Съдийско самоуправление и прокурорско забвение, или до какво доведе разделеният съдебен съвет

Главният прокурор Сотир Цацаров и председателят на ВКС Лозан Панов се засичат само на заседания на пленума на съдебния съвет

© Надежда Чипева, Капитал

Главният прокурор Сотир Цацаров и председателят на ВКС Лозан Панов се засичат само на заседания на пленума на съдебния съветПоследните 27 години България е в период на съдебна реформа. Процесът е дълъг във времето, с неясен обхват и непредвидим край и резултат. Можем само да заключим, че от резултата ще се ползва намаляващ брой население. Мъглявините възникват от три външни за съдебната система фактора – политическо управление, което не поставя ясни цели до какво трябва да доведе съдебната реформа и в каква посока да бъде водена, замърсена медийна среда, склонна да скъсява обществената памет и общество, невъзмутимо от скандалите в управлението на страната и в частност на съдебната власт.


Вторият кабинет на Бойко Борисов прие стратегия за продължаване на съдебна реформа (изготвена от екипа на бившия правосъден министър Христо Иванов) даде силна конкретика на действията, срокове за изпълнение и неподлежащи на самоволно политическо тълкуване мерки. Тези условия поставяха всяко избрано управление при силна обвързаност от Стратегията. Въпреки това се стигна до половинчат ефект от изменението на Конституцията от декември 2015 г. и последващите ограничени по размах промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ) от пролетта и лятото на 2016 година.


Какво се промени в съдебния съвет?
Ако преброим промените във връзка с функционирането на Висшия съдебен съвет (ВСС), можем да изброим удовлетворително множество: 1) Разделен бе на две колегии – съдийска и колегия на прокурорите и следователите; 2) Беше премахнат порочният таен вот и 3) Членовете на ВСС вече се избират пряко от магистратите, а не чрез посредничеството на излъчени делегати.


На пръв поглед не е малко. Но обърнем ли внимание защо бе нужно всичко това, а именно за постигане на изначалните цели на правосъдието – да гарантира равно право на всеки гражданин и защита правата му от независим съд, да търси обвиняване на виновните от прокуратура, способна да докаже вината на обвиняемия в съда, можем да заключим, че това не се е случило.


Неуспехите в регламентацията


Основен замисъл на измененията в Конституцията и устройствения за съдебната власт закон бе да гарантира независимостта на съдиите. Пътят за това бе периодичното им атестиране, кариерното израстване и дисципринарното им наказване да се извършва без външна намеса - на прокурорите във ВСС и на представителите на политическта квота. Принципът гласи: мнозинство от съдии, избрани от съдии. Предложеният от Министерство на правосъдието вариант на Конституцията даваше крехко преимущество на съдиите, избрани от съдии, като увеличаваше броя на членовете на ВСС от политическата квота в прокурорската колегия. Това постигаше зададената цел по отношения на съдийството и отслабваше хегемонията на главния прокурор в прокурорската колегия.


В деня на гласуването всичко пропадна. С това политиците и доминираната от главния прокурор прокуратура продължиха да се намесват в ущърб на съдийскта независимост.


Другата голяма задача на този етап от десетилетната съдебна реформа бе да сложи край на политическите пазарлъци и скрити уговорки в избирането на членове на ВСС от Народното събрание (НС). Като резултат трябваше да имаме деполитизиран ВСС. И можем да отчетем това за постигнато, ако приемем, че въведеното квалифицирано мнозинство от две трети за избор на кандидатите е достатъчно условие. Но преди да се съгласим, трябва да отбележим, че разковничето е как политиците стигат до определени кандидатури. За да остане мътен пътят от номинирането до избирането в Закона за съдебната власт, по предложение именно на ГЕРБ чрез депутата Димитър Лазаров, отпадна предложеният текст от Министерство на правосъдието.


Текстът задължаваше предложенията за членове на ВСС от квотата на Народното събрание да съдържат:


"информация за процеса на определяне на кандидатите, включително за проведени консултации и изразени становища от професионални, академични и други организации".


Така се получава, че НС квалифицирано избира някого, но не знае как и защо е номинирало този някой . /2/


При тези конституционни и законодателни "успехи" на практика ВСС работи така:


За съдиите


С промените в ЗСВ съдиите бяха овластени чрез общото събрание (ОС) на всеки съд да решават въпроси относно управлението на съда – как да са разделени отделенията, каква да е натовареността и др. Това е т. нар. съдийско самоуправление. Най-същностният елемент е възможността общото събрание на съдиите да прави предложения до ВСС за назначаване на председател на съответния съд и да изслушва всички кандидати.


Практическото приложение на самоуправлението се сведе до това каквото общото събрание на съдиите от даден съд предложи – статуквото във ВСС да гласува обратното. Тук най-убедителният пример е изборът на ВСС за временно изпълняващ длъжността председател на Софийски районен съд.


Положителното от всичко това е, че е съпроводено с обширни дискусии при ясно разграничение на принципните линии. Преди реформата и това беше непостижимо, скрито зад тайния вот.


Доверието в институциите преминава през личната отговорност на управляващите органи и съставляващите ги лица. От настоящия ВСС опозиционното на статуквото малцинство смело отстоява позициите си. От мнозинството предимно се укриват зад колективни решения, а по принуда председателстващият ВСС Димитър Узунов си призна, че самоволно е излъчил представители на съвета при срещите за международния одит на прокуратурата. За есемеса, изпратен на премиера Борисов, никой от статуквото във ВСС не си призна, наложи се да ползват външен доставчик на отговорност в лицето на премиерския съветник Яне Янев.


През съдийското самоуправление съдиите престанаха да бъдат трудолюбивите анонимници. Съдийското самоуправление, макар и незачитано от мнозинството във ВСС, изкарва от дълго набиваното клише съдийската общност как съдиите трябва да говорят само с актовете си.


Съдиите вече са овластени лица и говорители на системата. Друг въпрос е как ще се справят с тези достижения в българския контекст, доказал несъстоятелността и на най-добрите правни институти.


Път за промяна са изборите за нов ВСС с мандат 2017-2022 г. и резултатът от тях показва зрялост Българските съдии ще продължат да бъдат лице и идейна основа на правосъдното обновление.


За прокурорите и следователите


Разделението на ВСС на две колегии доведе до съдийско самоуправление и прокурорско забвение. Заседанията на прокурорската колегия са изцяло доминирани от главния прокурор, опозиционни мнения не се наблюдават. Задрямалата в сталинско време прокуратура получава побутване отвън вместо промяна отвътре. Дори единствената за прокурорите съсловна асоциация излиза с откъслечни становища – най-често с призив да не се накърнява имиджът на прокуратурата, послание в един глас със статуквото. При предишната композиция на ВСС често пъти през годините редови прокурори са благодарили на членове на ВСС – съдии за това, че са защитавали професионалните им интереси.


В противовес на неограничената власт на главния прокурор в българския конституционен модел до този момент не ставаме свидетели на поета лична отговорност от негова страна за провалено знаково дело на държавното обвинение.


Прокуратурата я кара постарому – в съдебната власт, но незасегната от съдебна реформа.


До промените от 2015 и 2016 г. имаше множество проблеми, сега те са смекчени (но не и решени), а смекчаването им помогна да изпъкне фундаменталният въпрос – каква е деятелността на главния прокурор и българската прокуратура. Разделението на ВСС показа и практическата липса на контрол върху главния прокурор от страна на ВСС – случаят ЦУМ-гейт е само щрих от общата картина. Това затвърждава убеждението, че нереформирането на прокуратурата не е законодателна грешка, а целенасочена политическа доктрина, водеща до системна грешка в българското правосъдие.


Кадровата подмяна и съдебната номенклатура надживяват и тази съдебна реформа


За съдебна реформа трябват смели хора вътре в самата система. А смелостта изисква да нямаш воденични етични камъни на шията – както по пътя на кариерното си развитие, така и във връзка с решаването на делата.


Кадровата подмяна, извършвана системно от ВСС, има една единствена цел – да овладее правосъдието чрез подмяна на кадрите. В допълнение, на ключови ръководни позиции се назначават възпитаници от юридическите факултети-чудовища. Така "доказаните кадри" на полицейската правна школа и маргинални юридически факултети /3/ дава закономерни резултати


– самозатваряне в нежеланата посока – вместо високите по професионализъм и поведение да стимулират самопочистване, се стига до овладяване и затваряне, което ще маргинализира
достойните и окуражи преданите, но безпринципни съдии.


Ако и следващият ВСС, доминиран от непрозрачно и зависимо поведение, продължи в тази посока, саморазрушаването на системата поради липса на обединяващия фактор "професионализъм" ще бъде неизбежно. /4/


Затвореност


Кадровата партийна преданост на избираните във ВСС от парламентарнта квота остава нерешен проблем. Логично беше ГЕРБ, които широко прокламират намаляване на политическата квота, да обвържат това си виждане с предстоящия избор на членове на ВСС за следващите 5 години. Това е удобен момент след като се търси квалифицирано мнозинство за избора с подкрепата на това мнозинство да бъде променена и Конституцията, като 11-те политически представители бъдат сериозно редуцирани. Към настоящия момент изборът на членове на ВСС от политическата квота е официален вход на политическото влияние.


Поведението на "неблагодарния" /5/ Лозан Панов ще направи политическите назначения в съдебната власт строго прецизни в посока нелоялен партийно кандидат да не попадне в
истемата.


В заключение


Убедителната декларативност на реформи е заболяване на политическата класа, превърнато в инструмент за реформиране на съдебната власт. Цялостен проблем на държавното управление по отношение на съдебната власт е политическият подход, който не включва в себе си експертен, академичен, емпиричен и прагматичен.


Доказателство за това е становището, поискано от председателя на 43-ото НС и настоящ министър на правосъдието Цецка Цачева до Венецианската комисия. С него НС отправи питане относно конституционните текстове, чиито положителен отговор знаеше. След това не се съобрази със становището на Венецианската комисия, загърбвайки експертния отговор.


Разделението на ВСС на две колегии в настоящия вид показва, че системните политически партии в страната допускат само реформи, които могат да контролират. Така анализът на рисковете в Актуализираната стратегия за съдебна реформа се оказа достоверен – силна мотивация за запазване на статуквото, политическа спекулация и умора от реформите, включително неглижиране на препоръките по доклада на ЕК.


Разделението на ВСС е факт, но самата реформа на ВСС и превръщането му в успешен орган, какъвто е той по замисъл, предстои.


А дотогава, за да избегнем опразването от съдържание на понятието "съдебна реформа", можем да определим за реформа само действията за привеждане в ред на съдебната власт в съответствие с утвърдените международни стандарти.


/1/ Самата Стратегия и всички съпътстващи документи по обсъждането и приемането ѝ са налични тук: http://www.justice.government.bg/107/. Препоръките за актуализиция на Стратегията са видими от докладите на ЕК от 2014г. и 2015 г., налични тук: https://ec.europa.eu/info/effective-justice/rule-
law/assistance-bulgaria- and-romania- under-cvm/reports- progress-bulgaria- and-romania_bg


/2/ Пълния текст на мотивите на Лазаров виж в Стенограма №60 от заседание на Комисия по правни въпроси на НС от 24.03.2016 г.: http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2331/steno/ID/4117


/3/ Виж рейтинговата система на юридическите факултети на: http://rsvu.mon.bg/rsvu3/#RankingPlace:YFFfXUZcUmhVTkxK


/4/ Примери за порочни практики на действащия ВСС в тази посока виж на: http://ime.bg/bg/articles/legitimirane-na- poronite-praktiki- v-pravosydieto/


/5/ Виж интервю на Димитър Узунов по повода: http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/politika/dimitar-


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (21)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на qwertqwert
  qwertqwert
  Рейтинг: 897 Неутрално

  Поредния объркан либерален мозък.
  Външни за съдебната власт фактори друг път.
  ОПГ съдия-следовател/прокурор-адвокат са точно външни за системата фактори.
  Обвиняването на съдии в "наказателен уклон" довело до масов оправдателния уклон е точно външен за системата фактор.
  Безмерната корупция в административните и търговски отделения е точно външен за системата фактор.
  Само с едно съм съгласен - късата обществена памет.
  Как един бъдещ член на ВСС от съдийската колегия току-що бе избран с над 900 гласа.
  Същия съдия, който постанови, че убитата на пешеходна пътека Лора е съпричинител на убийството си, независимо че моториста е карал с 87 при разрешени 50 км/час.
  И това се случи вчера. Никаква обществена реакция. ЗА съдиите тя е завършен проифесионалист с високи морално-етични качества.
  Кой примерно да си спомня делото от далечната 1995-6 година срещу Спартак Жаров, където съдът прие ,че 3 000 тона необложена с акциз захар се били разтопили от дъждовете......
  Аре у леу , "либерали"....

  След като мъж може да се жени за мъж, що пък двама братя да не се оженят?
 2. 2 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5573 Неутрално

  Отличен анализ!
  За трите маймунки в парламента (не чух, не видях, не казах) разбира се това няма значение.

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 3. 3 Профил на hammurabi
  hammurabi
  Рейтинг: 329 Неутрално

  Много добра статия, добър "птичи" поглед върху събитията. Соча ключовите изречения, които срещнах по време на четенето на статията и които ми направиха впечатление:
  1. От резултата от съдебната реформа ще се ползва намаляващ брой население.
  2. Замърсена медийна среда, склонна да скъсява обществената памет и общество, невъзмутимо от скандалите в управлението на страната и в частност на съдебната власт.
  3. Политиците и доминираната от главния прокурор прокуратура продължиха да се намесват в ущърб на съдийскта независимост.
  4. Външен доставчик на отговорност в лицето на премиерския съветник Яне Янев.
  5. Заседанията на прокурорската колегия са изцяло доминирани от главния прокурор, опозиционни мнения не се наблюдават.
  6. Нереформирането на прокуратурата не е законодателна грешка, а целенасочена политическа доктрина, водеща до системна грешка в българското правосъдие.
  7. Кадровата подмяна, извършвана системно от ВСС, има една единствена цел – да овладее правосъдието чрез подмяна на кадрите.
  8. Към настоящия момент изборът на членове на ВСС от политическата квота е официален вход на политическото влияние.
  9. Убедителната декларативност на реформи е заболяване на политическата класа, превърнато в инструмент за реформиране на съдебната власт.
  10. Системните политически партии в страната допускат само реформи, които могат да контролират.

 4. 4 Профил на virtual brain
  virtual brain
  Рейтинг: 1193 Неутрално

  Системните политически партии в страната допускат само реформи, които могат да контролират.
  —цитат от коментар 3 на hammurabi
  Тоест пълна фасадна демокрация с имитации на реформи, гарантирано от политическата мафия, завзела държавата. Затова и пропадаме и ще пропадаме още, вместо да вървим напред.

  АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
 5. 5 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 1232 Любопитно

  Колко много думи за да се формулира простичката мисъл "не можахме да прокараме това, което искахме"........

  Знанието е сила, информацията - власт
 6. 6 Профил на Tulup_123
  Tulup_123
  Рейтинг: 423 Неутрално
 7. 7 Профил на gbj06554106
  gbj06554106
  Рейтинг: 531 Неутрално

  "Практическото приложение на самоуправлението се сведе до това каквото общото събрание на съдиите от даден съд предложи – статуквото във ВСС да гласува обратното. Тук най-убедителният пример е изборът на ВСС за временно изпълняващ длъжността председател на Софийски районен съд."
  На крив "реформаторски" уклон все статуквото му пречи.
  А, да . И омразната цаца също много пречи.
  Всъшност, статуквото не е стаукво, а изявени и високо морални професионалисти с мнооого дълъг стаж - ако споделят умните и красиви помисли.
  А ако не ги споделят - напълно е естествено те са ретроградно статукво

 8. 8 Профил на iceman_bg
  iceman_bg
  Рейтинг: 311 Весело

  Прокуратурата ръководи разследването и повдига държавното обвинение! Прокуратурата е страна по наказателните дела, а не е съд или решаващ орган! Мястото на прокуратурата е в Министерство на правосъдието! В министерството всеки прокурор ще бъде независим в работата си, но ще носи отговорност предд главния прокурор и министъра за несвършена работа или некачествена работа.

  Прокурорите нямат място в съдебната система, те не са съдии. Прокурорите нямат място във ВСС и не следва да влияят върху съда по какъвто и да е начин! Да свикват ВНС и да променят Конституцията, защото на хората им писна от далавери и беззакония!

 9. 9 Профил на event_horizon
  event_horizon
  Рейтинг: 608 Неутрално

  "Заседанията на прокурорската колегия са изцяло доминирани от главния прокурор, опозиционни мнения не се наблюдават. Задрямалата в сталинско време прокуратура получава побутване отвън вместо промяна отвътре."
  Плачевна картина. Жалка история. Гнус.

 10. 10 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1943 Неутрално

  Добър текст и нещата са описани както ги виждаме повечето от нас, но са добре систематизирани и са посочени и виновните за това положение.
  Но какво да кажем, след като вчера прочетохме кои са с най-високо доверие и как дори и на НС се вдига процента доверие?
  Та дали и колко ни харесва това което се случва в правосъдната система няма значение, докато не се събуди поне 10-15 % от наличната гласоподавателска маса - иначе ще си тънем в блатото докато е българско.

 11. 11 Профил на tukbehuk
  tukbehuk
  Рейтинг: 374 Неутрално

  1) Разделен бе на две колегии – съдийска и колегия на прокурорите и следователите;

  Това не може да се води за успех, а тук пише защо това е така - http://legalworld.bg/49228.ravni-kvoti-v-dvete-kolegii-na-vss.html

  Поне можем да се радваме, че съдиите се справиха добре с гласуването за членове на ВСС. Само за Боряна Димитрова от Окръжен съд - Бургас имам съмнения, че ще е новата Галя Георгиева. :)

 12. 12 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 327 Неутрално

  Защо не спрете с този цирк? Хората искат да не чакат с години за присъда, да не давате пробации на рецидивисти, да спрете последствията на дивата реституция и приватизация , да вземете да се справите с позора, наречен "телефонни измами", дето три цигански фамилии ви въртят около малкия си пръст и убиват бавно и мъчително родителите ви, и никого не интересуват квотите ви, болтовете ви и интригите ви и дърляниците ви! Толкоз! Стига ни занимавали с гореспоменатото плюс кафетата ви , срещите ви в ЦУМ и МУМ, както и дрязгите ви между този и онзи олигарх!

  Мърфи е оптимист!
 13. 13 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7535 Неутрално

  С една дума , политиците не искат независима съдебна система и работещ ВСС, независещ от тях.

 14. 14 Профил на tukbehuk
  tukbehuk
  Рейтинг: 374 Весело

  До коментар [#12] от "султана глаушева":

  Това мнение е крайно глупаво, срамно, но най-вече недалновидно. Вижда дърветата, не вижда гората. Аз бих казал, че си трол.

 15. 15 Профил на iceman_bg
  iceman_bg
  Рейтинг: 311 Неутрално

  До коментар [#13] от "Роси":
  „С една дума , политиците не искат независима съдебна система и работещ ВСС, независещ от тях.”

  Искат да запазят сегашното положение. Де юре независима прокуратура, де факто политически зависима прокуратура. Или независима прокуратура за пред обикновените граждани, а всъщност зависима от управляващите и олигарси - прокурорски поръчки и чадър за власт и пари.

 16. 16 Профил на Кърти Вонегът
  Кърти Вонегът
  Рейтинг: 269 Любопитно

  С една дума , политиците не искат независима съдебна система и работещ ВСС, независещ от тях.
  —цитат от коментар 13 на Роси


  Да, така е, не искат определени кръгове да си "правят" съдебна реформа на гърба на българите!

  Тази статия е плач, че някой не е успял да си уреди подходящите членове в съвета, объркана им е сметката!

  Роси, кажи с няколко точки каква съдебна реформа искате вие лично?

  Левичарството е детска болест на дементни бивши комунета, сега се пишат за "десни"!
 17. 17 Профил на Депутат 241
  Депутат 241
  Рейтинг: 4366 Неутрално

  До коментар [#16] от "Кърти Вонегът":

  Отговарям ти вместо Роси:
  Трябва ни работеща, а не поръчкова.

  “Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
 18. 18 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2173 Весело

  До коментар [#17] от "Депутат 241":

  "Трябва ни работеща, а не поръчкова."

  То и за поръчка човек се труди. Я колко труд и пот хвърли прокуратурата да опази живота на Мамин прасчо от посегателства (от вякакъв род). Цяла банка фалира за да остане момчето "успешен младеж".

  Аз така като гледам, всички работят в съдебната система. Дори са претрупани с работа, опс дела (дори и Мамин прасчо като следовател е бил затрупан с цели три преписки). Така че, системата е работеща - чука камъни на поразия. Сега, че няма тухли, плочки (гранитогрес, мрамор), то е заради "тестото на законите", май.

 19. 19 Профил на agile
  agile
  Рейтинг: 221 Неутрално

  "Принципът гласи: мнозинство от съдии, избрани от съдии. Предложеният от Министерство на правосъдието вариант на Конституцията даваше крехко преимущество на съдиите, избрани от съдии, като увеличаваше броя на членовете на ВСС от политическата квота в прокурорската колегия. Това постигаше зададената цел по отношения на съдийството и отслабваше хегемонията на главния прокурор в прокурорската колегия."

  И как точно увеличаването на политическата квота в прокурорската колегия отслабва хегемонията на главния прокурор? Някой обясни ли тази абсурдна теза, тразвита навремето от правосъдния министър Хр.Иванов? Та нали точно там е проблемът - в политическата ( парламентарната квота), избрана последния път например с гласовете на ГЕРБ и ДПС! Приказките за някакви румънски модели са дъвка за журналисти и незапознати с реалностите на конституционното устройство в Ръмъния, което позволява такова нещо. На големия въпрос - как да се намери решение на казуса, че няма конституционна фигура, която да може да предяви обвинение към гл. прокурор и евентуално да го разследва, отговор няма и безсилието е пълно. А решения очевидно има. В състава на ВСС, който е 25 човека, може да се предвиди такава фигура - член на съвета, който да не е член на прокурорската и съдийската колегии, който да се нарича независим прокурор и да не е в състава на действащата прокуратура. Мандата му може да съвпада с този на главния прокурор, и при наличие на данни за извършено престъпление от гл. прокурор, този независим прокуроро или да може да бъде сезиран ( от една част на ВСС например), или да може да се самосезира. Този независим прокурор ще се отчита пред ВСС ( като негов член) и ще се избира или от парламента, или ще се назначава от президента. Така прокурорската колегия ще има 11 човека ( 5 избрани от паралмента, 5 (4+1) от събранията на прокурори и следователи, плюс гл.прокурор), съдиската колегия ще бъде 13 човека ( 6 избрани от съдиите, пет избрани от парламента, и двамата председатели на върховни съдилища- ВКС и ВАС). Никакви други модели не са нужни за малка България.

 20. 20 Профил на agile
  agile
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Опасна е и тезата, че проблемите са само в прокуратурата, а в съда едва ли не всичко си е наред. Всъщност проблемите в съда са не по-малки от тези в прокуратурата, а решенията на съда са тези, които имат в края на краищата практическо значение. Не прокурорите пускаха наред извършители на престъпления, които след това се укриваха от правораздаването. Това го вършеха и го вършат съдии. Не прокурорите дават присъдите, това го правят в крайна сметка съдиите.

 21. 21 Профил на agile
  agile
  Рейтинг: 221 Неутрално

  До коментар [#3] от "hammurabi":

  "8. Към настоящия момент изборът на членове на ВСС от политическата квота е официален вход на политическото влияние."

  Ти самият твърдиш това, а същевременно оценяваш високо точно обратните констатации и твърдения в статията на Ив. Брегов, една от които е , че увеличаването на броя на политическата квота в прокурорската колегия би довело до отслабване на хегемонията на гл. прокурор.

  На това му викат "акъл-море, глава -шамандура"......

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK