Симеон Евстатиев: Мечтата на политици за създаден "отгоре" и административно контролиран "български ислям" е утопична

Симеон Евстатиев

© Велко Ангелов

Симеон ЕвстатиевДържавата да финансира изповеданията и религиозните училища, финансирането им от чужбина да бъде ограничено – това предлага проектът за промени в закона за вероизповеданията на "Обединени патриоти". Според авторите му завършилите зад граница религиозни проповедници и преподаватели ще трябва да получават право от Министерството на образованието да упражняват професията си. Неотдавна вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов заяви, че в България се виждат опити за радикализация в гетата и в Родопите, където живеят мюсюлмани. Той предложи "промени на закона за вероизповеданията и закона за образованието като част от мерките за борба с радикализацията". Той свика и работна среща на тема "Проникване на радикален ислям в Република България – заплахи и мерки за противодействие". По тези поводи "Дневник" потърси мнението на експерти.
Симеон Евстатиев е арабист и специалист по исляма, доктор по история, доцент по история на арабския свят и исляма в Софийския университет "Св. Климент Охридски", където е ръководител на Университетския център за изследване на религиите и на магистърската програма по близкоизточни изследвания. Асоцииран изследовател към Лайбницовия Център за изследване на модерния Ориент (ZMO) в Берлин (2016–2017). През периода 2013–2014 г. работи в Принстънския университет, САЩ. Има десетки научни публикации в областта на близкоизточните и ислямските изследвания. Автор и съставител е на няколко книги, сред които и монографията "Религия и политика в арабския свят. Ислямът в обществото" (2012).


Наложително ли е да се променят законите за образованието и за вероизповеданията, за да може имамите да се обучават по утвърдена от министерството на образованието учебна система, а завършилите извън България да получават разрешение, за да имат право да преподават?


- Не смятам, че така предлаганите промени са особено уместни. Ако си представим, че биха били приети и приложени, наместо да насърчат социалната интеграция, те по-скоро могат да имат обратен ефект.
Наистина, в юрисдикцията на една национална държава е да контролира финансирането на различните институции и общности, но въпросът е как се прави това. Според мен намесата на държавата във вътрешноислямските дела на тези общности би отишла твърде далеч, ако се въведе предлаганият "тест за лоялност" и "образователен ценз" за имамите, които всъщност се избират от джамийските настоятелства.


По отношение на предлаганите образователни мерки би трябвало да е известно, че и сега учебните планове на средните мюсюлмански духовни училища се одобряват от Министерството на образованието и науката. Как то контролира и дали всъщност на практика може да контролира самото съдържание на преподавания материал е отделна тема.


Разбира се, винаги може да се мисли за усъвършенстване на начините, по които се прилага действащата Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на професионалната квалификация "учител" по отношение на тези средни училища. Висшите училища обаче са автономни и за тях няма такива единни държавни изисквания. Работещите в сферата на образованието и науката са наясно, че каквито и формални изисквания да се прилагат към дадено обучение, това само по себе си не решава въпроса за реалното съдържание и фактическото естество на придобиваната подготовка. Това, което човек може да усвои и възпроизведе като информация, за да отговори на дадени формални изисквания, не е непременно показател за онова, какво той всъщност мисли.


От тази гледна точка е интересно и как точно би изглеждало полагането на "изпит за лоялност" – кой ще го провежда, в какво точно ще се състои? В самата идея има и своеобразна "презумпция за виновност", която противоречи на някои от базисните правила и норми, върху които сме основали днешното си общество. Мечтата на някои политици да се създаде "отгоре" някакъв административно контролиран "български ислям" чрез пряка интервенция в мюсюлманските общностни дела е не само противоречива, но утопична и напълно неосъществима – особено в наши дни.


С оглед на всичко това за мен още отсега е предизвестен провалът на така предлаганите мерки с оглед на техните заявени цели. Те със сигурност биха разтърсили установените дълго просъществували, макар и крехки, механизми за социално сцепление, доказали – въпреки проблемите – своята практическа ефективност и устойчивост във времето.


Когато се обсъждат такива политически идеи, е добре по принцип да се запитаме дали въобще някакви аналогични стъпки са били предприемани другаде в европейските страни. Не за да копираме от тях, нито за да ги имитираме, а за да се огледаме. Когато вярваш, че "откриваш" нещо, има два варианта – или си изключително оригинален, или фактът, че до този момент никой друг не се е сетил за същото нещо, може би означава, че то всъщност е несъстоятелно.


Верни ли са твърденията, че роми от гетата сменят вярата (християни стават мюсюлмани)? Ако това е вярно, тогава на какво може да се дължи?


- Възможно е да има всякакви случаи, но при повечето става дума за реислямизация, или ислямизация по "нов начин" на роми, чиито родители и деди в миналото са имали мюсюлманска идентичност, но в хода на ХХ в. са били в една или друга степен "деислямизирани" – било като част от модернизацията и деосманизацията на обществото през първата половина на миналото столетие, било в рамките на друг тип асимилационни политики, провеждани от комунистическата власт. Не мисля, че всъщност има много роми християни, които приемат исляма. Те по-скоро се обръщат към различни християнски деноминации, свързани с евангелското християнство, а опитът показва, че голяма част от тези роми се интегрират много успешно в макрообществото.


Ромите са в социалната периферия, не непременно защото някой днес е решил целенасочено и брутално да ги "маргинализира". Тяхната социална "периферийност", ако щете гетоизация, е обусловена от комплекс фактори, свързани с дълбоки културни процеси на историческа приемственост. Още в Османската империя ромите са си "отделно" и са били третирани от властта по различен начин от останалите общности в рамките на т.нар. милетска система, при която основен маркер за общностна принадлежност и социален статус е религиозната идентичност.


Ромите мюсюлмани например не са имали статут нито на "господстваща общност" (миллет-и хакимийе), каквато са били останалите мюсюлмани, нито са били в позицията на "покровителствани" (зиммии) "неверници" като своите етнически събратя християни. Някои османски документи определят циганите отделно като "кепти" – название, смятано за етимологически свързано с думата "копти". След Освобождението ромите в крайна сметка си остават "отделно" от макрообществото, а мюсюлманите сред тях не са интегрирани и от създадената постосманска институция на мюфтийството, унаследила османското отношение към "кептите" като "други".


Днес ромите продължават да са в социалната периферия, или както е модно да говори, "в гетото". Затова е логично и тяхното ново "завръщане" към исляма да приеме форми, различни от онези, наблюдавани при помаци или етнически турци. В съчетание с други, транснационални и глобални процеси реислямизацията на "деислямизираните" през предишните десетилетия роми приема формата на салафизация. В български условия това допълнително подсилва бездруго съществуващото усещане за "другостта" на ромите, като тук визираме не всички тях, а онези, с които е свързан Вашият въпрос.


Има ли данни за разпространение на радикален ислям в някои гета или в джамии в Родопите?


- Аз не използвам понятието "радикален ислям", без да твърдя, че думата "радикален" не може да се употребява като аналитично средство, стига да е ясно какво обозначава. Когато обаче говорим за законодателни инициативи и юридически определения, понятието "радикален ислям" не може да свърши никаква работа въпреки вероятно добрите намерения на някои от онези, които го предлагат.


Първо, невъзможно е да бъде дефинирана линията, от която говорим не за "ислям", а за "радикален ислям". Второ, това понятие предполага намеса на светски институции във вътрешноислямски дискусии и противоречия, а това не е работа на държавата, нито на законодателната или на съдебната власт. Същото важи и за академично издържаните анализи – те по презумпция не би трябвало "вземат страна" с емоционални и оценъчни характеристики на различните позиции във вътрешноислямските дебати, които изучават, а заради необходимата изследователска дистанция по-скоро следва да са "равноотдалечени" от тези намиращи се в конфликт помежду си позиции.


През последните десетилетия сред част от българските граждани (турци, българоезични мюсюлмани или помаци, роми) с мюсюлманска идентичност протича процес на реислямизация. Въпреки все още преобладаващата хетерогенност и различните форми, под които се разгръща този процес сред мюсюлманите суннити /Суннизъм е едно от трите основни разклонения, направления в исляма, очертало се още през VІІ в. заедно с шиизма и хариджизма. Суннити са огромното мнозинство мюсюлмани по света и в България/. В този процес се наблюдават ясни признаци на конвергенция и стремеж към по-висока степен на единение.


В рамките на така описания процес "малката", възприемана като културно синкретична, местна традиция бива абсорбирана от "голямата" ислямска традиция, предполагаща едно по-нормативистко отношение към религията, възприемана вече не просто като "културна идентичност".


Реислямизацията протича в три основни форми: Първата предполага "завръщане" към характерните за исляма на Балканите догматико-правна школа и теологична система. Логично е, че тази тенденция се насърчава и насочва от съседна Турция, която работи сред мюсюлманските общности на Балканите по различни начини, но най-вече чрез своя Дианет. Тази форма преобладава при етническите турци и голяма част от помаците.


Втората форма е повлияна от транснационални ислямски движения, които условно може да определим като тип "Мюсюлмански братя". Наблюдава се сред помаци и по-малко сред етнически турци, макар че, от друга страна, протичащата в самата Турция интензивна реислямизация на обществото очертава и едно ново съчетание между първата и втората форма.


Третата форма е салафизмът. Последователите на салафизма се определят като суннити, които вярват, че представляват най-автентичната и ранна версия на исляма – такъв, какъвто според тях е бил изповядван от "праведните предци" (ас-салаф ас-салих), най-общо първите три поколения мюсюлмани, живели през първите ок. две столетия и половина от историята на исляма (в тогавашните представи едно "поколение" обхваща ок. 80 години). Салафитите вярват, че участват в процес по "очистване" на мюсюлманските общности от всички "еретични" и водещи до неверие "греховни нововъведения". Чрез салафизма се реислямизират част от секуларизираните (или "деислямизираните") и следвали досега местни синкретични практики хора с мюсюлманска идентничност, което в България се възприема като навлизане на "чужд", "нов" и "нетрадиционен" ислям. Такъв е случаят предимно с част от помаците и с ромите, които визирате във въпроса си. В културен план "салафизацията" на ромите протича по различен начин от тази при помаците, чиито местни културни традиции създават различна среда на приемственост или резистентност към "новото" учение.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (34)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1218 Неутрално

  Знанието на този човек не му помага да даде полезни практически съвети.

 2. 2 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3628 Любопитно

  Мечтата на някои политици да се създаде "отгоре" някакъв административно контролиран "български ислям" чрез пряка интервенция в мюсюлманските общностни дела е не само противоречива, но утопична и напълно неосъществима – особено в наши дни.
  =========
  Колко добре е когато се каже истината , без увъртания и т.н.....

  Bukalemun
 3. 3 Профил на Мавродинов
  Мавродинов
  Рейтинг: 649 Неутрално

  Разбира се, че трябва да е ясно дали духовниците проповядват само неща, свързани с вярата и Господ. Ако проповядват и политически идеи, това е неприемливо. Контролът обаче става по най-стария описан в Библията начин - с разузнавачи. Нямаш ли постоянен информатор от вътре, заявленията или официалните проверки не са гаранция. Добре е финансирането от чужбина да се пресече изцяло. Казано е - който плаща, той поръчва музиката.

 4. 4 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3628 Любопитно

  Когато се обсъждат такива политически идеи, е добре по принцип да се запитаме дали въобще някакви аналогични стъпки са били предприемани другаде в европейските страни.
  ==========
  Защо само европейски ?
  Никоя държава не си го е позволила това !!!!!
  Да влагаш пари с цел да контролираш вярата на хората , е все едно да монтираш таксомер на дробовете им , и да отчиташ какво количество въздух са консумирали.....

  Bukalemun
 5. 5 Профил на Dwayne Elizondo Mountain Dew Herbert Camacho
  Dwayne Elizondo Mountain Dew Herbert Camacho
  Рейтинг: 294 Разстроено

  До коментар [#3] от "Мавродинов": липсва ти ДС май ...

 6. 6 Профил на grayeagle
  grayeagle
  Рейтинг: 1328 Неутрално

  До коментар [#4] от "eti mehter":

  1.турската служба по религиозни въпроси ДианетДИТИБ)
  2. най-голямата мюсюлманска организация в Германия под чиято шапка са над 900 джамии, свързани с Дианета

  Да си чул за тия организации. ... Вие турците сте особено нагли ислямо националисти. Как ти се струва , че непрекъснато исткате да ръководите с държавни турски пари живота/целият живот/ на напусналите Турция. Как ти се струва турските представители да ходят на избори за главен мюфтия в България. Представяш ли си реципрочното- български мюсюлмани на ходят и да контролират избора на главен мюфтия на държавата Турция.
  Значи ние българите не можем да контролираме мюсюлманското вероизповедание в България, а вие турците ще контролирате всички мюсюлмани в България. Що за наглост е това. Реално е редно да си правите етнорелигиозния национализъм на Ваша територия , щом сте такива зверски националисти. Май идва време Европа да върне турските изселници и да спре да им дава паспорти на местни граждани. Не може да свиеш гнездо в Германия, Австрия или Белгия и Швейцария и да се мотаеш със турския флаг. Тая аномалия е редно да се прекрати. Турция е развита, богата и силна държава и е редно да си отидете дома. Неприятни сте на всички, защото сте бесни турски националисти. Влез в който и да е профил във фейсбук на т.н. " български турци"- аз там нищо свързано с България- турски език, турски знамена, турски национализъм, турски религиозни обреди, турски имена................ абсолютна дистанция от всичко българско. Вие реално нямате абсолютно нищо общо с нас. Държава в държавата правите. Сами си ходите по тържества, сами се събирате.

 7. 7 Профил на Dwayne Elizondo Mountain Dew Herbert Camacho
  Dwayne Elizondo Mountain Dew Herbert Camacho
  Рейтинг: 294 Разстроено

  иначе ... големи “патриоти”, голямо нещо ... комунистически идеи облечени в модерен популизъм .... но да не забравяме приказката за новия бардак и старите к....и. Дано да доживея на политическата сцена да се появят младежи, чийто баща и/или дядо не са с тежка партийна/дс принадлежност и обремененост и мокри сънища не включват братска прегръдка и потупване по рамото от другаря П

 8. 8 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3351 Весело

  ... Според мен намесата на държавата във вътрешноислямските дела на тези общности би отишла твърде далеч ...

  Евстатиев знае за какво говори.
  Дар ал ислам е над и извъндържавен по дифоут!

  Само дето въпросът е: Искаме ли да сме в Дар ал ислам?
  Ми - тврърдо Не!

  Останалото е бла-бла-бла и чиста технология, при това не нова, а изпитана и работеща ...

 9. 9 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3351 Весело

  Мечтата на някои политици да се създаде "отгоре" някакъв административно контролиран "български ислям" чрез пряка интервенция в мюсюлманските общностни дела е не само противоречива, но утопична и напълно неосъществима – особено в наши дни.=========Колко добре е когато се каже истината , без увъртания и т.н.....
  —цитат от коментар 2 на eti mehter

  Ами ... там е работата, че не е истина.
  Нито е утопична, нито неосъществима.

  Противоречива - да.
  Но зависи спрямо какво ...
  За Евстатиев е противоречива самата идея, за мен пък противоречив е само "инструмента" ....

 10. 10 Профил на xta58510204
  xta58510204
  Рейтинг: 613 Неутрално

  До коментар [#6] от "grayeagle":

  Напълно съм съгласен. Бих добавил само ,че законовото ограничение на външното финансиране от Турция /МИТ и Дианет/ би трябвало да се съчетае с премахване на двойното гражданство ,конкретно с Турция, но и с всички други страни ,извън границите на Европейския съюз. Досега ,в случая с Турция това е доказан инструмент за външно влияние върху вътрешната политика на България ,който е не по-малко опасен и вреден от манипулирането по религиозни признаци.

  Не отговарям на хейтъри.
 11. 11 Профил на theduloclan
  theduloclan
  Рейтинг: 654 Неутрално

  Не, не е! Щом може в Германия и Австрия и редица други западни държави, значи може и у нас. Тук бе реалност преди да позволим турския Дианет да навлезе в България!!!

 12. 12 Профил на theduloclan
  theduloclan
  Рейтинг: 654 Неутрално

  Мечтата на някои политици да се създаде "отгоре" някакъв административно контролиран "български ислям" чрез пряка интервенция в мюсюлманските общностни дела е не само противоречива, но утопична и напълно неосъществима – особено в наши дни.=========Колко добре е когато се каже истината , без увъртания и т.н.....
  —цитат от коментар 2 на eti mehter


  Боли ли те че турския Дианет ще бъде изхвърлен от България????

 13. 13 Профил на theduloclan
  theduloclan
  Рейтинг: 654 Неутрално

  Когато се обсъждат такива политически идеи, е добре по принцип да се запитаме дали въобще някакви аналогични стъпки са били предприемани другаде в европейските страни.========== Защо само европейски ?Никоя държава не си го е позволила това !!!!!Да влагаш пари с цел да контролираш вярата на хората , е все едно да монтираш таксомер на дробовете им , и да отчиташ какво количество въздух са консумирали.....
  —цитат от коментар 4 на eti mehter


  Смешник! Това вече е факт в Германия, Австрия и няколко други европейси държави. Истината боли, нали???

 14. 14 Профил на theduloclan
  theduloclan
  Рейтинг: 654 Неутрално

  До коментар [#4] от "eti mehter":1.турската служба по религиозни въпроси ДианетДИТИБ)2. най-голямата мюсюлманска организация в Германия под чиято шапка са над 900 джамии, свързани с ДианетаДа си чул за тия организации. ... Вие турците сте особено нагли ислямо националисти. Как ти се струва , че непрекъснато исткате да ръководите с държавни турски пари живота/целият живот/ на напусналите Турция. Как ти се струва турските представители да ходят на избори за главен мюфтия в България. Представяш ли си реципрочното- български мюсюлмани на ходят и да контролират избора на главен мюфтия на държавата Турция. Значи ние българите не можем да контролираме мюсюлманското вероизповедание в България, а вие турците ще контролирате всички мюсюлмани в България. Що за наглост е това. Реално е редно да си правите етнорелигиозния национализъм на Ваша територия , щом сте такива зверски националисти. Май идва време Европа да върне турските изселници и да спре да им дава паспорти на местни граждани. Не може да свиеш гнездо в Германия, Австрия или Белгия и Швейцария и да се мотаеш със турския флаг. Тая аномалия е редно да се прекрати. Турция е развита, богата и силна държава и е редно да си отидете дома. Неприятни сте на всички, защото сте бесни турски националисти. Влез в който и да е профил във фейсбук на т.н. " български турци"- аз там нищо свързано с България- турски език, турски знамена, турски национализъм, турски религиозни обреди, турски имена................ абсолютна дистанция от всичко българско. Вие реално нямате абсолютно нищо общо с нас. Държава в държавата правите. Сами си ходите по тържества, сами се събирате.
  —цитат от коментар 6 на grayeagle


  Като им се отнеме българското гражданство ще се кротнат :) Това е възможно най-либералния начин да се изринат турците от България без да се предизвиква етнически конфликт. Просто им се дава 30 дни да решат дали да запазят българското гражданство и да се откажат от турското, или да запазят турскотот гражданство и да се откажат от българското. Тези които се откажат от българкото гражданство ще имат 6 месеца да напуснат България. Какво по-демократично от това :)

 15. 15 Профил на stalker
  stalker
  Рейтинг: 376 Неутрално

  Много начетен човек, много знае, е и?
  Доколкото разбирам, осъзнава че има проблем, но не стига че не дава някакво предложеное за решаване на проблема, самият той предлага нещата... Дасе оставят на самотек.
  Не го разбирам това.

  Common sense !
 16. 16 Профил на Tрилионер
  Tрилионер
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Този човек е прав, само не разбирам какво предлага.
  Нищо, да си останат нещата както са.
  Ислямът няма място в свободни общества, от ден 1 на съществуването си.
  Неговата основна теза е завладяването на целия свят и власт в ТОЗИ век, не в следващия. Свободните общества на Запад противно на марксокомунистическите лъжи са плод на протестантската реформация и на християнския светоглед (лична свобода и отговорност, разделяне на верски от светски въпроси, приблизително равенство на всички пред закона, както пред Бога). Това не е така в исляма.
  Ислямът не е християнство, а антихрист-иянство. Външно прилича, но посоката е съвсем противоположна.

 17. 17 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3628 Неутрално

  До коментар [#15] от "stalker":
  Много начетен човек, много знае, е и?
  Доколкото разбирам, осъзнава че има проблем, но не стига че не дава някакво предложеное за решаване на проблема, самият той предлага нещата... Дасе оставят на самотек.
  Не го разбирам това.
  ======
  Точно така ....самотек !
  Даже въобще не е трябвало да се напомни от негова страна, че. ..."и все пак Тя се върти".....
  Човека е арабист....сиреч специалист по тия работи . Знае каква е тенденцията в тази насока . Не е трябвало да дава интервю....

  Bukalemun
 18. 18 Профил на Tрилионер
  Tрилионер
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Нима той си мисли, че напр. Каракачанов не знае тия неща?
  Просто грешката е в зачеването на исляма - той се противи на всички немюсюлмански държави и винаги ще се стреми да ги подкопае. Затова се налага държавна намеса в исляма, а не в будизма например. Защото ислямът е политика, маскирана като религия. въпреки гръмките приказки, основната му грижа е как да подреди сегашния век. Който за християнството е мимолетен и тленен, а целият фокус е насочен напред във времето.

 19. 19 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3628 Неутрално

  До коментар [#9] от "xm...":

  За Евстатиев е противоречива самата идея, за мен пък противоречив е само "инструмента" ....
  =======
  Кой инструмент , гн. Каракачанов ли ?
  Неговата идея няма да реши проблема.
  Нека забрани финансирането отвън!
  Отварянето на една втора банкова сметка (особено днес) е лесна работа.....
  Симеон Евстатиев , явно е намекнал точно това. ....

  Bukalemun
 20. 20 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3628 Весело

  До коментар [#18] от "Tрилионер":

  Просто грешката е в зачеването на исляма
  =======
  :)......и това не е метода .....

  Bukalemun
 21. 21 Профил на Уточнител
  Уточнител
  Рейтинг: 688 Неутрално

  НЕ Е ВЕРНО

  Чисто и просто авторът, подобно на мнозинство специалисти и изследователи на исляма, е обладан от предмета на своята научна специалност. Особено, защото е свързан със западните изследователи на исляма. Такъв човек с течение на времето се пропива с идеите на исляма и става полумюсюлманин, така че някаква обективна критика от негова страна по отношение на исляма не може да се очаква. Защото, освен всичко друго, такъв един специалист трябва да поддържа ПОСТОЯННО ЖИВА връзка със специалисти (религиозни) от Арабския свят и да ползва оригинални източници. А там се гледа с много лошо око на каквито и да са критични изказвания по отношение на Исляма. И трето, човекът има постоянна връзка със западните изследователи на исляма, особено в Америка - т. е. свързан е с политкоректното отношение на редица университески прпеподаватели към Исляма, "религията на мира"...
  Така, че от него не можем да очакваме обективен поглед върху Исляма - военна религия, враждебна към ВСИЧКИ форми на Западната цивилизация. Много е прав професорът - Ислямът е един - човеконенавистна религия, която смята, че целият свят трябва да му се подчини .

  истината е по-важна от честта на Великая Россия
 22. 22 Профил на Tрилионер
  Tрилионер
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#20] от "eti mehter":

  От политическа/ държавна гледна точка - нещо се опитват да направят.
  Че не е това метода, ясно, методът е да се разобличи тая лъжа, която 1400 води хората в крив път. Но й идва времето, вече стана ясно на всички за какво иде реч. Къде е комунизмът? Изпари се за 1 година !!! https://www.youtube.com/watch?v=G77bs6OZME0

 23. 23 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3628 Неутрално

  До коментар [#21] от "Уточнител":

  Така, че от него не можем да очакваме обективен поглед върху Исляма - военна религия,
  ========
  Исляма не е военна религия. Дали го вярваш това , или не , си е твой избор !
  Факта, че запада Му сложи такава маска за да извлече някакви интереси , е отделен въпрос.
  Аз лично по обективна позиция от тази на Евстатиев , до момента не съм чувал. До момента единствено той се е престрашил да назове нещата в прав текст. ....

  Bukalemun
 24. 24 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3628 Неутрално

  До коментар [#22] от "Tрилионер":

  Когато една "лъжа" се е пренесла повече от 14 столетия във времето от милиарди сподвижници , нещата вече са други ! Сравнението ти на Исляма с комунизма е крайно подвеждащо. ...от всяка гледна точка. ...
  За Ислям се проговори едва след падането на соца .....което е най яркото потвърждение , че запада Го използва като инструмент !
  Идеалната самозащитна функция на Исляма , и днес е пред изпитание !
  И пак ще се справи ....как иначе ....цели 1400 гонини при много по тежки условия е успявал , та сега ли няма да може !

  Bukalemun
 25. 25 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3628 Любопитно

  Висшите училища обаче са автономни и за тях няма такива единни държавни изисквания.
  ========
  Може би тук се разминават мненията на хора като Евстатиев и Каракачанов.
  И ако това е проблема , той трябва да е рашен с диалог "на обща маса" , а не с разнопосочни подхвърляния .....
  Познавам един ислямски духовник който също размишлява по подобни въпроси и към края на всеки от разговорите ни ....се замисля , гледайки в страни , и казва :
  "Защо през последпите години почнаха да ръчкат Исляма ? Той преди всичко е нужда ,а не средство или инструмент ! " .....

  Bukalemun
 26. 26 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 1107 Неутрално

  Ислямската а и всяка друга религиозна дейност трябва не да се подпомага и да се ползва с облекчения,а да се обложи с акциз и режима и да е аналогичен с този на търговията с тютюневи изделия.
  А и да се слушат специалисти по религия е малоумно.На нас сега ни влияят не великите мислители от преди,а сегашните религиозни дейци,доколкото те индоктринират хората и насочват поведението им.И от сегашните не е произлязло нищо добро.В най-малко лошия случай е безвредно,но е безвредно основно в традиционните религии и сред номинално и формално религиозните.

 27. 27 Профил на Уточнител
  Уточнител
  Рейтинг: 688 Неутрално

  ИСЛЯМОКОМУНИЗЪМ

  Няма по-естествен синкретизъм в наше време от този между постКомунизЪма и Исляма - две тотални, военизирани идеологии, смъртно мразещи Европейската цивилизация и нейните институции.

  Видно е и от нагласите на форумната ЧервеноРуска банда, вж. по-горе писанията на руския трол с новия ник "Е гаТИ милиМЕТЪРА"(който пак потроши Тъпомера)

  истината е по-важна от честта на Великая Россия
 28. 28 Профил на Tрилионер
  Tрилионер
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#24] от "eti mehter":

  Ммм не. Само един пример.
  Хвани първия иранец ... ама той няма да ти каже истината.
  Чети Омар Хайям, ама на английски или на руски. Може и на оригинал.
  Те не са мюсюлмани. Ще го усетите скоро. Но първо саудитците ще го усетят.
  Вие сте следващите. Колкото повече стягат гайките, колкото повече обесени на кранове, или както и да е, толкова повече турци ще открият изведнъж християнските си корени.
  Та питай произволен иранец - ти мюсюлманин ли си. Макар и в Турция.

  https://vk.com/page-27694646_39458195

 29. 29 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3628 Весело

  До коментар [#28] от "Tрилионер":

  Хвани първия иранец ... ама той няма да ти каже истината
  ======
  :).....все при шиити ме пращаш , гледам.....

  Bukalemun
 30. 30 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3628 Неутрално

  До коментар [#27] от "Уточнител":

  две тотални, военизирани идеологии, смъртно мразещи Европейската цивилизация и нейните институции.
  ========
  Няма такова нещо.
  Извратения англо саксонизъм е проблема ....

  Bukalemun
 31. 31 Профил на Tрилионер
  Tрилионер
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#29] от "eti mehter":

  Да, ама те не са и шиити.
  Виж ги къде се радват истински
  Виж символа на жените на гърдите и какво виси на врата на диригента
  https://www.youtube.com/watch?v=0_UiKVdOBpE
  Смей ми се сега, после ще те питам. Ще се сетиш какво съм ти казал.

 32. 32 Профил на Tрилионер
  Tрилионер
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Правилно ви каза главният мюфтия на Саудитска Арабия - тия са си зороастрийци, не ги слушайте.
  Бих добавил - и то такива, дето имат да си връщат много.

 33. 33 Профил на Tрилионер
  Tрилионер
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#30] от "eti mehter":

  Англосаксонизмът в правилна форма е протестантската реформация. Това е връщане към Св. писание като основа на живота и общественото устройство. Където побеждават тези принципи културите преуспяват - първо Холандия, после донякъде в Англия, накрая в САЩ. Покрай тях се разпространява и в Западна, а после в Източна Европа, ислямския свят (№1 Турция разбира се, №2 е бил Иран, който сега не е, но пък иранците вече нямат съмнения кое е истина и кое е лъжа), Япония, Индия и целия свят. Но основния тласък е оттам.
  Остават салафистите (ислямската реформация) на Арабския полуостров - оттам идва цялата отрова в света днес.

 34. 34 Профил на Tрилионер
  Tрилионер
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#33] от "Tрилионер":

  Да, извратеният англосаксонизъм се е загнездил в Америка (основно). Те тия дето печатат срещу лихва парите на американското правителство, дето са в съюз с арабските монархии и имат съвсем други планове за света изобщо. Не ги знам, защото са тайни, но ясно, че са там. Даже аятоласите са прави - големият шейтан наистина е във Вашингтон. На чистичко и преметено, разбира се. Да видиме Тръмп ще направи ли нещо против тях

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK