Само Господ ли е над главния прокурор?

Сотир Цацаров

© Георги Кожухаров

Сотир ЦацаровМогат ли депутатите да питат главния прокурор за хода на дела със значим обществен интерес като например делото срещу подведените под отговорност длъжностни лица от фалиралата КТБ, сред които и мажоритарния собственик Цветан Василев? Предстои произнасяне на Конституционния съд, сезиран от главния прокурор по повод питане от трима депутати за хода на делото за КТБ. На проблема за отчетността на прокуратурата и главния прокурор е отделено място и в доклада на чуждестранните прокурори, който бе огласен в края на декември.


Поради значимостта на проблема "Дневник" препечатва статията на Петър Обретенов от специализирания сайт defakto.bg с разрешение на редакцията. Акцентите са на "Дневник".


Преди месец, главният прокурор сезира КС с искане за тълкуване на допълнението направено с последното изменение на Конституцията на чл. 84, т.16 КРБ, което предвижда Народното събрание да може да изслушва и приема, освен годишните доклади на ВКС, ВАС и главния прокурор / както беше по досегашната редакция"/, "и други доклади на главния прокурор за дейността на прокуратурата по прилагането на закона".
Главният прокурор пита дали под изискването за приeмане и изслушване на "и други доклади" се разбира представянето


само на обобщена аналитична информация за дейността на обвинението или може да се изисква информация и за предмета и развоя на конкретно дело


Като пример за последното той сочи искането на народните представители Валери Симеонов, Петър Славов и Мартин Димитров главният прокурор да бъде изслушан за разследването за КТБ. Главният аргументира тезата, че изслушването му по конкретно дело нарушава независимостта на съдебната власт и ще доведе на неблагоприятни за националната правна система последици.


Това питане е логично продължение на друго такова, отправено от предишния главен прокурор Борис Велчев за обявяване на противоконституционност на чл.100 от ПОДНС / Правилника за дейността на НС/, в частта, която установява задължение за държавни органи и длъжностни лица да предоставят на комисии на НС сведения и документи, дори когато представляват следствена тайна. С решение № 9 от 04.10. 2011г. по КД № 7/ 2011г. КС прие, че изискването на такива сведения нарушава принципа за разделение на властите, респ. независимостта на съдебната власт и е от естество да създаде затруднение за функционирането й.


Решението е взето с мнозинство на гласовете на членовете на КС, при много остро противопоставяне на малцинството, изразено в особени мнения, които тежат с изтъкнатите в тях доводи. По ядката на спора – дали задължението на прокуратурата да дава на анкетните комисии на НС сведения и документи, представляващи следствена тайна, нарушава принципа за разделение на властите – са аргументирани полярни мнения. Решението е мотивирано почти изцяло с доводи и разсъждения върху смисъла на този основен принцип на правовата държава и неговото претворяване от КС в редица негови решения.


В особените мнения, остро е поставен въпросът, макар и изразителите им да подчертават, че се стремят да останат в "рамките на добрия тон и професионалната етика", че изразената в решението позиция представлява превратно интерпретиране на оспорената разпоредба на чл. 100 на ПОДНС във връзка "с конституционните принципи за разделение на властите и независимост на съдебната власт" ( Благовест Пунев, Румен Ненков). В заключение, те изразяват една тревожна за общественото ни устройство прогноза: "Под предлог за опазване независимостта на прокуратурата като орган на съдебната власт от конституционна гледна точка


е абсолютно неоправдано досъдебното производство да се превърне в недостъпна територия за парламентарен контрол, в т.н "черна кутия", каквато то в голяма степен е понастоящем".


Връзката на искането на главния прокурор с обсъжданото по-горе решение е явна и ако бъде уважено ще има за резултат елеминиране, на практика, на важни за обществото действия на прокуратурата, по съображение, че нарушава принципа за разделение на властите. Той би могъл да отклони въпроса на тримата народни представители, като се позове на накърняване на "следствена тайна" по смисъла на това решение, но посоченото допълнение в Конституцията


повдига отново въпроса за същността на парламентарния контрол върху прокуратурата


Тезата на главния прокурор, че е длъжен да дава само "обобщена аналитична информация", на практика блокира въможността българското общество и в частност – неговите представители в парламента да получат информация за най–мащабната афера в България след падането на тоталитарния режим. Включително и за ролята на самата прокуратура в нея.


Отговорността на собственика на банката Цветан Василев (с която се занимава следствието) е само детайл от цялостната картина, довела до фалит на банката, в резултат на действия и бездействия на различни държавни органи и институции, от които прокуратурата не прави изключение.


Нека припомним, че за паниката, предшестваща поставянето на КТБ под особен надзор много съществена роля изигра тя със зрелищното нахлуване в централата на банката на взвод прокурори и следователи под предлог, че се готви присвояване и изнасяне на 206 милиона лева, на архивата на банката и се подготвя убийство на конкурент на Цветан Василев – небеизвестния депутат Делян Пеевски. Акция, която няма аналог в света, и която може да срути доверието и да доведе до фалит на всяка нормална, стабилна банка. Ако оставим настрани подозренията и обвиненията,че прокуратурата е действала като страна в спора Цв. Василев – Пеевски, то остава упрекът, че намесата й е безотговорен към интересите на банковата сигурност на страната акт, мотивиран от сигнали, които в последствие се оказаха неверни.


В общественото съзнание, прокуратурата, начело с главния прокурор, е обвиняема за фалита на КТБ, наред с ръководството на БНБ и редица други държавни институции от най–висок ранг, които ако действаха отговорно не биха допуснали развой, довел до заплащането на 4 милиарда лева – в крайна сметка пари на българските данъкоплатци.


В нормалните страни собствениците на банките се съдят за спекулациите, които правят, но самите банки се спасяват от фалит, защото средствата вложени в тях не са на мениджъра – банкер, а обществени. Нежеланието да се отговори на запитването на тримата депутати може да се окачестви и като проява на гузна съвест.


Въпросът е:


дължи ли прокуратурата, начело с главния прокурор, отчет пред българското общество за нейните действия и бездействия по жизнено важни за него въпроси?


Никой досега не е потърсил от тях отговорност за т. н.нар. Костинбродска афера, при която деполитизираната прокурорска институция пряко се намеси в най важния политически акт – парламентарните избори, чрез показна акция с обвинение към правителството в опит за фалшфициране на вота.


Обвинение, което впоследствие се провали в съда, но по-важното е, че то беше публично обявено в синхрон със заинтересовани политически сили, и то в деня за размисъл, в който са забранени всякакви прояви с политически оттенък.


Главният прокурор явно не прави разлика между политическа изява и конституционните му правомощия. Пресен пример за това е флиртът му с шоумена Слави Трифонов – показно приет по повод оплакване на последния за нарушения при провеждането на референдума – въпрос от компетентност на ВАС, по който има висящо дело – и писмото му адресирано и прочетено в шоу – предаването, където е изразено "личното му мнение", че референдумът е задължителен, независимо от недостигащите по закон 12 000 гласа. Лично мнение г-н Цацаров може да изразява само в приятелска компания събрана на софра, а в публичните си изяви трябва да се придържа към закона и да се съобразява с правомощията, които той му дава.


С подобни действия и изявления той не само накърнява престижа на оглавяваната от него институция, но може да се постави въпроса и за вредоносни за обществото последици от тях.


Но в българската нормативна уредба няма институция, която да зададе този въпрос и евентуално да потърси отговорност от главния прокурор


Опит в тази насока беше направен с изменението на Конституцията през 2006 г., когато се създаде нова ал.4 към чл.129, според която, при действия, които накърняват престижа на съдебната власт, както и при тежко или системно нарушение на служебните задължения, председателите на ВКС, ВАС и главният прокурор могат да се освобождават от длъжност от президента на републиката, по предложение на ¼ от народните представители, прието с мнозинство от 2/3. Това допълнение на конституцията, чиято необходимост се наложи поради поведение и действия на главния прокурор Никола Филчев, беше обявено за противоконституционно с решение № 7/ 13.09.2006г. по к.д. № 6 / 2006г. на КС, с основен мотив, че влиза в противоречие с фундаменталния принцип на чл.8 на Конституцията за разделение на властите и "не се вписва в модела на правовата държава".


Трябва да признаем, че българският КС има особен принос в теорията за разделение на властите, апотеоз на който беше прословутото решение № 3/ 10.04. 2003г. по КД № 22/ 2002г. Предизвикано по искане на същия този главен прокурор Никола Филчев,


КС революционно обогати съдържанието на понятието "форми на държавно управление"


което доктрината в цял свят изчерпва с монархия и република, със съответните подвидове: абсолютна, конституционна монархия; парламентарна, президентска република и пр., като реши, че приетата от ВНС парламентарна форма на управление включва и системата от висши държавни институции и възложените на тях дейности и правомощия, и всяка конституционна промяна на тези институции, дейности и правомощия е промяна и на формата на управление, което според чл.158, т.3 КРБ може да се извърши само от ВНС. От постановяването на това решение възможността за наложителни от обществено-политическото ни развитие и нужди конституционни и законодателни промени е блокирана. Нагледен пример за което е посоченото решение № 7/ 2006г.


КС смята, че е в противоречие с принципа за разделение на властите парламентът да може, и то при усложнена процедура и квалифицирано мнозинство да прави само предложение до президента за освобождаване от длъжност на тримата най-висши магистрати.


Но в такъв случай Германия е отрицание на правова държава, защото главният й прокурор Харалд Ранге беше отстранен, и то от министъра на правосъдието заради разследване на журналисти, обвинени в държавна измяна за разпространяване на секретни документи представляващи държавна тайна. При много спорни обстоятелства, германското правителство, чрез министъра на правосъдието, прие, че с действията си главният прокурор засяга свободата на словото и медиите.


За нас това звучи като опасна ерес на вярата в правовата държава, но нека за миг да се замислим: участието на главния прокурор в аферите "КТБ", "Костинброд" и противоречащото на закона медийно изявление в подкрепа на шоумените, не са ли повод с подобно значение за българското общество да се потърси отговорност от главния прокурор.


Отговорност, която да води не даже до крутата мярка – освобождаване от длъжност, а поне да бъде заставен да даде обяснение някъде, пред някакъв орган


за грешки, пропуски и недопустимост на негови действия. А такива случаи има много и извън посочените три.


Обществото пита какво става с разкритията на "Яневагейт", в който основни герои са висши магистрати, вкл. и гл.прокурор, а и оглавяващият изпълнителната власт?


Води ли се или не разследване по сведенията изнесени от Цветан Василев за корупционни схеми и политическо влияние, засягащи много тежко българската икономика?


И ако това са сложни за разплитане възли, какво е направено по един съвсем елементарен казус: има ли престъпление по служба със закупуване на луксозни автомобили за горско стопанство, които обаче са предадени и се ползват от НСО за нуждите на правителството и неговия ръководител?


Румънският главен прокурор беше заставен да подаде оставка, защото си е позволил да ползва кортеж за охрана, което не било предвидено в нормативен акт.


В България няма къде даже да се поставят тези въпроси.


И ако КС следва логиката на досегашната си практика, описаното в началото искане на главния прокурор ще бъде уважено. Остава, както и за много български граждани, надеждата и упованието, че европейските институции ще се намесят. Те не са напразни.


В анализа за структурния и функционалния модел на прокуратурата и на нейната независимост, изготвен от европейски експерти-прокурори, макар и с дипломатичен тон, но много ясно се подчертава, че приоритет трябва да бъде засилване на парламентарния контрол над държавното обвинение.


Препоръчва се създаване на специална парламентарна комисия за надзор над главния прокурор


която "да следи работата на службата на главния прокурор в нейните различни измерения" и пред която той да се отчита най-малко веднъж на три месеца. Дори се предлага механизъм, по който да се води разследване срещу главния прокурор при наличие на данни за престъпление.


Интересно как българският парламент, респективно КС, ще възприемат тези препоръки?


Главният прокурор обаче си е взел сериозна бележка от изразеното в доклада на експертите: "много сериозно сме обезпокоени от липсата на дела за корупция на високо равнище". Свидетели сме на небивал бум на привличане като обвиняеми на бивши министри и такива от подалото оставка правителство. Няма да се изненадам ако и самият подал оставка премиер бъде привлечен като обвиняем.


Тази изключителна активност на прокуратурата е отговор и светкавична реакция на препоръката в доклада, че ако в разумен период все още няма внесени дела за корупция на високо равнище ще трябва да се създаде специална структура за тази цел. Може да приветстваме тази активност, макар и да остава подозрението, че тя се проявява, както мимоходом споменават и експертите, тогава, когато министрите станат " бивши". Което пък подсъзнателно ни насочва към мисълта, че независимата прокуратура, поне в тези случаи и поне досега, се съобразява с политическата конюнктура.


Да се надяваме, че в бъдеще тази мисъл ще се окаже погрешна. И повдигнатите обвинения няма да се окажат "кьорфишеци" и ще завършат не с провал, като делото " Сапард", "Христо Бисеров" и много други, при които явни за обществото престъпления останаха ненаказани.


* Авторът е юрист с дългогодишен стаж. Бил е съдия и народен представител във Великото народно събрание, секретар на Съвета по законодателство към Министерството на правосъдието, парламентарен секретар на същото, зам.-председател на Централната избирателна комисия. В момента е адвокат.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (56)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 2. 2 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 509 Неутрално

  Необходима е коренна промяна в дейността на прокуратурата и главния прокурор, за което е нужна промяна на конституцията. Останалото е въртене на педалите на едно място.

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 3. 3 Профил на today
  today
  Рейтинг: 1012 Неутрално

  И за сметка на това парламентът прави бутафорни реформи, значи сегашното положение ги устройва.

  Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
 4. 4 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2536 Неутрално

  Не, гл. пр. е над БоК!

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 5. 5 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1783 Неутрално

  Не е верно , че над главнияТ прокурор няма никой. Това е заблуда, има и това е Библиотеката.

  SHADOWS of SOFIA
 6. 6 Профил на Доналд Радев
  Доналд Радев
  Рейтинг: 443 Неутрално

  [quote#0:"статията"]Предстои произнасяне на Конституционния съд, сезиран от главния прокурор по повод питане от трима депутати за хода на делото за КТБ. [/quote]

  Що ли не изчакат какво ще каже КС? Иначе "Над мене е само Господ" го констатира още Иван Татарчев. От тогава конституцията не е променяна в частта за главния прокурор. Та щом пише, че над него е само Господ - така и ще бъде. Защото е конституционно.

  "Америка преди всичко" означава "Майната му на останалия свят"
 7. 7 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2536 Неутрално

  [quote#1:"12345"]То е очерняне в медиите,[/quote]
  Що, аз в ПИКливите медии само хубави неща за цацаратурата чета.

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 8. 8 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 1010 Неутрално

  Над Цацаров са 2-та Клана - Борисов и Пееф

 9. 9 Профил на Дневник пропагандна газета
  Дневник пропагандна газета
  Рейтинг: 284 Неутрално

  "Никой досега не е потърсил от тях отговорност за т. н.нар. Костинбродска афера, при която деполитизираната прокурорска институция пряко се намеси в най важния политически акт – парламентарните избори, чрез показна акция с обвинение към правителството в опит за фалшфициране на вота.

  Обвинение, което впоследствие се провали в съда, но по-важното е, че то беше публично обявено в синхрон със заинтересовани политически сили, и то в деня за размисъл, в който са забранени всякакви прояви с политически оттенък."

 10. 10 Профил на danfan
  danfan
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Въпросите са много резонни. Прокуратурата много умело се прикрива зад следствената тайна. Трябва да има обаче баланс,
  а търсещите информация да се възползват по-умело от възможностите, които и сега има. Няма забрана да се получава информация за резултатите от приключило разследване. Информация от кухнята не бива да се изнася докато тече разследване, в противен случай мнозинството в НС може да получава сведения за разследвани свои хора под някакъв предлог. Но безспорно ПРБ, която дава щедро информация по делата срещу Трайчев, Прокопиев и Дянков, здраво мълчи по други въпроси. Само че въпросът, поставен пред КС е по-друг и е принципен, затова той няма голям избор освен да защити тайната на разследването. Можете да ми сложите минуси, но нещата са така

 11. 11 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 450 Неутрално

  [quote#4:"Николай Колев"]Не, гл. пр. е над БоК![/quote]
  Но пък за сметка на това е под Пеевски

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 12. 12 Профил на Дневник пропагандна газета
  Дневник пропагандна газета
  Рейтинг: 284 Неутрално

  [quote#1:"12345"]Голям вой от олигархията с тези поръчкови статии.[/quote]
  Голям вой от червените тролове в опит да задушат всякакви въпроси към Цацата и въпроси защо сме на това дережде въобще.

 13. 13 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1783 Неутрално

  До коментар [#1] от "12345":

  Ако може , подскажи ни кои са?

  SHADOWS of SOFIA
 14. 14 Профил на Beyond
  Beyond
  Рейтинг: 1114 Весело

  Не преувеличавайте ролята на ЦАЦАТА, ако обичате. Тя е на дъното на хранителната верига, все пак, нали така?  На мен Цацаров ми излгежда СМЕшЕН, непохватен, не много интелигентен.

  Страшен? Моля ви се!

  TAKE THE RED PILL!
 15. 15 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2746 Неутрално

  До коментар [#1] от "12345":
  Пложението е много неприятно привикват либертофонски министри и им дават обвинения! Корпоративния прокурист Трайчо е опищял ортълъка вече за дето бил продал туй-онуй! Острието на Световната Банка - Дянков също е съкрушен! И двамата не вярват,че друг освен либерто-шаман може да ги съди!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 16. 16 Профил на lone wolf
  lone wolf
  Рейтинг: 850 Любопитно

  До коментар [#1] от "12345":


  [quote#1:"12345"]че в демокрацията трябва да има и независими държавни органи.[/quote]

  Независими???
  От кого?
  От тебе, може и да е независима, но Сокола и Прасчо, редовно си похапват с Цаца!
  (И дебелата Цаца прави всичко, тия двамата да не го изпържат в тигана!)

  Да разлая троловете!!
 17. 17 Профил на danfan
  danfan
  Рейтинг: 8 Неутрално

  А предложенията на европейските прокурори трябва да бъдат приети и приложени едно към едно

 18. 18 Профил на Das Territorium
  Das Territorium
  Рейтинг: 1466 Неутрално

  Докато българската прокуратура продължава да е устроена и да действа на принципа на съветската прокуратура от средата на миналия век, и докато същата се води част от "независимата съдебна система" нищо няма да се промени. Независимо с парламентарен контрол или без.
  Трябва първо да се премахне централизираната йерархична структура на прокуратурата и второ - тя да се извади от съдебната система, защото и за слепите е очевидно, че мястото й не е там.

  A lie can run round the world before the truth has got its boots on. Terry Pratchett
 19. 19 Профил на Лео
  Лео
  Рейтинг: 1342 Неутрално

  Страшното е, че главният прокурор не се страхува и от Господ...

 20. 20 Профил на BiGman1
  BiGman1
  Рейтинг: 2645 Неутрално

  Не само Господ...и някой като Жоро Павето...

 21. 21 Профил на virtual brain
  virtual brain
  Рейтинг: 1441 Любопитно

  До коментар [#1] от "12345":

  Какво означава "независими държавни органи" за теб - да изпълняват нагло и демонстративно политическите поръчки на Доган и мафията около него, да абдикират явно от функциите и задълженията си и да няма никаква възможност за обществен контрол и отчетност?
  Сталинската Цацаратура у нас няма нищо общо с демокрацията.

  АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
 22. 22 Профил на lone wolf
  lone wolf
  Рейтинг: 850 Любопитно

  До коментар [#15] от "comandante vs либерални ентусиасти&корпократи":

  Аз да кажа, че сестра ти е лека жена, пък ти ходи разправяй, че нямаш сестра!
  .................
  Посочи ми заведено читаво дело срещу знакова фигура в България!
  Скоро можем да чакаме от Цацата:
  "Ние ги обвиняваме; съдиите ги оправдават!"

  Да разлая троловете!!
 23. 23 Профил на ruby
  ruby
  Рейтинг: 229 Весело

  Всеки който се осланя на Господ за изпълнение на задълженията си е шарлатанин - тотален или частичен.

 24. 24 Профил на exit13
  exit13
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Много удобно е всеки опит за контрол да се представя като "нарушаване независимостта на съдебната система" Всъщност големият проблем е точно липсата на контрол!

 25. 25 Профил на Доналд Радев
  Доналд Радев
  Рейтинг: 443 Неутрално

  [quote#12:"Jumbo Jet"]Голям вой от червените тролове в опит да задушат всякакви въпроси към Цацата [/quote]
  Главният прокурорси има говорителка. Та почти всяка сутрин по сутрешните блокове Румито Арнаудова отговаря на всякакви въпроси.

  "Америка преди всичко" означава "Майната му на останалия свят"
 26. 26 Профил на virtual brain
  virtual brain
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  До коментар [#19] от "Лео":

  Страхува се и даже му треперят бузките от страх. Страхува се и от тоя дето го държи с компромати и му дърпа конците от Сараите. Страхува се и от политическата ситуация, да не се обърне лодката и да го подпука натодното недоволство. Страхуеа се и от много други работи.
  То и един Чаушеску беше дълго време недосегаем, пък накрая знаем какво стана.

  АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
 27. 27 Профил на virtual brain
  virtual brain
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  До коментар [#5] от "ka2":

  Главният прокурор е подходящата удобна и старателно подбрана маша на "Библиотеката", една от многото (но вероятно най-важната) институция в България, овладяна от мафията.

  АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
 28. 28 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1783 Неутрално

  До коментар [#24] от "exit13":

  Напълно съм съгласен.

  SHADOWS of SOFIA
 29. 29 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1783 Неутрално

  До коментар [#27] от "virtual brain":

  Така е.

  SHADOWS of SOFIA
 30. 30 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  Много добър анализ, точен, разбираем и за не специалисти и остава една "малка" подробност, най-после в закона за съдебната власт исъответните разпоредби на конституцията, прокуратурата да излезе от състава на съдебната власт.

 31. 31 Профил на svetlio_rm
  svetlio_rm
  Рейтинг: 670 Неутрално

  Само на мен ли ми се струва като пропаганда, публикацията на статии насочени срещу противници на собственика на дадена медия. Породени от събития случили се между 2те страни.

 32. 32 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2686 Неутрално

  До коментар [#1] от "12345":

  Да де...! Проблема е, че не са независими някои държавни органи, дето много удобно се крият зад това понятие, независимост...!
  По-скоро, трите власти трябва да са взаимно зависими и контролиращи се една друга, при строго установени и публични процедури! На наша почва, независимостта се оказва безконтролност и свободия, достигаща критични размери!
  Властите не могат да се оправят с елементарната битова престъпност, изразяваща се в кражби на овце и кокошки, какво остава за нещо по-сериозно!
  Трябва, пълен контрол и прозрачност, кой, как, къде, с кого и какво прави! Включително и за прокуратурата, която е крайно време да се изкара от съдебната власт и да започне да работи ефективно...! Не да слушаме, как всеки един обществен проблем, бил голяма следствена тайна...!

  Бивш tww09306483.
 33. 33 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1783 Неутрално

  До коментар [#31] от "sv3tli0":

  Това може да е едната сюжетна линия. Да го кажем, интерес на собственика. Но другата която е под радара на обществото също е важна.

  SHADOWS of SOFIA
 34. 34 Профил на calc
  calc
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Неколко Господ-а може, ама да е само един едва ли

 35. 35 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 886 Весело

  Господ, сам по себе си, е достатъчно авторитетна институция, според автора, стояща над Главния прокурор!!
  Апропо авторът, като юрист и в битността си на велик депутат, трябваше да изтъкне горенаписаното когато се създаваше Конституцията от 1991!!
  Или като исто бугарин, е силен с акъл от "задна" дата!!
  Нищо, да си запази забележките за следващото ВНС !!

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 36. 36 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 2088 Неутрално

  Само Господ ли е над главния прокурор?Така излиза.Защо обаче парламента не променя законодателството,това е друг въпрос.

 37. 37 Профил на sarunka
  sarunka
  Рейтинг: 815 Неутрално

  До коментар [#30] от "tsvetko_51":

  Трябва да е част от изпълнителната власт. Това ще е истинска съдебна реформа. докато не носят отговорност пред никого, който и да сложат на поста главен прокурор все същата работа (видно от всички такива заемали този пост)

  Политиката на Дневник за администриране на форума е най-грозното лице на цензурата. Към съфоромците с най много плюсове. Кефи ли ви , че лоената топка ви ги блъска?
 38. 38 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  И аз мисля така и единствено в тази посока може да всява опасения е нашенския порив към вярно служене на премиер/силни на деня в политическата част, но пък заедно с правителството, ще носи отговорност за действия/бездействия и контрол от страна на парламента.

 39. 39 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  До коментар [#36] от "chicago514":

  Една от причините е необходимостта от квалифицирано мнозинство, а виждаме поне досега кои и какви печелят изборите.
  С други думи, ако ние не си изберем достатъчно хора, коитото да работят наистина за такъв тип реформи, няма на какво да разчитиме и такива кто цацата и неговите предшественици, ще ни се смеят в лицето.

 40. 40 Профил на blaserr93lrs2
  blaserr93lrs2
  Рейтинг: 451 Неутрално

  Господ да внимава!Цацаров винаги може да повдигне обвнения срещу Христос и да привика всички апостоли на разпит!Юда Искариотски пък имал пикантна информация за едни 30 сребърника и една смокиня!

 41. 41 Профил на gbj06554106
  gbj06554106
  Рейтинг: 561 Любопитно

  Империята продължава да отвръща на удара.

  Още доста статии ще четем ..... след поредното повдигнато обвинение

 42. 42 Профил на blaserr93lrs2
  blaserr93lrs2
  Рейтинг: 451 Неутрално

  До коментар [#41] от "ПРОРОК ИЛИЯ"

  Ами не ги чети!Върви да палиш свещи за боко и цацата!Целувай портрета на доган и пеевски...Алелуя!

 43. 43 Профил на sarunka
  sarunka
  Рейтинг: 815 Неутрално

  До коментар [#38] от "tsvetko_51":
  Инстинкта за самосъхранение на всеки, ще спре ози порив. Включително и на изпълнителната власт.

  Политиката на Дневник за администриране на форума е най-грозното лице на цензурата. Към съфоромците с най много плюсове. Кефи ли ви , че лоената топка ви ги блъска?
 44. 44 Профил на tedif
  tedif
  Рейтинг: 506 Любопитно

  Аз пък се интересувам от:
  - цацата къде смята да се *скатае* след цацаруването?
  - дали ще има охрана,ако реши да се тътре из пловдивските улици?
  Може да попита и вземе опит от някои пловдивски политически *герои*.

 45. 45 Профил на SEAL
  SEAL
  Рейтинг: 864 Неутрално

  Това е шефа на държавата.

 46. 46 Профил на volarok
  volarok
  Рейтинг: 2344 Неутрално

  Отговор за КТБ скоро няма да има по простата причина, че Цв. Василев все още не е привлечен, като обвиняем. А и прокуратурата някак си не бърза да го привлича, нито да го разпитва. Прокуратурата си знае защо, но прави впечатление, че държавното обвинение сякаш се страхува да нагази в този случай, особено след интервютата на бившия собственик на фалиралата банка и заканите му да разкрие някои пикантерии от политическия ни живот. Така обвръзката на прокуратурата с политическата конюнктура в страната лъсва и по тази линия. Иначе, промяна в позицията на гл. прокурор и на обвиненията срещу бивши министри очаквам да има след като сегашното правителство бъде заменено със служебно такова, т.е. след началото на края на ГЕРБ. Тогава библиотекарският клан и генералите в БСП ще направят сериозен опит да вземат властта в държавата, като за целта ще се възползват от услугите на Цацаров по модела на Костинбродската афера, която този път ще бъде много по-дълбока и всеобхватна.

 47. 47 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  Добра стати, ясна и логична ...
  Една шайка , използва независимостта на Съдебната власт - за да ПРИКРИЕ СВОЯТА ЗАВИСИМОСТ от ..мафията,,
  Това прави цацаров и шайката около него - със зъби и нокти ...))
  ' Следствена тайна " - :) Никой не иска от тази торба с фекалии- подробности - а КОГА , ЗАЩО или КАК се развиват "следствията' , на които той е ..шеф ...Срокове, повдигане на обвинения - по обществено известни казуси и грабежи и т.н...) Толкова ..
  Но този и това не иска - той се изживява като недосегаем, мех , с фекалиии..)
  А мафията , Боко, червените , Гоце , доган, и сие - НЕ са съгласни и провалиха реформата в Съд. система - толкова ..
  Шайката прокурори им е удобна- да се договарят , тайно и само за себе си ..Правосъдие , мафиотско ..)

  BIG AL
 48. 48 Профил на Jikevjikev Jikev
  Jikevjikev Jikev
  Рейтинг: 284 Неутрално

  Кви са тия права на прокуратурата?
  Та те са само страна в споровете в Съда, защитаващи интересите на държавата! Адвокати на Държавата са! Те не са съдебна власт!
  Като адвокати на държавата е редно държавата(в лицет на министър председател или министър на правосъдието) да си ги сменя и наказва, като не защитават интересите и, както всеки от нас може да си смени адвоката!

 49. 49 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7454 Неутрално

  Цацаров иска да превърне държавата в прокурорска република, толкова се е вживял в своята независимост.

 50. 50 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1487 Неутрално

  Може би Цацата смята, че няма Господ, иначе би се съобразявал с Него.

 51. 51 Профил на 2leva
  2leva
  Рейтинг: 512 Любопитно

  В България парламента, че си винаги си има едно наум си има, но би било доста забавно примерно в страна като Щатити някой конгресмен да се обръне към Върховния съд и да поиска да го информират как върви еди кое си дело. Примерно как върви делото за глоба на автопрозводител Х или застраховател У.

 52. 52 Профил на Мондиана
  Мондиана
  Рейтинг: 1389 Неутрално

  [quote#14:"Beyond"]Не преувеличавайте ролята на ЦАЦАТА, ако обичате. Тя е на дъното на хранителната верига, все пак, нали така?[/quote]
  Хубаво определение! Да, Цацаров е обслужващ персонал - висш, но обслужващ. Като му изтече мандатът, ще е интересно да се проследи съдбата му, примерно с какви имоти и какви участия във фирми ще се окаже.

 53. 53 Профил на Мондиана
  Мондиана
  Рейтинг: 1389 Неутрално

  Хубав анализ! Има качествени хора у нас, но защо ли не могат да се обединят.
  И както четях материала изведнъж ми хрумна една идея. Славчо като е такъв патриот, загрижен за България, защо не хвърли енергия за разплитане на аферата КТБ. Това наистина ще смени системата в нещастната ни мафиотизирана страна. Гарантирано!

 54. 54 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5787 Неутрално

  Отлично обобщение на професионален език с говорещи сами за себе си примери за неадекватност на позиция, личност и закони в България.

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 55. 55 Профил на glawonog
  glawonog
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Когато набиваха съдебната реформа на кол, Валерианчо аргументира патреодателското си гласуване с финта, че няма как да не вярваш на главния си прокурор до степен да му желаеш орязани правомощия и повишена отчетност. Е, явно вярата му се е разклатила.

 56. 56 Профил на iceman_bg
  iceman_bg
  Рейтинг: 302 Неутрално

  Ролята на прокуратурата е много голяма. Главният прокурор и подчинените му прокурори, са единствените които могат да решат ДА НЕ ПОВДИГАТ ОБВИНЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, независимо от доказателствата. Или ДА ПОВДИГНАТ УМИШЛЕНО ПРОВАЛЕНО ОБВИНЕНИЕ.

  Нали разбирате каква власт е да гарантираш на някого, че няма да го разследваш и обвиняваш ... Примерно за контрабанда, злоупотреба със служебно положение, корупция, съмнителни обществени поръчки, приватизация, източване ... И никоя партия и правителство, да не носи отговорност за липса на разследване и мотивирано обвинение ... Изчезнали едни 4 млрд. от бюджета, но виновен няма ...

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK