Осем факта за ранната раждаемост сред ромските момичета

В ромската махала в Кюстендил

© Цветелина Белутова, Капитал

В ромската махала в Кюстендил2017-а бе посрещната с медийния шум, че 13-годишно дете от Сливен е родило първото българче за годината. Осведомяването по случая впоследствие се оказа декорирано от медиите и съответно поднесено доста спекулативно. Изясни се, че 13-годишното сливенско момиче не е дало живот на първото новородено за годината, а истинското първо бебе е родено в Плевен от 22-годишна майка. Въпреки това пояснение обаче интерпретацията, че ромите масово раждат толкова често и толкова рано, че дори първото бебе за годината е родено от дете-ромче, отново бе утвърдена у общественото съзнание. А съвпадението на имената и на двете въвлечени в случая деца с тези на две станали популярни в медиите личности придатъчно подпомогна стимулирането на сензационната еуфория и злоупотребата с темата "ранната ромска раждаемост" в името на рейтинга.


През първите дни на януари ликът на детето, което уж беше дало живот на първото бебе за новата година, бе масово разбулван и демонизиран от медиите. Телевизионни репортери задаваха въпроси на родилото дете дори в болницата, като от някои от запитванията лъхаше неприкрит унизителен умисъл. Членове на семейството му също бяха експлоатирани в името на рейтинга и импресиите.


Но може би най-зловредно бе обстоятелството, че некомпетентни и синтезиращи мнения по отношение на ромската общност бяха представяни като изобразяващи грозни обрисовки факти, докато самите факти всъщност сочат съвсем друго. Сред тези мнения не липсваха и враждебни. Чрез напомняне на митове, които частично или напълно не отговарят на реалностите, манипулативно и в разрез с етичните медийни стандарти бе възбудена поредната вълна на стереотипизиране и демонизиране на образа на ромите.
Но статистиката за ранната ромска раждаемост, която бе пропусната при отразяването на темата в медиите и бе заместена от базиращи се на митове и стереотипи лични мнения, разкрива много по-различна картина от тази, която медийната аудитория усвои като послание от случая с 13-годишната майка от Сливен.

Факт №1: Ранната ромска раждаемост намалява


На прима виста – предвид непрецизния и неетичен начин, по който засягащи ромите теми намират отражение в повечето медии - може би е трудно човек да допусне, че все по-малко ромски момичета раждат рано. Но това е факт.


Още в края на миналия век се наблюдава рязък спад в ранната ромска раждаемост. Към 2001 г. 51% от ромските жени в България са родили своето първо дете преди да навършат пълнолетие, според данните на Националния статистически институт /НСИ/. За сравнение, към 1992 г. този дял е бил 69%. Тоест само за период от 9 години в края на миналия век се забелязва значителен спад на ранната раждаемост сред ромския етнос.


А що се отнася до извънредно ранната раждаемост, от 7% през 1992 г. тя е спаднала на 3,6% през 2001 г. Колкото и да се акцентира в медиите върху такива случаи поради пиперливостта на темата – като чрез наблягането върху негативните багри от нея се създава усещане, че едва ли не извънредно ранната раждаемост сред ромите е преобладаващо явление - истината е, че за 9-годишния период от 1992 до 2001 г. особено рязко намалява броят на децата, родени от майки под 14-годишна възраст. По-актуални точни данни за раждаемостта преди навършване на 14-годишна възраст, за съжаление, не се намират.


Факт №2: Ромите встъпват в брак все по-късно


Глобална тенденция е все повече да се увеличава възрастта, на която хората създават семейство и стават родители за първи път. Общата насока да се ражда все по-късно, разбира се, засяга и ромите в България.


Макар и все още ранната ромска раждаемост да е нерядко явление в страната, истината е, че тя намалява все повечe. Изследване на УНИЦЕФ от февруари 2016 г. отбелязва тенденция на понижение в броя на детските бракове и ранните раждания като абсолютна стойност и като процент от всички бракове и раждания в България.


Факт №3: Повечето ромки се женят след навършване на 18-годишна възраст


Независимо от масовите обществени възприятия, че представителите на ромския етнос масово създават семейства твърде рано, истината е, че в наши дни повечето ромски момичета сключват граждански или традиционен брак след навършване на пълнолетие.


Данните от изследване на УНИЦЕФ от февруари 2016 г. сочат, че за 10-годишния период от 2001 до 2011 г. броят на непълнолетните момичета в съжителство е намалял с около 30 процента. През 2011 г. в цялата страна броят на 16-годишните момичета в граждански или традиционен брак е 1505, а на тъкмо навършилите пълнолетие – 4334.


В периода от 2001 до 2011 г. – подобно на последните 9 години от миналия век - продължава да нямалява броят на непълнолетните майки. Публикуваните в изследването на УНИЦЕФ данни сочат, че 3495 момичета под 18-годишна възраст са родили първото си дете през 2013 година. В това число влизат родилите непълнолетни момичета от всички етноси в страната.


Факт №4: Слабата просветеност е характеристика на повечето непълнолетни ромските майки


Сред непълнолетните момичета, при които е настъпила ранна женитба, 54 процента са тези, които имат само начално или по-ниско образование. Тоест слабата просветеност сред твърде младите ромски майки обикновено или е една от предпоставките за ранното встъпване в брак и ранното раждане, или е съпътстваща характеристика на тези момичета.


Отбелязва се обаче положителна тенденция на нарастване на броя на завършилите основно и средно образование ромки, която тенденция е в противоречие с преобладаващото в обществото негативно мнение, че ромите като цяло не искат да учат. Особено ярка е тази позитивна тенденция в големите градове.


Факт №5: Бедността сред ромите е основната причина за напускането на училище и сключването на ранен брак


Докато преди десетилетия сключването на ранен брак е била основната причина за преждевременното напускане на училището, в наши дни ранното отпадане на много ромски деца от образователната система се дължи предимно на липсата на парични средства в семействата и на слабата заинтересованост от страна на родителите към учебните процеси - се отбелязва в изследването на УНИЦЕФ. Неговите автори определят тези две причини като взаимносвързани.


Причината за по-слабото образование сред ромите - което е и характеристика на повечето ромски момичета, които раждат преди да навършат пълнолетие - се корени в два основни фактора. Според изследването на УНИЦЕФ, публикувано през февруари миналата година, освен по-трудните социалноикономически условия на живот (бедността, иначе казано), фактор за ранната раждаемост са и културните специфики на някои ромски групи, включваща ранната женитба като част от житейска реализация на момичетата.


Факт №6: Културните особености все още стимулират ранната жентба


Липсата на средства е сред главните фактори за преждевременното отпадане на ромските момичета от училище, без това да е пряко свързано с характерната сред някои групи от етноса традиция за сключване на ранен брак. Също така в доста от случаите крайната бедност води до ранното омъжване на момичета, чиито семейства не могат да осигурят прехраната им. В тези случаи родителите дори смятат, че чрез ранна женитба осигуряват по-добра реализация в живота на дъщерите си.


Но в изследването на УНИЦЕФ се посочва също така, че изискването за запазване на девствеността на булката е основната културна норма, с която е свързан детският брак при ромите. Изискването за честта на момичето се схваща като важен дял от идентичността на много роми. Понякога ходенето на училище се свързва с риска от загубване на девствеността, поради което родителите спират момичетата си от училище.


Но има съществени разлики между отделните ромски групи, включително и по отношение на географските региони, които обитават. Тоест запазването на девствеността на булката не е важна за всички ромски групи. Докато някои ромски родители приемат, че непълнолетното им дете не е личностно и физически готово да бъде родител, други вярват, че непълнолетните майки раждат здрави деца и не допускат, че ранното раждане носи опасност за майката и плода, се твърди в изследването на УНИЦЕФ. Макар и здравните медиатори да информират семействата за опасностите, до които може да доведе една ранна бременност, често общностната норма за брачна възраст надделява над хипотетичния риск за здравето при ранна бременност.


Изследването на УНИЦЕФ отбелязва също, че в повечето случаи евангелистките църкви имат позитивно влияние по отношение на проблема с ранната раждаемост, тъй като повечето от пасторите поощряват вярващите млади момичета да завършат максималната степен на образование и да отложат встъпването в брак до момента, когато се почувстват стабилни за тази важна житейска стъпка.


Факт № 7: Санкциите преобладават за сметка на превенцията


В общините, където често се практикуват ранни бракове (например в Сливен), липсва ангажираност на местната власт за решаване на проблема. В изследването на УНИЦЕФ се отбелязва, че българските институции работят за предотвратяването на ранната ромска раждаемост предимно чрез санкции, а не наблягат на превенцията на детските бракове, въпреки че в законодателството има вписан ред за превенция на ниво местна и централна власт.


Социалните работници се възприемат сред ромските общности предимно като санкциониращи и бюрократични, а не като предоставящи услуги в полза на тяхното добруване. Тоест фактът, че ромите чувстват, че значителна част от обществото и представителите на държавните институции подхождат с негативни нагласи спрямо тяхната общност, играе сериозна роля за капсулирането им и за проблемната им интеграция. А предразсъдъците и стереотипите със сигурност не подпомагат превенцията на ранната раждаемост.


Факт № 8: Мнения за ромите често погрешно се представят като факти


Политически и обществени кръгове почти винаги преди избори се активират и посредством медиите плашат обществото, че след време ромите щели да станат повече от етническите българи. В близките месеци предстоят поредните предсрочни парламентарни избори, следователно тази и други подобни теми, по които е лесно да се наслагват лъжи за политическа употреба, вероятно често ще присъстват в публичното пространство.


Но каквито и спекулации да се обявяват публично, статистическите данни и изследванията сочат, че се наблюдава постоянен и значителен спад не само по отношение на ранната ромска раждаемост, а и в средния брой деца, родени от една жена от ромски произход.


Официалните статистически данни сочат, че


раждаемостта сред ромите е спаднала 2 пъти за 9-годишния период от 1992-ра до 2001 г. и продъжава да спада


Ако родените преди 1930 г. ромски жени са имали средно по 3,5 деца, то за родените в периода 1965-1970 г. средният брой деца е 2,5. Важно е да се вземе предвид и фактът, че поради значително по-високата детска смъртност в ромските общности и значително по-ниска продължителност на живота сред тях (по данни от 2007 г., цитирани от изследване на Института "Отворено общество" /ИОО/, средната продължителност на живот при ромите е с над 10 години по-ниска в сравнение със средната продължителност сред етническите българи), завишената раждаемост сред ромите, доколкото тя факт, е естествен механизъм на популацията.


Официалните статистически данни сочат, че едва 3% от семействата в България (включително и ромските) изобщо имат по три деца, като само 1% от тях имат повече.


***


Статистическите данни и изследванията показват, че възприятието, че ромите масово раждат твърде рано и имат много деца е клише, като фокусирането върху отделни случаи от страна на медиите и употребата на спекулации води до налагането на негативни мнения като факти. Да, ранна раждаемост сред ромите има, но спекулирането с нея и представянето ѝ като масово явление със сигурност не разрешава проблема и не води до нищо добро.


Генерализиращата ромите представа по отношение на брачната възраст, ранната раждаемост и нивото на образование, която преобладава в медиите и обществото, често е в противоречие с реалностите. А създаването на фалшива реалност е основният фактор за капсулирането на ромската общност и за бавното ѝ включване в обществото.


За разрешаването на проблема с явлението "ранна ромска раждаемост", последното от което има нужда обществото ни е фактите да бъдат замествани от лични мнения. Стастистическите данни и изследванията сочат, все повече роми се ингегрират в обществото ни, макар и бавно. Ранната раждаемост сред ромите, както стана ясно по-горе, също намалява. Тоест въпреки неефективността на държавата по отношение на ромската интеграция, ромската общност има желание, полага усилия и успява да се интегрира.


За да се ускори процесът на включване на ромския етнос в обществото е наложителна последователна и ефективна стратегия, за осъществяването на каквато пък е нужна обществена и политическа воля. И медийна среда, която, изграждайки обществения дневен ред, не поддържа стереотипите и предразсъдъците, а ги руши.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (136)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1707 Неутрално

  Факти!!! Ние кльопаме само алтернативните факти. Те ни дават самочувствието на по-висш човешки вид. И ни освобождават от отговорност. Когато някой български гражданин в чужбина извърши нещо лошо, той непременно ще е циганин, с чието престъпно поведение и съзнание за безнаказаност ние като общество и държава нямаме нищо общо.

  Зятова и не приемам извода, че трябва да има стратегия за включване на ромския етнос. Да си оправим държавата да не е гето и ще се стопи и циганското гето.

 2. 2 Профил на fresia
  fresia
  Рейтинг: 328 Неутрално

  Крайно време е да им се помогне да правят секс без да забременяват.Реално,те това искат,ние,данъкоплатците,също.
  Вързване тръби,спирали и т.н. за тях трябва да е безплатно.
  Без детски за майки под 18.Детски не на ръка,а само като добавка към заплатата на единия родител.
  Вържете хелзинкарите и ще си оправим циганите.
  От двете категории най ми е противна първата паплач.Циганите поне не знаят какво правят.

 3. 3 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4898 Неутрално

  Това някакъв отчет за едни "усвоени" пари , отпуснати за интеграция на ромите ли е ?
  И като как бедността е причина като излиза от бедно семейство и отива пак в бедно семейство или само семействата с момичета са бедни ?? или само половината са бедни а другата половина богати ???
  Ех аФФторе, ех !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 4. 4 Профил на stalker
  stalker
  Рейтинг: 346 Неутрално

  Тази статия за ромите ли е била? Щото си помислих че е за циганите.
  Аман от политкоректност.

  Common sense !
 5. 5 Профил на ostin22
  ostin22
  Рейтинг: 653 Неутрално

  Царе сме ние българите някой да ни е виновен..В случаят ромите..:-) Реално ромите за последните 30 години наистина са нараснали със стотина хиляди човека, но проблемът не е в това, а че мърморещите българи за същият период са намаляли с цели 2 милиона!!!

  There is no way to happiness, happiness is the way!
 6. 6 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4898 Гневно

  "Тоест въпреки неефективността на държавата по отношение на ромската интеграция, ромската общност има желание, полага усилия и успява да се интегрира.

  За да се ускори процесът на включване на ромския етнос в обществото е наложителна последователна и ефективна стратегия, за осъществяването на каквато пък е нужна обществена и политическа воля. И медийна среда, която, изграждайки обществения дневен ред, не поддържа стереотипите и предразсъдъците, а ги руши."

  една ВРЕДНА за обществото и НЕВЯРНА теза, вменяваща вина не на виновните а на данъкоплатците. Аз никога не бих дал място в медия на такъв АНТИБЪЛГАРСКИ АНТИДЪРЖАВЕН пасквил !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 7. 7 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4898 Разстроено

  До коментар [#5] от "ostin22":

  не ти разбирам тезата и антитезата. това някакъв силогизъм от трета степен ли е или плод на банален делириум тременс социопатикус ?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 8. 8 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3913 Неутрално

  До коментар [#5] от "ostin22":

  Проблемът е, че ромите опъват над 50 % от от бюджета за социални дейности!?

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 9. 9 Профил на ostin22
  ostin22
  Рейтинг: 653 Неутрално

  До коментар [#7] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Тезата ми е пределно ясна.. Докато намираме вечно от какво да се оплакваме и за какво да мрънкаме/разбира се високо интИлигентно/ изчезваме като нация. За никого не е тайна че след 20 години ще сме останали в България 5 милиона от които половината малцинства и имигранти..

  There is no way to happiness, happiness is the way!
 10. 10 Профил на Маршалов
  Маршалов
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Защо ромките специално или главно в България си скъсват половите органи от раждане още от началото но пуберитета, е няма в нормалния свят друга такава държава:
  "1.Помощ при бременност, по чл. 5а от ЗСПД

  150 лв., само за тези, които не са плащали осигуровки по КСО и със среден месечен доход под 350 лв., при три деца –

  * общо 450 лв. месечно.

  2. Помощ за раждане на дете, (250 лв. за първото, 600 лв. за второто и 200 лв. за третото дете)

  * общо 1050 лв. еднократно.

  3. Помощ при раждане на дете с увреждания:

  * 100 лв.

  4. Месечна помощ по чл. 8 от ЗСПД (при родители без социални осигуровки и доход под 350 лв.), по

  * 100 лв. месечно до навършване на 1 година;

  5. Помощ при раждане на близнаци, по 1200 лв. на близнак, еднократно

  * 2400 лв.;

  6. Месечна помощ за дете (35 лв. досега), а от 2014 г. по 50 лв., след това може и повече, при доход по-нисък от 350 лв., или общо

  * 150 лв. месечно;

  7. Месечна помощ за деца близнаци до завършване на средно образование, месечно по 52,50 лв., общо

  * 103 лв. месечно за години наред;

  8. Месечна добавка за дете с увреждания (70% от брутната МРЗ), по 189 лв. месечно (според годишния доклад на Държавния департамент на САЩ, 47% от циганските деца в България са болни от астма или диабет);

  9. Целева помощ на първолаци - еднократно 150 лв., с праг 350 лв.,

  * общо 450 лв.

  10. Компенсация за детска градина (чл.10б на ЗСПД), по 100 лв., общо

  * 300 лв. месечно.

  11 . Безплатно пътуване на многодетна майка, годишно, примерно

  •100 лв. всяка година.

  12 . Диференциран минимален доход (ДМД) по чл.9, ал.3, т.8 на Правилника за прилагане на ЗСП месечно в размер Х%65 лв. (65 лв. е Гарантираният минимален доход, ГМД), примерно

  •50 лв. месечно.

  13 . ДМД за дете до завършване на средно образование, 91% от ГМД, или по 59,15 лв., общо

  •197,45 лв. месечно.

  14 . ДМД за родител, отглеждащ сам дете/деца до 3 години (самотна майка), месечно 78 лв. (чл.9, ал.3, т.10а от ПП на ЗСП);

  15 . Помощ за превенция за изоставяне (при заплаха за изоставяне на новороденото), еднократно

  •325 лв. (5 пъти ГМД);

  16 . Помощ за реинтеграция (да си вземе обратно изоставеното дете) евентуално еднократно 325 лв., може и повече, еднократно

  •1025 лв. за трите деца.

  А ето как се стига до 21 вида социални помощи и до 1500 лева месечен доход!

  17.Шестнадесет годишната циганка също е дете и нейните родители вземат за нея детски и други помощи /това, което в момента вицепремиерът и социален министър Калфин се опитва да спре/.

  Да добавим:

  18. 250 лв. при раждане на първо дете

  19.284 лв. за енергийна помощ

  20.325 лв. за т.нар. „кратна помощ”

  21.4 пъти в година хранителни помощи.

  И още:

  •По 20 лева на дете всеки месец помощи от „Евророма”.

  •Много спестени пари от ток и вода.

  Ето как се стига до сумата около и над 1500 лева на месец само от помощи, г-н депутат Илия Илиев от ДПС!"

  източник: http://bez-cenzura.com/epitzentar/vizhte-podrobno-kak-16-godishna-tziganka-vzima-nad-1500-lv-ot-pomoshti-vseki-mesetz

  мурзилка
 11. 11 Профил на Маршалов
  Маршалов
  Рейтинг: 488 Неутрално

  До коментар [#2] от "fresia":

  Как ще се съгласят да не раждат? Когато като раждат гламавата ни държава ги прави богати, без дори да трябва да работят каквото и да е през целият си живот?

  мурзилка
 12. 12 Профил на diegos
  diegos
  Рейтинг: 1114 Неутрално

  С две думи да синтезирам извода от статията отчет:

  "Ромите са жертви. Всички останали (обобщени като общество при това, различно от ромите) са насилници и манипулатори."

  Иначе, статистиката е приятна тема за разговор. Винаги може да изтискаш каквото ти е необходимо. Е съседната статия за билетите в градския транспорт на София...

  Странно ми е, че са поднесени САМО осем факта. При 20 факта, сигурно автора щеше да вземе три пъти повече от съответните фондации. Животът е цифри...

 13. 13 Профил на lone wolf
  lone wolf
  Рейтинг: 837 Неутрално

  Когато започна да чета такива излияния, и проверявам автора!
  Ама той бил "борец за граждански права", бе!
  Много пресолява манджата!
  Тук дава факти; в линка митове!
  Мантрата на циганите е:
  "Крадем, защото нямаме работа!"; "Дайте ни работа и ще спрем да крадем"!
  Сори, ама каква работа да ви дадем? Какво можете?
  Циганин - оператор на цифрова металообработваща машина, някой виждал ли е?

  http://www.marginalia.bg/aktsent/10-mita-za-romite/

  Да разлая троловете!!
 14. 14 Профил на Маршалов
  Маршалов
  Рейтинг: 488 Весело

  По-лесно е, вероятно, да накараш депутат да си даде имунитета

  мурзилка
 15. 15 Профил на ck
  ck
  Рейтинг: 836 Неутрално

  Домашното възпитание е първопричината: ниска култура, липса на стремеж към образование и неправилната загриженост на държавата да взема от работещите и да дава на необразованите и мързеливите.

 16. 16 Профил на lone wolf
  lone wolf
  Рейтинг: 837 Неутрално

  До коментар [#12] от "diegos":

  В различните си статии, "аФтора" дава различен брой!

  Да разлая троловете!!
 17. 17 Профил на diegos
  diegos
  Рейтинг: 1114 Неутрално

  Факт № 7: Санкциите преобладават за сметка на превенцията

  Моля... санкции? Глоба за секс с непълнолетна ли бе? Има си НПК, там пише какво се полага... санкции... алеле, тия съвсем загубиха човешки облик. Навити са на Содом и Гомор, само да си оправдаят хонорарите... хем защитават ромките от "санкции", хем с подобни статии поощряват нарушаването на закона, извинен с "традиции"...

 18. 18 Профил на samarianin
  samarianin
  Рейтинг: 614 Весело

  хахахахаха - този е ясен

  https://clubz.bg/48150-koj_stana_chovek_na_godinata_na_bhk

  Теодор Спасов беше обявен за „Журналист на годината” за смелите му статии, целящи информираност и разбиване на митове и стереотипи относно редица маргинализирани групи в България. През 2016 г. той засягаше непопулярни теми като речта на омразата в онлайн пространството спрямо жените, ЛГБТИ хората и ромите, а със своите коментари се бореше срещу разпространяването на дезинформация чрез медиите.

  Je suis дани кирилов
 19. 19 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4898 Неутрално

  До коментар [#9] от "ostin22":

  съвсем друго внушаваш - че за ранната раждаемост на ромите сме виновни НИЕ ! Ти ако се задяваш с млади ромки или ако си ром ние нямаме вина за тези работи- дано го осмислиш.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 20. 20 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4898 Неутрално

  До коментар [#18] от "samarianin":

  истината винаги лъсва - като шило в торба е. Лошата за много индивиди новина е, че менторът им и спонсор е бита карта.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 21. 21 Профил на lone wolf
  lone wolf
  Рейтинг: 837 Неутрално

  До коментар [#11] от "Маршалов":


  [quote#11:"Маршалов"]Когато като раждат гламавата ни държава ги прави богати[/quote]


  Случка от първо лице!
  Мой съвипускник от Военоморско училище Варна се прибира и го гледам, ръката му превързана!
  "Какво стана?" - питам го!
  "Остави се! Щях да си счупя ръката!"
  Случката:
  Спира автобуса Бургас-Варна за почивка в Обзор; когато се качват обратно, един циганин го дръпва и му казва: "Внимавай, ще ми счупиш телевизора!" . "Къде е тоя телевизор?"
  Циганина: "Не виждаш ли че жената е бременна? Сега, като дадат парите, и ще си купя телевизор!"
  И нашия му забива един юмрук!
  И това си беше още по бай-Тошово време!

  Проблема не е от вчера!

  Да разлая троловете!!
 22. 22 Профил на espresso
  espresso
  Рейтинг: 274 Неутрално

  По-добре цигани, отколкото афганистанци. В България циганите заемат много от нишите, запазени за мигранти в Западна Европа - включително висенето на социални помощи или нискоквалифицирана работа - затова мигрантите няма къде да се настанят.

  ГЕРБ - Граждани... Европейско... Развитие... - баси тъпия виц.
 23. 23 Профил на Маршалов
  Маршалов
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Автора трябва да го обявят за продажник по интереси на годината. Внимание! Той е пример за нещо, което е антипод на определението за журналист!

  мурзилка
 24. 24 Профил на olimpipanov
  olimpipanov
  Рейтинг: 825 Неутрално

  Поредният грантаджия майцепродавец. Като толкова малко раждат и живеят по-кратко от българите, защо нарастват като абсолютен брой тъмнозелените?!

 25. 25 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 754 Неутрално

  Първо наистина раждаемостта сред циганите спада.Но въпреки това имат положителен естествен прираст от около 15 хиляди годишно.Това естествено са неофициални данни на експерти,защото НСИ счита за цигани само тези,които са се декларирали като такива.А голяма част от циганите се декларират при преброяванията като турци или българи.Най-меродавно е преброяване на циганите ,правено от МВР през 80-е години като тогава са броени като цигани всички живущи в циганските гета,а не само тези дето се определят като цигани.И тогава броят им е бил 560 хиляди.За 30 години средно по 15 хиляди годишно прираст вече са между 900 хиляди и 1 милион.от родените 61 хиляди деца миналата година поне 1/3 до 1/2 са цигани.

 26. 26 Профил на Grizacha ot Razgrad
  Grizacha ot Razgrad
  Рейтинг: 594 Гневно

  До коментар [#4] от "stalker":

  Автора на статията е написал 45 пъти думите,ром,ромски,ромите.Навсякъде по света ги наричат цигани и такива ще си останат.А циганин е достатъчно за да знае и малко българче какво означава.

 27. 27 Профил на ''zms15783''
  ''zms15783''
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Повечето жени роми раждат вкъщи по тяхна си традиция.
  Ваксини на децата си не слагат.

 28. 28 Профил на Канасубиги
  Канасубиги
  Рейтинг: 751 Неутрално

  До коментар [#10] от "Маршалов":

  1-во да цитираш "без цензура" е несериозно,
  2-ро, ако е толкова изгодно защо не минеш на тяхната "схема", 20 лв от "Евророма" ще ги прежалиш (ако не си от техния етнос)?

  I don't debate. Too much Word, not enough Excel.
 29. 29 Профил на fresia
  fresia
  Рейтинг: 328 Неутрално

  [quote#11:"Маршалов"]Когато като раждат гламавата ни държава ги прави богати, без дори да трябва да работят каквото и да е през целият си живот? [/quote]
  Има ли желание,начин се намира!!!!
  Какво ще кажете за тази идея:детските не се получават на ръка,а се приспадат от данъците за всички:бели,цигани,без значение дохода и дори в увеличен размер?Правата,обвързани със задълженията,задълженията- с работата.
  Работещите цигани вече са по-малко цигани,имат по 2 деца и дори амбиции.
  Циганите са си наши и можем да се справим,макар и трудно.
  Но това вече е абсолютно задължително:
  [quote#22:"espresso"]По-добре цигани, отколкото афганистанци[/quote]
  Нови цигани,враждебни,дошли да ни изместят,защото тотално са омазали държавата,от която идват,трябва да бъдат спрени с всички сили още на границата.Нямат работа тук.Няма да оправяме света.

 30. 30 Профил на qwertqwert
  qwertqwert
  Рейтинг: 918 Неутрално

  Още в края на миналия век се наблюдава рязък спад в ранната ромска раждаемост. Към 2001 г. 51% от ромските жени в България са родили своето първо дете преди да навършат пълнолетие, според данните на Националния статистически институт /НСИ/. За сравнение, към 1992 г. този дял е бил 69%.
  -------------------------------------------------------------
  Аналогия на това твърдение - няма да ме наричате пияница, защото 1992 година съм бил пиян 69 % от дните в месеца, а 2001 г, само 51 %

  Отделно, че вече сме 2017 година, ама това въобще предлагам да не се задълбаваме.....
  Гранта е важното да се усвои

  След като мъж може да се жени за мъж, що пък двама братя да не се оженят?
 31. 31 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 754 Неутрално

  И крайно време е да се престане с мантрите,че циганите не ходели на училище,защото били бедни.Не ходят на училище,защото образованието не е ценност за тях.Особено пък при мизерните заплати в България.Няма как да стимулираш циганин да учи 17 години и накрая да почне за 600 лв заплата.Има много богати цигани,които са неграмотни,като изкарват парите си с работа в чужбина или от престъпна дейност.Но дори и да не са престъпници 90 процента от циганите са в сивата икономика и на практика не плащат никакви данъци освен ДДС като купуват стоки.

 32. 32
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 33. 33 Профил на Канасубиги
  Канасубиги
  Рейтинг: 751 Неутрално

  Все пак след 2001-ва какво се случва?
  Статията е малко като предговор..

  I don't debate. Too much Word, not enough Excel.
 34. 34 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3390 Неутрално

  Автора на статията е написал 45 пъти думите,ром,ромски,ромите.Навсякъде по света ги наричат цигани и такива ще си останат.
  =========
  Не размътвай водата , роми е добре.
  Има бели като Тръмп цигани и шоколадени като Обама българи !
  До коментар [#26] от "mentra65":

  Bukalemun
 35. 35 Профил на Grizacha ot Razgrad
  Grizacha ot Razgrad
  Рейтинг: 594 Весело

  [quote#27:"xali"]Повечето жени роми раждат вкъщи по тяхна си традиция.
  Ваксини на децата си не слагат.
  [/quote]

  До коментар [#27] от "xali":

  Интересно, ти откъде знаеш тези неща,освен ако не живееш в махалата...........................................

 36. 36 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 754 Неутрално

  [quote#34:"eti"]Не размътвай водата , роми е добре. [/quote]
  Не роми,а турци.Ако не вярваш отиди до Столипиново в Пловдив и ще установиш,че всички жители на квартала говорят на турски,мюсюлмани са и се определят като турци.

 37. 37 Профил на kaka_simitli
  kaka_simitli
  Рейтинг: 281 Неутрално

  [quote#11:"Маршалов"]Как ще се съгласят да не раждат? Когато като раждат гламавата ни държава ги прави богати, без дори да трябва да работят каквото и да е през целият си живот?[/quote]
  Ихаааа, такава голяма глупост скоро не бях чел. Топ 100 на "форбс" окупиран от многодетни цигански майки! Интересно защо Българите не вземат да забогатеят и те, като знаят начина, ами си ходят най-беднички в Европа?

 38. 38 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4898 Неутрално

  До коментар [#32] от "kaka_simitli":

  Алоо, булка тук се говори за РАННАТА раждаемост е не за ромската такава. Учи булка, УЧИ !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 39. 39 Профил на Маршалов
  Маршалов
  Рейтинг: 488 Разстроено

  До коментар [#26] от "mentra65":

  Абсолютни и американци и въобще англоговорящите ги наричат gypsy, повечето други нации, сред които има"роми" също си имат правилният термин, а не "толерантният"!

  Малко помощ от чиче Гугъл:

  http://image.prntscr.com/image/c96382830d3f4a3492cbc807d793a334.png

  Гугъл и по-голямата част от света, въпреки все повече ширещата се "толерантност", си ги превеждат правилно!

  Българската държава и (не)българските ни медии, са нещо на въпреки на останалият свят. Чудя се, дали да не подам петиция до г-н Тръмп да ни избомби с няколко ядрени заряда, та макар и да затрие и известен брой читав народ, поне да се свърши и с толерантните изчадия на тази територия, които на всяка мърша, от която имат някаква изгода, се кланят, коленичат и целуват ръце и други органи!

  мурзилка
 40. 40 Профил на kaka_simitli
  kaka_simitli
  Рейтинг: 281 Неутрално

  [quote#36:"mushashi"]отиди до Столипиново в Пловдив и ще установиш,че всички жители на квартала говорят на турски[/quote]
  Бравус, филолог! Малко "добър ден" не могат да кажат на Турски, ама щом експерт-филолог кът теб го твърди, няма начин да не е истина!

 41. 41 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3390 Весело

  а говорят на турски,мюсюлмани са и се определят като турци.
  =========
  Да ама да си турчин не е лесно. Не на всеки късмет. До коментар [#36] от "mushashi":

  Bukalemun
 42. 42 Профил на Маршалов
  Маршалов
  Рейтинг: 488 Неутрално

  [quote#37:"kaka_simitli"]Интересно защо Българите не вземат да забогатеят и те, като знаят начина, ами си ходят най-беднички в Европа? [/quote]
  Щото бюрократите ни, като иде етническа българка и и дават само стандартните 2, или най-много 3 стандартни типа майчински добавки. Щото доста от българките работят и дори с малки заплати не се добират до многобройните социални помощи, от изброените в онзи коментар. Щото не се пишат "самотни" майки(или "самотни" бащи, да и такъв термин има, специално изобретен за полза на циганите) като 90%+ от циганките", щото не стоят зад етническите българки 99 броя НПО-та и няколко етнически партии(забранени по конституция, но въпреки това съществуващи в милата ни родина) да реват за правата им. Щото етническите българки не декларират 90%+ от децата си с категории трайна инвалидност и всевъзможни тежки заболявания. Защото етническите българки, си плащат за всичко което ползуват и придобиват. Сега доволна ли си?

  мурзилка
 43. 43 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 2442 Неутрално

  Той проблема с ранното раждане е медицински. Без значение дали за ромки се отнася. Нека доктора да каже, ако е вредно, да се санкционира, ако не е вредно, да се разреши. Иначе всичко останало написано в статията няма връзка с темата.

 44. 44 Профил на kaka_simitli
  kaka_simitli
  Рейтинг: 281 Неутрално

  [quote#38:"КМЕТ В СЯНКА"]тук се говори за РАННАТА раждаемост е не за ромската такава.[/quote]
  Чети булка, чети! Говори се, че намалява в пъти, което е факт имам наблюдения първа ръка, и продължава да намалява. И циганетата последните 10-тина години масово ходят на училище, което оборва още един мит. Има училища особено в малките градове и селата в които ако идеш ще ти почернеят оченките като погледнеш учениците, бледолики няма, ама нито един.

 45. 45 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 754 Неутрално

  [quote#40:"kaka_simitli"]Бравус, филолог! Малко "добър ден" не могат да кажат на Турски, ама щом експерт-филолог кът теб го твърди, няма начин да не е истина!
  [/quote]
  А на какъв език говорят според теб?Колкото и чудно да ти се струва циганите,които се определят като турци рядко знаят цигански.И говорят на турски.

 46. 46 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 754 Неутрално

  [quote#44:"kaka_simitli"] И циганетата последните 10-тина години масово ходят на училище, което оборва още един мит. [/quote]
  Кой точно мит оборва?Това че ходят на училище не означава,че научават каквото и да е било.От страх да не загубят работата си учителите не им пишат двойки и циганите продължават в по-горни класове без никакви знания.

 47. 47 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 2287 Неутрално

  "Изискването за честта на момичето се схваща като важен дял от идентичността на много роми. Понякога ходенето на училище се свързва с риска от загубване на девствеността, поради което родителите спират момичетата си от училище."

  Много интересно?! Какво пречи на ромската идентичност, след като дефлорират булката тя да продължи да посещава училище, както и да ползват контрацептиви? След това иначе неграмотните мангусти мног бързо се ориентират в бюрократичните лабиринти, когато трябва да получат това, което "държавата им дължи"!

  I Want To Believe
 48. 48 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4898 Неутрално

  До коментар [#44] от "kaka_simitli":

  ти се пишеш кака !

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 49. 49 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 754 Неутрално

  [quote#41:"eti"]Да ама да си турчин не е лесно. Не на всеки късмет.[/quote]
  Така и не разбрах-признаваш ли за турци циганите от Столипиново,които се определят като турци?

 50. 50 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 754 Неутрално

  [quote#47:"2.5"]Много интересно?! Какво пречи на ромската идентичност, след като дефлорират булката тя да продължи да посещава училище, както и да ползват контрацептиви?[/quote]
  Друго е по-интересно.Откъде накъде ходенето на училище ще е свързано със загуба на девствеността на циганките?Изнасилват ли ги в училищата?Щото аз не знам нито един подобен случай.

 51. 51 Профил на Маршалов
  Маршалов
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Присъствието на много от "ромските" деца в училище, е само фиктивно, на хартия. Факт, който лично съм наблюдавал в родният ми град. Ходят колкото да получат топлата закуска и ако има нещо друго, което е на аванта. Ходят там да играят по спортните съоръжения на училището. Събират се там, за да се задяват по "любов", да си избират партньори. Като процент от циганчетата, които реално влизат в клас е доста малък, а на които им и влиза и нещо в лавата, е още по-малък.

  мурзилка
 52. 52 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 754 Неутрално

  [quote#51:"Маршалов"]Като процент от циганчетата, които реално влизат в клас е доста малък, а на които им и влиза и нещо в лавата, е още по-малък.[/quote]
  Съпругата ми преподава в Езикова гимназия,където се влиза с изпит.Поради демографската криза е достатъчно вече и с две тройки на изпитите да влезеш да учиш там.От над 1200 ученика няма нито един циганин.А живеем в район с многобройно циганско население.Та ясно ми е за какво"образование" на циганите става въпрос.

 53. 53 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3390 Неутрално

  Така и не разбрах-
  =======
  Знам , нормално е !
  До коментар [#49] от "mushashi":

  Bukalemun
 54. 54 Профил на fresia
  fresia
  Рейтинг: 328 Неутрално

  Цигани не е обидна дума,обиждат я с действията си носителите й.По същия начин обиждат и думата роми.
  Същите лиготии с цветнокож за негър,защото негър(черен)било обидно.Щом аз съм бяла и не се обиждам,цветнокожият (не чернокож)ще си е негър и точка.Не цветът му е виновен.Като спрат да се правят на маймуни,ще ги уважават,ако ще да са зелени.
  Нашите цигани са два вида,турски и български.Първите са неспасяеми генетично.Вторите трудно ще различиш от българите:работят,1-2 деца.
  [quote#37:"kaka_simitli"]Интересно защо Българите не вземат да забогатеят и те, като знаят начина, ами си ходят най-беднички в Европа? [/quote]
  Забогатяваме,ама от твоето ниво ти няма как да го видиш.

 55. 55 Профил на Маршалов
  Маршалов
  Рейтинг: 488 Неутрално

  До коментар [#28] от "Канасубиги":

  3. въпросните доходи са факт и не са изброени само в онзи сайт, просто той ми попадна най-лесно като потърсих инфото, за което съм чел и от съвсем официални източници. Вярно, в някои от тях където го имаше, статиите са затрити, вероятно медиите са били заплашени, или е минала "толерантната" цензура

  мурзилка
 56. 56 Профил на kaka_simitli
  kaka_simitli
  Рейтинг: 281 Неутрално

  [quote#45:"mushashi"] циганите,които се определят като турци рядко знаят цигански.И говорят на турски.[/quote]
  Циганите които се определят като Турци знаят и говорят цигански, рядко знаят по няколко думи на Турски, и може да минат за говорещи Турски само пред филолози като теб. В последните години се наблюдава все по-засилваща се тенденция циганите да говорят на Български по между си и с децата си, особено сред циганите ходили на училище. Има цели махали в които циганите общуват по между си на Български, да не казвам, че малките циганета дори не знаят Цигански. Там много често ще чуеш младо цигане да казва на някоя стара циганка/циганин: Говори на Български ма, циганко/циганин проста/прост.

 57. 57 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 754 Неутрално

  [quote#53:"eti"]Знам , нормално е ! [/quote]
  Хахаха.Ясен си ми.Ама иначе обвиняваш българите ,че били ксенофоби.Хората в Столипиново се определят като турци,говорят на турски,имат турски имена и са мюсюлмани.Ама ти не ги признаваш за турци.Защо ли?

 58. 58 Профил на kaka_simitli
  kaka_simitli
  Рейтинг: 281 Неутрално

  [quote#46:"mushashi"]Кой точно мит оборва?Това че ходят на училище не означава,че научават каквото и да е било.От страх да не загубят работата си учителите не им пишат двойки и циганите продължават в по-горни класове без никакви знания.[/quote]
  А на Българчетата викаш пишат двойки поголовно. От страх да не загубят работата си не пишат двойки никому, критерият е един и същ. Имаше някакви изследвания за функционалната неграмотност на Българските ученици в средното образование, според вашите форумни факти там циганета няма, а що учениците неграмотни? Каквото за всички това и за гол Асан.

 59. 59 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 754 Неутрално

  [quote#56:"kaka_simitli"]Циганите които се определят като Турци знаят и говорят цигански, рядко знаят по няколко думи на Турски, и може да минат за говорещи Турски само пред филолози като теб.[/quote]
  И откъде имаш подобни наблюдения?Много ми стана интересно.Аз съм юрист от 15 години и професионално съм се срещал със стотици цигани.И 90 процента от циганите,определящи се като турци,не знаят цигански.Има случаи,когато не знаят български език и се налага да се назначи преводач от турски език,а не от цигански,защото не го разбират.
  [quote#56:"kaka_simitli"]Има цели махали в които циганите общуват по между си на Български, да не казвам, че малките циганета дори не знаят Цигански.[/quote]
  И къде това?Циганите или говорят на цигански,или на турски.Такива дето говорят само български са голяма рядкост.Единствено тези,дето са интегрирани сред българи не знаят цигански или турски.Ама аз тях не ги броя за цигани.

 60. 60 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3390 Неутрално

  .Ама ти не ги признаваш за турци.Защо ли?
  ========
  Що да не ги признавам?
  За отделен индивид мога да дам отговор ,но за група от хора е относително.
  А и турчин не е етнически термин а е национален ...нали писах преди малко ,но кой да чете ! Така че чуеш ли за ксенофобия , мен не ме търси там...
  До коментар [#57] от "mushashi":

  Bukalemun
 61. 61 Профил на Маршалов
  Маршалов
  Рейтинг: 488 Неутрално

  http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/teroristi-ot-isljamska-darzhava-sa-preminali-prez-romskata-mahala-na-pazardzhik.html
  Не знам дали само за турци се определят, има и приличен брой такива, разбира се, влизащи като електорат към друга антикоституционна партия, освен евророма, а именно ДПС, а може и в някоя от новите етнически отцепления от същата, като ДОСТ и прочие, или е нещо малко по-страшно, да речем радикални ислямисти...

  мурзилка
 62. 62 Профил на Маршалов
  Маршалов
  Рейтинг: 488 Неутрално

  [quote#60:"eti"]А и турчин не е етнически термин а е национален[/quote]
  Турчин може да е национален термин в турция. В България се използва като етнически, за самоопределяне различно от етнически българин.

  мурзилка
 63. 63 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 754 Неутрално

  [quote#58:"kaka_simitli"]Имаше някакви изследвания за функционалната неграмотност на Българските ученици в средното образование, според вашите форумни факти там циганета няма, а що учениците неграмотни? Каквото за всички това и за гол Асан.[/quote]
  Не е вярно,че няма цигани в средните училища.Има.В нашият град има две средни училища ,в които учениците основно с цигани.Ама в елитните-езикови и математически гимназии,където се влиза с изпит циганите са голяма рядкост.Защо ли?

 64. 64 Профил на Маршалов
  Маршалов
  Рейтинг: 488 Неутрално

  [quote#58:"kaka_simitli"]Имаше някакви изследвания за функционалната неграмотност на Българските ученици в средното образование[/quote]
  Факт! Обаче...
  Фактите за едно нещо, не винаги вършат работа, да се оборват факти за друго нещо, дори на пръв поглед, без да се замисли човек, така изглежда.

  мурзилка
 65. 65 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2162 Неутрално

  " Изясни се, че 13-годишното сливенско момиче не е дало живот на първото новородено за годината, а истинското първо бебе е родено в Плевен от 22-годишна майка. "

  И какво променя това?! нищо! Това, че не 51% а 69 са непълнолетните "булки" е голямо постижение, няма що! А, че културните особености още определяли поведението на циганките направо изби рибата!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 66. 66 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 754 Неутрално

  [quote#60:"eti"]А и турчин не е етнически термин а е национален [/quote]
  Хахаха.Ами то тогава терористите от ПКК не са кюрди,а чисти турци.

 67. 67 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  До коментар [#2] от "fresia":

  "Докторе,
  много циганчета ПАК се раждат в къщи.
  Ми нали ти казах за ония гумички.
  Две кофи изядох от тях и жената пак е бременна".

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 68. 68 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  До коментар [#57] от "mushashi":

  Е как що?
  Щото си остават цигани.

  Индийци да кажеш...ама пък ще е обида за индийците.

  И самите цигани наричат себе си "цигани". Няма смисъл от уточнение.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 69. 69 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 754 Неутрално

  [quote#68:"Росен (Путлер капут)"]Е как що?
  Щото си остават цигани. [/quote]
  На мен ми е ясно това.И аз не ги признавам за турци.Въпросът е,че ЕТИ казва,че всички български граждани трябвало да се наричат българи,независимо дали са цигани.Като имаше предвид циганина ,който в метрото в Германия ритна жена.И аз му казах,че този циганин се определя като турчин,мюсюлманин е,говори на турски и му викат с турско име.А жена му и децата му са с турски имена.Така че няма как да го брои за българин,а за циганин или турчин.

 70. 70 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  До коментар [#69] от "mushashi":


  [quote#69:"mushashi"] турско име.А жена му и децата му са с турски имена[/quote]
  Обичайното е да са с български имена.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 71. 71 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  До коментар [#69] от "mushashi":

  В Европа отдавна се научиха да отделят кое е български гражданин и кое е българин....слава Богу.
  Ети донякъде е прав, ама това е дълга история.
  В началото на миналият век между България и Турция има някаква договорка, че в България турци няма.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 72. 72 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3390 Неутрално

  90 процента от циганите,определящи се като турци,не знаят цигански.Има случаи,когато не знаят български език
  ============
  А знаеш ли ,че част от тези хора може въобще да не са цигани ?
  С течение на времето и битовите им особенности може да са станали такива .....
  От периода 855 , до 1396 , за цигани на Балканите не се споменава , но не всички живеещи тогава са били християни.
  Купанарите и калайджиите например са два интерсни случая които (защо ли) са включени към графата на така наречените цигани....
  А онзи майтап ,че са присъстали от 681 ва година , поне за антрополозите се гледа като предполагаем процент реалност дори ..... До коментар [#59] от "mushashi":

  Bukalemun
 73. 73 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 754 Неутрално

  [quote#72:"eti"]А знаеш ли ,че част от тези хора може въобще да не са цигани ? [/quote]
  Ами не знам,защото са си чисти цигани.Като видя един циганин може да го разпозная сред стотици други хора.Преди години бях в Лондон където има всякакви мургави.Няколко пъти видях цигани и ги познах веднага.Една говореше на унгарски-значи е била унгарска циганка.

 74. 74 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 754 Неутрално

  [quote#72:"eti"]Купанарите и калайджиите например са два интерсни случая които (защо ли) са включени към графата на така наречените цигани.... [/quote]
  А те какви са ?Да не са българи или турци?

 75. 75 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3390 Любопитно

  ЕТИ казва,че всички български граждани трябвало да се наричат българи,независимо дали са цигани.
  ==$$$=
  Охааа , явашш!
  Не съм твърдял такова нещо !
  Казах ,че ако някой е напуснал официално страната си и е отишъл в друга , гражданството му е най легитимната инстанция в международни води .
  До коментар [#69] от "mushashi":

  Bukalemun
 76. 76 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 754 Неутрално

  [quote#71:"Росен (Путлер капут)"]В Европа отдавна се научиха да отделят кое е български гражданин и кое е българин....слава Богу. [/quote]
  Не съм толкова сигурен.Знам за няколко случая,когато на българи в чужбина не вярвали,че са такива,защото били много бели.

 77. 77 Профил на ikar_01
  ikar_01
  Рейтинг: 694 Неутрално

  До коментар [#36] от "mushashi":

  Наримат се турци, но самите турци ги наричат цигани и не ги признават за свои. Нямам предвид политиците, защото за тях те са електорални единици.

 78. 78 Профил на kaka_simitli
  kaka_simitli
  Рейтинг: 281 Неутрално

  [quote#59:"mushashi"]И откъде имаш подобни наблюдения?Много ми стана интересно.Аз съм юрист от 15 години и професионално съм се срещал със стотици цигани.И 90 процента от циганите,определящи се като турци,не знаят цигански.[/quote]
  Занимавам се с производство на етерични масла, те както се знае се произвеждат от растенията наречени "билки" и "подправки" а както се знае най-големите събирачи на билки са циганите. В различни периоди ми се налага да изкупувам билки в различни райони на страната. Срещам се със стотици цигани ежемесечно, искам-не искам (по-скоро, не искам-не искам) понаучих някоя дума на цигански покрай тях. Да често попадам на турчеещи се цигани но когато разговарят по между си с моят оскъден цигански ги разбирам и ги хващам, че си говорят на цигански. В Карловско например, всички земеделски инструменти циганите наричат с Гръцките им имена. В карловско на цигански "мотика" е "чапа" (чапа-мотика, Гръцки) но Силистренският циганин не знае, че "чапа" е мотика на Цигански, те си имат друга дума. Отделно в Карловско и Казанлъшко циганите от 5 нагоре броят на Гръцки, те Гърчеещи цигани ли са? Тъй като Циганите нямат писменост са забърсали думи от всякъде където са минали, срещал съм цигани от различни краища на България които не могат да се разберат на Цигански и за това си помагат с Български. Циганите придошли от Турция поназнайват по някоя Турска дума но езикът им си остава Цигански.

 79. 79 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3390 Неутрално

  Хахаха.Ами то тогава терористите от ПКК не са кюрди,а чисти турци.
  ======
  Може и такива да има....
  Преди години бяха заловени и двама българи пккари ....
  Пкк не е етническа а терористична организация. ...вкарай го вече това в главата си...
  До коментар [#66] от "mushashi":

  Bukalemun
 80. 80 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 754 Неутрално

  До коментар [#78] от "kaka_simitli":

  Ами явно живееш в район,където няма турчеещи се цигани.Циганските махали на Пловдив и Пазарджик са на 90 процента от турчеещи се цигани,които не знаят цигански език.

 81. 81 Профил на the_axel
  the_axel
  Рейтинг: 279 Неутрално

  Силните антиромски (антицигански , ако предпочитате ) настроения НЕ СА предпоставка за интегриране на същите ! Нужна е минимална толерантност към престъпленията и максимална подкрепа на опитите за цивилизоване. Има и цигани, които учат , получават квалификации , но традиционното обществено мнение ги запраща "там , където им е мястото" - в гетото .Ако не искаме да разберем някои прости истини сме обречени на тотален провал (не само заради подхода към циганите). До средата на 20 век масовият американец считаше афроамериканците за непълноценни , третокачествени хора . Макар и по трудния начин се стигна до приемане им като равноправни и част от тях постигнаха нива , за които никой не се е надявал. Други си останаха потомствени безработни , продавачи на дрога и контингент на затворите. Но това е валидно и за белите американци. Та , всеки сложен проблем следва да се решава с мисъл , а не с емоция !

 82. 82 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 754 Неутрално

  [quote#79:"eti"]Пкк не е етническа а терористична организация. ...вкарай го вече това в главата си... [/quote]
  Е че как ще е етническа?99 процента в нея са турци.То и в ИРА са само чисти англичани.Като почнеш да пишеш глупости,надали и сам си вярваш.

 83. 83 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 754 Неутрално

  [quote#75:"eti"]Казах ,че ако някой е напуснал официално страната си и е отишъл в друга , гражданството му е най легитимната инстанция в международни води . [/quote]
  Само така ще да е.То и затова чисти белгийци извършиха атентатите в Париж.И Джихади Джон е стопроцентов англичанин.

 84. 84 Профил на fresia
  fresia
  Рейтинг: 328 Неутрално

  До коментар [#81] от "the_axel":
  Много грешиш,че връщаме и амбициозните циганчета в гетото!
  Нищо подобно!Даже когато циганин се прояви добре в нещо,още по-дебело се подчертава и хвали.Само да поиска и ще учи,и ще работи.Много циганско бела са ни правили,но пак им даваме шанс след шанс,децата им гледаме,като ги зарежат по домове,яд ни е,но ги съжаляваме.
  Българите си имаме кусури,но нетолерантността не е сред тях.Питай арменци,евреи,англичани,германци,руснаци...
  Ние сме хубав народ от свестни хора,пък както щат да ни плюят.

 85. 85 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3390 Неутрално

  А те какви са ?Да не са българи или турци?
  =======$
  Не знам ,но със сигурност затвърждават тезата ,че зад термина " циганин " , могат да се намират поне 10 етноса приличащи по бит и социални обноски един на друг . Факта ,че има бели като памук цигани е един от най красноречивите , колко е мътен този въпрос. И НАЙ НАКРАЯ , клишето "циганска работа" е известен единствено в България. Моля за информация ако някой го е чул и в други страни. ..
  До коментар [#74] от "mushashi":

  Bukalemun
 86. 86 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 754 Неутрално

  [quote#85:"eti"]Не знам ,но със сигурност затвърждават тезата ,че зад термина " циганин " , могат да се намират поне 10 етноса приличащи по бит и социални обноски един на друг .[/quote]
  Няма такова нещо.Турците от Кърджали защо не ги приравняваме с циганите от Столипиново?Поради негативният отзвук на думата циганин те упорито се стремят да се представят за някакви други,само не и за цигани.Но същевременно живеят по циганският си манталитет-отказ от образование,нежелание да се работи или да се прави некачествено,работа в сивата икономика,неплащане на данъци,висока престъпност,ниска лична и домова хигиена.Та ако ще и марсианци да се нарекат,като продължават да живеят като цигани в очите на околните винаги ще са възприемани като такива.

 87. 87 Профил на Маршалов
  Маршалов
  Рейтинг: 488 Неутрално

  [quote#72:"eti"]От периода 855 , до 1396 , за цигани на Балканите не се споменава[/quote]

  А дали въобще в историята на страна, находяща се някъде на територията на континента Европа, или поне в частите на Европа без Балканският полуостров, доколкото в описаните времена(изключая само последният век от периода 855г. , до 1396г. и само за югоизточните части от Балканският полуостров) там е имало държави, а не разни варварски племена...въобще да се е споменавало за цигани, или те се преселяват общо взето...малко по-късно. Добре е човек, като пише нещо, малко да прочете историческите факти предварително.
  Но извън това отклонение, не мисля че касае с нещо съвременните ни проблеми. Твърде много векове са минали от тогава.

  мурзилка
 88. 88 Профил на valtoro
  valtoro
  Рейтинг: 941 Неутрално

  Дядо ми казваше ,,За джанка и циганка
  ялова година нема,, !!!

 89. 89 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 754 Неутрално

  До коментар [#87] от "Маршалов":

  Има и друго.Циганите в страните от Западна и Северна Европа са голяма рядкост,защото през средновековието са били избивани и прогонвани.Даже и през 20-и век немците избиваха цигани.Така че българите сме много по-толерантни от народите в тези държави.

 90. 90 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3390 Весело

  Хем викаш няма такова нещо , а в същото време , в коментара ти е пълно с примери , защитаващи моята теза ...
  Много си ксено дрогиран , Мусташки !
  Аз те дърпам към научно историческия аспект на въпроса а ти го даваш на етно патриотарство......
  Спори с други.
  До коментар [#86] от "mushashi":

  Bukalemun
 91. 91 Профил на kaka_simitli
  kaka_simitli
  Рейтинг: 281 Неутрално

  [quote#80:"mushashi"]Циганските махали на Пловдив и Пазарджик са на 90 процента от турчеещи се цигани,които не знаят цигански език.[/quote]
  Напротив, много често работя с Пазарджишки Цигани (то в Пазарджик и Сливен ако не работиш с Цигани няма с какви изобщо да работиш) и говорят цигански. Елементарната дума "благодаря" ( на Тур. ташекюр) не я знаят на Турски, по простата причина, че на цигански няма такава дума. Да, претендират да говорят Турски ама речниковият им запас много беден и запълват празнините с цигански. Така ако се говореше някой език, както Пазарджишките цигани Турски, то аз бая(Турски-много) езици говоря.

 92. 92 Профил на Маршалов
  Маршалов
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Средновековието е прилично дълъг период спрямо по-новите исторически времена. Така че, хем сте прави, че е имало цигани в Европа през средновековието, хем ги е нямало, на над 90% от територията на континента, през споменатата от eti по-ранна част от периода.

  мурзилка
 93. 93 Профил на UJC4040
  UJC4040
  Рейтинг: 703 Неутрално

  Да няма някакъв вирус в Дневник? Два пъти гледах датата на статията. Няколко актуални към 2017 реда са лепнати към предълга статия, боравеща с данни от 2001 година. Че статистиците са бавни, е ясно. Ама пък да боравим с данни с 15 години закъснение ми идва в повече. Разликите между 1992 и 2001 може и да са се задълбочили, но е възможно и тотално да са се обърнали.
  Или пък последните данни не подкрепят тезата, в която г-н Спасов е било нужно да ни убеди?

  По добре красив и умен, отколкото грозен и глупав.
 94. 94 Профил на marks_nazi
  marks_nazi
  Рейтинг: 221 Неутрално

  И кво установихте?че си се по*бват от 10 годишни и на 12 раждат...много умно.

  Долу рушистите и фашистите
 95. 95 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2826 Неутрално

  До коментар [#13] от "lone_wolf":

  Те не искат работа.Те искат да се водят на работа и да взимат заплата.Познавам цигани ,които работеха като санитари и общи работници.Никой не издържаше 8 часов работен ден.Културни особености.

 96. 96 Профил на baizuo
  baizuo
  Рейтинг: 1128 Весело

  Автора, автора!

  Не го плюйте, човека просто си вади хляба с поръчкови статии и продаване на задника

  Имаче може в действителност да е добър човек

  muncho: "Няма защо да се отричат очевидните и статистически доказани факти, че мнозинството жени не стават за шофьори"
 97. 97 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7416 Неутрално

  Всеки ще ражда деца, когато самия той е осигурен материално и може да се грижи за себе си, и децата си. Държавата може да му помага , но не и да се ангажира изцяло с отглеждането. Всеки трябва да е отговорен , когато става въпрос за толкова важни неща, като раждане , отглеждане и възпитание на деца.

 98. 98 Профил на stupid_american
  stupid_american
  Рейтинг: 434 Неутрално

  [quote#96:"dgd"]Не го плюйте, човека просто си вади хляба с поръчкови статии и продаване на задника[/quote]

  Човекът излага 8 факта, но на кой в днешно време му пука за фактите. Живеем в ерата на НЕ-истината. Нея просто я няма. Изчезна под виковете на новите варвари, според които всичко написано, което не им се нрави, задължително трябва да е дело на човек, който си продава задника.

  "Дясна Вена" през 2009: "Viva Chaves! Viva la revolución! Venceremos!" "Дясна Вена" през 2010: "Viva Fidel! Un gran, gran Hombre!" :D :D :D
 99. 99 Профил на kaka_simitli
  kaka_simitli
  Рейтинг: 281 Неутрално

  [quote#95:"hodounski"]Познавам цигани ,които работеха като санитари и общи работници.Никой не издържаше 8 часов работен ден.Културни особености.[/quote]
  Аз пък познавам циганин неврохирург, А. Чирков му е името, културни особености. Сигурен съм, че никога не си срещала Българи, които работят санитари и общи работници, и не издържали 8 часов работен ден, интересно на чие място са постъпвали не издържалите цигани, или длъжността санитар я измислихте за да има какво да работят циганите? По тази малоумна логика циганите могат да твърдят, че всички са неврохирурзи защото има и такъв циганин.

 100. 100
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK