Промените в наказателния процес и опитомяването на гражданското общество

Председателят на правната комисия в парламента Данаил Кирилов, който е сред вносителите на някои от най-спорните текстове в проекта за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс.

© Надежда Чипева, Капитал

Председателят на правната комисия в парламента Данаил Кирилов, който е сред вносителите на някои от най-спорните текстове в проекта за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс.Адвокат Емилия Недева е представител на Висшия адвокатски съвет в работната група за промените в Наказателно-процесуалния кодекс, които бяха приети в спешен режим от парламента малко преди лятната му ваканция.
Статията е написана за "Дневник".


Поредното изменение на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), популистки представено като панацея за бърз и ефективен наказателен процес, вече е факт. Истината за него обаче е съвсем различна от обявените в мотивите към законопроекта цели. Съзнателно поддържана в обществото илюзия е, че приетите през юли изменения в НПК ще ускорят наказателното правосъдие. Огромната част от нововъведенията ограничава правата на страните в наказателния процес и развързва ръцете на прокуратурата да нарушава процесуалния закон.


Всъщност всички изменения на НПК от 2010 година насам бяха направени с декларираната цел да се ускори наказателното правосъдие и да отпадне ненужният формализъм в него. Началото сложи мантрата, че процедурните правила пречат за наказване на виновните, защото са направени от адвокати, които обслужват обвиняемите лица.
През 2010 година започнаха прокурорските изменения в НПК, които не направиха процеса по-бърз, но със сигурност го направиха по-несправедлив. Чрез предложени от обвинението промени отпадна забраната присъдата да се основава единствено на използвани специални разузнавателни средства (СРС) и разпити на анонимни свидетели, пренебрегна се свободата в избора на защитник, като се въведоха т. нар. "резервни защитници", участващи в процеса пряко волята на обвиняемите, сложни дела се възложиха на разследващи полицаи, които нямаха нужната подготовка, а квалифицираните следователи останаха почти без работа.


Оттогава датират и най-големите безобразия в искането, разрешаването и експлоатацията на СРС


Но законодателните щения на прокуратурата не спряха дотук.


Само през 2015 година НПК бе променян 7 пъти, а през 2016 – 5 пъти. НПК вече не е кодекс в истинския смисъл на това понятие – той се превърна в юридически неиздържан сбор от норми, в който измененията се пришиват като кръпки и през тях прозират тежки правно-технически пороци. Най-радикалните промени на кодекса, които драстично противоречат на принципите на правовата държава, се направиха именно сега, от настоящото Народно събрание, което разполага с рекордно малък брой юристи, а известните с експертни познания сред тях са единици.


Ето част от проблемите, пред които ще се изправят участниците в наказателните процеси в бъдеще.


1. Скъсяват се сроковете, в които гражданите могат да упражнят свои права, а се удължават сроковете, в които ще се води досъдебното производство. Прокурорът ще може да удължава двумесечния срок за завършване на досъдебното производство до 4 месеца.


Ако този срок се окаже недостатъчен, ръководителят на съответната прокуратура може да го удължава многократно с по 2 месеца – до изтичането на абсолютната давност. Предоставя се


отлична възможност на прокуратурата да манипулира процеса


по осъществяване на правосъдието. Например – прокуратурата желае да отстрани неудобен магистрат. Според приетите също толкова спорни изменения в Закона за съдебната власт обвиняемият магистрат се отстранява от длъжност. Наказателното производство ще се удължава от прокурора дотогава, докато отстраняването на магистрата е удобно на прокуратурата. А въпросният магистрат ще остане с "висящо" наказателно дело до изтичане на давността.


Правомощието на прокурора да удължава безкрайно всяко "висящо" следствие или дознание е мощно оръжие за въздействие срещу неудобни лица – не само съдии, прокурори и следователи, но и политици, бизнесмени, общественици, журналисти, "обикновени" граждани. Те всички са хора, някои от тях са конформисти или лесно податливи на въздействие.


"Висящото" разследване създава послушни магистрати,
удобни журналисти, опитомено гражданско общество.
Така се присвоява и чужд бизнес


Чрез натиск, чрез психически тормоз, докато човекът рухне и се предаде. Никой досега не е направил статистика колко са обвиняемите и пострадалите, починали в хода на нескончаемите наказателни производства, колко членове на техните семейства са посегнали на живота си в пристъп на отчаяние.


2. Безкрайните възможности за удължаване на разследването имат и друго измерение, премахната е забраната да има "вечни обвиняеми". Досега всеки гражданин, който е бил обвиняем в продължение на повече от две години за тежко престъпление или една година в останалите случаи, можеше да поиска делото му да бъде разгледано от съда. Когато прокуратурата не се съобразяваше с указаните от съда срокове, делото бе прекратявано. Тези случаи бяха редки, но дисциплинираха прокуратурата и гарантираха разглеждането на делото в разумен срок. Вместо тази гаранция срещу злоупотреба с правата на обвиняемите, сега се въведе т.нар. процедура по "ускоряване на досъдебното и съдебното производство", според която недоволният от бавното правосъдие може да подаде жалба до съда.


Това е една беззъба конструкция,
лишена от всякакви гаранции за ефективност


Обстоятелството, че съдът ще констатира бавност на разследването, с нищо не задължава прокуратурата.


Тази процедура е особено неприложима в съдебната фаза на процеса, когато гражданите очакват справедливост от съда, от който се оплакват. Сега такава възможност съществува в гражданския процес и се знае, че страните се притесняват да я използват, защото се опасяват, че крайният съдебен акт би бил наказание за това, че са се осмелили да протестират против бавността. Законодателят не се е съобразил с практиката на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), подчертана и в пилотното дело Димитров и Хамънов против България. ЕСПЧ приема, че е необходимо не само да се отстрани допуснатата забава в разглеждане на делото, но и да се предоставят съответни компенсации.


Например съдът в Полша при констатирана забава има право да предостави компенсация на пострадалия за забавянето, а в Румъния има право да определи и краен срок за приключване на разследването или за постановяване на присъда. Нищо подобно не е предвидено в правомощията на съда у нас, разглеждащ жалбата за бавност.


3. Най-сериозното посегателство срещу процесуалните права на гражданите в наказателния процес, независимо дали те са пострадали или обвиняеми, е въвеждането на т.нар. "разпоредително заседание". В това първо и единствено заседание ще трябва да се изчерпят всички възражения за нарушени права в досъдебното производство.


В бъдеще – при разглеждане на делото по същество, а дори и пред касационната инстанция, няма да могат да бъдат повдигани въпроси за нарушени права на досъдебното производство – например незаконно използване на СРС, отсъствие на защитник при провеждането на определени процесуални действия, пороци при претърсване на помещения и изземване на вещи и др. Интересното е, че


за това доста сложно по съдържание и фатално по последици заседание
не се предвижда задължителна адвокатска защита


В масовия случай гражданите ще се явяват без защитници и ще провалят интересите си. Разпоредителното заседание е замислено изцяло в полза на прокуратурата, за да не ѝ се връщат делата на един по-късен етап от разглеждането им. А такова връщане е закономерна последица от некачествена работа в досъдебната фаза. Доказателство за това е докладът на Инспектората към ВСС за резултатите от тематична проверка в окръжните и апелативни съдилища относно връщането на делата на прокуратурата, обявен на 20 юни 2017 г. Инспекторите не са открили нито един случай, при който второинстанционните съдилища да са върнали дела на прокуратурата неоснователно.


Това означава, че при връщането на делата съдиите обективно са установили особено съществени нарушения на процесуалния закон, без да проявяват формализъм или рестриктивно отношение към обвинението.


Вместо да подобри качеството на разследване,
прокуратурата постигна да се забрани на съда да ѝ връща дела


Учудващо е обаче съгласието на представителите на съда в работната група по законопроекта.


Съдиите се съгласиха съдилищата да отстъпят от конституционно вменената им защита на правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица. Върховният касационен съд (ВКС) дерогира конституционното си задължение за върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища. Този надзор не може да се осъществява единствено чрез тълкувателни решения – той изисква еднаквото и точно прилагане на закона по всяко конкретно дело, в което се решава човешка съдба.


И така, след продължило до безкрайност досъдебно производство, гражданите сами или чрез своите адвокати ще имат възможност в рамките на седем дни от получаване на призовката за това разпоредително заседание или максимум в предвидения до насрочването двумесечен срок, да прочетат, анализират и да изложат аргументи за всички процесуални нарушения, които са допуснали разследващите органи и прокуратурата в хода на дългогодишното наказателно производство, събрало материали може би в стотици томове.


Ако гражданите не се ориентират в правната материя, не ангажират адвокат или адвокатът им не е забелязал допуснатите пороци, ще разчитат единствено на първоинстанционния съд – да открие всички тежки закононарушения и да върне делото на прокуратурата. Актът на първоинстанционния съд е обжалваем пред втората инстанция, която обаче го разглежда в закрито заседание, без да изслушва страните и адвокатите им. Така въпросът с допуснатите процесуални нарушения се решава окончателно до степен, че дори ВКС е обвързан с преценката на долустоящите съдилища. Възможността за съдебна грешка и несправедлива присъда в тези случаи е огромна.


4. Създаде се за първи път възможност при оправдателна присъда гражданинът да бъде осъден на глоба по административен ред, ако съдът приеме, че е осъществил не престъпление, а административно нарушение. Възможността за такова осъждане се предвижда и в правомощията на касационния съд. Така за първи път може да бъде наложена значителна имуществена санкция само от една единствена – първа и последна съдебна инстанция, без право на обжалване. Такъв подход е в разрез с ЕКПЧ, предвиждаща задължително право на обжалване в наказателното производство, каквото безспорно е и административно-наказателното. Дори когато едни и същи факти са включени и в състава на престъплението, и в състава на административното нарушение (което е недостатък на закона!), предпоставките за налагане на наказание по Наказателния кодекс и по съответния административен закон се различават.


Излиза, че


по всяко наказателно дело гражданинът трябва да се защитава по подразбиране както срещу обвинението, така и срещу всички евентуални административни нарушения


към които гравитират фактите по обвинителния акт. Това е абсурдно и вменява недопустима тежест на гражданите. То е непропорционално, тъй като за прокуратурата дори не съществува задължение да посочи алтернативно в обвинението дали са нарушени административни норми и кои. Съдът ще си намери административно нарушение, по което да наложи глоба измежду хилядите административни норми, а за гражданите ще остане само надеждата да отгатнат предварително кое е то, за да осъществят защита и срещу него.


5. Промяната в подсъдността на Специализирания наказателен съд вече беше много широко коментирана. Основен принцип в правото е, че специализиран съд се създава според специфичността на материята, а не според субектите. Сами по себе си субектите не изискват никаква специализация.


Недопустимо е да се създава съд за лица


това го превръща в извънреден съд, особено след като се скъсяват и сроковете за насрочване на делата. Съчетанието на специална процедура със специалното качество на подсъдимите категорично сочи на противоконституционност. Според Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 година "критерият за определяне на компетентността на специализирания наказателен съд е предметът на делото, а не качеството на извършителя на престъплението". Затова въвеждането на елемента "служебно положение" или длъжност води до неравнопоставеност и създава подозрение в насочване на юрисдикцията на съда само против определена категория лица, а не за конкретни престъпления.


Качеството на едно лице на заемащо отговорно служебно положение се отчита в конкретния престъпен състав, а не в органа или процедурата, по която се разглеждат делата. По-тежката наказуемост за някои престъпления, извършени от длъжностни лица, се регулира от материалното право, тя се урежда в Наказателния кодекс, а не в процесуалния.


Когато през 2010 година за първи път започна да се обсъжда с какви дела да се занимава Специализираният наказателен съд (СпНС), вносителите на подобен текст се мотивираха, че и без това има такъв специализиран съд и той е Софийският градски съд. И тогава, и сега остава неясно, след като има такъв специализиран съд, който разглежда дела против министри, магистрати и лица с имунитет, защо трябва да се ликвидира неговата дългогодишна специализация и да се прехвърли подсъдността в СпНС, който се оказва недотам квалифициран. Проверката на делата на СпНС, извършена от ВКС, показа, че този съд има съществени проблеми с точното приложение на закона.


Доводите на ВКС бяха изслушани от Комисията по правни въпроси на Народното събрание, но народните представители просто ги игнорираха. Несъмнено в СпНС не се търси нито специализация, нито висока квалификация. Налага се впечатлението, че целта е да се намери удобен за обвинението съд, върху който чрез кадрови подбор или чрез администриране да се окаже въздействие при решаване на делата. И това въздействие далеч не цели само борба с корупцията по високите етажи на властта – то включва и чадър над клиентелата, приближена до определени властови среди.


Затова гражданите ще срещат еднакви трудности при получаване на съдебна справедливост и когато са обвиняеми в престъпление, и когато са пострадали от престъпление. Показателно е, че както през 2010 г., когато аналогично предложение бе отхвърлено от Народното събрание, така и сега – през 2017 г., парламентът е доминиран от една и съща политическа сила, но в двата случая тя взе коренно противоположни решения. Това подсказва, че решаващи са не юридическите, а политическите аргументи. Старо правило е обаче, че когато в наказателното право е водеща политиката, а не законът, правосъдието се превръща в произвол.


Беше абсолютно необходимо да се изясни в общественото пространство


кой е инициаторът и двигателят на тези норми,
създадени в отстъпление от принципите на справедливия съдебен процес


Формално проектът принадлежи на Министерството на правосъдието при предходното правителство, но първоначално той бе насочен към наистина необходими промени относно процедурите по преюдициално запитване и мерки по преодоляване на паралелни наказателни производства в две отделни страни-членки на ЕС.


Представители на адвокатурата бяха включени на един по-късен етап от работата по проекта и от самото начало категорично изразиха несъгласието си с посегателството върху процедурните норми, гарантиращи справедливостта в наказателното производство.


Затова е


крайно време истинските автори на законите
да не остават анонимни


Министерският съвет се крие зад Министерството на правосъдието, то вписва в мотивите, че проектът е работен с участието на съдии, прокурори и адвокати – така се придава представителност на закона, каквато той не притежава. Нито дума за възраженията на адвокатурата, нито дума за липсата на съгласие по основни нормативни разпоредби, нито дума, че няма стенограми, няма правила, няма регламент. Крайният текст е въпрос на договаряне извън работните групи между неизвестни (предполагаеми!!!) лица, които не носят никаква отговорност за вредата от нормотворчеството.


Жалко е, че правният екип на президента не съзря основания за налагане на вето, но има институции сред оправомощените по чл. 150 от Конституцията, които са длъжни да защитят върховенството на правото, като сезират Конституционния съд.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (46)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3671 Весело

  . Скъсяват се сроковете, в които гражданите могат да упражнят свои права, а се удължават сроковете, в които ще се води досъдебното производство. Прокурорът ще може да удължава двумесечния срок за завършване на досъдебното производство до 4 месеца.

  Ако този срок се окаже недостатъчен, ръководителят на съответната прокуратура може да го удължава многократно с по 2 месеца – до изтичането на абсолютната давност."Защо въобще са сложили срокове.

 2. 2 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4895 Гневно

  поредният ГЕРБерастки "законов" произвол !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 3. 3 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1230 Неутрално

  Видов ден иде.
  Тези дето са го предложили и гласувалите го ще бъдат съдени по този закон.

  "Светът няма да бъде разрушен от тези, дето вършат зло, а от тези, дето ги наблюдават без да направят нещо по въпроса" Алберт Айнщайн.
 4. 4 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5469 Неутрално

  Великолепен анализ за това как България се приближава до Русия на Вишински. Каква равнопоставеност с прокуратурата, какви права.., какъв професионализъм струи от "експертите" на ГЕРБ като показания по-горе бивш член на БСП. "Ерудит" от класа ....

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 5. 5 Профил на SSS
  SSS
  Рейтинг: 891 Неутрално

  " Най-радикалните промени на кодекса, които драстично противоречат на принципите на правовата държава, се направиха именно сега, от настоящото Народно събрание, което разполага с рекордно малък брой юристи, а известните с експертни познания сред тях са единици."
  Ужас, който едва ли се осъзнава от затъпелия електорат. Това е резултатът от милиционерско - вифаджийски поход в правораздаването, в който осъдената приятелка на нискочелия ЦЦ е само черешката на тортата. Подход, подкрепен от комунистите и техния президент Радев, заедно с целия му "правен" екип.
  Това е пореден пример за това, че няма опозиция в парламента. Всичко се разми и сега наследника на правешкия деспот ББ ще си разиграва коня навсякъде.
  Тежко на тая държава, дето Цачева й е правосъден министър.


 6. 6 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Да се внушава:" Ти си го избра"! Потопете масите в мъгла тролчета....

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 7. 7 Профил на iceman_bg
  iceman_bg
  Рейтинг: 338 Весело

  Чудесни анализи в статията! Много добре аргументирана позиция за политическо-прокурорските промени за специализиран съд, за безумното удължаване на досъдебното производство, за връщане на некадърни прокурорски актове.

  Лъсват топлите връзки между уж независимата прокуратура и управляващите кръгове и целите им за промени, които да улеснят чадъри над наши хора и натиск върху други хора.

 8. 8 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2236 Неутрално

  Трудно е за нормална работа и нормални житейски планове в България. Винаги пресичаш път на ГЕРБЕР, който иска нещо. Не го ли получи влизаш в "ситуация където всичко може да ти се случи".

 9. 9 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1673 Неутрално

  "Например – прокуратурата желае да отстрани неудобен магистрат. "

  А защо има изобщо "неудобни магистрати" питам аз?! Нима съдиите не са над всичко и пряко подчинени само на закона? Или има "наши" и "ваши" съдии? Това ли е независимата съдебна система?!Защо съдиите не се отчитат никъде? Защо правят каквото си искат и не може да им се търси отговорност? Извънземни ли са? Най-добре е съдиите на този етап да се избират от избирателите, поне като свършат някоя глупост, няма да са повече съдии! А това, че адвокатите приеха тия закони и усложниха до максимум процеса е факт неоспорим! Какво значи "законно СРС"? Значи аз като запиша някой, че ми иска подкуп това не се признава пред съда, а трябва да дам заявка в МВР, че еди кога си някой чиновник ще ми поиска подкуп! Достатъчно е една експертиза да докаже, че записът не е манипулиран и това да е годно доказателство а не да си измислят формални поводи записи да се смятат за невалидни!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 10. 10 Профил на iceman_bg
  iceman_bg
  Рейтинг: 338 Весело

  „Показателно е, че както през 2010 г., когато аналогично предложение бе отхвърлено от Народното събрание, така и сега – през 2017 г., парламентът е доминиран от една и съща политическа сила, но в двата случая тя взе коренно противоположни решения. Това подсказва, че решаващи са не юридическите, а политическите аргументи. Старо правило е обаче, че когато в наказателното право е водеща политиката, а не законът, правосъдието се превръща в произвол.”

  Показателно за целите и безхаберието на управляващите. Смешното е, че утре, същите хора, които одобряват тези безобразия, могат да бъдат разследвани и съдени по собствените им правила.

 11. 11 Профил на Matematiks
  Matematiks
  Рейтинг: 233 Неутрално

  До коментар [#6] от "oporna_to4ka":

  Син да ти се роди, зет да ти доведе !

 12. 12 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2405 Неутрално

  Каквито и промени да направят,не може да не се отчете че мафията най-много обича прокурорите! Там се оказва натиск и влияния,защото сами знаете,че тези на високите етажи и изобщо в политиката -най-често правят големите гафове.Един обикновен човечец ще стане ли престъпник за нещо голямо.Отговорът е НЕ!Той ще направи някоя дребна кражба за да се нахрани.Но тези с дебелите вратове за които пишат в "Бивол"-те са които защитават картелите и оказват натиск на прокурори,като ядат и пият с тях на маса.Но всеки от горе си трайка,защото всеки изкарвал някой от тинята в даден момент и сега гарван гарвану око не вади.

 13. 13 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 928 Неутрално

  Много полезен анализ. Благодаря на авторката, че ни отваря очите какво може да се случи на всеки.

  "Свободата започва там, където свършва невежеството." Виктор Юго.
 14. 14 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 289 Неутрално

  Правото до приемането ни в ЕС е право за утвърждаване на олигархичната държава. Стигна се до ситуация, когато каквато и да е промяна е по-добра от липсата на промяна. "Софийски имоти", САПАРД, "Бисеров", "Масларова"... това не трябва да продължава. Авторката - адвокат може да иска да завещае на внуците си "софийски имоти", но нашето търпение се изчерпа.

 15. 15 Профил на subaru
  subaru
  Рейтинг: 805 Неутрално

  До коментар [#4] от "penetrating":
  "Великолепен анализ за това как България се приближава до Русия на Вишински."
  За да бъдем "екзактни", надявам се, че няма да възразите срещу две съвсем несъществени уточнения. Особено второто. Първо, тогава Русия е СССР/не че има кой знае каква разлика, освен териториална/ и второ СССР не е на Вишински, а на Сталин. Вишински е просто един изпълнителен служител на грузинеца Сталин и неговия пряк началник, другия грузинец Лаврентий Берия. Впрочем, дори и те са се съобразявали/чисто формално в съветския НПК/, с основните и неотменими принципи на правото.
  Има и още един съществен проблем. А той е, защо президента Радев не наложи вето/което НС щеше да преодолее с прегласуване/, на този закон с някои очевадно противоконституционни текстове. След което/преодоляването на ветото му от НС/, щеше да има задължението пред обществото да атакува тези текстове в КС. Което сега, няма как да се случи. Добрата новина е, че КС може да бъде сезиран и от други. МС, гл. прокурор, 1/5 от депутатите, обудсмна, ВКС, ВАС. От изброените вероятно е това да стори ВКС. Ако и това не стане, върховенството на правото в демократична/ с разделение и независимост на властите по Конституция/, държава - член на НАТО и на ЕС, а не на някоя евразийска структура ще бъде силно накърнено.

 16. 16 Профил на Antoaneta PETROVA Ardashes
  Antoaneta PETROVA Ardashes
  Рейтинг: 289 Неутрално

  Напълно в унисон с анонимното доносничество.

  mihala
 17. 17 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 1821 Неутрално


  До коментар [#9] от "lz2":Видно е, че не разбирате от право, затова ще си позволя да ви отговоря аз, който също като вас не разбирам. Т.е. ще ви представя моето тълкование на текста в светлината на вашите питания.
  Съдиите не са ваши и наши, а би трябвало да се назначават след случаен избор. Това гарантира невъзможност на едната страна по делото предварително да се уговаря със съдията. С промените в закона сега се позволява само на едната страна - прокуратурата да си избере съдия, на когото може да въздейства.
  За СРС -тата. Твоя запис на корупционен разговор не може да е доказателство. Само с него няма как да докажеш, че става дума за корупция, а не за бъзик между приятели. Ако се допусне подобно нещо - нерегламентиран запис да е доказателство, сам можеш да пострадаш без да си виновен.
  Съвсем друг е въпросът, когато следствие и прокуратура може да се сезират по съдържанието на нерегламентиран запис. Ако наистина работят в интерес на обществото биха могли от вашия запис на корупционна сделка да стигнат до осъждане на престъпника, без да стане известно вашето име.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 18. 18 Профил на iceman_bg
  iceman_bg
  Рейтинг: 338 Весело

  До коментар [#1] от "chicago514":
  „Защо въобще са сложили срокове.”

  За да предадат формална законност за пред хората на прокурорския произвол да разследват когото и когато им скимне, с оглед посоката на политическия и олигархичен вятър...

 19. 19 Профил на iceman_bg
  iceman_bg
  Рейтинг: 338 Весело

  В статията добре се споменава за правния екип на президента Радев: този екип или е безгласна буква, или е съставен от бивши милиционери завършили право задочно, докато са провеждали ювелирни акции... Като знам, че самият Радев е най-обикновена фуражка по потник и джапанки, не бих се учудил.

  Статията пропуска да спомене нещо друго: С тези промени за сроковете за разследване и за извънредни съдилища, се отваря поле за съдене на България в европейските съдилища за правата на човека и в ЕС. Току виж някоя нова наказателна процедура срещу България и все някога ще се потърси отговорност на политиците и прокурорите...

 20. 20 Профил на oliverstone
  oliverstone
  Рейтинг: 494 Неутрално

  Не знаех, че Прокуратурата разполагала със законодателна инициатива и промените в НПК от 2010 година насам са приети по нейно усмотрение! Дали да не си погледна отново Конституцията или да препоръчам на видната авторка да го направи? Ако следваме неформалната логика на висшата адвокатка, какво да кажем за периода от 1992 - до 2010, в който адвокатското лоби в НС си приемаше промени в НПК изцяло по свой образ, подобие и разбиране? Тогава не ривахте, госпожо адвокат, защото обвиняемите се ползваха с безкрайни привилегии.

 21. 21 Профил на iceman_bg
  iceman_bg
  Рейтинг: 338 Неутрално

  До коментар [#20] от "oliverstone":
  „Не знаех, че Прокуратурата разполагала със законодателна инициатива и промените в НПК от 2010 година насам са приети по нейно усмотрение”

  Не разполага. Само, че главният прокурор публично се изказва против всякакви конституционни и законодателни изменения относно прокуратурата: изваждане от съдебната власт, отчетност на работа и резултати, контрол. И в същото време, може когато и както реши да разследва хората, които имат законодателна инициатива: министри и депутати. А промените от 2010 г. о особено сега, са в полза единствено на прокуратурата и про това при липса на всякакви резултати по общественозначими дела за корупция и далавери на политиците и олигарси. Добре ли е?!

 22. 22 Профил на hammurabi
  hammurabi
  Рейтинг: 346 Неутрално

  До коментар [#1] от "chicago514":
  Защото сроковете се удължават от административните ръководители, които имат не смо право, но и задължение да остществяват контрол при неоснователно забавяне на разследването. Т.е. и те носят отговорност при неоснователно продължаване сроковете ма разследване.

 23. 23 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7790 Неутрално

  "прокурорските изменения в НПК, които не направиха процеса по-бърз, но със сигурност го направиха по-несправедлив."
  Значи са постигнали целта си.А този на снимката днес даваше брифинг. Силно помургавял , остриган нула номер, типична мутра.

 24. 24 Профил на hammurabi
  hammurabi
  Рейтинг: 346 Неутрално

  Статията е относително едностранчива и е израз на разбирането "ние сме света вода ненапита, а всички останали са маскари".
  Не се поставя основният въпрос - за безконтролния главен прокурор и как това се отразява на изискването за разкриване на истината.
  Не се изхожда от идеята за добросъвестност на разследващите и държавното обвинение, а се набляга на тяхна възможна престъпна деятелност и зависимост - все едно там работят само хора с престъпен уклон.
  Затова в статията се набива на очи избирателната мизантропия.

 25. 25 Профил на hammurabi
  hammurabi
  Рейтинг: 346 Неутрално

  До коментар [#12] от "uhl23528019":

  Грешиш - мафията си има държава (или чужда държава си има донор). Проблемът е политически и ненужно го рамкираш само с работата на държавното обвинение. Обърни внимание, че броят на осъдителните присъди клони към умопомрачителните 96%. ОБАЧЕ - броят на осъдителните присъди срещу лица, заемащи висши държавни длъжности, вероятно не би прескочил 4%.
  Липсва политическа воля за борба с корупцията по високите етажи на властта. Иначе за дребните риби - нема лабаво.

 26. 26 Профил на hammurabi
  hammurabi
  Рейтинг: 346 Неутрално

  До коментар [#16] от "Antoaneta Ardashes":
  Не всичко, което е анонимно, е доносночество. В тази малка и мафиотизирана държава, ако имаш информация и искаш да я направиш публично достояние - често пъти единствената въъзможност е да си анонимен. Или смел мъртвец. Или по-лошото - нещастна мълчалива мижитурка.

 27. 27 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 1677 Неутрално

  “ Никой досега не е направил статистика колко са обвиняемите и пострадалите, починали в хода на нескончаемите наказателни производства, колко членове на техните семейства са посегнали на живота си в пристъп на отчаяние.”

  Не знам как изобщо би могло да се направи подобна статистика?
  И ако изобщо допуснем че е възможно, тогава колко ли хора са се споминали от стреса при борбата си с бюрократичния апарат изобщо?

  I Want To Believe
 28. 28 Профил на choss
  choss
  Рейтинг: 629 Неутрално

  Видов ден иде. Тези дето са го предложили и гласувалите го ще бъдат съдени по този закон.
  —цитат от коментар 3 на Танас


  Внимавай, Танасе, бопаджиите да не ти хлопнат на вратата за отправени заплахи. Само сопи и пушки ти липсват и си готов изгорел.

 29. 29 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5469 Неутрално

  До коментар [#15] от "subaru":

  Съгласен съм и с двете малки уточнения :) Термините Русия и Вишински ги употребих като обобщение :)
  Съгласен съм и, че Радев демонстрира подчиненост към модела #Кой. Надявам се ВКС да сезира КС, но не тая надежди за позитивен развой, защото и този съд е подчинен на модела...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 30. 30 Профил на iceman_bg
  iceman_bg
  Рейтинг: 338 Весело

  До коментар [#22] от "hammurabi":
  „Т.е. и те носят отговорност при неоснователно продължаване сроковете ма разследване.”

  Много интересно. Решава съответният административен ръководител на специализираната прокуратура да удължава с години срока за разследването на Ненчев за увреждане на руската фирма за самолетни двигатели. Когато дойде изтичането на абсолютния давностен срок, прекратява разследването поради липса на доказателства или други основания. Или внася обвинителен акт, но съдът решава - невинен. Години наред човекът ще е следствен, ще му съсипят авторитет и кариера, той може да осъди България да плати. От бюджета, от нашите пари.

  Каква отговорност и как ще я понесе административния ръководител на прокуратурата, който години наред е удължавал срока и е държал човека следствен?

 31. 31 Профил на hammurabi
  hammurabi
  Рейтинг: 346 Неутрално

  До коментар [#30] от "iceman_bg":
  Теоретично са възможни всякакви варианти. На практика обаче едно лице може да е обвиняем на досъдебно производсто максимум две години. Сега въвеждат алтернативна процедура със съдебен контрол.
  Отделно в рамките на прокуратурата може да се атакува постановление за привличане на обвиняем.
  На практика разследването се удължава с по 4 месеца, периодично. И за срочността отговарят както наблюдаващият прокурор, така и административният ръководител, вкл. и на горестоящата прокуратура.
  В съдебната фаза просрочието също се отчита при осъдителна присъда. А при оправдателна също има кочпенсационни механизми.
  Няма как тотално да отречем възможността за удължаване на сроковете.
  Мърлячи, неорганизирани или мудни хора има навсякъде.
  Вас очевидно ви тревожи умишленото бавене - но тук въпросът е по-скоро политически. И следва да се погледне към ръководството на съответния орган. А не към сроковете за разследване.

 32. 32 Профил на iceman_bg
  iceman_bg
  Рейтинг: 338 Весело

  До коментар [#31] от "hammurabi":

  Даже теоретично не виждам вариант някой административен ръководител на прокуратура да понесе каквато и да е юридическа отговорност за неоснователно удължени срокове за разследване и за осъждане на България. Практически, просто такъв случай на отговорност на ръководител на прокуратурата няма!

  Не е вярно, че едно лице може да бъде обвиняем само 2 години. С новите промени, лицето може да подаде искане за ускоряване?! И съдът да определи срок, който ако не се спази - какво става? Най-смешното - лицето трябва да пусне ново искане за ускоряване, и пак, и пак...

  И като говорим за мърлявщина в разследването и нужда от срокове. МВР има над 40 хил. служители, институт за експертизи (НИККА), бюджет 1.3 млрд., а следователи и прокурорите отдрлно хора и бюджет. Извинявайте, но няма оправдание за срокове за разследване до абсолютна давност.

  И не е само въпрос за удължаване на сроковете при политически поръчки, защото вече има и много други поръчки и на по-нуски нива. Отнемане на бизнес, притискане на конкуренцията, натиск, търговия с информация от разследването....

 33. 33 Профил на iceman_bg
  iceman_bg
  Рейтинг: 338 Весело

  До коментар [#31] от "hammurabi":
  „Вас очевидно ви тревожи умишленото бавене - но тук въпросът е по-скоро политически. И следва да се погледне към ръководството на съответния орган. А не към сроковете за разследване.”

  Да добавя по горното. Погледът към ръководството на съответния орган си остава само поглед. Защото прокуратурата е безконтролна и безотчетна. Но за сметка на това, именно това ръководство получава законов инструмент, чрез удължаване на сроковете, да държи определени (интересни) хора в безтегловност (следствени, обвиняеми) .... Така тези хора получават мощен стимул за послушание - ако слушка - не удължава срока, ако не слушка - се удължава и активизира. А може просто да се държи висящо, с постоянно удължаване, за да си знае лицето, че мечът е вдигнат и виси някъде над главата му. И не е само за политиците, има и журналисти, бизнесмени, държавни служители ....

 34. 34 Профил на Chernomorski
  Chernomorski
  Рейтинг: 612 Неутрално

  И какво се оказва според този добър анализ? - Съвестта на всички юристи и политици, работили по този законопроект е чиста, както би казал Р.Ралин. Защото изобщо не са я употребили, а самите те са били употребени като удобни изпълнители.
  Но до кога и до къде с тези несправедливости в държавата?!?


 35. 35 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 796 Неутрално

  До коментар [#31] от "hammurabi":„Вас очевидно ви тревожи умишленото бавене - но тук въпросът е по-скоро политически. И следва да се погледне към ръководството на съответния орган. А не към сроковете за разследване.”Да добавя по горното. Погледът към ръководството на съответния орган си остава само поглед. Защото прокуратурата е безконтролна и безотчетна. Но за сметка на това, именно това ръководство получава законов инструмент, чрез удължаване на сроковете, да държи определени (интересни) хора в безтегловност (следствени, обвиняеми) .... Така тези хора получават мощен стимул за послушание - ако слушка - не удължава срока, ако не слушка - се удължава и активизира. А може просто да се държи висящо, с постоянно удължаване, за да си знае лицето, че мечът е вдигнат и виси някъде над главата му. И не е само за политиците, има и журналисти, бизнесмени, държавни служители ....
  —цитат от коментар 33 на iceman_bg


  Все пак промените се правят да се улесни наказателният процес,а не заради делото на Ненчев.Относно разследването- в МВР има около 1600 разследващи полицаи.Средно на година разследват над 100 дела.Нали не смяташ,че може качествено да разследват 100 дела годишно в двумесечен срок?Като сроковете текат дори когато са в отпуск или в болнични.Няма ли удължаване на сроковете цялото дейност по разследване ще рухне,а и най-вероятно разследващите ще напуснат.Още повече и заплатите са им смешни-около 1000 лв .
  А ако има необосновано забавяне на някое разследване, винаги разследваният може да осъди държавата в европейските институции и да получи сериозно обезщетение.

 36. 36 Профил на iceman_bg
  iceman_bg
  Рейтинг: 338 Весело

  До коментар [#35] от "mushashi":
  „Все пак промените се правят да се улесни наказателният процес,а не заради делото на Ненчев.Относно разследването- в МВР има около 1600 разследващи полицаи.Средно на година разследват над 100 дела.Нали не смяташ,че може качествено да разследват 100 дела годишно в двумесечен срок?Като сроковете текат дори когато са в отпуск или в болнични.Няма ли удължаване на сроковете цялото дейност по разследване ще рухне,а и най-вероятно разследващите ще напуснат.Още повече и заплатите са им смешни-около 1000 лв .
  А ако има необосновано забавяне на някое разследване, винаги разследваният може да осъди държавата в европейските институции и да получи сериозно обезщетение.”

  Какво значи промените се правят, за да се улесни наказателния процес? Удължаването на срока до абсолютна давност е непропорционално и неоснователно. Не става въпрос за 2 месеца, нито за 1-2 години, а за висящи разследвания много години наред. Не е редно законът да се изменя единствено в полза на МВР и прокуратурата. Ясно е, че може едно разследване да не приключи в рамките на 2 месеца, но не виждам защо едно разследване трябва да продължи повече от 1 година, или един човек да е обвиняем повече от 6-12 месеца.... Отпуските на полицаите да не са целогодишно? И 1000 лв заплата и по-малко, вземат държавни служители в министерствата, средната заплата в страната е около 950 лв.

  Практически това удължаване се ползва, за да не се работи от полицията и прокуратурата, а досъдебното производство да се държи във висящо състояние за натиск над следствен или обвиняем. По разследването или има доказателства и трябва да влезе в съда, или няма и трябва да приключи, 6-12 месеца са напълно достатъчни с всичките удължавания.

 37. 37 Профил на iceman_bg
  iceman_bg
  Рейтинг: 338 Весело

  До коментар [#35] от "mushashi":
  „ако има необосновано забавяне на някое разследване, винаги разследваният може да осъди държавата в европейските институции и да получи сериозно обезщетение.”

  Това е така, но сметката е плащат данъкоплатците и бюджета. Кога конкретният прокурор, удължавал необосновано, ще понесе отговорност - имуществена и дисциплинарна?

 38. 38 Профил на iceman_bg
  iceman_bg
  Рейтинг: 338 Весело

  Само малка справка за абсолютната давност:
  Минималната (за най-леката) - 4 и половина години, през 7 и половина години, през 15 години, та до 30 години. И през това време, ръководител на прокуратурата може да си удължава разследването, без ограничения и без да носи каквато и да е отговорност. Пълен абсурд и произвол!

  Отделно, ако лицето е обвиняем повече от 2 години, може да направи искане за ускоряване на разследването пред съда, но .... Решението на съда да се ускори разследването, определянето на срок за завършване от съда и неспазването на срока от МВР/прокуратура, не водят до нищо. Обвиняемият може да си пуска нови множество искания за ускоряване, а прокуратурата да си държи обвиняемите на каишка и без доказателства ....

 39. 39 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 796 Неутрално

  До коментар [#36] от "iceman_bg":

  На година в България се разследват над 100 хиляди дела.Колко са удължените над 1 година? Имат ли 1 процент или са по-малко? Такива случаи са много редки.И в случая промяната е минимална, защото и досега можеха да се удължават срокове по дела, но от административните ръководители на съответната прокуратура.Никаква разлика няма, освен че ще се премахне излишна бумащина.
  А относно заплатите на разследващите полицаи-по закон те трябва да са юристи.И разследват убийства, изнасилвания, тежки катастрофи и така нататък.При положение, че следващите в процеса-прокурори и съдии получават тройно по-високи възнаграждения е крайно несправедливо къв тези хора да имат такива ниски заплати.А прокурорът и съдията основно се опират на събраните доказателства от разследващите.Ако разследващият не събере годни доказателства цялото дело пропада.Аз съм адвокат и най-добре виждам кой колко работи по дадено дело.Типичен пример е когато се сключи споразумение между прокуратурата и обвиняемият и защитника му.Разследващият събере всички доказателства по делото, което му отнема дни , а прокурорът изготвя споразумение, което се внася в съда и съдията го одобрява . Работа за не повече от час-два за прокурора и съдията.А разследващият дето е свършил цялата работа и също е юрист получава 3 пъти по-ниска заплата То затова има и масово напускане на разследващи, та всяка година правят нови конкурси.

 40. 40 Профил на iceman_bg
  iceman_bg
  Рейтинг: 338 Весело

  До коментар [#39] от "mushashi":
  Масова практика е да се удължават срокове за досъдебни производства. Като се започне от дребни кражби и измами, през по-тежки престъпления, та до сложни икономически и корупционни престъпления. Неслучайно, преди около 15 г в прокуратурата имаха 400-500 хил. досъдебни в цялата страна, по които отдавна не се разследваше, не се събираха доказателства, но те просто си отлежаваха по чекмеджета. И когато минаха абсолютни давностни срокове, впрегнаха всички налични прокурори да пишат постановления за прекратяване. Иначе просто ги оставят да висят, като ако се наложи ги активизират. Примерно, медиите гръмнат за някоя мутра или него го гръмнат, и хоп - ама той бил криминално проявен, даже следствен. И хората се чудят, е как има 5 висящи дела в прокуратурата от години, пък е на свобода и върши „бизнесдела”.

  Прокурорът преценява всички доказателства по делото, решава дали трябва още да се събират и накрая пише и внася обвинителен акт. Мисля, че работата му е доста по-отговорна и изисква повече опит и компетентност. За съдията да не говорим. На съдията лежи цялата отговорност дали да осъди или не, той трябва да прецени кой е прав - прокурора или адвоката. И накрая, да мотивира подробно присъда, като обсъди всичко по папките. Смешно е да се сравнява разследващ полицай със съдията или прокурор. И не вземат 3 пъти повече, а максимум 2 пъти повече. Но това е без значение, има лекари с под 1000 лв заплата, което какво значи? Че могат да са мърлячи, да не си вършат добре работата и да оставят човек да умре или да се инвалидизира ли? Няма логика.

 41. 41 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1595 Неутрално

  Чудесен и на ясен език написан анализ и съм съгласен с почти всичко с него и не можах да разбера, защо в него се промъкна и това:


  "...пренебрегна се свободата в избора на защитник, като се въведоха т. нар. "резервни защитници", участващи в процеса пряко волята на обвиняемите, сложни дела се възложиха на разследващи полицаи.."
  По въпроса за "резервния" защитник, мисля че такъв е необходим, иначе винаги някой от многото адвокати на обвиняем като Алексей Петров, ще му се случва да е болен или нещо друго.
  Що се отнася до това на какви хора се възлага разследването, това също не се решава от НПК ( т.е не касае измененията) а е по волята на някакви началници в МВР.

 42. 42 Профил на iceman_bg
  iceman_bg
  Рейтинг: 338 Весело

  До коментар [#41] от "tsvetko_51":

  +1. Съгласен съм Вас в основното. Наистина добър и обективен анализ, но резервните защитници наистина трябва да съществуват по сериозните дела, за да не могат недобросъвестните адвокати да отлагат делата с множество болнични листове. Практиката показва множество подобни отлагания и възпрепятстване на съда да гледа делото. И в крайна сметка, резервният защитник е именно резервен, защото ако избраният или избраните от подсъдимия адвокати се явяват, то резервният няма да бъде натрапен на подсъдимия.

  По втория въпрос, ми се струва, че не сте разбрали автора на статията. Естествено, че НПК определя компетентните разследващи органи. Именно тази промяна прехвърляща относително важни и сложно дела на разследващи полицаи вместо на следователи, е донякъде недомислица. Какъв е смисъла законът да остави опитни следователи да бездействат и да получават сериозно заплати, а в същото време по-неопитни полицаи да разследват тежки престъпления?! Или да върнат следствието в МВР (най-умното), или да им дадат повече дела.

 43. 43
  ****

  Коментарът беше изтрит по желание на неговия автор.

 44. 44 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 796 Неутрално

  До коментар [#40] от "iceman_bg":

  Е как ще вземат два пъти повече като в съдебната система имат един куп бонуси-ДМС, една заплата за дрехи,13-а и 14-а заплата, отделно ги повишават в ранг и получават за това сериозни суми.В цял свят се гледа колко е годишното възнаграждение. А и изобщо не съм останал с впечатление разследващите полицаи да си вършат некадърно работата.Те разследват 98 процента от делата, а за миналата година има 97,5 процента осъдителни присъди.
  А тези дела, дето ги споменавате с изтеклите давностни срокове ставаха преди години, когато ги разследваха следователи.Те и сега разследват корупцията по високите етажи на властта.Видно с какъв резултат.Не случайно не им възлагат дела да разследват на тези"професионалисти".Типичен пример е Пешо Еврото.

 45. 45 Профил на iceman_bg
  iceman_bg
  Рейтинг: 338 Весело

  Всеки разследващ полицай може да се яви на конкурса за следователи, прокурори и съдии. И да работи и получи съответните заплати. В МВР също имат доста облаги. А работата е доста по-малко от съдийската, особено за съдиите в големите градове.

  И да уточним нещо. Независимо, дали случая се разследва от полицай или следовател, то полицията винаги участва в разследването и събиране на доказателства. И каква полза, ако разкриват 98% от дребните кражби, а големи дела като КТБ за милиарди, поръчкови убийства, данъчни престъпления, престъпна приватизация, източване с обществени поръчки, контрабанда, корупцията, остават неразкрити и ненаказани?! Щетите са за милиарди, а хората остават с усещане за безнаказаност и несправедливост.

  И нещо за цитираните числа от статистиката. Тази стъкмистика за собствената им дейност си я прави самото МВР. Знаеш ли как? Мога да ти кажа какви способи се ползват. Но милиционерските номера вече се изтъркват, не може дълго да лъжеш хората, че всички те са в 2-та процента неразкрити.

  Много упорито защитаваш разследващите полицаи. Това от любов към справедливост или?

 46. 46 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 796 Неутрално

  До коментар [#45] от "iceman_bg":

  И в качеството на какъв ще ми кажеш кой ще защитавам и кой не?Имам колеги от университета ,които работят като разследващи и знам под какъв стрес и напрежение работят.И тия 98 процента осъдителни присъди са от отчета на прокуратурата,а не от статистика на МВР.За неразкритите престъпления отговорят оперативни работници.Ти естествено ги слагаш в един кюп,ама разследващият разследва,когато има разкрит извършител и няма никаква вина за неразкриваемостта.И така както ги пращаш на конкурси интересно кой ще разследва тогава-кварталните полицаи ли?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK