Портрет на мюсюлманите в България

В Рибново

© Георги Кожухаров

В РибновоПроектът "Нагласи на мюсюлманите в България – 2016" беше представен днес. Той включва представително проучване, осъществено от социологическата агенция "Алфа Рисърч" с финансовата подкрепа на фондацията"Конрад Аденауер" и качествено проучване с подкрепата на Нов български университет. "Дневник" публикува анализа на "Алфа Рисърч", направен от Боряна Димитрова. Заглавието е на редакцията.


Изследването очертава следните основни тенденции в нагласите на мюсюлманите в България:


- Запазващ се нисък социален статус, който стимулира преминаване от сезонна към постоянна семейна емиграция.
- Съжителство на модерност и традиция с известно връщане към патриархалния модел на семейни отношения, особено по отношение на развода, съжителството без брак, аборта, раждането на извънбрачни деца, влиянието на възрастните върху решенията на техните деца.


- Ясно изразена религиозна идентичност с тенденция за по-голямо придържане към правилата – пост по време на Рамазан, въздържане от алкохол и свинско месо и пр.


- Висока религиозност сред най-бедните в гетата, достигаща практически до 100%. Ръст на религиозността сред най-младите. Качественото проучване показва, че един от съществените фактори за него е пребиваването в чужбина.


- Въпреки придържането към исляма ясно изразено преимущество на общочовешките (нерелигиозни) критерии за добро и зло.


- Запазване на добри междуличностни отношения с християните, но засилващо се междуобщностно обособяване - особено по отношение изучаването на религия в училище.


- Ясно изразени нагласи в полза на светското устройство на държавата, но и известно отчуждаване от политиката и държавните институции, характерно за всички български граждани през този период.


- Висока степен на неодобрение към терористични организации и още по-голямо неприемане на тероризма в сравнение с 2011 г.


- Традиционно високо и нарастващо доверие към Турция, макар и с лек ръст на отрицателните мнения. Високо одобрение за Реджеп Ердоган, слаба популярност и негативно отношение към Ф. Гюлен и неговото движение "Хизмет".


- Най-голямо доверие сред световните лидери към Ангела Меркел и Германия, следвани от Владимир Путин и Русия. Преобладаващо негативно отношение към САЩ и тогавашния президент Барак Обама.


- Сред мюсюлманите в България не съществуват радикални настроения и през 2016 г., както през 2011 г.


- Опасността от попадане на отделни лица под влиянието на ислямизма, включително в крайните му форми, не може да бъде изключена, но той не се поддържа от мнозинството представители на тази общност.


1. Социален статус. Мюсюлманското население запазва своя нисък социален статус. 63% от анкетираните декларират средномесечен доход на човек от домакинството под 250 лева (при средно за страната 35% според националните представителни проучвания); за 74% от мюсюлманите в гетата доходът е под 100 лева.


Това, заедно с чувството за безперспективност в населените места, в които живеят, стимулира не просто сезонно търсене на работа, а трайна семейна емиграция. 8.5% заявяват, че техни деца живеят трайно в чужбина със семействата си. От тях 20% са в Турция, 10% в Германия, 4% в Белгия, по 2% във Великобритания и Испания, по 1% - в Холандия, Гърция и Франция. За петгодишния период е нараснал 2 пъти делът на домакинствата, в чиито доходи има средства, идващи от близки в чужбина – от 5% през 2011 г. на 10% през 2016 г.

2. Ценности. В ценностната скала на мюсюлманите съжителстват традицията с модерността. Новото в сравнение с предишни изследвания е известно връщане към патриархалния модел на семейни отношения. Устойчиво най-високо се поставят семейството (96%) и родът (80%). След тях като много важни в живота се определят работата (78%), приятелите (68%) и религията (51%). Много важно значение се отдава на възпитанието на децата в уважение към: възрастните (94%), мъжа в семейството (88%), жената в семейството (86%), страната, в която живеят (75%), религията (64%). В сравнение с 2011 г. през 2016 г.се засилва ролята на родителите при вземането на важни за децата им решения.


Промяна от по-либерално към по-консервативно отношение се наблюдава по отношение на развода, съжителството без брак, аборта, раждането на извънбрачни деца и дори равенството в разпределението на семейните задължения.


3. Религиозност. Мнозинството от мюсюлманите в България са общност с ясно изразена религиозна идентичност. 86% смятат религията за важна в техния живот. Въпреки това делът на тези, които не спазват част от религиозните изисквания, продължава да е висок. 54% не се молят, 41% не посещават джамия.


Има спад с повече от 5 пункта на заявилите, че са религиозни (87% през 2016 г.), и с повече от 8 пункта на дълбоко религиозните (20% през 2016). Вярват в Аллах 80% през 2011 г. и 77% през 2016 г. Вярват само във висша сила и/или съдбата 15%. През 2016 г. беше измерен делът на молещите се пет пъти на ден – 8.8%. Може да се предположи, че именно това е групата, чиято вяра в Аллах е най-силна и преживяваната религиозност най-дълбока.


Най-високо е нивото на религиозност между тези, при които бедността е най-дълбока – мюсюлманите в гетата – 99% от тях са заявили, че религията е важна в техния живот. 100% са религиозни (от които дълбоко религиозни 46%). При най-младите (18-30 г.) е нараснал делът на тези, които отдават много голямо значение на религията в своя живот (50% през 2016). Наблюденията в теренните проучвания сочат, че тя се засилва по линия на пребивавалите в чужбина.


За петгодишния период има ясно очертана тенденция на по-голямо придържане към правилата. Тези, които не постят по време на Рамазан, са намалели с повече от 10 пункта и са 30% през 2016 г.; тези, които ядат свинско, са намалели с повече от 10 пункта (25% през 2016). Много висок е делът на правещите доброволни дарения (освен задължителния зекят) – 60% (от които 13% - често). Устойчиви са високите стойности на извършващите сюнет на момчетата (84%) и на погребенията по предписанията на исляма (98%). Двата обреда имат силно символно значение за принадлежност към исляма.


По обсъждания в обществото въпрос за носенето на забрадки в училище – против са 55%, 30% нямат мнение и едва 15% го поддържат. Не одобряват жените да ходят навън с покрити лица (бурка, никаб) 54%, не могат да преценят – 24%, и одобряват само ако жената сама желае това, 21%.


Въпреки придържането към исляма сред мнозинството мюсюлмани надделяват общочовешки (нерелигиозни) критерии за добро и зло. Беше направено сравнително измерване, отнасящо се до три прегрешения в исляма – мюсюлманинът да се покланя и на други богове освен Аллах (многобожие), убийството и прелюбодейството. На въпроса кое е най-осъдителното от тях - 65% отговарят "убийството", много по-малко – 24% - "многобожието" (което е най-тежкият грях според исляма), и само 5% - "прелюбодейството".


4. Религиозен плурализъм. Дистанции. За мнозина от общността продължава да е характерен религиозен плурализъм, но е налице спад в сравнение с 2011 г. 47% сега смятат, че няма само една вярна религия, а във всички големи религии се съдържат някои основни истини. Ислямът е единствената вярна религия (без в другите религии да се съдържат някои основни истини) според 20.5%. Открояват се с придържането си към този краен възглед мюсюлманите в гетата (62%) и имащите под основно образование (52%). Високо е нивото и при българоезичните мюсюлмани – 39% от тях са на същото мнение. В същото време само 6% от турците сунити и 2% от алевитите отговарят по този начин.


На междуличностно равнище се запазва доброто отношение към "другите" – 74% отговарят, че имат приятели християни. В преобладаващата си част (81%) те смятат, че войните в Сирия и Ирак не са променили отношението към тяхната общност и само според 7% има влошаване.


В междуобщностен план обаче се наблюдава известно обособяване. Чувствителен измерител е въпросът как трябва да се изучава предметът религия в училище. И в двете изследвания тези, които смятат, че религия трябва да се изучава, и тези, които са против, са разделени почти поравно (по около 50%). От смятащите през 2011 г., че трябва да се изучава религия, 55% са били на мнение, че децата от различните вероизповедания трябва да изучават всеки своята религия. През 2016 г. делът на тези, които смятат, че децата трябва да учат поотделно, е нараснал (78%). Същевременно, ако през 2011 г. 44% са били "за" това всички заедно да учат предмет религия, сега този дял е паднал на 17,2%. Точно тази значителна промяна говори за тенденция към по-голяма общностна затвореност.


Друг измерител на междуобщностна дистанция е отношението към смесените бракове. Противниците на брак между мюсюлманин и християнка са 33%, а между мюсюлманка и християнин – 40%. Останалите или одобряват безусловно (респективно 37% и 28%), или поставят решението в зависимост от обстоятелствата (и в двата случая около 31%), т.е. тук дистанцията не е особено голяма.


Дистанция е налице по отношение на бежанците. Сред мюсюлманите у нас се очертават две групи. Първата от тях (38%) е настроена рестриктивно – "България да не приема никого". Втората (39%) се състои от по-умерени мнения - да има прием на бежанци, но той да бъде регулиран чрез квоти от ЕС или чрез ограничения от страна на държавата.


5. Държавата. Данните показват ясно изразени нагласи в полза на светското устройство на държавата. Българските мюсюлмани категорично отхвърлят шариата като регулатор на правни спорове. Едва 0.7% виждат в него нормативен източник, който да се прилага при спорове в общността. Мнозинството (57%) вижда в съдебната власт необходимия механизъм за уреждане на отношенията.


Същевременно е налице тенденция на известно отчуждаване от държавата и нейните институции. Има съществен спад в разбирането, че децата трябва да се възпитават в уважение към страната, в която живеят: голямо значение на това отдават 75% (88% през 2011). Вече не се интересуват от политика 52%, а през 2011 са били 30% - процес, който е общ за българските граждани през изминалите пет години.


6. Външни фактори. Външен фактор, който влияе върху религиозността на мюсюлманите у нас, е авторитетът на духовните лидери, получили своето образование извън България. 43% изказват предпочитание религиозните дейци да получават образованието си в български духовни учебни заведения, като за петгодишния период има спад с 13 пункта. В същото време се е увеличил с 5 пункта - на 12% - делът на тези, които смятат, че това трябва да става в Турция. 6% предпочитат за духовно образование Саудитска Арабия.


Външният фактор, който бележи най-голяма динамика на влияние върху българските мюсюлмани, е Турция, с която те имат дълбоки исторически, културни корени и емоционална обвързаност. Традиционно високото доверие към Турция е нараснало с 9 пункта. Достига 69%, но не е така еднозначно, както преди пет години. Недоверието също е нараснало с 6 пункта и сега е 13%. Част от анкетираните са критични към управлението на Ердоган, но въпреки това одобрението към него е високо – 49% (при 19% неодобрение). Фетхуллах Гюлен няма голямо влияние сред българските мюсюлмани – събира общо 39% неодобрение и 9% одобрение, като интересът към него е по-силно изразен сред турците. Свързаното с Гюлен движение "Хизмет" има 3% одобрение и много голямо неодобрение – 42%.


Повече от половината от мюсюлманите в България изчакват развоя на събитията в Турция и се въздържат да дадат своя оценка на опита за преврат – 52%. Общо 29% изразяват по-скоро позитивни мнения – от тях 18% преценяват победата над превратаджиите като проява на единството на турския народ в защита на законността и демокрацията, а 11% - като ликвидиране на опасното влияние на Фетхуллах Гюлен. Други 24% по-скоро не одобряват действията на турското правителство – от тях 12% смятат, че се извършва разправа с политическите противници на управляващите, и други 12% - че се нарушават човешките права.


Високо е неодобрението на терористичните организации "Ал Кайда" (68%) и "Ислямска държава" (64%). Одобрението към тях е съответно 0.5% и 2.8%, а нямащите мнение и в двата случая са около една трета. Огромното мнозинство от мюсюлманите в България отхвърля тероризма, като за петгодишния период техният дял забележимо е нараснал. През 2016 г. 89% смятат, че тероризмът трябва да бъде осъден при всички случаи (ръст с 10 пункта), а само 1.1% са на мнение, че при определени обстоятелства той може да бъде оправдан (през 2011 г. 1.4%).


След Турция мюсюлманите в България имат най-голямо доверие към Германия. За петгодишния период то е нараснало с 8 пункта и достига 65%. Макар и да се запазва много ниско, ръст се наблюдава и по отношение на недоверието (от 5% на 17%). Динамика се наблюдава и в отношението към Русия – 52% доверие (2 пункта ръст) и 21% недоверие (15 пункта ръст). Доверието към Франция през 2016 г. е 47% (2 пункта ръст) и 21% недоверие (15 пункта ръст). Значително по-ниско е доверието към САЩ – 17% ( 9 пункта спад), а недоверието е 45% (28 пункта ръст), което говори за засилване на антиамериканските нагласи в общността. Нарастването на недоверието към посочените държави се дължи на по-голяма информираност за тяхната политика - през личните впечатления (работата в чужбина) и медийното осветяване на позицията им по глобални въпроси, свързани с исляма.


През 2016 г. въпросът за рейтинга на държавите е съчетан с рейтинга на няколко водещи държавни лидери: Най-висок след този на Реджеп Ердоган (49% положително срещу 19% отрицателно отношение) е рейтингът на Ангела Меркел – (45% : 24%). Непосредствено след нея е Владимир Путин (43% : 16%). Далеч по-назад е тогавашният президент Барак Обама с 23% одобрение и 28% неодобрение.


Настоящото проучване е осъществено пет години след първото аналогично изследване на НБУ и агенция "Алфа Рисърч" "Нагласи на мюсюлманите в България – 2011". То съдържа поредица от сравнителни индикатори, което позволява да се откроят съществени тенденции в мюсюлманската общност на фона на драматичните събития в света и региона през изминалия период.


За генерална съвкупност е приета тази на самоопределилите са като мюсюлмани при преброяването през 2011 г. Отчетено е, че тогава 27.38% от населението не са декларирали своето вероизповедание. Проучването е проведено чрез пряко стандартизирано интервю по домовете на изследваните лица през септември – октомври 2016 г. Анкетирани са 1200 пълнолетни граждани, които са заявили, че са мюсюлмани по произход. Максимално допустимата статистическа грешка е ±2.8%. Отчетено е разпределението по следните подгрупи – турци (турци сунити), българоезични мюсюлмани, мюсюлмани в гетата и алевити (турци алевити).


Разработка на изследователски инструментариум и анализ: Проф. Евгения Иванова д.н. /Ръководител на екипа/, НБУ; Доц. д-р Михаил Иванов, НБУ, Доц. д-р Соня Хинкова, НБУ, Доц. д-р Боряна Димитрова /"Алфа Рисърч"/
Качествено проучване: Проф. Евгения Иванова д.н. /Ръководител на екипа/, НБУ,
доц. д-р Соня Хинкова, НБУ, Владислав Величков, докторант, НБУ, Илиана Панайотова, докторант, НБУ.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (70)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Решетников е изпратил на ДПС психологически портрет на средностатистическия български мюсулманин?

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 2. 2 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4020 Весело

  "Устойчиво най-високо се поставят:......чак на 5-то място - "религията" с 51%;
  "Много важно значение се отдава на възпитанието на:....на 4-то място - "страната, в която живеят", но с цели 75%... И това - въпреки всички ислямистки пропаганди от явни и тайни лица в България....
  След толкова години "напъни" от Ердоган и СА - нищо...

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 3. 3 Профил на Grizacha ot Razgrad
  Grizacha ot Razgrad
  Рейтинг: 605 Гневно

  А сега да очакваме портрет на циганите,на тях все нещо трябва да се дава от моя джоб но ще дойде видов ден и всички паразити ще си получат заслуженото.

 4. 4 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3166 Неутрално

  ... След толкова години "напъни" от Ердоган и СА - нищо...
  —цитат от коментар 2 на hamiltonf1

  Нищо?
  Не внимавате!
  Погледнете динамиката в този краткосрочен период, 5 години, за който е отчетена.
  И забележете, че специално е отделено внимание на "мюсюлманите в гетата". Чак са изведени като отделна позиция в изследването. Което означава, че са фактор с достатъчна тежест, а като гледам процентите - не просто потенциална, а реална.

 5. 5 Профил на citoyen
  citoyen
  Рейтинг: 1137 Неутрално

  Полезно е да се знае. Според мен, необходимо е специално внимание върху бързо протичащите сред тях процеси, в т.ч. на радикализация и влияние от вън.

 6. 6 Профил на bee
  bee
  Рейтинг: 279 Неутрално

  Омръзна ми Това ежедневно облъчване с тази прокълната религия. Вече от толкова мулти култи ислямофилстване изпитвам тотална непоносимост. Къде са статиите за православието? Откъдд накъде ще ми натрапвате една и съща , чужда нам, религия??!

 7. 7 Профил на bee
  bee
  Рейтинг: 279 Неутрално

  До коментар [#3] от "mentra65":

  Портетът е в сводките на МВР за престпленията- там търси портрет.

 8. 8 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 4168 Неутрално

  И тъй сдобихме се с нова дума в политическия новгов - мюсюлмани в гетата- вместо цигани мюсюлмани или хорохане рома! Па и помаците са станали българоезични мюсюлмани! Честито!

 9. 9 Профил на traveler1
  traveler1
  Рейтинг: 789 Неутрално

  Държавата и обществото ни постоянно ги неглижират и отблъскват тези хора. И няма да се учудя някой ден те да поискат да не са с нас! По Кримски сценарий естествено -явно работи.
  Инак във всичките(от преди години) ми разговори с български мюсюлмани, винаги са предпочитали България като европейска страна, а не Турция, където според тях било "пълна цигания"...
  Да не говорим, че не знам кой и как допусна в джамиите да им проповядват хора не завършили в България, а в чужди държави.
  Въобще, държавниците ни имат толкова много вини за разпада на обществото и държавата ни, че не виждам как друго яче да се оправят нещата без "со кротце, со благо и со малко кютек".

  ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
 10. 10 Профил на Дневник пропагандна газета
  Дневник пропагандна газета
  Рейтинг: 282 Неутрално

  Че мюсюлманите харесват Ердоган може да се разбере. Тях не ги интересува дали е демократ, и т.н., за тях той е техен човек и това е достатъчно. Шефа на Анаватан, потенциален султан ама те и с това нямат проблем. Странното е че храесват на второ място Путин. Освен традиционното за тяхпреклонение пред силата, друго обясненеие нямам. Всеки бабаит е голама работа в техните очи.

 11. 11 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 898 Любопитно

  Какъв е процента на циганите в извадката? Или политкоректния израз в случая е "мюсюлмани от гетата"?

 12. 12 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1422 Неутрално

  До коментар [#3] от "mentra65":


  А сега да очакваме портрет на циганите,на тях все нещо трябва да се дава от моя джоб но ще дойде видов ден и всички паразити ще си получат заслуженото.
  —цитат от коментар 3 на mentra65


  Да смесвате циганите с най-общо казано мюсулманите е меко казано недоразумение, а използването на наименованието "паразити" и за тях си е признак за тотално непозване или нежелание да гледате истината такава , каквато е.
  Да има и не малко паразити и може да се учудите, че броя на нашите родни български паразити съвсем не е за подценяване, но ако към тях добавим онези високопоставени родни паразити, които не смучат през сламка, а направо с кофата, тогава може ( а според мен и трябва:)) да стигнем до извода, че първо е редно да сложим ред в нашия си (особено задния:)) двор и тогава да се "оправяме" с мюсулмани, цигани и прочее.

 13. 13 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3166 Неутрално

  И тъй сдобихме се с нова дума в политическия новгов - мюсюлмани в гетата- вместо цигани мюсюлмани или хорохане рома! Па и помаците са станали българоезични мюсюлмани! Честито!
  —цитат от коментар 8 на patsis

  Точно! И вие го забелязахте, че се институционализират такива "конструкти".
  Либераст-инженеринг, нЕма лабаво!

  И после се чудят на възхода на патреотете и че "системните партии" и те се сурнаха към този фланг? И че мат'рялът им гласува?
  Ми той мат'рялът си усеща, да не живее на Луната или някое розово облаче като либерастията!

 14. 14 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4020 Неутрално

  До коментар [#4] от "xm...":

  Аз внимавам, ама някой друг чете между редовете?! Или да цитирам за по-лесно:
  - Има спад с повече от 5 пункта на заявилите, че са религиозни (87% през 2016 г.), и с повече от 8 пункта на дълбоко религиозните (20% през 2016);
  - ако през 2011 г. 44% са били "за" това всички заедно да учат предмет религия, сега този дял е паднал на 17,2%;
  - Високо е неодобрението на терористичните организации "Ал Кайда" (68%) и "Ислямска държава" (64%). Одобрението към тях е съответно 0.5% и 2.8%;
  - През 2016 г. 89% огромно мнозинство смята, че тероризмът трябва да бъде осъден при всички случаи (ръст с 10 пункта);
  - само 1.1% са на мнение, че при определени обстоятелства той (тероризма) може да бъде оправдан (през 2011 г. 1.4%)

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 15. 15 Профил на lustmord
  lustmord
  Рейтинг: 329 Неутрално

  Искам да видя суровите статистически данни и пълния списък с въпросите, не преразказите и тълкуванията на тази и онази социологическа агенция.
  Въпросите, които най- ме вълнуват са:
  1) какъв процент от българските мюсюлмани желаят отхвърляне на конституцията и налагане на шариата като форма на управление
  2) колко от тях считат жените за равни на мъжете
  3) колко от тях считат, че терористични нападения над цивилни могат да бъдат оправдани в името на исляма

 16. 16 Профил на koko65bg
  koko65bg
  Рейтинг: 776 Неутрално

  До коментар [#9] от "traveler1":


  Въобще, държавниците ни имат толкова много вини за разпада на обществото и държавата ни, че не виждам как друго яче да се оправят нещата без "со кротце, со благо и со малко кютек".
  —цитат от коментар 9 на traveler1


  Имате право. Според мен обаче последното средство няма да е малко, повечко ще трябва.

 17. 17 Профил на primaxm
  primaxm
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Всички знаем, че българите изповядващи мисюлманската религия са добри и работливи хора, живеещи мирно и спокойно. Проблемът е в навлизането на имами, подговени в Саудитска Арабия, Катар и дори в Турция. Те е много вероятно да проповядват форма на политичски ислям и да внасят разделение в обществото ни. За съжаление годините си минават и в света израства поколение, което е закърмено с политическият ислям. До колкото знам, австрийците са разрешили в джамиите да служат само имами, завършили в Австрия. Това не е никак лошо решение.

 18. 18 Профил на lustmord
  lustmord
  Рейтинг: 329 Неутрално

  3) колко от тях считат, че терористични нападения над цивилни могат да бъдат оправдани в името на исляма
  —цитат от коментар 15 на lustmord


  Явно съм го пропуснал при първо четене:
  Високо е неодобрението на терористичните организации "Ал Кайда" (68%) и "Ислямска държава" (64%). Одобрението към тях е съответно 0.5% и 2.8%, а нямащите мнение и в двата случая са около една трета. Огромното мнозинство от мюсюлманите в България отхвърля тероризма, като за петгодишния период техният дял забележимо е нараснал. През 2016 г. 89% смятат, че тероризмът трябва да бъде осъден при всички случаи (ръст с 10 пункта), а само 1.1% са на мнение, че при определени обстоятелства той може да бъде оправдан (през 2011 г. 1.4%).

  Ако това са истинските резултати - то те са най-ниските, които съм срещал сред мюсюлманска общност по света, но въпреки всичко си остават притеснителни - 11 хиляди грубо (приемам, че имаме към 1 милион мюсюлмани) одобряват тероризма и още 90 хиляди не са съвсем сигурни. Феновете на Ислямска държава (25 хиляди) се оказват повече от фенклуба на Лудогорец, пък още 300 000 не са съвсем сигурни какво да мислят относно онези възкресители на халифата.

 19. 19
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 20. 20 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3166 Неутрално

  До коментар [#14] от "hamiltonf1":
  Вие май четете както ви е удобно.
  Абсолютният брой заявили се като религиозни/дълбоко религиозни не е фактор, доколкото процентите са убийствени в масовостта си, а измененията са в рамките на относително дребни проценти. При това, забележете, в общност, която си изкарва хляба с гурбетлък далеч по-голям процент от "отпадналите" от групата вярващи.
  Т.е. това етолкова устойчив гръбнак, че просто няма какво да се занимаваме с това има ли го или го няма.
  Въпросът е в чуствителните места - "гетата" и ученето на религия.
  Гетата - това е друга, при това широка тема. Засега е важно да се подчертае, че се появява, но в този пост няма да я бистря.
  Колкото до ученето на религия - вас ви радва и сте извели, че е паднал процентът на одобряващите "ученето на религия заедно"? И защо? Май сте пропуснали тънкия момент "заедно". А там е заровено кучето! Пада три пъти, от близо половината, процентът на тези, които се виждат необособени и ... некапсулирани. А религиозното себезатваряне е белег и функция на етническо и културното себевъзприемане в този същия контекст. На отделяне и капсуловане. И точно тези са нарастнали в пъти!
  Колкото до тероризмите, ал-кайдите и прочее - не се въодушевявайте! Това е следствие на ердогановата ударна пропагандна риторика след преврата. И както сега скачат в едната посока - така ще скочат подир същия пропаганден рупор в друга посока, в момента в който смени песнопойката. Затова тука е важна бройката. На тези, които скачат подир песнопойката, по която му пеят от онова минаре.

 21. 21 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 823 Неутрално

  "Въпреки придържането към исляма сред мнозинството мюсюлмани надделяват общочовешки (нерелигиозни) критерии за добро и зло. Беше направено сравнително измерване, отнасящо се до три прегрешения в исляма – мюсюлманинът да се покланя и на други богове освен Аллах (многобожие), убийството и прелюбодейството. На въпроса кое е най-осъдителното от тях - 65% отговарят "убийството", много по-малко – 24% - "многобожието" (което е най-тежкият грях според исляма), и само 5% - "прелюбодейството"."

  я. значи, така формулирано, означава, че одобрението на прелюбодейството е общочовешко :D

  בני אתה אני היום ילדתיך
 22. 22 Профил на diadomraz
  diadomraz
  Рейтинг: 294 Весело

  Бих се обзаложил че ако заменят ислям с християнство, и проведат изследването сред българите в същите региони ще получат същите резултати. Може би с малко по-силно изразени отрицателни мнения срещу другите религии и бежанците.

  Never attribute to malice that which is adequately explained by stupidity.
 23. 23 Профил на buljubei
  buljubei
  Рейтинг: 539 Неутрално

  До коментар [#18] от "lustmord":

  А 30% нямат мнение за ИДИЛ и Алкайда.
  Айде , бе
  Дали просто се страхуват да кажат, че са им фенове?

 24. 24 Профил на buljubei
  buljubei
  Рейтинг: 539 Неутрално

  Прави впечатление, че много ги влече Турция.
  Голямо одобряване, големи емоции.
  Дано да не се обърне срещу нас.
  Всъщност, от Ердоган зависи.
  А е казал, а са поискали независима Кърджалийска република.

 25. 25 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 823 Неутрално

  До коментар [#23] от "buljubei":

  това никоя социология не може да открие, защото тя разчита винаги на свидетелството на респондентите. затова и тия изследвания са любопитно, но зависят от твърде много неконтролируеми фактори: избор на методология, формулировката на въпросите (като това с "общочовешките критерии", което е пълна глупост, такива няма), подбор на групите респонденти откъм състав, събирането на суровите данни, обработката им, относителността на свидетелствата на хората...доста афиф наука си е социологията.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 26. 26 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 823 Неутрално

  До коментар [#22] от "diadomraz":

  е, има твърде много специфични за исляма данни и въпроси, все пак. гетата, петте молитви, турция, ал-кайда, ИД, забрадките и пр.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 27. 27 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4020 Весело

  До коментар [#20] от "xm...":

  С радиоточка рядко споря - но, за кои гета става дума и къде?!

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 28. 28 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4020 Весело

  До коментар [#20] от "xm...":

  С радиоточка рядко споря - но, за кои гета става дума и къде?!

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 29. 29 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3166 Неутрално

  До коментар [#23] от "buljubei":това никоя социология не може да открие, защото тя разчита винаги на свидетелството на респондентите.
  —цитат от коментар 25 на abdelhaqq

  Не съвсем.
  В случая Алфа Рисърч не са задълбали да публикуват подробности за методиката.
  Но си има методи, по които кръстосано и дълбочинно да се хванат затаявания, даже дори неподозирани от респондентите.
  За мен най-големият проблем на българската социология са не методиките, нито извадките чак толкова, колкото ... ъъъ .. известна гъвкавост според наклона на капата на поръчителя, да го наречем ...

 30. 30 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 941 Неутрално

  при едно 90% прости селяци население у нас, картинката надали е много по-различна при мюсюлманите - 90% прости, но рязани селяци...
  —цитат от коментар 19 на lol


  Вие къде се позиционирате, между 90 или 10 те %?

 31. 31 Профил на ruby
  ruby
  Рейтинг: 225 Весело

  Какъвто "художникът, такъв и "портретът".
  "Какъвто животът, такъв и езикът." - Георги Марков.
  Каквато Държавата, такива и поданиците.
  Всички религиозни, живеещи в България - един типаж.
  Какъвто попът, такъв и имамът. - отбор юнаци с калпаци.
  Каквото образованието, такова и битието.


 32. 32 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3166 Неутрално

  До коментар [#20] от "xm...":за кои гета става дума и къде?!
  —цитат от коментар 28 на hamiltonf1

  Кои гета?
  "Мюсюлманите в гета", както е написано в статията за изследването.
  Цитирам:
  Най-високо е нивото на религиозност между тези, при които бедността е най-дълбока – мюсюлманите в гетата – 99% от тях са заявили, че религията е важна в техния живот. 100% са религиозни (от които дълбоко религиозни 46%). При най-младите (18-30 г.) е нараснал делът на тези, които отдават много голямо значение на религията в своя живот (50% през 2016). Наблюденията в теренните проучвания сочат, че тя се засилва по линия на пребивавалите в чужбина.

  Кои гета?
  Че малко ли са гетата в България? А най-известното стана това в Пазарджик.
  Вербуването на циганите в исляма не е от вчера, а от години!

 33. 33 Профил на myspam
  myspam
  Рейтинг: 489 Неутрално

  Ердоган има голямо влияние върху нашите мюсюлмани, Доста голям процент от тях нямат мнение за Ислямска държава (или по-точното е срам да си го кажат), поне 10 000 души одобряват Ислямска държава. Почти половината от мюсюлманите са против забраната на забрадките. Все повече от тях стават по-силно вярващи (вкл. децата), отчуждават се от Държавата и светския начин на живот.
  От изследването ясно личи, че защото са мюсюлмани това е основната причина да са ниско образовани и бедни. Колкото по-бедни толкова по-вярващи и по-радикални.
  Накратко: България има проблем с тези хора, а за в бъдеще проблемите ще стават по-големи. Мюсюлманите са основен източник на риск за цялостта на България. Разбира се има изключения, дори повечето български мюсюлмани са изключения от тази мрачна за България характеристика, но въпреки това рисковете са големи и са реални.

 34. 34 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1994 Неутрално

  "Високо е неодобрението на терористичните организации "Ал Кайда" (68%) и "Ислямска държава" (64%)."
  Имаме сериозен проблем.
  Напротив, процентите отразили негативно отношение са твърде ниски, т.е. усреднено 1/3 от мюсулманите одобряват посочените терористични организации.
  ДАНС?

  Panta rhei....
 35. 35 Профил на ruby
  ruby
  Рейтинг: 225 Разстроено

  С всеки изминал ден, освободени от преследване, религиозни твари противопаставят едни на други българските граждани от различните етноси.
  Резултатът ще е капсулиране, ненавист и накрая - конфликт.
  По-невежи и необразовани, по-религиозни.
  По-бедни и маргинализирани, по-религиозни.
  По-отритнати и дискриминирани, по-религиозни.
  Колкото по-религиозни, по-необразовани и невежи, по-бедни и маргинализирани, по-отритнати и дискриминирани.
  Мутро-религиозна демокрация.

 36. 36 Профил на Einzigen
  Einzigen
  Рейтинг: 472 Весело

  До коментар [#6] от "bee":

  За каква чужда религия говориш та ти си бил част от тази империя повече от 500 години твоите предци са съживявали векове наред с тези хора. Защо се разграничаваш?

  No hagas lo que no quieres que te hagan
 37. 37 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1994 Неутрално

  До коментар [#17] от "primaxm":

  Не само. И в Дания е така.
  Според мен това е начина да се спре с капсулирането на тези хора.

  Panta rhei....
 38. 38 Профил на dobri_i
  dobri_i
  Рейтинг: 368 Неутрално

  Щеше да е хубаво резултатите да са и според етническата принадлежност: турци, помаци и цигани.

  Щеше да лъсне от къде се генерира увеличената религиозност - циганите и помаците.
  Пак на тях се дължи и високият процент на ниско образование и ниски доходи сред мюсюлманите в България.

 39. 39 Профил на Бай Благой
  Бай Благой
  Рейтинг: 689 Неутрално

  С две думи, българските мюсюлмани са си едни съвсем нормални хора.

 40. 40 Профил на nemeria
  nemeria
  Рейтинг: 610 Неутрално

  До коментар [#15] от "lustmord":

  За шериата пише 0.7%. Според мен това говори много добре за българските мюсюлмани, западняците могат само да си мечтаят за толкова нисък процент, при техните проучване с под 30% не съм видяла.

 41. 41 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 931 Неутрално

  До коментар [#14] от "hamiltonf1":

  До коментар [#4] от "xm...":Аз внимавам, ама някой друг чете между редовете?! - Високо е неодобрението на терористичните организации "Ал Кайда" (68%) и "Ислямска държава" (64%). Одобрението към тях е съответно 0.5% и 2.8%;- През 2016 г. 89% огромно мнозинство смята, че тероризмът трябва да бъде осъден при всички случаи (ръст с 10 пункта);- само 1.1% са на мнение, че при определени обстоятелства той (тероризма) може да бъде оправдан (през 2011 г. 1.4%)
  —цитат от коментар 14 на hamiltonf1

  И аз чета, и lustmord (коментар # 18, до него стигнах) и той. Моята интерпретация на тези 0.5 и 2.8% одобряващи Ел Кайда и ДАЕШ е следната: Това са процентите на тоталните дебили които не осъзнават к'о може да им се случи, ако "органите" разбЕрат кои са те. Никой не знае още колко одобряват тези терористи, но имат достатъчно акъл да не го казват.

  Интерпретацията на lustmord е още по конкретна и зловеща.

  До коментар [#18] от "lustmord":

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 42. 42 Профил на Мизийски
  Мизийски
  Рейтинг: 480 Неутрално

  Големият проблем на исляма е, че децата и на най-хрисимия мюсюлманин може да се превърне в терорист, защото така повелява Корана. Всеки може да отвори и да прочетете с очите си. Има стотици стихове призоваващи за унищожаването и осакатяването на "неверниците". Ето няколко от тях: "И се сражавайте с тях, докато не ще има заблуда и религията ще е на Аллах” (2:193);
  „Да се отсекат ръцете и нозете им кръстом!” (5:33);
  За неверниците е мъчението на огъня.” (8:14).

  Не участвувайте в безплодните дела на тъмнината; напротив, изобличавайте ги. Защото за онова, което нечестивците скришом вършат, срамно е и да се говори (Еф. 5:11-12).
 43. 43 Профил на lustmord
  lustmord
  Рейтинг: 329 Любопитно

  До коментар [#40] от "nemeria":

  До коментар [#15] от "lustmord":За шериата пише 0.7%. Според мен това говори много добре за българските мюсюлмани, западняците могат само да си мечтаят за толкова нисък процент, при техните проучване с под 30% не съм видяла.
  —цитат от коментар 40 на nemeria


  Обновиха статията в последствие ама и отговорите са представени доста подвеждащо - на същия въпрос всъщност само 57% от запитаните отговарят, че светския държавен съд е инстанцията, която признават - 17% отговарят, че авторитет за тях е само Аллах и още 12% - мюфтията (имамът) - та ето ви ги и тука същите 30%

 44. 44 Профил на log_on
  log_on
  Рейтинг: 1442 Неутрално

  Ето какви са мюсюлманите в България или поне тази част от тях ,които гласуваха за ДПС и я вкараха като 4 сила в НС;

  Декларация на ДПС по повод референдума в Турция

  На 16 април Турция ще гласува на референдум конституционни промени, които ще я променят завинаги. И не само Турция. Но и Балканите, Европа и света.

  Ердоган се стреми да получи безконтролно цялата власт в държавата. Ердоган иска да бъде едновременно президент, премиер и партиен лидер. Без механизми за контрол и баланси.

  Референдумът застрашава демокрацията, спазването на основни права и свободи, както и върховенството на закона.

  Затова всички демократични сили и държави трябва да заемат категорична позиция още днес. За да не бъде късно утре!

  Ние, като представители на ДПС, с над 30-годишна история, с основна кауза защита на правата и свободите на човека, върховенството на закона и демокрацията, казваме категорично НЕ:

  - НЕ! на грубото потъпкване на правата и свободите на човека;

  - НЕ! на липсата на свобода на словото в публичното пространство и на практиката да се арестуват и „въдворяват“ свободомислещи интелектуалци и журналисти;

  - НЕ! на фасадната и лъжлива демокрация;

  - НЕ! на насилието и диктатурата във всичките им форми;

  - НЕ! на режисирани и контролирани „опити за преврати“ срещу утвърдени ценности и норми на Демокрацията;

  - НЕ! на унизяването на армията, прокуратурата, съдебната система и държавната администрация;

  - НЕ! на трансформацията на външната политика от „нулеви проблеми със всички съседи“ във заплашителни и агресивни действия към всички съседи;

  - НЕ! на преобразуването на Кемалистка Република Турция в Султанат, защото тя става вредна не само за съседите си, за региона и за света, но най-вече за Себе си!

  Кемалисткото държавно устройство превърна Турция от „болния човек на Европа“ в световен икономически, военен и политически колос. За да остане Турция такава: НЕ! на референдума!

  Бог да ни е на помощ!

  Амин!

  МУСТАФА КАРАДАЙЪ

  Председател на ДПС

 45. 45 Профил на nemeria
  nemeria
  Рейтинг: 610 Неутрално

  До коментар [#43] от "lustmord":

  Тука отчитай, че питат за българския съд все пак, даже много им дават ако питаш мен.

 46. 46 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4020 Неутрално

  До коментар [#18] от "lustmord":

  "....приемам, че имаме към 1 милион мюсюлмани.."


  Как ги приемаш 1 млн., след като са над 2 пъти по-малко!?

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 47. 47 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3166 Неутрално

  До коментар [#41] от "Мойше! Толкоз!!!":
  Правилният прочит е задължителен за такива неща.
  Това, че мнозинството не одобрява ИД и Ал Кайда е нормално. Ни да му се чудиш, ни да ръкопляскаш.
  Нима някой би ръкопляскал наляво и надясно на хората, че не се трепят един-друг?
  Вървиш си по улицата и бравосваш всеки срещнат, че не е понесал калъчка, би била картинката, ако се вторачваме в това.
  Нелепо, нали?
  Но за пропагандата не е, явно. Защото набляга точно на него.
  А и си е чист расизъм, ако се замислим. "Мюсюлманите в България в огромното си мнозинство не одобряват тероризма" е по същество същото съжденийце като, например, да "утвърждаваш" съждението "Негрите не са тъпи по природа" или "Евреите не одобряват жертвоприношенията с християнски деца" ...

 48. 48 Профил на lustmord
  lustmord
  Рейтинг: 329 Неутрално

  До коментар [#46] от "hamiltonf1":

  Еми оттук:
  http://www.nsi.bg/Census/StrReligion.htm

  Преброяването от 2011 не ми се струва много достоверно след като броя на неотговорилите се от 3.9% (2001) изведнъж скача на 22% (2011)

 49. 49 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4020 Неутрално

  До коментар [#48] от "lustmord":

  Значи преброяванията през миналия и по-миналия век са по-достоверни от 2011 год.!?

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 50. 50 Профил на lustmord
  lustmord
  Рейтинг: 329 Неутрално

  До коментар [#49] от "hamiltonf1":

  Е скролни малко по-надолу из статията де - казвах, че резултатите от 2011 изглеждат много съмнителни като методика на фона на тези отпреди 10г, когато въпросите са били формулирани по друг начин. Така или иначе 2001г като мюсюлмани са се определили 967 000. Абсурдно е да се твърди, че 2011 броят им е намалял с 40% до 570 хил. За мен просто една значителна част от тях са в групата на неотговорилите, която в 2011 наброява 1.606 хил души.

 51. 51 Профил на wyk36530384
  wyk36530384
  Рейтинг: 225 Неутрално

  До коментар [#20] от "xm...":

  Защо така упорито налагате вашия прочит?
  Защо мислите, че вашата гледна точка е най- правилна и държите да наложите вашето мнение?
  Не криете омразата си към мюсюлманите, защо държите и другите да ги намразят?

 52. 52 Профил на wyk36530384
  wyk36530384
  Рейтинг: 225 Неутрално

  До коментар [#20] от "xm...":

  Защо така упорито налагате вашия прочит?
  Защо мислите, че вашата гледна точка е най- правилна и държите да наложите вашето мнение?
  Не криете омразата си към мюсюлманите, защо държите и другите да ги намразят?

 53. 53 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4020 Неутрално

  "За мен просто една значителна част от тях са в групата на неотговорилите, която в 2011 наброява 1.606 хил души." "570 000"!?

  Човек, "според теб" - няма никакво значение, след като няма точни данни. А броят на мюсюлманите продължава да намалява (не толкова на броят на турците) по няколко причини, най-важната от която е евангелската църква/и. Не всички турци са мюсюлмами, не всички цигански турци са мюсюлмани, и - повечето цигани са християни...
  Ако ти е чужда тази материя едно кратко "материалче" от 2015 .г. А темповете са още по-големи през 2017 год:
  http://www.dw.com/bg/ %D0%B2-%D1%86%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5/a-18375374

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 54. 54 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3166 Неутрално

  До коментар [#18] от "lustmord":"....приемам, че имаме към 1 милион мюсюлмани.."Как ги приемаш 1 млн., след като са над 2 пъти по-малко!?
  —цитат от коментар 46 на hamiltonf1

  Поне 750 000 до максимум, ама все пак под милион ги смятат социолозите.
  Спрягат 13% от населението, че са мюсюлмани.
  Най-голям процент, при това със сериозна разлика, спрямо останалите в ЕС. Другите макс. додрапват до наполовина на нашия процент.

 55. 55 Профил на lustmord
  lustmord
  Рейтинг: 329 Неутрално

  До коментар [#53] от "hamiltonf1":

  Е това ли е основанието да кажеш, че мюсюлманите в България били по-малко от половин милион - че Евангелската църква ги била покръстила понеже така казало Дойче веле?!? И къде бил примера - във Видин (кога е имало там компактно мюсюлманско население?) - всичко на всичко 809 човека са се определили като протестанти там 2011 - няма ли подобни статии за Кърджали, Шумен, Търговище да я видим тази тенденция дето казвате, че за 10 години евнагелистите били претопили половината български мюсюлмани. Извинявай ама това са пълни нелепици.

 56. 56 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 931 Неутрално

  До коментар [#47] от "xm...":


  До коментар [#41] от "Мойше! Толкоз!!!":Правилният прочит е задължителен за такива неща. ...
  —цитат от коментар 47 на xm...


  Към десетина+ години от съзнателният ми живот съм ги преживял през соц'периода (до 68), та се отнасям подозрително (меко казано) към съвети кой точно е "правилния прочит", и специално в дадения случай.

  Разбира се "оптимистът" (имам и по нелицеприятни дефиниции за случая) може да види в тези САМО 2,5% (към 10,000 индивида) ОТКРИТО одобряващи ДАЕШ като нещо маловажно и безопасно, за което не си струва да се харчат пари да се разберат кои са, и какво планират. И да се радва на факта че други 33% "нямат мнение" за Ел Кайда и ДАЕШ.

  НЯМАТ МНЕНИЕ?!? Или не искат да го споделят, относно нещо което е цялото време в новините?!?

  Разбирам да нямат мнение относно факта че в някой окръжен град има само 2 пъти повече пицарии от съседния окръжен град. Или дали реколтата на лозята в Бордо тази година е по добра/по лоша от лани. Ама да нямат мнение за ДАЕШ и Ел КАйда?!? Поне аз не го вярвам!

  И не забравяй онова клише относно тер'актовете: Ако "службите" успеят да предотвратят 49 от 50 планирани тер'акта в някоя държава, за терористите това вече е успех.

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 57. 57 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4020 Неутрално

  До коментар [#55] от "lustmord":

  Аз съм личен свидетел, един от бизнеса ми е една малка община - имам поглед върху всички и аз виждам за какво става въпрос. Да не говоря и - каква част от български турци напускат страната (и то - за постоянно) - първо главата на семейството, после самото семейство, роднини и др. Има тотално обезлюдени села, особено в Разградско, Търговишко, Шуменско, Източни Родопи, Бургаско...
  Та, ти си приказвай празни приказки, препрочитай ги и им се радвай. От реалността и обективността си далеч (меко казано)...

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 58. 58 Профил на lustmord
  lustmord
  Рейтинг: 329 Неутрално

  До коментар [#57] от "hamiltonf1":

  Е чакай сега - вземи се уточни какво точно ще твърдиш:
  1) Мюсюлманите били покръстени от евангелистите (при положение, че всички протестанти според преброяването 2011 са били 65 хил)
  2) Мюсюлманите масово са емигрирали точно в промеждутъка 2001-2017 и примерно от тези 480 хил гласа подадени за ДПС 2014 при 48% активност всъщност половината са подадени от немюсюлани...

  Да приемем, че цифрата 1 милион може би е леко завишена наистина, но и 500 000 е доста нереална оценка - склонен съм да сваля до около 850 хиляди души. 59. 59 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7572 Неутрално

  Мюсюлмани, живеещи в гетата са само циганите.

 60. 60 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5981 Неутрално

  какви заключения аз бих направил от отчета за влиянията:
  - Турция влияе най-силно, вероятно заради имамите - пример: Ердоагн и Путин (по Турция), защото в Русия няма работници от семейството
  - другият най-силен лост на влияние е семейството - пример: Меркел, защото в САЩ няма работници от семейството
  - макар и религиозни, те са рационални спрямо изискванията на религията, и от гледна точка на исляма са неверници
  - България ги е оставина на произвола на съдбата и без бъдеще, затова религията е спасителен остров
  - 3% са потенциални исялмисти и този процент расте, заради вклияните от Турция и СА и заради маргинализацията

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 61. 61 Профил на areta
  areta
  Рейтинг: 1354 Неутрално

  Омръзна ми Това ежедневно облъчване с тази прокълната религия.
  —цитат от коментар 6 на bee


  Извинявай, но не си права. Много е важно да се прави разлика между едни мюсюлмани и други мюсюлмани. Религията може да е една и съща, но отношението на хората към нея е съвсем различно. Същественото е дали религиозните догми определят отношенията между хората в едно общество или в общуването на преден план са съвсем други принципи.

  При европейските мюсюлмани, слава богу, са други принципите и тази статия затвърждава мнението ми, че не е проблемът в самата религия, а в хората които я изповядват. Как я възприемат в светогледа си, доколко им е развита организацията на обществото (демек доколко са цивилизовани).

  Е, нашите са далеч по-напред с материала за разлика от тълпите, заливащи напоследък Европа. И е изключително необходимо това да се изтъква!

  Нали не би искала да се поставя знак за равенство между едни българи и по-тъмно зелени български граждани?

 62. 62 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4020 Неутрално

  До коментар [#58] от "lustmord":

  Още в ком. 53 съм споменал : " А броят на мюсюлманите продължава да намалява (не толкова на броят на турците) по няколко причини..".....


  Има и други, но нямам време....

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 63. 63 Профил на areta
  areta
  Рейтинг: 1354 Неутрално

  До коментар [#21] от "abdelhaqq":
  "я. значи, така формулирано, означава, че одобрението на прелюбодейството е общочовешко :D"

  Ами така си е... човещинка... От зората на човешкия род на прелюбодейството се е гледало благосклонно, особено пък ако ставало дума за някой 'мачо' :)

 64. 64 Профил на areta
  areta
  Рейтинг: 1354 Неутрално

  До коментар [#33] от "myspam":
  "Все повече от тях стават по-силно вярващи (вкл. децата), отчуждават се от Държавата и светския начин на живот."

  Тц. Не мисля. Просто сега е модерно да заявяваш, че религията е важна за теб, това ти придава по-положителен имидж, демонстрираш, че те интересува духовният живот, а не само материалните блага.

  Всъщност изследването твърди, че "Има спад с повече от 5 пункта на заявилите, че са религиозни (87% през 2016 г.), и с повече от 8 пункта на дълбоко религиозните (20% през 2016)." - така че няма как да направиш извода, че се отчуждавали от "светския живот".

 65. 65 Профил на Jessika
  Jessika
  Рейтинг: 1485 Неутрално

  Като цяло впечатлението ми е, че много са си наред нашите мюсюлмани, макар и бедни, доста разумни хора. Особено впечатление ми направи отношението им към християнството, приятелството им с християни и човешките ценности.

  Виктор Юго: „Общество, което не иска да го критикуват, прилича на болен, който не разрешава да го лекуват.”
 66. 66 Профил на Jessika
  Jessika
  Рейтинг: 1485 Неутрално

  Странното е че храесват на второ място Путин.
  —цитат от коментар 10 на Jumbo Jet


  Лъжа. На вроро място харесват Меркел, само на 2 % след Ердоган.

  Виктор Юго: „Общество, което не иска да го критикуват, прилича на болен, който не разрешава да го лекуват.”
 67. 67 Профил на buljubei
  buljubei
  Рейтинг: 539 Неутрално

  До коментар [#25] от "abdelhaqq":

  Така е.
  Отделно от това, колко трябва да си тъп за да кажеш " ама разбира се, подкрепям тероризма".
  Та и затова, повечето се правят на чукнати по тоя въпрос. Според мен, доста турци подкрепят тероризма, ако е правилно насочен , разбира се.

 68. 68
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 69. 69 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3463 Неутрално

  Прави впечатление, че много ги влече Турция.
  Голямо одобряване, големи емоции
  =========
  Е и ?
  Къде е проблема ?
  Напълно нормално е дори !
  Към Мадагаскар ли да гледат ?
  До коментар [#24] от "buljubei":

  Bukalemun
 70. 70 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 4168 Неутрално

  До коментар [#50] от "lustmord":

  Защо да е нереално? При преброяването от 1991 в Чехия са сеопределили като римокатолици 40% от населението, а при преброяването от 2011 -10,8%. Тече процес на отпадане от религията, която вече не се възприема като задължителна част от самоидентификацията.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK