Домашното насилие и факторите за високата толерантност към него

Домашното насилие и факторите за високата толерантност към него

© Юлия ЛазароваПрез 2016 г. фондацията "Партньори – България", Центърът за изследване на демокрацията и Академия за права на човек – Норвегия проведоха национално изследване на домашното насилие и насилието, основано на полов признак в рамките на Норвежкия финансов механизъм, програма БГ 12.


Сред основните въпроси на изследването бяха въпросите за разпространението и честотата.
Информацията бе събрана чрез национално представително изследване и телефонни интервюта с 2500 души, чрез интервюта с 600 ромски жени и с над 200 полицаи, социални работници и жертви на насилие, настанени в кризисни центрове.


Според Закона за защита от домашното насилие Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство. За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.
Под насилие, основано на полов признак се разбира всеки акт, причиняващ физическа, сексуална, психическа, емоционална или икономическа вреда на друг човек, мотивиран или използващ характеристиките на пола, сексуалната ориентация и идентификация на жертвата, и се извършва независимо от отношенията между жертвата и насилника.
Прикриване и неосъзнатост


Домашното насилие и насилието, основано на полов признак, се прикриват и често не се разпознават като насилие. Това се отнася както до насилника, така и до жертвата на насилие. По тази причина е трудно да се установи реалното разпространение на проблема, защото данните от официално регистрираните случаи се отнасят само до тези, които, първо са осъзнали, че са в ролята на жертва или на насилник и второ, са решили да заявят ситуацията, в която се намират и да потърсят съдействие. Всеки десети от интервюираните признава, че е бил жертва на домашно насилие, а всеки осемнайсети - че е бил жертва на насилие, основано на пола. Жените два пъти по-често от мъжете споделят, че са били жертва на насилие.


Хората не разпознават домашното насилие и насилието, основано на полов признак. В повечето случаи домашното насилие се разбира само като физическо насилие, а насилието основано на пола като сексуално насилие. По-голяма част от жертвите на насилие, които са наясно какво се случва, не съобщават за инцидентите на насилие в институциите, които могат да им окажат защита. Жените са по-склонни да заявят проблема и да търсят закрила.


Социално-демографски черти на жертвите на насилие


По отношение на пола на жертвите, общото мнение е, че жените стават жертви на насилие много по-често отколкото мъжете, не само на насилие основано на полов признак, но и на домашно насилие, т.е. има значителна диспропорционалност между жените и мъжете. От една страна, обикновено когато се говори за полови различия при тези форми на насилие, дискусиите клонят към най-тежките сексуални и физически форми на престъпления, а диспропорционалността между жените и мъжете се обяснява чрез различията във физическата сила. Формите на насилие като психологическото насилие, икономическото насилие, контролиращото поведение и натрапчивото дебнене не се обсъждат. Домашното насилие и насилието, основано на пола, имат много форми; полът е не само биологична, но и социална конструкция, и насилието не винаги се извършва от тези, които имат повече физическа мощ.


Възрастта на жертвите на насилие е определяща черта за степента на риск от домашно насилие и насилие, основано на пола. Според опита на три четвърти от полицейските служители, децата и възрастните хора рядко или никога не стават жертви на домашно насилие. А що се отнася до насилието, основано на пола, над 90% от тази полицаите споделят това мнение. Социалните работници споделят подобен опит по отношение на възрастните хора, но за децата смятат обратното. Четири от пет социални работника твърдят, че децата стават жертви на домашно насилие често или много често, а почти две трети твърдят същото по отношение на насилие, основано на пола. Наблюденията на специалистите в кризисните центрове също са доста разнопосочни. От една страна, респондентите описват типичните жертви като млади и хора в средна възраст, като някои дори слагат най-уязвимите между 25 и 45 години. Респондентите напомнят, че практически във всички случаи на жена жертва на домашно насилие, ефектът от извършеното насилие се пренася и върху децата й като или ги засяга директно, или ги прави свидетели. Представители на ромските общности твърдят, че най-уязвимите групи по отношение на домашното насилие са децата. Освен това, някои кризисни центрове отбелязват увеличение на броя възрастни хора през последните години, достигащо в някои случаи близо 20%.


Етническата принадлежност е третата отличителна черта, която се приема за важен фактор при проявата на домашно и основано на пола насилие. Твърденията и мненията по този въпрос отново са противоречиви. Ромските жени и момичета подават сигнали по-често от жените и момичетата от общото население на страната. Представителите на ромските общности, мъже и жени, твърдят, че високите нива на насилие сред общностите им са факти от миналото, валидни преди десет или двайсет години. Според служители в кризисни центрове, ромските жени и момичета са представлявали диспропорционален дял от общия брой постъпили, между 30 и 60%, но в през последните години се наблюдава увеличение на лицата с българско самоопределение.


Злоупотреби с вещества, хазарт и други зависимости


Най-често наблюдаваните фактори, свързани с домашното насилие и насилието, основано на полов признак, са различните видове зависимости: най-вече злоупотреба с алкохол, но също наркотици и хазарт. Влиянието на различни зависимости върху извършителите на насилие се наблюдава в три четвърти от случаите на жертви над 18 г. и при половината от случаите на жертви под 18 г. Обаче само при половината от случаите на жертви над 18 г., актът на насилие съвпада с началото на осезаемото влошаване състоянието на извършителя в резултат на злоупотреби с алкохол, наркотици или хазарт.


Финансови проблеми


Според твърденията на служителите в кризисните центрове, злоупотребата с вещества като цяло и специално с алкохол, са важни, но второстепенни фактори за домашно насилие сред пълнолетните лица. Те наблюдават нарастващ брой случаи на насилие в обществото като цяло като вземат предвид и икономическите фактори: безработица, кариерни неуспехи, ниски доходи. Представителите на ромските общности – мъже и жени – описват причините за домашно насилие по много подобен начин.


Ревност


Мнозинството от интервюираните пълнолетни жертви на насилие докладват за така наречената болезнена ревност на партньорите си, която понякога е свързана с употребата на алкохол. Една трета от пълнолетните жертви помнят, че тази ревност ескалира в насилие в периоди, свързани с децата: когато жертвата е бременна, когато ражда, или когато децата са пораснали.


Насилие в детството на извършителя


Една трета от жертвите, навършили пълнолетие, споделят, че самите извършители на насилие са преживели насилие в своето детство. Известно е, че наличието на травмиращи преживявания в детството на извършителите може да бъде значителен формиращ характера елемент, особено при случаите на продължителни периоди на насилие от 10 и повече години и липсата на компенсиращи фактори, които да помогнат на детето да противодейства на насилието. В някои случаи, извършителите са били директни жертви, а в други са били свидетели на дългогодишни, многократни актове на насилие в семейството.


Ранни бракове


Специфичен фактор за ромската общност, споделен от мъже и жени, но неспоменат от другите групи респонденти, са ранните бракове. Според техните обяснения, от една страна, когато съпрузите се сключат брак твърде рано, те (и родителите им, които обикновено уреждат брака) не осъзнават различията помежду си и нямат уменията да се справят с тях. От друга страна, липсват им социални умения и умения за добро поведение, които според ромските респонденти се учат в училище.


Недостатъчни родителски умения


Като основна причина за домашно насилие срещу деца професионалистите в кризисните центрове определят недостатъчния родителски капацитет поради нисък социално-икономически, образователен и културен статус на семейството или родителите. Според професионалистите в кризисни центрове за деца и деца жертви това се проявява като неглижиране и системна липса на внимание, трудова или сексуална експлоатация на детето, тежко и дългосрочно физическо насилие, както и случаи на кръвосмешение.


Традиционни възприятия за жените и децата


Широко разпространено е възприятието за ромските общности като едни от най-традиционните части на обществото, защото точно там се вижда най-ясно сблъсъкът на разбиранията за ролята на мъжа и жената в традиционното и в съвременното общество.


Нито един от описаните фактори не може да се приеме за причина за извършване на домашно и основано на пола насилие. Сами по себе си те не могат да причинят агресивно поведение, а само да увеличат вероятността за такова. Обикновено домашното насилие и насилието, основано на пола, са резултат от наличие на някакъв вид конфликт, а насилието като модел за реакция на конфликта се прилага при липса на неутрализиращи или възспиращи механизми. Жертвата и насилникът могат да имат различни представи за пола, които да послужат за основа на насилие от сексуален характер и престъпления от омраза срещу ЛГБТИК общности. Възможен е конфликт между различни възприятия за ролите в семейството. Конфликтни могат да са финансовите нужди и разбиранията за начина, по който да се добиват и използват семейните ресурси. Липсата на умения за мирно решаване конфликти и недостигът на умения за цивилизовано съжителство с другите могат да породят различни форми на домашно насилие.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (22)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2270 Неутрално

  Под термина "домашно насилие" разбира ли се и принуждаването на мюсюлманките да ходят изцяло покрити с черни чаршафи при 35-40 градуса жега, или само важи за европейците?

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 2. 2 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 5785 Весело

  Нещата са доста относителни. Когато мъж пляска жена в "50 нюанса сиво", това е еротика, но ако прави същото в Полски Тръмбеш, например, това става обект на горната статия... Въпрос на трактовка.

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 3. 3 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1483 Неутрално

  Държавата и тук е напълно безхаберна (не осигурява категорична защита), и жертвите в много случаи дори не докладват насилието, упражнявано върху тях. Предпочитат да си мълчат, от срам и страх. Така то се мултиплицира, но е обществена тайна. Както и пандемията от битова престъпност, въпреки статистиките на МВР.

 4. 4 Профил на Долен лев педал
  Долен лев педал
  Рейтинг: 225 Любопитно

  Почти се финализира процеса на тотално опростачване на електората!Така че, домашното насилие ще се увеличава с бързи темпове!

  Когато един глупак върши нещо,от което се срамува,той винаги твърди,че това е негов дълг.
 5. 5 Профил на Николай Георгиев
  Николай Георгиев
  Рейтинг: 1162 Весело

  Ежедневното пилене, мрънкане и сосане от страна на "слабия" пол може ли да се категоризира като ментално насилие?

 6. 6 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5606 Неутрално

  Всеки десети ? Не са верни статистиките им. Официалните статистики за България са 25% и се смятат за занижени

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 7. 7 Профил на qwertqwert
  qwertqwert
  Рейтинг: 931 Неутрално

  До коментар [#5] от "Николай Георгиев":
  Ежедневното пилене, мрънкане и сосане
  ----------------------------------------------------
  Ами вземаш си сакчето и се изнасяш.
  БЕЗ (!!!) да си посягате.
  По-интересно е къде свършва възпитанието и къде започва насилието спрямо децата.
  Не мога да се съглася, че ежедневното млатене е възпитание, но и не съм съгласен ,че изпросен шамар е насилие.

  След като мъж може да се жени за мъж, що пък двама братя да не се оженят?
 8. 8 Профил на qwertqwert
  qwertqwert
  Рейтинг: 931 Неутрално

  До коментар [#6] от "penetrating":

  Официалните статистики за България са 25% и се смятат за занижени
  -----------------------------------
  Ами зависи.
  В моите приятелски и роднински кръгове (да са ми живи и здрави всички) няма бити жени (или мъже).
  Само в един гравитиращ към нас заподозряхме такива наклонности - отсвирихме го.


  След като мъж може да се жени за мъж, що пък двама братя да не се оженят?
 9. 9 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 991 Неутрално

  Прекалеленото разширяване на дефиницията за насилие води до по ниска ефективност на борбата с реалното насилие,както и до злоупотреби както от уж "жертви" така и от разни борци.И ако нито "жертвата" нито "насилника" съзнават,че има насилие,то такова няма.

 10. 10 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5606 Неутрално

  До коментар [#8] от "qwertqwert":

  Не сте представителна извадка
  Впрочем по тази логика и 10% е грешна цифра - би трябва ли да е 0.

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 11. 11 Профил на potrebitel3
  potrebitel3
  Рейтинг: 225 Неутрално

  "Академия за права на човек – Норвегия" ?

  В Норвегия е един от най-богатите пенсионни фондове. Стандарта на живот е космически различен. Там се и крадат деца от семействата най-много. Само че те имат пари да ги възпитават(!) отделно, а у нас се стига само до великата роля на поредния психолог.

  И какво констатираха?

  Че няма значение скотски ниския доход и самата невъзможност да имаш нормален живот в България?

  Няма начин да се оправи една държава, ако чужди фондове непрекъснато финансират разрастване на фондации от психолози, а няма растеж на икономиката.

  Насилието е следствие на първоизточник - НЕВЕЖЕСТВОТО, алкохола и др. неща са междинни следствия.

  Когато броя на психолозите стане по-голям от броя на инженерите няма да спре насилието, а ще почне война. Не може допълнителните дейности да са все на първа страница.

  Насилието в семейството е следствие на нещо извън семейството. Необразованите възрастни са бивши необразовани деца.

 12. 12 Профил на potrebitel3
  potrebitel3
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Институционално насилие е насилие извършено от институции върху възрастни или деца с цел принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права.
  Например при публикуване на 45 негодни учебници се нарушава правото на децата на личен живот и контакт със семейството, защото трябва да ходят на частни уроци, за да навкасат същия(!) материал, който е необходим за изпитите, организирани от лишилата ги от пълноценен учебен процес организация.
  И какво? На някого да пу пука там за децата?
  И когато семейните отношения се влошат по причина на институционалното насилие върху децата, същите тези лелки платени с норвежки пари обвиняват родителите!

 13. 13 Профил на potrebitel3
  potrebitel3
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Институционално насилие е насилие извършено от институции върху възрастни или деца с цел принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права.
  Например при публикуване на 45 негодни учебници се нарушава правото на децата на личен живот и контакт със семейството, защото трябва да ходят на частни уроци, за да навкасат същия(!) материал, който е необходим за изпитите, организирани от лишилата ги от пълноценен учебен процес организация.
  И какво? На някого да пу пука там за децата?
  И когато семейните отношения се влошат по причина на институционалното насилие върху децата, същите тези лелки платени с норвежки пари обвиняват родителите!

 14. 14 Профил на Rock J
  Rock J
  Рейтинг: 334 Неутрално

  Жертвите на домашно насилие много добре знаят ,че няма на кой да се оплачат. На тази територия всеки се спасява сам ,и както може.

  Червеите не се страхуват от орлите.Те се страхуват от кокошките.
 15. 15 Профил на lustmord
  lustmord
  Рейтинг: 332 Неутрално

  До коментар [#1] от "lz2":
  [quote#1:"lz2"]Под термина "домашно насилие" разбира ли се и принуждаването на мюсюлманките да ходят изцяло покрити с черни чаршафи при 35-40 градуса жега, или само важи за европейците?[/quote]

  То забулването всъщност си е само крайната видима форма на цялостното оношение към жената като предмет в една значителна част от мюсюлманския свят. Подводната част на айсберга включва едни такива "прогресивни" практики като женско обрязване, убийства "на честта", продажба в нежелан брак и т.н. В хадисите има цели пасажи, в които описват с каква пръчка мъжа трябва да възпитава жената в послушание та описаните в статията проблеми в онова общество са нещо абсолютно непонятно.
  Всичките тези леви правозащитни организации обаче си траяха, когато преди 2 години шведската външна министърка беше казала, че в Саудитска Арабия се нарушават правата на жените а онези питекантропи моментално я обвиниха в ислямофобия и спретнаха такъв международен скандал прекъсвайки и дипломатически отношения и разтрогване на търговски споразумения бойкот на стоки.

 16. 16 Профил на potrebitel3
  potrebitel3
  Рейтинг: 225 Неутрално

  "но в през последните години се наблюдава увеличение на лицата с българско самоопределение. "

  Т.е. срива на образователната система и възможностите за работа в страната (в това изследване не влизат живеещив чужбина, очевидно.

  Пак се стига до образованието като водещ елемент на живота и успеха на нацията.

  По една проста причина: заетите и удовлетворените от работата си са по-спокойни и вкъщи и нямат време за депресии и агресии.

  И затова не са били нужни никакви изледвания!!!
  И затова не са били нужни никакви изледвания!!!
  И затова не са били нужни никакви изледвания!!!

  Това си се знае и без норвежкия фонд, в страна със СУ и още 50 университета. Но едни пари се взеха!

  И нека се запитаме, какво налага при 50 университета норвежки фонд да изледва?

 17. 17 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 1511 Неутрално

  Има една категория жени, които обичат да ги побийват. Мъжете им ги млатят като тъпани, а те твърдят, че ги обичат. Може ли това да се класифицира като насилие, или е елемент от садо мазо. Изобщо трудно е да се разбере докъде се простира насилието и откъде започва доброволното подлагане. Така че не съм склонна да се бъркам в личните взаимоотношения на хората и да ги класифицирам.

 18. 18 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 768 Неутрално

  Не съм забелязал да има висока толерантност към домашното насилие.Ама българите трябва да се изкарат по-черни и от дявола. Още повече българската жена е доста еманципирана-повечето вече карат автомобил,имат къде да живеят, разчитат на помощ от родители.

 19. 19 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2260 Неутрално

  А какво правим, когато жертвата е зависима финансово от насилника?
  Когато той я бие, а тя отново се връща при него.
  Който не иска да допуска насилие над себе си, трябва да може да сам да си изкарва прехраната. Това е задължително (макар и недостатъчно) условие.
  А в обществото не съм забелязал толериране или оправдаване на такова поведение.

 20. 20 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 6745 Неутрално

  Не знам в днешно време, в 21-ви век жена да стои при някой малоумник да я бие. По скоро забелязвам изнервени родители да пляскат дечицата си, които са беззащитни и безсилни.

 21. 21 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 2854 Неутрално

  До коментар [#7] от "qwertqwert":
  "Не мога да се съглася, че ежедневното млатене е възпитание, но и не съм съгласен ,че изпросен шамар е насилие"
  Бих добавил към това икономическите санкции за проявена пълна незаинтересованост към училище или други детски провинения. Тука обаче вече се говори и за финансово насилие.
  Ще излезе, че в дома може да няма пари за хляб, но трябва да има за дискотека.
  Както и да е. От втората част на статията става ясно, че всичко е писано като за ромската общност.

  Еретик
 22. 22 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 768 Неутрално

  До коментар [#21] от "Костадин Иванов":
  Поредна манипулативна статия-ясно се казва, че броят на подадените жалби е от 30 до 60 процента от циганки/разбирай 60 процента от жалбите са от циганки/при условие, че са около 12 процента от населението.И то циганка да се оплаче явно постоянно е била тормозена -те един шамар го нямат за нищо в тази общност.Да не говорим, че циганките на 90 процента са зависими финансово от мъжете.Ама пак българите се изкарват насилници.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK