Дълг на главния прокурор е да реформира прокуратурата, а не съда

Здравка Калайджиева, съдия в Европейския съд по правата на човека от май 2008 до март 2015 г.

© Юлия Лазарова

Здравка Калайджиева, съдия в Европейския съд по правата на човека от май 2008 до март 2015 г.В какво качество, по какви съображения и с каква цел главният прокурор предлага на ВСС да поиска и структурен и функционален анализ на съдилищата, които (надявам се) не са му подчинени? Нима главният прокурор счита, че негов дълг е да се занимава със съда, а не с прокуратурата? Тези въпроси анализира Здравка Калайджиева, чиято статия "Дневник" препечатва от "Капитал" поради основополагащото й значение за съществуването на правосъдие.


Здравка Калайджиева е съдия в Европейския съд по правата на човека в Страсбург от май 2008 – март 2015 г. Адвокат в Софийската адвокатска колегия в продължение на 28 години. Основател и член на управителния съвет на "Български адвокати за правата на човека".


В края на миналата седмица главният прокурор Сотир Цацаров изненадващо предложи на ВСС да поиска извършване на структурен и функционален анализ на съдилищата и на модела за разследване у нас. Тази инициатива на главния прокурор е твърде смущаваща.
Ясно е, че "моделът на разследване" е подчинен на прокуратурата и поради това няма пречки самата тя да извърши неговия структурен и функционален анализ. Според конституцията прокуратурата "може да извършва разследване", "ръководи разследването и упражнява надзор за законосъобразното му провеждане". Впрочем главният прокурор наскоро представи такъв критичен анализ за дейността на разследващите органи на МВР пред висшия състав на това ведомство.


В какво качество обаче, по какви съображения и с каква цел главният прокурор предлага на ВСС да поиска и структурен и функционален анализ на съдилищата, които (надявам се) не са му подчинени? Нима съдилищата не са в състояние и не анализират своите функции, структура и ефективност?


Изглежда, въпреки препоръките на Европейската комисия и решенията на Европейския съд по правата на човека, главният прокурор счита, че негов дълг е да реформира съдилищата, а не прокуратурата.


След многобройни критични доклади за напредъка на България в обещаната реформа на съдебната система и в частност на прокуратурата, през 2015 г. българската държава (не без съгласието на главния прокурор) поиска от Службата за подкрепа на структурните реформи към ЕК техническа помощ да извърши функционален и структурен анализ на тази институция.


Анализът беше публикуван през 2016 г. Част от изводите се основаваха на решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) за неефективното разследване и липсата на гаранции за отчетност на прокуратурата, с които тя благоволи да се запознае. Анализът съдържаше редица препоръки, които бяха отразени и в последния доклад на ЕК по Механизма за сътрудничество и проверка. Вместо дългоочакваното им обсъждане от Висшия съдебен съвет главният прокурор на републиката изненадващо предложи на съвета да разгледа въпроса за подобен "независим анализ на структурния и функционалния модел на съдилищата и на действащия модел на разследване".


За фундаменталната разлика между съда и прокуратурата


Макар конституцията да възлага на съдебната власт да "защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата", тя овластява единствено съдилищата да "правораздават", т.е. да постановяват окончателни и задължителни за всички решения по граждански, търговски и административни спорове и да се произнасят по внесените от прокуратурата обвинения за престъпления.


Това означава, че съдилищата имат последната дума (ако, разбира се, някой им я даде). Макар и все по-често да чуваме заплахата, че някой ще бъде "предаден на прокуратурата", по конституция тя "следи за спазване на законността, като привлича към отговорност лицата, които са извършили престъпления, и поддържа обвинението по наказателни дела от общ характер".
Това са накратко основните разлики във функциите на съдилищата и прокуратурата.


През 2006 г. ЕСПЧ постанови решение по делото "Злинсат СПОЛ срещу България", в което отговори на въпроса дали прокуратурата може да се счита за орган, натоварен да изпълнява функции на съдебен орган. Делото е по повод действията на прокуратурата по спиране на изпълнението на договор за приватизацията на хотел "Горна баня", довели до невъзможност на приватизатора да влезе във владение на имота и да го управлява в продължение на няколко години. Тъй като спорът очевидно засяга гражданскоправни интереси, но е изцяло в ръцете на прокуратурата, съдът в Страсбург припомня, че в този период засегнатото дружество е следвало да има достъп до съд, който да упражни пълноценен контрол върху действията, които го засягат, и да се ползва от процедурните гаранции за справедлив съдебен процес. Ето защо първото нещо, което съдът разглежда, е въпросът "дали участвалите различни нива на прокуратурата могат да се считат за съдилища, съответстващи на изискванията на чл. 6.1 от конвенцията (който регламентира справедливия процес пред независим и безпристрастен съд)... независимо от тяхната роля в наказателното производство, където е ясно, че не могат". Отговорът на съда е, че прокуратурата не може да се оцени като независим и безпристрастен съд по смисъла на чл. 6.1. Съдът се характеризира със своята съдебна функция – да решава въпроси от компетентността му въз основа на законови правила и процедури. Освен това той трябва да отговаря и на редица други изисквания – независимост, особено от изпълнителната власт, безпристрастност, продължителност на мандата, както и гаранции, предписани от следваните от него процедури".


В решението се отбелязва, че (за разлика от други системи) в България "Прокуратурата е независима от изпълнителната власт и прокурорите се радват на несменяемост и имунитет, на каквито и съдиите. Това обаче не може да бъде оценено като решаващо, тъй като независимият и безпристрастен съд се характеризира и с други основни черти като гаранциите на съдебната процедура, които в случая липсват".


ЕСПЧ стига до констатацията, че "прокуратура[та] разполага със значителна свобода да решава какво да предприеме, нещо, което едва ли е съвместимо с представите за върховенство на закона и правната сигурност, които са присъщи на съдебното производство... Вярно е, че тези решения са можели да се обжалват пред по-горните нива на прокуратурата. Те обаче са йерархично поставени над [въпросната] прокуратура и са неизменно част от същата централизирана система под общото управление на главния прокурор... В тази връзка съдът отбелязва, че вече е установил, макар и в различен контекст, че поради тази йерархичност подобни жалби до различните нива на прокуратурата не са ефективно средство за защита. Още повече процедурата по такова обжалване не е съпроводена от необходимите процедурни гаранции..."


ЕСПЧ се позовава и на решението си по делото "Асенов и други срещу България", където е намерил, че българските прокурори не могат да се считат за "служители, оторизирани от закона да осъществяват съдебна власт... тъй като могат впоследствие да участват в наказателното производство срещу лицето, чието задържане са потвърдили".


На практика "решенията, с които се разпорежда спиране на изпълнението на договора за приватизация и изваждането на "Злинсат" от хотела са извършени от прокуратурата по нейна инициатива, след което тя започва гражданско производство срещу същото дружество за анулирането на този договор. По тези причини тя едва ли може да се оцени като достатъчно безпристрастна", сочи съдът. "Същото е валидно и по отношение на по-горните нива на прокуратурата, които са потвърдили тези решения и по-късно са действали срещу дружеството в производствата пред съда. Простият факт, че прокурорите са действали като защитници на обществения интерес, не може да се цени като придаващ им статус на независими и безпристрастни играчи", сочи ЕСПЧ и заключава, че при тези обстоятелства "различните нива на прокуратурата не могат да се считат за независими и безпристрастни съдилища, които предоставят изискваните от [правото на справедлив процес] гаранции...", а техните решения е следвало да подлежат на всеобхватен контрол от съдебен орган.


В началото на 2008 г. българският данъкоплатец плати повече от 360 000 евро в изпълнение на решението на ЕСПЧ за справедливо обезщетение на засегнатото дружество. Оттогава изминаха почти десет години.


Макар визираните в решенията по делата "Асенов и други" и по "Злинсат" конкретни правомощия на прокуратурата да са вече заличени, много от възможностите ѝ да ограничава права (в значително дългия период) до приключването на наказателното производство и да осъществява неподлежащо на съдебен контрол продължително "привременно правосъдие" останаха. През тези години Върховният административен съд и Конституционният съд продължиха да окачествяват прокуратурата като "независим орган на съдебната власт", каквото и да означава това в светлината на извършения от ЕСПЧ анализ на негодността на тази институция да играе ролята на "орган, овластен да осъществява съдебни функции".


Нужно ли е в този контекст да се припомня, че


"външният одит" на прокуратурата се наложи в отговор на системния и солидарен отказ на законодателя и главния прокурор да извършат реална реформа


на правосъдието, с която да осигурят независимостта на съдилищата и отчетността на прокуратурата?


Наскоро при опит да постави на обсъждане възможни мерки за реформа на прокуратурата, от която все още зависи достъпът на гражданите до независим съд, председателят на Върховния касационен съд беше посъветван "да си гледа съда". Ако разделението на властите е основано на принципа "всяка жаба да си знае гьола", дали пък не е време главният прокурор да бъде посъветван да си гледа прокуратурата? Или пък искането му за външен функционален анализ на съдилищата е основано на принципа "тя наш’та се видя, сега да видим ваш’та и на комшийката"?
----------------
Бележка на автора
Настоящата публикация е опит да се улесни решението на Пленума на ВСС както по основателността на внесеното от г-н Цацаров искане за външен функционален анализ на съдилищата, така и във връзка с отдавна поетия ангажимент на този орган да обсъди предложените въз основа на такъв анализ на прокуратурата мерки за осъществяване на реална съдебна реформа, която да осигури правото на гражданите на достъп до независим и безпристрастен съд.


Авторът декларира, че поради дългогодишна липса на адекватно образование по въпросите за разделението на властите, независимостта на съдилищата и правото на гражданите на справедлив съдебен процес в България част от този материал е съставена въз основа на познания, получени в "чужди" университети и/или с подкрепата на "чужди държави и лица".


  Всичко, което трябва да знаете за:

  Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
  Коментари (27)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на chicago514
   chicago514
   Рейтинг: 2008 Весело

   Е как очаквате от Сотир да си реформира бизнеса.

  2. 2 Профил на Nothing matters
   Nothing matters
   Рейтинг: 213 Неутрално

   Цацата става отвратително нагъл...

  3. 3 Профил на Lady Zeppelin
   Lady Zeppelin
   Рейтинг: 1291 Неутрално

   Цацаров е съглсен на реформи. Само да не го засягат него лично и прокуратурата.

   Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
  4. 4 Профил на hodounski
   hodounski
   Рейтинг: 2374 Неутрално

   Цацата всичко втасала ,та оправя и съда. 360 000 е. платени от всички нас за гафовете на прокуратурата. Кога ще има лична отговорност за неграмотните или подкупните магистрати?
   Властта е като лупа. Дай на един човек власт ,па му гледай акъла!

  5. 5 Профил на niakoi_si
   niakoi_si
   Рейтинг: 624 Неутрално

   Жалък опит да се покрие смрадта която се носи И от съда. Че прокуратурата смърди е ясно.

  6. 6 Профил на manoll
   manoll
   Рейтинг: 638 Весело

   Изтънчена гавра с горката Цаца
   Адмирации за г-жа Калайджиева

  7. 7 Профил на efw42682532
   efw42682532
   Рейтинг: 462 Неутрално

   Главният прокурор явно си превишава правомощията.Съдът не е на подчинение на Главната прокуратура,и Сотир Цацаров да му бъде казано до къде стига неговата власт.Вижда се ,че съдебната власт трябва час по скоро да се реформира,но не както казва Цацаров,а законодателя.

  8. 8 Профил на Реми
   Реми
   Рейтинг: 668 Неутрално

   „Познавам лично страсбургския съдия Здравка Владимирова Калайджиева… Познавам лично нейния баща д-р Владимир Калайджиев - бивш политкомисар на престъпната Втора партизанска бригада „Чавдар”, бивш заместник-председател на Съвета по възпроизводство на човешките ресурси към Държавния съвет, бивш председател на Комисията по защита на обществените интереси и правата на гражданите в Народното събрание.
   http://forumat-bg.com/politika/164-2009-03-18-04-00-06

   Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
  9. 9 Профил на wre501051215
   wre501051215
   Рейтинг: 2814 Неутрално

   Принципно съм съгласен.Но,тогава да попитам като какъв се изказва по адрес на Прокутатутата, Лозан Панов.Или щом е той-може....

  10. 10 Профил на hammurabi
   hammurabi
   Рейтинг: 316 Неутрално

   Философията на сегашното управление се крепи върху прокуратурата в този й вид. Т.е. обликът на прокуратурата е политически проблем. А това, че имаме мафиотизирани структури, създадени да точат европейските фондове и въобще обществения ресурс - е част от функционалния интегритет на държавното обвинение. Иначе то би се обезсмислило в този си вид. Затова водещите фигури в управлението на държавата не смеят да споменат за реформа на прокуратурата. Да сте чули нещо да говори за това президентът, премиерът, другарката Нинова или друга знчима политическа фигура. Не, няма и да чуете. Освен отчаяните гласове на единици - Лозан Панов, Здравка Калайджиева и други подобни гласове в пустиня. Пустинята България с отчайващ демографски срив. Отглеждаме кандидат-емигранти. Такава е затихващата ни функция.

  11. 11 Профил на ages
   ages
   Рейтинг: 778 Неутрално

   Цацата се опитва да се изплъзне, затова ги прави тези лупинги и подскача като риба на сухо. Ама няма да му се размине. Бойко няма да издържи дълго на бой по канчето от Европата. Или ще завие рязко към братушките и комшиите, или ще трябва да се разрови кочината. Ама не му се иска, че и той е до уши в лай**та.

   Защо ако не да?!
  12. 12 Профил на iceman_bg
   iceman_bg
   Рейтинг: 282 Весело

   Чудесна статия! Прекрасен анализ и заключение, че прокуратурата не е съд и не може да влияе върху съда чрез предложения за реформи в съда или чрез друг натиск!

   Необходимо е изваждането на прокуратурата от съдебната власт и поставянето и в системата на изпълнителната власт, към министерство на правосъдието. Това е единствения начин прокурорите да не влияят върху съда, както и да нямат възможност чрез ВСС да влияят на назначенията, пониженията, повишенията или уволненията на съдии! В противен случай, се идва до парадокс, че прокурорът и шефът му (Цацаров примерно) могат да упражняват натиск върху съдия по конкретно дело чрез ВСС и кариерното му развитие. Подобен абсурд води до невъзможност на съдии да правораздават и до натиск да се съобразяват с прокуроритев случаите, когато нямат аргументи и доказателства.

   Досега това се стопира в голяма степен, само и единствено благодарение на професионализма и съвестта на отделни съдии, въпреки натиск чрез ВСС. Примерите са много за натиск от прокуратурата върху съдии чрез ВСС на Цацаров: Методи Лалов, Калоян Топалов, Ченалова, Янева, Петко Петков и множество други. Всеки несъгласен с мнението на Цацаров е подложен на натиск от ВСС! Трябва да се извади прокуратурата от съдебната система и да мине към министерство на правосъдието!

  13. 13 Профил на shileto
   shileto
   Рейтинг: 1034 Неутрално

   На комунистите за всичко е виновен Цацата, а те са честни безпристрастни и достойни другари

  14. 14 Профил на Роси
   Роси
   Рейтинг: 7130 Неутрално

   Тя прокуратурата вече е направена, каквато иска гл.прокурор. Наред е съда.

  15. 15 Профил на Храбър
   Храбър
   Рейтинг: 2906 Гневно

   Жалък опит да се покрие смрадта която се носи И от съда. Че прокуратурата смърди е ясно.
   —цитат от коментар 5 на niakoi_si


   Интересна логика имаш!
   Жената поставя един важен за цялата система въпрос, който засяга независимостта на отделните звена в съдебната система едно от друго. Европейският съд по правата на човека е изразил ясно мнение, че прокуратурата е страна в производството пред съда и не може да упражнява съдебна власт в наказателния и гражданския процес.
   От какъв зор се опитваш да сменяш темата?

   "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
  16. 16 Профил на Храбър
   Храбър
   Рейтинг: 2906 Гневно

   .....Това е единствения начин прокурорите да не влияят върху съда, както и да нямат възможност чрез ВСС да влияят на назначенията, пониженията, повишенията или уволненията на съдии! В противен случай, се идва до парадокс, че прокурорът и шефът му (Цацаров примерно) могат да упражняват натиск върху съдия по конкретно дело чрез ВСС и кариерното му развитие. Подобен абсурд води до невъзможност на съдии да правораздават и до натиск да се съобразяват с прокуроритев случаите, когато нямат аргументи и доказателства....
   —цитат от коментар 12 на iceman_bg


   Ама разбира се!
   Намесата на прокуратурата в работата на съдиите противоречи на цялата логика в организацията на съдебния процес.
   Не случайно се изисква отделяне на прокуратурата като самостоятелно звено.

   "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
  17. 17 Профил на Кърти Вонегът
   Кърти Вонегът
   Рейтинг: 264 Весело

   На комунистите за всичко е виновен Цацата, а те са честни безпристрастни и достойни другари
   —цитат от коментар 13 на трън в петата върнете стария дневник


   Това десебарите още си мечтаят за една "реформа"по техен тертип, т.е. да си сложат техни съдии и прокурори, за да могат техните олигарси да си имат собствена съдебна система!

   Левичарството е детска болест на дементни бивши комунета, сега се пишат за "десни"!
  18. 18 Профил на Кърти Вонегът
   Кърти Вонегът
   Рейтинг: 264 Разстроено

   „Познавам лично страсбургския съдия Здравка Владимирова Калайджиева… Познавам лично нейния баща д-р Владимир Калайджиев - бивш политкомисар на престъпната Втора партизанска бригада „Чавдар”, бивш заместник-председател на Съвета по възпроизводство на човешките ресурси към Държавния съвет, бивш председател на Комисията по защита на обществените интереси и правата на гражданите в Народното събрание.http://forumat-bg.com/politika/164-2009-03-18-04-00-06
   —цитат от коментар 8 на Kami


   И тя ли е от котилито?

   Личат си отдалеч, а най-вече като почнат да искат "реформи"!

   Левичарството е детска болест на дементни бивши комунета, сега се пишат за "десни"!
  19. 19 Профил на Храбър
   Храбър
   Рейтинг: 2906 Любопитно

   До коментар [#17] от "Кърти Вонегът":

   Освен лозунгите и мантрите, дето са ви сложили в устата, поне малко логика дали ще успееш да вложиш или това умствено занимание ви е малко трудно за изпълнение!?

   "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
  20. 20 Профил на Храбър
   Храбър
   Рейтинг: 2906 Любопитно

   Не схващате ли бе червени и герберски тролчета, че утре точно тази политически организирана съдебна система може да се обърне срещу вас!?
   Не схващате ли, че освен всичко друго този начин на организация на съдебната система е насочен и срещу вас!?
   Или продължавате да се надявате на връзките си с вашите кукловоди?

   "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
  21. 21 Профил на batzdravo
   batzdravo
   Рейтинг: 2120 Весело

   До коментар [#18] от "Кърти Вонегът":И тя ли е от котилито?
   Личат си отдалеч, а най-вече като почнат да искат "реформи"!

   Не бе, баджанак, Цацаров "прави реформи", от Сталински тип обаче! Прокуратурата над всичко! Тя е "вся и всьо" в българското правосъдие, есенцията на "съдрбната система", по Ердогановски тертип. Ама ти, баджанак, не се притеснявай, нале си от нашти! ;)  22. 22 Профил на plebs
   plebs
   Рейтинг: 264 Неутрално

   Нищо ново под слънцето. Капитал продължава със старите си щения - http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2016/02/19/2708333_a_poruchkite_v_sudebnata_sistema/ Желанието е, ако изобщо се разглежда нещо, да се разглеждат конкретни казуси, а не принципни въпроси за функционалността. За тях прегледът на европрокурорите се характеризира с "Няма проблем, ще ви удавим с глупости". Цитата е от дадения линк. Анализ на съда от европейски съдии има опасност да констатира, че целият съдебен процес, и прокурорската, и съдебната фаза, са силно формализирани и затова безрезултатни. Каквото е заключението на европрокурорите.

   п.с. Дневник дублира публикация в Капитал /или обратно/, та и аз дублирах коментара си.

  23. 23 Профил на Храбър
   Храбър
   Рейтинг: 2906 Неутрално

   Принципно съм съгласен.Но,тогава да попитам като какъв се изказва по адрес на Прокутатутата, Лозан Панов.Или щом е той-може....
   —цитат от коментар 9 на yanne


   Като съдия, който не желае прокуратурата да се бърка в работата на съдиите.

   "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
  24. 24 Профил на penetrating
   penetrating
   Рейтинг: 5568 Неутрално

   Цацаров иска да влезе в казана на ада с още някого както и да намери причина да не разгледа анализа на прокуратурата. Съдия Калайджиева дори с бележките си накрая си гаври (с пълно право, при това) над "юридическата" мисъл на прокуратурата и ГЕРБавите депутати на Борисов/Цацаров/Пеевски.

   Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
  25. 25 Профил на glaxo
   glaxo
   Рейтинг: 293 Неутрално

   Подкрепям тезите и позициите, развити от авторката. Първо ще отбележа , че според мен прокуратурата и следствието са с най-трудната и много сложна и разнообразна задача да са на първата линия, наред с МВР, при борбата с престъпността и спазването на законите. Но са и най-слабото, като ниво на компетентност, кадрови състав и влияещо се от лични пристрастия или йерархични зависимости, звено в съдебната система. Главния прокурор е с повече от необходимото медийно присъствие и неприятно реактивен на медийни или НПО критики, пък били те и злонамерени или обидни. Липсва му класа и достолепие. Не постига съществени резултати и по администриране на системата, кариерното развитие и привличане на юристи с висока правна култура и знания на законовата уредба, както и прилагане системно стандартите и методиките на НПК, което сега е една от основните причини голяма част от обвиненията да падат в съда. Трябват много усилия, консенсус, висок морал и обществена подкрепа за да има позитивни резултати. И никакви политически или корпоративни зависимости. Те уронват престижа и доверието в системата.

  26. 26 Профил на Танас
   Танас
   Рейтинг: 1022 Неутрално

   Прокуратурата на 80% се захранва с кадри от милиционерското Магнаурско школо в Симеоново и сега иска да командва и Съда като назначи на възлови места милиционерски кадри по подобие на Административните съдилища.

   "Светът няма да бъде разрушен от тези, дето вършат зло, а от тези, дето ги наблюдават без да направят нещо по въпроса" Алберт Айнщайн.
  27. 27 Профил на Георги Славчев
   Георги Славчев
   Рейтинг: 276 Неутрално

   До коментар [#8] от "Реми": "бивш политкомисар на престъпната Втора партизанска бригада „Чавдар”. Защо е престъпна бригадата "Чавдар" ма сестро. Нали е била съюзник на сегашните ни съюзници. Дай повече инфо, та заедно с тебе да си излеем злобата към противниците на фюрера. Събрали сме се тука за да обменяме информация и е добре да си разкриеш душата. Какво престъпно нещо е направил д-р Владимир Калайджиев? А с дъщерята какъв е проблема? Кажи за да те олекне.

  За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
  С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK