Съдия Мирослава Тодорова: Целта на наказанието не бива да бъде смразяващ ефект върху останалите съдии

Мирослава Тодорова е първият съдия, за когото лично главният прокурор Сотир Цацаров поиска дисциплинарно наказание

Мирослава Тодорова е първият съдия, за когото лично главният прокурор Сотир Цацаров поиска дисциплинарно наказаниеСъдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи вчера за 26 март обсъждането и гласуването на предложението за дисциплинарно наказание на съдията от Софийския градски съд Мирослава Тодорова, която отново е заплашена с понижаване в Софийския районен съд. Тя е първият съдия, за който е направил искане за дисциплинарно наказание лично главният прокурор Сотир Цацаров: това става през декември 2016, в последния ден на изтичането на давността за нарушение, че е забавила в СРС с три седмици свалянето на банкова тайна по искане на прокуратурата въпреки че впоследствие проверката е показала липсата на престъпление от проверяваните лица. След разделянето на ВСС на Съдийска и Прокурорска колегия е вече невъзможно прокурори да предлагат дисциплинарни мерки за съдии, това дисциплинарно производство е наследство от предишния ВСС.


Сблъсъкът на съдия Тодорова с управлението на съдебната власт стана публичен през 2012 г., когато вътрешният министър Цветан Цветанов обяви безпрецедентна война от екрана на телевизията на невписващата се в представата му за "добър съдия" Тодорова, която отгоре на всичко беше и председател на ненавистния Съюз на съдиите в България. Така се стигна до уволнението й на 12 юли 2012 г. от предишния ВСС. През 2014 петчленният състав на Върховния административен съд отмени уволнението, но тогавашният ВСС я наказа повторно с понижаване за 2 години в Софийския районен съд, поискано от прокурор, вместо с по-лекото наказание - намаляване на заплатата, каквото беше предложението на дисциплинарния състав.
Сега схемата се повтаря: дисциплинарният състав предлага временно намаляване на заплатата, но някои кадровици искат отново по-тежката санкция - ново понижаване в Софийския районен съд. Без да й зададат нито един въпрос по време на изслушването й във вторник. И без да обсъдят доводите в пледоарията на адвокат Даниела Доковска, защитник в дисциплинарното дело., произнесена на заседанието на 26 февруари.


Това се оценява от магистрати като знак, че се прави опит съдия Тодорова да бъде без много шум елиминирана от ключовия Софийски градски съд. "Не смятам Софийския районен съд за Колима" - отвръща тя на перспективата за ново понижение. За тази цел трябва да се съберат 8 гласа в 14-членната съдийска колегия на ВСС. Дали е възможно ще стане ясно на 26 март.
"Дневник" публикува със значителни съкращения личната защита на Мирослава Тодорова по дисциплинарното й дело, която вчера е изложила пред Съдийската колегия, воден от убеждението, че поставените проблеми са важни не само за юридическата общност. А се отнасят до универсални принципи, какъвто е изборът на елементарната човешка порядъчност във всяка власт пред лекотата на елементарното служене.


Заглавието и акцентите са на редакцията.


Пълния текст е публикуван в "Съдийски вестник"


От проверката на Инспектората на Висшия съдебен съвет /ИВСС/, в която като съдия съм била сведена до обект, а проверката се е изчерпала в натоварване на деловодители на самия съд да правят списъци и да преписват предмета на делата от съдебните регистри, никой не би могъл да разбере нищо за работата ми като съдия, нито за това как изработеното от мен се съотнася към работата на останалите съдии, включително на тези, които са наказани с по-леки наказания от това, което се предлага да ми бъде наложено – и като брой разгледани за същия период дела, и като резултат за съдбата на делата.
.............
При това положение предметът по дисциплинарното дело е сведен до конфронтиране на обвинението за виновно поведение с природните закони. И без да ни интересува предметът на делата, те са такова количество, че времето не стига да бъдат приключени в инструктивните процесуални срокове. 1076 дела, както е посочила адвокат Доковска в предишното заседание /на 26.02.2019 г. - бел. ред./ изискват при минимално средно отделено време от 1 ден за проучване, насрочване, разглеждане, подготовка за решаване и решаване на делото, 3 календарни (не работни) години без 17 дни.
.................
Същевременно извън интереса на ИВСС е останало обстоятелството, че на практика съм решила дела, които са били в СРС от 2002 г. до 2014 г. и оставените 68 дела от 237, заварени към април 2016 г.,на председателствения от мен състав са били образувани през 2016 г. и 2015 г. Не е представлявал интерес и въпросът, че по тях е имало досъдебни производства, продължили 10 години. С други думи, излиза, че без значение за работата ми като съдия е обстоятелството, че съставът е бил изцяло изчистен от стари дела и съм облекчила работата на следващия съдия максимално, както и на съда, защото не съм натоварила други колеги.


Позволявам си да обърна вниманието на тези числа по две причини.


Първата причина е, защото делото е сведено единствено до числа и срокове.


Втората причина е, че в протокола е записано, че адвокат Доковска ги е казала, но последвалата дискусия се е развила така, все едно тя изобщо не е говорила. Не е коментиран нито един довод, не е получил отговор нито един от поставените от нея въпроси.
...................
Разбира се, едва ли може да се приеме за достойно положението на съдия и на съдебната власт като цяло, когато оценката на работата на съдията и на всички останали помощни административни органи, чиято функция е да отстраняват пречките за правилното осъществяване на същинската функция на съдебна власт, изобщо не се интересува от това какви са делата и какво е тяхното процесуално развитие. И то при положение, че след втората половина на ХХ век и след теорията на справедливостта на Джон Ролс


процедурната справедливост е основен белег на ефективно функциониране на съдебните системи


и главен фактор за повишаване на доверието в съда, т.е. решаващо е поведението, което съдията има спрямо участниците в съдебните процедури, така че те да се почувстват оценени по достойнство и да придобият убеждението, че съдът осигурява върховенството на правото.
..............
В тази ситуация единственото порядъчно поведение на съдията по дълбокото ми разбиране е да приоритизира с оглед конкретните последици от решаването по всяко дело. Затова и


забавените дела са тези, по които съм отменила наказателните постановления


т.е. приела съм, че няма основание за държавна репресия, поради което дори евентуално изтеклата давност няма да накърни защитим правен интерес (уточнявам, че не са ми известни такива случаи). Това не е оправдание, а само обяснение на моя избор да приоритизирам според конкретния интерес на конкретните хора по делата.
........................


Моля да вземете предвид, че за разлика от споменатите случаи за сравнение, никога не съм била спирана от разпределение на дела. Никога не съм получавала други форми на административна подкрепа за това, че съм приключила работа, останала от предходни периоди преди понижаването ми в длъжност.


Последното, което искам, е да се противопоставям на обсъжданите колеги. Изобщо не подлагам на съмнение, че са работили в условията на свръхнатовареност. Обективността обаче изисква да се вземе предвид, че по достъпни данни броят на окончателно решените от мен дела за две години се равняват на приключените от някои от тези съдии за четиригодишен период от време. Тази констатация не е упрек към работата им, нито е изтъкване на каквото и да било предимство, защото без да сме извършили проверка на сложността на делата, не можем да измерим нито ефективност, нито ефикасност. Както казах обаче, след като делото е сведено до цифри и числа, друго възражение освен това, че и сравнението е произволно, не мога да направя.


I. Поради всичко изложено моля да приемете, че не се установява основание за ангажиране на дисциплинарната ми отговорност, защото не се установява да съм имала обективна възможност фактически да спазя инструктивните процесуални срокове и да реша делата с полагане на дължимата грижа. В този смисъл по делото не е доказано виновно поведение. Такова би било реализирано само ако е доказано, че държавата е предоставила достатъчно ресурси за осъществяване на правосъдната дейност, включително квалифициран помощен административен персонал, разпределението на делата да е било извършено по ефективен начин, натовареността на съдията да е била справедлива и осигуряваща обективната възможност за фактическото справяне с потока дела.


II. Независимо от изложеното считам, че предложението за наказание по чл. 308, ал. 1, т. 4 или т. 3 Закона за съдебната власт не обслужва целите на дисциплинарното санкциониране, защото е лишено от резон.

- Предлага се налагане на наказание понижаване в длъжност или в ранг по проверка, инициирана по сигнал от главния прокурор по дело, в което съм се произнесла извън инструктивния срок (21 дни след постъпилото искане) по предварителна проверка, протекла 1 година и 8 месеца, която не е установила престъпление.

- Предлага се това наказание по отношение на съдия, който е работил в двете най-натоварени съдилища по това време, при лошо административно обезпечение; който е приключил за две години 1076 дела, написал е към приключването на следствието пред дисциплинарния състав 988, и е продължил да разглежда при пълна натовареност дела в СГС.


- Предлага се наказанието да бъде наложено 5 години след началото на проверявания период, 2 години и 11 месеца след края му (април 2016 г.), 2 години и 4 месеца след началото на образуване на дисциплинарното производството. С други думи, принудата се е отдалечила прекомерно от своето основание и от пригодността да постигне целения ефект.


- На следващо място, наказанието се предлага, въпреки че до този момент Съдийската колегия е налагала наказание "забележка" за по-голям брой просрочени дела, без да е изяснено дали са сравними дори само като количество решените дела за еднакви периоди. И то при положение, че в повечето от случаите, използвани за сравнение, става въпрос за прибягване към наказание, след като е имало управленски актове на подкрепа – спиране от разпределение и т.н.


- И не на последно място, това наказание се предлага преди да бъде решен който и да е от факторите, поставящи съдията в положение на нарушител, противно на разясненията на ЕСПЧ във връзка с българската ситуация в решението по делото "Димитров и Хамънов" срещу България.


Налагането на дисциплинарното наказание не цели нито самоцелна принуда, нито безсмислена строгост


При осъществяване на всяка санкция органите са длъжни да съобразяват законоустановените цели на наказанието и да го направят убедително, за да не изглежда като акт на саморазправа. Както посочва Симеон Стоев в Научнопрактическия коментар за административното наказване, ако санкцията е несправедлива, т.е. ако е лишена от резон, наказанието е лишено и от социална ефективност и поражда единствено озлобление.


Друг основен принцип при определяне на справедливото наказание е то да бъде наложено с минималната тежест, която е годна да реализира целите му.


Увеличаването на тежестта на санкцията по причини извън посочените от закона цели е извращение на законоустановената цел


Именно доминирането на целите в санкционната практика реализира принципа на законност, на добросъвестното изпълнение на служебния дълг от наказващия орган.


Наред с общите особености на санкционното наказване дисциплинирането на съдиите следва да отчете и други специфики, които произтичат от конституционно закрепената независимост на съда като институция, която се самоуправлява. С оглед на специфичното публично правоотношение по изпълнение на държавна служба на съдията дисциплинирането му има определени особености и различия от обичайното санкциониране на нарушител – признаването на правонарушението за извършено има за основна цел да се подобри правораздаването. Фокусът не е върху възмездието, защото съдията следва да продължи да осъществява конституционната си независимост пълноценно, т.е.


основната цел е корекционната и подкрепящата


В решение № 1/31.01.2017 г. по к. д. № 6/2016 г. на Конституционния съд, в което се обсъжда подробно характерът на специфичното правоотношение на съдиите, прокурорите и следователите, по силата на които те изпълняват функциите си, се приема за основополагащо ясно, т.е. в извъндискусионен порядък, че целта на упражняване на дисциплинарна власт спрямо несменяемите съдии, прокурори и следователи е запазването им в органите на съдебната власт, т.е. грижата за техния интегритет и развитие.


Наказването на съдия, за да бъде защитен авторитетът на правосъдието и независимостта на съда, не следва да оставя впечатлението, че формалното основание на санкцията е привиден претекст, за да се постигне саморазправа и, съобразно терминологията на ЕСПЧ,


смразяващ ефект спрямо всички останали съдии


И тук се връщаме при изначалния проблем на завеждането на това производство. За да се определи дали едно наказание е съразмерно и съответства на извършеното от съдията дисциплинарно нарушение, е необходимо да се отговори на въпросите, формулирани в практиката на ВАС – какво се цели с налагането на дисциплинарното наказание; как може да бъде постигната тази цел, с налагането на какви мерки може да бъде постигната, с коя от тези мерки се засягат най-слабо правата и интересите на привлечения към дисциплинарна отговорност.


На тези въпроси може да се отговори, когато във всеки конкретен случай се изследва цялостната дейност на съдията за проверявания период – неговата индивидуална натовареност и сравнение с натовареността на другите съдии в същия съд, както и в сравнение със съдиите от същото инстанционно ниво в страната; фактическата и правна сложност на всяко едно от делата, за които се твърди, че има забавено произнясяне, като на тази плоскост се установи разумният срок за извършване на съответното процесуално действие; да се изследва и останалата дейност на съдията, извън разглеждането и решаването на делата – участие в обучение, като обучаем и обучител, в дейности по администриране на съда, участие в работни групи по изготвяне на законопроекти, подготовка на становища по законопроекти и др.; да се изследват относимите факти от личността на съдията – заболявания, семейни проблеми, грижи за болни родители или деца и т.н. Едва при пълното изясняване на дейността и личността на съдията и точното установяване на причините за формалното неспазване на процесуалните срокове може да се обмисля въпросът за евентуално наличие на дисциплинарно нарушение.


Във връзка с това уточнявам, че в разглеждания период съм използвала правото си на отпуск, за да работя, без да получавам в този отрязък спешни дела. По делото се установява, че физически, пак поради липса на време, не съм ходила на работни групи за изработване на законопроекти – участвала съм в експертното изготвяне на законопроект за изменение на ЗСВ дистанционно, с мейли късно вечер. Правя уточнението не защото смятам, че това е дейност, която не е същинска за съдията, нито че не е от първостепенен обществен интерес, а защото участието ми не е било повод да се отклонявам от работа и защото условията на труд, в които съм била поставена, действително свеждат професионалната биография до физическо оцеляване.


Наказание, което не помага на активно работещия съдия да се справи с голямата натовареност, не постига нито една законоустановена цел


В моя случай дисциплинарното преследване и наказване установяват някои съществени отклонения, а отклоненията от обичайното и типичното, както знаем, създават впечатление за извънредност.


Маркирам отклоненията в простото изброяване на няколко факта.


Предложеното наказание е финал на инициирана проверка по


първия сигнал на главния прокурор срещу съдия.


Сигналът е за произнасяне по просрочена предварителна проверка, която е приключила с резултат, че липсва основание прокуратурата да се занимава със случая. Този сигнал е станал основание проверката на ИВСС да обхване период от две години. Това обстоятелство, разгледано с липсата на интерес да се сравни забавянето с други срокове за произнасяне по банкова тайна по вече образувани досъдебни производства (т.е. с данни за престъпление), създава впечатление, че е търсен претекст за начало на мащабна проверка: колкото по-дълъг период, толкова повече разгледани дела, толкова повече неспазени инструктивни срокове. Впечатлението се засилва от липсата на интерес на ИВСС към всички относими обстоятелства към работата на проверявания съдия.
.............................


Тази проверка е извършена за целия срок, в който съм търпяла за


втори път дисциплинарно наказание за едно нарушение


След незаконосъобразно налагане на дисциплинарно освобождаване от длъжност от ВСС (на 12.07.2012 г. - бел. ред.), което първоначално е било потвърдено от тричленен състав – факт, който е коментиран в предходното заседание, защото действително съдия Чолаков е запознат като докладчик в тричленния състав (незаконното наказание фактически е било търпяно за период от 12.07.2012 г. до 17.07.2013 г.). След отмяната на решението на ВСС от петчленния състав и връщането на делото за ново разглеждане кадровият орган ми наложи наказание понижаване в длъжност за срок от две години, считано от 27.03.2014 г. до 27.03.2016 г. По този начин съм изтърпяла за едно и също деяние две наказания – отстраняване от длъжност за една година и понижаване в длъжност за две години.


Практиката на ВАС по въпроса дали е допустимо съдът след отмяна на решението на ВСС да връща на органа за ново разглеждане е била противоречива по времето на съдебните производства по мои жалби. Въпреки дългогодишните противоречия в съдебната практика, включително навеждани от мен доводи по делата, искането за уеднаквяване чрез тълкувателно решение е изпратено на 24.11.2015 г. след окончателното произнасяне по моето дело с решение на петчленен състав на ВАС.
................................


Предисторията на настоящата активност на ИВСС и възбуждането на дисциплинарното производство е значима, защото е част от обстоятелствата, които формират общото впечатлението за това дали санкционирането преследва легитимна цел.


В заключение искам да кажа, че след като в случая не е приложена никаква методология за измерване на натовареността ми, нито съгласно чл. 13 от Административно-процесуалния кодекс своевременно са огласени публично критериите, вътрешните правила и установената практика при упражняването на оперативната самостоятелност по прилагане на закона и постигане на целите му, тоест липсва професионална основа за третиране на количеството и сложността на делата,


единственото, което мога да очаквам, е проява на елементарна човешка порядъчност


Не изключвам, че след като не са обсъдени доводите на адвокат Доковска от предходното заседание, може и моите доводи да останат незабелязани. Затова в заключение ще използвам цитат, реплика от класически български филм по сценарий на Бинка Желязкова, един от дисидентските образци на българското кино, за възможните форми на съпротива в тоталитарно общество: "Понякога обстоятелствата не ни предоставят избор и, включени в "партия билярд", трябва да направим много малко, за да участваме честно в играта – да не бъдем топка, която ще блъснат, за да блъсне тя другата; да запазим своята елементарна човешка порядъчност...".


И за да не оставя погрешно впечатление –


не мисля, че Софийският районен съд е Колима


а работата като районен съдия намирам за най-удовлетворяваща. Въпросът обаче е за отговорността, която носим за защита на професионалните си права и достойнство.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (28)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на lino_santino
  lino_santino
  Рейтинг: 313 Неутрално

  Напротив. Точно това трябва да е целта.

 2. 2 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7831 Неутрално

  А ВСС точно това прави.

 3. 3 Профил на aramissss
  aramissss
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Значи наказанията за съдиите трябва да са такива,че да ги докарват до оргазъм???

 4. 4 Профил на Terminator
  Terminator
  Рейтинг: 262 Неутрално

  До коментар [#3] от "aramissss":

  Наказание по егати причината - че е забавила в СРС с три седмици свалянето на банкова тайна по искане на прокуратурата въпреки че впоследствие проверката е показала липсата на престъпление от проверяваните лица

  всеки ден, когато си с мен обикаляме витрини на какво да се спрем нищо не е наред а мерцедес чувам пак някой хвали се купил си днес а ний се потим, на крак стоим с теб приятелю мой и се чудим кой е враг, кой е свой?
 5. 5 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4327 Неутрално

  До коментар [#4] от "Terminator":

  Да, а на Цвъчко "семейната приятелка" Янева
  подписваше разрешения за СРС без дори да ги чете!

 6. 6
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 7. 7
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 8. 8 Профил на Noise
  Noise
  Рейтинг: 273 Неутрално

  Докато прокурор, пък било то и главен , може да иска наказание за съдия, приемам че нещо е сбъркано в системата.Особено ако част от гладуващите това наказание да също прокурори и/или следователи , т.е. страни в процеса, който съдията трябва да реши .

  Sutor, Ne Supra Crepidam!
 9. 9 Профил на Noise
  Noise
  Рейтинг: 273 Неутрално

  До коментар [#8] от "Noise":

  Гласуващите*..Гладуващи там нЕма.

  Sutor, Ne Supra Crepidam!
 10. 10 Профил на Dimitri Damianov
  Dimitri Damianov
  Рейтинг: 630 Неутрално

  Лично мнение. Всичко е прах в очите, затова няма нужда какво повече да се добави....

 11. 11 Профил на ivangabrovo
  ivangabrovo
  Рейтинг: 590 Неутрално

  Съдебна система, Здравеопазване, Армия, Църква - нещо читаво остана ли? Май е време някой да изследва феномена България - как още я има.

 12. 12 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4327 Весело

  До коментар [#11] от "ivangabrovo":

  Проф. Иво Христов изследва "феномена България" и стигна до гениалното заключение за 80% дебили! Имало представители и в Габрово! 🤣

 13. 13 Профил на Свинчуга
  Свинчуга
  Рейтинг: 1608 Неутрално

  Съдебна система, Здравеопазване, Армия, Църква - нещо читаво остана ли? Май е време някой да изследва феномена България - как още я има.
  —цитат от коментар 11 на ivangabrovo


  Добре че грознотъпите гербави не трябва да мислят как се диша и издиша. Че щяха да са хвърлили топа мнооооого отдавна.

  Обичам да грухтя и плюскам.
 14. 14 Профил на arnautsky
  arnautsky
  Рейтинг: 867 Любопитно

  Мечтая си:

  1.Цвъцко да изчете цялата защита.
  2.Да я анализира.
  3.Да напише резюме.
  4.Да го представи пред медиите без да срича и заеква.
  5. Много ли искам?

  Keep it cool, keep it funny, keep on changing the world.
 15. 15
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 16. 16
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 17. 17 Профил на bramasole
  bramasole
  Рейтинг: 3599 Неутрално

  До коментар [#14] от "arnautsky":

  Дали искате много?
  Вие искате невъзможното! :)))
  Не вярвам, дори Златната рибка и Духът от вълшебната лампа на Аладин да действат заедно, това да се случи.
  А над думите "Въпросът обаче е за отговорността, която носим за защита на професионалните си права и достойнство", както и "да запазим своята елементарна човешка порядъчност..." колкото и да се чуди, няма да разбере нищо, защото му липсва почтеност. За дефицита на професионални качества няма да споменавам. Той е очеизваден.

  "На народите с къса памет преходите са им много дълги." Тони Филипов, д-р
 18. 18 Профил на Моа Преател Тайпи
  Моа Преател Тайпи
  Рейтинг: 8 Неутрално


  До коментар [#14] от "arnautsky":

  Дали искате много? Вие искате невъзможното! :)))
  —цитат от коментар 17 на Bramasole


  :)

  яж бахур
 19. 19 Профил на Моа Преател Тайпи
  Моа Преател Тайпи
  Рейтинг: 8 Неутрално


  Добре че грознотъпите гербави не трябва да мислят как се диша и издиша. Че щяха да са хвърлили топа мнооооого отдавна.
  —цитат от коментар 13 на Свинчуга


  Добре? Кво му е лошото да са гътнат?

  яж бахур
 20. 20 Профил на ДСиБ
  ДСиБ
  Рейтинг: 618 Неутрално

  Това май беше съдийката с умишлено забавените дела, особено онова за сем.Анчови. Пожелавам и тяхната съдба.

 21. 21 Профил на Моа Преател Тайпи
  Моа Преател Тайпи
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#20] от "ДСиБ":

  тъй, ай да видим ойростат ко вика. Костов за ЧЕТИРИ години има ръст на БВП от 58%, а Борисов за ДЕВЕТ години има ръст от 48%. и ква излиза тя? Костов има 14.5% на година, а Борисов мизерните 5.33. значи, оказва се, че Костов има ТРИ ПЪТИ по-голям ръст на БВП на година от Борисов, година след година...

  БУАХАХАХАааа

  И тва без изобщо да споменаваме, че Борисов разполага с МИЛИАРДИ от ойрофондове и МИЛИАРДИ от гурбетчии, милиардче-две заемчета за лепене на стиропор и кво ли не. ае, Доаня, трол-лелче

  ---
  1997 : 1998 : 1999 : 2000 : 2001
  9,971.8 : 13,358.5 : 12,714.8 : 14,305.8 : 15,784.3

  2009 : 2010 : 2011 : 2012 : 2013 : 2014 : 2015 : 2016 : 2017 : 2018
  37,317.7 : 38,230.5 : 41,292.0 : 41,947.2 : 41,858.1 : 42,824.4 : 45,288.5 : 48,128.6 : 51,663.0 : 55,182.2

  (15784.3 - 9971.8) / 9971.8 = 0.58
  (55182.2 - 37317.7) / 37317.7 = 0.48
  ---
  https://ec.europa.eu/eurostat/estat-navtree-portlet-prod/BulkDownloadListing?file=data/nama_10_gdp.tsv.gz

  яж бахур
 22. 22 Профил на canuck99
  canuck99
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Всички съдии ли пишат с толкова дълги изречения, че забравяш началото докато стигнеш до средата? Винаги са ме учили и съм учил да се пишат кратки и ясни изречения,, а тук видях един цял параграф от 14 реда в едно изречение

 23. 23 Профил на schwimmwagen
  schwimmwagen
  Рейтинг: 1687 Неутрално

  Идеята за Колима не е лоша. Всички вкупом с кирки - през деня, с лист а4 и молив - вечер.

  "...Thereafter the man-loving God who arranges everything, and who did not abandon man without an intellect, sent unto him Saint Constantine the Philosopher, called Cyril, a righteous and truth-loving man, and he created for them thirty-eight letters..."
 24. 24 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5618 Неутрално

  ВСС и Цацаров търсят точно този ефект - смразяване и послушание.

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 25. 25 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1320 Неутрално

  Малко трудно се чете, но не прекалено трудно.

  Това е човек много интелигентен ,много логичен и много ерудиран.

  Трябва да й е доста трудно...симпатизирам й.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 26. 26 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 2683 Любопитно

  Тя не е ли една от любимките на партията на Хр. Иванов?

 27. 27 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 2683 Любопитно

  До коментар [#14] от "arnautsky":

  "Мечтая си:

  1.Цвъцко да изчете цялата защита.
  2.Да я анализира.
  3.Да напише резюме.
  4.Да го представи пред медиите без да срича и заеква.
  5. Много ли искам?"

  Мечтаеш или искаш? Питам, щото искането си го включил в мечтите.
  При цялата тази яснота в коментара ти , да попитам: да не си съдия? По стила много ми прилича на цитатите в статията.

 28. 28 Профил на ДСиБ
  ДСиБ
  Рейтинг: 618 Неутрално

  До коментар [#21] от "Моа Преател Тайпи":

  Това защо е насочено към мен, и какво общо има с тази новина?
  Май си копирал опорката в грешната статия.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK