Бащите на Търновската конституция - неочакваният български елит

Част от хората, подписали Търновската конституция

Част от хората, подписали Търновската конституцияПредставянето на новата книга "Бащите на българската конституция: мрежата на националната тъкан" на професор-доктор на историческите науки Милко Палангурски вчера във Велико Търново, тържественото заседание на Конституционния съд и поредицата научни конференции на академичната историческа общност са събития от честването на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция. Книгата изследва състоянието на българското общество след Източната криза и Берлинския конгрес и портретува онзи елит, доморасъл предимно, но с твърди европейски кълнове, който българската нация успява да създаде и представи през бурния XIX век.


Духовници, търговци, учители, творци, вестникари, поборници, представители на малцинствата, описани в седемте глави на книгата, които, с всички слабости и разнородни биографични белези се превръщат в забележителни личности, национални лидери и строители на модерна България.


"Дневник" публикува с малки съкращения заключителната глава на книгата, издадена от Фондация "Кръстю Цончев" и издателство "Фабер". Заглавието и акцентите са на редакцията.
Преди години определих участниците в Учредителното народно събрание като "един неочакван елит". Изследването на фамилните корени, биографичните лутания, образователното ниво, на реалната обществена и персонална реализация на представителите в събранието показва, че те не са израснали в някаква "парникова"среда, а са плод на процеси и явления, идентични в своята същност независимо от географския ареал, различните сфери на дейност и несинхронното развитие на процесите.


Въпросът, който неминуемо стои пред подобно изследване, е: Имаше ли мрежа на връзки и обвързаности, които създават нацията? Еднозначно и пълноценно може да се каже – да, има не само връзки, има не само мрежа от всякакъв вид обвързаности, но и ясна принадлежност към едно движение, чиято цел е пробуждане, оформяне на обща идентичност и


"пренасяне" на българския народ от Средновековието в модерното време
като самоуправляваща се общност


Българското общество е предимно земеделско – хората, които се препитават със земеделски труд, са повече от 90% преди Освобождението, а част от онези, които наричаме търговци или занаятчии, също не са откъснати изцяло от аграрния свят, който от хилядолетия гарантира преживяването и оцеляването на населението. В Учредителното Народно събрание обаче хората, които можем да наречем типични земеделци, държащи ралото и мотиката в своите ръце като единствени оръдия на труда, са по-малко от пръстите на едната ръка. И пак с обяснението, че и тези селски труженици са своего рода местни икономически двигатели – те имат ханове, кръчми, малки дюкяни или просто играят ролята на посредници между селото и градския пазар.


А българският парламентарен елит, призован в Търново, има друга основа, различна от тази, от която е мнозинството от населението. Трудно могат да се определят точните проценти, тъй като липсват данни за десетки депутати, но поне половината имат семейна биография в икономически, образователен и обществен план – те не са първо поколение хора, тръгнали по пътя на самоусъвършенстването и обществените дела.


Най-голямата група е на търговците


– под това определение се крият както големи и модерни предприемачи, така и хора, които имат само минимално пазарно място в регионален аспект. Типичната биография на българския търговец се определя от семейната среда, която често дава достатъчно в образователен и стопански план за добър старт, мястото на пребиваване – минимум казалийски център или градски център с възможност за стопански връзки по суша, море или с железница, мобилност в бизнеса, която се изразява много често в смяна на резиденцията за дейност.


По-големи мрежи от търговски връзки са онези, които осигуряват износа или захранването на столичния пазар. Включването в този кръг на предприемачи моментално променя статуса на определен търговец, тъй като той трябва да има кредит на доверие и контрагенти сред най-ярките представители на търговските къщи, да има финансово доверие и възможност за достъп до капитал – свой, заемен или в съдружие.


Тази мрежа не е непременно национално оцветена, но някакви елементи на доверие между отделните контрагенти се дължат на родова, земляческа и дори религиозна близост. Въобще не трябва да се подценяват и подминават възможностите, които дава държавната власт, откупуването на данъци, изпълнението на държавни поръчки, където печалбата зависи от имперската власт и тогава няма никакво "национално отговорно" или друго измислено прехвърляне на очаквания от по-късна дата към реалните процеси и връзки. Ако има отговорност към националната идея, това е насочването на част от печалбата към обществено полезна дейност – от строителството на църкви и училища до осигуряването на стипендии за талантливи младежи, които завършват по-висока степен на образование.


Няма как да не споменем, че най-добрите юристи, лекари, учители, а и предприемачи получават
общинска или персонална стипендия за своето образование. Малцина са онези, които разчитат изцяло на семейните възможности, но дори и част от тези, които имат подобни средства, не отказват помощ и правят всичко възможно да я заслужат чрез успех и поети ангажименти. От тях произлизат и повечето фигури, които спокойно можем да определим като модерни предприемачи – те навлизат в банковия сектор, производството, строителството на националната инфраструктура и други модернизационни процеси.


Част от хората, подписали Търновската конституция

Част от хората, подписали Търновската конституция


Затова и втората по-големина група в парламентарната зала е от личности, които, макар и условно, можем да определим като представители на свободни професии –


юристи, учители, лекари, журналисти, творци


Те разчитат основно на своя интелектуален труд за личната са кариера и трябва да се подчертае, че типичният представител на тази група има едно много характерно отличие – дългогодишното обучение на различни нива и с различна цел.


Не става въпрос само за качеството. Много често то е покъртително ниско. Документите показват, че самите те оценяват слабостите в своята подготовка, защото килийното училище и
взаимоучителната метода не са носители на елитно знание. Не може да не се подчертае, че голяма част от тях приема религиозното образование като възможна алтернатива на безпросветността – образование, което особено в руския му вариант е пълна схоластика и средновековно мракобесие, но дълго време е единствената възможност за бедни, а и не толкова бедни младежи. Те се възползват от руската идея да създаде българско свещеничество, което да играе ролята на разпространител на руската идея, но интересното е, че единици остават в руския свят и политически фарватер. Почти никой от тях не надява расото, а се ориентират към учителстването и други интелектуални занятия, а мнозина търсят допълнително самообразование и можем да кажем, че заедно с тези, които са възпитаници на родното образование, съграждат


другата важна мрежа – образователната


Нейната характеристика е значително по близка до онова, което наричаме национална мрежа. Защото тя определя езика, формира представата за общност със собствена история и географско разположение, дава базисни знания чрез идентични учебници и учебни пособия, достига в развитието си до общи учебни програми и, което е най-важно, постепенно модернизира училищната мрежа. Това, разбира се, важи основно за градските центрове, тъй като в селата и махалите килийното образование продължава да доминира, а населението отказва да образова своите деца, което особено важи за момичетата. Битовите условия там са ужасни, а образователните методи не са мръднали и крачка напред и подхождат повече на тези от предходния век.


Част от хората, подписали Търновската конституция

Част от хората, подписали Търновската конституция


Тази новоизградена образователна мрежа обаче е достатъчна, за да може по време на Източната криза да бъде основен аргумент на онези, които смятат, че българите имат право на самоуправление, благодарение на това, че сами са създали национална образователна мрежа. Тя се крепи на учителите, които по правило никога не могат да си осигурят заетост само на едно място. Променяйки своята месторабота, те стават носители на добра практика, пренасят различни методики и практики на обучение и общински дейности и най-вече създават мрежа от свои познати и привърженици, защото авторитетът им е неоспорим. Някои от знаковите учители имат практически "собствени" парламентарни групи, а депутатите от много региони понякога са обучавани от един човек. Затова не е учудващ фактът, че учителите имат невидимо влияние сред депутатите и насочват в една или друга посока поведението и решенията на мнозинството.


В залата има повече от 40 души постоянни журналисти и дописници на печата


И това не е случайност. Чрез вестниците те създават единна среда на обществен живот, което обяснява идентичността на процесите от Тулча до Охрид и от Видин до Цариград.


Институционализирането на образователната мрежа върви паралелно с, а впоследствие и


благодарение на формирането на първата национална институция – Екзархията


Родена и създадена в битка с канона, Великите сили, Високата порта и най-вече с Патриаршията, тя има две ключови характеристики – практически обхваща българското землище с възможност за разширяване и като религиозна структура е призната за пълноправен участник в османската административна структура.


Второто легитимира правото на образователната мрежа да съществува и да се самоуправлява чрез механизмите на Екзархията, а това още повече засилва влиянието и самостоятелността на мрежата, придобила белезите на система, която може да си позволи само самостоятелна държава.


Трябва да отчетем, че самата структура на Екзархията има същите черти, тъй като общественото начало в религиозната система е видимо още от началото на дългата борба за национална еманципация чрез самостоятелна църква. Двете мрежи – религиозната и образователната – са достатъчен аргумент за легитимиране на националната идентичност, за признаване на българите като държавнотворчески фактор и тръгването им по пътя на националната еманципация. Божиите служители получават своето естествено признание като водачи на нацията, но скоро ще разберат, че тяхната политическа роля приключва, и ще трябва да преживеят секуларизацията.


Поборниците са от всички среди,
те не са плод на системна политика за създаване на национален елит


Онези, които наричаме поборници, в смисъла, разбираем за техните съвременници в края на XIX в., произхождат от всички среди, които имат представители в събранието. Революционният елемент произлиза от интелигенцията и предприемачите и, както и да разглеждаме биографичния път на всеки от тях, преди да застанат начело на революцията, те имат свое минало и разпознаваемост в основните събития и явления в бурните години преди 1879 г.


В парламентарната зала на бившия турски конак влизат хора, които едва ли биха намерили място в Английския или Френския парламент, но те много точно отразяват нивото и състоянието на националната идентичност. Това са личности, които не само водят, но формират и олицетворяват българската нация такава, каквато е – с всичките й силни и слаби черти. В недрата на Османската империя те трудно биха могли да бъдат други. Те не са плод на някаква системна политика за създаване на национален елит, но онова, което произвеждат, остава и до ден-днешен.


За тях Търновската конституция е светиня


Достатъчно е да споменем, че в ковчега на Дядо Цеко войвода до християнския кръст слагат екземпляр от Конституцията.


Търновската конституция не е само най-дълго оцелялата конституция на Балканите. Тя е вечно атакувана, още от първия ден на своето съществуване, суспендирана, отменяна, игнорирана, но
винаги е възкръсвала, а демократичният й дух влиза в политическия код на българското виждане за демократично развитие. И не е само това – онези, които слагат подписите си под нея, имат правото да бъдат определяни като бащи на нацията.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (19)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 2187 Неутрално

  Достойни мъже е ИМАЛА Майка България!!!!!!

 2. 2 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1453 Неутрално

  Бащите на Димитровската конституция пък бяха видни български каскети, силно наведени към савецкия саюз.

 3. 3 Профил на Отец Сисой
  Отец Сисой
  Рейтинг: 500 Разстроено

  Дори тогава - юристи, учители, лекари, журналисти, творци. А днес - пожарникари и лекоатлети.

  over the under
 4. 4 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 955 Неутрално

  Тогава е управлял идеализмът.
  Сега материализмът.
  Иначе дерутатите са народни представители, т.е. повечето хора са като тях...

 5. 5 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2123 Неутрално

  Бащите на Димитровската конституция пък бяха видни български каскети, силно наведени към савецкия саюз.
  —цитат от коментар 2 на 4ort


  Ай стиха хейти ли бе ! Когато сме имали либерално-демократична конституция в САЩ още са биели негрите и с контрабанда са се продавали като роби заедно с говедата на тържищата!  Libertarianism is just anarchy for rich people
 6. 6 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2123 Неутрално

  Дори тогава - юристи, учители, лекари, журналисти, творци. А днес - пожарникари и лекоатлети.
  —цитат от коментар 3 на Отец Сисой


  Тогава вмрото са били комити и са наказвали тези дето крадат и не са читави,1 сега са си обикновени дебелаци-безделници в услуга на пожарникари и лекоатлети!


  Libertarianism is just anarchy for rich people
 7. 7 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 955 Неутрално

  До коментар [#6] от "comandante vs либерални ентусиасти&корпократи":

  Ако ДПС или умнокрасивите бяха партия с Герб, сега на границата щеше да има гишета за бърза обработка и прием на документи на мигранти от всичките земни кълбета и Меркел и Сорос щяха да ни пляскат. Това е разликата между тях и Патриотите.
  Колкото до Герб - първа сила са все още. Хубаво, лошо, това е.

 8. 8 Профил на J.J.
  J.J.
  Рейтинг: 833 Неутрално

  Нито дума за участниците в съветите, които са започнали да съществуват в Османската империя след началото на 19-ти век. След реформите там е започнало да има общински съвети, съвети на вилаета, съдебни съвети и т.н., които са били съставени в голяма част от местното население. С всичките си недостатъци (например, зависимости, корупция и т.н.), съветите са факт и едно сериозно изследване не може да ги отрича. Тези хора са по-късно основна група представители в Учредителното събрание.

 9. 9 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 1136 Неутрално

  Жалко, че въпреки идеите за "чиста и свята република" бащите на Търновската конституция избират за България конституционната монархия.

  "Свободата започва там, където свършва невежеството." Виктор Юго.
 10. 10 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3571 Неутрално

  Тези хора отхвърлят с възмущение донесената от Русия като “ подарък” конституция на руския цар, с което предизвикват гнева на руската делегация, разказва Симеон Радев в книгата си!

  klimentm
 11. 11 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3571 Весело

  До коментар [#5] от "comandante vs либерални ентусиасти&корпократи":


  Друже, виж кво пише Щастливеца в “ До Чикаго и назад”!

  klimentm
 12. 12 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 686 Неутрално

  До коментар [#10] от "klimentm":

  " Руското правителство вече е официално отклонило всяка солидарност с Търновската конституция (к. м.), затова ще бъде съвършено правилно, ако вие признавате на княза пълна свобода на действие. " Действието се развива през 1880 г. , а цитата е от "История на Търновската конституция" от видния юрист Л. Владикин

 13. 13 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3571 Весело

  До коментар [#4] от "НеКой":

  Сега властва по скоро “матрялизма”

  klimentm
 14. 14 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7562 Неутрално

  Израждат се с годините българските политици, вместо да става обратното.

 15. 15 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 274 Неутрално

  "Проф. Георги Близнашки: По-добре живот в несъвършена демокрация, отколкото изкушени от разновидности на авторитаризма
  Според него Велико народно събрание се свиква само за промени във формата на държавно управление, а такава необходимост у нас няма – съществуващите идеи за президентска република нямат реално основание. Проф. Близнашки обърна внимание, че дори и в наши дни „глава надигат“ сили, които си представят политическия живот у нас без политически партии. „Но трябва да сме наясно: една държава без партии е фашистка държава и всички тези призиви за връщане към режим на безпартийност, характерен за 30-те години у нас, забравят, че всичко това става тогава в условията на един авторитарен режим, в навечерието на Втората световна война. Трябва да се придържаме към онова наследство, завещано ни от бащите учредители преди 140 години, когато се създава либералната и демократичната Търновска конституция. Трябва да се придържаме към заветите на нашите бащи учредители, а не да тръгваме по пътя на авторитарните експерименти, които ще доведат до много тежки последици. Единственият шанс да вървим напред е като се придържаме към ценности и принципи, споделени от всички граждани в нашето общество. И каквито и авторитарни изблици да има периодично в нашия политически живот, трябва да си даваме сметка, че времето на военните паради, на военната музика отдавна са отминали. По-добре да живеем в условията на демокрация, колкото и да е несъвършена тя според някои, отколкото да се изкушаваме от различните разновидности на авторитарните режими. Защото те много бързо ще доведат до много тежки кризи и разочарования."

 16. 16 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 274 Неутрално

  "Проф. Георги Близнашки: Българската конституция е само една - Търновската, всички последващи законодателни експерименти са импровизация върху нея

  „Това, което прави Търновската конституция различна от всички останали, включително и от конституциите на нашите съседи, са началата на демократизма. По-специално Търговската конституция предвижда всеобщо избирателно право за всички български граждани, разбира се, има се предвид само мъжете. По онова време на жената се отрежда друга роля, да има грижата за домашното огнище. На второ място българският парламент остава еднокамерен парламент. Това е кулминацията по време на дебатите в Учредителното събрание. Водят се ожесточени спорове по този повод дали да има сенат или да няма сенат, но в крайна сметка възтържествува идеята, че ние, българите, нямаме социална група с особени заслуги, която може да получи привилегировано представителство, или, както ще кажа Драган Цанков: „Ние, българите, сме всички равни, всички благородни“. По много категоричен начин се отклонява идеята за създаване на втора камара. И най-сетне политическият живот на страната се изгражда на основата на принципа на политическия плурализъм. Конституцията предвижда правото на сдружаване, а то води до появата на първите политически партии в нашата страна“
  http://m.focus-news.net/?action=news&id=2647074

  п.с. Линк и към ком. 15 - http://m.focus-news.net/?action=news&id=2647099

 17. 17 Профил на Practic
  Practic
  Рейтинг: 328 Неутрално

  Санстефанският предварителен мирен договор от трети март седемдесет и осма година очертава мечтаните български предели. На международния Берлински конгрес същата година се изяснява химеричния характер на руското пропагандно обещание. Геополитически хирурзи разчленяват българската снага на пет къса. Едва ли ще стихне някога ехото на всенародния болезнен вик. Три години след това взрив от бомба на крайно ляв камикадзе изпраща Александър Втори в един по-добър свят. Почтителният син и върл контрареформатор Александър Трети доживява до четиридесетгодишна възраст, за да разбере потресен, че православни простосмъртни не приемат за божествена еманация неговата императорска воля.
  Политическото сукалче Княжество България на своя глава извършва съединение с автономната османска провинция Източна Румелия (така е наречена Южна България цели четиринайсет години преди раждането на Джон Р.Р. Толкин). Юпитерова мълния поразява метежните питомци: руските военни съветници и административни помощници чевръсто напускат прокълнатата територия и опитните генерали на сръбския крал Милан прекосяват с частите си границата. Но се случва невъзможното. Младата българска войска, начело с двадесет и осем годишният княз Александър Първи (втори син на германския принц Александър фон Хесен-Дармщат) и командвана от капитани, през ноември осемдесет и пета година разбива сърбите в поредица братоубийствени битки.
  https://practic-sofia.blogspot.com/

 18. 18 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1991 Неутрално

  Честит празник на всички българи!
  Особено съм горда с Търновската конституция, защото и един мой пра-пра-прадядо е сложил подписа си под нея.
  Интересен е списъкът на учредителите:
  https://bg.wikipedia.org/wiki/Списък_на_депутатите_в_Учредителното_събрание

 19. 19 Профил на Michael Jordan
  Michael Jordan
  Рейтинг: 1445 Неутрално

  ЕМЕС

  До коментар #3
  .....пожарникари и спортисти....

  Забравихте крадливи комунисти
  и о.з. генерали - самолетни летци!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK