Когато политическата изгода на управляващите срещне конформизма на Конституционния съд

Когато политическата изгода на управляващите срещне конформизма на Конституционния съд

© Красимир ЮскеселиевКритичен коментар - е отбелязал към текста си Благовест Пунев. Бившият конституционен съдия коментира решението на Конституционния съд за Истанбулската конвенция. Заглавието на текста и акцентите са на редакцията.


С решението на Конституционния съд (КС), с което на основание чл.148, ал.1, т.4 от Конституцията Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие е прието, че несъответства на Конституцията е пример за тенденциозно идеологизиране на конституционния контрол, който е компетентен да упражнява по отношение на международни актове преди тяхната ратификация от страна на българския парламент, вместо да изхожда единствено от юридическа позиция при преценката си за конституционносъобразност на проверявания от него многостранен международен договор. Този неприемлив резултат се получава поради избрания от КС начин на действие, който е противоречащ на този, който прилага при т.нар. конформно/съхраняващо/ тълкуване на оспорена пред КС норма.


При този подход се изключва онова интерпретиране на разпоредбите на закона или на друг, подлежащ на конституционен контрол акт, което противоречи на основни начала на Конституцията като оспорената разпоредба се запазва като действаща, част от позитивноправния ред, но се прилага с така разтълкуваното от КС съдържание, за да бъде съвместима с основния закон. В казуса с Истанбулската конвенция е действано по обратния начин – нейните ясни и недвусмислени разпоредби, отнасящи се до защита на жените от насилие, вкл. и от домашно насилие, са подменени при интерпретацията им от КС с такива, изразяващи т.нар. "джендър идеология", за да се приеме, че тя не съответства на българската Конституция.
Тази подмяна, при която в решението се говори за "предефиниране на пола", неговото "релативизиране", "създаване на социален конструкт на пола", "нарушаване на природната бинарност на половете", е резултат на използването в англоезичната, но така също и във френскоезичната версия на Истанбулската конвенция на две понятия, отнасящи се до пола – "sex" на английски и съответно "sexe" на френски език, както и " gender" на първия и " genre" на втория език. Първото понятие е ориентирано към биологичния пол – мъжки и женски, към някой от двата от които принадлежат човешките индивиди. Това са женски и мъжки биологични индивиди с присъщите им полови характеристики - първични и вторични полови белези. Второто понятие е дефинирано в чл.3, б. "в" от Конвенцията като според него това са, " социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и мъжете". Това са общо приети модели за поведение за представителите на двата пола, които освен природна, имат и социокултурна основа в условията на дадено общество през определена историческа епоха.


При изясняване на съдържанието на понятието "gender" трябва да се осъществи не само семантично, а и прагматично/контекстуално/ тълкуване, с оглед употребата му в цялостния смислов контекст на Конвенцията. При този начин на интерпретация, тълкувателният резултат ще съвпадне с легалната му дефиниция, цитирана по-горе, а не като изразяване на съдържанието му със синоними като "вид", "тип", "категория" или "разновидност", ако преводът на думата на български я изолира от този контекст. Това се отнася и до съдържанието на понятието в англоезичната и френскоезичната му версия, което е наложило и легалното му дефиниране в цитирания текст от Конвенцията.


Така формираното понятие "gender" в решението е интерпретирано като въвеждане на трети или социален пол, различен от природния, биологичния пол във връзка, с което е извършена манипулацията с посочената по-горе идеологически мотивирана подмяна на съдържанието на Конвенцията. В този контекст КС се е позовал на други документи на Съвета на Европа с препоръчителен характер извън Конвенцията, за да обоснове според него неприемливата й от гледна точка на българската Конституция връзка с идеологията на ЛГБТ (лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални) общност, т. нар. "джендър идеология" на трансхуманизма, която е относима към сексуалните малцинства и разбира се противоречи на нормалността и здравия разум. Тези документи нямат връзка с обсъжданата от КС Истанбулска конвенция, която има за предмет превенцията и борбата с насилието срещу жени и домашното насилие, докато защитата от дискриминация на т. нар. "трансджендър" лица /сексуални девианти/ в изпълнение на препоръките на Съвета на Европа и в съгласие с разпоредбите на българската Конституция за забрана на дискриминацията, се намира в Закона за защита от дискриминация, която обхваща и лицата с нестандартна сексуална ориентация. Последните имат право на равно третиране като всички човешки същества, без това да означава възприемане и одобрение за гръмогласното афиширане на тяхната девиантност и провокиране на обществото с действия като гей-парадите, които представляват вулгарни и кичозни зрелища.


Тази позиция на КС, с която се възприема разбирането, че Конвенцията с разпоредбата на чл.3, б. "в" едва ли не насърчава социалното инженерство и при това в областта на половата идентичност, която е природно обусловена, е дълбоко погрешна, защото както се изтъкна е идеологически, а не правно аргументирана. Това е така, защото Конвенцията си поставя за цел защита на жените от насилие като човешки индивиди, принадлежащи към един от двата биологични пола в това тяхно качество и не насърчава към промяна на тази тяхна идентичност или тази на индивидите от мъжки пол. Понятието "gender" според нея изразява общо приетата в дадено общество социална роля на половете – мъжки и женски, т.е. онова, което е представата на мнозинството членове на това общество за модела на поведение на представителите на биологичните полове. Дефиницията има социологически, а не сексологичен характер, тъй като втората за разлика от първата се основава на биологичните, анатомични и физиологични характеристики на половете.


Конвенцията защитава срещу проявите на насилие, мотивирани от девиациите/отклоненията от стереотипните за това общество поведенчески модели/, които представляват израз не на нестандартна сексуална ориентация, относима към биологичния пол и противоречащи на неговата репродуктивна функция, а на противоречие с утвърдените в определено общество поведенчески роли на половете от социокултурен характер. Например, в едно силно ислямизирано и консервативно общество, жената не трябва да има друг живот извън семейството като майка и домакиня, която се грижи за кухнята и хигиената на дома под патриархалното господство на мъжа си в качеството на инфантилно и безпомощно същество наред с децата си. Тя не може да търси професионална изява извън семейството и не дай боже да има по-престижна и доходна позиция от своя съпруг в обществото, тъй като това нейно поведение може да предизвика репресия от обкръжението й, мотивирана от отклонението от масовата представа за социалната роля на жената.


В Конвенцията за разлика от идеологията на ЛГБТ общността, чийто най-изявен теоретик е лесбийката – философ Джудит Бътлър, се говори за джендъра като масов, традиционен стереотип за ролята на половете в обществото, а не за трансджендъра като отвъден на тази масова представа и релативизиращ я, изразяващ позицията на сексуалните девианти като малцинствена обществена група. Ако не се възприеме, че полът има не само природни, но и социални измерения /последното в решението на КС се свързва по некоректен начин с идеологията на ЛГБТ общността/, тогава не би била възможна никаква нормативна регулация, тъй като само социалното поведение и отношенията в общността между индивидите, вкл. между тези от мъжки и женски пол, може да бъде регулирано от религията, морала, обичая и правото като нормативни системи.


По начало природното, човешката биология е извън обхвата на тази регулация, именно като природен, а не социокултурен феномен, макар че в съвременния свят във връзка с все по-интензивната намеса на човека в тази сфера в резултат на научния прогрес – например, смяна на пола чрез медицинска интервенция, възникват проблеми от морален и правен характер, които се нуждаят от регулация от страна на нововъзникнали отрасли на етиката и правото – биоетика и биоправо.


За да не бъдат голословни горните съждения е необходим прочит на текста на обсъжданата Истанбулска конвенция, но реален, а не преднамерен и деформиран от идеологически и политически мотивирани предубеждения. Такъв прочит липсва като общественото мнение за Конвенцията се формира от пропагандисткия, манипулативен дискурс при нейното презентиране от доминиращите в медийното пространство средства за масова информация, но също така и от определени политически среди с националпопулистка ориентация, синодалния клир и за съжаление от някои представители на хуманитарната интелигенция. Последните поне би трябвало да осигуряват добросъвестна и обективна информация, която да образова масовото обществено мнение, вместо да го манипулира.


В чл.1 от Конвенцията са декларирани нейните цели, които се свеждат до защита на жените от всички форми на насилие като предотвратява, преследва и премахва всички форми на насилие над жени и домашното насилие, допринася за премахване на всички форми на дискриминация срещу жени и насърчава действителна равнопоставеност между тях и мъжете. Това са цели не само съвместими, но съвпадащи с ценностите, които утвърждава и защитава българската Конституция като хуманизъм, равенство на индивидите, защита срещу дискриминация, права на човека - на живот, свобода, лична неприкосновеност и достойнство, предвидени в нейния Преамбюл, както и в текстовете на чл.6, чл.29, чл.29, чл.30 и чл.32 от нея. Тази ценностна ориентация на Конвенцията е акцентирана в нейния член 4, който е озаглавен "Основни права, равнопоставеност и недискриминиране" и отново се утвърждава предприемането на законодателни и други необходими мерки от страните по нея за правото на всяка жена да живее без насилие в публичната и частната сфера като бъдат осъдени от тях всички форми на дискриминация срещу жените. Прилагането на самата Конвенция и по- специално защитата на правата на жертвите, трябва също да бъде осигурено без всякаква дискриминация и неравно третиране на пострадалите от насилие.


В чл.2 от Конвенцията е посочен нейния обхват – тя се прилага към всички форми на насилие над жени, вкл. домашното насилие, което засяга предимно тях, като се акцентира, че страните трябва да обръщат особено внимание на жените, жертви на насилие, основано на пола. Конвенцията визира не сексуалните малцинства, а женската половина от обществото като цяло, ако нейни представители са обект на насилие, макар че относно прилагането й, изключва дискриминацията на основа на сексуалната ориентация на жертвата – чл.4, пар.3 от нея, което съответства на разпоредбите на Конституцията, цитирани по-горе.


Съществена част от Конвенцията са съдържащите се в чл.3 от нея легални дефиниции на основните понятия, които тя използва и са от значение да се направи преценката за нейната съвместимост с българската Конституция. Тава в чл.3, т. "а" "насилието над жени" се разбира като нарушение на правата на човека и форма на дискриминация срещу жените и означава всички актове на насилие, основано на пола, които водят или е вероятно да доведат до физически, сексуални, психологически или икономически увреждания или страдание за жените, вкл. заплахи за такива актове, принуда или произволно лишаване от свобода в обществения или в личния живот, а според т. "б" на същия текст "домашното насилие" означава изброените по-горе форми на насилие, които се случват в семейството или в домакинството, или между бивши или настоящи съпрузи или партньори, независимо дали извършителят е живял заедно с жертвата.

Когато политическата изгода на управляващите срещне конформизма на Конституционния съд

© Георги Кожухаров


Както в първата хипотеза в контекста на чл.2, ал.1 се има предвид жените като съпруги, настоящи или бивши или такива партньори във фактическо съжителство. Това съжителство може да бъде хетеро или хомосексуално като преобладаващо е първото, но в контекста на останалите разпоредби на Конвенцията, трябва да се приеме, че се касае до хетеросексуално партньорство, докато хомосексуалното ще се обхване от по- широкото по съдържание понятие на домашното насилие, упражнявано в отношенията между членовете на домакинството. В т." г" на чл.3 от Конвенцията след прословутата т." в" с нейното определение на "джендър", което вече бе коментирано и върху което се гради извода на КС за несъвместимостта й с Конституцията със създаване на "социален конструкт" на пол, "трети пол" и "релативизиране на пола", "насилието над жените, основано на пола" е дефинирано като насилие, което е насочено срещу жена, защото тя е жена, или което засяга предимно жените, т.е. защитата се отнася до жената като полово биологично детерминиран индивид, а не към някаква самоконструирана полова идентичност, т. нар. полово самоопределение. Тази констатация се подкрепя от чл.3 б. "е", според която понятието "жени" обхваща и момичетата под 18 г., както и от дефиницията на понятието "жертва" в т. "д" на същия текст, според която това е физическо лице, изложено на описаното в б. "а" и "б" поведение, визиращо насилието срещу жени.


В глава пета от Конвенцията, озаглавена "Материално право" са уредени различните средства за защита срещу това насилие, които са от гражданскоправен и наказателноправен характер – чл.29 до чл.43 от Конвенцията. Отделните текстове визират пак жените като пол, който може да бъде обект на насилие, тъй като според тях са възложени защитни мерки на страните по Конвенцията във връзка


- с определяне на родителски права и право на посещения на деца при инциденти на насилие и тяхното упражняване без опасност за жертвата/жена/ - чл.31 от нея;
- с признаване за недействителни, анулирани и разтрогвани насилствени бракове без финансова или административна тежест за жертвата – чл.32;
- с криминилизиране на психологическото, физическото и сексуалното насилие, вкл. изнасилването – чл.33, чл.34, чл.35 и 36;
- с криминилизиране на насилствения брак на пълнолетно лице или на дете, вкл. и подмамването на такива лица извън територията на неговата страна в чужда страна да бъде принудено да сключи брак – чл.37;
- с криминилизиране на осакатяването на женските гениталии – чл.38;
- с криминилизиране на насилствения аборт, включително извършване на операция за прекратяване на репродуктивната способност на жената без нейното предварително информирано съгласие – чл.39;
- с криминилизиране на сексуалния тормоз – чл.40;
- с криминилизиране на подпомагането, подбуждането и опита за извършване на посочените по-горе престъпления; неприемане за основания на престъпления, свързани с насилие срещу жени, мотивирани от обичаите, религията, традициите или т. нар. "чест" – чл.42.


Във връзка с предвидените в Конвенцията защитни мерки срещу насилието над жените за постигане на целите за неговото предотвратяване, преследване и премахване, както и премахване на дискриминацията, е необходимо да се отбележи, че те не само нямат нищо общо с "джендър идеологията" на ЛГБТ общността - теорията на Джудит Бътлър, а обратно, защитават традиционните цивилизационни стандарти на европейското общество. Това обстоятелство би трябвало да удовлетвори консерваторите – морални традиционалисти в оценката на Конвенцията, тъй като много от предвидените в нея състави на престъпления, изразяващи се в физическо и психическо насилие върху жените, са мотивирани от неевропейски културни модели на поведение.


В резултат на огромната миграция на чужденци от неевропейски и нехристиянски страни, на територията на Европа се създадоха многобройни капсулирани етнически общности с религиозни и културни практики, несъвместими с европейските културни стандарти. Действително европейското общество е станало мултикултурно поради миграционната вълна, но Конвенцията не изразява позицията на мултикултуризма като идеология, която утвърждава морален и културен релативизъм, а изхожда от европейските ценностни и културни стандарти, въз основа на които оценява несъвместимите с тях чужди морални и културни практики.


Целите на Конвенцията и разпоредбите, които обезпечават тяхното постигане са ясни и недвусмислени като не само са съгласувани с разпоредбите на българската Конституция, които имат отношение към тях – права на човека и защита срещу дискриминация, но и удовлетворяват с тази своя характеристика изискванията за правна сигурност и предвидимост на правното регулиране, т.нар. принцип на правовата държава, формулиран в чл.4, ал.1 от Основния закон. Неговото нарушаване според мнозинството в КС е основният аргумент да приемат в решението си несъответствие на Конвенцията с Конституцията, което те постигат чрез некоректно имплантиране на теорията на Джудит Бътлър върху текста на оспорения акт. Поради това, че този текст е фокусиран върху насилието над жени и защитните мерки срещу него, което както се изтъкна е в синхрон с българската Конституция, КС за да обоснове извода си за несъответствие с основния закон, търси конспиративен подтекст в Конвенцията. Той го намира в използваното в нея понятие "джендър", което се използва и в теорията на Бътлър, въпреки твърде различния смисъл, определен от различния контекст, влаган в него в документа и в идеологията на ЛГБТ обществото.


Поради това са несъстоятелни съображенията, че поради големите трудности за изпълнението на международния акт, свързан с недефинираното понятие "идентичност, основана на пола" и необходимостта от провеждане на процедури от държавата при ратифицирането му за правно признаване на пол, различен от биологичния, той противоречи на конституционния принцип на правовата държава. По-горе в изложението бе посочено, че освен биологични, полът има и социокултурни характеристики, свързани с обществените представи за социалната роля на жените и мъжете в обществото. Ориентирана към защита на жените от насилие, конвенцията не отделя биологичната природа на пола от неговата социология и съответно не насърчава към легализиране на някакъв трети, различен пол, за разлика от теорията на Бътлър, която деконструира и релативизира пола като го прави обект на самоопределение от страна на индивида. В последният случай на него може да се гледа като на продукт на социално инженерство, както се приема в решението, но реалният текст на конвенцията върху чиято конституционносъобразност се произнесе КС, поради своята яснота и недвусмисленост, не съдържа такива импликации.


В заключение, със съжаление трябва да се отбележи, че Истанбулската конвенция като международен акт, който е насочен към преодоляване и премахване на насилието срещу жени и тяхното дискриминиране, с обсъжданото решение на КС бе призната за несъвместима с конституционните изисквания. Това решение е продиктувано от политическа целесъобразност, а не както би трябвало да бъде от чисто правни съображения. То представлява продукт на съчетаването на политическата изгода за управляващата коалиция с конформизма на мнозинството от членовете на КС, мотивирани от конюктурата- доминиращата обществена нагласа в момента в резултат на неинформираността и индоктринирането на българските граждани.


С решението на КС, с което се приема несъвместимост на Конвенцията с българската Конституция, поради което българският парламент няма да я ратифицира, България, макар и член на ЕС, практически не приема неговите цивилизационни стандарти, което ще има значение за оценката, доколко тя е надежден партньор и участник в тази международна общност. В резултат на тази нейна позиция по отношение на Конвенцията, тя може по-скоро да се идентифицира в ценностно отношение с неевропейски и дори открито антиевропейски ориентирани общества и държави, което не е добър знак за нейното положение на страна, член на ЕС.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (62)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Jalis Ironhammer
  Jalis Ironhammer
  Рейтинг: 1361 Неутрално

  Че КС ще легне на политическата класа беше ясно от началото.ИК беше приключена от правителството които удобно подсказаха предпочитания от него решение на КС.
  Няма ли най сетне да приключим с тази тема?Вече досадно стана.

  Underneath this flabby exterior is an enormous lack of character.
 2. 2 Профил на angevins
  angevins
  Рейтинг: 776 Неутрално

  Ей това е достатъчно да се затворят устите на всички наплашени от джендър инвазия....

  В резултат на огромната миграция на чужденци от неевропейски и нехристиянски страни, на територията на Европа се създадоха многобройни капсулирани етнически общности с религиозни и културни практики, несъвместими с европейските културни стандарти. Действително европейското общество е станало мултикултурно поради миграционната вълна, но Конвенцията не изразява позицията на мултикултуризма като идеология, която утвърждава морален и културен релативизъм, а изхожда от европейските ценностни и културни стандарти, въз основа на които оценява несъвместимите с тях чужди морални и културни практики

  ...ЕвОлЮцИЯ а Не РеВоЛюЦиЯ...
 3. 3 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2159 Весело

  Абе разберете, че джендъризмът няма почва тука и това е - стига рев на умряло вече. Айде обратно в the closet!

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 4. 4 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 2306 Неутрално

  Авторът пропуска изначалния проблем - че идеологическата измама е заложена имплицитно в самата конвенция, която уж била в защита на жените и против домашното насилие, но после се оказва, че обект на обгрижване са и разни "социални конструкти" (по ФД), други девианти и обикновени хюмнета. Така обобщаващо всякакви странни птици понятието "жена" се превръща в жестока обида към всички жени. И не е случайно, че и 5-те жени-съдийки пратиха конвенцията-недоносче в клоаката. Това е положението.

 5. 5 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1307 Неутрално

  Абе разберете, че джендъризмът няма почва тука и това е - стига рев на умряло вече. Айде обратно в the closet!
  —цитат от коментар 3 на Тюфлекчия


  Джендъризмът е като русофилството, хем си българин, хем защитаваш савецкия интерес.

 6. 6 Профил на danvan
  danvan
  Рейтинг: 888 Весело

  Стига ревахте - биех си жената при Орешатски, ако Бойко ми беше забранил да я бия сега, щеше да ми падне стола ... Ама в конвенцията НВ се говорело за джендър - какво ми пука ... Като повторя хиляда пъти че джендързма няма почва у нас никой няма да си спомни какво пише там ;)

  Българите са малък, но изключително прост народ. Sapienti Sat
 7. 7 Профил на THE CONCEPTUAL PENIS AS A SOCIAL CONSTRUCT
  THE CONCEPTUAL PENIS AS A SOCIAL CONSTRUCT
  Рейтинг: 524 Гневно

  Без промяна в Конституцията няма как да се даде право на индивида да си избира пол/джендър поради неговите собствени субективни възприятия и това да поражда задължения за гражданите и държавата. Това няма нищо общо със защита и грижата за жените.

  #killwhitey
 8. 8 Профил на Бубенце
  Бубенце
  Рейтинг: 431 Неутрално

  А така! Само портретни снимки. Да не се вижда шкембето на демокрацията.

 9. 9 Профил на kmy56562160
  kmy56562160
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Може още 200 статии да напишете, но ефектът ще е нулев. Решението е взето и е окончателно. За да бъде вкарано понятието джендър в българския правен ред след петък трябва да се промени Конституцията. Дневник защо не организира един референдум за промяна на Конституцията вместо да пуска по цял ден еднотипни статии. Май не ви изнася този вариант, а?

 10. 10 Профил на Западноевропейски Национал Популист
  Западноевропейски Национал Популист
  Рейтинг: 230 Неутрално

  България по принцип е културно несъвместима с народите от З.Европа.

  Най-смешна е наглостта с която някакъв селски и доказано най-корумпиран съд в Европа дава оценка за международен документ, изготвен от експерти и подсписан от множество европейски държави. Според същия този съд, конвенцията била "вътрешно противоречива". Предлагам тогава Съмета на Европа да се саморазпусне и на негово място да бъдат поканени "експертите" от България. Ха ха ха

 11. 11 Профил на danvan
  danvan
  Рейтинг: 888 Неутрално

  С прецедателств някой клет идиот - путинист ;)

  Българите са малък, но изключително прост народ. Sapienti Sat
 12. 12 Профил на Time is on my side
  Time is on my side
  Рейтинг: 1476 Любопитно

  До коментар [#4] от "Lemmy":

  Сигурно за плюсове чаткаш по клавиатурата, хаха... Обида за жените била ИК?!
  Иначе, мисля, че си един от трима-четиримата тук, които много добре могат да направят разликата между sex и gender (без приставки) , между "пол" и "социален пол", между сексуална ориентация, воля за смяна на биологичния пол или просто сбъркани гени, водещи до хермафродитство по рождение.

  Няма значение, че не разбирате от право - знаете английски или френски, достатъчно грамотни сте да четете и да осмисляте прочетеното. Затова няма да престана да се чудя откъде ви дойдоха на теб и останалите двама-трима подобни идиотщини на ум, откъде?! Прав е Пунев:"...Такъв прочит липсва като общественото мнение за Конвенцията се формира от пропагандисткия, манипулативен дискурс при нейното презентиране от доминиращите в медийното пространство средства за масова информация, но също така и от определени политически среди с националпопулистка ориентация, синодалния клир и за съжаление от някои представители на хуманитарната интелигенция."
  Или е за да се харесате на масата недоучили, недоразбрали, недочели, или... не се различавате от тях в желанието си да сте своего рода водачи на слепците. Еднооки водачи.

  “In an age in which the media broadcast countless pieces of foolishness, the educated man is defined not by what he knows, but by what he doesn't know.” ― Nicolas Gomez Davila
 13. 13 Профил на Morbias
  Morbias
  Рейтинг: 1141 Весело

  До коментар [#10] от "Западноевропейски Национал Популист":

  Завършването на всеки коментар с хахаха издава задавящ бяс в правещия го. Не че не си личи и от 'съдържанието' на постингите но все пак без насиленото хахаха има чисто теоретичен шанс да заблудите някого.

  Днес съм необичайно щедър, тоя съвет е много ценен а го раздавам като ляб на клети сюрмаси

  The Morbias Station is a transport hub that focuses all traffic passing through Taryd's jumpgates
 14. 14
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 15. 15 Профил на Morbias
  Morbias
  Рейтинг: 1141 Весело

  До коментар [#14] от "AmericanGender":

  "и горещо съветвам всеки, който може, да си обира крушите от тук"

  На джей еф кей чакат с бъклица и погача, паролата е 'аз съм недооценен умнокрасивец', веднага получавате милион кеш, спретнато кондо и интеграция в елитните джендър среди, не го ли знаехте досега тоя чалъм, беж бърже към ТЕРМИНАЛА 😎

  The Morbias Station is a transport hub that focuses all traffic passing through Taryd's jumpgates
 16. 16 Профил на disorg
  disorg
  Рейтинг: 373 Неутрално

  Двупластовостта на съдържанието на конвенцията е факт. Каквото и да мажат сега НПО - драскачите, те не могат да променят този факт.

 17. 17 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 331 Неутрално

  До коментар [#10] от "Западноевропейски Национал Популист":Завършването на всеки коментар с хахаха издава задавящ бяс в правещия го. Не че не си личи и от 'съдържанието' на постингите но все пак без насиленото хахаха има чисто теоретичен шанс да заблудите някого.Днес съм необичайно щедър, тоя съвет е много ценен а го раздавам като ляб на клети сюрмаси
  —цитат от коментар 13 на Нагъл Визионер


  +++++
  Не си обучават кадрите и ги пускат неуки в боя

 18. 18 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 331 Весело

  И ех-съдията хвана шареното знаме за дръжката

 19. 19
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 20. 20 Профил на Умнокрасив
  Умнокрасив
  Рейтинг: 802 Разстроено

  Вари го, печи го, Ганя така и няма да разбере за какво иде реч. Той си знае “джендъризъм„ и туй то.

  No Pain No Gain
 21. 21 Профил на Умнокрасив
  Умнокрасив
  Рейтинг: 802 Разстроено

  До коментар [#7] от "THE CONCEPTUAL PENIS AS A SOCIAL CONSTRUCT":

  Ох, къде видя някъде да се говори за избор на пол? Имам чувство, че доста хора наистина могат да четат, но не могат да разберат прочетеното.

  No Pain No Gain
 22. 22
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 23. 23 Профил на Умнокрасив
  Умнокрасив
  Рейтинг: 802 Неутрално

  До коментар [#22] от "ndb":

  Ти си гей. Кажи си го

  No Pain No Gain
 24. 24
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 25. 25 Профил на sokrat41
  sokrat41
  Рейтинг: 317 Неутрално

  КОЯ е ИСТИНАТА и КОЯ е НЕИСТИНАТА
  в Становището на господин БЛАГОВЕСТ ПУНЕВ,
  бивш конституционен съдия?
  Господин Пунев казва ИСТИНАТА, когато в своето заключение твърди, че
  КОНСТИТУЦИОННИЯТ СЪД е допуснал унизителна за Република България
  грешка, когато със своето Решение обявява Конвенцията на Съвета на Европа
  за ПРОТИВОРЕЧАЩА на КОНСТИТУЦИЯТА.
  Макар и той да не се оказва способен за категориално диалектическо мислене, което
  би му позволило да каже кои точно са СОЦИАЛНИТЕ РОЛИ на биологическите
  МЪЖ и ЖЕНА, господин Пунев все пак разбира, че тези СОЦИАЛНИ РОЛИ не могат
  да бъдат квалифицирани като ТРЕТИ ПОЛ.
  Но господин Пунев казва НЕИСТИНА, когато в заключението си твърди, че причината
  за ГРЕШНОТО РЕШЕНИЕ на КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД се заключавала в неговия
  КОНФОРМИЗЪМ в полза на управляващата коалиция.
  Защо това негово заключение представлява НЕИСТИНА!
  1. Ако КС беше взел Решение, че Конвенцията НЕ противоречи на Конституцията на
  Република България, с това Решение съдът би унищожил валидността на всички
  досегашни ЮРИДИЧЕСКИ критики срещу нея. А добре известно е, че нямаше нито едно
  критично становище или мнение, което ИМПЛИЦИТНО или ЕКСПЛИЦИТНО да НЕ
  ПРЕДПОЛАГАШЕ, че Конвенцията противоречи на Конституцията.
  2. Конвенцията щеше да бъде внесена за обсъждане в Народното събрание и всеки,
  който би се обявил и гласувал ПРОТИВ нейното ратифициране, вече трябваше да се
  МОТИВИРА с друг вид аргументи - ПОЛИТИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИ,
  РЕЛИГИОЗНИ и прочие, а НЕ с юридически аргументи. При това положение, дори да беше
  отхвърлена от Народното събрание, то неговото Решение отново можеше да бъде върнато в
  Конституционния съд.
  3. Ясно е, че при такава ситуация Конвенцията категорично щеше да бъде ратифицирана.
  НЕИСТИНАТА при господин Пунев е производна пак и от неговото политическо мислене,
  защото той предполага, че утвърждаването на КОНВЕНЦИЯТА от КС било вредно за ГЕРБ,
  поради което той - в унисон със Сергей Станишев - твърди, че КС бил конформист спрямо ГЕРБ.

 26. 26 Профил на stalker
  stalker
  Рейтинг: 323 Неутрално

  До коментар [#16] от "disorg":

  Три са основните пласта .
  1. привидната Сел че документа е създаден да защитава жените от насилие
  2. уеднаквяването на социален конструкт с биологически пол, което вече само по себе си елиминира първия пласт.
  3.предоставянето на възможността на лица от цял свят да бъдат приети в страната, подписала ИК, само на базата на показания, дадени от тези лица че са жени(без изобщо да имат нещо общо с женския пол). Да се легализира незаконната миграция.
  Останалите пластове са свързани с финансирането на така да се каже твърде нееднозначни практики за популяризиране на ЛБГТ+++ и разбира се GREVIO. Орган с наднационални права, никакви възможности за осъществяване на контрол върху него. И да . Много пари. За всички. И от сърце.

  Common sense !
 27. 27
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 28. 28 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 331 Весело

  До коментар [#23] от "Putarak":Ето казвам го: ти си гей :)
  —цитат от коментар 24 на ndb


  Виж му само картинката на ника и не го обиждай повече

 29. 29 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 331 Весело

  До коментар [#16] от "disorg":Три са основните пласта .1. привидната Сел че документа е създаден да защитава жените от насилие2. уеднаквяването на социален конструкт с биологически пол, което вече само по себе си елиминира първия пласт. 3.предоставянето на възможността на лица от цял свят да бъдат приети в страната, подписала ИК, само на базата на показания, дадени от тези лица че са жени(без изобщо да имат нещо общо с женския пол). Да се легализира незаконната миграция.Останалите пластове са свързани с финансирането на така да се каже твърде нееднозначни практики за популяризиране на ЛБГТ+++ и разбира се GREVIO. Орган с наднационални права, никакви възможности за осъществяване на контрол върху него. И да . Много пари. За всички. И от сърце.
  —цитат от коментар 26 на stalker


  Добро резюме на ИК +++++

 30. 30 Профил на Мултикултиджендър-Ариец
  Мултикултиджендър-Ариец
  Рейтинг: 1185 Весело

  До коментар [#4] от "Lemmy":Сигурно за плюсове чаткаш по клавиатурата, хаха... Обида за жените била ИК?! Иначе, мисля, че си един от трима-четиримата тук, които много добре могат да направят разликата между sex и gender (без приставки) , между "пол" и "социален пол", между сексуална ориентация, воля за смяна на биологичния пол или просто сбъркани гени, водещи до хермафродитство по рождение. Няма значение, че не разбирате от право - знаете английски или френски, достатъчно грамотни сте да четете и да осмисляте прочетеното. Затова няма да престана да се чудя откъде ви дойдоха на теб и останалите двама-трима подобни идиотщини на ум, откъде?! Прав е Пунев:"...Такъв прочит липсва като общественото мнение за Конвенцията се формира от пропагандисткия, манипулативен дискурс при нейното презентиране от доминиращите в медийното пространство средства за масова информация, но също така и от определени политически среди с националпопулистка ориентация, синодалния клир и за съжаление от някои представители на хуманитарната интелигенция."Или е за да се харесате на масата недоучили, недоразбрали, недочели, или... не се различавате от тях в желанието си да сте своего рода водачи на слепците. Еднооки водачи.
  —цитат от коментар 12 на Непукистка


  Нямало нищо за джендър идеоолгиите в конфекцията ама първи протестиращи кои били? Фондация "Джендър алтернативи" и"Джендър образование, изследвания и технологии"
  Ай рест май кейс
  " днешното решение на Конституционния съд (КС), че конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, станала известна като Истанбулската конвенция, противоречи на българската Конституция предизвика остра реакция от страна на редица неправителствени организации. В декларация, подписана от 14 организации, се казва, че решението е унизително и порочно.

  Тя е подписана от Фондация "Джендър алтернативи", "Джендър образование, изследвания и технологии" т.н. Според тях решението е хомофобско'

  In a time of universal deceit telling the truth is a revolutionary act
 31. 31 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3173 Неутрално

  До коментар [#20] от "Putarak":

  Това е нагледен пример как се манипулира общественото мнение и генерална репетиция преди европейските избори. Ще висиш колко решетници ще изберат.

 32. 32
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 33. 33 Профил на potrebitel3
  potrebitel3
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Унизителна за читателите статия. Насилническа.

  Когато в правомощията си съд излезе в тълкувателно решение или окончателно решение, а коментираното има и двата елемента, с това се прекратява спора по него и неприлагането му е нарушаване на Закона.

  Даже полудържавните НПО просто млъкнаха, защото ще се наложи ако още се осветяват държавата да им спре кранчето, защото те вече вземат пари от много години от държавния бюджет.

  Стиха насилие, стига Истанбулска конвенция.

  Ако сте загрижени за насилието, давайте другите си предложения.

  Ако сте били изнасилени, какво чакате, конвенция за да ви направят кризисен център?

  Споделете във форума какъв е проблема и форумците ще ви намерят и правен съвет, много са задобрели.

  Редно е главния редактор на Дневник да спре тази гавра. Стига статии срещу задължително за изпълнение решение.
 34. 34 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5969 Неутрално

  Детайлен, точен, изчерпателен, но уви закъснял коментар :)

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 35. 35
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 36. 36 Профил на Mai-ski_17.
  Mai-ski_17.
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Когато шопът водял жирафа казал: Е па нема такова животно!
  Същият шоп сега е в КС, парламента и в управлението на България.

  Аз съм за реалистично гледане на проблемите. Без политика.
 37. 37 Профил на валентин николов
  валентин николов
  Рейтинг: 1142 Неутрално

  Тази продажна пасмина от 8 съдии просто обслужва руската етническа партия и селския хитрец Андрешко маскиран като премиер. Ако ИК противоречеше на конституцията, защо 4-ма от КС и повечето истински юристи в България са против това идиотско решение с изсмукани от пръстите и смехотворни "мотиви"? И тези същите идиоти си позволяват да дават наставления за противоречивост на европейските юристи. Това разбира се е поредния удар на мафията по авторитета на страната. Затова си оставаме троянски кон и втора категория държава. Както каза М. Маковей: "Изчистете съдебната с-ма, тя ще изчисти всичко". Няма друг път.

 38. 38 Профил на валентин николов
  валентин николов
  Рейтинг: 1142 Неутрално

  До коментар [#33] от "potrebitel3":

  Не се опитвай да даваш указания на независима медия. Това е наглост и простащина. Както КС, така и други съдебни органи многократно взимат корупционни решения. Затова доверието в съдебната с-ма е близко до нулата. Оттам и образът на страната е като за турска тоалетна.

 39. 39 Профил на canuck99
  canuck99
  Рейтинг: 604 Неутрално

  ".. връзка с идеологията на ЛГБТ (лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални) общност, т. нар. "джендър идеология" на трансхуманизма, която е относима към сексуалните малцинства и разбира се противоречи на нормалността и здравия разум."

  "...провокиране на обществото с действия като гей-парадите, които представляват вулгарни и кичозни зрелища."

  Чудя се в кой век живеят тези хора.

 40. 40 Профил на гошо
  гошо
  Рейтинг: 1062 Весело
  До коментар [#37] от "валентин николов":

  Да знаеш лично Путин е дал указанията Трябва да се провери по кои ресторанти и магазини са ходили тия Сигурен съм че не излизат от "Берьоските"

  гошо
 41. 41 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 1069 Неутрално

  До коментар [#6] от "danvan":

  Кой нормален мъж бие жена си,бре?!Шо се излагате?!Съвсем сте изтрещели-Който не харесвал ИК-биел жена си!?Ами всичките констируционни съдийки,които гласуват против-те кого бият?!

 42. 42 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 1069 Неутрално

  До коментар [#9] от "kmy56562160":

  Щото им е пределно ясно,че ИК ше има подкрепа от около 3%,може и 7-8%,ако ДПС я подкрепи също.

 43. 43 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 1069 Неутрално

  До коментар [#11] от "danvan":

  Втората голяма глупост-който бил против ИК,бил пуинист.Значи ДПС,като са ЗА ИК,значи с тях сте антипуинисти-смЕх!

 44. 44 Профил на Jordan J
  Jordan J
  Рейтинг: 736 Неутрално

  Съдия Пунев е написал толкова всеобхватен анализ за изкривяването и ПОДМЯНАТА на смисъла на ИКонвенция в Решението на КС , че е безсмислено да се добавя каквото и да е. Не случайно и други четирима достойни съдии от Конституционния съд имаха Особено Мнение и не подкрепиха Решението на КС.
  Внимателното прочитане на анализа от всеки непредубеден читател, дори и да не е юрист, ще помогне на все повече хора да осмислят, че Конституционният съд е произвел едно тенденциозно решение, което със сигурност ще остане като негатив в професионалното и гражданско битие на съдиите, които са го подкрепили.

 45. 45
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 46. 46 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 1069 Неутрално

  До коментар [#31] от "джендър дебне в храсталака":

  Оооо,евроизборите-гответе се да изгубите последното си предатавителство-евродепутатът,който в момента имате.

 47. 47
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 48. 48 Профил на Емил Емил
  Емил Емил
  Рейтинг: 294 Неутрално

  Постарал се е Пунев, да ни излъже интелигентната. Задълбава много надълбоко, диференцира се от Джудит Бътлър и нейната джендър теория.

  Но, след като цитира член 3 в - "пол означава социално изградени роли, поведения, дейности и хсрактеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и мъжете"

  Защо не цитира и подточка г:
  "Насилие над жените основано на пола - насилие насочено срещу жена, защото тя е жена, или което засяга предимно жените"

  От подточки в и г можем да стигнем до логическото заключение, че:
  - насилие над жени е насилие срещу жена, защото тя/то/той изпълнява социални роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество (примерно лгбти) смята за подходящи за жените и мъжете.

  ...въобще, никой не може зорлен да ни накара да птиемем такъв двусмислен текст. Че и без право на анекси, възражения и тълкувателни текстове от наша страна.

  LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ; мисли глобално + решавай локално = прагматичен национализъм
 49. 49 Профил на Емил Емил
  Емил Емил
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#48] от "Емил Емил":

  Къде в член 3 - определения, изрично е посочено, че биологическия пол свързан с понятието жена не се отделя от социалната роля, която свързваме с жена?
  - никъде!
  Докато пък имаме специална подточка, където понятието пол се дефинира като нещо различно от биологичния пол.

  Нататък няма какво да се коментира - мината е заложена още в чл.3, подточка 'в'.

  LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ; мисли глобално + решавай локално = прагматичен национализъм
 50. 50 Профил на Българин
  Българин
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Защо не публикувахте мнението на Проф. Киров, преподавател по Конституционно право в СУ, а пускате това и на Христо Иванов от Да,България? Само,което изнася на Американското Посолство трябва да се бута на хората?

 51. 51 Профил на red.mary
  red.mary
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Излиза, че може би поредициата стати за ИК на Дневник са отнапред поръчни и платени? Как по друг наичн да си обясня тъпото упорство, с което се върти една и съща плоча, десетки пъти опровергана вече?
  Първо твърдяхте, че нямало изобщо двусмислие, като вадехте речници, с които да тълкувате правен акт, след като КС призна, че има - отговор: ама вие сте ужасни. Събрахте дежурната "експертиза", сега произведна в конституционна такава и бичите статийки на килограм. Аман.
  Аргументи - нулеви, лъжи - стотици. Скрийте се!

 52. 52 Профил на Alex Prime
  Alex Prime
  Рейтинг: 466 Весело

  Хора, Глишев ви го написа. Загубихте битката. Няма да я бъде ИК в България. Хората ви се дразнят на истеричните лиготии. Спрете да кудкудякате!

 53. 53 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1967 Неутрално

  Дневник защо не организира един референдум за промяна на Конституцията вместо да пуска по цял ден еднотипни статии.
  —цитат от коментар 9 на kmy56562160

  Гранта вече е взет и е предвиден за серия статии до цялостната победа на джендър идеята. Нашите педитата бяха напълно сигурни в победата, цял премиер и то по време на евро председателството е зад нея. Направо се виждаха как гърмят тържествените фанфари и те я поднасят на тепсийка на родствените евро-педи шефове. Да ама не, издънка се получи. А грантовете взети. И сега те ги отработват.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 54. 54 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 1731 Весело

  "В казуса с Истанбулската конвенция е действано по обратния начин – нейните ясни и недвусмислени разпоредби, отнасящи се до защита на жените от насилие, вкл. и от домашно насилие, са подменени при интерпретацията им от КС с такива, изразяващи т.нар. "джендър идеология", за да се приеме, че тя не съответства на българската Конституция."

  Дружно успяха да вържат Конвенцията със свински опашки... За сега.

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 55. 55 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 352 Неутрално

  Стига с тези лингвистични спорове! Давайте по същество!

  Мърфи е оптимист!
 56. 56 Профил на inn
  inn
  Рейтинг: 1194 Неутрално

  Нека да прочетем от първа ръка за какво е спорът. В английския текст на ИК, чл. 4, § 3 има следното съдържание:

  "The implementation of the provisions of this Convention by the Parties, in particular measures to protect the rights of victims, shall be secured without discrimination on any ground such as SEX, GENDER, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth, sexual orientation, GENDER IDENTITY, age, state of health, disability, marital status, migrant or refugee status, or other status."

  В официалната версия на българския превод този текст звучи така:
  "Прилагането на разпоредбите на настоящата Конвенция от страните, по-специално мерките за защита на правата на жертвите, трябва да бъде осигурено без всякаква дискриминация, основана на ПОЛ, СОЦИАЛЕН ПОЛ, раса, цвят на кожата, език, религия, политически или други убеждения, национален или социален произход, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, рождение, сексуална ориентация, ИДЕНТИЧНОСТ, ОСНОВАНА НА ПОЛА, възраст, здравословно състояние, увреждания, семейно положение, статут на мигрант или на бежанец, или друг статут".

  Дефиницията на понятието GENDER е в чл. 3, б. в), като на английски е: “gender” shall mean the socially constructed roles, behaviours, activities and attributes that a given society considers appropriate for women and men,
  а на български чл. 3, б. в) звучи така: "пол" означава социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете.

  Ясно е, че само по себе си понятието GENDER не е никакъв проблем. Аргументът е в това, че понятието GENDER съществува ОТДЕЛНО от понятието GENDER IDENTITY – няколко реда по-надолу в английския текст – няма съмнение, че авторите на текста правят разлика между двете. С ясната дефиниция на първото, проблемът е никакъв. А това, че не следва да има дискриминация, основана на GENDER IDENTITY по никакъв начин не означава, че въвеждането на такава в обществото се стимулира от конвенцията. Тя просто пази да няма дискриминация, основана на такъв признак. Кой за какво пожелава да се идентифицира по този признак е съвсем друг въпрос, различен от това да не търпи насилие за това си решение (също като социалната ориентация и пр.). Съвсем трети въпрос е дали одобряваме и харесваме такива хора, което и Б. Пунев не е пропуснал да спомене.

  В крайна сметка решението на КС е на основано на известния на студентите принцип: Ако професорът реши да те къса, все ще намери за какво…
  Но съдът издава решенията си с писмени мотиви и всичко лъсва като на тепсия...

 57. 57 Профил на Chernomorski
  Chernomorski
  Рейтинг: 650 Неутрално

  Браво на автора! Жалко, че такива конституционни съдии са малцинство в КС. Срамувам се от този Конституционен съд! Това е поредното хлъзгане на държавата ни към блатото на руската зависимост, олицетворявана от социалистите-русофили, патрниотарските дърдорковци и гербаджийските послушковци.

 58. 58 Профил на Günther
  Günther
  Рейтинг: 661 Неутрално

  Аз се гордея с независимият ни Конституционен съд. Такива бивши и настоящи съдии като автора са срам за правото!. Заради подходящо финансирана политическа "обществена" поръчка ще си изкривят душата и 100 страници голословните ще наблъскат, само и само да оправдаят усвояването

  Бог да благослови Америка за България!
 59. 59 Профил на Емил Емил
  Емил Емил
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#56] от "inn":

  Тоест, ако лице с джендър идентичност жена, което е биолигичен мъж, се позове на конвенцията - то не може да бъде дискриминирано по отношение прилагането на конвенцията.

  Това създава правен парадокс и възможности за прецеденти, които да изискват промяна на правната уредба.
  В българия и не само, гражданския пол е идентичен с биологичния.

  Никъде в конвенцията не пише, че 'жена' се отъждествява с биологичния женски пол.

  Т.е., както са преценили че по ятието джендър има нужда от описателното определение за роли, без изрично уточнена връзка на понярията мъж и жена с биолигичните полове (секс), така трябваше да се реваншират с една специална подточка, където да дефинират жена. Примерно:
  - под жена се разбира индивид от женски пол, ключително момичета под 18 години. На английски, за пол - думата секс, не джендър.

  Тогава и само тогава, може да се гарантира, че не става въпрос за мъже, които имат джендър идентичност на жени.
  И тогава, в точка 4.3, упоменването за дискриминация на база джендър идентичност ще трябва дс отпадне.

  Плитки, високопарни ЛЪЖИ има в горната статия.
  За да ги хванеш е нужно единствено да следваш логиката в текста ;)

  Да се правиш на чук, да си конформист, или просто да си тъп и да не може да проследиш елементарна логика - в никакъв случай не означава, че си прогресивен ;)

  LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ; мисли глобално + решавай локално = прагматичен национализъм
 60. 60 Профил на Stoil Stoilov
  Stoil Stoilov
  Рейтинг: 140 Неутрално

  Жалко е, че и сега в медиите има много заблуждаващи коментари на Цариградската конвенция.

  Това с особена сила се отнася до обясненията на думата „джендър”. Т. н. „социален пол” по отножение на лицата със съответен биологичен пол не е това, което успокоително ни се втълпява.

  Социалният пол на една биологична жена е майка (родилка, ако ви е по-ясно), а на един биологичен мъж е баща(осеменител, ако ви е по-ясно). Могат да имат и други роли - професионални, граждански и т. н. Думата джендър определя само алтернативният пол, който една билогична жена или мъж са си избрали или са били принудени да практикуват в сексуалните си отношения си с другите. Ако не са го избрали доброволно, то може да са го получили в резултат на хирургическа, медикаментозна или друга (психологическа) интервенция или в резултат на някаква вродена аномалия или в естественото им билогично или психическо съзряване.

  На една жена по биологичен пол, която практикува сексуални отношения с друга жена джендърът е лесбийка, ако е биологичен мъж по пол с друг мъж, то джендърът е гей. В този смисъл понятието "джендър" има само и единствено сексуален смисъл, а не социален. Това е голямата заблуда, която ни се пробутва.

  Тия приказки за социалните роли на нежната жена в кухнята и на силният мъж в мината или в банката са за балъци. Няма мъж, който да си е сменил джендъра, щото прави салата, мие чиниии и сам си глади ризите. Както няма жена, която има друг джендър щото кара камион, самолет или управлява банка.

  Да е ясно – в тази конвенция (както и да е преведен), терминът джендър обозначава придобитата полова идентичност, която е различна от биологичната. Няма джендър жена-родилка и баща-осеменител. Има джендър лесбийка, джендър гей, джендър транссексуален, интерсексуален, кросдресър и др. Не се оставяйте да ви баламосват.

  Няма никакъв проблем в националното законодателство да се въведе понятието еднополово съжителство (не е брак), да се уеди наследяването на еднополовите двойки, получаването на информация един за друг.Без право на осиновяване на деца, разбира се. За да се решат проблемите на джендърната сексуална идентичност няма нужа от Ист. конвнция. Вреден и излишен документ.

 61. 61 Профил на potrebitel3
  potrebitel3
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#38] от "валентин николов":

  Има друго мнение на бивш конституционен съдия, които обяснява нетолерантността в непозволяването на резерви. Това е пречка за нормално съгласуване с 40-50 местни законодателства.

  Да, твърдя че не е проява на независимост.

  Броя на статиите по темата и преди това предоставянето на поле за изява на една единствена структура по близки въпроси за децата и ИК две години е показателен.

  В нито един случаи не публикува своевременно публично авторитетно мнение срещу ИК.

  Т.е. медията заема позиция и планира статии в защита на позиция цяла година. ение на бивш

  И така: Медията заема позиция и планира статии в защита на позиция цяла година.

  Не е редно да назидавате конкретен човек, дал мнение. Вашето поведение е некоректно. А думите Ви са обикновена обида. И затова съм срещу ИК.

  Смятам, че тя е дублиращ документ, с единствена и користна цел - скрита власт чрез НПО. Самите НПО на ниско ниво може да не са наясно с това.

  Мисля че не е проява на независимост.

  Става дума за пари, за много пари.

  За алчни и властни хора в НПО. При толкова изброени привилегии как ИК предпазва мъжете да бъдат преследвани или убивани (със средствата на психически тормоз) в битката за пари слава и власт. Една независима кметица - жена - я водят на каишка из града. В крайна сметка един женски орган претендира да определя минимум 5-6 милиарда евра всяка година в цяла Европа под контрола главно на психоложки - основа за чудовищна корупция. 62. 62 Профил на Емил Емил
  Емил Емил
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#61] от "potrebitel3":

  По принцип либерализацията означава прехвърляне на държавно регулирани дейности в ресора на частната инициатива.
  НПО са точно такива, извъндържавни, извънизборно избрани инициатори на дейности.
  Най-долното в случая обаче е, че се либерализират дейности, който се финансират от публичния бюджет.
  Това е НАГЛО.
  Частните инициативи трябва да се финансират от този, който иска да ги осъществи.
  Това как ще реализира доходност, за да може начинанието да се самоиздържа, си е негов проблем.
  Ето ТОВА е либерално, а не псевдолиберализма на новото време, който ражда кърлежи и се опитва да си изгради тоталитарна хранителна среда - възможност да смуче от масата на обществото.

  LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ; мисли глобално + решавай локално = прагматичен национализъм
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK