Законодателят стимулира саморазправи и фатален избор на средства за защита

Поправката би могла да доведе до прикриване на умишлени убийства – достатъчно е убиецът да твърди, че пострадалият е влязъл "противозаконно" в жилището му.

© Цветелина Белутова

Поправката би могла да доведе до прикриване на умишлени убийства – достатъчно е убиецът да твърди, че пострадалият е влязъл "противозаконно" в жилището му."Дневник" препечатва статията на адвокат Емилия Недева от "Капитал".


Приетите на 8 май на първо четене промени в текстове за неизбежната отбрана в Наказателния кодекс (НК) провокираха редица неверни медийни интерпретации, като например, че "от днес неизбежната отбрана няма да се наказва" и "вече няма да се съобразяваме с какво оръжие сме нападнати". Оказа се, че не само в парламента не се познават законът и съдебната практика, но все пак проблемът на българските граждани идва от депутатите.


Опасно законодателство
Законодателните недоразумения на парламента се превръщат в опасен рецидив. Този път под ударите на законодателното тяло, известно не само с минималния брой юристи, но и с демонстративното пренебрежение към мнението на водещите български правници, попадна класическият институт на неизбежната отбрана. Българският законодател гласува явно противоконституционни изменения, които противоречат и на международни актове, по които България е страна. Това стана въпреки съпротивата както в официалните становища на работната група в Министерството на правосъдието, която ги отхвърли още през 2018 г., така и на други институции като Върховния касационен съд (ВКС), прокуратурата адвокатурата, академичните среди.


На народните представители им се стори недостатъчна гаранцията, която един класически институт на наказателното право като "неизбежната отбрана" дава на лицата, които са били принудени да отблъснат със сила противоправни нападения, и реши да разшири ненаказуемостта на отбраняващите се по начин, който е в състояние да стимулира произволни саморазправи и фатален избор на средства за защита. Според мотивите на законопроекта имало затруднения при разбирането на института, които произтичали от условието на закона вредата, причинена на нападателя, да е в рамките на необходимите предели.


Народните представители се насочват към създаване на разпоредби, които според тях са предназначени да определят "максимално ясно за гражданите – адресат на института, в кои случаи могат да се защитават с неограничена интензивност, без страх от възможността да бъде потърсена наказателна отговорност за причинените на нападателя вреди". По този начин, поставяйки си противоконституционна цел, законодателят е създал противоконституционна норма. Неизбежната отбрана не допуска защита чрез "неограничена интензивност". Тази интензивност всякога е била ограничена – в миналото (по Наказателния закон) до забрана за причиняване на вреда, по-голяма от тази, която е била достатъчна, за да отблъсне нападението, а сега (по Наказателния кодекс) до изискването за причиняване на вреда на нападателя само в необходимите предели. Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ) допуска единствено употреба на "абсолютно необходимата сила" при защитата на лице от незаконно насилие. Според практиката на Европейския съд по правата на човека силата е "абсолютно необходима" само ако е "строго пропорционална" на постигането на разрешената цел.


В Наказателния кодекс ясно е записано, че превишаване на пределите на неизбежната отбрана има тогава, когато защитата явно не съответства на характера и опасността на нападението. В съдебната практика тълкуването на този текст не е проблемно, тъй като неговата конструкция позволява във всеки конкретен казус да се направи съответен на фактите извод дали отбраната е в рамките на необходимото за отблъскване на нападението. Отбраната, която е насочена към причиняване на нападателя на вреда, която е по-голяма от необходимата за отблъскване на нападението, води до извод, че са превишени пределите на неизбежната отбрана. Върховният съд в Постановление на пленума №12/1973 година прецизно е отбелязал "несъответствието е явно, когато е изразено ясно и не възбужда съмнение", но също така е приел: "при отблъскване на нападението нападнатият може да използва и по-интензивни средства и начини за отбрана, ако това явно не надхвърля възможностите за отблъскване на нападението".


Повторен опит


През 1997 г. Народното събрание направи опит да въведе безусловни хипотези, при които без оглед на конкретните факти по делото да се изключи изводът, че са превишени пределите на неизбежната отбрана. Този опит закономерно катастрофира в Конституционния съд, който с Решение №19 по к.д. №13/1997 обяви, че тези изменения са противоконституционни. Удивително е, че повече от 20 години по-късно същите изменения се гласуват отново, като леката промяна в редакцията им е обяснена в мотивите към законопроекта като опит да се преодолее формираното с Решение №19/1997 г. становище на Конституционния съд.


Приетите на първо четене изменения гласят:


Чл.12, ал.3: Няма превишаване пределите на неизбежната отбрана, когато:
1. нападението е извършено чрез противозаконно влизане в жилище;
2. нападението е насочено срещу живота, здравето, свободата или половата неприкосновеност на отбраняващия се или на другиго и е извършено от две или повече лица, от въоръжено лице или нощем.


На първо място отпада досегашното изискване нападението да е осъществено чрез проникване в жилището с насилие или с взлом. Заменя го терминът "чрез противозаконно влизане" в жилище. По този начин ясни и доказуеми обстоятелства като упражнено насилие или извършен взлом се заменят с по-широкото, но и по-обтекаемо понятие "противозаконно". Подобна редакция би могла да доведе до прикриване на умишлени убийства – достатъчно е убиецът да твърди, че пострадалият е влязъл "противозаконно" в жилището му. Примери могат да се открият сред многобройните конфликти, довели до смърт или телесни повреди след съседски запои. Още в мотивите към законопроекта са отбелязани хипотези на противозаконно проникване в жилище, които по естеството си не оставят следи. Такива са заплахата, измамата и др. Доказателствата за такова проникване може да се ограничат в някои случаи единствено до обясненията на упражнилото отбраната лице и това създава предпоставка за извършването на ненаказуеми убийства.


Уместно е да се припомни, че сега действащата редакция – "чрез проникване в жилището с насилие или взлом", също е предизвикала сериозен дебат в Конституционния съд през 1997 г. Тази разпоредба не е обявена за противоконституционна само защото гласовете на конституционните съдии са се разделили поравно. В мотивите на решението за съответствието на разпоредбата с чл.6, ал.1 от Международния пакт за граждански и политически права е прието, че проникването чрез насилие или взлом показва значителна степен на интензивност на нападението и затова защитата също трябва да бъде със значителна степен на интензивност. Следователно по аргумент за противното заместването на интензивното проникване чрез насилие или взлом с по-общото, но без определен интензитет понятие "противозаконно проникване" налага въпросът да се постави отново на преценката на конституционните съдии.


Към тези доводи се прибавя и фактът, че относно "противозаконното проникване" вносителите на проектозакона не са ограничили кръга на засегнатите блага само до посегателства срещу личността. Така дори при дребни посегателства срещу собствеността, осъществени чрез "противозаконно проникване", се допуска ненаказуема и с висок интензитет защита, която очевидно надхвърля необходимото за преустановяване на нападението. Според ЕКПЧ отбрана чрез употреба на абсолютно необходима сила, водеща до лишаване от живот на нападателя, е


допустима единствено при нападение срещу личността, но не и срещу собствеността.


Поради това считам, че позоваването на чл. 2 § 2 от конвенцията би довело до отхвърляне на тази разпоредба от Конституционния съд, тъй като се касае до противоречие международен акт, по който България е страна.


Втората група изменения по т.2 от чл.12, ал.3 НК. са явно противоконституционни и отново в колизия с ЕКПЧ. Чрез тях се обявява, че няма превишаване пределите на неизбежната отбрана, когато нападението е насочено срещу живота, здравето, свободата или половата неприкосновеност на отбраняващия се или на другиго и е извършено от две или повече лица, от въоръжено лице или нощем.


Според вносителите съчетаването на обекта на защита (здраве, живот, свобода, полова неприкосновеност) с обективни критерии като броя на нападателите, наличието на оръжие у тях или времето на нападението преодолява мотивите на Решение №19/1997 г. на Конституционния съд. Това твърдение е невярно.


Обстоятелствата, които наказателният съд трябва да прецени, за да изключи престъпния характер на една отбрана по чл.12, ал.1 от НК, са не само броят на нападателите, оръжието им или фактът, че са проникнали нощем. В решението си КС е отбелязал като фактори още възрастта на нападателя и на отбраняващия се, възможните средства за защита, които са на разположение на нападнатия, вида на оръжието и на двамата.


Към невъзможността да се обхванат изчерпателно многообразните житейски ситуации на нападение и отбрана насочват без изключение всички становища по законопроекта, депозирани в Народното събрание. ВКС дава и примери, които подчертават недостатъчността и опасността от прилагане единствено на вписаните в проекта критерии. Например ако нападението, застрашаващо здравето, извършвано от две невъоръжени непълнолетни лица, е насочено срещу трима възрастни атлетични индивида, част от които въоръжени с ножове. Затова неслучайно практикуващите юристи настояват да не бъде ограничаван съдът в преценката на всички факти чрез създаване на задължителни хипотези, които да изключат налагането на наказание.


Да се разсеят заблудите


В заключение, за да се разсеят заблудите, насадени частично от законодателя, частично от медиите, трябва да се знае, че действащият понастоящем институт на неизбежната отбрана дава достатъчна свобода на нападнатите лица да се отбраняват без страх от неоснователна репресия, но и без да причиняват произволни и самоцелни телесни увреждания или смърт. Законът и съдебната практика дават следните гаранции:

 • Неизбежната отбрана е била винаги ненаказуема, защото не е обществено опасна. Такава тя ще остане и в бъдеще не поради предложените изменения, а поради естеството си. Нейното предназначение е да отблъсне противоправно нападение срещу личността и правата на едно лице или срещу държавни и обществени интереси.
 • Превишаване на пределите на неизбежната отбрана има само когато защитата явно не съответства на характера и опасността на нападението. Не е вярно, че нападнатият е длъжен да се отбранява само по начина и със средствата, с които е нападнат, или да бяга. При отблъскване на нападението той може да използва различни и по-интензивни средства, ако това явно не надхвърля възможностите за отблъскване на нападението. Но ако защитата причинява вреда, по-голяма от необходимата за отблъскване на нападението, се носи наказателна отговорност за деяние, осъществено при превишаване пределите на неизбежната отбрана.
 • В случаите на превишаване пределите на неизбежната отбрана поради уплаха или смущение деянието е виновно, но не е наказуемо. Това е така поради особеното психическо състояние на уплаха или смущение, което е ограничавало в значителна степен възможността за преценка и вината е толкова незначителна, че не оправдава налагане на наказание.

Тези акценти са в основата на над 120-годишната практика на ВС и ВКС още от времето на Наказателния закон, обнародван в ДВ на 21 февруари 1896 г., през Наказателния кодекс, обнародван в ДВ на 2 април 1968 г., и до наши дни. Тази практика е ясна, последователна и безпротиворечива, затова няма никаква причина а промяна, дописване или изменение в института на неизбежната отбрана.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (121)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2324 Весело

  Видната адвокатка дава нишани как събратята и смятат да оправдават убийци впоследствие. Както и до сега - с лъжи и подкупи естествено, но явно се подготвят да се възползват от промените. Между другото, кога юристите в България ще разберат, че въпроси от подобен характер са ф сферата на политиката и философията на правото, а не в буквата на закона. Иска ли обществото право да защитава себе си, дома си и семейството си? Иска. Ами тогава се приема такъв закон и точка. Какво мислят разни наследници на дърти комунистически родове, свикнали цял живот избирателно да ги пазят УБО, КДС, милиция, мутри и т.н. е крайно време да спре да има значение. А Дневник може да даде думата и на другата страна, че поне да симулира, че е медия, а не пропаганден рупор и соросоидна черна станция.

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 2. 2 Профил на truly
  truly
  Рейтинг: 897 Неутрално

  До коментар [#1] от "Тюфлекчия":

  Не е ли по-добре обществото да иска ефективни полиция, прокуратура, съд, вместо да се дава право за саморазправа?

 3. 3 Профил на crio
  crio
  Рейтинг: 59 Неутрално

  До коментар [#2] от "truly":

  Как да се случи, на всяка къща полицай ли? А какво прави един престъпник посред нощ в къщата ти? Да ти причини вреда.А ти, потърпевшия трябва да му отговориш подобаващо, но не повече. Що да глупости? Така да измислят разпоредбите, ме в случай на влизане в дома с цел увреда, извършителят да бъде добре нареден!

 4. 4 Профил на truly
  truly
  Рейтинг: 897 Неутрално

  До коментар [#3] от "crio":

  В Сингапур не видях дори един полицай. Но е доста спокойно. Като има правова държава, работещи институции, има и ред.

 5. 5 Профил на ivangabrovo
  ivangabrovo
  Рейтинг: 738 Неутрално

  Потенциален клиент на дамата е смазаният циганин - крадец на животни с 14 присъди. Може и мъченик да го изкара.

 6. 6 Профил на Пламен Данаилов
  Пламен Данаилов
  Рейтинг: 376 Неутрално

  Ако 110кг., 25г. мъж нападне възрастен човек, инвалид на количка, жена 48кг. единствения начин на защита за жертвата е огнестрелното оръжие. Както се казва - Колт направи хората равни(по сила). Има специални револвери за домашна защита. Късоцевни и гладкостенни с оловни сачми вместо куршуми. С такъв револвер можеш да улучиш човек на не повече от 10-15 метра. Оловната сачма е за да няма рикошет - оловото се разтопява и разпръсква при удар в стена.

 7. 7 Профил на Пламен Данаилов
  Пламен Данаилов
  Рейтинг: 376 Неутрално

  На циганина(рецидивист) убил за 35лв. бабата от Гурково 4г. затвор. Сега да видим тоя кипърец(предполагам с чисто съдебно минало), писнало му от кражби колко ще го осъдят. Днес имаше коментари по телевизията, че го грози от 10г. до 20г. затвор. Да видим адвокатката какво ще каже ако си чете коментарите.

 8. 8 Профил на todor._89
  todor._89
  Рейтинг: 926 Неутрално

  До коментар [#4] от "truly":


  До коментар [#3] от "crio":В Сингапур не видях дори един полицай. Но е доста спокойно. Като има правова държава, работещи институции, има и ред.
  —цитат от коментар 4 на truly


  "- За много закононарушения в Сингапур се предвижда смъртно наказание: корупция, наркотрафик, пиратство и др. Градът заема първо място по брой на смъртните присъди на глава от населението."

  Само, че тук не става!

  Мазохист съм.Минусите ви ми докарват оргазми.
 9. 9 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2415 Неутрално

  До коментар [#4] от "truly":"- За много закононарушения в Сингапур се предвижда смъртно наказание: корупция, наркотрафик, пиратство и др. Градът заема първо място по брой на смъртните присъди на глава от населението."

  Само, че тук не става!
  —цитат от коментар 8 на todor._89


  Либерали Сър.

 10. 10 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 5020 Неутрално

  ЗАЩО не вземат пример от ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО на САЩ
  Тамошният либерален режим на притежаване и използване
  на оръжие за самозащита, особено пък срещу престъпници
  влезли в дома ти или в личната ти собственост,
  възпира престъпността и бандитите.
  Всеки циганин с мераци да краде,
  би си помислил дали да го направи,
  ако знае, че в дома, където влиза могат да го застрелят като куче,
  без да му обясняват защо.
  Както и той , впрочем е влязъл без да обяснява защо....

  АДАПТИРАЙТЕ ЩАТСКИТЕ ЗАКОНИ и нещата в България ще се подобрят

  Битовата престъпност ще бъде рязко намалена...

 11. 11 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 2886 Неутрално

  Тази снимка нарочно ли са я сложили да илюстрира фалшивия адвокатски памфлет? Виждаме тежък дизърт ийгъл в мека ръчичка, а палавото пръстче на спусъка. Спусъкът естествено не е заключен. So it goes on.

 12. 12 Профил на Радко - СВОБОДА или РОССИЯ
  Радко - СВОБОДА или РОССИЯ
  Рейтинг: 1065 Неутрално

  ЗАЩО не вземат пример от ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО на САЩТамошният либерален режим на притежаване и използванена оръжие за самозащита, особено пък срещу престъпницивлезли в дома ти или в личната ти собственост,възпира престъпността и бандитите.Всеки циганин с мераци да краде,би си помислил дали да го направи,ако знае, че в дома, където влиза могат да го застрелят като куче,без да му обясняват защо.Както и той , впрочем е влязъл без да обяснява защо....АДАПТИРАЙТЕ ЩАТСКИТЕ ЗАКОНИ и нещата в България ще се подобрятБитовата престъпност ще бъде рязко намалена...
  —цитат от коментар 10 на Hawaii


  +++ Прав си но сума ти адвокати и кантори ще останат без работа .Така е в малката российя . Всичко се прави по российски образец .

  Русофилите живеят в ЕС и посмъртно не биха живяли или пратили децата си в Русия. Обаче прoдават България на Русия. Неграмотност и Шизофрения?
 13. 13 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 5020 Неутрално

  На циганина(рецидивист) убил за 35лв. бабата от Гурково 4г. затвор. Сега да видим тоя кипърец(предполагам с чисто съдебно минало), писнало му от кражби колко ще го осъдят. Днес имаше коментари по телевизията, че го грози от 10г. до 20г. затвор. Да видим адвокатката какво ще каже ако си чете коментарите.
  —цитат от коментар 7 на Пламен Данаилов


  И на КИПЪРЕЦА не му е било леко

  САМ СРЕЩУ ТРИМА ЯКИ ЦИГАНИ-КРАДЦИ

  Помъчил се е да избяга човечеца, и без да иска, и без да е длъжен в уплахата си

  да следи за това е ударил един от крадците-нападатели, другите са се разбягали.

  Впрочем, КАКВО ТЪРСИ убитият циганин ДО АВТОМОБИЛА НА КИПЪРЕЦА

  посред нощ в ИМОТА МУ ?!?!?!

  КАКВО НЕГОВО Е ОСТАВИЛ ЦИГАНИНА КРАЙ КОЛАТА НА КИПЪРЕЦА

  В ИМОТА МУ, та посред нощ да реве МААЛАТА, че го били сгазили...

  Да са го сгазили на пътя, разбирам, ама той кво прави,там, където

  няма работа да е ?!?!?!

 14. 14 Профил на parcaleste
  parcaleste
  Рейтинг: 787 Неутрално

  Този вой през последните дни все повече намирисва на разстроени адвокати, на които им се отнема възможността да измъкват престъпници, на които им се е случила случка по време на изпълнението на ежедневните им задължения. Удря ги по джоба.

  С едно обаче съм съгласен: "държавата" и "органите и на реда" в нея тотално са оте*али първо да защитят своите граждани от посегателства, а след това, ако въобще някога заловят престъпния елемент, тотално са загърбили идеята за въздаване на правосъдие.

 15. 15 Профил на Пламен Данаилов
  Пламен Данаилов
  Рейтинг: 376 Неутрално

  До коментар [#10] от "Hawaii":

  Мислиш ли, че никой не се е сетил да въведе щатските закони у нас? Нали са пример за демокрация, нооо - властта не иска да либерализира притежаването на оръжие защото може да бъде обърнато срещу нея. Не искат още да въведат кумулативността на наказанията - у нас се излежава само най-дългото, смъртното наказание за особено тежки случаи. Иначе ги слушаме - за Южен поток, за АЕЦ Белене, за нарязване на оръжията в армията, за Ф-16.

 16. 16 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 5020 Неутрално

  +++ Прав си но сума ти адвокати и кантори ще останат без работа .Така е в малката российя . Всичко се прави по российски образец .
  —цитат от коментар 12 на Радко - СВОБОДА или РОССИЯ


  Не е до адвокатите и канторите, Радко.
  В САЩ адвокатите и канторите им са пълни и препълнени.
  И с клиенти, и с пари.
  Така ще е и тук.
  Проблемът не е в адвокатите, а в
  КУКЛОВОДИТЕ НА ЦАРСТВАЩАТА КЛЕПТОКРАЦИЯ в "малката россия".

  Част от рецептата за Гасударство по Руски образец е СТРАХА.

  СТРАХА, в който РАЯТА ТРЯБВА ДА ЖИВЕЕ.

  При либерализиране на режима за носене на оръжие и използването му,

  по ЩАТСКИ ОБРАЗЕЦ, до година-две ПРОБЕЛЪМЪТ С БИТОВАТА ПРЕСТЪПНОСТ

  ще бъде почти разрешен. В смисъл, ще бъде сведена

  до 10-20 % от сегашния й размер.

  По-умните мародери ще се въздържат за в бъдеще от престъпна дейност.

  По-простите ще си отидат по реда, зер, вече ще играят РУСКА РУЛЕТКА.

  Ако не в първата, във втората посетена къща ще ги посрещнат

  с КУЧЕ, ПУШКА-ПОМПА, ЛОПАТА и ЗАКОНА по ЩАТСКИ ОБРАЗЕЦ.....

  Тогава вече и БЪЛГАРИНЪТ ЩЕ ПРИДОБИЕ САМОЧУВСТВИЕТО НА БЯЛ ЧОВЕК,

  а не на Пиксел на Прехода, от който нищо не завиди.....

 17. 17 Профил на ''zms15783''
  ''zms15783''
  Рейтинг: 525 Неутрално

  За да си нямате неприятности хадете с охрана кото Бойко ви

 18. 18 Профил на Пламен Данаилов
  Пламен Данаилов
  Рейтинг: 376 Неутрално

  До коментар [#13] от "Hawaii":

  Според мен кипърецът е излязъл, циганите са се уплашили и той се е качил на джипа да ги настигне и успокои. Без да иска прегазва в тъмното един от тях, тръгва да потърси аверите му за помощ, не ги намира и се връща при прегазения да му окаже първа помощ.

 19. 19 Профил на truly
  truly
  Рейтинг: 897 Неутрално

  До коментар [#8] от "todor._89":

  Достатъчно ще е за кражба например да влезе ефективно за 10 г в затвора. Но държавата предпочита да абдикира и да остави гражданите й да се саморазправят, вместо да ги защити. Наясно сме, че ефективни и независими съд и прокуратура, са проблем за политиците, защото ще засегне и техните кражби.

 20. 20 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3291 Неутрално

  след като държавата не трябва да позволи да защитиш дом и семейство, то трябва ли същата да носи отговорност когато бъдеш пребит/ограбен в същия този дом? елементарен пример , защо тогава държавите се въоръжават? защо могат да свалят самолет нарушил граници?

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 21. 21 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 1119 Неутрално

  За хора като тази адвокатка, онзи Марковски и прочее умници, беззаконието е просто начин да печелят повече. Всяко престъпление извършено от някой крадец е повод за Марковски да пледира за "грешка от лекомислие", а ако крадеца получи заслужен куршум, да опява за "прекъснатия млад живот". За 💵💵💶💶 Марковски ще защитава и убиеца на майка си. Тази "адвокатка" също.

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 22. 22 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 1119 Неутрално

  До коментар [#19] от "truly":

  То и в момента затворите са пълни с крадци, а много кражби минават в графата маловажни, нищо че реално са си брутални нападения.

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 23. 23 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 1119 Весело

  До коментар [#18] от "Пламен Данаилов":

  Ако беше разрешена стрелбата на месо, нямаше да се налага човека да ги гони и гази с джип.

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 24. 24 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 1309 Неутрално

  До коментар [#10] от "Hawaii":

  Я пак прочети глупостите които си написал. В САЩ ежедневно се стрелят по улиците. Там върви сериозен дебат именно за либералният режим за притежаване на оръжие от всякакви психопати

 25. 25 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2824 Неутрално

  Хибаво е, че могат да се чуят и двете мнения. Това е големият плюс на демокрацията.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 26. 26 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 1309 Неутрално

  Всичко тук опира до безпристрастност и честност на съда. Каквито и закони да се напишат, те не могат да дадат предписание за всеки конкретен случай, за това и има съд

 27. 27 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 1119 Неутрално

  Адвокатка като тази горе оправда циганина, убил от бой музикалната учителка във Видин, а после с цялата наглост заяви пред камерите, че е напълно удовлетворена от изхода на делото и справедливостта била възтържествувала. Цяло поколение "адвокати" с дипломи от Симеоново и ЮЗУ ръсят социалистически манталитет за ценния живот на крадците. Живота на крадеца на люцерна струва точно два наръча люцерна.

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 28. Свобода за Гръка!

  "Единственото хубаво нещо, което идва от изток, е слънцето." - финландска поговорка.
 29. 29 Профил на Пламен Данаилов
  Пламен Данаилов
  Рейтинг: 376 Неутрално

  До коментар [#23] от "Пипера е много лют":

  С оръжието си е 100% умишлено убийство, а сега съм дал пример как може да пледира за убийство по непредпазливост. Тъмно е било, жертвата се е скрил в люцерната, върнал се е да окаже първа помощ.

 30. 30 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 1119 Неутрално

  До коментар [#4] от "truly":

  В Сингапур има наказание бой с камшик. Ползва се редовно. Явно има защо.

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 31. 31 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3536 Неутрално

  Значи трепеш някого, замъкваш го в свой имот и викаш полицията да дойде да го види. Просто е.

 32. 32 Профил на espresso
  espresso
  Рейтинг: 347 Неутрално

  Действително, ако има силни и работещи институции, е по-добре. Но на мен животът ми вече мина, чакайки тези институции да заработят и не ми се вярва да видя нещо такова преживе. По-скоро работят все по-зле.
  Така че дебатът е не как би трябвало да бъде в идеалния случай, а какво е реалистично. Като не работят институциите - да разрешат по-гъвкави варианти на неизбежна самоотбрана. Пищов със сачми е по-осъществима мечта от некорумпирана съдебна система.
  Ако живот и здраве, в някакво идеално бъдеще, системата заработи както трябва - тогава нека въведат по-рестриктивен прочит на неизбежната самоотбрана. След 50-100-200 години, защо не.

  ГЕРБ - Граждани... Европейско... Развитие... - баси тъпия виц.
 33. 33 Профил на FvH
  FvH
  Рейтинг: 742 Любопитно

  До коментар [#1] от "Тюфлекчия":Не е ли по-добре обществото да иска ефективни полиция, прокуратура, съд, вместо да се дава право за саморазправа?
  —цитат от коментар 2 на truly


  Не, свободният човек има не само правото, но и задължението да защитава собствеността си (която по конституция е неприкосновена). Всичко останало са левичарски глупости.

  До коментар [#9] от "atmanpg":
  Това не са либерали, това са левичари... класическият либерализъм е съвсем друго нещо.

  One should be free to do whatever he wants, as longs this does not interfere with the equal right of everybody else to do the same.
 34. 34 Профил на Мултикултиджендър-Ариец
  Мултикултиджендър-Ариец
  Рейтинг: 1726 Неутрално

  До коментар [#4] от "truly":

  Случайно да си наясно какво става с теб например ако откраднеш кола в Сингапур? Не можеш се скри никъде щото си следен с камери. И законите са строги така че престъпленията са малко.

  In a time of universal deceit telling the truth is a revolutionary act
 35. 35 Профил на galapagas
  galapagas
  Рейтинг: 783 Неутрално

  ЗАЩО не вземат пример от ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО на САЩТамошният либерален режим на притежаване и използванена оръжие за самозащита, особено пък срещу престъпницивлезли в дома ти или в личната ти собственост,възпира престъпността и бандитите.Всеки циганин с мераци да краде,би си помислил дали да го направи,ако знае, че в дома, където влиза могат да го застрелят като куче,без да му обясняват защо.Както и той , впрочем е влязъл без да обяснява защо....АДАПТИРАЙТЕ ЩАТСКИТЕ ЗАКОНИ и нещата в България ще се подобрятБитовата престъпност ще бъде рязко намалена...
  —цитат от коментар 10 на Hawaii


  Умишлени убийства по страни:
  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_intentional_homicide_rate

  България 1.14 на 1 млн
  САЩ 5.35 на 1 млн
  Канада 1.68 на 1 млн
  Русия 10.82 на 1 млн.
  Великобритания 1.20 на 1 млн
  Германия 1.18 на 1 млн
  Франция 1.35 на 1 млн
  Италия 0.67 на 1 млн
  Бразилия 29.53 на 1 млн
  Япония 0.28 на млн
  Сингапур 0.32 на 1 млн
  Китай 0.62 на 1 млн

  Ясно е, че САЩ не са за пример. Ясно е и че не сме толкова зле. Ако искаме да се подобрим, трябва да се учим от Япония, Китай и Сингапур.

 36. 36 Профил на citoyen
  citoyen
  Рейтинг: 1019 Неутрално

  Последният случай с премазания крадец във фермата на кипъреца е ясен сигнал за безпомощността на властите и необходимостта от правилото за неизбежна самоотбрана. Да не говорим, когато това става в частен имот. Мисля, че публикацията създава превратна представа за законното право на гражданите за защитят своя живот и собственост. Примери-колкото искате.

 37. 37 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 5020 Неутрално

  Значи трепеш някого, замъкваш го в свой имот и викаш полицията да дойде да го види. Просто е.
  —цитат от коментар 31 на Judjuk


  Приятелю,
  Ако можеш толкова сръчно да "замъкваш" трупове от едно място на друго,
  ти цяла индустрия можеш да развиеш с тези ти умения.
  И то още сега, при сегашното законодателство.
  Не е нужно да "замъкваш" труповете в нечий негов имот.
  "Замъкваш" ги нейде в горите по Искърското дефиле
  и си прибираш хонорареца за свършеното.......

  Вън от шегата, това което казваш е сюжет за детска книжка.
  Животът е много по-сериозно нещо от подобни сюжети....

 38. 38 Профил на galapagas
  galapagas
  Рейтинг: 783 Неутрално

  След като адвокатката дава акъл как да пазим правата на престъпника и коя конвенция и закон да спазваме, да бъде така добра и да каже какво да направим, че престъпникът да не си и помисля да влиза в дома ни и да няма нужда да обсъждаме темата за неизбежната отбрана.

 39. 39 Профил на Мултикултиджендър-Ариец
  Мултикултиджендър-Ариец
  Рейтинг: 1726 Весело

  До коментар [#20] от "дерибеев":

  Защото държавата е "суверенна". Ти обаче си поданик а не гражданин. Такова е разбирането на чугуните обучени от магучая.

  In a time of universal deceit telling the truth is a revolutionary act
 40. 40 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 1119 Неутрално

  "Подобна редакция би могла да доведе до прикриване на умишлени убийства – достатъчно е убиецът да твърди, че пострадалият е влязъл "противозаконно" в жилището му."
  Абе "лельо а'вокатке", както викат циганите в съда, какво значение има какво твърди извършителя, когато има обективни доказателства на всяко местопроизшествие. Това е пряко доказателство, че МВР просто не може да събира годен доказателствен материал, който да издържи в съда, и затова и "адвокатите" като тази буля държат на опростени конструкции за доказване на вина. Ех това ЮЗУ бе.

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 41. 41 Профил на Мултикултиджендър-Ариец
  Мултикултиджендър-Ариец
  Рейтинг: 1726 Весело

  До коментар [#24] от "uq":

  Никакъв дебат няма. Има вой на болшевики и соросоиди за контрол над населението чрез изземване на оръжието.

  In a time of universal deceit telling the truth is a revolutionary act
 42. 42 Профил на Пламен Данаилов
  Пламен Данаилов
  Рейтинг: 376 Неутрално

  До коментар [#31] от "Judjuk":

  Не е никак просто. Ще има следи по тялото от пренасяне, кръв, следи посочени от полицейското куче, от колата с която си го пренасял и много други. Трябва да обясниш как е дошъл, не си ли го подмамил, ако ти е враг как се е излъгал да дойде...

 43. 43 Профил на the_flea
  the_flea
  Рейтинг: 1143 Разстроено

  Нагло и вулгарно е, когато Държавата използва Правото за да принуди гражданите да разчитат на Държавата за своята сигурност, като в същото време тя /Държавата/ не спазва т.н. Договор с гражданите си. Бих добавил, че отношението на Държавата е и цинично, но за цинизма се иска интелект.... а сега си е просто клатене...

  Истината НЕ Е въпрос на гледна точка! Истината е истинна! А е А!
 44. 44 Профил на pavur
  pavur
  Рейтинг: 2125 Неутрално

  До коментар [#4] от "truly":

  там работата е друга . гражданята са станали отговорни , защото дълги години са се налагали със сопата- за фърлен фас , изплюта дъвка на улицата или други ''дребни прегрешения се налагали и налагат големи глоби . не знам видя ли местата за пушене отвън-скупчени люде дърпат бързо фаса и внимателно го поставят изгасен в коша , защото падне ли отвън , мине ли ченге -бам 500 сингапурски пари за замърсяване . пушиш ли отвъд радиуса на зоната пушене-бам ,глоба. след десет не се продава алкохол по бакалиите , фанат ли те по улиците - бам, глоба . а за наркотици - леле мале . за нелегален алкохол и цигари -ше седиш в пандиза да те клецат и бият малайците с години . тън-мън няма . там си е малко диктатура -последния им президент изкара над трийсе лазарника и кога умря го наследи сина му . така се въвежда ред , ама на наш'то либерал тая система няма да им хареса .

 45. 45 Профил на Stewie
  Stewie
  Рейтинг: 1012 Любопитно

  коалицията между популисти и националисти разжда безумия ,твърде опасни безумия

 46. 46 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 1119 Весело

  До коментар [#29] от "Пламен Данаилов":
  Разбира се. Но човека може да е дал изстрел във въздуха с цел да ги сплаши, а циганина се блъснал в куршума. Ето друга хипотеза за невинност.
  В случая кипъреца е в правото си да защити имота си както намери за добре, без да го е грижа за живота на циганина. Циганина трябва сам да пази живота си, като не стъпва в чужда собственост. Законът не може и не трябва да защитава живота и здравето на крадци и грабежлии, докато вършат престъпления. Това е.

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 47. 47 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 289 Неутрално

  До коментар [#1] от "Тюфлекчия":Не е ли по-добре обществото да иска ефективни полиция, прокуратура, съд, вместо да се дава право за саморазправа?
  —цитат от коментар 2 на truly


  Не е саморазправа, а самозащита. Трябва да има и двете. Не вместо, а и двете!

 48. 48 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 1016 Неутрално

  Недева: "...не се познават законът и съдебната практика, но все пак проблемът на българските граждани идва от депутатите..."
  Депутатите са само нечии послушни мекерета. Проблемът идва от тези, които поръчват токсичното законодателство на депутатите. На предна линия, пред критиките и възмущението на обществото, са изпълнителите - депутатите, а истинските причинители на проблемите комфортно стоят в сянка и тъй като винаги става въпрос за пари, трупат финикийци, зависимости и влияние. Тази поредна намера е директно прехвърляне на отговорностите върху народа. Така е навсякъде където няма държава - беззаконието властва. Както казва един много чел и патил човек - Валентин Вацев: "...в България няма държавност, но има добре организирано бездържавие...". И името на бездържавието е ГЕРБ!

 49. 49 Профил на pavur
  pavur
  Рейтинг: 2125 Неутрално

  До коментар [#36] от "citoyen":

  да ама сега фермера ше го отнесе , а циганята ше правят масови изтъпления , ше има обвинения в уайт сюпремаси , саморазправа , дискриминация , ''ама те циганите ли обраха катебе'' и прочие дивотии.

 50. 50 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 1119 Неутрално

  До коментар [#42] от "Пламен Данаилов":

  Това са сложни детайли, за които средния 80% избирател, дето и хабер си няма от криминалистика, не е и чувал. Проблема е, че и 80% от т. нар. адвокати, прокурори и полицаи само са чували за криминалистика.

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 51. 51 Профил на Vorknkx
  Vorknkx
  Рейтинг: 747 Неутрално

  Никой ли не се замисля, че правото да застреляш всеки крадец в дома ти ше доведе до значително увеличение на броя на отмъщенията.

  Мислите, че тези крадци нямат роднини ли? Ако са от малцинствата, не просто роднини, а цели кланове. И мислите, че няма да отмъстят за убития си роднина?

  За всички е по-добре тези законови промени да НЕ бъдат приети. Иначе ще настане епидемия от убийства.

 52. 52 Профил на Пламен Данаилов
  Пламен Данаилов
  Рейтинг: 376 Неутрално

  До коментар [#46] от "Пипера е много лют":

  Стават такива неща. Може да е бил скрит талант на висок скок. Има такива които ловят куршумите, например полицаят който стреля във въздуха, куршумът рикошира в скала и пронизва един от петдесетте афганистански бежанци. За зла участ това е човекът който е най-възрастния от всички и в него са парите на групата.

 53. 53 Профил на the_flea
  the_flea
  Рейтинг: 1143 Неутрално

  Недева: "...не се познават законът и съдебната практика, но все пак проблемът на българските граждани идва от депутатите..."
  Когато Законът е трудносмилаем заради вратички, врати и порти, а съдебната практика е поставена по-горе от закона и го доминира е вулгарно. Решението - промяна на Закона.

  Истината НЕ Е въпрос на гледна точка! Истината е истинна! А е А!
 54. 54 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 1119 Неутрално

  До коментар [#48] от "Мърмор":

  Вацев не беше ли дърт комунист? Питам, защото беззаконието и безправието водят началото си от комунизма.

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 55. 55 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 289 Весело

  Никой ли не се замисля, че правото да застреляш всеки крадец в дома ти ше доведе до значително увеличение на броя на отмъщенията.Мислите, че тези крадци нямат роднини ли? Ако са от малцинствата, не просто роднини, а цели кланове. И мислите, че няма да отмъстят за убития си роднина?За всички е по-добре тези законови промени да НЕ бъдат приети. Иначе ще настане епидемия от убийства.
  —цитат от коментар 51 на Vorknkx


  Пълнителят на пистолета събира повече от един патрон. Може да си носиш и резервен пълнител. Имаше един виц на Шкумбата за тъщата и резервния пълнител.

 56. 56 Профил на the_flea
  the_flea
  Рейтинг: 1143 Разстроено

  До коментар [#51] от "Vorknkx":

  "Никой ли не се замисля, че правото да застреляш всеки крадец в дома ти ше доведе до значително увеличение на броя на отмъщенията.

  Мислите, че тези крадци нямат роднини ли? Ако са от малцинствата, не просто роднини, а цели кланове. И мислите, че няма да отмъстят за убития си роднина?

  За всички е по-добре тези законови промени да НЕ бъдат приети. "


  РазбираШ ли, какво си сътворил?
  Това твоето е отказ от права, примиренчество пред безсилието на Държавата, признание за страх от безсилието на Държавата и в същото време страх да се защитиш.... това са последиците от 45-годишното робство. И през турско българите са имали оръжие и чест...

  Истината НЕ Е въпрос на гледна точка! Истината е истинна! А е А!
 57. 57 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8274 Неутрално

  Явно полицията оставя гражданите сами да се оправят, както могат.

 58. 58 Профил на pavur
  pavur
  Рейтинг: 2125 Неутрално

  До коментар [#51] от "Vorknkx":

  а не може ли роднините на крадците да бъдат по някакъв начин РЕСПЕКТИРАНИ , да не си отмъщават ? то ако държавата ше я е шубе да даде права на гражданите си да се защитават, щото ръйш ли ше тръгнат тълпи с калашници да се стрелят по улиците за отмъщение , по-добре да дойде военната хунта ,баси .

 59. 59 Профил на pavur
  pavur
  Рейтинг: 2125 Неутрално

  До коментар [#53] от "the_flea":

  то не е само до закона . има и чисто човешки фактор- масата хора хладнокръвно не могат да гръмнат човек , дори вече да им е дотегнало от тормоза му . даже да ми дадат права , да имам пищов , не знам дали ше мога да натисна спусъка , даже адреналина ми да е на макс . всеки е имал моменти в които е казвал :'' тоя ше го претрепя , ше го удуша с голи ръце '', обаче малцина го вършат .

 60. 60 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 4146 Неутрално

  Денем и нощем обикалят крадци, крадат си, и даже не се безпокоят. Наказуема била кражбата на стойност 2 Мин РЗ, т.е. над 1000 лв. Сега някои искат да ни дават пистолети, а полицаите до пенсия да си бъркат в носовете, за да не рискуват живота си.

 61. 61 Профил на pavur
  pavur
  Рейтинг: 2125 Неутрално

  До коментар [#35] от "galapagas":

  статистиката ти от уики е афиф. ний японци , китайци и сингапурци не можем да ги стигнем , ако ще да назначим японски император да ни управлява . там манталитета е друг . в Япония от столетия ги учат ,че обществения интерес стои над частния , там след фукушима нямаше и един случай на мародерство , там никой не хвърля боклуци по улицата, не реже седалки по влаковете, не осира кенефите , там се кланят един на друг ,за да си покажат уважение един друг , там се раздават за обществото на макс , там се раздават на работното си място без да очакват допълнително заплащане и даже имат специална дума за ''умрял от преработване''.

 62. 62 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2491 Неутрално

  Законодателят много малко работа свърши. Трябва още.

  Е оня фермер вчера трябва да му дадат медал, че свършил работата на полицията.

 63. 63 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2491 Неутрално

  Никой ли не се замисля, че правото да застреляш всеки крадец в дома ти ше доведе до значително увеличение на броя на отмъщенията.Мислите, че тези крадци нямат роднини ли? Ако са от малцинствата, не просто роднини, а цели кланове. И мислите, че няма да отмъстят за убития си роднина?За всички е по-добре тези законови промени да НЕ бъдат приети. Иначе ще настане епидемия от убийства.
  —цитат от коментар 51 на Vorknkx


  Да заповядат - тъкмо гробарите ще имат доста работа. :)

 64. 64 Профил на ТНТ
  ТНТ
  Рейтинг: 1020 Гневно

  Така.

  Първо.
  Силно искам да чуя каква песен ще запее авторката-адвокатка, ако посред нощ я "посетят" в дома и трима-четирима яки и надарени "роми" и я "уважат" подобаващо, като за десерт и отмъкнат и наличните пари под предлог "възнаграждение за доставеното и удоволствие"?!

  Второ.
  Цитат от писанието на авторката:
  "Според ЕКПЧ отбрана чрез употреба на абсолютно необходима сила, водеща до лишаване от живот на нападателя, е
  допустима единствено при нападение срещу личността, но не и срещу собствеността."
  По първата хипотеза "нападение срещу личността" очаквам коментара на адвокатката за гореописания случай.
  По втората хипотеза "нападение срещу собствеността" коментирам по-долу:

  Трето.
  Позволявам си да копирам друг мой коментар от преди четири дни по същата тема:
  "Конституцията е основен закон, има пряко действие и стои над всички останали закони, които пък трябва да са съобразени с нея.

  В Конституцията на Република България е записано, че:

  - Частната собственост е неприкосновена
  - Домът е неприкосновен
  - Животът на човека е неприкосновен,

  което от своя страна означава, че всякакви закони, подзакони и нормативни актове, третиращи темата за неприкосновеност на частната собственост, домът и живота на човека нямат никакъв смисъл. Защото терминът "НЕПРИКОСНОВЕН" е основополагащ и категоричен и всякакво нарушение на неприкосновеността се защитава с ВСЯКАКВИ средства!
  Само като пример: в Конституцията на РБ е записано още, че териториалната цялост на страната е НЕПРИКОСНОВЕНА, като за целта е създадена /по Конституция!/ Българската армия, която да защитава тази неприкосновеност!

  Да,но! "Животът на човека е неприкосновен". Вярно! НО! Когато някой човек наруши някое /или някои/ от неприкосновените неща, то той нарушава и Конституцията, като по този начин сам се извежда от нейната закрила! И тогава "Животът на човека е неприкосновен" престава да действа по отношение на нарушителя на неприкосновеността!

  След всичко, казано по-горе, мисля, че терминът "предел на неизбежната отбрана" няма смисъл..."

  "Последният комунист на планетата ще умре в България." Димитър Талев, "На завой"
 65. 65 Профил на Дневник пропагандна газета
  Дневник пропагандна газета
  Рейтинг: 338 Неутрално

  Всяко убийство ще се разследва гусжа. Ако убиеш някого у вас, ще дойде полицията и ще разследват дали не си го убил умишлено. И ако се докаже умишлено убийство ще лежиш при утежняващи вината обстоятелства. Така че не се стимулира престъпността. Престъпността се стимулира когато едни тъмнозелени (може и светло) безнаказано вилнеят по селата. Е тогава се стимулира, като знаят че няма наказания.

 66. 66 Профил на GMO VACCINES CHEMICALS
  GMO VACCINES CHEMICALS
  Рейтинг: 2979 Неутрално

  До коментар [#11] от "Lemmy":

  https://i.ytimg.com/vi/zW48wy-4FfU/maxresdefault.jpg

  ☠ ☠ ☠ Long after humanity and its works were dust, the Sun engulfed Earth, heaved its last gasp of energy out into an insouciant cosmos, and died.
 67. 67 Профил на GMO VACCINES CHEMICALS
  GMO VACCINES CHEMICALS
  Рейтинг: 2979 Неутрално

  До коментар [#19] от "truly":

  държавата (не конкретно съдията) не желае да се разправи с престъпнотта, защото така им е по-добре на бизмесмените с марксистка закваска

  ☠ ☠ ☠ Long after humanity and its works were dust, the Sun engulfed Earth, heaved its last gasp of energy out into an insouciant cosmos, and died.
 68. 68 Профил на GMO VACCINES CHEMICALS
  GMO VACCINES CHEMICALS
  Рейтинг: 2979 Неутрално

  До коментар [#31] от "Judjuk":

  споко бе, никой няма да ви трепе вас

  ☠ ☠ ☠ Long after humanity and its works were dust, the Sun engulfed Earth, heaved its last gasp of energy out into an insouciant cosmos, and died.
 69. 69 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 1119 Весело

  До коментар [#51] от "Vorknkx":

  Ооо, нека цели фамилии крадци се разбунтуват. Даже и цели гета. Ако полицията не се справи с тях, идваме ние с моторите - знаеш ли как кара циганин водни ски по хАсфалта?
  Мангалезите следва много да са котки, защото нивото на търпимост към тях е отрицателно и много скоро могат да се окажат групово извън закона. Ей тъй, по стечение на обстоятелствата...

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 70. 70 Профил на GMO VACCINES CHEMICALS
  GMO VACCINES CHEMICALS
  Рейтинг: 2979 Неутрално

  До коментар [#46] от "Пипера е много лют":

  като оня дето беше дал предупредителен изстрел под моста
  или милиционерите дето си поверявали оръжието в гората и застреляли колшар... ее добре де не бил колшар а гъбар. Да платят глоба 500лв.

  ☠ ☠ ☠ Long after humanity and its works were dust, the Sun engulfed Earth, heaved its last gasp of energy out into an insouciant cosmos, and died.
 71. 71 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 1119 Неутрално

  До коментар [#59] от "pavur":

  Точно така - едва ли и 1% от хората могат хладнокръвно да стрелят срещу човек, ако не са в ситуация на физически конфликт. Само в такъв момент задръжките падат.

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 72. 72 Профил на pavur
  pavur
  Рейтинг: 2125 Неутрално

  До коментар [#69] от "Пипера е много лют":

  да ама манго го коткат медиите и либералната пропаганда , а вие с мАторите сте описвани като патрЕотари , фашаги , крайнодесни ксенофоби ,хомофоби и въобще отрепки .

 73. 73 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2321 Гневно

  "Тази интензивност всякога е била ограничена – в миналото (по Наказателния закон) до забрана за причиняване на вреда, по-голяма от тази, която е била достатъчна, за да отблъсне нападението, а сега (по Наказателния кодекс) до изискването за причиняване на вреда на нападателя само в необходимите предели."
  *
  Вие подигравате ли се с нас? Как някой, който е в състояние на уплаха и афект ще може да прецени докъде стига законната му самоотбрана за да не я превиши?
  Освен това ако някой е оставил отворена балконската си врата или прозорец и не е заключил някоя външна врата не може да се позове на законна самоотбрана, защото неволно е улеснил влизането на натрапник в жилището му? Жилището трябва да бъде неприкосновено и гражданинът да се чувства защитен в него, а не да си монтира по няколко ключалки и аларми и да не смее да си отвори прозореца.
  *
  "В случаите на превишаване пределите на неизбежната отбрана поради уплаха или смущение деянието е виновно, но не е наказуемо."
  *
  Предполагам, че близките на натрапника, влязъл в чужд дом и пострадал могат да водят гражданско дело за компенсации. Адвокатите с удоволствие ще им помогнат. Така де, парите не миришат.

 74. 74 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1564 Неутрално

  До коментар [#35] от "galapagas":

  Ми добре.
  Виж какви са наказанията в Сингапур.
  И в Япония, там дори има и смъртно наказание.
  А ако даваш пример за Китай?
  Там да.
  За измама или кражба нали знаеш какво се случва.
  Проблемът е че тук законите са написани толкова мъгляво и неясно, че единствените, които имат полза от тях са юристите.
  Не обществото.
  А би трябвало да е обратното.

  Panta rhei....
 75. 75 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 1119 Неутрално

  До коментар [#70] от "Opportunity":

  Да, което показва, че 80% от състава на МВР не могат и да боравят с оръжие. Те са си обикновени граждани, за които някой е решил да им възложи полицейски функции.

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 76. 76 Профил на murry
  murry
  Рейтинг: 1713 Неутрално

  Не съм съгласен със статията. Притежаването на оръжие от гражданите и правото им да се защитят от нападение в дома си с това оръжие оказва психологически възпиращ ефект върху намеренията на престъпниците. Статистика!

 77. 77 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 1119 Весело

  До коментар [#72] от "pavur":

  Ние с мАторите, ние с пушките, ние със съзнанието за граждани сме едно и също. Аз гласувам за десни партии като ДСБ, и явно попадам в един кюп с много леберали и левичари, които също гласуват за тях с някакви други идеи. Нямам предразсъдъци към ЛГБТ-та, познавам такива и са си ок като хора. Т.е. не съм хомофоб. С расизма е по-сложно - след като натрупал малко социален опит, виждаш как определени групи правят едни и същи неща - т.е. или ставаш расист (макар и не осъзнат) или си глупак на средна възраст, който не си вади изводи от едни и същи повтарящи се събития. Е, аз не съм глупак, дали някой полезен идиот ме счита за расист си е негова работа. Между другото, имам и приятели цигани, просто това са нормални хора, излезли от стереотипа "престъпник от гетото". Същото и с ислямофобията и ненавистта към диктатори като оня в Андола и оня в Кремъл.
  Абе, левичарите, дето лепят етикети не ги интересуват детайли. За тях или си черен, или си лош.

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 78. 78 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1564 Неутрално

  "Но ако защитата причинява вреда, по-голяма от необходимата за отблъскване на нападението, се носи наказателна отговорност за деяние, осъществено при превишаване пределите на неизбежната отбрана."
  Така.
  Баба с двете си внучета е сама в къщи.
  Идват двама или трима "български граждани", леко подпийнали, наясно с факта че бабата днес си е теглила мизерната пенсийка и разбира се съвсем наясно че бабата с готовност иска да я сподели с тях.
  Та бабата се сепва в тъмното, инстинктът за самосъхранение се отключва катализиран от присъствието и на двете и любими внучета и тя вади резаната пушка на дядото и без да пита неканените гости ги отстрелва като зайци.
  Та въпросът, според авторката на статията, трябва ли бабата посред нощ любезно да попита дали желаещите да споделят пенсията и имат оръжие? Дали искат на насилят нея или невръстните и внучета? Или може би само малко да я понабият? И чак тогава, като се увери че те са я нападнали за да я убият да се справи с тях с голи ръце?
  Това е в момента "институтът за неизбежната самоотбрана".
  Т.е. няма такава.

  Panta rhei....
 79. 79 Профил на Родолюбец
  Родолюбец
  Рейтинг: 493 Неутрално

  "В Наказателния кодекс ясно е записано, че превишаване на пределите на неизбежната отбрана има тогава, когато защитата явно не съответства на характера и опасността на нападението."
  Я да й дам на Недева следния казус:
  Върви си тя надвечев в парка. На около тихо, спокойно, птички пеят, бе романтика. Изведнъж срещу нея изкачат трима здравеняци, явно разгорещени (от нещо) и заплашително й налитат.
  Та въпросче. Колко време има тя на разположение, за да прецени характера и опасността, за да реагира в "необходимите предели?

  "В съдебната практика тълкуването на този текст не е проблемно, тъй като неговата конструкция позволява във всеки конкретен казус да се направи съответен на фактите извод дали отбраната е в рамките на необходимото за отблъскване на нападението. "
  Абе то "съдебната практика" е ясно. Седи си съдията в кабинета. Пред него папка. Там поне 5 човека (полицаи, криминалисти, прокурор) на спокойствие, в продължение на дни, седмици и т.н. са правили анализи, съставяли са казуси.
  Та да си повторя въпросчето: Колко време има тя на разположение, за да прецени характера и опасността, за да реагира в "необходимите предели?

  "Отбраната, която е насочена към причиняване на нападателя на вреда, която е по-голяма от необходимата за отблъскване на нападението, води до извод, че са превишени пределите на неизбежната отбрана."
  Това е някакъв абсурд. Хайде да доразвием горния случай. За да спази това изскване, Недева трябва да попита нападателите:
  - Уважаеми господа, Я ми кажете какво искате на ми направите?
  1. Да ме ограбите,
  2. Да ме нае***те?
  3. Да ме убиете?
  И ако и отговорят второто, за да не им нанесе по-голяма вреда, от тази, която те искат да й нанесът, трябва тя .... такова .... да ги.....
  Или, може би, да извади от чантата постелка, да я разстеле на меката трева, да се съблече и да им се отдаде. Така де. По-добър начин да ги накара да прекратят нападението .. здраве му кажи

  61. Ниkoй въ Бългapckoтo Княжecтвo нe мoжe ни дa kупувa, нитo дa пpoдaвa чeлoвeчeckи cъщecтвa. Вcekoй poбъ oт kakъвтo пoлъ, вepa и нapoднocтъ дa бъдe, cвoбoдeнъ cтaвa, щoм cтъпи нa бългapcka тepитopия.
 80. 80 Профил на GMO VACCINES CHEMICALS
  GMO VACCINES CHEMICALS
  Рейтинг: 2979 Неутрално

  До коментар [#77] от "Пипера е много лют":

  аз обаче не мога да определя от каква раса са нашите русофили...

  ☠ ☠ ☠ Long after humanity and its works were dust, the Sun engulfed Earth, heaved its last gasp of energy out into an insouciant cosmos, and died.
 81. 81 Профил на venci4
  venci4
  Рейтинг: 1446 Неутрално

  коалицията между популисти и националисти разжда безумия ,твърде опасни безумия
  —цитат от коментар 45 на Stewie


  От сега нататък внимавай като прескачаш чужди огради.

  Платени форумни тролчета, така ли ви възпитават на Позитано? http://prikachi.com/images/793/8000793h.jpg
 82. 82 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1564 Неутрално

  До коментар [#76] от "murry":

  Мдаа, ама представяш ли си тогава ще намалеят престъпленията.
  А това означава свиване на бизнеса.
  А адвокатите и колегите им от другата страна какво ще правят?
  И те за хора, и те хляб искат.

  Panta rhei....
 83. 83 Профил на GMO VACCINES CHEMICALS
  GMO VACCINES CHEMICALS
  Рейтинг: 2979 Неутрално

  До коментар [#76] от "murry":

  За съжаление и в САЩ кражбите хич не са изчезнали, дори да имаш много пистолети, рано или късно трябва да излезеш от къщи. Според някои обириджии даже, ситикер "NRA" озачава - много пушкала за крадене.
  Все пак когато си у дома си е хубаво да се чувстваш по-защитен.

  ☠ ☠ ☠ Long after humanity and its works were dust, the Sun engulfed Earth, heaved its last gasp of energy out into an insouciant cosmos, and died.
 84. 84 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 625 Неутрално

  Най накрая статия, писана от човек, който разбира материята.

 85. 85 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 625 Неутрално

  "В Наказателния кодекс ясно е записано, че превишаване на пределите на неизбежната отбрана има тогава, когато защитата явно не съответства на характера и опасността на нападението."Я да й дам на Недева следния казус:Върви си тя надвечев в парка. На около тихо, спокойно, птички пеят, бе романтика. Изведнъж срещу нея изкачат трима здравеняци, явно разгорещени (от нещо) и заплашително й налитат. Та въпросче. Колко време има тя на разположение, за да прецени характера и опасността, за да реагира в "необходимите предели?"В съдебната практика тълкуването на този текст не е проблемно, тъй като неговата конструкция позволява във всеки конкретен казус да се направи съответен на фактите извод дали отбраната е в рамките на необходимото за отблъскване на нападението. " Абе то "съдебната практика" е ясно. Седи си съдията в кабинета. Пред него папка. Там поне 5 човека (полицаи, криминалисти, прокурор) на спокойствие, в продължение на дни, седмици и т.н. са правили анализи, съставяли са казуси.Та да си повторя въпросчето: Колко време има тя на разположение, за да прецени характера и опасността, за да реагира в "необходимите предели?"Отбраната, която е насочена към причиняване на нападателя на вреда, която е по-голяма от необходимата за отблъскване на нападението, води до извод, че са превишени пределите на неизбежната отбрана."Това е някакъв абсурд. Хайде да доразвием горния случай. За да спази това изскване, Недева трябва да попита нападателите:- Уважаеми господа, Я ми кажете какво искате на ми направите? 1. Да ме ограбите, 2. Да ме нае***те?3. Да ме убиете? И ако и отговорят второто, за да не им нанесе по-голяма вреда, от тази, която те искат да й нанесът, трябва тя .... такова .... да ги.....Или, може би, да извади от чантата постелка, да я разстеле на меката трева, да се съблече и да им се отдаде. Така де. По-добър начин да ги накара да прекратят нападението .. здраве му кажи
  —цитат от коментар 79 на Родолюбец


  Голяма глупост си надраскал.

 86. 86 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 625 Неутрално

  Не съм съгласен със статията. Притежаването на оръжие от гражданите и правото им да се защитят от нападение в дома си с това оръжие оказва психологически възпиращ ефект върху намеренията на престъпниците. Статистика!
  —цитат от коментар 76 на murry


  Аз не видях, някъде в статията да се обсъжда въпроса за притежаването на оръжие.

 87. 87 Профил на murry
  murry
  Рейтинг: 1713 Неутрално

  До коментар [#86] от "von_seeckt":

  Имах предвид ВСЯКАКЪВ вид оръжие. Не съм уточнил какво.

 88. 88 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 625 Неутрално

  До коментар [#86] от "von_seeckt":Имах предвид ВСЯКАКЪВ вид оръжие. Не съм уточнил какво.
  —цитат от коментар 87 на murry


  И какво? Всеки от нас притежава кухненски нож, т.е. оръжие?

 89. 89 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 1119 Неутрално

  До коментар [#80] от "Opportunity":

  те са проклети от Бога безродници и унтерменши, продаващи родината си за копейки. Справка - Белата златка (White Walker-a) и Костя Копейкин.

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 90. 90 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 1119 Весело

  До коментар [#84] от "von_seeckt":

  Мнение на комунист и русофил потвърждава казаното от мен. Диплома от Симеоново, придобита някъде около 82-ра, а инсект?

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 91. 91 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 1119 Весело

  До коментар [#87] от "murry":

  Напълно безполезно е да спориш с рубладжия, живеещ колкото се може по-далеч от матушката.

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 92. 92 Профил на keen
  keen
  Рейтинг: 805 Неутрално

  Всъщност нещата, които казва адвокатката, са верни - може да се злоупотреби с новата дефиниция на неизбежна отбрана.
  Това обаче не означава да бъде изцяло отхвърлена, а е необходимо прецизиране на някои неща, напр. какво е "противозаконно влизане в дома".
  В допълнение - считам, че защитата на материалните блага също трябва да бъде обхваната от възможността за неизбежна отбрана. В крайна сметка влезлият да краде от теб почти без изключение е склонен (а също е и подготвен) да ти навреди и физически. В такива моменти никога няма време за трезва преценка на ситуацията - кое, как, колко, с какво.

  #КОЙ предложи Пеевски за главен прокурор?
 93. 93 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 625 Неутрално

  Всъщност нещата, които казва адвокатката, са верни - може да се злоупотреби с новата дефиниция на неизбежна отбрана.Това обаче не означава да бъде изцяло отхвърлена, а е необходимо прецизиране на някои неща, напр. какво е "противозаконно влизане в дома".В допълнение - считам, че защитата на материалните блага също трябва да бъде обхваната от възможността за неизбежна отбрана. В крайна сметка влезлият да краде от теб почти без изключение е склонен (а също е и подготвен) да ти навреди и физически. В такива моменти никога няма време за трезва преценка на ситуацията - кое, как, колко, с какво.
  —цитат от коментар 92 на keen


  („Неизбежната отбрана е допустима срещу посегателства не само върху личността, но и спрямо „правата на отбраняващия се”, т.е. и спрямо имуществените му права, но при липсата на причинени вреди институтът на неизбежната отбрана няма приложение“ – Реш. № 889/ 2006г., Върховен касационен съд)

 94. 94 Профил на the_flea
  the_flea
  Рейтинг: 1143 Неутрално

  До коментар [#77] от "Пипера е много лют":

  ++++

  Истината НЕ Е въпрос на гледна точка! Истината е истинна! А е А!
 95. 95 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 1119 Весело

  До коментар [#92] от "keen":

  то няма превишение на самоотбраната, ако има уплаха и смущение, но много рядко се случва съда (където са хора със комунистически манталитет като цяло) да приеме, че човек в уплахата и смущението си може да извади и използва оръжие. Самия факт, че има оръжие, а още повече огнестрелно, кара съда винаги да клони към хипотеза на преднамереност. Просто в комунизма това да имаш оръжие беше привилегия за определени другари, чиито дела не стигаха до съд, а защита на собственост беше голямо престъпление само по себе си - кой си ти, че да имаш собственост, а и наглостта да я пазиш от айдуци?

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 96. 96 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5904 Неутрално

  Пореден пример как невежеството на депутатите е опасно за живота(буквално)

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 97. 97 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3536 Неутрално

  "Трябва да обясниш как е дошъл, не си ли го подмамил, ако ти е враг как се е излъгал да дойде..."
  До коментар [#42] от "Пламен Данаилов":

  Колко му е да се обясняваш!? Мъртвия да не би да възкръсне и да започне да противоречи? Не разбираш ли, че отварят врата за саморазправи и престъпления, вкл. убийства. Даже при това смъртната присъда е отменена.

 98. 98 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3536 Неутрално

  До коментар [#31] от "Judjuk":споко бе, никой няма да ви трепе вас
  —цитат от коментар 68 на Opportunity


  Хааах, пука ми! Аз за тебе се притеснявам.

 99. 99 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3536 Неутрално

  До коментар [#77] от "Пипера е много лют":аз обаче не мога да определя от каква раса са нашите русофили...
  —цитат от коментар 80 на Opportunity


  Амиии, славяни сме. Не сме англосакси, негри, арапи и дръпнати. И индианци не сме.

 100. 100 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 5020 Неутрално

  До коментар [#10] от "Hawaii":Я пак прочети глупостите които си написал. В САЩ ежедневно се стрелят по улиците. Там върви сериозен дебат именно за либералният режим за притежаване на оръжие от всякакви психопати
  —цитат от коментар 24 на uq


  Ха-хаааааа
  Тъй.....тъй......
  Стрелят се и се отстрелват по всички улици, че И НЕГРИТЕ СИ БИЯТ !
  И с КОКА-КОЛА СЕ НАПИВАТ....

  Вън от шегата,
  Стига с тези антрефилета от Раб.дело от 1953 година.

  А за притежаването на оръжие от ПСИХОПАТИ,
  това вече е тема за друг разговор, нямащ нищо общо
  с либералния режим за носене на оръжие.
  То и СЕГА В САЩ има строга забрана да не се разрешава
  притежаването на огнестрелно оръжие от ПСИХОПАТИ
  Това за което пишеш са ПРОБОЙНИТЕ, когато между капките
  се промъкват и вземат оръжие хора,
  които И СЕГА НЯМАТ ПРАВО НА ОРЪЖИЕ.
  Това вече е ДРУГ ПРОБЛЕМ !!!!
  Панимайш ?!?!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK