в България,а именно бежански статут,хуманитарен статут по ЗУБ,или разрешение за дългосрочно пребиваване по ЗЧРБ би имал шанс и най-малкото би могъл да шиканира процеса години и при неблагоприятно развитие да отиде в друга държава.

 41. 41 Профил на bee
  bee
  Рейтинг: 289 Неутрално

  Докога ще ни занимавате с някакъв турчин. Това не е български гражданин. Нарушил е законите. И защо трябва тук все да се влачат, да си ходи в Гърция или Германия, какво се тук идват. Забравихте ли на нас как ни удряха черен печат и ни обявяваха за престъпници без право на обжалване, ако закъснеем в ЕС- то с час дори, и без значение че си студент и плащаш такси. Така е в цивилизованите страни, нали искаме да сме като тях.

 42. 42 Профил на bee
  bee
  Рейтинг: 289 Неутрално

  До коментар [#37] от "shtukata":

  Не ги гледай- готови са да продадат майките си, само и само да се направят на големи хуманисти и защитници на правото. Искат да жертват народа и да си прецакаме отношенията с Ердоган, особено в такъв критичен момент с мигрантите, заради някакъв турчин. То да беше българин, а то турчин..

 43. 43 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1296 Неутрално

  [quote#2:"oporna_to4ka"]" Премиера изпълнява указания на Анкара и Кремъл и случая Бююк е доказателство за това"[/quote]
  Точно така, при това безплатно. Защото го върнаха след среща между двамата диктатори....С обяснението, че Ердоган нямало да пуска ордите. Но на ден полицията залавя стотици емигранти!? Сърбите вече гърмят тия които са минали границата ни. А те са повече от заловените...

 44. 44 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1296 Весело

  [quote#19:"достатъчно"]Аз съм една от малкото, която често критикува Борисов и ГЕРБ.[/quote]
  На някой друг форум ли?

 45. 45 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1296 Весело

  До коментар [#41] от "bee":
  Боко в крайна среща ще ходи на инструктаж в Истанбул, преди срещата с Меркел. А беше казАл, че няма да ходи!?

 46. 46 Профил на Toni Ivanov
  Toni Ivanov
  Рейтинг: 1726 Неутрално

  След като всичко,което се е случило е много добре описано от г-н Петков,какво още чака прокуратурата,а не се самосезира? Ало Цацаров нали си голям прокурор,къде си се скрил и се ослушваш като гърмян заек? Къде ти е куража? Нали са нарушени съдебни решения,закони и Конституцията на държавата,ако още има такава...

 47. 47 Профил на Toni Ivanov
  Toni Ivanov
  Рейтинг: 1726 Неутрално

  До #45 .dobrich. Като отива в Истамбул напомни му да си вземе възелинчето,сигурно ще му потрябва...

 48. 48 Профил на balla
  balla
  Рейтинг: 595 Неутрално

  С една дума: Турция каза пръц и ние си пуснахме в гащите. Братушките щели да ни спасяват, а пък ненадеждните европейци какво ни гледат нааканото дупе?

 49. 49 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5843 Неутрално

  Перфектен анализ и портрет на властите в България
  Мога само да добавя продажни, некадърни български властници без капка достойнство, които са готови да раболепничат винаги пред силния

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 50. 50 Профил на Една Другарка
  Една Другарка
  Рейтинг: 602 Неутрално

  С две думи - пълно беззаконие на най-висше управленско равнище!

  Изводите да си ги направи всеки сам!

  Във форумите на Икономедиа е пълно с хленчещи конформисти. В много голям процент от случаите изразите, ЗАПОЧВАЩИ с: "Аз мисля..."; "Аз считам..."; "По мое мнение..."; "Според мен.." - ЗАВЪРШВАТ с някакви чутовни глупости, резултат от "мисловния" процес.
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK